SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

- 273 -

DAŽĀDAS DZIESMAS

13197.

Audz, ozol, līdzin~ zarus,
Ja negribi derināms;
Audz ar godu, tēva dēls,
Ja negribi nicināms!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13198.

Aug ābele pret ābeli
Katra kalna galiņā;
Aug meitiņa pret meitiņu,
Katra kunga novadā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13199.

Bolta puča zaļu kuotu,
Nag juos kruosa taida b~ej;
Skaista m~eita, gudra runa,
Nag juos parāds taidys b~ej.
426 [Sakstagala pag. Rz].

13200.

Dzeltenā pīpenīte
Negrib ziedus noraujam;
Diženā mātes meita
Negrib daudzi runājam.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

13201.

Ekur puika, puisēniņš,
Aplam tāda nedabūs:
Nei tas gāja krogā dzert,
Nei tirgū lielīties.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

13202.

Ekur puiši un puisīši,
Aplam tādu nedabūs:
Ne tie dzēra rūgta alus,
Ne sūrā brandevīna.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13203.

Es ar lepnu nedziedāju,
Ar bagātu nerunāju;
Lai stāv mana valodiņa
Kā raibīte pūriņā.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

13204.

Es ar lepnu nerunāju,
Par bagātu nebēdāju;
Man pašam bagātība,
Sava lepna dzīvošana.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

13205.

Es izlūdzu no Dieviņa
Div~ mantiņas raudādama:
Jāt man labu kumeliņu,
Augt maizītes druviņā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)].

13206.

Es meitiņa, jaun~ būdama,
Klausu jaunu, klausu vecu;
Klausīdama jaunu, vecu,
Topu pate sūtītāja.
1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)].

13207.

Es nebiju tikai lepnis
Kā tie citi tēva dēli:
Nosaņēmu cepurīti,
Līdz zemei klanījos.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

13208.

Es nomaucu baltus cimdus
Tai mazai meitiņai;
Kad aizgāju vakarā,
No cimdiem vien pazina.
1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)].

- 274 -

13209.

Es šķitos izaugdama
Nevienam nesariebu;
Tad i biju sariebuse
I pašam labajam.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

13210.

Kas godīgs tēva dēls,
Tam godīga valodiņa;
Pats laukā, kumeļā,
Valodiņa istabā.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

13211.

Kūtri zirgi netecēja,
Lepni ļaudis nerunāja.
Vai kūtram soļu trūka,
Vai lepnam valodiņas?
Es izvilku kūtram rikšus,
Lepnam rāmu valodiņu.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

13212.

Kur, māmiņa, tavas meitas?
Krēsli vien istabē.
- Cits ganos, cits darbos,
Cits tautām sienu grābj.
Kas darbos, kas ganos,
Tie peln~ baltas villainītes;
Kas tautām sienu grābj,
Tie peln~ sīku sudrabiņu.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Mameņa, mameņa,
Kur tovas meitas?
- Onuže gonūs,
Reiksteit~e rūkā;
Madaļa pļavā
Modores kosa;
Muoreņa dorzā
Puk~eites dāsta;
Adita peunī
Īlūkes lūk~;
Īveņa klētī
Peureņu ciļoj;
Borbola krūgā,
Bik~er~e rūkā.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

13213.

Laužat, meitas, liepas zaru,
Ozoliņa nelaužat;
Ozoliņu atstājat,
Kur putniem uzmesties!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

13214.

Labi vien es gribēju,
Es jau slikti negribēju;
Ir māmiņa labi grib
Šūpodama, auklēdama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

13215.

Lepna meita, ne bagāta,
Kas ar otru nerunāja;
Kas godīga mātes meita,
Ceļā otru bildināja.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Kas godīga mātes meita,
Ceļā ļaudis bildināja;
Kuŗa kāda vīzdegune,
Aiziet galvu grozīdama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Stalta meita, ne bagāta,
Ar ļaudiemi nerunāja;
Kas godīga mātes meita,
I nabagu bildināja.
398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13216.

Māsiņ, blēņu nerunā
Ne mežā, tīrumā:
Mežā daudzi dzirdētāju,
Tīrumā redzētāju.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

13217.

Ne visām liepiņām
Līdz zemei lapas auga;
Ne visām meitiņām
Ir vienāds padomiņš.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

13218.

No velēnas vien pazinu,
Kuŗš bij labs arājiņis;
No maizītes vien pazinu,
Kuŗa laba cepējiņa.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13219.

Novadnieki bāleliņi,
Pirksim vienu lakstīgalu;
Tā mums koši padziedās
Novadiņa maliņā.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 275 -

1. Au cū novadnieki,
Man sudraba lakstīgala!
Tā es koši padziedāju
Novadiņa galiņā.
- Tukša muca tāļu skan
Pa novadu novadiem.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

2. Ķizu ķizu novadniek,
Man sudraba lakstīgala,
Ik rītiņu padziedāja
Uz novada robežām.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

3. Mēs bāliņi, leidas vīri,
Pirksim leidas lakstīgalu;
Tā mums skaisti padziedās
Leidas sila maliņā.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

13220.

Ozolam bieza miza,
Lēni lapas darināja;
Kas godīgs tēva dēls,
Lēni laida valodiņu.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 226 [Kandavā (Tl)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ozolam bieza miza,
Lēni lapas darināja;
Tautiešam gudra galva,
Lēni laida valodiņu.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

13221.

Šitie puiši kungam mīl,
I mīlēja ķeizaram:
Ne tie zaga, ne meloja,
Ne ar kungu ienaidā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

13222.

Tīrumā balta gāju,
Mežā stipri nerunāju:
Tīrumā tālu redz,
Mežā tuvu klausījās.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

13223.

Tikušam dēliņam
Vējš appūta vezumiņu;
Netiklam nepavilka
Div~ baroti kumeliņi.
216 [Ventspilī].

1. Godīgam tēva dēlam
Bite vilka priedes baļķi;
Netiklam tēva dēlam
Nevelk bēris kumelīš.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

13224.

Uz robeža dzīvodama,
Trejād~ loku valodiņu;
Kādi ļaudis bildināja,
Tādu laidu valodiņu.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

13225.

Vaļa, mana liela vaļa,
Ko ar vaļu nedarīju?
Gultā savas kājas avu,
Uz pagalvi sēdēdama.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

13226.

Var paz~eit jaunu puisi,
Jauna puiša capureiti,
Jauna puiša capureiti,
Jauna puiša kumeliņu:
(I)z ocu n~es~e capureiti,
Tak, gal~v~eņu grūz~eidams.
427 [Varakļānu pag. Rz], 4271 [Rēzeknes apr.].

13227.

Vidzemnieku bērniņš biju,
Vakar gāju uz Vidzemi,
Vakar gāju uz Vidzemi,
Vidzem~s ziedus lasīdams.
224 [Kabilē (Kld)].

13228.

Visi ļaudis mani sauca:
Dūreniec, dūreniec!
Vai tādēļ dūreniece,
Ka dūraiņi cimdi bija?
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

13229.

Visi ļaudis mani sauca:
Zūreniece, zūreniece!
Lai es biju zūreniece,
Skrundā mani bāleliņi.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

13230.

Visi soka, visi soka:
Lozduoenieta, lozduoenieta!
Skaetietās pokoļā,
Kur mun lozdu vazuimiņa?
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

- 276 -

13231.

Ciema puiši, bāleliņi,
Ceļat mani pār upīti:
Manas rozes, magonītes
Aiz upītes neravētas.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

13232.

Citas meitas Dieva lūdza,
Es par Dievu nebēdāju:
Man Dieviņš pagalmā,
Vībotnīšu krūmiņā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

13233.

Citi puiši aldar(?) priši,
Man čaukst salmi vēderā;
I es būšu aldar prišs,
Kad es salmus izkratīšu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

SENĀS LAULĪBAS

Prof. K. Straubergs

- 277 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 278 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 279 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 280 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 281 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 282 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 283 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 284 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 285 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 286 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 287 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 288 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 289 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 290 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 291 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 292 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 293 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 294 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 295 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 296 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 297 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu