SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

- 269 -

LIELĪBA UN BRAMMANĪBA

13176.

Diezgan ceļu, diezgan ceļu
Tekošami kumeļam;
Diezgan naudas, diezgan naudas
Augošami puisēnam.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13177.

Es bij~ meita, man bij vara,
Brakšķēj~ zeme staigājot;
Nedrīkst puiši klāt man nākt,
Ne maukt manu gredzentiņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13178.

Es bij~ meita, man bij vara,
Es ar varu lielījos:
Pieci zirgi, pieci vīri
Nevar gurna kustināt.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

13179.

Es bij~ meita, man bij vara,
Es varēju lielīties:
Es nopirku kroņa muižu
Ar visiem zaldātiem.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

13180.

Es bij~ meita, man bij vara,
Es varēju lielīties:
Es varēju pieci puiši
Saujiņā vīcināt.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13181.

Es bij~ puika, man bij nauda,
Es varēju lielīties:
Es varēju naudas tiltu
Pār Daugavu pārtaisīt.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Kur palika tas puisītis,
Kas ar naudu lielījās,
Kas solīja straujupīti
Dāldeŗim izgrīdot?
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

2. Šķelmīts bija tas puisīts,
Kas ar naudu lielījās;
Es ar puisis, man ar nauda,
Es ar naudu nelielos.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

3. Šķelmīts bija tas puisīts,
Kas ar naudu lielījās:
Es varēju ar naudiņu
Par upīti tiltu griezt.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

13182.

Es bij~ puika, man bij nauda,
Es varēju lielīties:
Rīgā pirku kumeliņu,
Tērbatāi līgaviņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13183.

Es bij~ puika, man bij nauda,
Es varēju lielīties:
Suņam sviežu ar dālderi,
Kur nosviežu, tur palika.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

13184.

Es bij~ puika, man bij vara,
Es varēju lielīties:
Ar krūtīm kalnus gāzu,
Ar rokām izārdīju.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

13185.

Es bij~ puika, man bij vara,
Es varēju lielīties:
Pilnas ķešas zelta naudas,
Pilnis stallis kumeliņu.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

- 270 -

13186.

Es bij~ puika, man bij vara,
Es varēju lielīties:
Rīgu nesu saujiņā,
Pēterburgu padusē,
Un tās citas kroņa muižas
Aiz cepures aizspraudos.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

1. Dievs, nedod tādus vīrus,
Kādi mani bāleliņi:
Rīgu nesa rociņā,
Jelgaviņu padusē,
To nabagu Liepājiņu
Aiz cepures aizsprauduši.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

2. Div~ mani brālīši,
Bet labi rimti:
Pili nesa rokā,
Rīgu padusē,
Aizputi aizsprauda
Aiz cepurītes.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

3. Es bij~ puika, man bij vara,
Es varēju lielīties:
Ar krūtīm kalnus cēlu,
Ar rokām pasaulīt~.
Jelgaviņa, mūs~ pilsēts,
To iebāzu azotē;
Jaunjelgava, mazs pilsēts,
To es spraudu aiz cepures;
Bauska bija tiev~ un gaŗa,
To apjozu ap vēderu;
Rīga bija liels pilsēts,
To uzcēlu uz muguru.
Prūšu zeme varen liela,
To nevaru kustināt.
259 [Līvbērzē (Līvbērzes pag. Jg)].

4. Es bij~ puika, man bij vara,
Es varēju lielīties:
Rīgu nesu saujiņā,
Jelgaviņu padusē.
Krievu zeme varen liela,
To nevaru kustināt.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

5. Es bij~ vīris, man bij vara,
Es ar varu lielījos:
Ar krūtiemi kalnus gāžu,
Nastu nešu mugurā;
Rīgu nešu saujiņāi,
Jelgaviņu padusē;
Diezgan liela Liepājiņa,
To aizspraužu aiz cepures;
Gana liela krievu zeme,
Tikpat stūri kustināju.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

13187.

Es bij~ puika, man bij vara,
Es varēju lielīties:
Kāju speŗu, zeme rīb,
Vārdu saku, meži skan,
Priedīt~ cirtu mežmalā,
Skaidas lēca Jelgavā.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

13188.

Es bij~ puika, man bij vara,
Man bij bēri kumeliņi;
Es varēju prūšu meitas
Pār Daugavu vizināt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Es bij~ puika kā kundziņis,
Man bij kaltas ritentiņas:
Es varēju prūšu meitas
Uz Jelgavu vizināt.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

13189.

Es bij~ vīrs, man bij vara,
Es ar varu lielījos:
Dzelžu vārti, brangi zirgi,
Klētē grīda lūztin lūza.
389 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13190.

Kur kungam tādi vīri
Kā tie mani bāleliņi?
Ar krūtīm kalnus stūma,
Rokā nesa ozoliņus.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1. Es bij~ vīris, man bij vara,
Krikstēj~ zeme staigājot.
Bij māmiņa lolojuse,
Bij varīti iedevuse:
Ar krūtēme kalnus stumju,
Rokā nesu ozoliņu.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

13191.

Kur kungam tādi vīri
Kā tie mani bāleliņi?
Samet jūŗu kaudzītē,
Nes ozolu padusē.
190 [Kuldīā].

- 271 -

13192.

Kur kungam tādi vīri,
Kādi mūsu bāleliņi?
No zirdziņa nolecot,
Pakalnītes norībēja.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

13193.

Kviešiem iraid smalka zāle,
Puišiem gudra valodiņa;
Kas var kviešus izravēt,
Kas var puišus aizrunāt?
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

13194.

Laba tēva meita biju,
Ilgi stāvu vaiņagā;
Kad es gāju, zeme rīb,
Akmens šķīla uguntiņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13195.

Redz kur vīrs, redz kur roka,
Pār Daugavu šautru svieda;
Trim plaustām dzebru josta,
Trim asīm zobentiņš.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13196.

Sētu minu, kārtu lauzu,
Puisim kaunu padarīju;
Par puisīša galvu lēcu
Kā par alkšņa stumburīti.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

42772.

Es bij' puika, man bij nauda,
Es ar naudu lielījos.
Kad uz krogu dancot gāju,
Naudu bēru zābakā;
Kad piesitu es kājiņu,
Tad naudiņa nožvakšķēja.
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

42773.

Es bej' puika, maņ bej nauda,
Es nūpierku Reigas pili;
( Es nūpierku Reigas pili )
Ar vysom telītem.
89 [Dricēnu Rz].

42774.

Es bij' vīras, man bij vara,
Es varēju lielīties:
Trim plaukstiemi zebru josta,
Trim asimi zobentiņš,
Pieci pušķi cepurēji,
Sešas zvaigznes zobenāji.
429 [Taurkalna (Valles) B].

42775.

E kur vīrs, kam bij vara,
Kas varēja lielīties:
Par Daugavu šautru sviedu,
Gaisā sviedu dzelžu milnu.
198 [Krustpils D].

42776.

Jaunajami puisēnam
Bij groziņa, bij naudiņa;
Ko ar grozu padarīs,
To ar naudu aizmaksās.
46 [Beļavas Md].

1. Jaunajam puisīšam
Bij naudiņa, bij grazīts;
Ko ar grazi padarīja,
To ar naudu samaksāja.
198 [Krustpils D].

42777.

Redz kur puiši Veipīšūs,
Redz kur naudas peļnītuoji,
Pa pylnai rīškoutiņai
Ber seikū sudrabiņu.
576 [Varakļāni Rz apr.].

42778.

Ek kur vīri, kam bij vara,
Kas ar varu lielījās:
Kokus cērt mežmalā,
Skaidas lec Jelgavā.
418 [Sunākstes Jk].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu