SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

3. Meitai laiks, cerība un gatavība iet tautās

14014.

Apsēdos raudādama
Pie vecaja bāleliņa,
Padomiņu vaicādama,
Vai būs iet tautiņās.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14015.

Darāt muižu, bāleliņi,
Es neiešu tautiņās.
- Ej, māsiņ, tautiņās,
Tautas muižu padarīja.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

14016.

Dod, Dieviņ, labu gadu,
Labu prātu māmiņai!
Citu gadu vairs neiešu
Brālītim druviņā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14017.

Domājiet, bāleliņi,
Ko ar manim darīsiet:
Vai gribiet šoruden
Vainagā paturēt?
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

14018.

Iešu, iešu, māmuliņa,
Ko darīšu negājuse?
Tētītim maizes trūka,
Brālītim linu zemes.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14019.

Ietin iešu, māmulīte,
Uz rudeni negaidīšu;
Es rudeni gan gaidītu,
Tautu dēls negaidīja.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

14020.

Ietin iešu šoruden,
Vai pie jauna, vai pie veca;
Ja pie jauna, pie ražana,
Ja pie veca, pie bagāta.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

14021.

Ietin iešu tautiņās,
Neieš~ tālu no māmiņas,
Kur es savu māmuļīti
Ganīdama apraudzīju.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14022.

Ieva, ziedus izkāruse,
Gaida pilnu mēnestiņu;
Māsa, pūru pielocījse,
Gaida tautas atjājam.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14023.

Es redzēju jaunus puišus
Kumeliņu seglujot;
Man prātiņu sagrozīja,
Cerēj~ savu arājiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

14024.

Es tā nieka nebēdāju,
Ka klātēji niecināja;
Kad klātēji niecināja,
Jau tālēji kājas āva.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 419 -

14025.

Jājat, puiši, pie manim,
Jājat, daiļi tēva dēli;
Šādi tādi, nejājat,
Man slavīti nelaižat:
Netīk man slikta slava,
Labam ļaužu bērniņam.
1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)].

14026.

Ko, tautieti, dusmas turi,
Ka ar mani nerunāji?
Vai turēji pērnās dusmas,
Ka ar mani nederēji?
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

14027.

Laidi, laidi, Laidainīte,
Laidi miežus, laidi rudzus,
Laidi miežus, laidi rudzus,
Atlaid manu arājiņu!
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

14028.

Līs lietiņš, kad līdams,
Mākuļot mākuļoja;
Nāks tautiņas, kad nākdamas,
Daudzenāt daudzenāja.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

14029.

Līstat, lieti, nelīstat,
Jel rasiņu pataisāt;
Jājiet, tautas, nejājiet,
Jel slavītes palaidiet!
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

14030.

Luste, mana laba luste,
Šī pēdēja vasariņa,
Šī pēdēja vasariņa
Valkāt meitas vainadziņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14031.

Lustīgai man dzīvot,
Šī pēdēja vasariņa,
Šās vasaras galiņā
Noņems manu vaiņadziņu,
Noņems manu vaiņadziņu,
Pakārs tautu klētiņā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

14032.

Māsiņ, zelta droztaliņ,
Tev jāiet šoruden:
Sapel mana sīka nauda,
Sarūs~ mans zobentiņš.
- Brālīt, putu gabaliņ,
Tev jānāk panačos.
- Iešu, iešu, kā neiešu
Māsiņai panačos
Zobentiņu vēcināt,
Sudrabiņu skandināt.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

14033.

Māte māte, raugi ganu,
Es ganos vairs neiešu:
Ik dieniņas tautas jāja
Pa manām ganīklām.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14034.

Mana balta māmuliņa,
Laiks man iet tautiņās:
Klētī grīda ielīkuse
Mana pūra vietiņā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14035.

Mēs bijām div~ māsiņas,
Abas vienu lielumiņu;
Jājat, tautas, vienu dienu,
Darāt vienu žēlumiņu!
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

1. Mēs bijām trīs māsiņas,
Visas viena lielumiņa;
Lai ved tautas vienu dienu,
Mātei vienas žēlabiņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

14036.

Mēs bijāmi trīs māsiņas,
Visas lielas uzaugušas;
Jājiet, tautas, kad jādamas,
Kuŗu dienu gribēdamas.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

14037.

Nāc, tautiet, došu roku,
Bet neiešu šoruden,
Vēl es gribu šoruden
Dažu labu kaitināt.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

14038.

Nāc, tautieti, došu roku,
Nu es vairs neliegšos;
Pērn es biju trakumā,
Tad es tevim atsacīju.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 420 -

14039.

Nāc, tautiet, došu roku,
Nebēdāju bāleliņa;
Bāliņš mani nevēlēja,
Gājējiņas gribēdams.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

14040.

Nāc, tautieti, došu roku,
Par bāliņu nebēdāšu,
Kam brālītis tā sacīja:
Velnam māsa lieti der!
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

1. Nāc, tautieti, došu roku,
Par bāliņu nebēdāšu,
Kam bāliņis tā sacīja:
Ko māsiņa labu dara?
Gan bāliņis atradīs
Māsas labu darījienu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

14041.

Nāciet šur, viņpusieši,
Es jums došu sav~ māsiņu;
Atnesiet māmiņai
Divi zelta gabaliņi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

14042.

Nāciet, tautas, es būš~ iet
Pašā darba laiciņā,
Atstāt striķi vērienā,
Izkaptiņu cirtienā.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

14043.

Nāciet, tautas, nu es iešu,
Nu es vairs neliegšos:
Nu man brāļi skalus liedza,
Mārša liedza istabiņu.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

14044.

Peldojies, raudaviņ,
Pa dziļo ezeriņu!
Bij māsiņa gājējiņa,
Ja bāliņi devējiņi.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14045.

Precat mani, ciema puiši,
Man deviņi rinduciņi:
Trīs paklāju, trīs apsedzu,
Trīs paliku pagalvī.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14046.

Projām iešu, māmuļīte,
Vairs rudeņa negaidīšu!
Man tautietis apsolīja
Pa prātam kumeliņa,
Zīdes deķi, zelta sedlus,
Vizuļotus iemautiņus.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

14047.

Rudzi rudzi, mieži mieži
Nu pašā pļaušanā;
Tautu meita zeltenīte
Nu pašā vešanā.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

1. Alus alus, medus medus,
Tas pašā dzeršanā;
Jaunas meitas, pusaugušas,
Tās pašā vešanā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

2. Egle egle, priede priede
Nu pašā cirtienā;
Tautu meita zeltenīte
Nu pašā vestienā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

3. Pupas pupas, zirņi zirņi
Nu patē ēstuvē;
Tā meitiņa dzeltānīte
Nu patē vestuvē.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

14048.

Šī vasara man aizgāja
Domājama, cerējama,
Vai būs ieti tautiņās,
Vai tautieti sētā vest.
Labāk iešu tautiņās,
Lai jāj brāļi panāksnos.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

14049.

Sen vedama siena kaudze,
Gaida labu ceļa laiku;
Sen vedama mātes meita,
Gaida labu vedējiņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

14050.

Trīs rudeņi tautas jāja
Mūs~ māsiņu lūkoties;
Šī rudeņa jājumiņis
Nebūs velti tautiņām:
Mūs~ māsiņa pieauguse
Kā sarkana brūklenīte,
Pūra cimdus noadījse,
Linu dvieļus noauduse.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

- 421 -

14051.

Vējš pūta, vējš pūta,
Salms grazni dancoja.
Tēvs vaicāj~ meitu,
Vai grib vīru.
Vecais vecais,
Tev nav prāta,
Kālab cilvēks
Cilvēku negribēs?
Putniņš mežā,
Tam savs draudziņš,
Kālab man nava,
Cilvēku bērnam?
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu