SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

18. Derību mielasts jeb "lielais brandvīns".

15522.

Voi voi, tu svuoteņs,
Moiz'i tovi kukulīši:
Vairuok muni ciči l'eli
Nekuo tovi kukulīši.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

15523.

Brāļi māsu pārdevuši
Par ābolu vācelīti;
Es māsiņas nepārdotu
Ne par zelta gabaliņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Māte meitu pārdevuse
Par kāpostu karotīti;
Brāļi māsu nipārdeva
Ni par zelta gabaliņu.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

15524.

Brāļi māsu pārdevuši
Par āboļu vācelīti.
Vai jūs traki, bāleliņi,
Vai āboļu neredzējši?
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Māte meitu izdevusi
Par tabaka šnaucumiņu.
Vai tu traka, māmuļiņa,
Tebeciņa neredzējsi?
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

15525.

Bāliņ, vaska ritulīt,
Kam tu mani pasolīji?
Kam tu mani pasolīji
Par saldanu vīna glāzi?
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

15526.

Dzērājiņa māmuliņa
Mani mazu padzēruse.
Kad tu biji dzērājiņa,
Kam nedzēri villainīšu?
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Mun' māmiņa dzērājiņa
Muni jaunu apdzērusi.
Labāk būtu apdzērusi
Munas baltas vilnātnītes.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

15527.

Dzērājiņa māmuliņa
Padzeŗ mani krodziņā;
Niba mani vien padzēra,
Padzeŗ kuplu sedzeniņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

15528.

Dz'er', mameņ, dz'er', mameņ,
Soldons tautu brandavīns;
Soldons tautu brandavīns,
Syuras munas asar'eņas.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

15529.

Es piekrāpu meitu māti
Ar sarkanu āboliņu:
Dev' sarkanu āboliņu,
Ņēm' meitiņu tīkamo.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

- 189 -

1. Es pievīlu meitu māti
Ar saldiem āboļiem:
Vienu pašu parādīju,
Jau meitiņu atvēlēja.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

15530.

Es piekrāpu meitu māti
Ar tabaka raģelīti;
Viņa mani nepiekrāptu
Ne ar zeltu, sudrabīnu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

1. Es pievīlu meitu māti
Ar sūro tabaciņu;
Viņa mani nepieviltu,
Kaut ar medu mielojuse.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

15531.

Labāk būtu sav' māsiņu
čigānami iedevuši,
Nekā tautu dēliņam
Par to sūru brendaviņu.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

15532.

Māmiņa māmiņa,
Sieriņa sieriņa!
Es tavu pastaru
Meitiņu ņemšu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

15533.

Māte meitu audzināja,
Vērša šķiņķi gaidīdama;
Atnesuši kazas cisku,
Buka smaku apsmirdušu.
226 [Kandavā (Tl)].

15534.

Māte meitu izdevusi,
Kreima rausi gribēdama;
Kreima rausi apēdusi,
Grib meitiņu atpakaļ.
257 [Apšupē (Džūkstes pag. Jg)].

15535.

Māte meitu izdevuse
Par putraimu dvālektīti.
Vai, māmiņa, tev pietrūka
Kāpostiem putraimiņu?
190 [Kuldīā].

1. Brālis māsu pārdeva
Par miežu sieku.
Vai tev, bāliņi,
Putraimu trūka?
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

15536.

Māte meitu izdevuse
Par putraimu vācelīti;
Nu dod puiši zelta naudu,
Nu māsiņa vairs nenāca.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

15537.

Māte meitu izdevuse,
Piena rausi gribēdama;
Apēduse piena rausi,
Raud, galviņu saņēmuse.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

1. Es pievīlu meitu māti
Ar kāpostu karotīti;
Kāpostiņus izstrēbusi,
Raud, galviņu saņēmusi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

15538.

Māte meitu izdevuse,
Piena raušu gribēdama;
Kad iegāja kambarēi,
Raudāj', milnu turēdama.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Māte meitu izdevuse,
Kreima raušu gribēdama;
Pēc iegāja kambarī,
Raud, pie dzirnas stāvēdama,
Raud, pie dzirnas stāvēdama:
Kur tā otra malējiņa,
Kur tā otra malējiņa,
Kur ūdeņa nesējiņa?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

15539.

Māte meitu izdevuse,
Piena rauša gribēdama;
Ne mātei piena rauša,
Ne meitiņas malējiņas.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

1. Māte meitu izdevuse,
Vieglus dančus gribēdama;
Vieglus dančus izdancojse -
Nav meitiņas malējiņas.
224 [Kabilē (Kld)].

155391.

Māte meitu pārdevusi
Par pusstopu brandeviņa;
Nu iegāja maltuvē,
Raud, galviņu saņēmusi.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)].

- 190 -

15540.

Meitu māte sēž aiz galda,
Alus kanna rociņā.
Šim kanniņa, tam kanniņa
No tā salda alutiņa;
Šim meitiņa, tam meitiņa
No tās vienas māmuliņas.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

1. Meitu māte sēž aiz galda,
Alus kanna rociņā.
- Šim malciņa, tam malciņa
No tā salda alutiņa;
Šim meitiņa, tam meitiņa,
Man pašai pastarīte.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

2. Šim ābols, tam ābols
No saldās ābelītes;
Šim meitiņa, tam meitiņa
No labās māmuļiņas.
101 [Rankā (Rankas pag. C)], 388 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

15541.

Pārdod mani bāleliņi
Par to alus biķerīti.
Es nebiju Rīgas pils,
Par naudiņu līdzināma.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

15542.

Pieminēsi, bāleliņ,
Šā biķeŗa dzērumiņu:
Trūks tev māļu malējiņas,
Trūks druvā gājējiņas.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

15543.

Tautu dēls, tautu dēls,
Sīrupota brendeviņa!
Es nedošu sav' māsiņu
Par to zirgu brendeviņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

15544.

Vai tā mūsu māmuļīte
Vis maizītes neēduse?
Izdod mani tautiņāsi
Par maizītes gabaliņu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu