SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

b) Veci puiši, vecas meitas

13007.

Āzīts ēda vecu kūlu,
Jaunas zāles gaidīdams;
Vecs tautietis bārzdu dzina,
Mani jaunu gribēdams.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

13008.

Ailu ailu, vecpuisītis
Jaunu meitu pulciņāi!
Veci zobi šķobījās,
Jaunas meitas lūkojot.
Ej projām, vecpuisīti,
Pielūdz kapa māmulīti,
Pielūdz kapa māmulīti,
Tā dos tev līgaviņu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

13009.

Ai Dieviņ, galva sāp,
Ar muguru nevarēju,
I tad vēl mans prātiņš
Uz jaunām meitiņām.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

13010.

Ai Dieviņi, jaunas meitas
Kur liksim vecus puišus?
Lādēsim laiviņās,
Sūtīsim Vāczemē.
142 [Aizterē (Aizteres pag. Lp)].

- 242 -

1. Kam der lieti veci puiši,
Kam tie veci zirgi der?
Bāž mucā, sit kopā,
Ved uz Rīgu pulverī,
Tur staigāja Rīgas kungi
Gar vallēmi šaudīdami.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

2. Ko mēs, meitas, darīsim,
Vecus puišus pajēmušas?
Kamēr kāzas turēsim,
Tamēr mīļi dzīvosim;
Kad būs kāzas pārgājušas,
Sit pa pieri, grūž mucā,
Sit pa pieri, grūž mucā,
Lai izšauda veci krievi,
Pa ielām staigādami.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

3. Vecas meitas guļ gar sētu,
Sava gala gaidīdamas.
Grūst mucā, sist pa pieru,
Vest uz Rīgu pulveŗiem.
Rīgas kungi izšaudīs,
Pa ielāmi staigādami.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

13011.

Ai Dieviņ, jaunas meitas,
Kur liksim vecus puišus?
Liek uz plaukta, krīt zemē,
Žurkas grauza pabeņķē.
67 [Auļukalnā (pie Drustiem C)].

1. Ailu ailu jauni puiši,
Kur liksim vecas meitas?
Liek uz lubu, krīt zemē,
Žurki vilka midzenē.
Sien mazos buntiņos,
Laiž upītes dibinā;
Pāri brauca jauni puiši,
Vecas siekstas dēvēdami.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

2. Es nejemtu vecu puisi
Ne saviem sirdsēstiem:
Klētī slēgtu, žurkas grauza,
Aizkrāsnē circenīši.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

13012.

Vai Dieviņ, jaunas meitas,
Kur liksim vecus puišus?
Sies diegā, kārs dūmos,
Lai dvēsele stirinās.
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

13013.

Vai Dieviņ, jaunas meitas,
Kur liksim vecus puišus?
Vedīsim uz egļu meža
Pie lielā skudru pūžņa.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

13014.

Vai Dieviņi, ko darīšu,
Neņem mani ciema puiši,
Neņem mani ciema puiši,
Vecu meitu dēvēdami.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

13015.

Ai vecīt, ai vecīt,
Vai man~ līdzi nevedīsi?
Vērpšu linus, pakuliņas,
Iešu nakti klātgulēt.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Ai vecais tēvainīti,
Ielaid mani istabāi,
Es būš~ tavas pakuliņas
Dienu nakti rubenāt.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

13016.

Aiz kalniņa aitas brēc,
Vecas meitas gaviļo.
Labāk simtu vilku redzu
Nekā vienu vecu meitu.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

13017.

Aiz kalniņa [upītes] jēri brēca,
Veci puiši gavilēja;
Jēri brēca smalka siena,
Veci puiši jaunu meitu.
71 [Drustos (Drustu pag. C)], 89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)]. 194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)],
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)], 224 [Kabilē (Kld)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Uoži v~ēkš, kuo ji v~ēkš?
Uoži v~ēkš līpu lopu,
Uoži v~ēkš līpu lopu,
Vaci v~eiri jaunu m~eitu.
4191 [Kalupes pag. D].

2. Aiz kalniņa jēri brēca,
Par upīti vecas meitas;
Jēri brēca smalka siena,
Vecas meitas jaunu puišu.
Jēri sienu gan dabūja,
Meitas puišu nedabūja.
Ko mēs, brāļi, darīsim?
Ņemsim mēs tās vecas meitas.
Kamērt kāzas turēsim,
Tamērt mīļi dzīvosim;
Kad jau kāzas pagalam,
Sit pierē, grūd mucā,
Sit pierē, grūd mucā,
Sasit viņas pulverī.
Nāks rudenis, vanderzeļļi
Izpirks viņu mārciņām,
Pavasarā izšaudīs
Pa Jelgavas bulveķiem.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

- 243 -

3. Aiz kalniņa zirgi zviedza,
Veci puiši gavilēja;
Zirgi zviedza tīru auzu,
Veci puiši jaunu meitu.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

4. Aiz upītes jēri brēca,
Veci puiši gavilēja;
Jēri brēca smalka siena,
Veci puiši jaunu meitu.
Ēd, aitiņa, purva zāli,
Ņem, vecais, vecenīti!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

13018.

Ar kājiņu atspārdīju
Sapraulējšu ozoliņu;
Ar rociņu atbīdīju
Saveco(j)šu tēva dēlu.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

13019.

Ar vecām meitiņām
Kā vecām ecēžām;
Ar veciem puisīšiem
Kā skābiem kāpostiem.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

13020.

Auga munā duorzā
Sorkonas rūžas,
Zam tuom rūžuom
Jauna meitineite.
Meitineit, meitineit,
Tevi muote sauce!
- Zynu, zynu, prūtu, prūtu,
Kam muomeņa sauce:
Grib mani atdūt
Vacam tautu dālam.
Es tuo vacuo
Cīši nairedzeju,
Es tam vacam
Cītu vītu kluotu,
Cītu vītu kluotu
Seikstūs žagareņu.
Auga munā duorzā
Sorkonas rūžas,
Zam tuom rūžuom
Jauna meitineite.
Meitineit, meitineit,
Tevi muote sauce!
- Zynu, zynu, prūtu, prūtu,
Kam muomeņa sauce:
Grib mani atdūt
Jaunam tautu dālam.
Es tuo jaunuo
Cīši aizmīluotu,
Es tam jaunam
Lobu vītu kluotu,
Lobu vītu kluotu
Meikstūs spil~vineņu.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

13021.

Bēgat, meitas, sīvus kungus,
Vecus puišus nebēgat;
Vecu puišu laime nāk
Pa deviņi ezariņi.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13022.

Dievs lai mani pasargā
No veciem puisīšiem:
Vecu puišu mīlestība
Rūgst kā skābi kāpostiņi.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Sargi, Dievs, no vecas bābas
Kā no skābas rudzu putras;
Pieved, Dievs, pie jaunas meitas,
Kā pie saldas medus bļodas.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

2. Vilka, lāča tā nebēgu,
Kā no veca puiša bēgu;
Veca puiša mīlestība
Smird kā veca rutku dobe.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

13023.

Divi vilki meitu vilka
Pa slidenu ledutiņu;
Tie nebija divi vilki,
Tie bij divi veci puiši.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 244 -

13024.

Domājam, gādājam,
Kur liksim vecus puišus.
Savērsim diedziņā,
Žāvēsim skurstenī.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

13025.

Drebi, drebi, apšu lapa,
Vējiņš tevi drebināja;
Tā drebēja veci puiši
Uz jaunām meitiņām.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

13026.

Ejat, meitas, odziņās,
Pelnījiet launadziņu:
Ni jums vīra, ni bērniņu,
Kas jūs vecas pabaros?
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

13027.

Es apliku ādas stīpu
Car Ēdoles novadiņu;
Ēdolnieku veci puiši
Kā vērpeles grozījās.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

13028.

Es apvilku baltas zeķes
Pie melniem lindrakiem;
Veci puiši aiz muguras
Zobus vien klabināja.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

13029.

Es arī še nācu
Jauniķus lūkot.
Še puiši jo veci
Ne veci tēvi,
Še vīni puišiemi
Padomu prasa.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

13030.

Es dzirdēju aiz aploka,
Zaķis plēsa vecus puišus.
Es gribēju glābti iet,
Smiekli nāca, nevarēju.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

13031.

Es jums saku, kalnmuižnieki,
Vijat gaŗas pātadziņas:
Ēdolnieku vecas meitas
Sastrigušas rāvienā.
190 [Kuldīā].

13032.

Es māmiņ~ viena meit~,
Es tā visskaistākā,
Kuŗš puisīts man~ ieraug~,
Tas mani nobučoj~.
Jauni kungi, veci kungi,
Visi mani iemīļoj~.
Jo tie man~ iemīļoj~,
Jo es gauži lepojos.
Aiz to lielo lepnumiņ~
Veca, līka palikus~,
Kuŗu stundu iedomāj~,
To es gauži noraudāj~.
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

1. Kad es biju jauna meita,
Daždažādi lepojos.
Aiz to lielu lepnumīnu
Vec~ un līka palikusi,
Vec~ un līka palikusi,
Salīkusi, sakrupusi.
1191 [Ēveles draudzē].

13033.

Es pie ledus tā nesalu,
Kā pie veca puiša salu;
Vecam puišam siltumiņu
Sen vējiņš iznēsāja.
1311 [Apē (Vlk)].

13034.

Es redzēju vecu puisi
Krūmos suni seglojot;
Liepas segli, lūku kāpšļi,
Veca striķa iemauktiņi.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

13035.

Es redzēju vecu puisi
Sēžam elles maliņā;
Gaŗām gāju, spēr~ ar kāju,
Lai krīt elles dibinā.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

13036.

Es tev lūdzu, vecpuisīti,
Manim blakus tu nesēdi:
Tev bij tāda smaka klāt
Kā rudens tekuļam.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 245 -

13037.

Gaidi, gaidi, tu tautieti,
Tu gaid~ manis, es gaid~ tevis;
Tu gaid~ manis uzaugot,
Es gaid~ tevis nomirstot.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)], 135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)], 377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Gaidi, gaidi, tu tautieti,
Tu gaid~ mani, es gaid~ tevi;
Tu gaid~ mani uzaugot,
Kā saulīti uzlecot;
Es gaid~ tevi nomirstot,
Kā mēnesi norietot.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

13038.

Grib vītols locīties,
Traski vien žagariņi;
Grib tautiets klanīties,
Sāp tautieša muguriņa.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

13039.

Grūti pūta sila priede,
Barga vēja nolocīta;
Vēl grūšāk mātes meita
Palikt veca, neprecēta.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

13040.

Grūti pūta sila priede,
Smalka lietus pielijusi;
Gauži raud vecas meitas,
Kam nav sava arājiņa.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

13041.

Izpraulējis ozoliņš
Gaida bišu ielienot;
Izvecējis tēva dēls
Gaida mani uzaugot.
388 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sapraulējis ozoliņš
Gaida bišu ielienot;
Novecējse tautu meita
Gaida tautas atjājot.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

2. Veca liepa cauru vidu
Gaida bišu ielienot;
Novecojsi mātes meita
Gaida mani uzaugot.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

3. Veci puiši, buļļu pieres,
Gaida mani izaugam.
Grauz akmini, dzer ūdeni,
Tad tu mani sagaidīsi!
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

13042.

Izcērtiet vecus kokus
No jaunām atzalēm;
Izšķir, Dieviņ, vecus puišus
No jaunām meitenēm!
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

13043.

Jaunam zēnam sviest~ ar maizi,
Jaunas meitas klātgulēt;
Vecam putra, vecam spriguls,
Vecam jāiet rijas kult.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Vecam putra, kāpostiņi,
Vecam ķēvi mežā braukt;
Jaunam alus, jaunam medus,
Jaunam meita klātgulēt.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13044.

Jauns ar jaunu sēd pie galda,
Zied kā puķe, roze;
Vecs ar vecu aizkrāsnē
čīkst kā rūgta nāve.
421 [Taurupes pagastā (Rg)]. 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

1. Vecs ar vecu sēž pie krāsnes
Tā kā rūgta nāve;
Jauns ar jaunu sēž pie galda
Tā kā puķe, roze.
Vecam putra, vecam rutki,
Vecam runga pa muguru;
Jaunam siers, jaunam piens,
Jaunam meita klātgulēt.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

13045.

Jauns puisītis kāzās brauca
Ar sešiem dunkaniem;
Veca meita pakaļ skrēja
Ar vecāmi ecēšām.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13046.

Kad es biju jauna meita,
Ar šķiliņu guni šķīlu;
Nu es veca, nevarēju
Ar tērauda šķiltavām.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13047.

Kad es biju jauna meita,
Es bez puiša nedzīvoju;
Nu es veca palikusi,
Visi puiši pazuduši.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 246 -

13048.

Kad es biju jauna meita,
Es puišiem zeltenīte;
Kad paliku veca meita,
Es puišiem suņu taure.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

13049.

Kad es biju jauna meita,
Man bij pieci brūtgāniņi.
Visi mani mīlināja,
Es bij~ daiļa, ha ha ha.
Ne pie viena nenogāju,
Nu es veca, šņuk šņuk šņuk.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

13050.

Kad es biju jauna,
Tad es biju ķopla;
Nu es ešu veca,
Nu staraja babka.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

13051.

Kad es biju jauna,
Tad es biju smuka,
Apkārt mani jauni puiši
Dancāti dancāja.
Nu es esmu veca,
Nu es esmu līka,
Nu ap mani jauni puiši
Līkumu meta.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

1. Kad es biju jauninkiņa,
Tad es biju sprišinkiņa,
Tad ap mani jauni puiši
Svilpināt svilpināja.
Nu paliku vecinkiņa,
N~ešu vaira sprišinkiņa,
Nu ap mani veci vīri
Bubināt bubināja.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

13052.

Kad es biju jauns puisītis,
Visas meitas man~ mīlēja;
Nu es esmu vecs puisītis,
Nu neviena nemīlēja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13053.

Kad satiku jaunu puisi,
Tad aiz prieka nevarēju;
Kad satiku vecu puisi,
Nezināju, kur palikt.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

13054.

Kam tie ģeld, veci puiši,
Kam tie veci ozoliņi?
Veci puiši vilkam ģeld,
Ozoliņi bitītēm.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 1253 [Kroņa laicenē]. 240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

13055.

Kam tu augi, kadiķīti,
Baltābola kalniņā?
Kam tu nāci, vecpuisīti,
Jaunu meitu pulciņā?
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

13056.

Kas tev daļas, vecpuisīti,
Gar manim runājot?
Tava bārda nesukāta,
Man sudraba vainadziņš.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13057.

Kas čabēja, kas grabēja
Aiz kalniņa lejiņā?
Vārnas plēsa vecus puišus,
Aiz ausīm turēdamas.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

13058.

Kas tur kūp, kas tur deg
Viņā meža maliņā?
Vecu meitu brunči deg
Zilajāmi ugunīm.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

13059.

Kas tur spīd, kas tur kūp
Viņā lauka galiņā?
Veca puiša dvēselīte,
Kas meitiņas niecināja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

13060.

Kas citiem kaites bija,
Ka es biju veca meita?
Lai spīd mani sirmi mati
Zem vizuļu vainadziņa.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

- 247 -

1. Sauca mani vecu meitu,
Vēl neiešu šovasar;
Lai zied mani sirmi mati
Zemi zīļu vainaciņa.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

13061.

Ko darīt siliņam?
Purvi dega švirkstēdami;
Ko darīt jaunajiem?
Veci vīri uz meitām.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Ko darīt siliņam?
Purviņš dega brākšķēdams;
Ko darīt meitiņām?
Sievas puišus karināja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

13062.

Ko domāji, veca meita,
Pīdam~ rožu vainadziņu?
Nopinusi kārkla vīzi,
Liec vainaga vietiņā!
18 (Kliģenē), 28.

13063.

Ko tie kraukļi kraukšķināja?
Ko žagatas žadzināja?
Tur guļ divi vecas meitas
Aiz aploka sētmalā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13064.

Ko tie kraukļi kraucināja?
Ko žagatas žadzināja?
Veca puiša dvēselīte
Sausas egles galīņā.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

1. Ko tie kraukļi krauklaneja?
Ko žagatas zvadzaneja?
Veca puiša cepuriņa
Bērza celma galiņē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

13065.

Kuplas nātras apaugušas
Dārzā jaunu ozoliņu;
Vecas meitas apstājušas
Manu jaunu bāleliņu.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

13066.

Kur liksim, jauni puiši,
Vecas meitas, saņēmuši?
Sasienam buntītē,
Sviež upītes dibenā.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

130661.

Kur liksim, veci puiši,
Zelta naudu, sakrājuši?
Pirksim bērus kumeliņus,
Ņemsim daiļas līgaviņas.
232 [Talsos (Tl)].

13067.

Kur liksim vecus puišus?
Metīsim ezerā:
Būs vardēm sausas reņģes
Par vasaru lupināt.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

13068.

Kur liksiet, jauni puiši,
Vecu meitu dvēselītes?
Liekat dzelzes kastītē,
Metat jūras dibinā,
Lai tur rūca, lai tur kauca,
Lai mūžam neceļās.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

13069.

Kuŗa meita saauguse,
To jau visi vecu teica.
Kas grib jaunu līgaviņu,
Lai ņem bērnu šūpulī.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

13070.

Labāk redzu zelta naudu
Ugunēi sadegam,
Nekā savu augumiņu
Vecpuišam paņemam.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13071.

Lai es gāju, kur iedama,
Sav~ sunīti līdzi vedu.
Pate stāvu mežmalē,
Suni laidu mežiņā.
Suns izdzina vecu puisi
Saskrandušu kažociņu.
Visas viņa skrandas lēca
Uz jaunāmi meitenēm.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Kad es biju jauns puisītis,
Es bij~ liels ģēģerīts.
Pats stāvēju kalniņā,
Suni laidu lejiņā;
Suns izdzina vecu meitu
Salāpītu lindraciņu.
224 [Kabilē (Kld)].

- 248 -

13072.

Ļaudis mani vecu sauca,
Vecu manu vaiņadziņu.
Lai stāv mani sirmi mati,
Mans vecais vaiņadziņis.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13073.

Ļaudis mani vecu teica,
Siermus matus dēvēdami;
Man gāliņa pieputējse,
Pūŗu miltu sijājot.
158 (Rāvā).

13074.

Man nebija vilka bail,
Kā man veca puiša bail;
Vilku rīdu, vilks aizskrēja,
Vecais puisis nebēdāja.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

1. Man nebija vilka bail,
Kā man veca puiša bail.
Vilkam saucu, tas aizbēga,
Vecais puisis nebēdāja;
Vecais puisis nebēdāja,
Acis vien mirkšķināja;
Acis vien mirkšķināja,
Zobus vien klabināja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

2. Ne no vilka tā nebēdzu,
Kā no veca puiša bēdzu;
Vilkam saucu, mežā muka,
Vecs puisītis rokā ķēra.
216 [Ventspilī].

13075.

Man no vilka tā nav bail,
Kā no veca puiša bail.
Vilcīns gul kārklienāi,
Asti vien kustināja;
Veci puiši uz manim
Zobus vien klabināja.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

13076.

Abgunstnieku pagastā
Trijdeviņi veci puiši;
Trīs nošāva, trīs pakāra,
Trīs aizdzina nabagos.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Nīktin nīka, nu iznīka
Jaunmuižnieku vecas meitas:
Trīs noslīka, trīs aizbēga,
Trīs aizgāja nabagos.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

13077.

Lejēniešu tiesiņā
Griķu druva vien ziedēja;
Lejēniešu veci puiši
Griķu putras ēdējiņi.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

1. Kundziņam vien ziedēja
Balti griķi tīrumā;
Kundziņam vecas meitas,
Griķu putras strēbājiņas.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

2. Kastarniešu tīrumiņi
Kriķu ziedu noziedējši;
Kastarniešu veci puiši
Kriķu putras ēdājiņi.
Ik rītiņa, ik vakara
Podam stīpa vien skanēja.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

13078.

Vidzemnieku vecas meitas
Zviedzin zviedza nevedamas;
Kurzemnieku zeltenītes
Ik rudeni ritināja.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

13079.

Cirstenieku veci puiši
Ar kumpām mugurām;
Kad tie kāpj kalniņā,
Augšpēd rit lejiņā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13080.

N-īšu vaci puiši
Ortu guoja rauduodami.
Kū jī lygu narauduos,
Vuts apakli škurināja.
435 [Latgalē].

13081.

Cirstenieku veci puiši
Dūmu taures pūtējiņi;
Ja navaid dūmu taures,
Pūš vecā zābakā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13082.

N-ieku veci puiši
Gar rubezi rāpu līda;
NN-ieku jaunas meitas
Strubiķiem nomētāja.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

- 249 -

13083.

Cirstenieku veci puiši
Guļ kā pekas ceļmalē;
Gaŗam gāju, nemodinu,
Viņems kauna nedarē.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13084.

Sasmadznieku veci puiši
Gul kā pekas ceļmalē;
Kazas kājas nograuzušas,
Sēņu kātus domādam.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

13085.

Cirstenieku veci puiši
Gulē cūku midzītē;
Uš augšā, tu veprīt!
Es paklāšu paladziņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13086.

Kalētnieku veci puiši
Ik vakaru miglu laida;
Gribēj~ Krūtes zeltenītes
Migliņāi nolūkot.
Gudras Krūtes zeltenītes,
Nestaigāja migliņā.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

13087.

Limbažnieki veci puiši,
Kausiņ~ pierē saauguši.
Es neietu Limbažos,
Kaut es vīra neredzējis.
110 [Cēsīs].

1. Es neietu Limbažos,
Kaut es vīra nedabūš~:
Limbažnieki veci puiši,
Pieres kauli sarepējuš~.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

13088.

Rendinieku veci puiši
Pastedelē bubināja;
Kleinas kājas, zveiras acis,
Sakumpušu muguriņu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

13089.

Cirstenieku vecus puišus
Saveŗam diedziņā,
Saveŗam diedziņā,
Laižam elles dibenā,
Lai nenāk šī zemē
Pie šīs zemes meitiņām.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13090.

Ozolnieku veci puiši
Trapēm(?) gāja peku lauzt;
Ercognieku jauni puiši
Trapēm jāja baznīcā,
Trapēm jāja baznīcā,
Dieva vārdu klausīties.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

13091.

Nīgrandnieki veci puiši,
Caur cepuri dūmi kūp;
Ezernieki jauni puiši,
Gar cepuri rozes zied.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

13092.

Nāve nāve, steidzies drīz,
Ņem tos vecos sevim līdz;
Apēd manu tīru maizi,
Manus baltus kāpostiņus.
262 [Brambergā (Glūdas pag. Jg)].

13093.

Ne no viena tā nebēgu,
Kā no veca puiša bēgu:
Vecpuisītis meitas ķēra
Ar abām rociņām.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13094.

Ņem tu sievu, vecais puisi,
Negaid~ manis uzaugot;
Ir tas būs tēva dēls,
Kas ar mani līdza augs.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

13095.

Neraud~ gauži, veca meita,
Gan vēl tevi izprecēs:
Sirmajam kalpiņam
Vecenīte nomiruse.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

13096.

Nu ir laiks, nu ir laiks
Vecam puišam sievu ņemt:
Piecas govis ālavīcas,
Kuiļam seši sivēniņi.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

- 250 -

13097.

Nu ir laiks, nu ir laiks
Veciem puišiem sievas ņemt:
Nu uzauga divas vārpas
Viena salma galiņā.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)], 1311 [Apē (Vlk)].

13098.

Protu, protu, redzu, redzu,
Tās mājās veci puiši;
Atpakaļi mežā līda,
Zilus zobus šņakstināja.
226 [Kandavā (Tl)].

13099.

Pūcīt~ brēca siliņā
Uz jauniem cālīšiem;
Tā glūnēja veci puiši
Uz jaunām meitiņām.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

13100.

Pusmūžiņa vīriņš biju,
Nu vēl gribu grežoties,
Nu vēl pirku zelta puķi
Aiz vasaras cepurīt~.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

13101.

Rit~, rit~, akmentiņi,
Uz kumeļa kājiņām;
Tā tīko vecas meitas
Pēc jauniem puišiņiem.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13102.

Zaķis cilpas pārcilpoja
Par lielo rudzu lauku;
Tā cilpoja veci puiši
Uz jaunām meitiņām.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

13103.

Satrūdējis ozoliņis
Gul ūdeņa maliņē;
Tā satrūda veci puiši,
Jaunas meitas gaidīdami.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

13104.

Žēli raud veca zeme,
Pāri jāja arājiņi;
Žēli raud vecas meitas,
Jaunām jāja precinieki.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

13105.

Žīda zirgi bubināja
Baložkroga stedelē;
Tie nebija žīda zirgi,
Iecavnieku veci puiši.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

13106.

Štuki štuki, brīnumiņi -
Elkšņiem zied rožu ziedi;
Vēl lielāki brīnumiņi -
Večiem mīl jaunas meitas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

13107.

Žorki vilka vecu puisi
Caur veciem pamatiem;
Satikās jaunas meitas:
Kur, sakārni, tevi vilks!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

13108.

Zems ozols līgojās
Tāpat līdza gaŗajam;
Vecs puisītis grežojās
Tāpat līdza jaunajam.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

13109.

Sen dzirdēju, nu redzēju
Veca puiša bagātību:
Divi sieki smalkas pelus,
Raiba kaza aizgaldā.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

1. Sen dzirdēju, nu redzēju
Veca puiša bagātību:
Vienas biksas mugurā,
Otras mājā skurstenī.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

13110.

Zila zaļa debestiņa
Caur eglēm zīlējās;
Tā zīlēja veci puiši
Uz jaunām meitiņām.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

13111.

Zili melli dūmi kūp,
Kas tos dūmus kūpināja?
Veci puiši dedzināja
Savas vecas dvēselītes [cepurītes].
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

- 251 -

13112.

Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kas mēnesi balināja:
Vecu puišu asariņas,
Tās mēnesi balināja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

13113.

Sirma cūka, barojama,
Asti grieze gredzinā;
Veca meita, precējama,
Pieri vien balināja.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

13114.

Skatāties, jauni puiši,
Kur tā jūsu mīļā nāca,
Kur tā jūsu mīļā nāca
Pa kalniņu mirdzēdama:
Kurpes kājā, vaiņags galvā,
Sarkans zīda nēzdaudziņis.
Skatāties, veci puiši,
Kur tā jūsu bļaura nāca,
Kur tā jūsu bļaura nāca
Pa kalniņu kūpēdama:
Vīzes kājā, pīpa zobos,
Veca salmu cepurīte.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

13115.

Smagi šņāca sila priede,
Smalka lietus pielijuse;
Smagi pūta veci puiši
Pēc jaunām meitiņām.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

13116.

Smērti, smērti, kuo tu gaidi,
Jem vacūs pa nogīm,
Lai palyka jaunejīm
Plota vīta plateitīs.
4271 [Rēzeknes apr.].

13117.

Spīdēj~ mani sirmi mati
Caur vizuļu vainadziņu;
Es valkāju, nebēdāju,
Dar~ ļaužiem valodiņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

13118.

Strauja strauja tā upīte,
Jo tā strauja, jo olaiņa;
Veca veca tā meitiņa,
Jo tā veca, jo bagāta.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

1. Strauja strauja upe tek,
Jo tā strauja, jo olaiņa;
Ilgi meita vaiņagā,
Jo sēd ilgi, jo bagāta.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

13119.

Suņam devu zaķa kāju,
Lai aiztrenca vecu puisi;
Suns aiztrenca vecu puisi
Noplīsušu kažociņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

13120.

Suņi rēja, vilki kauca,
Vecas meitas gauži rauda;
Vecas meitas gauži rauda,
Kur būs ņemti arājiņu,
Kur būs ņemti arājiņu,
Vecām maizes devējiņu.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13121.

Tā ar jaunām meitiņām
Kā ar skaistām rozītēm;
Tā ar vecām meitiņām
Kā ar vecām ecēkšām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

13122.

Tam pašam vecam būt,
Kas man~ vecu daudzināja!
Man galviņa apputēja,
Driķu miltus sijājot.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

13123.

Trādi rīdi mans pūriņš,
Sakalt~s rožu vainadziņš!
Lai sakalta tautu dēls,
Ka man~s jaunas neprecēja.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13124.

čīkstēdama, vaidēdama
Gaisā skrēja cielaviņa;
Tā čīkstēja tās meitiņas,
Kas bez vīra nodzīvoja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

13125.

Tu, Anniņa, veca meita,
Simtu gadu darbos gāji;
Vēl tu iesi otru simtu,
Vēl tu vīra nedabosi.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 252 -

13126.

Tukša kanna, veca meita,
Tās man priekšā plātījās;
Pilna kanna, jauna meita,
Tās no manis bēdzin bēg.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

13127.

Ūja ūja vecas meitas,
Liekat jaunam puikam mieru!
Es vēl jauniņš, man vēl laiciņš,
Diezgan meitu, kas man~ gaid~.
56 [Pociemā (Pociema pag. Vlm)].

1. Vai jūs trakas, vecas meitas,
Vai man miera neliksit?
Es vēl jauns, man vēl laiks
Jaunu meitu nolūkot.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

13128.

Ūja ūja vecais puisis,
Vai es tava līgaviņa!
Tu dancoji zābakos,
Es gulēju šūpulī.
1311 [Apē (Vlk)].

13129.

Ūja ūja veci puiši,
Vai es jūsu līgaviņa!
Diezgan bija jaunu puišu,
Kas ar mani reizā auga.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

13130.

Ūja ūja veci puiši,
Vai es jūsu līgaviņa!
Diezgan man jaunu puišu
Kā rozīšu dārziņā.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Vaju vaju vecais puisi,
Vai es tava līgaviņa!
Man vairāk jaunu puišu
Kā zīlīšu vaiņakā.
301 [Paskavā(?)].

13131.

Ura ura veci puiši,
Vai es jūsu brūte esu!
Ne es jūsu brūte esu,
Ne jūs mani brūtgāniņi.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

13132.

Ura ura vecais vilks,
Nu grib jaunu jēru nest!
Ura ura vecais puiss,
Nu grib jaunu meitu ņemt!
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Ūja ūja vecais vilks,
Kam tu jaunu jēru nes?
Vai tu aklis neredzēji,
Kur ēd veca vecenīte?
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

13133.

Vai pie veca vīra guļ,
Vai pie vecas ecēšiņas;
Vai pie jauna puiša guļ,
Vai guļ rožu dārziņā.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Es jums saku, jauni puiši,
Vecas meitas nejemat!
Gul pie vecas līgaviņas
Kā pie vecām ecēšām,
Vecus pupus grabināja
Kā ozola vecus praulus;
Gul pie jaunas līgaviņas
Kā pie dūnu spilventiņa.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

13134.

Vai tādēļ vecs puisīts,
Ka man veca līgaviņa?
Nu vēl gribu ķēdes kalt
Bērajam kumeļam.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

13135.

Veca biju, bet jo gudra,
Māku puišus kārdināt:
Par kalniņu pārtecēju,
Tek puisītis pakaļā.
268 [Lustēs (Sīpeles pag. Jg)].

13136.

Veca meita Dievu lūdza,
Pie ratiņa sēdēdama.
Kāda Dieva tad tu lūdzi,
Kad tu gāji gubenī?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

13137.

Veca meita gauži raud,
Mani jaunu redzēdama.
Vai tu traka, veca meita,
Būs man jauna, ko mīlēšu,
Būs man jauna, ko mīlēšu
Kā sirsniņu azotē.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

- 253 -

13138.

Veca meita gauži raud,
Saulē pupi sakaltuši;
Tavas pašas vaina bija,
Kam nelīdi kaņepēs.
56 [Pociemā (Pociema pag. Vlm)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13139.

Veca meita krakšķināja
Sausas egles galiņā;
Lūza egle, krita meita,
Bira zobi grabēdami.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Veca bāba riekstus šķina
Sausā lezdas galīnā;
Lūza lezda, krita bāba,
Plīsa brunkas plarkšķēdamas.
1191 [Ēveles draudzē].

13140.

Veca meita villu vērpa,
Kreiso kāju kustināj~.
Ačka, dulla, kustin~ labo,
Dabūs~ miežu arājīn~!
1191 [Ēveles draudzē].

13141.

Veca puiša dvēselīte
Rijas brodi lidināja,
Ne pie Dieva, ne pie velna,
Ne pie paša veca puiša.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

1. Dod, māmiņa, kam dodama,
Nedod manis vecpuišam!
Veca puiša dvēselīte
Padebešos karājās.
Sitat, velli, vaŗa bungas,
Lai krīt elles dibenā,
Lai tur rūca, lai tur kauca,
Mūžam meitu neredzēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

131411.

Veca puiša dvēselīte
Sausa koka galiņā;
Tā tur sauca, tā tur brēca,
Jaunas meitas gaidīdama.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

13142.

Veca puiša sausus kaulus
Es samalu pulverī;
Rītu nāks vanderzeļļi,
Tad pārdošu mārciņām.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

13143.

Vecais āzis kārklus grauza,
Abas kājas piemīdams;
Vecais puisis meitu ķēra
Ar abām rociņām.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Balta kaza kārklus grauza,
Ar kājiņu piemīdama;
Vecas meitas puišus ķēra
Ar abām rociņām.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

13144.

Vecais āzis kūlu grauza,
Abas kājas piemīdams;
Vecais puisis meitu lūdza,
Abas rokas salicies.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

13145.

Vecais āzis kūlu grauza,
Jaunu zāli gaidīdams;
Vecais puisis bārdu dzina,
Jaunu meitu gribēdams.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)].

13146.

Vecais āzis struņķi krimta,
Abi kāji atspēries;
Vecais puisis meitu glauda
Ar abām rociņām.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

1. Veca kaza krūmu krimta,
Abas kājas piemīdama;
Vecs puisīts sievas raud,
Abus vaigus glaudīdams.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13147.

Vecais bārdu skurināja
Apariņas maliņā
Uz jaunām meitiņām,
Uz skaistiem vainagiem.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

13148.

Vecais puisi, buļļa piere,
Ko uz mani skatījies?
Vai tu biji mucē audzis,
Vai pa spundu ēdināts?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

13149.

Vecais puisis mani ķēra
Ar abām rociņām,
Es uzskrēju ābelē,
Viņš palika apakšā.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

- 254 -

13150.

Vecais puisis meitu ķēra
Ar abām rociņām;
Ne meitiņu nenoķēra,
Nolauž savu deguntiņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

13151.

Vecais trenca jaunu meitu
Visgaŗām sila malu;
Vecajam kūja klaudz,
Meitai skan vizulīši.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vecais ņēma jaunu meitu
Ar vizuļu vaiņaciņu;
Vecajam kūja klaudz,
Meitai skan vaiņaciņš.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

13152.

Vecajam bārda trīc,
Uz manim veŗoties.
Ej vecais zebenieks,
Vai es tava līgaviņa!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

13153.

Vecas meitas vēžus gana
Sūnu purva maliņā;
Jaunas meitas, zeltenītes,
Puķītēmi ceļu kaisa.
Vecus puišus blusas koda
Smalkā priežu siliņā;
Jauni puiši, bāleniņi,
Noriņāi danci ved.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

13154.

Veci puiši, buļļa pieres,
Gaida mani uzaugam.
Vai tu, bulli, neredzēji,
Kas ar tevi reizā auga?
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

1. Vecs puisītis, celmu ciska,
Gaida mani uzaugam.
Vai tu gaidi, vai negaidi,
Tu jau mani nedabūsi.
Silā veca, sausa priede,
Tā ar tevi līdz uzauga,
Tā ar tevi līdz uzauga,
Tā būs tava līgaviņa.
235 [Abavas muižā (Grenču pag. Tk)].

2. Visas vecas sūnu bārzdas
Gaida mani uzaugam.
Skataitiesi tās meitiņas,
Kas ar jums reizē auga!
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

13155.

Veci puiši guļ gar krāsni,
Savas nāves gaidīdami.
Nāve nāve, nāc jel drīz,
Aizraun vecus puišus līdz!
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Vecas meitas guļ gar sētu,
Gaida, kamēr nāve nāks.
Nāve nāve, steidzies drīz,
Ved tās vecās meitas līdz!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

13156.

Veci puiši nosēduši
Gar celiņu grāvmalē,
Gar celiņu grāvmalē,
Jaunu meitu gaidīdami.
Gaida, gaida, nesagaida,
Iet projām raudādami.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

13157.

Veci puiši pavasari
Ar bomjiem cilājami;
Vēl prātiņis karājās
Pie jaunām meitiņām.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13158.

Veci puiši salīduši
Sausa bērza stimbanā.
Ka papūta ziemas vēji,
Sāka visi bizināt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Jaunas meitas sabēgušas
Veca bērza stumbenā.
Sāka dienas vējiņš pūst,
Sāka meitas bizināt.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

2. Piecas bābas sakāpušas
Vienā bērza stauberē.
Kad uzpūta ziemas vējš,
Visas piecas bubināja.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

- 255 -

13159.

Veci puiši sēž aiz sētas,
Gaid~, lai meitas paliek lētas.
Meitas lētas nepalika,
Puiši sievas nedabūja.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

1. Vecas meitas tup aiz sētas,
Gaid~, lai puiši paliek lēti.
Puiši lēti nepaliek,
Tām bez vīra jāpaliek.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

13160.

Veci celmi sapuvuši
Šitajā līdumā;
Vecas meitas sakrupušas
Mūsējā pagastā.
383 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13161.

Vecs puisītis glaudījās
Apkārt manu augumiņu.
Ej mežā, glaudījies
Apkārt vilku drīcakliņu!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

13162.

Vecu ļaužu mīlestība
Tā kā vējš caur sētu pūš;
Jaunu ļaužu mīlestība
Tā kā vīns ar medu tek.
216 [Ventspilī].

1. Vecu ļaužu dzīvošana
Tā kā vējš ap pakšiem pūš;
Jaunu ļaužu dzīvošana
Kā sirsniņa azotē.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13163.

Vecu mani vecināja,
Vēl neiešu šoruden;
Māršu kroni vien valkāju,
Vēl man savs nevalkāts.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

13164.

Vecu meitu vecas dienas,
Tās visiem gan zināmas:
Krustiem kules mugurā
Un bozīte rociņā.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

13165.

Vecu puisi, vecu puisi,
Uzliec jēra cepurīti,
Lai redzētu jaunas meitas,
Ka tev jēra dvēselīte!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13166.

Vecus puišus drudzis krata,
Šī devīta vasariņa.
Tā nebija drudža vaina -
Jaunu meitu mīlestība.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

13167.

Vilka, lāča tā nebēgu,
Kā no veca puiša bēgu:
čīkstēj~ kauli staigājot,
Klabēj~ zobi runājot.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)], 451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)]. 76 [Gatartā (Gatartes pag. C)], 281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vai manu vecu puisi,
Kā pie tevis es gulēšu!
Cīkst tev kauli staigājot,
Dreb valoda runājot.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

2. Labāk vilkam mutes devu,
Ne vecam puisēnam;
Dreb tam kauli staigājot,
Trīc tam bārda runājot.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

3. Pasarg~, Dievis, no tā velna,
No vecās mātes meitas:
čīkst kauliņi staigājot,
Grab zobiņi runājot.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

13168.

Vilks vecumu nodzīvoja,
Bērza laipas nelaipoja;
Puiss vecumu piedzīvoja,
Jaunas meitas nedabūja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

13169.

Vilku, vellu tā nebēdzu,
Kā no vecu puisi bēdzu;
Vilks mežā, vells ellē,
Vecais puisis ceļmalā.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

1. Vilku, lāci tā nebēdzu,
Kā no vecu meitu bēdzu;
Vilki, lāči silmalāi,
Veca meita ceļmalā.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

13170.

Viņ~ vecais galvu glaud,
Mūs~ vecās gaidīdams;
Saglaudījis gludu galvu,
Sagriež bārzdu ķīlītī.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 256 -

13171.

Visi mani vecu saka,
Kur ellē veca biju?
Pirmie zobi, pirmie mati,
Pirmais zīļu vainadziņš.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

13172.

Visi plūca to puķīti,
Kuŗai ziedi taisījās;
Neviens vaira to nerāva,
Kuŗai ziedi nobiruši.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

13173.

Visi saka, visi saka:
Veca veca tā meitiņa!
Labāk veca ar godiņu
Nekā jauna bez godiņa.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 18 (Meņgelē), 22,
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)]. 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)], 85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)],
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)], 281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Veca veca tā meitiņa,
Nopelējis vainaciņš.
- Labāk veca ar godiņu
Nekā jauna bez godiņa.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

13174.

Visi saka, visi saka:
Veca veca tā meitiņa!
Nav meitiņa pieauguse,
Jau par vecu daudzināja.
24 [Lēdurgas draudzē].

13175.

Visi veci tēvainīši
Uz meitāmi lūkojās.
Še tev pīcka par vēderu,
Tā tev meitu gribēšana!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

42590.

Ak tu veca māmulīna,
Rauši deg, rauši deg!
Velcies vecu kažocīnu,
Šaujies krāsnes dibenā!
94 [Dunikas Lp].

42591.

Vai Dieviņ, jaunas meitas,
Kur liksam vecus puišus?
Sasiesam kūlīšos,
Liksam ārdos kaltēties.
192 [Kosas C].

1. Jaunas meitas bēdājās,
Kur liksīm vecus puišus;
Sasiesīm kūlīšos,
Liksīm zārdā, kaltēsīm.
378 [Seces Jk].

42592.

Ail(u) ail(u) jaunas meitas,
Kur liksim vecus puišus?
Sien mazos buntiņos,
Ved uz jūŗu slīcināt.
477 [Vecpils Lp].

42593.

Mēs māsiņas padomāsim,
Kur mēs liksam vecus puišus;
Sasiesimi kūlīšos,
Stiepsim upes līcītī.
410 [Stāmerienas Md].

42594.

Ai Dīviņ, jauni puiši,
Kur liksim vacas meitas?
Sīsim vīnā čupiņā,
Svīssim pūra dybynā.
389 [Silajāņu Rz].

42595.

Ai Dieviņi, ko darīšu,
Vecas meitas pakaļ skrej?
Vienai dunku, otrai dunku,
Trešai bozi čimbukos.
116 [Garozas Jg].

42596.

Vai Dieviņ, galva sāp,
Ar muguru nevarēj(u)!
Būt' nu bijuse mīļākā,
Ar muguru palīdzēj'se.
192 [Kosas C].

42597.

Ak tu veca māmulīte,
Kam tu kāpi ābelē?
Ābelei ir asi zari,
Noplēš tavu lindracīnu.
94 [Dunikas Lp].

42598.

Aiz Daugavas jēri brēca,
Veci puiši gavilēja.
Sāk pērkonis rūcināt,
Veci puiši bizinēj(a).
343 [Rāvas Lp].

- 257 -

42599.

Aiz kalniņa dūmi kūp -
Kas tos dūmus kūpināja?
Tur bij divi veci puiši,
Tie tos dūmus kūpināja.
378 [Seces Jk].

42600.

Aiz kalniņa dūmi kūp -
Kas tos dūmus kūpināja?
Vecam puišam ribas dega,
Tas tos dūmus kūpināja.
605 [Skolas].

42601.

Dūmi kūp, dūmi kūp -
Kas tos dūmus kūpināja?
Veca puiša bārda deg
Ar ziliemi uguņiem.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

42602.

Aiz kalniņa dūmi kūp -
Kas tos dūmus kūpināja?
Vecu puišu acis dega,
Uz meitām skatoties.
605 [Skolas].

42603.

Āz kalniņ dūm kūp -
Ne tur por, ne azar,
Vec puiš purane
Puspuvušs ceperits.
445 [Ugāles Vp].

42604.

Aiz kalniņa dūmi kūp -
Kas tos dūmus kūpināj(a)?
Tur sēž divas vecas meitas,
Tās tos dūmus kūpināj(a),
Vecas bekas sutināj(a).
189 [Kokmuižas (Koku) Vlm].

42605.

Dūmi kūp, dūmi kūp -
Kas tos dūmus kūpināja?
Vecas meitas žurkas cepa,
Pie lipiņas turēdamas.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

42606.

Aiz upītes āži brēca,
Veci puiši gavilēja.
Ēdat, āži, purva zāli,
Ņemat, puiši, vecas meitas.
241 [Lubānas Md].

42607.

Aiz upītes lejiņā
Veci puiši sienu grāba;
Puiši brēc pēc jaunām meitam,
Bet kas vecam jaunu dos?
605 [Skolas].

42608.

Apsaavu baltas kājas
Pie melniem lindrakiem;
Viņas sētas vecais puisis
No pakaļas lavījās.
378 [Seces Jk].

42609.

Es apāvu zilas zeķes
Teļādiņas pastalās;
Veci puiši savus zobus
Apkārt mani klabināja.
483 [Veselavas (Veselauskas) C].

42610.

Ar vecām meitīnām
Kā ar vecām ecēšām.
Ved uz mežu, sien pie koka,
Lai ēd visi vilki lāči.
Ar jaunām meitīnām
Kā bitīte dābulā.
192 [Kosas C].

42611.

Balta balta putra vira
Melnajā katliņā;
Veci veci tēvainīši
Uz jaunām meitiņām.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

42612.

Bolts zakīts kuorklu līcja
Ar opolom kuojiņom;
Vacais siermais tautu dāls
Mīlim vuordim manis lyudz.
389 [Silajāņu Rz].

42613.

Bitei spārni nodiluši,
Pa puķēmi ložņājot;
Puišam mati nosirmoj'ši,
Pēc manimi tīkojot.
46 [Beļavas Md].

1. Bitītei spārni dila,
Puķītēs ložņājot;
Puišam mati sirmi tika,
Gaidot mani uzaugot.
127 [Grostonas Md].

- 258 -

42614.

Bitei spārni nodiluši,
Ziediņos ložņājot;
Veci puiši nosirmoj'ši,
Pēc meitām lūkojot.
245 [Lutriņu Kld].

42615.

Ciema puiši kāzās brauca,
Septiņiem dūkainiem;
Vecā meita pakaļ skrēja,
Ar vecām ecēšām.
192 [Kosas C].

42616.

Ciku caku vāverīte
Pa ozola lapiņām,
Ciku caku vecs vecīt(i)s
Pa meitiņu azotēm.
503 [Višķu D].

42617.

Cilpu cilpu zaķīts lēca
Pār lielo rudzu lauku,
Tā cilpoja veci puiši
Pēc jaunām meitiņām.
205 [Kusas Md].

42618.

čīgu, čāgu kamaniņas,
Vecus puišus purvā veda.
Vilkam deva [devu] griķu sieku,
Lai saņēma vecus puišus;
Vilks apēda griķu sieku,
Vecu puišu nesaņēma.
110 [Ērgļu C].

42619.

čīkstēdamsi, vaidēdamsi
Gaisā skrēja cīrulītis.
Tā čīkstēja tie puisīši,
Kas bez sievas nodzīvoja.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

42620.

Dievs pasargi no vecas meitas,
Kā no skābas miltu putras;
Vecas meitas mīlestība
Smird kā pīpes sodrējumi.
605 [Skolas].

42621.

Dod, Dieviņi, mūs' meitiņām
Vecu puisi noprecēt,
Lai tās savu mūžu dzīvo
Veca puiša paspārnē.
358 [Rugāju Abr].

42622.

Dzīrās mūsu vecais puisis
Šo rudeni sievu ņemt,
Dzīrās mūsus, mazus bērnus,
Kāziņās aicināt.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

42623.

Es izgāju ciemu ciemus,
Lāga puišus neredzēju;
Tādi vien sērmu sulas,
Sila peku lauzējiņi.
198 [Krustpils D].

42624.

Es klausos, es klausos,
Kas aiz kalna velējās;
Vecas meitas blusas kūla,
Kreklus zobos turēdamas.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

42625.

Es meitiņa maza biju,
Es mācēju vecus puišus kaitināt;
Gaŗām gāja veci puiši,
Es pasniedzu pātadziņ(u).
477 [Vecpils Lp].

42626.

Es nezi(nu), kas nu būs,
Veci puiši varen lepni:
Abas rokas kabatā,
Tukšs maciņis tašiņā.
548 [Liepāja Lp apr.].

42627.

Es no vilka tā nebēgu,
Kā no veca puiša bēgu;
Par gabalu smaka nāca -
Kuiļa ādas zābaciņi.
378 [Seces Jk].

42628.

Es pazinu vecu puisi
Simtu jūdžu tālumā:
čīkst tam kauli staigājot,
Klab jam mute runājot.
335 [Puzes Vp].

- 259 -

42629.

Es redzēju aiz aploka,
Zaķis plēsa vecus puišus;
Es gribēju glabti iet(i),
Smieklu dēļ nevarēju.
476 [Vecpiebalgas C].

42630.

As redzēju bērza celmu
Kūpam vien, nedegam;
Es redzēju tautu meitu
Sen gaidām - nevedam.
197 [Krotes Lp].

42631.

Es redzēju vecu meitu -
Sēdēj' elles maliņā;
Gaŗām gāju, spēr' ar kāju,
Lai krīt elles dibenā.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

42632.

Es uzkāpu kalniņā,
Suni laidu lejiņā.
Suns iztrieca vecu puisi
Salāpītiem kamzoļiem;
Salāpītiem kamzoļiem -
Izplīsušu bezdibeni.
180 [Katvaru Vlm].

1. Es uzkāpu kalniņāi
Suni laidu lejiņā.
Suns uztrieca vecu puisi
Saplīsušu kažociņ'.
Grabēj' kauli staigājot,
čīkstēj' zobi runājot.
488 [Vidrižu Rg].

42633.

Griķu griķu tā putrīna,
Tai vajaga kazu piena;
Veci veci tie puisīši,
Tiem vajaga jaunu meitu.
192 [Kosas C].

42634.

Jaunas meitas, lieciet vērā,
Veciem puišiem neticiet!
Veciem puišiem pieci prāti,
Trīsdeviņi padomi(ņi).
127 [Grostonas Md].

42635.

Jauniķ, munu jauniķeiti,
Kas tevi jaunu jaunynava?
Djaveits gods ūsys skut(a),
Munys muosys gribādams.
194 [Krāslavas D].

42636.

Jauni puiši, vecas meitas,
Steidzatiesi kāzas dzert!
Vecu puišu dvēselītes
Elles speltē as'ras dzeŗ.
439 [Trikātas Vlk].

42637.

Ka es beju jauna meita,
Vysi mani karināja;
Ka palyku vaca buoba,
Suns ar osti nadadyure.
168 [Kalupes D].

42638.

Koļč es beju jauna meita,
Es par puišim nabāduoju.
Kai palyku vaca buoba,
Suns ar kuoju napaspēre.
170 [Kapiņu D].

42639.

Ka es beju jauna meita,
To maņ beja dāls i meita;
Kai palyku vaca buoba,
Tai maņ vysi čūkstus ruoda.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

42640.

Ka es beju jauna meita,
Vysi man mutis devja;
Ka palyku vaca buoba,
Vysi pakaļ spygys rouda.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

42641.

Ka es beju jauna meita,
Visi maņ i mutes devja;
Kai palyku vacmeitiņa,
Vysi pagrīž mugariņu.
494 [Viļānu Rz].

42642.

Ka es beju jauna meita,
Vysi mani sādynuoja;
Kai palyku vaca buoba,
Vysi manis naīredzēja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

42643.

Kad ieraugu vecu puisi:
Uja velns, uja velns!
Kad ieraugu jaunu puisi:
Ak tu Dievs, ak tu Dievs!
378 [Seces Jk].

- 260 -

42644.

Kas tur kliedza, kas tur brēca
Viņē meža maliņē?
Veci puiši iznākuši,
Kliedz pēc jaunām meitiņām.
347 [Rendas Kld].

42645.

Kaza ragus šķībi nesa,
Mazus ganus biedēdama;
Vecas meitas galvu cēla,
Jaunus puišus gribēdamas.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

42646.

Ko darīšu, ko darīšu,
Veca meita palikusi?
Tēvam cūkas paganīšu,
Ar beņķīti pabraukāšu.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

42647.

Ko tie kraukļi kraucināja,
Ko žagatas žvadzināja?
Skujeniešu vecas meitas
Pilni krūmu piebāzīti.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

42648.

Ko tie kraukļi krakšināja,
Ko žagatas žvadzināja?
Vējš aizpūta vecu meitu
No kalniņa purvājā.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

42649.

Ko tās vārnas sīvi brēca,
Ko tie kraukļi krakšķināja?
Kuldīdznieku vecie puiši
Sastriguši rāvienā;
Sastriguši rāvienā -
Būs kraukļiem launadziņš.
546 [Kuldīga Kld apr.].

42650.

Kraukādama pīle peld
Pa dūņainu ezeriņu;
Tā kraukāja jauni puiši,
Vecas meitas dabūjuši.
202 [Kurmāles Kld].

42651.

Krustim sišu vaŗa pīcku
Uz pelēka akmentiņa,
Lai rūsēja, lai pelēja
Silciemiešu veci puiši.
119 [Gaujienas Vlk].

42652.

Kupli dadži apauguši
Dārzā mazu ābelīti;
Veci puiši apsēduši
Mani jaunu meitenīti.
405 [Smiltenes Vlk].

42653.

Kur mēs iesim, veci puiši,
Vecu naudu sakrājuši?
Pirksim bērus kumeliņus,
Ņemsim jaunas līgaviņas!
Vienu jēma, otra nāca,
Trešā līdzi taisījās.
378 [Seces Jk].

42654.

Ko jūs gaidāt, vecie puiši,
Kad jūs sievas neņemat?
Pēr' jūs devāt miežiem vainu,
Kāda vaina šoruden?
Nu aug mieži, nu aug rudzi,
Nu ziedēja apīnīts.
374 [Sātiņu Kld].

42655.

Ķilpu Ķilpu zaķīts lēca
No apara aparā;
Tā ķilpoja veci puiši,
Jaunas meitas meklēdami.
161 [Kabiles Kld].

42656.

Kādēļ, mūsu vecais puisis
Tik bagāts, tik bagāts?
Kā nebūs viņš bagāts,
Pūķis nes miežus rudzus.
273 [Mores Rg].

42657.

Labāk ožu āža smaku,
Nekā veca puiša smaku;
Āžam smird trūdu smaka,
Vecam puišam kuiļa smaka.
306 [Patkules Md].

42658.

Labāk biju veca meita,
Ne nelieša līgaviņa;
Lai zied mani sirmie mati
Apakš zīļu vainadziņ(a).
190 [Kokneses Rg].

- 261 -

42659.

Lobuok man vacs veiriņš,
Nakai jauns pļuoperīts;
Atsasādu zem buorzdiņas,
Kai zam lyušu kažūciņa.
143 [Jāsmuižas D].

42660.

Lai es biju veca meita,
Viju margu vainadziņu;
Glaužu savus sirmus matus
Zem tā margu vainadziņa.
293 [Oļu (Oļu-Apeltienas) Md].

42661.

Leitīšnieku veci puiši
Staigā ausis nolaiduši;
Ieraugst Bārtas zeltainītes,
Saceļ ausis kā lemešus.
39 [Bārtas Lp].

42662.

Lobais ols, lobais ols,
Vyslobuokais brandavīns;
Lobas beja jaunas meitas,
Vyslobuokas vacas buobas.
365 [Sakstagalas Rz].

42663.

Māmiņ' savu daiļu meitu
Godēt godē,
Ik vārdu galā:
Ak tu vecā pelūde!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Māte savu īstu meitu
Godātu godāj,
Ik vārda galā:
Vecā pelūd!
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

42664.

Māsiņ, mana jaunākā,
Tevi teica vecāko;
Ļauna diena grūts mūžiņš,
Tas tev vecu vecināja.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

42665.

Meitām rozes novītušas
Aiz lielā slinkumiņa;
Meitām lūpas nodrebēja
Aiz lielā vecumiņa.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

42666.

Mīliet, meitas, ko mīliet,
Vecus puišus nemīliet:
Vecu puišu mīlestība
Ir kā sīva rutku zupa.
161 [Kabiles Kld].

42667.

Melli vērši baltiem ragiem
Peld Daugavu maurodami;
Tie nebija melli vērši,
Tie bij Rīgas veci puiši.
604 [Dažādi iesūtītāji].

42668.

Nebēdā, veco puisi,
Vēl dabūs līgaviņu,
Viņas sētas kaulu kraģe
Veco vīru nospērusi.
263 [Mēmeles Jk].

42669.

Nākat ārā, vecas meitas,
Ko es jums parādīšu:
Redzat, jūsu dvēselītes
Pusdebešu karājās;
Neņem Dievs, ne ar velns,
Ne ar ļauna pasaulīte.
346 [Rencēny Vlm].

42670.

No tālienes vien pazinu
Veca puiša kumeliņu:
Diža galva, platas acis,
Veca spalva mugurā.
192 [Kosas C].

42671.

Nedeg man sausa malka,
Zaļa deg sprēgādam(a);
Nemīl mani veci puiši,
Jauni raksta grāmatiņu.
546 [Kuldīga Kld apr.].

42672.

Nedod, Laime, lāga vīra
Tēva sētas meitiņām.
Lai sauc mūsus vecas meitas,
Ne dzērāja līgaviņu
[līgaviņas].
476 [Vecpiebalgas C].

42673.

Negrib mani ciema puiši,
Vecu meitu dēvēdam(i).
Man Dievīnis paaudzēs
Tautīnāsa arājīnu.
39 [Bārtas Lp].

- 262 -

42674.

Najyudzi vaca kolpa
Jaunajam kumeļam;
Najemit vacas meitas
Jaunajam puiškinam.
Te atbraucja tys puisīts
Bez vīna i zūbeņa.
605 [Skolas].

42675.

Rubi rubi, rubenīt,
Purva bērza galiņāi;
Tā rubina veci puiši
Jaunu meitu gribēdami.
224 [Lielvārdes Rg].

42676.

Nokaltusi apariņa
Pašā kalna galiņāi;
Novecēj'si tautu meita,
Tālas tautas gaidīdama.
418 [Sunākstes Jk].

42677.

Novecoja trīs priedītes
Manā tēva pagalmā;
Novecoja tēva dēls,
Gaidot manis uzaugot.
476 [Vecpiebalgas C].

42678.

Nu ir laiks, nu ir laiks
Veciem puišiem precēties;
Nu zied visi eņģevēri,
Eņģevēru pazarītes.
72 [Cesvaines Md].

42679.

Ņem, tautieti, līgaviņu,
Negaid' mani uzaugam;
Daudz labāks tautas dēls,
Kas ar mani līdzi auga.
378 [Seces Jk].

42680.

Odi koda vecus puišus -
Bizenāti bizenāja.
Skrej mežā, vecais puisi,
Lai mēs tevi neredzam.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

42681.

Ūdi ūdi, mošļi mošļi,
Naaiztīkat gonu maitu!
Ajet, rajet vacus puišus,
Tīm ir vaļas knusītīs.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

42682.

Oļa oļa, vacais vylks,
Kam tu jēmi jaunu jāru?
Ni ar pruotu, ni ar spāku,
Givi ar zūbim saplyukavi.
143 [Jāsmuižas D].

42683.

Pagaid' laiku, tu puisīti,
Būs i tev līgaviņa;
Man' māsiņa šūpulī,
Gaidi lielu uzaugam.
241 [Lubānas Md].

42684.

Pasarg' man' no vecām meitām
Kā no skābiem kāpostiem.
Klab tām žokļi runājot,
čīkst tām kauli staigājot.
575 [Valmiera Vlm apr.].

42685.

Pāri pāri par upīti,
Šij pusēj nepalikš(u);
Šij pusēj melna maize,
Veci puiši arājiņi.
214 [Lažas Azp].

42686.

Pīzaleiku, pazavjeru,
Voi ir vaca tautu maita,
Vaca vaca tautu maita,
Pīcas grumbas pīŗā (beja).
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

42687.

Pinkas puiši savas meitas
Patiltē pametuši;
Veci žīdi pāri brauca
Ar tabaku svilpodami.
378 [Seces Jk].

42688.

Puisīšiem, brālīšiem
Utis ausis noēdušas;
Ikvakarus ceplī līda,
Vecu darvu smērēties.
149 [Jaunpils Tk].

42689.

Puķīt, tavu ziedēšanu,
Mālainā kalniņā;
Meitiņ, tavu dzīvošanu,
Sirmajiem matiņiem.
605 [Skolas].

- 263 -

42690.

Pupom duorzu nūecēju
Ar vacom buobiņom;
Zīmas vēji atsagrīzja,
Suoka buobas bubinuot.
326 [Preiļu D].

42691.

Pupom duorzu nūecēju
Ar vacimi puiškinim,
Atsagrīze reita vēji.
Suoka puiši bubinēt.
143 [Jāsmuižas D].

42692.

Pupām zemi noecēju
Ar jauniem puiškeniem;
Sēklu vežu tīrumam
Ar veciem tāvaiņiem.
545 [Krustpils D apr.].

42693.

Pieguļniek kalniņa
Zili meli dumi kup;
Ka tie dumi nekups,
Veca puiša riba deg,
Tas smirdeja, tas kupej.
605 [Skolas].

42694.

Pūtin pūta melnais mednis
Sausas egles galīnā;
Tā lai pūta veci puiši
Uz jaunām meitīnām.
192 [Kosas C].

42695.

Rendenieku veci puiši
Pastendē bubināja;
Kleinas kājas, zveiras acis,
Sakumpušu muguriņu.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

42696.

Rikšu rikšu, pasklābiņ,
Pa to ciemu notariņ(u),
Lai neredza vecas mātes,
Lai nesauca jaunaviņ(u).
93 [Dundagas Vp].

42697.

Runoj ļauds, ka es vaca -
Kab myužami taids vacums!
Maņ galveņa apputēja,
Kvīšu myltus sejojūt.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

42698.

Sainikam vec's meit's
Pirte guļ pataise;
Ar suņem ziņ raid,
Lai nāk puiš klātgulēt.
17 [Ances Vp].

42699.

Sasper, velns, vecus puišus,
Vecu puišu bagātību;
Ne tur silta gulēšana,
Ne tur mīļa dzīvošana.
248 [Mālpils Rg].

42700.

Sēņu sēņu, baku baku
Vacajom buobinom;
Rudmesītes, bārzlapītes
Jaunajom meitiņom.
326 [Preiļu D].

42701.

Sirmais āzis kūlu plēsa,
Uz cinīša atspēries;
Vecais puisis bārdu dzina
Uz man' jaunu domādams.
Ēd, āzīti, purva zāli,
Ņem, vecais, vecenīti!
605 [Skolas].

42702.

Sīkas nātras apaugušas
Laukā kuplu ozoliņu;
Vecas meitas apstājušas
Mūs jaunos puisēniņus.
345 [Remtes Tk].

42703.

Skaista zied driķu druva
Iķu tēva tīrumā;
Iķu tēvam vecas meitas,
Driķu putras ēdējiņas.
72 [Cesvaines Md].

42704.

Skrundenieku veci puiši
Arti gāja raudādami.
Kā tiem bija neraudāt,
Utis pašus mudināja?
245 [Lutriņu Kld].

42705.

Smagi krāca sila priede,
Smalka lietus pielijuse;
Gauži raud vecas meitas,
Bez arāja palikušas.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

- 264 -

42706.

Su su vecas meitas,
Ko gar manīm rejaties?
Es neiešu auzas malt,
Vecas meitas lacināt.
471 [Vecauces Jg].

42707.

Suņi rēja, vilki kauca,
Veci puiši gavilēja;
Veci puiši gavilēja
Uz jaunām meitiņām.
6 [Aiviekstes D].

42708.

Suņam devu zaķa kāju,
Lai dzen meitu atpakaļ;
Suns ar visu zaķa kāju
Aizdzen meitu vecumā.
192 [Kosas C].

42709.

Suns izdzina no mežiņa
Salīkušu vecu puisi.
Še, sunīt, tev zaķa kāja,
Dzen to puisi atpakaļ!
477 [Vecpils Lp].

1. Suns izdzina vecu puisi
Noplīsušu kažociņu.
Ņem, sunīti, zaķa kāju,
Dzen to puisi atpakaļ.
605 [Skolas].

42710.

Suns iztrenca vecu meitu
Ar visām pastalām.
Še, sunīti, aitas kāja,
Dzen to meitu atpakaļ.
147 [Jaunlaicenes Vlk].

1. Vacu meitu suņi trenca,
Noplīsušiem lindrakiem;
Še, sunīši, balta maize,
Trenciet meitu atpakaļ.
72 [Cesvaines Md].

42711.

Suns izdzina vecu puisi
Noplīsušām biksītēm.
Neņem Dievs, neņem velns,
Neņem plaša pasaulīt(e).
575 [Valmiera Vlm apr.].

42712.

Suņi rēja vecu meitu
Salāpītu kažociņu;
Sacēlusi lindraciņus,
Ielaidāsi eglienā.
371 [Salgales (Emburgas) Jg].

42713.

Šitie puiši no muguras
Kā vecīši izskatās:
Sirmi mati, pliks paurīts,
Tēva svārki mugurā.
476 [Vecpiebalgas C].

42714.

Šitie puiši no muguras
Pēc večiem izaskata:
Klab tiem zobi runājot,
čīkst tiem kauli staigājot.
605 [Skolas].

42715.

Šitiem mūsu puisēniemi
Trīs kūkumi mugurā;
Vienā utis, otrā blusas,
Tai trešā kūkumā
Vecas meitas saķērušas.
605 [Skolas].

42716.

Tautu dēls jauns teicās,
Kas jods tevi jaunināj'!
Simtu reiz bārdu dzina
Tai vienē vasarē.
200 [Kuldīgas Kld].

42717.

To veco puisi
Laidīšu gaŗām,
Tam teica ļautiņi
Laudz jaunu dēlu;
Kas jel, es viņa
Jaunava būšu?
236 [Līvānu D].

42718.

Velti gaidi, tu tautieti,
Velti tava gaidīšana:
Tu gaid' mani uzaugot,
Es gaid' tevi nomirstot.
605 [Skolas].

42719.

Uja uja vecas meitas
Karstā saulē izkaltušas!
Tā bij viņu pašu vaina,
Kam tās līda kaņepēs.
605 [Skolas].

- 265 -

42720.

Uja vēli [velli], veci vilki,
Neķer jaunu avetiņ(u)!
Nav tam zobu, nevar rīte,
Vīlu [villu] viene plucināja.
548 [Liepāja Lp apr.].

42721.

Vārna kaltin sakaltusi
Mieta galā sēdēdam(a);
Tā sakalta veci puiši,
Jaunu meitu gaidīdam(i).
228 [Liepnas (Lipnas) Abr], 36 [Balvu Abr].

42722.

Vecais āzis kūlu plēsa,
Cinītē atspēries;
Vecais puisis muti deva,
Uz man' jaunu domādams.
605 [Skolas].

42723.

Vecais puisi, vecais puisi,
Uzliec jēra cepurīt(i)!
Lai redzēja jaunas meitas,
Kad tev jēra dvēselīt(e).
224 [Lielvārdes Rg].

42724.

Vecais puisis, buļ(ļ)a piere,
Gaida mani uzaugam,
Tu kā bul(l)is nomausies,
Es kā puķe noziedēšu.
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

42725.

Vecais puisis smilgās guļ,
Jaunu meitu gaidīdams.
Celies agri, vecais puisi,
Tad tev kāda gadīsies.
398 [Skrundas Kld].

42726.

Vacim ļaudim syura rutka
Un tuo ryugta seipuleņa;
Jaunim ļaudim soldons ols,
Un tuos boltos bikereites.
143 [Jāsmuižas D].

42727.

Vecā māte uzkāpusi
Ābelītes galiņā;
Uzkāpdama pārplēsuse
Savu zīda lindraciņ(u).
Kāp zemē, māte vecā,
Lāpi savu lindraciņu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

42728.

Vecas meitas, Dieva meitas,
Danco līdz ar eņģeļiem;
Veci puiši, velna āži,
Danco līdz ar velnēniem.
306 [Patkules Md].

42729.

Vecas meitas drudzis krata,
Šī devīta vasariņa.
Tā nebija drudža vaina,
Jaunu puišu mīlestība.
61 [Brenguļu (Vecbrenguļu) Vlm].

42730.

Vecu meitu dvēselīte
Padebešos karājās;
Vecu puišu dvēselīte
Priežu silī [silā] sildījās.
55 [Bīriņu Rg].

42731.

Vecas meitas nomirstot
Izstiepjās un saraujās:
Trīsreiz kājas krustiem lika:
Nu ar Dievu pasaulīt(e)!
439 [Trikātas Vlk].

42732.

Vaca vaca tautas meita
Jau puškiņi aptrusuši;
Muns buoliņš nyule auga,
Nyule jaunus darinuoja.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

42733.

Veca veca tautu meita,
Vainadziņu izdeiroj,
Kab munam buoliņam
Da golam izdīneit.
605 [Skolas].

42734.

Vaca vaca tautu meita,
Vec(s) vizuļu vainadziņš;
Kad tā pati jauna būtu,
Tad tā jaunu darinātu.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

42735.

Vecam prasu padomīnu,
Vecs mācīja trakumā:
Vecs mācīja meitas zagt,
Magdarīnas kalnīnā.
192 [Kosas C].

- 266 -

42736.

Vecais puisis galvu glauda,
Jaunas meitas gribēdams.
Saglaudījis gludu galvu,
Sagriež bārzdu ķīlītī.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

42737.

Vecais puisis izģērbies,
Pliks uz riķiem pakāries.
Vecā puiša dvēselīte
Elles vārtos karājās.
398 [Skrundas Kld].

42738.

Vacais puisi, vecais puisi,
Kad tu ņemsi līgaviņu?
Jau tavai cepurei
Viena puse nopuvusi.
373 [Sarkaņu Md].

42739.

Veci puiši Dievu lūdz,
Uz jumtiņa tupēdami.
Vai tu lūdzi, vai nelūdzi,
Tu jau manis nedabūsi.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

42740.

Veca puiša dvēselīte
Diedziņā karājās,
Trūkst diedziņš, krīt dvēsele.
Iekrīt elles dubenē.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Jauna puiša dvēselīte -
Ellē kājas karājās;
Trūkst diedziņš, dvēselīte
Kritīs elles ugunī.
198 [Krustpils D].

42741.

Veca puiša dvēselīte
Rijas čorē karājās;
Nij ņem velns, ne ņem Dievs,
Ne ņem rijas kūlējiņi.
3 [Adulienas Md].

42742.

Veci puiši, buļļu pieres,
Gaida mani uzaugam.
Atstā' nosti, vecais puisi,
Es ar tevi nerunāšu.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

42743.

Veci puiši, buļļa pieres,
Gaida mani uzaugam.
Vai tu, stulbis, neredzēji,
Kas ar tevi līdzi auga?
Tautu meita melnacīte,
Tā ar tevi līdzi auga.
245 [Lutriņu Kld].

42744.

Veci puiši lielījās:
Divi sirmi kumeliņi.
Es redzēju ganīdama:
Cūk' ar kazu ecēšā.
Cūka kvieca, kaza brēca,
Pats ar līdzi murkšināj(a).
605 [Skolas].

42745.

Veci puiši lielu štāti,
Piecu ādu kažociņš;
Viņš pats kāpa kalniņā,
Kažoks vilka lejiņā.
270 [Mežotnes B].

42746.

Vecas meitas sasēdušas
Liela ceļa maliņā;
Gaida ruden' atnākam,
Puišus lētus paliekam.
116 [Garozas Jg].

42747.

Veciem puišiem melnas mutes,
Zem deguna bekas aug;
Zem deguna bekas aug,
Mute kvēpiem piebirusi.
162 [Kacēnu (Kačanovas) Abr].

42748.

Vacim puišim taidas mutes,
Zam daguna bakas aug;
Zam daguna bakas aug,
Gara topa dagunā.
358 [Rugāju Abr].

42749.

Veci puiši piedzēruši,
Guļ kā pekas ceļmalā;
Gaŗām gāja jaunas meitas,
Visiem kaunu padarīja.
93 [Dundagas Vp].

42750.

Veci puiši pieskaitāmi
Pie vecāmi ecēžāmi,
Vecas meitas pieskaitāmas
Pie ziedošas ābelītes.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

- 267 -

42751.

Veci puiši salīduši
Vienā bērza stimbēnā,
Ja tur Dievs labi dos,
Būs mušām barībiņa.
72 [Cesvaines Md].

42752.

Veci puiši valgus grieza,
Kreiso kāju kustināja.
Kustin', kustin' kreiso kāju,
Šogad sievas nedabūs'.
61 [Brenguļu (Vecbrenguļu) Vlm].

42753.

Vecie puiši, vecas pekas,
Gulēj' ceļa maliņā;
Kazas kājas nograuzušas,
Par kātiem domādamas.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

42754.

Vecam ruki, vecam ruki,
Vecam priežu ciekurzīši;
Jaunam piens, jaunam siers,
Jaunam meitiņ' klātgulēt.
439 [Trikātas Vlk].

42755.

Veca puiša dvēselīte
Līkā priedē karājās;
Iztiepjas un saraujas,
Riņķī griežas, nopušas.
41 [Bauņu Vlm].

42756.

Veca zeme gauži raud,
Pāri jāja arājiņ(i);
Vecas meitas gauži raud,
Jaunām jāj preciniek(i).
242 [Lubejas Md].

42757.

Vecas meitas guļ gar sētu
Saulē zobus atņirdzušas.
Nāve nāve, nāc ak drīz,
Ņem tās vecās meitas līdz!
146 [Jaungulbenes Md].

42758.

Vecu puišu dvēselītes
Ne pie Dieva, ne pie velna,
Krīt purvā, sit pie celma,
Iekrīt elles dibenā.
110 [Ērgļu C].

42759.

Vilka lāča tā nebēgu,
Kā no veca puiša bēgu:
Labāk tēva sētiņā,
Ne nelieša mājiņā.
378 [Seces Jk].

42760.

Vecus puišus drudzis krata,
Šī devīta vasariņa;
Tā nebija drudža vaina,
Jaunu meitu mīlestība.
6 [Aiviekstes D].

42761.

Visi mani vecu saka,
Vēl neiešu šoruden;
Glaudīš' savus sirmus matus
Zem vizuļa [vizuļu] vainadziņ(a).
373 [Sarkaņu Md].

42762.

Visi saka, visi saka:
Vaca vaca tā meitiņa.
Vai tādēļ vaca biju,
Kad man kupris mugurā?
373 [Sarkaņu Md].

42763.

Zaķīts kūla vecu puisi,
Aiz pagalma skaidienā;
Es gribēju glābti ieti,
Smiekli nāca, nevarēju.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

42764.

Zied rozītes, zied neļķītes
Jaunu meitu ceļmalā,
Aug dadzīši, aug nātrītes
Vecu puišu sētmalā.
127 [Grostonas Md].

42765.

Zila zaļa debestiņa
Caur eglēm zīlējās;
Tā zīlēja vecas meitas
Uz jauniem puisēniem.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

- 268 -

42766.

Kū mes, meitas, dareisim,
Ka mes vacas paliksim?
Dīnu byudus muozuosim,
Nakti puišus muonēsim.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

42767.

Kas to ceļu nostaigāja
Ar tām koka tupelēm -
Veci puiši nostaigāja
Uz jaunām meitiņām.
273 [Mores Rg].

42768.

Zynu, zynu, ko vajaga jaunojim,
Zynu, zynu, ko vajag(a) vacajim.
Vacim skuobu kuopusteņu,
Jaunim ryugtu ruduceņu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

42769.

Žēli raud vecas meitas:
Nav tām savu arājiņu;
Nav tām savu arājiņu,
Mīļu vārdu runātāju.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

42770.

Žīda zirgi bubināja
Kalna kroga stadulā;
Tie nebija žīda zirgi,
Tie bij mūsu veci puiši.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

42771.

Žurkas vilka vecu puisi
Pa caurām pasienām;
Jaunas meitas satikušas:
Kur čakārni jūs liksat?
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu