SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

a) Laiks vest sievu

13797.

Auzu auzu kumeļam,
Smalku linu pātedziņu!
Rīkstes rīkstes brālītim,
Ne jaunam līgaviņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Skuju skuju, ne auziņu
Straujajam kumeļam;
Rīkšu rīkšu, ne līgavas
Jaunajam bāliņam!
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

2. Cimdus cimdus, rokas sala,
Auzas auzas kumeļam;
Rīksti rīksti dēliņami,
Ne jaunami līgaviņas!
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

137971.

Dižanais tēva dēls
Ko vēl gaidi, ko negaidi?
Seglo savu kumeliņu,
Jāj tautās lūkoties!
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)].

13798.

Es izkūlu rudzu riju,
Nava salmu nesējiņas.
Ej, māmiņa, ciemiņā,
Atved salmu nesējiņu!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 396 -

13799.

Es tev dodu, bāleliņ,
Itin labu padomiņ~:
Kad tu ņemi līgaviņu,
Tad sūt~ mani precībās!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

13800.

Gaŗa priede, gaŗa egle,
Gaŗa visa vasariņa;
Gaŗš mūžiņš brālītim,
Bez līgavas dzīvojot.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

13801.

Jau es pats ganīdams
Ar meitiņu parunāju,
Tēv~ ar māti iestellēju
Gatavā valodā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

13802.

Kā, māmiņa, tev patīk,
Man patīk abējādi:
Ja tu vari viena malt,
Es neņemšu līgaviņas.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

13803.

Kam, brālīti, zirgu pirki,
Kam kamanas kaldināji?
Vai tu biji nodomājis
Tautu meitu vizināt?
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13804.

Kam tā sēta kalniņā,
Sagšām jumta istabiņa?
No tās sētas, māmuliņa,
Pārved man līgaviņu!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13805.

Laižu, laižu mātes vaļu,
Edz ko māte padarīja:
Māte dara brūnus svārkus,
Tēvs šūn caunes cepurīt~.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

13806.

Luste, mana laba luste
Šoruden sievu jemt,
Nu man treju brūni svārki,
Dui dzeltāni kumeliņi.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

13807.

Maksājat, ciema puiši,
Es jums sievas pā(r)vedīšu;
Daudz man labu nolūkotu,
Man pašam nevajaga.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13808.

Nē, bāliņi, tas nav tiesa,
Ka vedīsi līgaviņu:
Ne tev arkla, ne kumeļa,
Ne pats esi arājiņš.
376 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13809.

Nebūs nieka neejot,
Kumeliņa nejūdzot,
Nenāks klātu tautu meita,
Man sēdoti istabā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

13810.

Palīdziet, labi ļaudis,
Līgaviņu sataujāt,
Dodiet manim savus svārkus,
Savu cauna cepurīti!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13811.

Pats es vien priecājos,
Nevienam nesacīju:
Sakās māte kazu kaut,
Man atvest līgaviņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

13812.

Pieci sirmji auzas ēda,
Staļļa grīdu kapādami;
Piecas meitas klētī dzied,
Vilnānītes locīdamas.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Pieci sirmji auzas ēda,
Stallī grīdu kapādami;
Piecas meitas māmiņai,
Visas piecas malējiņas.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

13813.

Pieci sirmji auzas ēda,
Stallī grīdu kasīdami;
Jau tie pieci šoruden
Dažu labu raudinās.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

13814.

Prātiņ manu, kā tu tiksi?
Aiz ūdeņa līgaviņa.
Pirku zirgu, daru laivu,
Ikām tika rociņā.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

- 397 -

13815.

Pusmūžiņa puisis biju,
Vēl nebija līgaviņas;
Man kaunīga māmuļīte,
Nedrīkst meitas bildināt.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13816.

Šķir, irbiņ, paparžiņ~s,
Taisi sev guļas vietu;
Šķir, bāliņ, savas māsas,
Ved mājās līgaviņu!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

13817.

Sniegi snieg sniegamo,
Ceļu dara darāmo,
Vēl tam mūsu bāliņam
Nederēta līgaviņa.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

13818.

Stāsti manim, māmuliņa,
Kur lai ņemu līgaviņu,
Vai tepat nāburgos,
Vai svešās tautiņās?
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

13819.

Taisies, mans kumeliņ,
Pupu ziedu spalviņā:
Nu es gribu meitu māti
Šorudeni bildināt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Taisies, mans kumeliņ,
Pupu ziedu spalviņā:
Ruden iešu māršas vest,
Sev taujāt līgaviņas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

13820.

Tēvs jautāja, ko es daru;
Es dar~ jaunas kamaniņas,
Es dar~ jaunas kamaniņas
Līgaviņu vizināt.
216 [Ventspilī].

13821.

Tēvs māmiņa nezināja,
Kam es viju pātadziņu:
Kumeliņu drīzināt,
Līgaviņu vizināt.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

13822.

čukstēt čukst tēvs ar māti,
Ko tie čukst, ko nečukst?
Tēvs dzīrēs kazu kaut,
Māte cept plācenīti.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

13823.

čukstēt čukst tēvs ar māti,
Ko tie čukst, ko nečukst?
čukstēj~ kaut sivēniņu,
Vest dēlam līgaviņu.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

1. čukstēt čukst tēvs māmiņa,
Dievs to zin, ko tie čukst.
Dzīrās kaut sivēniņu,
Meklēt man arājiņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

13824.

Veldē rudzi, veldē mieži
Bāleliņa tīrumā.
Ņem, bāliņ, ļauduviņu,
Kas veldīti kustināja!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu