SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

18. Derību mielasts jeb "lielais brandvīns"

15322.

Es sacēju vel naīt,
Nadūt mani muomul'eņa;
Atskrīn tautu laksteigola,
Pīveļ munu muomul'eņu.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

15323.

Griķīšam plāna lapa,
Drīz salniņas bijājās;
Māmiņai lēns prātiņis,
Drīz tautām atvēlēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Driķīšam platas lapas,
To salniņa drīzi kož;
Māmiņai mīļš prātiņš,
Drīz tautām pavēlēja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

2. Ozolami bieza miza,
Lēni lapas darināja;
Māmiņai lēns prātiņis,
Drīz tautāmi atvēlēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

15324.

Jaunā brāļa kumeliņu
Es izlaidu ābolā,
Vecā brāļa, tā nelaidu,
Kam tas mani kaitināja,
Kam tas mani pavēlēja
Pirmā tautu jājumā.
Lai jāj piecas, sešas reizas,
Lai sviedrēja kumeliņu,
Lai nesaka citu dienu:
To mēs lēti dabūjām,
To mēs lēti dabūjām,
To mēs gŗūti maldinām.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

15325.

Kam, mameņ, gudr' audzēji,
Kam gudram naīdevi?
Bezproušam man' īdevi,
Kurs pruoteņa naturā.
4271 [Rēzeknes apr.].

15326.

Kam, māmiņ, man' audzēji,
Kam tik dailu darināji,
Ka tu mani atvēlēji
Tādam kroga dzērājam?

15327.

Ko, brālīši, domājat,
Kalpam mani vēlēdami?
Vai es kalpa verga dēļ
Sav' pūriņu darināju?
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

15328.

Ko, brālīši, domājat,
Kalpam mani vēlēdami?
Vai kauniņa jums nebija [nebūs]
Kalpa vīru svaini saukt?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Ko, māmiņa, tu domāji,
Kalpam mani audzēdama?
Kā kauniņa tev nebija
Kalpa dēlu znotu saukt?
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

- 152 -

15329.

Ko, brālīši, domājiet,
Mani jaunu vēlēdami?
Jūs topiet znoti, draugi,
Man jaunai gŗūt' nācās.
Vai es kāda vīra sieva,
Kāda māļa malējiņa?
226 [Kandavā (Tl)].

15330.

Ko, brālīti, tu domāji,
Kalpam mani vēlēdams?
Grūt' upei ledu nest,
Grūt' man otra pakrēslī.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vai, māmiņ, kalpam dodi,
Jeb iemeti ūdenī;
Grūt' upei ledu lauzt,
Grūt' man otra pakrēslī.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

15331.

Ko es biju aizriebuse
Tai savai māmiņai,
Ka tā mani pavēlēja
Pirmajām tautiņām!
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Ļauni ļauni man' brālīši,
Tiem māsiņa apnikusi:
Pirmajami tautietimi
Dāvā manu vainadziņu.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

15332.

Ko es biju sariebuse
Sav' mīļaji māmiņai,
Ka tā mani pavēlēja
Bergajami tautiešam?
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

15333.

Ko es biju sariebusi
Tai savai māmiņai,
Ka tā mani nu atdeva
Ar abām rociņām?
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

15334.

Ko, māmiņa, tu domāji,
Kalpam mani vēlēdama?
Es nemāku kules bāzt,
Ne raidīt darbinieku.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

15335.

Krita, krita kļava lapa,
Līdz iekrita ūdenī;
Deva, deva māte meitu,
Līdz atdeva dzērājam.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

15336.

Kuŗi vēji agri pūte,
Tie nopūte rīta rasu;
Kuŗas tautas agri jāja,
Tās dabūja māmuliņas.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

15337.

Laba stunda gadījās,
Kumeliņu seglojot:
Pate māte meitu deva,
Pate siera gabaliņu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

15338.

Māte, meitu audzinot,
Solīj' Dieva dēliņam;
Kad nu bija izaugusi,
Iedev' krogu dzērējam.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

15339.

Māte vien, māte vien
Mani mazu audzināja;
Kad atnāca tautu dēls,
Tēvs pirmais devējiņis.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

15340.

Mana balta māmulīte,
Vai es tevi apnikusi?
Vēl nebiju pieaugusi,
Jau tautām atvēlēji.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

15341.

Man' māmiņa vietā laida
Ar bāliņa līgaviņu.
Mij, māmiņa, govis vēršus,
Nemij manu augumiņu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

15342.

Mīksta mana mēlīte
Kā liepu lapiņa,
Izkrāpu mātei
Mīļo meitiņu.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

- 153 -

15343.

Raud meitiņa viena pati,
Raud, ar otru runādama:
Šogad māte apsolīja
Niknajam, bargajam.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

15344.

Sak' ozolu cietu koku,
Vējiņš loka virsotnīti;
Sak' māmiņai cietu prātu -
Drīz tautām pavēlēja.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

15345.

Zobens kakla nenocirstu,
Ja nebūtu cirtējiņa;
Tautas māsas nenovestu,
Kam bāliņi nedevuši.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

15346.

Vai jūs traki, bāleliņi,
Kalpam mani vēlēdami!
Vai jums žēl tad nebūs,
Kad es iešu raudādama?
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

15347.

Visi mazi ezeriņi
Vakarāi miglu meta;
Visi mazi brāleliņi
Tautiņām vēlētāji.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu