SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

- 299 -

1. Precēšanās ģimenes locekļu, brāļu un māsu, vai citu tuvu radinieku starpā

13234.

Vai Dieviņ, ko darīšu?
Grib brālītis mani ņemt!
Sviežu savu gredzentiņu
Sīkā kārklu krūmiņā,
Maucu savu vainadziņu
Zaļas niedres galiņā;
Laižos pate upītē
Raudavīšu pulciņā:
Labāk upes raudavīte,
Ne brālīša līgaviņa.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vai Dieviņi, ko darīšu,
Bāliņš griba mani ņemti!
Kā es būšu brāļa sieva,
Kā māmiņas vedekliņa?
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

2. Oi Dīv~eņ, kū dar~eišu?
Sokuos man~i dzāruojs~ jimt.
Svīšu sovu vaiņuc~eņu
Smolku lozdu kryum~eņā,
Laišu sovu gredzin~eņu
Straujis upis dybynā,
Skrīšu poša up~eit~ē
Raudiveišu pul~c~eņā.
Lobuok byušu par raudivi,
Na dzāruoja ļaudav~eņu;
Lobuok s~ēžu yudinī,
Na dzāruoja komonuos:
Yudin~s~ vīgļi vyzynuoja,
Dzāruojs~ gauži ryudynuoja.
426 [Sakstagala pag. Rz].

3. Oi Dīveņ, ratavoi,
Sokuos mani atraits jemt!
Karu sovu vainuceņu
Zaļis nīdres galeņā,
Lācu poša azarā,
Raudiveišu pul~ceņā.
Lobuok byušu raudiveite,
Na atraiša ļaudaveņa,
Na atraiša ļaudaveņa,
Na pabērņu muomul~eņa,
Na pabērņu muomul~eņa,
Gauda vuorda dzerdātuoja.
409 [Līksnas pag. D].

13235.

Bāliņš māsu i paņēme,
Tautu meitu dāvādams.
Dieviņš redz, tēvs ar māt~
Kur radiņu necerēja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

13236.

Kur ellē vilciņš bija?
Zaķīts nesa kazlēniņu.
Kur ellē tautiets bija?
Paši [pašu] brāļi māsu ņēma.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

13237.

Nu lustīgs tēvs māmiņa,
Nu ies radi biezumā:
Nu es došu sav~ māsiņu
[māsīciņu?]
Īstajami bāliņam.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

13238.

Zaķīts kaziņu norēja,
Nebij vilka rējējiņa;
Brāļi māsiņu noveda,
Nebij tautu vedējiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 300 -

13239.

Sīku koku žogu pinu,
Lai nelīda suvēniņi;
Tuju radu sievu jēmu,
Lai radiņi neizklīda.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

13240.

Strazdiņš kliedza eglienā,
Kur nu kliegs vanadziņš?
Brālīts jēma pats māsiņu,
Ko nu jems tautu dēls?
244 [Īlē (Īles pag. Jg)].

13241.

Tec, upīte, līki loču,
Vien ieteci Daugavā;
Ņem, bāliņi, radu sievu,
Lai iet radi biezumā!
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

42779.

Baļeļiņam rūku devu,
Uz akmeņa stuovjēdama;
Baļeļiņam gryuta rūka,
Divi zalta gredzentiņi.
170 [Kapiņu D].

42780.

Es māsiņa gan bagāta,
Bildin' savus bāleniņus;
Tautiņās liela slava,
Māsa brāļus bildināja.
241 [Lubānas Md].

42781.

Kū man beja nyu darīt,
Kristdāls jēmja kristameitu;
Kristdāls prosa vesšonūs,
Kristameita vokorūs.
168 [Kalupes D].

42782.

Kā redzēju, tā darīju,
Lai iet radi biezumā:
Tēva brāļa meitu vežu,
Mātes brāļa dēliņam.
127 [Grostonas Md].

42783.

Zaķīts nesa kazlēniņu,
Nava vilka nesējiņa;
Paši brāļi māsu veda,
Nava tautu vedējiņu.
46 [Beļavas Md].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu