SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

2. Puišu dziesmas

11011

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Kur dabūšu līgaviņu,
Kur dabūšu līgaviņu
Pa savam prātiņam?
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11012.

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Nu kuls mani māmuliņa:
Man ielēca kumeliņš
Meitu rožu dārziņā.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

11013.

Vai Dieviņu, ko darīšu,
Pati nāca tautu meita,
Pati deva raibus cimdus,
Pati zīda nēzdodziņu.
190 [Kuldīā].

11014.

Ai Dieviņ, kur es iešu,
Kur es ņemšu līgaviņu?
Ne satiku celiņā,
Ne satiku ciemiņā.
Vai tā ir nomirusi,
Vai gājusi gaŗu ceļu?
Ja tā ira nomirusi,
Lai gul viegli smiltiņās;
Ja gājusi gaŗu ceļu,
Dievs palīdz dzīvojot.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

11015.

Vai Dieviņ(i), kur es iešu,
Kur es ņemšu līgaviņu?
Visas ciema zeltenītes
Sauca mani bāleliņu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)], 261 [Blankenfeldē (Vilces pag. Jg)], 294 [Grantelē (Iecavas pag. B)],
364 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 399 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vai Dieviņ, kur es iešu,
Kur es ņemšu līgaviņu?
Visas ciema meitenītes
Sauca mani bāleliņu.
Es noiešu tai zemē,
Kur man~ meitas nepazīst,
Lai Dieviņš izmeklē
Tur priekš manis līgaviņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

11016.

Ai Dieviņi, laba laime,
Sētā auga līgaviņa!
Neies mana māmuliņa
Ciema duru virināt,
Ciema duru virināt,
Ciema suņu labināt.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Lieli prieki, maza bēda,
Mājā auga ļaudaviņa,
Neies mana māmuliņa
Ciema duris virināt,
Ciema duris virināt,
Meitu mātes bildināt.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

11017.

Ai kaimiņu zeltenīte,
Kam tu augi tik dižena!
Kad gūlos, kad cēlos,
Tu manā prātiņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

11018.

Ai kaimiņu zeltenīte,
Kam tu augi tik ražena!
Ne man darbs, ne man miegs,
Uz tevim domājot.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ai ciemiņi, ai kaimiņi,
Kam tu augi tik raženis!
Ne man dienu darbiņš tika,
Ne man nakti miedziņš nāca.
142 [Aizterē (Aizteres pag. Lp)].

- 2 -

11019.

Oi kaimiņu zaltonīta,
Tu nuo meni neliedzies;
Vienu vietu mēs augām,
Viens uotoru redzējām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

11020.

Vai māmiņa, vai māmiņa,
Kā tu mani audzināji?
Meitas mani neieredz,
Buki bada kumeliņu.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)].

11021.

Vai māmiņa, vai māmiņa,
Kādas tavas meitenītes:
Cik es kāpu kumeļā,
Tik man rāva cepurīti,
Tik man rāva cepurīti,
Meta rožu dārziņā.
Vai man bija rozes raut,
Vai ņemt savu cepurīti?
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

11022.

Ai māsiņa, ai māsiņa,
Kad tu būtu tautu meita,
Nebūt~ savu kumeliņu
Par novadu lecinājis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 224 [Kabilē (Kld)].

11023.

Vai māsiņa, vai māsiņa,
Kad tu būtu tautu meita,
( Ne kājiņas vairs neautu,)
( Ne sedlotu kumeliņu;)
Tu būt~ mana līgaviņa
Pa prātam uzaugusi.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)], (181).

11024.

Ai māsiņa, ai māsiņa,
Kaut tu būtu tautu meita,
Es būt~ tevi pats apjēmis,
Nebūt~ devis tautiņās.
158 (Tosmarē).

11025.

Vai mazās meitenītes,
Kam jūs lielas neaugat?
Man, jaunam puisēnam,
Jāņem veca līgaviņa.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

11026.

Vai meitiņa, vēja slota,
Kam ar mani nerunāji?
Vai tu tautu saderēta,
Vai aiz sava lepnumiņa?
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11027.

Ai meitiņa vīzdegune,
Necel augstu deguntiņa!
Es neraugu tava goda
Pie vīzīga deguntiņa,
Goda raugu darbiņā,
Gudrajā padomā.
1311 [Apē (Vlk)].

11028.

Ai meitiņas, ai māsiņas,
Kur jūs mani redzējāt?
Āboliņa kalniņā,
Kumeliņu seglojot.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Eit~, mozuos m~eitin~eitis,
Kur jeus mani redz~ējuot?
Smolku prīžu sil~eņā,
Kum~el~eņu sagluojūt.
422 [Līvānu pag. D].

11029.

Ai meitiņas, ai māsiņas,
Kur jūs mani redzējāt?
Es negāju krogū dzert,
Ne tirgū rādīties.
Baltābula kalniņā,
Tur jūs mani redzējāt,
Tur jūs mani redzējāt
Kumeliņu seglojam.
Zelta kāpšļi, vaŗa segli,
Sudraboti iemauktiņi,
Man pašam, jājējam,
Brūni svārki mugurā.
Kad es kāpu mugurā,
Visa zeme norībēja;
Kad es jāju pa laukiem,
Visi lauki spiguļoja;
Kad es jāju pa mežiem,
Visi meži līgojās.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

- 3 -

1. Vai meitiņas, vai māsiņas,
Kur jūs mani redzējāt?
Tur jūs mani redzējāt,
Brūnu rožu dārziņā,
Brūnu rožu dārziņā,
Brūnu zirgu seglojam.
Zīžu segli, zelta kāpšļi,
Zvārguļaini iemauktiņi.
Man pašam, jājējam,
Brūni svārki mugurā.
Lai tie svārki, ko tie svārki,
Kas tā dārga [grazna] cepurīte,
Sudrabiņa cepurīte
Dimantiņa lapiņām.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

11030.

Vai meitiņas, vai māsiņas,
Kur jūs mani redzējāt?
Kad es savu kumeliņu
Birzī stāvu lecināju.
224 [Kabilē (Kld)].

11031.

Ei naudiņa, naudas māte,
Es ar tevi vadāšos,
Tev bij man zirgu pirkt,
Man atvest līgaviņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

11032.

Ai puķīte ciema meita,
Tu būs~ mana līgaviņa,
Tu manā sirsniņā
Kā puķīte dārziņā.
216 [Ventspilī].

11033.

Ak tu skuķis tautu meita,
Kam tu mani priecināji?
Pirms tu mani priecināji,
Pēc tu mani bēdināji.
251 [Smukās (Remtes pag. Tk)].

11034.

Ak tu ciema dzeltainīte,
Cik tu man mīļa biji!
Tik es tev neizteicu
Visa sava padomiņa.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

11035.

Aiz kalnīna upmālī
Sarkanbaltas rozes zied;
Tur aug mana līgavīna
Kā rozīte dārzīnā.
1191 [Ēveles draudzē].

11036.

Aiz lielā dūņu purva,
Tur vakara zvaigzne lēce;
Tur aug mana līgaviņa,
Dūņu purva bridējiņa.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

11037.

Aiz purviem, aiz mežiem,
Tur sarkanas ogas aug;
Mana mana tā meitiņa,
Kas tās ogas lasīt gāja.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

11038.

Aiz tā purva gaŗa meža,
Tur aug mana līgaviņa;
Cikreiz mani ieraudzīja,
Tikreiz mani bildināja.
121 [Gulbenē (Md)].

11039.

Aiz upītes kalniņā,
Tur sarkanas ogas aug,
Tur sarkanas ogas aug,
Tur aug mana līgaviņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

11040.

Aiz upītes līcīšos
Skaistas meitas saaugušas.
Pāri brist dziļš ūdens,
Apkārt liels līkumiņš.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Aiz upītes dailas meitas
Aicin~ mani pāri jāt.
Tiešām jātu, dziļš ūdenis,
Apkārt jāti līkumiņš.
Brien, kumeļi, dziļūdeni,
Es maksāšu bridumiņu,
Es tev došu tīras auzas,
Saulē grābtu āboliņu.
155 [Tāšos (Tāšu pag. Lp)].

11041.

Aiz upītes zaļa zāle,
Tur es jāju pieguļā;
Nāburgos skaistas meitas,
Tur es ņēmu līgaviņu.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

- 4 -

1. Aiz upītes zaļa zāle,
Tur palaižu kumeliņu;
Aiz Daugavas dailas meitas,
Tur es jāšu sievas ņemt.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11042.

Aiz upītes skaistas meitas
Smalkajosi kārkliņos;
Kaut varējis klātu tikt,
Būt~ man skaista līgaviņa.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

11043.

Aiz upītes skaistas meitas,
Tās tur auga, tur palika;
Kā bij man meitu dēļ
Peldu laist kumeliņu?
Laidu peldu kumeliņu,
Ņemšu pašu diženo.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

11044.

Aisa aisa, vica vica,
Aug man skaista līgaviņa!
Kā tā skaista neizauga,
Upes malu ganīdama,
Upes malu ganīdama,
Upes ziedus lasīdama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Aisasā, dudaidā,
Brāļam skaista līgaviņa!
Kā tā skaista neuzauga,
Pa līčiem ganīdama,
Pa līčiem ganīdama,
Pa smalkiem kārkliņiem.
70 [Briežos (Skujenes pag. C)].

11045.

Aizamirsa ecēšiņa
Kā ecēta, neapgāzta;
Aizamirsa tautu meita
Saderēta, neapņemta.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

11046.

Aizvakar es satiku
Vīzdeguni tautu meitu;
Es gribēju bildināt,
Slējās stāvu kumeliņš.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

11047.

Aizvakar man~ ielika
Meitu dēļ cietumā.
Eita, rokas, jūs papriekšu,
Jūs papriekšu grābājāt.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

11048.

Aktairidi rallallā,
Prūšos ņemšu līgaviņu!
Prūšu meitas varen daiļas,
Zied kā rozes dārziņā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

11049.

Ap kalniņu saule tek,
Gaŗas dienas gribēdama;
Tā es teku ar līkumu,
Labas sievas meklēdams.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

11050.

Apaļš puika es izaugu,
Apaļ~ ņēmu līgaviņu,
Apaļ~ mana tēva zeme
Kā viens vasku ritenīts.
18 (Kliģenē), 28.

11051.

Ar puķīti laivu īru
Pretim meitu māmuliņu;
Pretim nāca meitu māte,
Kā ieviņa ziedēdam
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

11052.

Ar puķīti laivu īru
Tai mīļai mātes meit~;
Kuŗa mani nemīlēja,
Lai tek malu raudādama.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

11053.

Atskrien lapsa, vilteniece,
Stāsta manim līgaviņu.
Skrej projām, vilteniece,
Man pašam līgaviņa!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

11054.

Audzi audzi, tautu meita,
Dzeltenāmi skariņām;
Būs manami kumeļam
Tavas skaras vēcināt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

- 5 -

1. Ai ai tautu meita,
Tev skaroti lindreciņi!
Būs munami kumeļami
Tavas skaras vizināt?
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

11055.

Audz, bērziņ(i), nelapo
Rīgas ceļa maliņā,
Lai nāk Rīgas zeltenītes
Uz Vidzemi slotu griezt.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Audz, bērziņi, uz akmina
Sidrabiņa lapiņām,
Lai nāk Rīgas mamzelītes
Uz tevim slotu lauzt!
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

11056.

Audzi liela, staigā balta,
Mana jauna līgaviņa!
- Augšu liela, staigāš~ balta,
Nebūš~ tava līgaviņa.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

11057.

Audz, māsiņa, smuidra gaŗa,
Ne tu mana līgaviņa;
Tautu meita zema resna,
Tā būs mana līgaviņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)]. 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Audz, māsiņa, tieva gaŗa,
Ne tu mana malējiņa;
Tautu meita zema resna,
Tā būs mana malējiņa.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

11058.

Audziet gaŗas, kaņepītes,
Vīšu pīcku trim starām;
Tikām kulšu meitu māti,
Kamēr meitu pavēlēs.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

1. Trim starām pīcku viju,
Meitu mātes lūgdamies;
Divi staras kumeļam,
Trešā meitu māmiņai.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

11059.

Balta puķe, zaļa niedre
Ezerā(i) līgojās:
Balta puķe māsa mana,
Zaļa niedre līgaviņa.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)], 206 [Kuldīgas apriņķī], 218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Līdz pusei es iebridu
Baltā puķu ezerā.
Baltai puķei roku devu,
Zaļai niedrei gredzentiņu;
Balta puķe mana māte,
Niedre mana līgaviņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

11060.

Biezi aru līdumā,
Lai var smalki saecēt;
Maģu ņēmu līgaviņu,
Lai var grazni appuškot.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

11061.

Bēdā, māte, ko bēdā,
Par manim nebēdā:
Es puisīts, ne meitiņa,
Man pūriņa nevajag,
Man pašam sirms zirdziņš,
Es pats daiļš jājējiņš.
Es izjāju prūšus, leišus
Koklēdams, spēlēdams.
Prūšu meitas man~ gribēja
Par kundziņu paturēt.
Mājā nākšu, nepalikšu,
Man pašam līgaviņa.
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

11062.

Bija man, bija man
Divi lietas cerējamas:
Stallī labs kumeliņš,
Ciemā skaista līgaviņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Bija man, bija man
Labas lietas cerējamas:
Miežu druva, griķu druva,
Ciemā skaista malējiņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11063.

Bija man, bija man,
Vēl vajaga, vēl vajaga:
Bija man rudzi mieži,
Vēl vajaga malējiņas.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 6 -

11064.

Bij man sniedze audzējama
Aiz Daugavas siliņā;
Es pabēru beŗamo
Dzelteno linsēkliņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Es sniedzīti audzināju
Aiz tiltiņa līcītē;
Ik vakara pakaisīju
Dzeltenās linsēkliņas.
Es meitiņu audzināju
Aiz siliņa ciemiņā;
Ik vakara apraudzīju,
Vai ir sveika, vai vesela.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

11065.

Bij man sniedze audzējama
Viņā pusē Daugavas;
Pirku zirgu, daru laivu,
Tik~ kļūdīju maliņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

11066.

Bij man sniedze audzējama
Viņāpus Daugaviņas;
Ruden braukšu pakaļā,
Pirmajā sniedziņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

11067.

Bij man vaska dzirnaviņas
Sudrabiņa galdiņiem;
Atved man, māmuliņa,
Bites meitu malējiņu!
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

110671.

Bij man viena rieksta dēļ
Tādu lielu lagzdu liekt?
Bij man vienas meitas dēļ
Sviedrot savu kumeliņu?
232 [Talsos (Tl)].

11068.

Bij man viena rieksta dēļ
Tādu lielu lagzdu liekt?
Bij man vienas meitas dēļ
Turēt lielu sirdēstiņu?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11069.

Bij odziņas, kad ziedēja,
Kad jālasa, tad nebija;
Bij meitiņa, kad mīlēju,
Kad precēju, tad nebija.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

11070.

Birzītēi tā naudiņa,
Kur es pirku kumeliņu;
Šūpulī tā meitiņa,
Kuŗ~ es ņēmu līgaviņu.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

11071.

Bisenieki, medenieki,
Nošauniet sarmulīti:
Māte meitas man nedeva
Bez sarmuļa kažociņa.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

11072.

Brīnums bija, brīnumiņš,
Ar tām ciema meitiņām:
Kad es ņēmu, tad nenāca,
Kad neņēmu, gauži raud.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11073.

Byut~ man~ skaista ļaudav~eņa,
Ka na pūra gabal~eņa:
Kum~eļam boltys kuojis,
Nagrib~ dubļu brydynuot~.
424 [Barkavas pag. Rz].

11074.

Būt~ man skaista līgaviņa,
Kaut māsiņa nebijuse;
No Dieviņa lieli grēki
Sav~ māsiņu maldināt.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Būt~ man skaista līgaviņa,
Kam kūmiņa nebijusi;
Tie bij man lieli grēki,
Pats kūmiņu maldināju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

11075.

Būt~ man tāda līgaviņa
Kā māsiņa dzeltānīte:
Izkūluse, maltu gāja,
Samaluse, druviņā.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

11076.

Būt~ man tāda līgaviņa
Kā tā lauka cielaviņa:
Jāšus jāju, nepanācu,
Viņa teka kājiņām.
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

- 7 -

11077.

Daiļa auga tautu meita
Zem vizuļu vainadziņa;
Lai tā auga gana daiļa,
Būs man kāju āvējiņa.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

11078.

Daila daila tā puķīte,
Kas aug kalna galiņā;
Laba laba tā māmiņa,
Kas meitiņu audzināja.
297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)].

11079.

Darbeniece, man~ māsiņa,
Lūko manu līgaviņu!
Tu varēji nolūkot
Visādāi darbiņā,
Visādāi darbiņā,
Visādāi tikumā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11080.

Dar~, Dieviņ, ko tu zini,
Tās meitiņas neatstāšu;
Vēl nebija puiša gadi,
Kad es viņu iemīlēju.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

11081.

Dažs pēc lielas naudas, mantas
Precē vecu līgaviņu;
Man nevajag naudas, mantas,
Man vajg jaunas līgaviņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

11082.

Dieviņš zina to dieniņu,
Kad es ņemšu līgaviņu!
Vējiņš loka kļavienā
Vedamās kamaniņas.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11083.

Dievs dos jaunu gulētāju
Līdz citama rudenim:
Mana jauna līgaviņa
Gulēs gultas maliņā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11084.

Dievs, tu zini, kam tā vaina,
Kad nevaru nolūkot.
Vai tā bija mana vaina,
Vai ar tēv~ un mātes vaina?
Tā nebija mana vaina,
Tā bij tēv~ un mātes vaina.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

11085.

Dēju priedi, dēju egli,
Nelūkoju ozoliņu;
Ņēmu labu mātes meitu,
Nelūkoju sudrabiņa.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Priedīt~ dēju, eglīt~ dēju,
Neraudzīju ozoliņa;
Ņēmu labu kalponīti,
Neraudzīju mātes meitu.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

11086.

D~ev~eņi gad~eņi audz~ēju
V~eibūtņuos līgav~eņu,
Dasmytā gad~eņā
Mām~eņai paruod~ēju.
409 [Līksnas pag. D], 4223 [Višķu pag. D].

11087.

Divas puķes ezerāi,
Raunu vienu, raunu otru;
Divas meitas māmiņai,
Mīl man viena, mīl otara.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

11088.

Dod, Dieviņ, ko dodams,
Dodi gudru līgaviņu:
Etslēdziņa i guntiņa,
Abas cieti jāglabāj.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

11089.

Dod, Dieviņi, ko dodamis,
Dod man labas div~ lietiņas:
Ceļā labu kumeliņu,
Mūžai labu līgaviņu.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

1. Dod, Dieviņ, liec, Laimiņ,
Divus labus mūžiņā:
Jūgt man labu kumeliņu,
Vest veselu līgaviņu.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

2. Skauģi manim nevēlēja
Nātru krūmu sētmalī;
Laimiņ~ manim novēlēja
Mūžam labu arājiņu,
Mūžam labu arājiņu,
Ceļam labu kumeliņu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

- 8 -

11090.

Dūd~, Dīv~eņ, līc~, Laimeņ,
Man boguotu l~eigav~eņu;
Pats es eju nabadz~eņš,
B~et gūd~geigs cil~v~ēc~eņš.
435 [Latgalē].

11091.

Dodat, brāļi, padomiņu,
Ko ruden man darīt:
Vai man ņemt mamzelīti,
Vai zemnieku meitenīti?
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Dodat, brāļi, padomiņu,
Ko ruden man darīt:
Vai būs man sievu ņemt,
Vai ar meitām lakstoties.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

11092.

Domā, māte, ko domā,
Domā otru gulētāju:
Nāks rudens, gaŗas naktis,
Nevar viens [viena] sagulēt.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

1. Dūmoj, muot, kū dūmoj,
Dūmoj mani apprecēt~:
Īt rudin~s, garys nakt~s,
Solts vīnam [vīnai] man gul~ēt~.
4223 [Višķu pag. D].

2. Vīra vīra, māmuliņa,
Es bez vīra nevarēju:
Rudens nāk, gaŗas naktis,
Nevar~ viena sagulēt.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

11093.

Droši bridu to upīti,
Kur guļ oļi dibinā;
Droši ņēmu to meitiņu,
Ko redzēju uzaugot.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

11094.

Droši bridu to upīti,
Kuŗai oļi dibinā;
Droši ņēmu to meitiņu,
Kas aug viena māmiņai.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

11095.

Droši bridu to upīti,
Zināj~ olas dibenā;
Droši ņēmu to meitiņu,
Zināj~ labu tikumiņu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1. Droši bridu pār upīti,
Zinu olas dibinā;
Droši gāju pie tā puiša,
Zinu gudru padomiņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

2. Cieši jūdzu, droši braucu
Lielas naudas kumeliņu;
Droši jēmu to meitiņu,
Zināj~ labu tikumiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

11096.

Dzied aiz pura tautu meita,
Mani gauži kaitināja.
Kumeļam baltas kājas,
Dūņu brist negribēja.
Ja nav kāju, ej ar galvu,
Izved manim līgaviņu!
1191 [Ēveles draudzē].

11097.

Dziedi, dziedi, tu strazdiņ,
Jauka tava valodiņa;
Tādu ņemšu līgaviņu,
Kam strazdiņa valodiņa.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11098.

Dziedu, dziedu, raudu, raudu,
Līgaviņas meklēdams:
Dabūš, jaunu, nebūs tāda
Kā pirmā līgaviņa.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

110981.

Dzeŗam abi, bāleliņi,
No tās vienas biķerītes;
Ņemam abi līgaviņas
No tās vienas māmulītes.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)].

11099.

Dzēris būtu alutiņu,
Kaut varējis aizmaksāt;
Ņēmis būtu līgaviņu,
Kaut varējis saderēt.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 9 -

11100.

Dzievā gudri, staigā daili,
Mana jauna līgaviņa,
Redzēs tevi ciema meitas,
Noņems tavu vainadziņu.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

11101.

Dzilna svilpa siliņā,
Es tīruma maliņā;
Kāro dzilna bišu tropu,
Es to ciema zeltenīšu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

11102.

Dzirkstelaiņa tautu meita
Sēd upītes maliņā;
Es gribēju klāt piejāt,
Baidās manis kumeliņš.
206 [Kuldīgas apriņķī].

11103.

Dzirkstelaiņa tautu meita
Sēž upītes maliņā;
Plata upe, šaura laipa,
Nevarēju pāri tikt.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

11104.

Dūmi kūp, maizi cep
Tai mazā ciemiņā;
Patīk man silta maize,
Patīk pate cepējiņa.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

11105.

Edz kur daiļa dējaliņ~,
Kaut manā tiesiņā;
Edz kur skaista ļaudaviņ~,
Kaut māsiņ, vien nebijs~!
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

1. Redz kur skaista zirņu druva,
Kaut tā man piederējse;
Redz kur skaista līgaviņa,
Kaut māsiņa nebijuse!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

11106.

Iededzinu to svecīti,
Kas deg gaiši vakarā;
Noraudzīju to meitiņu,
Kas nes daiļi vaiņadziņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

11107.

Ieraudzījis vien, pazinu
Darbam labu zeltenīti:
Smalki balti linu krekli,
Tievas baltas vilnainītes.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11108.

Ieraudzīju i pazinu,
Kuŗa daiļa mātes meita:
Līdz zemei zīda kleita,
Šķobās gurni staigājot.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

11109.

Ēdiet, mani sirmi zirgi,
Dumbra purva maliņā:
Aiz tā liela dumbra purva,
Tur aug mana līgaviņa.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

11110.

Eit~, meitiņas, eit~, māsiņas,
Kur jums tīk prātiņam;
I es ņēmu līgaviņu,
Kur man tika prātiņam.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

11111.

Es aizgāju irbju šaut
Smalkā priežu siliņā.
Kuŗu šaut, kuŗ~ atstāt,
Visām skaisti cekuliņi?
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Ar laiviņu ielaidos
Gulbju šautu ezerā.
Kuŗu šaut, kuŗ~, atstāt,
Visiem daili cekuliņi?
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)], 65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

2. Ar laiviņu ielaidos
Irbju(?) šauti jūriņā.
Nezināju, kuŗu šaut,
Visām daiļi cekuliņi.
Es nošāvu to irbīti,
Kas gar malu lidinās.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

3. Iesalaižu irbju šaut
Smalkā priežu siliņā.
Kuŗu šaut, kuŗ~ atstāt,
Visām skaisti cekuliņi?
Šaušu pašu diženo,
Tai skaistāks cekuliņš.
Iesalaižu meitu ņemt
Lielajā ciemiņā.
Kuŗu ņemt, kuŗ~ atstāt,
Visām skaisti vainadziņi?
Ņemšu pašu jaunāko,
Tai skaistāks vaiņadziņš.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

- 10 -

4. Iesam, brāļi, irbju šaut
Smalku priežu siliņā.
Kuŗu šaut, kuŗ~ atstāt,
Visām skaisti cekuliņi?
Šausam pašu vecāko,
Tai noplucis cekuliņš.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5. Es gāj~ meitu lūkāties
Lielā ciema draudzītē.
Kuŗu ņemt, kuŗ~ atstāt,
Visiem skaisti vaiņadziņi?
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

11112.

Es appinu zelta sētu
Apkārt miežu līdumu;
Tur davīlu tautu meitu
Ar visām telītēm.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

11113.

Es apsedzu caunei pēdas,
Pavasari ganīdams;
Ruden braukšu pakaļā,
Pirmajā sniedziņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Es apsedžu caunei bērnus
Pavasaŗa saulītē;
Ruden iešu medībās
Pirmajā sniedziņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

11114.

Es ar savu sirdspuķīti
Uz ūdeņa satikos;
Cik gribēju roku dot,
Vilnīts laivu kustināja.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

11115.

Es oruojs kai ūzuls,
Kumel~eņš kai voguls;
Man~ maizeite kai šyuneite,
Vaig cepejas kai biteites.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

11116.

Es ardams, ecēdams
Apkārt griezu velēniņu;
Mīlēdams, precēdams
Apkārt griezu tautu meitu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Apkārt griezu ardams zirgu,
Apkārt griezu ecēdams;
Apkārt griezu tautu meitu,
Mīlestības meklēdams.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11117.

Es augu daiļš puisis
Dižajā ciemā.
Visas ciema meitiņas
Grib mani precam.
Velti, ciema meitiņas,
Es jūs neņemšu;
Laukā vībotne,
Tā mana līgava.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

11118.

Es būt~ ar sievu ņēmis,
Būt~man tāda gadījsies,
Kas ar savu maizīt~ nāca,
Ar savām drēbītēm.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Būt tautietis sievu ņēmis,
Ja tam tāda gadītos,
Kas ar savu maizi nāca,
Ar savām pastalām.
414 [Krāslavas apkārtnē].

11119.

Es būt~ gauži neraudājis
Dancotāja kumeliņa,
Kā raudāju tās meitiņas,
Kuŗ~ man tika prātiņam.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11120.

Es būt~ jēmis līgaviņu -
Jauna mana māmuļīte;
Vai Dieviņis, nepieder
Div~ šūpuļi istabāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

11121.

Es būt~ sirdi pušu šķīris,
Būt~ es tevi atdabūjis;
Pus sirsniņas tev iedotu,
Pusi pats paturētu.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

- 11 -

11122.

Es būt~ cirtis to kociņu,
Būt~ tam simtu atvasiņu;
Es grib~ ņemti to meitiņu,
Būt~ tai simtu liedzējiņu.
226 [Kandavā (Tl)].

11123.

Es iegāju meitiņās
Kā liepiņu lapiņās;
Viena cēla, otra cēla
Manu cauņu cepurīti.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

11124.

Es gribēju grāvi rakt,
Akmens grāvja galiņā;
Es gribēju sievu ņemt,
Ļaudis man nevēlēja.
Vai tie liedza, sev taupīja
Man~ diženu līgaviņu?
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11125.

Es gribēju māsiņām
Rādīt savu līgaviņu;
Kā irbīte ietecēja
Ciema meitu pulciņā.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Es gribē māsiņē
Rādīt sav~ arājiņu;
Kā gaigels ietecē
Ciem~ puiš~ pulciņē.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

11126.

Es gribēju māsiņai [brālīšam]
Rādīt savu līgaviņu;
Stāvēdama kājas ava,
Kā irbīte aiztecēja.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

11127.

Es gribēju šai vietā
Nosavērti līgaviņu;
Ko man bija nosavērti,
Tādas vien snaudulītes.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

11128.

Es gribēju sievu ņemt,
Mute mella, nemazgāta;
Nu gribēju mazgāt iet,
Vārna pelci sajaukusi.
190 [Kuldīā].

1. Brūtgāns brūtes raudzījās,
Melna mute, nemazgāta;
Nūle grib mazgāties,
Cūkas pelti sajaukušas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

11129.

Es gribēju sievu ņemt,
Nezināju, kādu ņemt.
Kas bij smuka, tā bij pikta,
Kas bagāta, tā nenāca;
Kas bij laba strādeniece,
Tā bij vīra valdeniece.
Labāk ņēmu slinku sievu
Nekā vīra valdenieci.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

11130.

Es gribēju tautu meitu,
Viņa mani negribēja;
Es Dievam tencināju,
Ka tu mani negribēji.
190 [Kuldīā].

11131.

Es miezīti atravēju,
Būs man muca alutiņa;
Es meitiņu nolūkoju,
Būs man jauna līgaviņa.
192 [Lipaiķps (Turlavas pag. Kld)].

11132.

Es meitām labs puisītis,
Es meitām palīdzēju,
Es meitām apraudzīju,
Kas adekļa vācelē.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Es meitām apraudzīju,
Kas meitām vācelē:
Balta maize, raibi cimdi,
Jaunu puišu mīļi vārdi.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

2. Es meitām skatījos,
Kas adīkļa vācelē:
Meitas man cimdus ada,
Trejus pušķus pušķodamas.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

11133.

Es meitām liels draudziņš,
Es meitām palīdzēju,
Es meitām palīdzēju,
Es pataisu dzirnaviņas
Ābels koka, mellu liepu,
Lai rociņu nemaitā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 12 -

11134.

Es, meitiņa, tevi ņemtu,
Tev nav gudra padomiņa;
Man jāvalda tēva zeme,
Vajag gudras līgaviņas.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

11135.

Es neiešu ļaužu dēļ
Dreijēt savu augumiņu;
Es neiešu meitas dēļ
Sviedrēt savu kumeliņu.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

11136.

Es neietu meitu dēļ
Ciema durvis virināt,
Lai stāvēja ciema durvis
Ar sūnām aizaugušas,
Ar sūnām aizaugušas,
Ar zaļiem velēniem.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

11137.

Es negribu kūtra zierga,
Ne ar slinkas līgaviņas.
Kūtru ziergu vilks norēja, -
Kur, sliņķīte, tevi likšu?
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

11138.

Es nejāju gaŗu ceļu
Nekaustītu kumeliņu;
Es neņēmu no tālienes
Nezināmas līgaviņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

11139.

Es nekāptu kumeļāi
Pēc bajāra meitiņām:
Diža slave, mazs tikums
Bajāriņa meitiņām.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

11140.

Es neņemšu daiļu sievu
Ne savami sirdēstam:
Man pašam gods, slavīna,
Citam viņas dailumīnis.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

11141.

Es neņemšu to meitiņu,
Kas priekš manis lepojās;
Labāk ņemšu to meitiņu,
Kas no manis paslēpjās.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

11142.

Es neņemtu ganu meitas,
Kad es sievas nedabūtu:
Ganu meita ieraduse
Pa zemīti vārtīties.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

11143.

Es neņemtu tās meitiņas
Gludu galvu, baltu muti:
Aiziet diena glaudoties,
Baltu muti mazgājot.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Es neņēmu tās meitiņas
Gludu galvu, baltu muti:
Stunda, muti mazgājot,
Cēliens, galvu sukājot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Neņem, mans bāleliņ,
Gludu galvu, baltu muti:
Sukā galvu, mazgā muti,
Jau saulīte gabalā.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

11144.

Es neņemtu tās meitiņas,
Kaut mūžam novecotu:
Kāpostiņu ravējot,
Snauda dobes galiņā.
383 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11145.

Es neņemtu [neņēmu] tās
meitiņas,
Ko māmiņa pate deva;
To es ņēmu, tā man tika,
Kuŗ~ māmiņa liedzin liedza.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11146.

Es neplūktu to puķīti,
Kas aug viena ezerāi;
Es nejemtu to meitiņu,
Kas aug viena māmiņai:
Dūņu smaku tā puķīte,
Netikuse tā meitiņa.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

11147.

Es neplūču neziedoša
Sarkanā dāboliņa,
Vēl man laiks sagaidīt
Ziedošā dāboliņa.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 13 -

11148.

Es neplūcu tās puķītes,
Kas aug ceļa maliņā;
Es neņēmu tās meitiņas,
Kas aug viena māmiņai.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11149.

Es nerautu to odziņu,
Kas aug viena mētarā;
Es neņemtu to meitiņu,
Kas aug viena māmiņai.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

11150.

Es nesētu driķu druvas,
Kaut tā balta neziedē(j)se;
Es neņemtu līgaviņas,
Kaut man kreklu audējiņa.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

11151.

Es nesētu griķu druvas,
Kad tā balta [balti] neziedētu;
Es neņemtu līgaviņas,
Kad tā mīļi nedzīvotu.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)], 26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kam, brālīti, rudzus sēji,
Kad tie zaļi nezaļoja?
Kam, brālīti, sievu ņēmi,
Kad tu mīļi nedzīvoji?
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

11152.

Es nezinu, kas par vainu,
Nenāk meitas precējot:
Gan jau glīši kājas āvu,
Gan glaudīju kumeliņu.
190 [Kuldīā], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11153.

Es nevaru ātri braukt,
Man naudiņa vezumāi;
Es nevaru pasadzerta,
Man līgava lūkojama,
Ka es sliktu nepaņemu,
Ka pēc žēli neraudāju.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

11154.

Es necirtu to kociņu,
Kas aug ceļa maliņā;
Es neņēmu to meitiņu,
Kas man pate dāvājās:
Greizs aug ceļa maliņā,
Slinka pate dāvājās.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Es necirtu tā kociņa,
Kas aug ceļa maliņā;
Es neņēmu tās meitiņas,
Ko māmiņa pate deva.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

11155.

Es panācu tautu meitu,
Kājām ceļu knopējot.
Sēd~ pie manis, tautu meita,
Knopēs manis kumeliņis.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11156.

Es pazinu to meitiņu,
Kas bij barga mātes meita:
Melnas acis, sārti vaigi,
Škiltin šķīla valodiņu.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

11157.

Es puisītis pusmūžiņa,
Man neņemta līgaviņa:
Man kaunīga māmuliņa,
Nedrīkst meitu bildināt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Es puisītis sen uzaudzis,
Man nevaida līgaviņas:
Man kaunīga māmuļīte,
Nedrīkst meitu bildināt.
Es pametu visu kaunu,
Bildināšu meitu māti.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

2. Visi kalpi, iebūvieši
Līgaviņas saņēmuši;
Man kaunīga māmuliņa,
Nedrīkst ļaužu bildināt.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

11158.

Es, puķīte [meitiņa], tevis dēļ
Dažu nakti negulēju;
Dažu nakti sastāvēji
Tu manāi prātiņāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

- 14 -

11159.

Es, puķīt, tevis dēļ
Dažu nakti negulēju;
Vai tu biji manis dēļ
Tik dižana izaugusi?
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

11160.

Es redzēju ganīdams,
Putniņš putnu dzenājās;
Lai es augu ne puisītis,
Ja es meitu nedzenāšu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Putniņš putnu i vajāja
Siena vāles galiņā;
Lai es augu nekristīts,
Ja es meitas nevajāju.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

11161.

Es redzēju irbju baru
Pa lejām rotājam;
Šķelmis biju es puisītis,
Kad nevienas nenoķēru.
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

11162.

Es redzēju kaimiņos
Pāri jaunu malējiņu;
Dievs dod miežu vasariņu,
Ņemšu vienu maldināt.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

11163.

Es redzēju sav~ sirsniņu
Sēžam galda galiņē;
Redz actiņas, sāp sirsniņa,
Nedrīkstēju bildināt.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

11164.

Es redzēju zelt~ grill~
Vidēi jūr~ grillejam.
Es iesvied~ zelt~ šaut~,
Lai viņš grill~ maliņēi,
Lai viņš grill~ maliņēi
Trīs zeltei jumpraviņ~,
Vien~ bij brāļ~ mās~,
Otr~ brāļ~ līgaviņ~,
Tā trešei jumpraviņ~
Man~ paš~ līgaviņ~.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

1. Trīs svecītes jūrā dega,
Trīs sudraba lukturiņ~;
Ne tie slīka, ne tie grima,
Ne tie nāca maliņā.
Es iesviedu zelta šautru,
Tad iznāca maliņā,
Tad iznāca maliņā
Trīs smukas jumpraviņas.
Viena bija mana māsa,
Otra brāļa līgaviņa,
Tā trešā svešiniece,
Tā būs mana līgaviņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

11165.

Es redzēju skaistu meitu
Aiz Daugavys mal~eņā.
Dz~eitum laivu, dūtum rūku,
Ka mām~eņa naradzātu.
Dz~eiņu laivu, d~evu rūku,
Saucu savu leigav~eņu.
Jius, muoseņis, redz~ējuot,
Nasokot mām~eņai.
409 [Līksnas pag. D], 4222 [Vārkavas pag. D].

11166.

Es redzēju tai ciemā -
Palagiem jumtus juma;
Dod, Dieviņi, lielam augt,
Tur es ņemšu līgaviņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

11167.

Es redzēju tai ciemā
Sagšām jumtu istabiņu.
Pārved man, māmulīte,
No tā ciema līgaviņu!
224 [Kabilē (Kld)].

1. Atved man, māmaļiņ,
No tā ciema līgaviņu, -
Ar sagšām jumti jumti,
Atslēgām durvis slēgtas.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

11168.

Es redzēju tautu meitu
Lēni basu staigājot.
Aun kājiņas, staigā drīz,
Būsi mana līgaviņa!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

11169.

Es redzēju tautu meitu
Rāmi rāmi dzīvojam.
Dzīvo rāmi, bet ražani,
Būsi mana līgaviņa!
190 [Kuldīā].

- 15 -

1. Es redzēju tautu meitu
Rāmi rāmi dzīvojam.
Dzīvo rāmi, bet raženi,
Būsi mana līgaviņa!
Tai došu sav~ roku,
Sav~ gredzeniņu;
Tai došu mutītes,
Sav~ nēzdodziņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

11170.

Es redzēju tautu meitu,
Viņa mani neredzēja:
Es ozola galiņā,
Viņa rožu dārziņā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)]. 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 224 [Kabilē (Kld)],
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)], 239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)], 276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 3302 [Susējā (Susējas pag. Il)]. 345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es redzēju tautu meitu,
Viņa mani neredzēja:
Viņa lasa ķļava lapas,
Es ozola zariņā.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

2. Es redzēju tautu meitu,
Viņa mani neredzēja:
Viņa rožu dārziņāi,
Es ozola galiņāi.
Nāc ārāi, tautu meita,
Es vēl labi neredzēju,
Vai rogota, vai pelota,
Vai zīdota, sudrabota.
Ja rogota, ja pelota,
Sēd manāi kumeļāi;
Ja zīdota, sudrabota,
Gaidi citu tautu dēlu!
162 [Dēselē (Nīkrāces pag. Azp)].

11171.

Es redzēju ciemiņā
Mazu mazu māmulīti.
Kad tai viena meita būtu,
Tur es ņemtu līgaviņu.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

1. Ciemīnosa es redzēju
Mazu mazu māmulīnu.
Kaut tai viena meita būtu,
Es tās jemtu līgavīnu:
Tur vajaga mazas gultas,
Maza maza šūpulīša.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

11172.

Es savu pazinu
Tumšā naktī:
Jo salda mutīte
Ne medutiņš,
Jo mīkstas rociņas
Ne lēpju lapas.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

11173.

Es tai sila cielavai
Smalkas auklas vīdināju:
Jau tā man sen sarieba,
Sila malu tekādama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

11174.

Es taisīju rožu dārzu
Pret saviem lodziņiem,
Lai nāk meitas puškoties,
Lai es varu lūkoties
Priekš sevim līgaviņu
Sarkaniem vaidziņiem.
Kuŗa knaši rozi rāva,
Tā būs mana līgaviņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

11175.

Es to savu cepurīti
Uz acīm pabīdīju;
Zemu raugu, tāļu redzu,
Ciema meitas rotājās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11176.

Es vakar apsagulu
Pie lielā legzdu krūma;
Dadzen manim tautu meita
Raibas govis ganīdama.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

11177.

Gāj~ krogā, gāj~ ciemā,
Gāj~ ar savu vajadzību:
Krogā gāju alus dzert,
Ciemā meitu lūkoties.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tirgū gāju, krogā gāju,
Gāj~ pēc savas vajadzības:
Krogā gāju alu dzert,
Tirgū meitas lūkoties.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

- 16 -

11178.

Gaju meitu lūkoties,
Viena bikse noplīsuse;
Otru biksi suņi plēsa,
Pa krūmiem valkādami.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

11179.

Gaiša gaiša uguntiņa
Mazajā ciemiņā;
Kur tā gaiša uguntiņa,
Tur aug mana līgaviņa.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 112 [Cirstos (Cirstu pag. C)], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11180.

Gan gribēju drīzi braukt,
Nav tik drīza kumeliņa;
Gan gribēju sievu ņemt,
Nedrīkst~ meitu bildināt.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

11181.

Gan pazinu to sētiņu,
Kur rudeni sievu ņemšu:
Visapkārt rozes zied,
Vidū zelta magonīte.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

11182.

Gaŗām jāju to sētiņu,
Kur aug mana līgaviņa;
Cepurīti vien pacēlu:
Labrīt, ciema dzeltenīte!
216 [Ventspilī].

11183.

Grāvju grāvjus cauri gāju,
Ne ziediņa nenorāvu;
Visas tautas cauri gāju,
Lāga meitas nedabūju.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

11184.

Gribu, gribu sievu ņemt,
Gribu drusku pagulēt,
Gribu drusku pagulēt
Ar tām ciema meitiņām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

11185.

Gribu, gribu sievu jemt,
Vēl es gribu raudzīties,
Vēl es gribu raudzīties,
Ka es sliktas nepajemtu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

11186.

Griķu mistra alu daru,
Iebūvieša meitu ņēmu;
Griķu mistra saldens alus,
Iebūviešam skaista meita.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

1. Driķu mistra alu daru,
Driķu alus saldis, gards;
Bārenīti sievu ņēmu,
Bārenīte laba sieva.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

11187.

Grūti grūti man gulēt
Uz cietām cisiņām;
Labāk ņemšu līgaviņu,
Kas man cisas purināja.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

11188.

Gudra mana māmuļiņa,
Gudru mani audzējusi;
Gudru ņemšu līgaviņu,
Savas dzīves kopējiņu.
1253 [Kroņa laicenē].

11189.

Gulbis rauda ezerā,
Es ezera maliņā;
Gulbis rauda skaidr~ ūdeņa,
Es tikušas mātes meitas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11190.

Guli, mana līgaviņa,
Šovasar lievenē;
Dreijāš~ gultu, cirtīš~ klēti,
Braukš~ rudeni pakaļā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

11191.

Guli, mana līgaviņa,
Vizulīšu šūplītī,
Es gulēšu jūrīnā
Baltā dēļu laivīnā.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

11192.

Guļu, guļu, miegs nenāk,
Ar vianagu līgaviņa;
Daudz vajaga sīkas naudas,
Koļš nojēme vainadziņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 17 -

11193.

Ik vakara lūkojos,
Kur vakara zvaigzne lēca:
Kur vakara zvaigzne lēca,
Tur aug mana līgaviņa.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Kur vakara zvaigzne lēca,
Tur aug mana līgaviņa,
Gludu galvu, baltu muti,
Dzelteniem matiņiem.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

2. Kuŗu pusi saule lēca,
Tur aug manis arājiņš;
Es nevaru tās pusītes
Mīļumam nolūkot.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

11194.

Irbe svilpa siliņā,
Traucē manu kumeliņu.
Tā nebija sila irbe,
Tā bij ciema zeltenīte.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

11195.

Erbe tak pa cel~eņu,
Cakul~eņu grūzeidama,
Mani jaunu kairinuoja,
Lai es jamu ļaudaveņu.
4271 [Rēzeknes apr.].

11196.

Irbītei slazdu taisu,
Iekrīt ciema zeltenīte.
Vai, māsiņa, tev taisīju?
Es taisīju irbītei.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

11197.

Irbītei valgu taisu,
Ietek ciema zeltenīte.
Vai nelaime tev~ ienesa,
Mana paša līgaviņu?
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Irbei spostus pataisīju
Dziļajā grāvītē;
Mana paša līgaviņa
Tecēdama nosasēja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

11198.

Izlūkāju, izmeklēju,
Tad vēl ņēmu līgavīn~.
Vai tā man vienai dien~,
Tā visā mūžīnā.
1191 [Ēveles draudzē].

11199.

Jātenieku dēliņš biju,
Jāju dienu, jāju nakti,
Līdz sajāju, līdz sabraucu
Sevim jaunu līgaviņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

11200.

Jauns es biju, nezināju,
Kādu ņemt līgaviņu.
Kuŗa jauna, tā bij skaista,
Kuŗa veca, tā bagāta.
Labāk jaunu nekā vecu,
Dievs dod mantu dzīvojot.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Ļauds man soka sīvu jemt~,
Napasoka, kuodu jemt~.
Ka vacuoka, boguotuoka,
Ka jaunuoka, ta skaistuoka.
Nūsajēmu vacu sīvu,
L~ela monta grybādams.
Ni man monta, ni man sīvys,
Ni jaukuos dz~eivuošonys.
Tik jaukuos dz~eivuošonys,
Koļš kuoz~eņis nūkuozuovu.
409 [Līksnas pag. D], 4223 [Višķu pag. D].

11201.

Jauns es biju, nezināju,
Kādu ņemt līgaviņu:
Vai veco bagāto,
Vai jauno smukāko?
Labāk ņēmu jaunāko,
Ne veco bagāto.
Bagātību Rīgā pirku,
Smukumiņu nevarēju.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

11202.

Jūdzi tek tautu meita
Pakaļ manim raudādama.
Vai es vien puisīts biju,
Vai man vien kumeliņis?
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

11203.

Jūrā siens man papļauts,
Kasējiņa nederēta;
Rīgā nauda man paņemta,
Kaņepāji nemīstīti.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

- 18 -

11204.

Jūriņāi saliņāi
Jāju meitu lūkoties.
Jūras putni gaigalīši
Traucēj~ manu kumeliņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Es neišu savu mūžu
Aiz ezara sievu ņemt,
Ezar~ putni gaigalīši
Tramda manu kumeliņu.
Man nokrita zelta pieši,
Trīs dāldeŗu cepurīte.
Kas godīga mātes meita,
Padod manu cepurīti,
Padod manu cepurīti,
Padod manus zelta piešus;
Kas jau kāda vīzdegune,
Ne ar kāju nepaspēra.
24 [Lēdurgas draudzē].

11205.

Kad dabūtu to meitiņu,
Ko redzēju sapinī!
Redzēj~ galvu ķemmējot,
Zelta kroni uzliekot.
1191 [Ēveles draudzē].

1. Kabu man tis puisītis,
Kur sapnī es redzēju:
Vaskiem matiem, gludu seju,
Pie upītes mazgājās.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

11206.

Kad es ņemšu līgaviņu,
Žagatiņas meitu ņemšu:
Ekur koši piederēja
Gaŗa aste pakaļā.
226 [Kandavā (Tl)].

11207.

Kaut māmiņa mani kultu
Trīs reiziņas dieniņā,
To meitiņu, to es gribu,
Viņas skaistu vainadziņu.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

11208.

Kad man būtu tā meitiņa
Sapenī rādījsies,
Kur velēja zīda diegus
Daugaviņas maliņā!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

11209.

Kad man būtu tā naudiņa,
Kas guļ jūras dibinā,
Es nopirktu Rīgas pili
Ar visām mamzelēm.
Lai tā Rīga, kur tā Rīga,
Bet tās Rīgas mamzelītes
Baltām diega zeķītēm,
Sarkanām kurpītēm!
81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

11210.

Kaut man būtu tādi nagi
Kā tam vēja vanagam,
Es norautu tautu meitai
Skriedams linšu vaiņadziņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

11211.

Kad man tiktu, es piecirstu
No smildziņas vezumiņu;
Kad man tiktu, es pārvestu
No bajāra līgaviņu.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

1. Kad man tiktu, es iešķiltu
No smildziņas uguntiņu;
Kad man tiktu, es dabotu
No bajāra līgaviņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

11212.

Kaķam sieva, kaķam bērni,
Kaķam nauda maciņā;
Ne man sievas, ne man bērnu,
Ne man naudas maciņā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

11213.

Kal, kalēj, ko kaldams,
Kal man dzelza pirkstāniekus,
Lai es varu spīdzināt
Treju kungu dzeltānītes.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

11214.

Kālabad ciema meitas
Linšo manu cepurīti?
Es, māsiņas, jums nebūšu
Visām maizes arājiņš.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

- 19 -

11215.

Kalps iedams es uzaugu,
Tīrumā art iedams;
Lielu radu brāļu māsas
Nāk man pašas solīties.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

11216.

Kam naudiņa maciņā,
Tam gadās līgaviņa;
Ne man naudas, ne man mantas,
Ne gadās līgaviņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

11217.

Kas bitei ziedus liedza,
Bitei ziedi piederēja;
Kas puišam meitu liedza,
Puišam meita piederēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

11218.

Kas man deve āra zemi,
Sila zemes arājam;
Kas man deve, kalpiņam,
Mātes meitu līgaviņu!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

11219.

Kas man deva labu zemi,
Kas bagātu mātes meitu!
Sila zeme man aŗama,
Kalponīte precējama.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

11220.

Kas man deva to ābolu,
Kas ābeles galiņā?
Kas man deva to meitiņu,
Kas aug viena māmiņai?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)]. 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11221.

Kas man deva to ābolu,
Kas ābeles galiņā?
Kas man deva to meitiņu,
Kas man tika prātiņam?
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kas man dos zelta šķēres
Meža galus līdzināt?
Kas man dos to meitiņu,
Kas patika prātiņam?
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

11222.

Kliedziet, ļaudis, kam ir vaļa,
Vilks ēd manu kumeliņu;
Es būt~ kliedzis, man nav vaļas,
Līgaviņa mutes dod.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

11223.

Ko bij man nu darīt,
Nu bij man div~ prātiņi?
Viens prātiņš sievu ņemt,
Otris pirkt kumeliņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

11224.

Ko domā, sirdspuķīte,
Es no tevis šķirties gribu?
Lai Dievs tev cit~ atsūta,
Uz manim vairs negaidi!
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

11225.

Ko man iet tāļ~ ūdeņa,
Ka ūdens alotā?
Ko man iet tāļi sievas,
Ka ir meitas kaimiņos?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

11226.

Ko, meitiņ, lepojies,
Ka uz mani neskaties?
Es pie tava deguniņa
Zelta trepju necilāšu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

11227.

Ko strautiņš virināja,
Caur lejiņu tecēdams?
Tur tā mana līgaviņa
Ik rītiņus mazgājās.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

11228.

Ko tu saki, vecais brāli,
Es grib~ ņemt leišu meitu:
Leišu meitai stāvi pupi,
Stāvēdama bērnu zīda.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

11229.

Ko tu saki, vecais brāl,
Es grib~ ņemt muižas meitu?
Es grib~ vest zelta naudu
Ar sudraba vāģīšiem.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

- 20 -

11230.

Kopā kopā, mēs bālīni,
Uz to vienu kumelīnu;
Nevaram kopā būt
Uz to vienu līgavīnu.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

11231.

Krievos gāju, leišos gāju
Līgaviņas lūkoties:
Manis dēļi Vidzemē
Meitu māte nomirusi.
1311 [Apē (Vlk)].

11232.

Kumeļā sēdēdams,
Meitai godu nolūkoju:
Galdiņš balts nomazgāts,
Galdam kājas nemazgātas.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11233.

Kumeļā sēdēdams,
Meitu godu nolūkoju:
Meitām galva nesukāta,
Nama priekša neslaucīta.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 101 [Rankā (Rankas pag. C)], 185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Puiss, zirgā sēdēdams,
Meitu godu nolūkoja:
Galdi, beņķi nemazgāti,
Nams, istaba neslaucīti.
224 [Kabilē (Kld)].

11234.

Kumeļā sēdēdams,
Meitu godu nolūkoju:
Vis~ istaba izslaucīta,
Pasolītes neslaucītas.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Gar lodziņu nojādams,
Meitu godu nolūkoju:
Istabiņa izslaucīta,
Pasolīte neslaucīta;
Pats galdiņš nomazgāts,
Galdam kājas nemazgātas.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

11235.

Kupla kupla tā eglīte,
Kur caunīte nakti guļ;
Mīļa mīļa tā māmiņa,
Kur aug mana līgaviņa.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

112351.

Kupla liepa, mīkstas lapas,
Tur man tika šūpoties;
Gudra māte, daiļas meitas,
Tur man tika tautās jāt.
232 [Talsos (Tl)].

11236.

Kuplis auga ozoliņš
Mana dārza maliņā;
Daila auga tautu meita
Mazajā ciemiņā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

11237.

Kur bij man nu noiet,
Kur dieniņu pavadīt?
Viens pats bija bāleliņis,
Nav man savas līgaviņas.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

11238.

Kur es ņemšu līgaviņu,
Kad pie manis nedanāca?
- Ak tu puika dumju prātu,
Vai tu meitu nepazini?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

11239.

Kur, muos~eņ, tu izaugi,
Ka as t~avis naredz~ēju?
Ka as t~avi byut~ redz~ējis,
Byut~ man~ skaista ļaudav~eņa.
4261 [Ozolmuižas pag. Rz].

11240.

Kur meitiņas, kur māsiņas,
Tur es ar gadījos,
Tur es ar gadījos
Ar jauko valodiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

11241.

Kur meitiņas, kur māsiņas,
Tur es ar, tur es ar,
Tur tā mana dvēselīte
Vidū meitu līksmojās.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11242.

Kur, puķīte, tu paliki?
Es ar citu saderēju.
- Ej ar Dievu, skrej ar vēju,
Man būs cita mātes meita!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 121 [Gulbenē (Md)], 213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)], 220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

- 21 -

1. Kur, puķīte, tu paliksi?
Es ar citu saderēju.
- Skrej pie joda, rātes bulli,
Es par tevi nebēdāju.
Nei tu viena puisis biji,
Ne tev viena cepurīte,
Diezgan puišu šai zemē,
Diezgan cauņu cepurīšu.
158(Nīcā).

11243.

Kur, puķīt, tu paliki?
Es ar citu saderēju.
- Klus~ tu, šķelmi, nerunā,
Lai nedzird bēleliņi!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

11244.

Kur tie lieli augsti kalni,
Tur tā dziļa Daugaviņa;
Kur tie daudzi lieli ciemi,
Tur aug brāļa līgaviņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

11245.

Kur tie lieli dūmi kūp,
Tur vird gardi kāpostiņi;
Kur tie naiki suņi rēja,
Tur aug mana līgaviņa.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

112451.

Kuŗa smilga kupla auga,
Tai ilgāki rasa stāv;
Kuŗa meita daiļa auga,
Tā būs mana līgaviņa.
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)].

11246.

Kurzemniece man solīja
Sav~ meitiņu malējiņu,
Solīt sola, bet nedeva,
Kairināti kairināja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

11247.

Labāk dzeŗu miežu alu
Nekā rudzu brandavīnu;
Labāk ņēmu kalponīti
Nekā laisku mātes meitu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 255 [Cirolē (Bēnes pag. Jg)].

11248.

Labāk dzeŗu purviņā
Ķipurainu ūdentiņu,
Nekā savu sīku naudu
Par meitām izdodams.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

11249.

Labāk man līka malka
Nekā laiska līgaviņa:
Līku malku guni kūru,
Kur likš~ laisku līgaviņu?
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Labāk ņēmu sila priedi
Nekā laisku mātes meitu:
Sila priedi malkā ciršu,
Kur likš~ laisku līgaviņu?
18 (Kliģenē).

11250.

Labāk manu kumeliņu,
Sabarotu, vilks apēda,
Nekā manu līgaviņu
Ciema puiši vizināja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

11251.

Lai jostiņa ko jostiņa,
Labāk zirgu pinekliņš;
Lai māsiņa ko māsiņa,
Labāk sava līgaviņa.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11252.

La labak ko es cieš~
Nikā meit~s nimīlib~:
Ko meitiņ~ nimīlē,
Tas bij zud~s cilveciš.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

11253.

Lai ņem pats, kas man teica,
Liela rada līgaviņu;
Miegam laba, ne darbam
Liela rada līgaviņa.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11254.

Lai otram tāda laime,
Kāda man nelaimīte:
Irbītei spostas taisu,
Ietek ciema dzeltānīte.
66 [Aizkujā (pie Cesvaines Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

11255.

Lai palika, kur augušas,
Aiz ūdeņa dzeltenītes:
Ieradušas laivu irti,
Nemāk rudzu ritināt.
82 [Kļavkalnē (Kļavkalns, Kosas pag. C)].

- 22 -

11256.

Lai tā putra, ko tā putra,
Kur tie piena kunkulīši!
Lai tie puiši, kur tie puiši,
Kur tās ciema zeltenītes.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

11257.

Lai tad es ne puisīts būtu,
Ja es viņas nedabūtu;
Vai tie mani zābaciņi
Bij par velti deldējami?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

11258.

Lei tas ņēme, kas man teica,
Kurzemnieka zeltenīti:
Plata galva, melnas kājas
Kā munam kumeļam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

11259.

Lai tur būtu, kas tur būtu,
Kam varētu klāti kļūt,
Lai tur būtu elkšņa tēvs,
Pabērzīša māmuliņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

11260.

Ļaujat man pašam vaļu
Līgaviņu lūkoties!
Lai mūžiņš kāds būdams,
Ne uz viena neraudāšu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

11261.

Laukā labi, laukā labi
Kumeliņu dancināt:
Ciemā labi, ciemā labi
Līgaviņu lūkoties.
190 [Kuldīā], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

11262.

Liepas vien tai mežā,
Kur cirtīšu vezumiņu?
Māsas vien tai ciemā,
Kur es ņemšu līgaviņu?
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)], 151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)], 228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)], 240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)],
276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 321 [Zasā (Zasas pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

112621.

Liepu lapu tiltu taisu,
Jaunu meitu gaidīdams;
Vējš aizpūta liepu lapas,
Jaunas meitas nesagaidu.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

11263.

Lepna bija tā meitiņa,
Nedrīkstēju bildināt;
Tai meitiņai bāleliņš
Rīgā zelta kalējiņš.
216 [Ventspilī].

11264.

Lepna meita, ne bagāta,
Tā ar mani nerunāja.
Gan redzēs, lepna meita,
Kas tev~ tādu bildinās?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

11265.

Lepna meita ceļu gāja,
Ar maniem nerunāja.
Ej ar Dievu, vīzdegune,
Kad ar mani nerunā!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

11266.

Lepna meita ceļu gāja,
Tā ar mani nerunāja.
Dievs dod tevim satikties
Tādu lepnu tēva dēlu!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

11267.

Lepna meita ceļu gāja,
Tā ar manim nerunāja.
Ej gaŗām, lepna meita,
Meklē lepnu tēva dēlu!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

11268.

Lepna meita ceļu gāja
Vāveŗ~ šūtu kažociņu.
Es nebiju puiša kārta,
Es nedrīkstu bildināt.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

11269.

Līdz zemei lazdiņš zied
Dzeltāniem ziediniem;
Līdz sirdij man mīlēja
Tautu meita zeltainīte.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

- 23 -

11270.

Līgo, mana līgaviņa,
Šo vasaru [šovasar] kājiņām,
Ruden pirkšu kumeliņu,
Tad es tevi vizināšu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)], 190 [Kuldīā].

1. Teci, mana līgaviņa,
Šo rudeni kājiņām;
Ja Dievs dos, citu gadu
Tevi viegli vizināšu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

11271.

Līku loču upe tek,
Uz krastiem ievas zied;
Līku loču tas celiņš,
Kur aug mana līgaviņa.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

11272.

Līču līču upe tek,
Zaru zaru Daugaviņa;
Aiz to līču, aiz to zaru,
Tur aug mana līgaviņa.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Strauju strauju upe tek,
Zaru zaru Daugaviņa;
Aiz to strauju, aiz to zaru,
Tur aug mans arājiņš.
Kad es iešu, tur palikšu,
Nekad vairs nepārnākšu.
216 [Ventspilī].

11273.

Lūdz tu Dievu, tautu meita,
Lai aug mani mieži rudzi!
Es neļaušu vējiņam
Tavu matu purināt.
18 (Kliģenē).

11274.

Lūdz tu Dievu, tautu meita,
Lai man auga rudzi mieži!
Es nelikšu kundziņam
Tevi ilgi maldināt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

11275.

Lūdz tu Dievu, tautu meita,
Lai man auga rudzi mieži,
Lai es varu šoruden
Savus radus izskaitīt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

11276.

Lūdza mani tēvs māmiņa,
Nelaiž ņemt tās meitiņas.
Es grib~ ņemti, nebēdāti,
Tīk manami prātiņam.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

11277.

Māku art, māk~ ecēt,
Vīžu pīt nemācēju.
Atved man, māmuliņ,
Vīžpinīti līgaviņu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

11278.

Māte māte, dar~ man labu,
Ved man ar līgaviņu!
Tur būs man silta guļa
Kā pie liela pelu maisa.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

11279.

Māte māte, grūti laiki,
Ved man otru gulētāju:
Mīksta vieta, balts palags,
Neva otra gulētāja.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11280.

Māte savas meitas rāja,
Es aiz loga klausījos.
Man, māmiņa, to meitiņu,
Kas pretim nerājās!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

11281.

Man, jaunam puisēnam,
Trejas domas vasarā:
Vienas bija sievu ņemt,
Otras sievai maizi dot;
Tās trešās, tās man bija -
Sola kungi kaŗā dot.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Man, jaunam puisēnam,
Trejas domas vasarā:
Vienas domas sievu ņemt,
Otras sievai maizi dot;
Trešās bija tās domiņas,
Kā maizīti nopelnīt.
Ēd, sieviņa, pelu maizi,
Līdz izauga mieži rudzi,
Kad izauga mieži rudzi,
Ēd maizīti sijādama,
Ēd maizīti sijādama,
Brauc kumeļu tramdīdama.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

- 24 -

2. Tautietim, nabagam,
Divi bēdas vasarā:
Viena bēda sievu ņemt,
Otra bēda, ko dos ēst.
- Ziemu deva ledu krimst,
Pavasari sīkas olas.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

11282.

Man muomeņa pīsaceja
Kūrzemn~ēces naprecēt:
Kūrzemn~ēcuom malni krakli,
Nūšļukuši lyndraceņi.
409 [Līksnas pag. D].

11283.

Man māsiņas teicin teica
No tālienes līgaviņu.
Teiciet, māsas, neteiciet,
Es neņemšu neredzējs.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 3901 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11284.

Man zināma līgaviņa,
Tikai nav saderēta;
Apkārt laidu valodiņu,
Lai netika citajam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

11285.

Man~ zirdzeni kai luoceiši,
Leidza skrīn kai putneņi;
Kur īrauga jaunas meitas,
Ceļ~ ar kuojuom sakopoi,
Ceļ ar kuojuom sakopoi
Un galveņu nūkratē.
Sok~ meiteņa uz meiteņi:
Edz kur puika smuki brauc!
Vasal~iņkas palīcit
Da cytam rudiņam,
Cikom sērmi sabaruošu,
Podūmeņu salaseišu.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

11286.

Man solīja tautu meita
Zīdiem šūtu linu kreklu.
Valkā pati, dod citiem,
Tu jau mani nemīlēji.
Man pašam māmuliņ~
Kā uguns dzirksteliņ~.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

11287.

Mana cauņu cepurīte
Dziļāi bodes dubenāi;
Mana jauna līgaviņa
Tāļajās tautiņās.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Manis zīļu vaiņadziņis
Dziļi botes dibenāi;
Mans maizītes arājiņis
Tāļējāsi tautiņās.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

11288.

Man~ div~ bēri kumeliņi
Par Daugavu pārpeldēja,
Par Daugavu pārpeldēja
Mātes meitu lūkoties.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

11289.

Man~ neņēma ciema meitas,
Ka es arti nemācēju.
Sēšu cūku budukšņos,
Aug man mieži griezdamies.
1311 [Apē (Vlk)].

11290.

Manis dēļ, tautu meita,
Balta vien nestaigā:
Kad es jemšu, es pajemšu,
Būtu melna kā vambole.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

11291.

Maza maza man māsiņa,
Vēl mazāka līgaviņa.
Braukš~ uz Rīgu, pirkšu kurpes
Augstajiem papēžiem.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

11292.

Maza maza man~ māsiņa,
Vēl mazāka līgaviņa;
Lūdzin lūdzu kalvīšam,
Lai kaļ mazas dzirnaviņas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

11293.

Maza maza meitenīte
Mani līdzi aicināja.
Vai būs iet(i), vai neiet(i),
Kad tik maza aicināja?
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

- 25 -

1. Mazu mazu meitenīti,
Kāzās mani aicināja.
Vai būs iet, vai neiet,
Kad tik mazu aicināja?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

11294.

Maza maza meitenīte
Puķes stāda dārziņā.
Kam lielāka izaugusi,
Būt~ man skaista līgaviņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

11295.

Maza maza meitenīte
Puķes stāda dārziņā.
Treju gadu negaidīju,
Ta būs mana līgaviņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

11296.

Maza maza meitenīte
Solījās mana būt;
Aug lielāka, nāk pie prāta,
Nu vairs mana nesolās.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].
Vai gan mani zābaciņi
Bij par velti deldējami?
Vai gan mans kumeliņš
Bij par velti sveidējams?
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Maza maza meitenīte
Solījās mana būt.
Audz lielāka, ņem prātiņu,
Tad solies mana būt!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Maza maza meitenīte
Solījās mana būt;
Nu ir liela uzauguse,
Nu vairs mana nesolās,
Nu solās bagātami,
Kam aug bēri kumeliņi,
Kam aug bēri kumeliņi,
Kam naudiņa maciņā.
Vai es savus zābaciņus
Tevis dēļ deldināšu?
Vai es savu cepurīti
Tevis dēļ tricināšu?
Vai es savu kumeliņu
Tevis deļ dancināšu?
Atrauj piķis vīzdeguni,
Būs man cita mātes meita;
Būs māmiņa, kas dos meitu,
Kas māk meitu audzināt
Kā puķīti, kā rozīti,
Kā Vāczemes magonīti.
Dos māmiņa raudādama,
Nāks meitiņa dziedādama.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

11297.

Maza maza meitenīte
Tek par sila gabaliņu.
Steidzu, steidzu, jūdzu, jūdzu
Baltskarīti kumeliņu.
Dod, Dieviņ, to panākt,
Gabaliņu vizināt,
Gabaliņu vizināt, -
Būt~ man skaista līgaviņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

112971.

Maza maza meitenīte
Tek pa ceļu dziedādama;
Audzi liela, audzi krietna,
Būsi mana līgaviņa.
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)].

11298.

Miezīšam balti milti,
Balti bija, sēnalaiņi;
Es redzēju kaimiņos
Dailas meitas, netikušas.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11299.

Meitas man tīš~ darīja,
Dziļ~ upīti bridināja;
Brien kumeļš, brienu pats,
Mirka mani zābaciņi.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

11300.

Meitas, manas meitenītes,
Ne manam prātiņam;
Kumeliņis lielnaudītis,
Tas manam prātiņam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Meitas, meitas ar manim,
Ne manam prātiņam;
Kumeliņis, zobentiņis,
Tie manam prātiņam.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

- 26 -

2. Puiši, puiši ar manim,
Nav manam prātiņam;
Pūrā baltas villainītes,
Tās manam prātiņam.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

11301.

Meitas, manas meitenītes,
Ne manami prātiņam;
Tepat auga līgaviņa
Tuvējosi kaimiņos.
121 [Gulbenē (Md)].

11302.

Meitas mani aicināja
Pār upīti launagā;
Nāc, meitiņa, pate pāri,
Es maizītes arājiņš.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11303.

Meitas mani audzināja
Kā pelēku vanadziņu;
Es uzaugu meitiņām
Lielais maizes devējiņš.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

11304.

Meitas mani audzināja
Kā pelēku vanadziņu;
Es izaugu meitiņām
Pats lielais ienaidnieks.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Puiši mani audzināja
Kā dzeltenu cielaviņu;
Es uzaugu puisīšiem
Par lielo nelaimīti:
Staigāj~ puišus brāķēdama,
Kā kaņepes lauzīdama.
25 [Līgatnē (Līgatnes pag. Rg)].

11305.

Meitas mani mazu kūla,
Pa nātrēm viļādamas.
Ai meitiņas, nekuliet,
Es būš~ jūsu brūtgāniņš.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

11306.

Meitas mani, mazu puiku,
Ar pupiemi nobadīja.
Dievs dod manim lielam augt,
Es meitām atdarīšu.
18 (Kliģenē), 325.

11307.

Meitas mani, mazu puiku,
Sol~ vārnām, žagatām;
Es uzaugu pie kundziņa
Liels ābeļu potmanīts,
Es meitām iepotēju
Mīlestību sirsniņā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

11308.

Meitas mani melni sauca,
Druķīt~ manu kumeliņu.
Gan tu būsi meļņa sieva,
Druķīts tevi vizinās.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11309.

Meitas mani melli sauca,
Kad man mellis kumeliņš.
Labprāt ietu pie tā meļļa,
Kad tik mellis bildinātu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

11310.

Meitas mani melli sauca,
Kad man mellis kumeliņš.
Laižat mani tīrumā
Ar mellīti grozīties!
206 [Kuldīgas apriņķī].

11311.

Meitas mani melli sauca,
Ka man melnis kumeliņš.
Vai tādēļ mellis biju,
Ka man melnis kumeliņš?
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

1. Meitas mani mellu sauca,
Kad man mellis kumeliņš.
Vai tādēļ mells es būšu,
Kad man mellis kumeliņš?
Laižat mani tīrumāi
Ar mellīti tecēties!
Nāc, pelēka tautu meita,
Sēd~ manās kamanās!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

11312.

Meitas mani nolamāja
Par pelēku vanadziņu;
Es meitām atsacīju:
Jūs tās lauku kuratiņas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 27 -

11313.

Meitas sēd rindiņā,
Man sirsniņa augtin auga;
Lai tās citas, ko tās citas,
Bet tā viena man mīlēja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Meitas sēd rindiņā,
Man sirsniņa audzin auga;
Lai tās citas, ko tās citas,
Viena man mīļākāja.
Tai es devu sav~ rociņu,
Savu zelta gredzentiņu;
Tai es devu savas govis,
Savus bērus kumeliņus;
Tai es devu savu klēti,
Savas klēts atslēdziņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

2. Meitas sēd rindiņā,
Man sirsniņa audzin auga;
Lai tās citas, ko tās citas,
Viena man tā mīļākā.
Tai es došu sav~ rociņu,
Savu zelta gredzentiņu.
Ak tu mana sirdspuķīte
Kur kopā tiksimies?
Iesam priežu klētiņā
Diendusiņu pagulēt.
Smalku rožu vietu taisi,
Baltu klāji paladziņu;
Divi baltas vilnainītes,
Ko kājiņas apsedzam.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

11314.

Meitiņ, mīļā dvēselīt,
Kam citam solījies?
- Tu puisīti, neveiklīts,
Kam tik ilgi kavējies?
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

11315.

Meitiņ mīļā, meitiņ
daiļā,
Nes ūdeni kumeļam!
Kumeliņu dzirdinot,
Nolūkoju līgaviņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

11316.

Meitiņa māsiņa,
Tavu smuku actiņu!
Skatīsimies abi divi,
Mīlēsam viens otru.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

11317.

Meitiņas māsiņas,
Es jūsu brūtgāns;
Ik svētu rītiņu
Bārdiņu pucēju.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

11318.

Meitiņas māsiņas,
Es jūsu brūtgāns;
Ik svētus rītiņus
Telīšu ganos.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

11319.

Meitu dēļ es izdevu
Ražano kumeliņu:
Citai pirku zelta jostu,
Citai zelta gredzentiņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Meitu dēļ es izdevu
Sav~ raženu kumeliņu:
Vienai pirku zelta kroni,
Otrai zelta gredzentiņu.
Kam to zelta kroni pirku,
Tā būs mana līgaviņa;
Kam to zelta gredzentiņu,
To vedīšu brālīšam.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

11320.

Mella gāja tautu meita,
Redzēj~ mani lūkojam.
Ja tev tika, ej jo mella,
Tīk manam prātiņam.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

11321.

M~el~n~s as b~eju, m~eļņa sauce,
M~el~n~i muni kum~el~eņi;
M~el~n~i mani suņi r~ēje,
Jaunys m~eitys kairynuoja.
Es pasvīžu zalta nīdri
Zam m~eitiņu kuojeņuom.
Vīna guoja, t~ei pārguoja,
Ūtra guoja, pastuov~ēja;
Treša guoja, mozuokuo,
T~ei pac~ēl~e zalta nīdri.
Audzi lela, staiguoj bolta,
Byusi muna ļaudav~eņa.
- Augšu lela, staiguoš~ bolta,
Nabyuš~ tova ļaudav~eņa.
4191 [Kalupes pag. D].

- 28 -

11322.

Mežā gāju liepas cirst,
Ciema meitas lūkoties;
Mežā aug kuplas liepas,
Ciemā skaistas zeltenītes.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

11323.

Mežā gāju irbju šaut,
Mežā irbju liela draudze.
Vienu šāvu, vien~ atstāju
Jaunajam bāliņam.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11324.

Metu labu siena kaudzi,
Tai atspaida nevajaga;
Ņēmu labu mātes meitu,
Tai kalpones nevajaga.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)]. 353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11325.

Mīļa auge ar manim
Tā nāburga dzeltānīte;
Uzaugusi, iet pie cita,
Atstāj mani bēdiņās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

11326.

Mīļa manim tautasmeita,
Būt~ mellāja krekliņā;
Savu māsu nemīlētu,
Būt~ zeltā, sudrabā.
216 [Ventspilī].

11327.

Mīli, Dievis, man~ māsiņu,
Es, brālītis, vairs nemīlu;
Man pašam ciemiņos
Tautu meita mīlējama.
224 [Kabilē (Kld)].

11328.

Mīlē mani tas celiņš
Smalkajāmi smiltiņām;
Mīlē mani tā meitiņa
Smalko zīļu vainadziņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

11329.

Mīlēt mīl ievas zieds,
Ieviņ~ pate vien nemīl;
Mīlēt mīl mātes meita,
Māmiņ~ pate vien nemīl.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

11330.

Mīlēties mīlējās
Tai meitiņai mutes dot:
Tai meitiņai balta mute,
Rozes vaigu galiņos.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

11331.

Mīļi mani meitas tura,
Baro manu kumeliņu,
Met ābolu lasīdamas,
Beŗ auziņas sijādamas.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

11332.

Mīļi mīļi es gulēšu,
Kad ieņemšu līgaviņu:
Petaks vidū izkusīs,
Ūdens cauri netecēs.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

11333.

Mīļi turu sav~ māsiņu,
Vēl, jo mīļi līgaviņu;
Sav~ māsiņu rokā vedu,
Līgaviņu padusē.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

1. Kādu radu tautu meita
Tam manam bāliņam?
Sav~ māsiņu rokā ved,
Tautu meitu padusē.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

11334.

Muižā bija divas meitas,
Abas smuidru augumiņu;
Viena nesa tīru zeltu,
Otra sīku sudrabiņu.
Kas to tīru zeltu nesa,
To vēlēju kundziņam;
Kas to sīku sudrabiņu,
To kundziņa skrīvelim.
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

11335.

Muižā gāju sievas ņemt,
Purvā gāju rīkstes griezt;
Kuŗa darba nemācēja,
Gan rīkstīte pamācīja.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

11336.

Muižā gāju sievas ņemt,
Silā gāju kūzas griezt,
Ka varēju muižas meitu
Ik rītiņus sutināt.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

- 29 -

11337.

Nav nenieka, nav nenieka,
Kur, māmiņa, tu domāji;
Snaudin snauda vakarā,
Rītā agri necēlās.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

11338.

Ni man labi mieži auga,
Apenīši neziedēja;
Ni es ņemšu līgaviņu,
Vēl nav manim uzauguse.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

11339.

Ne seglot nesegloju
Netīkamu kumeliņu;
Ne runāt nerunāju
Netīkamu mātes meitu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

11340.

Ne tā būs, kumeliņ,
Kā citiem rudeņiem;
Likšu seglus, iemautiņus,
Jāšu meitas lūkoties.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

1. Ne tā būs, kumeliņi,
Kā citām vasarām;
Kalšu piešus kājiņās,
Likšu seglus mugurā.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

11341.

Ne tā mana līgaviņa,
Kas priekšā plandījās;
Tā būs mana līgaviņa,
Kas no manis bēgšus bēga.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Ne tas manis arājiņis,
Kas ap mani glaudījās;
Tas būs manis arājiņis,
Kas notālis lūkojās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

11342.

Neaiztiku, neaiztiku,
Ne rociņas nedadūru,
Ne tā mana, ne tā mana
Rītu māļu malējiņa.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

11343.

Neba mani māte māca
Meitiņām mutes dot,
Mana paša prātiņš māca,
Mans gudrajis padomiņis.
224 [Kabilē (Kld)].

11344.

Nebūs man, nebūs man
Šai ciemā līgaviņas:
Pate māte govis slauca,
Pate ganus pavadīja.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

11345.

Ņemam abi mēs, bāliņi,
Viena vārda līgaviņu;
Vienas sauču vārtu vērt,
Abas divi datecēja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

11346.

Ņemšu [ņemtu] sievu šo rudeni,
Bet nezinu, kādu ņemti.
Ņemšu [ņemtu] jaunu, tā dižeņa,
Ņemšu [ņemtu] vecu, tā bagāta.
Lai būt~ jauna, lai būt~ veca,
Kaut atraitne vien nebūtu.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

11347.

Ņemšu sievu šo rudeni,
Bet nezinu, kādu ņemt.
Ņemšu vecu, būs bagāta,
Ilgu mūžu nedzīvos;
Ņemšu jaunu, tā būs smuka,
Tā tik meitu pulciņā.
Sviežu savu zelta niedri
Pa meitiņu kājiņām.
Pirmā nāca, pāri lēca,
Otra klātu pietecēja;
Trešā nāca, tā pacēla,
Tā būs mana līgaviņa.
To, kas klātu pietecēja,
To vēlēju brālēnam;
To, kas nāca, pāri lēca,
To vēlēju dzērājam.
340 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11348.

Ņemt es ņemšu līgaviņu,
Dievs to zina, kad es ņemšu;
Vējiņš loka kļaviņā
Vedamās kamaniņas.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

- 30 -

1. Šūpulī tā meitiņa,
Kuŗ~ es ņemšu līgaviņu;
Vējiņš loka siliņā
Vedamās kamaniņas.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

11349.

Jimt es jimšu ļaudaveņu,
Ka ju lobu pasajimt;
Ni maizeites man~ apēst,
Ni veizeites sanosuot.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

11350.

Ņemt es ņemšu līgaviņu,
Ka man sliktas nepaņemt;
Ne vīzīte man nomest,
Ne puķīte pakaitēt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

11351.

Ņemt es ņemšu līgaviņu,
Vai būs ziema, vai vasara;
Piekūst rokas man maļot,
Kumeliņu barojot.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)].

11352.

Ņemtin ņemšu līgaviņu,
Bet nezinu, kādu ņemšu.
Kas bij smuka, tā bij slinka,
Kas bagāta, tā nenāca;
Kas bij laba strādeniece,
Tā bij vīra valdeniece.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vai Dieviņi, bēdu gadi,
Nu es gribu precēties.
Kuŗa smuka, tā bij slinka,
Kas bagāta, tā bij lepna;
Kuŗa darba strādiniece,
Tā bij vīra valdiniece.
Labāk ņēmu slinku sievu,
Nekā vīra valdinieci.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

11353.

Ņemtin ņemšu ļaudaviņu, -
Ka es bargas nepaņemtu,
Ka tā mana māmuliņ~
Pie vecuma neraudātu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

11354.

Ņemtin ņemšu to meitiņu,
Būt~ man simtu liedzējiņu;
Cits pats liedza sevis dēļ,
Cits man laba nevēlēja.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

11355.

Jemtin jemšu to meitiņu,
Kaut būt~ simtu liedzējiņu;
Mana paša acis redz,
Kāds krekliņis mugurā.
224 [Kabilē (Kld)].

11356.

Ņemtin ņemtu to meitiņu, -
Tai meitiņai divas vainas:
Ne tai rūga iejaviņa,
Ne stāvēja uguntiņa.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

11357.

Nepiedošu irbītei
Par kumeļa biedējumu;
Nepiedošu tautu meiti
Par rociņas devumiņu.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

11358.

Neteic~ tēvam, neteic~ mātei,
Neteic~ meitas māmiņai,
Ka es turu līgaviņu
Zeltenīšu pulciņā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

11359.

Nevaid labi, nevaid labi,
Aiz Ventiņas līgaviņa:
Ventai krauļus nogulēju,
Ar līgavas runājot.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)].

11360.

Nevarēju tumšu nakti
Sīku zvaigžņu izskaitīt;
Nevarēju sadomāt,
Kur bij ņemt līgaviņ~.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

11361.

Nevienam nesacīju,
Kur aug mana līgaviņa;
Māsiņai gan sacīju,
Lai tā laiku draudzējās.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

- 31 -

11362.

Nevienam nesacīju,
Kur aug mana līgaviņa;
Mātei vien pasacīju,
Kumeliņu sedlojot.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

11363.

Nevienam nesacīju,
Kur aug mana līgaviņa:
Zem eglītes, zem liepiņas,
Zaļā rožu dārziņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

11364.

Neviens to nezināja,
Kur aug mana līgaviņa.
Kuŗu pusi saule lēca,
Tur aug mana līgaviņa;
Smuka bija, skaista auga,
Tuv~ pie saules dzīvodama.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

11365.

Nīdei man~ lauk~s putn~,
Nīdei lauk~s cielave;
Mūs~ pašei ciem~s meit~s
Vislabei nīdantai.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

11366.

No kurienes tu, meitiņa?
Glabā manu cepurīti!
Gan es tavu vaiņadziņu
Uz rudeni paglabāšu.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

11367.

No zemītes izziedēja
Sarkanajis āboliņš;
No darbiņa nolūkoju
Raženo mātes meitu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

11368.

No zīļotas, sudrabotas
Nosti griežu kumeliņu;
Ar snātnīti, vilnānīti
Ņemu zirga pakaļā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

11369.

No tirdziņa tirgo gāju
Līgaviņas raudzīties;
Gudra meitu māmuļiņa,
Nelaiž meitu tirdziņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

11370.

Nokārsušu ogu rāvu,
Izaugušu meitu ņēmu:
Garda oga, nokārsusi,
Gudra meita, izaugusi.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

11371.

Nu priecīgi, nu lustīgi,
Nu pēdīga vasariņa,
Nu pēdīga vasariņa,
Pie meitām staigājot.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

11372.

Nu pupīnas ziedus rieta,
Nu ir laba ravēšana;
Nu meitīna vainagā,
Nu ir laba lūkošana.
1191 [Ēveles draudzē].

11373.

Nulē gribu puisīts būt,
Nulē gribu sievu ņemt,
Nulē pirkšu kumeļami
Zvārgulainus iemauktiņus.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Puisīts biju, ne vīriņš,
Nūle sāku lepoties:
Pirk~ savam kumeļam
Sudrabiņa iemauktiņus.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

11374.

Pa prātam man zirdziņš,
Pa rokai zobentiņš;
Dod, Dieviņi, sataujāt
Pa prātam līgaviņu!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

11375.

Paliek man šī vasara
Ar meitām ienaidā:
Miežus sēju, tie neauga,
Apīnīši neziedēja.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Lai palika šo rudeni
I neņemta līgaviņa:
Miežus sēju, tie neauga,
Apīnīši neziedēja.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

11376.

Pār upīti melli alkšņi
Sudrabiņa lapiņām;
Pār upīti man uzauga
Sudrabiņa valkātāja.
2791 [Jaunsvirlaukā (Jaunsvirlaukas pag. Jg)].

- 32 -

11377.

Pakaļ tek tā meitiņa,
Pakaļ mani raudādama,
Redz tā mani prāvu vīru
Iznesīgu valodiņu.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

11378.

Par māsiņu nebēdāju,
Lai aug daiļa netikusi,
Kad redzētu tautu meitu
Agr~ ejot druviņā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Es neraugu sav~ māsiņu,
Cik darbiņa padarīja;
Es raudzīju tautu meitu,
Vai iet agri druviņā.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

11379.

Pašas tek kamaniņas
No kalniņa lejiņā;
Pašas nāk tautu meitas,
Redz man~ grezni dzīvojot.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)]. 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 1253 [Kroņa laicenē].

11380.

Pastāv~, mans kumeliņ,
Iz [=uz] tā ledus gabaliņa,
Lai es teku raudzīties,
Ko dar~ ciema zeltenītes.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

11381.

Patīk man sila zeme
Vienas reizes arumiņu;
Patīk man tautu meita
Vienas reizes redzējumu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

11382.

Patīk man tā meitiņa,
Bet nedrīkstu bildināt;
Lūdzu drauga, lai bildina,
Viņa drauga neklausīja.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

11383.

Patīk man tā meitiņa,
Patīk viņas valodiņa:
Kā niedrīte tā meitiņa,
Kā skujiņa valodiņa.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

11384.

Patīk man tā meitiņa,
Tās meitiņas vainadziņš.
Vai Dieviņi, labi būtu,
Kad varētu sagaidīt.
3971 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11385.

Patīk manim tā meitiņa,
Tās meitiņas vainadziņš;
Tikai vien nezināju,
Kur tai tēvs, māmuliņa.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

11386.

Patīk man tā meitiņa,
Tās meitiņas vainadziņš;
Tikai vien nezināju,
Vai dos tēvs, māmuliņa.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Patīk mana tā meitiņa,
Tās meitiņas valodiņa;
To vēl labi nezināju,
Dos māmiņa, vai nedos.
158 (Nīcā).

11387.

Patīk man tā meitiņa,
Tās meitiņas valodiņa;
Meklēt man kuŗu dien~
Tās meitiņas māmuliņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Patīk man tā meitiņa
Tās meitiņas valodiņa;
Dievs dod man satikties
Tās meitiņas bāleniņu!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

11388.

Patīk manim tā cepure,
Nav naudiņas pārāk dot;
Patīk manim tā meitiņa,
Nedrīkstēju bildināt.
216 [Ventspilī].

11389.

Patīk manim tas dārziņis,
Tā dārziņa puķi raut;
Patīk manim tā māmiņa,
Tās māmiņas meitu ņemt.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 33 -

11390.

Patīk man tas ciemiņš,
Tā ciemiņa zeltenītes;
Tikai vien nepatika -
Galda malas nemazgātas.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Patīk man šai ciemā,
Šitā ciema zeltenītes;
Tikai vien man nepatīk -
Neslaucīts pagalmiņš.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

11391.

Patīk tev, tautu meita,
Mani bēri kumeliņi,
Kā man tika prātiņam
Tavs vizuļu vainadziņš.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

11392.

Pie sudraba avotiņa
Trīs meitiņas velējās.
Viena bija mana māsa,
Otra brāļa līgaviņa,
Tā trešā itin sveša,
Tā būs mana līgaviņa.
169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)].

11393.

Pie celmiņa es pieslēju
Nemergotu zobentiņu;
Pie māmiņas es atstāju
Netikušu līgaviņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

11394.

Pieci vilki stāvu lēca
Gar to manu kumeliņu;
Piecas meitas ķīvējās
Gar to manu augumiņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11395.

Prātam ņēmu līgaviņu,
Ir bagāta, nav bagāta;
Būs prātam līgaviņa,
Rīgā pirkšu bagātību.
1311 [Apē (Vlk)].

11396.

Prātam tika tā meitiņa,
Sirdei vis nemīlēja;
Būt~ sirdei mīlējusi,
Būtu mana līgaviņa.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Acīm mīl tautu dēls,
Prātiņami nemīlē;
Būt~ mīlējis prātiņam,
Sen būt~ manis arājiņš.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

11397.

Prātiņ, tavu domājumu,
Tik dižanu līgaviņu!
Ko, prātiņ, tu domā,
Kad Laimiņa nelikuse!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

11398.

Prātiņ tavu, galviņ tavu,
Ņemt bagātu līgaviņu!
Tā prātiņa vien nebija -
Barot labu kumeliņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

11399.

Prātiņā man iekrita
Tautu meita zeltenīte;
No prātiņa neizkrita,
Tā būs mana līgaviņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

11400.

Prātiņš man šurpu turpu,
Prātam vaļu nepalaidu;
Prātiņš man sievu ņemt,
Prātiņš pirkt kumeliņu.
79 [Jumurdā (Jumurdas pag. C)].

11401.

Projām iešu, nedzīvošu,
Še ir slinkas tautu meitas;
Tur es iešu, tur dzīvošu,
Kur tikušas darbinieces.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

11402.

Pūŗu maize, balta maize
Sapel manā kabatā:
Man nevaid līgaviņa,
Kas kabatas izmeklē.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

11403.

Pūtīj~ savu kumeliņu
Maltuvītes galiņā;
Noklausos, noraugos,
Ko dar~ ciema dzelteinītes.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

- 34 -

11404.

Puišiem mutes, puišiem mutes
No meitām vajadzēja.
Dodi, dodi, nekavē,
Tu jau biji solījuse!
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

11405.

Puiši ņēma vecas meitas,
Naudas, mantas gribēdami.
Ne tām naudas, ne tām mantas,
Ne mīlīgas dzīvojot(?).
Es puisītis, jauns būdams,
Skuķīt~ ņēmu līgaviņu.
Man bij nauda, man bij manta,
Man mīlīga dzīvošana.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

11406.

Puķe puķe, roze roze,
Kam tu mani kaitināji?
Lai es gāju, kur iedams,
Tu zied~ ceļa maliņā.
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

1. Puķe puķe, roze roze,
Kam aug~ ceļa maliņā,
Kam aug~ ceļa maliņā,
Kam puisēnus kaitināji?
Nožuvuse, nokaltuse,
Nokrīt~ ceļa maliņā,
Nokrīt~ ceļa maliņā,
Samin puiši kājiņām.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2. Puķe puķe, roze roze,
Sen tu mani kaitināji;
Kad es gāju tautiņās
Tu ziedēji ceļmalā;
Kad es nācu atpakaļu,
Tev bij ziedi nobiruši.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

11407.

Puķīt~ auga dārziņā,
Tur puškoju cepurīti;
Meitiņ~ auga kaimiņos,
Tur es ņēmu līgaviņu.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

11408.

Pupu ziedos [ziedā] es iesāku
Līgaviņas taujāties;
Jau sarkana dzērvenīte,
Līgaviņa nezināma.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

11409.

Purā gāju ogas ēstu,
Purā ogas nedabūju;
Tautu meitu vien atradu
Kā sarkanu brūklenīti.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11410.

Puško, māte, mani pašu,
Tēvs baroja kumeliņu;
Lūkos meitas mani pašu,
Lūkos manu kumeliņu.
206 [Kuldīgas apriņķī].

1. Puško, māte, mani mazu,
Es barošu kumeliņu.
Puškots vīrs es uzaugu,
Barots manis kumeliņš;
Gribēs meitas mani pašu,
Gribēs manu kumeliņu.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

11411.

Puskociņa caunīt~ dzinu,
Līdz galam vāverīti;
Pusceliņa māsiņ~ vedu,
Līdz galam tautu meitu.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

11412.

Pusplaukuse tu, puķīte,
Kā būs man tevi raut?
Pusauguse tu, meitiņa,
Kā būs man tevi ņemt?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

11413.

Putniņam, tārpiņam,
Katram sava līgaviņa;
Man, puišam diženam,
Vien nav savas līgaviņas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11414.

Raud gauži muotes meita,
Kam najēma smuks puiškens.
Jau tu raudi, jau naraudi,
Jau es tevi nepajemš~;
Man pošam leidz izauga
Zalton~īm matiņīm,
Sorkon~īm biudeņīm,
Palākām acteņām.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

11415.

Redzin redzu actiņām,
Nav pēc manis tā meitiņa:
Ne pēc manis kājas āva,
Ne nes vaŗa vainadziņu.
216 [Ventspilī].

- 35 -

11416.

Saderam, daugavieti,
Kuŗam māte meitu dos;
Tu sēdēji laiviņā,
Es labā kumeļā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11417.

Saderim, vagarīte,
Kuŗš meitiņu dabūsim.
Tav, vagare, sīka nauda,
Man bij bēris kumeliņis.
Līdz vagare naudu skaita,
Man meitiņa kumeļā.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Ar vagari saderēju,
Kuŗš meitīnu dabūsim.
Vagarim daudz naudīnas,
Man raženis kumelīnis.
Vagarīte naudu skaita,
Man meitīna kamanēs;
Līdz vagare kamanēs,
Es ar meitu sētīnā;
Līdz vagare sētīnā,
Es ar meitu namā gāju;
Līdz vagare namā gāja,
Es ar meitu istubā;
Līdz vagare istubā,
Es ar meitu āz galdīna;
Līdz vagare āz galdīna,
Es ar meitu klētī gāju;
Līdz vagare klētī gāja,
Es ar meitu gultīnā.
Nu nevar kungi šķirta,
Ne īstieja jau(n)brālīši.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

11418.

Sāp sirsniņa, raud actiņa,
Pretī sēd līgaviņa;
Sēd~ līdzās, līgaviņa,
Lai sirsniņa nesāpēja!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sāpēt sāp man sirsniņa,
Pretim sēd tautu dēls.
Nāc, tautieti, sēd~ līdzās,
Lai sirsniņa man nesāp!
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

11419.

Zaļa niedre ezerā
Ūz ūdeni līgojās;
Tālu tālu tā vietiņa,
Kur aug mana līgaviņa.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

11420.

Salda bija zemenīte,
Vēl jo salda mātes meita;
Kad atradu mīlestību,
Saldi saldi nobučoju.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

11421.

Salda salda brūklenīte,
Vēl saldāka zemenīte;
Mīļa mīļa man māsiņa,
Vēl mīļāka tautu meita.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)], 14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 271 [Mangaļos (Mangaļu pag. Rg)]. 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)]. 35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)], 38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)],
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)], 87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)],
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)], 101 [Rankā (Rankas pag. C)], 102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)], 1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)]. 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)],
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)]. 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)],
364 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Salda salda brūklenīte,
Vēl saldāka zemenīte;
Mīļa mīļa man māsiņa,
Vēl mīļāka tautu meita.
Tai es došu sav~ rociņu,
Savu zelta gredzeniņu.
Ja vaicāja tēvs māmiņa,
Sak~, zemē dabūjusi,
Sak~, zemē dabūjusi,
Pagalmiņu slaucīdama.
128 [Lugažos (Lugažu pag. Vlk)].

11422.

Sarkanbalta mātes meita
Zied kā roze dārziņā;
Tai es došu sav rociņu,
Savu zelta gredzentiņu.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

11423.

Saulīt~ mana māmuliņa,
Puķīt~ mana līgaviņa;
Saulītē sēdēdams,
Ar puķīti kavējos.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

11424.

Saucin sauca aiz upītes,
Vai sauc meitu māmuliņa?
Paŗi brist dziļš ūdens,
Apkārt iet līkumiņš.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

- 36 -

11425.

Savu redzu līgaviņu,
Uz citāmi nelūkoju;
Lai gan liedza, lai gan pēla,
Tā būs mana līgaviņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

11426.

Šai ciemā daiļas meitas,
Te jānāk sievas ņemt.
Melns galdīc, melns stopīc,
Melnas pašas ciema meitas.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

11427.

Šauras šauras man actiņas,
Es meitiņas cauri redzu,
Es meitiņas cauri redzu
Caur durvīm, caur logiem.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

11428.

Šauras šauras man actīnas,
Kumelīna neredzēj~;
Tautu meitu gan redzēju
Tumšajā kaktīnā.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

11429.

Šautin šautu to irbīti,
Kas eglītes galiņā;
Ņemtin ņemtu to meitiņu,
Kaut varētu saderēt.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

11430.

Šautu, šautu to putniņu,
Kas eglītes galotnē;
Ņemtu, ņemtu to meitiņu,
Saulē vaigi nodeguši.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

11431.

Žēl man bij to meitiņ~
Kailu galvu staigājot;
Iešu Rīgāi, pirkšu micīt~,
Lai tā tiņ sav~ galviņu.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

11432.

Šī māsiņa, tā māsiņa,
Tautu meita man māsiņa,
Tā man deva baltu kreklu
Un melno izvelēja.
371 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11433.

Šitā pate tautu meita
Būtu mana līgaviņa,
Kaut tik ilgi negulējsi
Atvasīšu krūmiņā.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Šitā pate tautu meita
Būt~ manam bāliņam,
Kaut launagu negulējse
Papardīšu krūmiņā.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

11434.

Šitie kalni nav tie kalni,
Kur caunīte nakti guļ;
Šitie ciemi nav tie ciemi,
Kur aug mana līgaviņa.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

11435.

Šito gadu dažu nakti
Stundu miega negulēju:
Prātā nāca tautu meita,
Tautu meitas mīļi vārdi.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

11436.

Šķelmīts mans kumeliņš,
Ietek meitu pulciņā;
Iztek galvu grozīdams,
Lāga meitu neredzējs.
1253 [Kroņa laicenē].

11437.

Zied ieviņa, tā nezied,
Kā zied āra ābelīte;
Mīl māsiņa, tā nemīl,
Kā mīl sava līgaviņa.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11438.

Zied rozītes, zied meitiņas
Mazajā ciemiņā;
Nei puškot cepurītes,
Nei meitiņu lūkoties.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

11439.

Ziemu ziemu, ne vasaru,
Līgaviņu lūkoties:
Kuŗa gāja ziemā balta,
Tā vasaru vēl baltāka.
206 [Kuldīgas apriņķī].

- 37 -

11440.

Siera siera, baltas maizes
Tām ciemīna meitīnām;
Rudens nāca, aukstas naktes,
Lai neliedza villainītes.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

11441.

Sievu ņemšu, sievu ņemšu,
Es bez tās nedzīvošu;
Tā man dos baltu kreklu,
Tā mello izmazgās.
1311 [Apē (Vlk)].

11442.

Sēd~ blakām, tautu meita,
Dod rociņu paslepeni:
Tuvu bija tie ļautiņi,
Kas man tevis nevēlēja.
206 [Kuldīgas apriņķī].

11443.

Sēdi, sēdi, tu meitiņa,
Ko tu viena sasēdēsi,
Ja negribi mani otru,
Ko valodas darināt?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

11444.

Sēju rudzus, sēju miežus,
Ņemšu sievu šoruden.
Kad paauga rudzi, mieži,
Nezināju, kādu jemt:
Vai jemt gudru sērdienīti,
Vai bagātu mātes meitu.
Jemš~ bagātu netikušu,
Gŗūts mūžiņš dzīvojoti;
Jemšu gudru sērdienīti,
Būs man gudra līgaviņa.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Lai aug rudzi, lai aug mieži
Līdz citam rudeņam.
Nu uzauga rudzi, mieži,
Nu nezinu, katru ņemt,
Vai ņemt skaistu bārenīti,
Vai bagātu mātes meitu:
Labāk skaistu bārenīti,
Ne bagātu mātes meitu:
Rīgā pirku bagātību,
Skaistumiņa nevarēju.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

11445.

Sēju rudzus, sēju miežus,
Ņemšu sievu šoruden.
Paaug rudzi, paaug mieži,
Nezināju, kādu ņemt,
Vai ņemt vecu it bagātu,
Vai ņemt jaunu it raženu.
Labāk jaunu it raženu
Nekā vecu it bagātu:
Iet iedama kur iedama,
Man ražena līgaviņa.
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

11446.

Zem priedītes negulēju,
Priedītei asas skujas;
To meitiņu neprecēju,
Kas bij nikna bāliņos.
63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

11447.

Zemu raugu, tālu redzu,
Dzeltainītes rotājās.
Rotāj zelta, vai sudraba,
Būsi mana līgaviņa!
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

11448.

Siksniņām, sprādziņām
Sprādzēj~ savu kumeliņu;
Bēdiņām, asarām
Audzan~ savu līgaviņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

11449.

Silā bite ratus grieza,
Ne baltā ābulā;
Darbā meitu nolūkoju,
Ne zeltā, sudrabā.
224 [Kabilē (Kld)].

11450.

Zila zaļa līdaciņa,
Nāc ar mani spēlēties;
Visgudrāja mātes meita,
Nāc manā rociņā!
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

11451.

Silta bija tā pusīte,
Kur saulīte agri lēca;
Mīļa bija tā sētiņa,
Kur aug mana līgaviņa.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

- 38 -

11452.

Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kur aug mana līgaviņa;
Aiz kalniņa vaŗa sēta,
Tur aug mana līgaviņa.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

11453.

Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kur aug mana līgaviņa:
Aiz upītes kalniņā,
Bagātā sētiņā.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es gan zin, es neteiks,
Kur aug mans arajiņs:
Aiz Ventiņas uz kraujiņ~,
Bagatē vietiņē.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

11454.

Zinu, zinu, kā piekrāpšu,
Kā piekrāpšu tautu meitu:
Sēšu linu lielu lauku,
Lūgšu tevi noravēt.
Man liniņus ravēdama,
Būsi mana līgaviņa.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

11455.

Skaista auga tautu meita,
Nedzīrās mana būt;
Lai es šķelmis, ne puisītis,
Ja es tevi nedabūju.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

11456.

Skaista puķe kalniņā,
Vēl skaistāka lejiņā;
Skaista bija man~ māsiņa,
Vēl skaistāka līgaviņa.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

11457.

Skaista skaista zīļu rota,
Jo dižina nesējiņa;
Man tā rota tā nemīl,
Kā mīl pate nesējiņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

11458.

Skaista skaista tā zemīte,
Kur dzīvoja man~ māsiņa;
Kaut varējis tur nokļūt,
Tur meklētu līgaviņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

11459.

Skaista spīd rītā saule,
Vēl skaistāka vakarā;
Skaista auga man māsiņa,
Vēl skaistāka līgaviņa.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

11460.

Skaistas meitas māmiņai,
Nevar acis izredzēt;
Vajag maku pakratīt,
Kumeliņu pasvīdēt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

11461.

Skaistu meitiņ~ i redzēju,
Tēv~ un mātes neredzēju;
Kad redzētu tēv~ un māti,
Būt~ man skaista līgaviņa.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

11462.

Skaistu ņēmu līgaviņu,
Bagātības neraudzīju;
Rīgā pirku bagātību,
Skaistumiņa nevarēju.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

11463.

Skaņa skaņa rīta rasa,
Vēl skaņāka vakarā;
Mīļa mīļa man māsiņa,
Vēl mīļāka tautu meita.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

11464.

Skaņi irbe nosakliedza
Aiz upītes kalniņā.
Cirtu priedi, metu laipu:
Tā būs mana līgaviņa.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

11465.

Skrej, bitīt, pār par jūru
Tai zemē ziedus ņemt,
Tai zemē ziedus ņemt,
Kur aug mana līgaviņa.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

11466.

Smagi pūta liela vētra
Meitu rožu dārziņā;
Kad rozītes locījās,
Tad es vienas lūkojos.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

- 39 -

11467.

Smalku bērzu birzi līžu
Straujajāi kalniņā;
Laba tēva meitu ņēmu
Mazajāi ciemiņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

11468.

Smuka meita, daiļa meita,
Do(d) mutītes gulēdam~;
Ja nedosi gulēdama,
Do(d) jau stāvu stāvēdam~.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

11469.

Spodra dega uguntiņa
Mazajā ciemiņā;
Tur ir mana līgaviņa,
Kas to spodru dedzināja.
Tai es pirkšu zīda kleitu
Līdz pašiem papēžiem.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

11470.

Stāvi stili, kumeliņu,
Līdz es tevi apsedlošu;
Stāvi stili, mātes meita,
Līdz es tevi nolūkošu!
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

11471.

Stallī manis kumeliņis,
Pašā staļļa dibinā;
Ciemā mana līgaviņa,
Aiz ciemiņa ciemiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

11472.

Stalti zirgi, stalti rati,
Stalts daiļais augumiņš, -
Nav man tēva, ne māmiņas,
Nav man savas līgaviņas.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

11473.

Sudrabota, varen daiļa,
Tā priekš manis gražojās.
Es negribu sudrabotas,
Ne visai varen daiļas:
Sudrabota malt negāja,
Varen daiļa netikuse.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

11474.

Sviesta piku zemē raku,
Meitas pāri lecināju.
Kuŗa meita pāri lēca,
Tā būs mana līgaviņa.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

11475.

Svētu rītu ganos gāju
Līgaviņas lūkoties.
Gan bij skaista, gan bij balta,
Rasiņā nomirkusi.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

11476.

Tā būt~ laba skalu malka,
Būt~ eglīte vien nebijsi;
Tā būt~ laba līgaviņa,
Būt~ māsiņa vien nebijsi.
391 [Skultē (Skultes pag. Rg)].

11477.

Tā eglīte man patika,
Kam sārkani skuju gali;
Tā meitiņa man patika,
Kam sārkani vaigu gali.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

11478.

Tā jau mēs dzīvosim,
Div~ baltie bāleliņi:
Taukus zirgus barosim,
Liesas meitas precēsim.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

11479.

Tā priedīte mana dēta,
Tai dzeltāni skuju gali;
Tā meitiņa mana brūte,
Tai dzeltāni matu gali.
55 [Mūŗa muižā (Mūrmuižas pag. Vlm)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. To es dēju sila priedi,
Kam dzeltaini skošku gali;
To es ņemšu līgaviņu,
Kam dzeltaini matu gali.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

11480.

Tādu ņēmu līgaviņu,
Kas baroja kumeliņu,
Kas aizgāja rītā agri
Uz avotu ūdenī.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

11481.

Tāļu gāju sievas ņemtu,
Nāburgos laiskas meitas:
Pati māte govis slauca,
Pati ganus izvadīja.
1311 [Apē (Vlk)].

- 40 -

11482.

Tāļu tāļu es aizgāju
Līgaviņas lūkoties.
Jo tāļāk, vēl ne tik
Svešas meitas nepatika.
Dūru piešus kumeļam,
Steidzos ātri atpakaļ.
Labāk ņemšu nāburgos
Sen zināmu izaugušu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

11483.

Tāļu tāļu es redzēju,
Kur zied viena sārta roze.
Došu auzas kumeļam,
Tiks manā rociņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

11484.

Tāļu tāļu es redzēju
Sārtu rozi platu lapu;
Sārta roze meita bija,
Plata lapa māmuliņa.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

11485.

Tālu tālu noskanēja
Sauseglīte dzenējot;
Tālu tālu tas ciemiņš,
Kur aug mana līgaviņa.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

11486.

Tāli tāli tā zemīte,
Kur aug mana līgaviņ~:
Aiz to dūmu ciemiņu,
Tur mana līgaviņ~.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

11487.

Tāļu tāļu tā zemīte,
Kur aug mana līgaviņa,
Silu ziedu, liepu koku,
Sīkakmeņu ciemiņē.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

11488.

Tāļu tāļu tas ciemiņš,
Kur aug mana līgaviņa;
Ar zīlīti vēsti riešu,
Lai darina sedzeniņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

11489.

Tāļu tāļu tas ciemiņš,
Kur aug mana līgaviņa,
Gludu galvu, baltu muti,
Dzelteniemi matiņiem.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

11490.

Tai kalnā rudzus sēju,
Tai dēstīju ozoliņu;
Tai ciemā zirgu pirku,
Tai lūkoju līgaviņu.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

11491.

Tai kalnā slaikas priedes,
Te būt~ laba mājas vieta;
Tai mātei daiļas meitas,
Tur būt~ laba līgaviņa.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11492.

Tai meitai piecas sagšas,
Deviņ~ baltas villainītes;
Man bij kaili ceļagali,
Es grib~ viņu bildināt.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

11493.

Tai sētā zirgu pirku,
Tai lūkoju līgaviņu;
Zirgam naudu skaitīdams,
Nolūkoju līgaviņu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

11494.

Tā sētā zirgu pirku,
Tā lūkoju līgaviņu:
Tā sētā daiļas meitas,
Dancotāji kumeliņi.
224 [Kabilē (Kld)].

11495.

Tai ciemā zirgu pirku,
Tai es ņēmu līgaviņu,
Lai brauc mana līgaviņa
Ar ierastu kumeliņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Piltenē zirgu pirku,
Aucē ņēmu līgaviņu,
Lai tā brauca, Auces meita,
Ar Piltenes kumeliņu.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

11496.

Tas man tika alutiņš
Smalkajām putiņām;
Tā man tika tautu meita
Smalku zīļu vainadziņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 41 -

1. Mīlē man tas celiņš
Ar smalkāmi smiltiņām;
Mīlē mani tā meitiņa
Smalku zīļu vainadziņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

11497.

Tautu meita baltmutīte
Plānajāmi lūpiņāmi:
Luste mani mutes dot,
Kā saldami ābolimi.
190 [Kuldīā].

11498.

Tautu meita kājas āva,
Uz manim domādama;
Aun zemē savas kājas,
Es aiziešu gaŗu ceļu!
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

11499.

Tautu meita, lauka [lauku] irbe,
Sauca mani dūņu vēzi;
Gan tu būsi, lauka [lauku] irbe,
Dūņu vēža līgaviņa.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)], 3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

1. Tautu meita zeltenīte
Sauca mani ragainīti;
Vēl tu būtu, ja es ņemtu,
Ragainīša līgaviņa.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

11500.

Tautu meita lielījās
Nebūt mana līgaviņa.
Es negribu vīriņš būt,
Kad es tevi nedabonu.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

11501.

Tautu meita mellacīte
Gaida mani uzaugam.
Vai tu gaidi, vai negaidi,
Tu jau mani nedabūsi.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

11502.

Tautu meita melnacīte
Glauda manu kumeliņu.
Vai tu glaudi, vai neglaudi,
Necelš~ tevi mugurā.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

1. Dzeltens manis kumeliņis
Kā dzeltena vālodzīte;
Apsedlojis, es nojāju
Pie tautiešu nama duru.
Pretim nāca tautu meita,
Glauda manu kumeliņu.
Vai tu glaudi, vai neglaudi,
Tu nesēsi mugurā;
Man ir cita glaudējiņa,
Mugurāje sēdētāja.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

2. Dzeltens manis kumeliņš
Kā dzeltena vālodzīte.
Pretim nāca tautu meita,
Glauda manu kumeliņu.
Proties kaunu, atkāpies,
Man jau cita saderēta,
Man jau cita saderēta
Līdz citam rudeņam.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

3. Sniedze svilpa siliņā,
Es svilpoju ecēdams.
Iznāk ciema zeltenīte,
Glāsa manu kumeliņu.
Ej projām, proties kaunu,
Man pašam līgaviņa!
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

4. Tautu meita raudādama
Glauda manu kumeliņu.
Ej tu nost, proti kaunu,
Man jau sava saderēta!
121 [Gulbenē (Md)].

5. Tēvs man deva pulka naudas,
Lai es pirku lielu zirgu.
Es nopirku lielu zirgu,
Kokļu stīgu iemauktiņus.
Es aizgāju uz prūšiem
Koklēdams, spēlēdams.
Prūšu meita mellacīte
Glauda manu kumeliņu.
Vai tu glaudi, vai neglaudi,
Tu jau viņu nedabūsi;
Man pašami glaudītāja,
Tīru auzu devējiņa;
Sijādama auzas deva,
Lasīdama ābuliņu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

11503.

Tautu meita dzeltainīte
Dzeltāniem matiņiem;
Tur stāvēja mans prātiņš,
Tavā matu galiņā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 42 -

1. Sidrabiņa man matiņi,
Zelta viju vainadziņu;
Tur gul puiša dvēselīte,
Manos matu galiņos.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

2. Tev, puisīti, sārti vaigi
Iedzeltāni matu gali;
Tur stāvēja mans prātiņš,
Tavos matu galiņos.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

11504.

Tautu meita zeltenīte
Kājām tek baznīcā.
Saki tiesu, būsi mana,
Ņemšu zirga pakaļā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

11505.

Tautu meita zeltenīte,
Visai lepni nenesies,
Nemin manu mīļu vārdu
Zem savām kājiņām!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11506.

Tautu meita skaidas lasa
Apakš mana ozoliņa;
Es nebiju vīra vērts,
Nedrīkstēju bildināt.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

11507.

Tautu meita skaidas lasa
Apakš mana ozoliņa;
Kad es būtu vīra vērte,
Es noņemtu vaiņadziņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

11508.

Tautu meita skaidas lasa,
Man dējot ozoliņu.
Paga paga, drosaliņ,
Pasacīšu māmiņai!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

11509.

Tautu meita skaidas lasa,
Man dējot ozoliņu.
Tad es būtu ne puisītis,
Kad es tev to piedotu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

11510.

Tautu meita taisījās
Ar manim līdza nākt.
Man pašam līgaviņa,
Sētāi mazi bāleniņi.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

11511.

Tautu meita taisījās,
Grib ar mani līdza nākt.
Viens zirdzīnis, mazi rati,
Kā es tevi vizināšu?
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

11512.

Tautu meita, tautu meita,
Manu otru pusenieci!
Es sēj~ miežus līdumēju,
Tu rozītes maliņēju.
190 [Kuldīā].

11513.

Tautu meita velējās
Avotiņa lejiņā;
Viņa skaņi velējās,
Mans prātiņš cilājās.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

11514.

Tēvs ar māti mīļi guļ,
Es staigāju raudādams.
Paga paga, tēvs un māte,
Ruden ņemšu līgaviņu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Tēvs ar māti mīļi guļ,
Manu sirdi kaitināja.
Kad ieņemšu līgaviņu,
Vēl mīļāki es gulēšu:
Petaks vidū izkusīs,
Ūdens cauri netecēs.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)]. 56 [Pociemā (Pociema pag. Vlm)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11515.

Tēvs māmiņa man vēlēj~
Ņemt bagātu līgaviņ~.
Dievs man deve bagātību
Bez bagātas līgaviņas.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

11516.

Tēvs māmiņa mani rāja,
Kam neņēmu līgaviņu.
Kam es ņemšu, kur es liķšu?
Nav man miežu, nav man rudzu.
Dievs man deva miežus, rudzus,
Brāļi bēru kumeliņu.
224 [Kabilē (Kld)].

- 43 -

11517.

Tēvs māmiņa nezināja,
Kam es viju pātadziņu:
Kumeliņu drīzināt,
Ļaudaviņu vizinot.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11518.

Teic man ļaudis to meitiņu,
Es nejemšu neredzējis;
Pierms es jāšu lūkoties,
Pēc sedlošu kumeliņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

11519.

Tek upīte, tā netek,
Kā tecēja Daugaviņa;
Mīl māsiņa, tā nemīl,
Kā mīl tautu zeltainīte.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11520.

Teču tek tautu meita,
Zināj~ mani lūkojam;
Taps manēju rociņēju,
Būs jo veca ne māmiņa.
190 [Kuldīā].

11521.

Tev, elksnīt, trusla miza,
Tu lūkam nederēji;
Tev, meitiņ, lētprātiņš,
Tu vis man nemīlēji.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

11522.

Tev, māsiņ, sīks balsiņis,
Tev ar mani nesader;
Tev sader ar tautām,
Man ar ciema zeltenēm.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

11523.

Tec, meitiņa, tu pa priekšu,
Lai es tavas kājas redzu:
Ja ražani kājas celsi,
Būsi mana līgaviņa.
190 [Kuldīā], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11524.

Tec, upīte, sīkus līčus,
Satec manu līgaviņu,
Lai tā balta mazgājās
Līdz citam rudenim.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

11525.

Tīk man tādis alutiņis
Sīkajāme putītēm;
Tīk man tāda tautu meita
Sprogainieme matiņiem.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

11526.

Tīkamo priedi dēju,
Tīkamo ozoliņu;
Tīkamā mātes meita
Man krekliņu audējiņa.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

11527.

Tikt~ man ņemt tā meitiņa
To ražanu brāļu dēļ,
Lai es arī iekultos
Ražanos ļautiņos.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

11528.

Tikt~ man šaut tas putniņis,
Tam dzeltenis cekuliņis;
Tikt~ man ņemt tā meitiņa,
Tai ražana māmulīte.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

11529.

To meitiņu, to es ņemšu,
Tā būs mana līgaviņa,
Zilajām actiņām,
Ar zaļaju vainadziņu.
1311 [Apē (Vlk)].

11530.

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Jaunu meitu ciemiņā,
Tur stāv mani sirmi zirgi
Rakstītām kamanām.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

11531.

Trīsas zaļas līdaciņas
Ezerāi spēlējās:
Divas bija man~ māsiņas,
Trešā mana līgaviņa.
376 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11532.

Trim kārtām liepas auga,
Vidū saule ritināja;
Trim kārtām rozes zied,
Vidū mana līgaviņa.
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

- 44 -

11533.

čīkstēt čīkst man dzeŗot
Ābels koka biķerīts;
Tā čīkstēja meitu kauli
Pa maniem nadziņiem.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. čīkstēt čīkst
kaņapīte,
Zābakiem saminama;
Tā čīkstēs meitu [puišu] kauli
Pa maniem nadziņiem.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

11534.

čuči, guli, man~ galviņa,
Pie pelēka akmintiņa:
Cik gribēju sievu ņemt,
Zaķi miežus noēduši.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11535.

Tu bāliņ, es, bāliņ,
Uz to vienu mātes meitu;
Tev vajaga, man vajaga
Tīru rudzu malējiņas,
Tīru rudzu malējiņas,
Baltu kreklu velētājas.
1311 [Apē (Vlk)].

11536.

Tu bāliņš, es bāliņš,
Viena pati līgaviņa.
Pirc tu krelles, es gredzenu,
Būsim paši liecinieki.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

11537.

Tu būt~ smuka tautu meita,
Kaut tev laba daba būtu;
Kaut tev laba daba būtu,
Tu būt~ mana līgaviņa,
Tu būt~ mana līgaviņa,
Pa prātam ūzaugusi.
190 [Kuldīā].

11538.

Tu meitiņa, es puisītis,
Kur mēs abi tiksimies?
Tu atnāksi teļiem siena
Manā zirgu stāģenē.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

11539.

Tu, meitiņa, nezināji,
Kādas domas es domāju:
Es domāju miežus sēt,
Noņemt tavu vainadziņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Ko, puisīti, tu domāji,
Uz niedrītes atspiedies?
- Es domāju miežus mērkt,
Noņemt tavu vaiņadziņu.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

2. Tu, puisīti, nezināji,
Kādas domas es domāju:
Es domāju ganos iet,
Tavus miežus noganīt.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

11540.

Tu, meitiņa, nezināji,
Kur es tevi nolūkoju:
Tu lejāi velējies,
Es kalnāi raudzījos,
Es kalnāi raudzījos
Apakš zaļa ozoliņa.
Oša beņķis, liepas vāle,
Velēj~ baltas villainītes.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

11541.

Tu nezini, tautu meita,
Kur es tevi nolūkē:
Smalkā lin~ druviņē,
Pa priekš~ bar~ dzinejiņ~.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

11542.

Tu tautiets, es tautiets,
Tev māsiņa, man māsiņa;
Samīsam māsiņām,
Būs abiem līgaviņas.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Es māsiņa, tu māsiņa,
Mums abiemi bāleniņi;
Mitosimi bāleniņus,
Būs maizītes arājiņi.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

11543.

Tumša tumša tā eglīte,
Kur caunīte nakti guļ;
Tāļu tāļu tas ciemiņš,
Kur aug mana līgaviņa.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē]. 373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tumša tumša tā eglīte,
Kur saulīte nakti guļ;
Tāļu tāļu tā māmiņa,
Kur aug mana līgaviņa.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 45 -

11544.

Tuvu tuvu, necik tālu
Zied rozīte dārziņā;
Tur es gribu auzas kārt
Bērajam kumeļam.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

11545.

Upīt~ viena starpīnā,
Kur aug mana līgavīna;
Kumelīnu dzirdīdams,
Līgavīnu sveicināju.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

11546.

Uz Daugavas es dzīvoju,
Uz Daugavas auzas sēju;
Pie niedrītes laivu sēju,
Pie auziņas kumeliņu;
Pats uzkāpu kalniņā
Dzeltainītes lūkoties.
Diezgan lielu, diezgan mazu,
Nav manam prātiņam;
Viena pate bārenīte
Tīk manam prātiņam.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

11547.

Uz Daugavas es dzīvoju,
Uz Daugavas auzas sēju;
Pie niedriņas laivu sēju,
Pie auziņas kumeliņu;
Pats uzkāpu kalniņā
Līgaviņas raudzīties.
Sprūk laiviņa no niedriņas,
No auziņas kumeliņš;
Ne nu laivas, ne kumeļa,
Ne nu jaunas līgaviņas.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11548.

Uz meitām mans prātiņš,
Uz bēriem kumeļiem;
Ciemā man meitas auga,
Stallī bēri kumeliņi.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11549.

Vārīs māte biezu putru,
Tad būs laba ķepēšana;
Vedīs jaunu līgaviņu,
Tad būs silta gulēšana.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11550.

Voreju zivt~eņis,
Tuos nūkius~ēje;
Mīļuoju m~eitin~i,
Koč nalauluotu.
476 [Vecpiebalgas C].

11551.

Vaiņakā tā meitiņa,
Kuŗ~ citkārt es precēju;
Ne tās ņēma kalpa puiss,
Ne dižans tēva dēls.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

11552.

Vai man vien tiltiņš rīb?
Rīb otram braucējam;
Vai man vien meitas mīl?
Mīl otram puisīšam.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

11553.

Vai ticat, neticat,
Gan deviņas brūtes bija:
Trīs audējas, trīs šuvējas,
Trīs cimdiņu adītājas.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

11554.

Vai tu traka, tautu meita,
Mani gauži lamādama?
Vēl tu pate nezināji,
Kas ņems tavu vaiņadziņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

11555.

Vakar bija vakardiena,
Vakar mani kaitināja
Divas ciema zeltenītes,
Trešā sila vāverīte.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vakar bija vakardiena,
Vakar mani kaitināja
Divas lauka cielaviņas,
Trešā meitu māmuļīte.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

11556.

Vakar mani māte kūle,
Pa nātriem vārtīdam~:
Kāpēc bērnam putr~ apēdu,
Kāpēc meitai mutes dev~.
57 [Rencenē (Rencēnu pag. Vlm)].

- 46 -

11557.

Vēl aug mana līgaviņa
Pie māmiņas bāliņos;
Citu gadu šādu laiku
Laidīš~ māsu tautiņās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

11558.

Ventenieku meitu dēļ
Slīka manis kumeliņis:
Pilli krūmi piesēduši
Ventenieku dzeltenīšu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

11559.

Veca bāba ziliem zobiem
Dāvāj~ manim savu meitu.
Ne es ņemšu, ne man tīk,
Man pašam līgaviņa.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Veca bāba ziliem zobiem
Man pakaļ vien staigāja,
Man pakaļ vien staigāja,
Savu meitu dāvādama:
"Ņem, puisīti, manu meitu,
Mana meita daudz bagāta;
Stopiņš cimdu, stopiņš zeķu,
Zara kanna villainīšu."
Es negribu tavu meitu,
Tava meita piedzērusi,
Tava meita piedzērusi
Krogā salda brandevīna.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

2. Veca māte ziliem zobiem
Puišiem pakaļ vazājās,
Savu meitu solīdama,
Brandeviena prasīdama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

11560.

Vecajam tētiņam
Divi sirmi kumeliņi;
Būt~ viņš manim vienu devis,
Es būt~ viņa meitu ņēmis.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)], 270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

1. Vecajam tētiņam
Pieci bēri kumeliņi.
- Ņem, puisīti, manu meitu,
Došu bēru kumeliņu.
- Tava meita nepatika,
Kumeliņis atnaglots.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

11561.

Vecajam tēviņam
Pāris skaistu dzeltānīšu;
Dievs dos miežu vasariņu,
Es būš~ vienu bildināt.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

115611.

Vecaistēvs, tava meita,
Tā būs mana līgaviņa,
Tā mācēja maizi cept
No bērziņa pumpuriem.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

11562.

Vīksnes koka loku lieču,
Sētā laižu līkumiņu;
Saimenieka meitu ņēmu,
Asu viju pātadziņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

11563.

Viņu nakti gulēju
Aiz riķu posma,
Gribēju redzēt,
Kas agri cēlās,
Vai meitas cēlās,
Vai māmulīte.
Še meitas slinkākas
Kā māmulīte,
Še māte meitām
Krēsliņu cēla.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

11564.

Vys b~ez sīvys es nam~ēršu,
Voi byus~ šaida, voi byus~ taida;
Voi byus~ šaida, voi byus~ taida,
Byus~ ar kū kavētīs~.
427 [Varakļānu pag. Rz].

11565.

Visi krūmi, žagariņi
Glauda manu kumeliņu;
Visas ciema zeltenītes
Sauca mani bāleliņu.
70 [Briežos (Skujenes pag. C)].

11566.

Visi krūmi, žagariņi
Sukā manu kumeliņu;
Visas ciema zeltenītes
Puško manu cepurīti.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 47 -

11567.

Visi mani nāburdziņi
Šogad sievas saņēmuši;
Vai tādēļ man nebūs,
Kad tie visi saņēmuši?
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

11568.

Visi ceļi i mīlēja,
Kad celiņa nezināja;
Visas mīl ciema meitas,
Kad neņemta līgaviņa.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Visas dūkstis pāri lēcu
Ar labo kumeliņu;
Visas mīl ciema meitas,
Kad nav savas līgaviņas.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

11569.

Viss par velti, tautu meita,
Ka es tevi gauži lūdzu;
Jo es tevi gauži lūdzu,
Jo tu liela lielījies.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

11570.

Visus putnus šaut varēju,
Bites šaut nevarēju;
Visas meitas ņemt varēju,
Māsas ņemt nevarēju.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

11571.

Caur ūdeni, caur akmeni
Vilku Rīgas sudrabiņu;
Caur krūmiem nolūkoju
Sev diženu līgaviņu.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

11572.

Cauri gāju meitu ciemu,
Meitu godu raudzīdams:
Būsi gluds pagalamiņš,
Staigās glīti meitu māte.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

11573.

Ciema meita, māsiņa,
Tu būsi mana,
Es tevi audzinu
No mazu dienu;
Kad tevi pēra,
Es tevi glābu;
Kad nesa rīksti,
Es salauzu;
Lai pēra, kad pēra,
Ar vītoliņu,
Lai augi ražena,
Lai augi daiļa.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ciemmeita, māsiņa,
Tu būsi mana,
Es tevi lūkoju
No maza bērna;
Es tevi neļāvu
Tēvam rāt~,
Tēvam rāt,
Mātei kult.
216 [Ventspilī].

11574.

Ciema sieva, māmuliņ,
Audzē manu līgaviņ~;
Gan bij meitas uzaugušas,
Nepatika prātiņam. -
Māte kūla [kūle] līgaviņ~,
Es rādīju uguntiņ~;
Es pats gauži noraudāju,
Uguntiņu rādīdams.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

11575.

Ciema sieva, māmulīte,
Audzin~ manu līgaviņu;
Ja tu labi audzināsi,
Visu mūžu tencināšu.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

11576.

Ciemā skaista līgaviņa
Dzelteniem matiņiem;
Stallī bēris kumeliņis
Lāsainām krēpītēm.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

11577.

Ciemiņam dūmi kūp,
Man atnāca siltumiņš;
Ciemiņam meitas auga,
Man uzauga līgaviņa.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Siliņāi dūmi kūp,
Man atnāca siltumiņa;
Nāburgos puiši auga,
Man atnāca mīļi vārdi.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

- 48 -

11578.

Ciemīnami meitas auga
Pelēkāmi vamzītēm.
Dievs dos labu rudentiņu,
Ņemšu vienu pelēķīti.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

11579.

Ciemiņos meitas auga
Pelēkos vamzīšos;
Tur es jāju lūkoties
Ar pelēku kumeliņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

11580.

Cērtu koku, kāds mežā,
Nemeklēju ozoliņu;
Ņemšu meitu, kāda nāca,
Nemeklēju bajārīti.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11581.

Cepur~, mana cepurīte,
Meitas sviesta ievienā!
Par cepuri nebēdātu,
Kad dabūtu sviedējiņu.
190 [Kuldīā].

1. Žižol~, mana žižolīte,
Iepolēja ziedienāi;
Nēbēdāju žižolītes,
Kaut būt~ pate polētāja.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

11582.

Cīrulīti mazputniņi,
Tu zināji, es zināju,
Tu zināji to vietiņu,
Kur aug mana līgaviņa.
Aiz leišiem, aiz prūšiem,
Tai mazā sētiņā,
Tur aug mana līgaviņa
Kā pukīte dārziņā.
Cīrulīti mazputniņi,
Aiznes manus mīļus vārdus,
Aiznes manus mīļus vārdus
Savos spārnu galiņos;
Ja spārniņi tev piekusa,
Laidies jūras līcīšos,
Laidies jūras līcīšos,
Nogulies dienasvidu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

11583.

Cita māte teica meitu,
Cita pate nicināja.
Tās māmiņas meitu ņēmu,
Kuŗa pate nicināja.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

11584.

Cytam t~eiču tū m~eitiņu,
Patim tyka pruot~eņam;
Cikam citi kuojas ova,
Es~ sadluoju kum~el~eņu.
4270 [Viļēnu pag. Rz].

11585.

Citi brāļi miežus sēja,
Man cinīši neecēti.
Ko cinīšus noecēšu,
Nav man bēra kumeliņa:
Ķīlām devu meitu mātei
Sav~ bēro kumeliņu.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

11586.

Citi puiši rudzus sēja,
Man ciliņas neecētas;
Citi puiši sievas veda,
Kāda vēja es vedīšu,
Kāda vēja es vedīšu,
Man līgava nelūkota.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

11587.

Citi vepri cirpin cirpa,
Es avinu svilināju;
Citi meitas nobučoja,
Es iejūdzu karietē.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

11588.

Citur, citur it nekur,
Kā pie Rīgas mamzelēm!
Rīgas meitas varen skaistas,
Varen skaisti gērbušās.
Tur man, tur man, tur man tīk,
Tur man dzīvot neapnīk.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

- 49 -

41387.

Vai Dieviņ, ko darīšu?
Tēvs man spieda sievu ņemt;
Tādu spieda sievu ņemt,
Kāda man nepatika.
378 [Seces Jk].

41388.

Voi Dīviņ, kur es īšu,
Kur es jimšu ļaudaviņi?
Vysas cīma dzaltanītes
Sauce: mans i buoleliņš.
Voi es juom i radņe beju,
Voi es juom i meilēju?
35 [Baltinavas Abr].

41389.

Vai Dīveņi, vādars suop!
Kaidu zuoļu vādaram?
Zaļa sīna, boltas vītas,
Jaunas meitas pourguleit.
143 [Jāsmuižas D].

41390.

Voi īviņa, voi lazdiņa,
Stouv celiņa maliņā;
Voi muosiņa, voi na muosiņa,
Padūd munu capurīti.
247 [Makašānu Rz].

41391.

Voi māmeni, navar rimt!
Ni pi pīstys pīsīnams.
Voi tu mani sīvous dūd,
Voi tu sīvys šur mjakļai!
326 [Preiļu D].

41392.

Ai meitiņas, ai māsiņas,
Kur jūs mani redzējāt?
Ne es ziemu mežā braucu,
Ne vasaru pieguļā.
311 [Pērkones Lp].

41393.

Ai meitiņa, ai meitiņa,
Nenāc manis lūkoties!
Gan es tevi ieraudzīšu
Tumšajā kaktiņā.
391 [Sinoles Vlk].

41394.

Vai meitiņa, vēja slota,
Kam ar mani nerunāji?
Vai tu biji tautu rāta,
Vai aiz sava lepnumiņa.
398 [Skrundas Kld].

41395.

Ai pelēku vanadziņi,
Kam tik augsti lidināj(i)?
Kādu vēsti tu atnesi
No tās manas līgaviņ(a)s?
241 [Lubānas Md].

41396.

Aiz lielā dūņu purva,
Aiz tā lielā ezeriņa,
Tur aug mana līgaviņa,
Kā niedrīte upmalā.
378 [Seces Jk].

41397.

Aizamirsa, aizamirsa -
Kas jau mani aizamirsa?
Aizamirsa līgaviņa -
Ierunāta, nepaņemta.
127 [Grostonas Md].

41398.

Aizdzīdovu gola bierzi,
Tuol' bērziņš nūskanēja;
Aizsvotovu jaunu meitu,
Tai slaveite nūtricēja.
168 [Kalupes D].

41399.

Aizītum - kauns aizīti
Mozajā cīmiņā;
Tī aug muna ļaudaviņa,
Kai rūzīte zīdādam(a).
389 [Silajāņu Rz].

41400.

Agatīt, kamanīt,
Kur man tevi pamanīt?
Aiz kaļniņa lejiņā,
Zaļajā pļaviņā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

41401.

Akmenāja tā zemīte,
Kur aug mana līgaviņa;
Ar zīlīti vēsti riešu,
Lai pūriņu darināja.
48 [Bērzaunes Md].

41402.

Apkārt gāju, cauri līžu
Smalku lazdu krūmiņam,
Tās meitiņas meklēdams,
Kas man tika prātiņam.
241 [Lubānas Md].

- 50 -

41403.

Ar Dieviņu es atradu
Meitai labu dzīvošan(u);
Tik es pati nepaliku,
Tai labā vietiņā.
183 [Kazdnagas Azp].

41404.

Atsasādu aiz galdiņa
Pi tous tovas bryutis.
Nazasēst tu pi manis,
Es na tova bryute.
89 [Dricēnu Rz].

41405.

Audzini, Dīviņ, man liniņus
Sermuliņa baltumā!
Audzini, Dīviņ, man līgavu
Pašas rūzes daiļumā!
599 [Kurzeme].

41406.

Auza auza, ne labība,
Baŗo manu kumeliņ(u)!
Ciema sieva, ne māmiņa,
Audzē manu līgaviņ(u)!
282 [Nīcas Lp].

41407.

Bolta puča azarā,
Zaļa nīdra maleņī.
Da pučeitis laivu dzynu,
Da nīdrenis kumelini.
Bolta puča muosa beja,
Zaļa nīdra ļaudaveņa.
314 [Pildas Ldz].

41408.

Bolta puče azarā,
Zaļa nīdra maliņā.
Bolta puče atsacēja:
Lobuok sēžu azarā,
Na dzāruoja rūciņā.
89 [Dricēnu Rz].

41409.

Bij man brūte daudzināma,
Tivu tālu tautiņās;
Bij tai labi pie māmiņas,
Vēl labāki es darīšu.
373 [Sarkaņu Md].

41410.

Brenguliešu meitiņāmi
Mūžam laba nevēlēju:
Svina acis, alvas kājas,
Mūžam vīra nedabūt.
61 [Brenguļu (Vecbrenguļu) Vlm].

41411.

Būt' man viens to pasacīj's,
Kur zied mana mīļā;
Es būt' tiltu pataisīj's,
Tīriem zelta dukātiem;
Tīriem zelta dukātiem,
Tīriem baltiem daldeŗiem.
359 [Rūjienas Vlm].

41412.

Cauri sviedu zelta zirni,
Caur ozola lapiņām;
Cauri gāju meitu pulkai,
Ne vienas neaiztiku.
46 [Beļavas Md].

41413.

Cīma meitu svuorkim sedžu,
Lelu rodu gribeidams.
Nūst jei munus svuorkus gryude,
Nūst pate i vierzejās.
358 [Rugāju Abr].

41414.

Ciema sievas, māmuliņas,
Audzē manu līgaviņu;
Ka tā bija uzauguse
Par manami prātiņam.
286 [Nītaures Rg].

41415.

čīkstēt čīkst ošu gulta,
Man vienami gulēdams;
Tā lai čīkst tie ļautiņi,
Kas man liedza to meitiņu.
93 [Dundagas Vp].

41416.

Daiļu auga tā meitiņa,
Tā kā roze dārziņā;
Tā kā roze dārziņā,
Tā zied mana mīļākā.
139 [Īslīces (Bornsmindes) B].

41417.

Dažu labu kalnu kāpu,
Dažu labu ielejtiņ(u);
Dažu labu tautu meitu,
Uzaugdams dancināju.
72 [Cesvaines Md].

- 51 -

41418.

Divi dienas bez pusdienas
Ar meitām ķīvējos;
Piecas meitas, pusbaznīcas,
Uz man's viena raudzījās.
322 [Praulienas Md].

41419.

Deviņi godi audzynuoju
Veipūtneitēs ļaudaviņu;
Acim žāļ, sirdej suop,
Caur vuortimi nūleiguoja.
389 [Silajāņu Rz].

41420.

Dūmojam, guodojam,
Kur jimisim vedekliņu.
Ni nu tāva, ni nu muotes,
Kura poša dasagrīzs.
389 [Silajāņu Rz].

41421.

Dzaltoneitja pūru bryda,
Boltas zeķes kuojeņā.
Ītum es, mastum laipu,
Ka māmeņa naradzātu.
143 [Jāsmuižas D].

41422.

Dziļa dziļa zīmiņa,
Solts rudineits,
Līk maņ māmiņa
Sīviņu jemt.
Kū es darēšu
Tik jauns pajēmis?
89 [Dricēnu Rz].

41423.

Ej, putniņ, tai zemītē,
Kur aug mana līgaviņa;
Aiznes viņai labas dienas
Savā spārna galiņā.
335 [Puzes Vp].

41424.

Es ar savu mīļāko
Reti vien satikos:
Tirgos, krogos, traktieŗos,
Ne citā vietiņā.
560 [Rīga ].

41425.

Ir ardams, ecēdams,
Apkārt liecu velēniņu;
Apkārt liecu mātes meitu,
Bārenītes lūkodams.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

41426.

Es bij' puika, ne meitene,
Man pūriņa nevajag:
Mans pūriņš zem arkliņa,
Zem tērauda lemešiem.
410 [Stāmerienas Md].

41427.

Es bij' puisis, man bij nauda,
Es par naudu nebēdāju;
Dārgu pirku cepurīti,
Viegli liku galviņā.
236 [Līvānu D].

41428.

Es cerēju tautu meitu,
Kā ar lapsu paspēlēties;
Tautu meita, vilku māte,
Ķerās sierds dubenāi.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

41429.

Es izaugu puika,
Ko kupls ūzuls,
Navar(u) meitiņu pīlabynuot.
Šimpudrallā, šimpudrallā,
Nevaru meitiņu pīlabynuot.
170 [Kapiņu D].

41430.

Es, māmiņ, smuks puisīts,
Kab man taida ļaudaviņa;
Soka Laime stuovādama:
Nadyžana izaugusi.
174 [Kārsavas Ldz].

41431.

Elkšņa reikstes es nagrīztu,
Ja bērziņa nadabuotu;
Vacas meitas es naņamtu,
Ja es jaunas nadabuotu.
358 [Rugāju Abr].

41432.

As bij puika, kā kundziņš,
Man bij kalti ritenīši;
As varēju prūšu meitas
Uz Vāczemi ritināt.
377 [Sāvienas Md].

- 52 -

41433.

Es gribēju meitās iet,
Un iegāju cūkkūtī;
Melnu kuili apkampdams,
Par meitiņu domādams.
Dzen pie joda melno kuili,
Es pie meitas turēšos.
605 [Skolas].

41434.

Es meitām vasarā
Dažu smieklu padarīj(u):
Appušķoju cepurīti
Ar sarkanu dzīpariņ(u).
373 [Sarkaņu Md].

41435.

Es meitiņām labs puisīts,
Labs es dienu, labs es nakti.
Dienu palīdz skalus plēst,
Nakti rijas kuldināt.
119 [Gaujienas Vlk].

41436.

Es neartu rudzu zemes,
Kam ne mīkstas rudzu maizes;
Es neņemtu līgaviņas,
Kam ne krekla devējiņa.
147 [Jaunlaicenes Vlk].

41437.

Es neietu meitu dēļ
Ciema doris virināt;
Lai stāvēja ciema doris
Ar sūnām apaugušas;
Ar sūnām apaugušas,
Ar zaļām velēnām.
398 [Skrundas Kld].

41438.

Es neietu tai ciemā,
Ni ar vindu vindējams;
Tai ciemā slinkas meitas,
Mēsli līda ustubā.
449 [Ungurmuižas D].

41439.

Es nelauzu liepai zaru,
Es nemetu ūdenī;
Es neņēmu tautu meitu,
Pie sevim raudināt.
605 [Skolas].

41440.

Es neņemtu ganu meitu,
Lai bez sievas nodzīvotu;
Ganu meita ieradusi
Kārumā, laiskumā;
Kārumā, laiskumā,
Par zemīti vārtīties.
119 [Gaujienas Vlk].

41441.

Es neņemtu kroga meitas,
Kad ir sievas nedabūtu:
Kroga meita ieraduse
Slinkumā, laiskumā.
235 [Litenes Md].

41442.

Es pazinu par gabalu,
Kur iet lepna mātes meita:
Gar zemīti kājas vilka,
Uz acīm vainadzīns.
39 [Bārtas Lp].

41443.

Es pazinu to meitiņu,
Kam rudeni kāzas būs:
Šķības kurpes nonāsātas,
Raibas zeķes noadītas.
605 [Skolas].

41444.

Es puisīts pusmūžiņa,
Man neņemta līgaviņa;
Sirms zirdziņš balts palika,
Pats es gāju vecumā.
238 [Līvu C].

41445.

Es savam bāliņam
Pa prātam padarīju:
Kuŗa meita man patika,
Tā patika bāliņam.
241 [Lubānas Md].

41446.

Es tai meitu māmiņai
Ķīlām savu zirgu devu,
Lai citam nesolīja
Man līgamu līgaviņ(u).
207 [Laidzes (Valdegales) Tl].

41447.

Es tai meitu māmiņai
Ķīlām savu zirgu devu,
Lai meitiņu audzināja,
Lai citam neizdeva.
605 [Skolas].

- 53 -

41448.

Gaŗām krogu pa celiņu
Laidu savu kumeliņu,
Lai nesaka meitu māte
Mani kroga dzērājiņu.
177 [Kastrānes Rg].

41449.

Guoju, es guoju uz kalniņa,
Nūstuoju kolna maliņā;
Sauču sovas ļaudaviņas
Bosom kuojom attakūt.
170 [Kapiņu D].

41450.

Gribu, gribu sīvu jemt,
Gribu laiku padzeivuot,
Kam bez sīvas nanūmiert,
Kam sliktuos napajemt.
89 [Dricēnu Rz].

41451.

Īsaveru es nu pulka
Vīna skaistu meiteneiti:
Gludu golvu, boltu muti
Un ar skaistu volūdeņu.
326 [Preiļu D].

41452.

Ik rītiņus dārzā gāju
Bitīšu i apraudzīt;
Ikvakarus meitās gāju
Līgaviņas izraudzīt.
358 [Rugāju Abr].

41453.

Ikšķilniece, zilzobīte,
Nāc ar mani velēties!
Kad tu mani novelēsi,
Tad es tevi noprecēšu.
290 [Ogres C].

41454.

Izput pati, tautu meita,
Kad tu mani putināji:
Vakar teici: jā jā jā,
Šodien saka [saki]: nē nē nē.
263 [Mēmeles Jk].

41455.

Ja man būtu putna spārni,
Vāverītes vieglumiņš,
Tad es savu sirdspuķīti
Ik vakarus nobučotu.
358 [Rugāju Abr].

41456.

Ka man taida ļaudaveņa,
Kai sīneņa kapaneņa;
Byut' nu vēja pavējeņš,
Un nu saules pakrēsleits.
247 [Makašānu Rz].

41457.

Kad es biju jauns puisītis,
Daiļi jāju kumeliņu:
Sunīts manu zirgu rēja,
Es meitiņas kaitināj(u).
605 [Skolas].

41458.

Kam, meitiņa, tāda augi:
Zema resna, platu galvu;
Būt' auguse smuidra gaŗa,
Būtu mana līgaviņa.
552 [Madona Md apr.].

41459.

Kas bādava, kas bādava,
Es par bādu nabādovu:
Puiseits augu, na meitiņa,
Tam peureņa navajaga.
466 [Vārkavas D].

41460.

Kas kait puišam nedzīvot:
Puišam caunu cepurīte;
Puišam caunu cepurīte,
Krunkotaini zābaciņi.
198 [Krustpils D].

41461.

Kas maņ dūtu tū muosiņu,
Kura aug bruoļu vidiņāji,
Es atdūtu kambareiti
Ar vysomi dziernoviņom.
142 [Izvalta (Užvaldas) D].

41462.

Kas meitās, kas meitās?
Spaļi vien kratījās.
Puisīšos, bāliņos,
Tīra šķiedra plīvināj(a).
286 [Nītaures Rg].

41463.

Kas var āzliegt vējīnam
Rožu krūmu purināt;
Kas var āzliegt puišelim
Smuku meitu nemīlēt.
94 [Dunikas Lp].

- 54 -

41464.

Kaut atskrītu tas putniņš:
Kū dar maņa mīļākā.
Mīļā, mani mīlādama,
Niād maizes kumūsiņa.
357 [Rudzētu D].

41465.

Kaut man būtu balož' spārni,
Līdz vanagu lidināt(u);
Es būt' savu mīļāko
Ik vakaru aplūkot [aplūkojis].
54 [Bilskas Vlk].

41466.

Kaut man būtu putna spārni,
Ik vakarus aizlaistos;
Ik vakarus apmeklētu
Savu daiļu līgaviņu.
286 [Nītaures Rg].

41467.

Koijiņa(?) moni koitinuoja
Oiz upītes līciņā,
Kad as skrīšu, tad nūņemšu
Koijiņai capurīti.
551 [Ludza Ldz apr.].

41468.

Kāpu, kāpu kalniņāi,
Pašā kalna galiņā;
Redzu, redzu tālu tālu
Savu skaistu līgaviņu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

41469.

Klīdzit, ļaudis, klīdzit, ļaudis,
Vylks nūnesja meiļuokū.
Es klīgtum, rauduotum,
Aiz smīkliņa navarēju.
326 [Preiļu D].

41470.

Ko, meitiņa, tu domāji,
Rītā agri celdamās?
Vai domāji mani ņemti,
Vai palikti vecmeitās?
296 [Ozolnieku Jg].

41471.

Ko mēs niekus, tautu meitas,
Vieni otrus zobosim?
Sniegsim rokas, dosim mutes,
Tikpat meitas jālūdzās.
241 [Lubānas Md].

41472.

Kroga [krogu] krogus es izdzēru,
Grāvja [grāvju] grāvjus izgulēju.
Būs meitiņa, kas sniegs roku,
Kas man' saldi nobučos.
560 [Rīga ].

41473.

Kupla liepa, daiļa meita
Liela ceļa maliņā.
Kuplu liepu cirtīsim,
Daiļu meitu vedīsim.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

41474.

Kur meitiņas, kur māsiņas,
Es ar tur, es ar tur.
Es atradu meitiņām
Riekstiem ceptu plācenīt(i).
545 [Krustpils D apr.].

41475.

Kur tei peicka, kur puotoga,
Kur tei muna peramuo?
Klētī peicka vadzeitī,
Peramuo tauteņuos.
326 [Preiļu D].

41476.

Kur tik saldas ogas auga,
Kā tētiņa dārziņā?
Tā sētiņa mīļa man,
Kur aug mana līgaviņ(a).
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

41477.

Kur tu skrēji, kur tu gāji,
Ko tu manis neklausī(ji)?
Man bij vieta, man biji nauda,
Ko meitiņas karināt?
203 [Kurmenes B].

41478.

Lai es biju mazs puisītis,
Bet jau liels gudrinieks:
Es izvilku meitām prātu
Pa matiņu galiņiem.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

41479.

Lai man tika, kas man tika,
Tā meitiņa, tā man tika;
Tā meitiņa, tā man tika,
Ko es ceļā satikos.
599 [Kurzeme].

- 55 -

41480.

Lobāk augstu kalnu kāpu,
Nekā staignu purvu brienu;
Labāk viensi nodzīvoju,
Ne ar laisku mātes meitu.
605 [Skolas].

41481.

Labāk ņēmu sila priedi,
Nekā laisku mātes meitu:
No priedītes skalus plēsu,
Kas no laiskas mātes meitas?
241 [Lubānas Md].

41482.

Lela pļova, ratu zuoļa,
Leluo ceļa maliņā;
Lelas ciltis boleliņi,
Kur byus jemt ļaudaviņu?
29 [Aulejas (Grāveru) D].

41483.

Manis dēļ jūs, meitiņas,
Vai bijušas, nebijušas;
Es dēļ jūsu skaistumiņa
Savas mutes namazgātu.
605 [Skolas].

41484.

Manis dēļ tās meitiņas
Bantēm kāra vaiņadziņus,
Es ar savu cepurīti
Ne gāliņu nepagriezu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

41485.

Man ielika Blomuižā
Meitu dēļi cietumā.
Tur man lika pupas malt,
Zirņu kuli mugurā.
405 [Smiltenes Vlk].

41486.

Man māmiņa piesacīja:
Dēliņ, meitu nemīlē.
Tolaik, māmiņ, nemīlēšu,
Kad zirnīši neziedēs;
Zirnīšiem skaisti ziedi,
Meitām jauka valodiņa.
605 [Skolas].

41487.

Dēleņ, muote tev sacēja:
Dēleņ, meitu naļūbej!
Tad, māmiņ(a), naļūbīšu,
Kad ziernīši nazīdēs.
174 [Kārsavas Ldz].

41488.

Mīlēj mun tas celiņš,
Smalkajām smiltiņām;
Mīlēj mun tā meitiņa,
Smalku zīļu vaiņadziņu.
290 [Ogres C].

41489.

Man meitiņas apsasmēja,
Šeju klāt stāvēdamas;
Šķita mani neprotam,
Ka es daudzi nerunāju.
146 [Jaungulbenes Md].

41490.

Man patika tā meitiņa,
Tās meitiņas vainadziņš;
Tā vārdiņa vien gaidīju,
Kad sacīs mana būt.
286 [Nītaures Rg].

41491.

Man pyuriņš atsavēle,
Par teirumu leiguodams;
Es puiškins, na meitiņa,
Man pyuriņa navajaga.
168 [Kalupes D].

41492.

Mani tāvs buortin buore,
Ka es meitiņ' namīlēju.
Kū, tētīt, es mīlēšu,
Ka mani meitas namīļuoja.
389 [Silajāņu Rz].

41493.

Moza moza uobeļnīca,
Pīci zalta uobeļīši,
Vīnu devu tētiņam,
Ūtru devu dēliņam,
Un vēl trešu sev pamešu,
Ar kū bārnus kairinuot.
314 [Pildas Ldz].

41494.

Māte mani gauži rāja,
Ka nejēmu līgaviņu.
Ko, māmiņa, es lai jemu -
Visas tādas sakratītas;
Visas tādas sakratītas
Ar jauniem puisēniem.
443 [Turlavas Kld].

- 56 -

41495.

Māte savas meitas rāj(a),
Es aiz loga klausījos;
Līdz paķēra slotes kātu,
Līdz es gārdi pasmējos.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

41496.

Meitas mani mīļi tur(a),
Es meitiņas vēl mīļāki:
Izbraukāju purvu purvus,
Kā ar jauniem kumeļiem.
398 [Skrundas Kld].

41497.

Meitys mani padarēja
Dziļ' upeiti bridynuot;
Brīnu es pats, brīn kumeļš,
Mierka muni zuobaceņi.
326 [Preiļu D].

41498.

Meitiņai, māsiņai,
Tur ir laba dzīvošana.
Meitas manu cepurīti
Rozītēmi izpuškoja.
15 [Alūksnes Vlk].

41499.

Mežā gāju putnu šaut,
Mežā putnu liela draudze;
Ciemā gāju meitu ņemt,
Ciemā meitu daudzi bij(a).
127 [Grostonas Md].

41500.

Mēs bijām div bāliņi,
Abi vienu daiļumiņu;
Ņemsim abi līgaviņas
No tās vienas māmuliņas.
605 [Skolas].

41501.

Mēs varam lielīties,
Ka mēs puiši piedzimuši:
Mēs varam tāļu jāt,
Katru meitu bildināt.
345 [Remtes Tk].

41502.

Ņemšu sievu, ņemšu sievu,
Ņemšu jaunu, ne vecu [veco],
Ņemšu jaunu, ne vecu [veco],
Dievs dos mantu dzīvojot.
46 [Beļavas Md].

41503.

Nasen suoču, labi muoku
Jaunas meitas keirynuot:
Aiz kalneņa aizvazdams,
Apčardamsi mutes devu.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

1. Naseņ suoku, labi muoku
Jaunus puišus pīmuonēt:
Aiz kaļneņa aizvilkdama,
Apčardama sumynuoju.
174 [Kārsavas Ldz].

41504.

Nedanco, kumeliņ,
Man zināma līgaviņa;
Lai dancoja tam puišam,
Kam tā auga nezināma.
290 [Ogres C].

41505.

Nenāk meitas pie manim,
Saka sīvu māmuliņu.
Nāc, meitiņa, nebaidies,
Ne māmiņa mūs' mūžā.
398 [Skrundas Kld].

41506.

No velēnas vien pazinu,
Kuŗš bij labis arājiņis;
No maizītes vien pazinu,
Kuŗa laba cepējiņa.
6 [Aiviekstes D].

41507.

No zemītes izziedēja
Div sarkani āboliņi;
No sirsniņas iemīlēju
Sevim jaunu līgaviņu.
443 [Turlavas Kld].

41508.

Nolūkoju purva cērpu,
Saulītē nobalēj'šu;
Sen dzirdēju, neredzēju
Nekaunīgu tautu meit(u).
200 [Kuldīgas Kld].

41509.

Nošņaucos tabāciņu,
Kad nereiba alutiņš;
Apkampos ciema meitas,
Kad neredzu līgaviņu.
443 [Turlavas Kld].

41510.

Otram teicu to meitiņu,
Pašam tika prātiņam;
Es tādēļ otram teicu,
Lai nesaka cerējam.
373 [Sarkaņu Md].

- 57 -

41511.

Par māsiņu nebēdāju,
Lai aug skaista netikuse;
Ka redzētu tautu meitu
Agri eimam druviņā.
166 [Kalsnavas Md].

41512.

Palākys munys acteņis,
Namuok meitu kairynuot;
Meitas kuopja kaļniņā,
Es nu kolna lejiņā.
143 [Jāsmuižas D].

41513.

Paldies saku māmiņai,
Kas diženu audzināja:
Uz manim meitas krita,
Kā uz ogu vācelīti.
198 [Krustpils D].

41514.

Par visām puķītēm,
Nātri turu skaistāko;
Par visām meitiņām,
Kas patika prātiņam.
273 [Mores Rg].

41515.

Patīk manim tā meitiņa,
Tās meitiņas valodiņa;
Tik vien manim nepatika:
Galda kante nemazgāta.
343 [Rāvas Lp].

41516.

Pateik mani tys kalniņš,
Kur aug sorkons uobultiņš;
Pateik mani tys cīmiņš,
Kur aug muna ļaudoviņe.
35 [Baltinavas Abr].

41517.

Pateik man tys cīmeņš,
Tuo cīmeņa dzaltonīte;
Man vajaga līgaveņis,
Kab es tevja napajimtu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

41518.

Patīk man tij meitiņa,
Tās meitiņas vainadziņš,
Lai griež galvu, kur griezdama,
No vaiņaga vien pazinu.
3 [Adulienas Md].

41519.

Pav'sar meitas ravēdamas
Mani aklu daudzināja;
Pagaidiet rudentiņu,
Es jums acis parādīšu.
7 [Aizkraukles Rg].

41520.

Pylns pūriņš boltu bārzu -
Kuru gribu, tū nūcārtu;
Pylna ustoba jaunu meitu -
Kuru gribu, tū precēju.
170 [Kapiņu D].

41521.

Plata plata liepas lapa,
Vēl platāka kļava lapa;
Mīļa mīļa māsa bija,
Vēl mīļāka līgaviņa.
127 [Grostonas Md].

41522.

Pruoteņam beja tykus(e)
Aiz yudiņa ļaudaveņa.
Dzeitum laivu, stīptum rūku,
Ka māmeņa naradzātu.
326 [Preiļu D].

41523.

Prūšu meitas ļoti lepnas,
Tās pie manis gan nenāk;
Tās nemāk miežu pļaut
Celmainā līdumā.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

41524.

Puika beju, puisāniņš,
Nyule veiris taisījūs;
Nyule gribu šyudinuot
Uobeļ zīdu kažūciņu.
389 [Silajāņu Rz].

41525.

Puisīts augu, na meiteņa,
Man pyureņa navajag.
Kur es guoju, tur pyureņš,
Tur naksneņu puorgulēju:
Vai uz cepļa, vai zam cepļa,
Vai aiz vaca palaunīka.
605 [Skolas].

- 58 -

41526.

Puisīts beju, na meitiņa,
Maņ pouriņa navajdzēja:
Maņ bej siermi, maņ bej bāri,
Kas valk puoru koupādami.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

41527.

Puiseits beju, na meitiņa,
Man pyureņa navajaga;
Pats es sovu darējumu
Pamozom i izvolkuoš(u).
389 [Silajāņu Rz].

41528.

Puiškins beju, na meitiņa,
Man pyuriņa navajaga;
Kur nūīšu, tur dzeivuošu,
Kur nūkrisšu, tur guleišu:
Voi škiunī, voi pyunī,
Voi uz klāva gārkuluos.
466 [Vārkavas D].

41529.

Puisīts biju, ne meitiņa,
Man pūriņa nevajag;
Es mācēju zirgus jāt,
Iemauktiņas skandināt.
115 [Galgauskas Md].

41530.

Raibi cymdi man odami,
Vaira raibi globuojami;
Meil meitiņa, kur gulēju,
Vara meil, kur dūmuoju.
414 [Stirnienes Rz].

41531.

Saldis saldis sukuriņš,
Vēl jo saldis medutiņš:
Salda salda mūs māsīna,
Vēl saldāka mātes meita.
94 [Dunikas Lp].

41532.

Sapelēj'se balta maize
Man paltraka kabatāi;
Kad būt' mana līgaviņa,
Tā būt' viņu izvākuse.
427 [Tadaiķu Lp].

41533.

Sasodītais alutiņis,
Tas man skādi padarīja:
Neatradu līgaviņu
Pašā kalna galiņāi.
560 [Rīga ].

41534.

Svilpoj vierba sileņā,
Trauki munu kumeliņu;
Zynu, zynu meitu klēti,
Kur guļ muna mīleiguo.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

41535.

Silta bija tā pusīte,
Kur saulīte agri lēc;
Mīļa bija tā sētiņa,
Kur aug mana līgaviņa.
242 [Lubejas Md].

41536.

Seņ dīneņas lakstīgola
Pūra molu tricynuoja;
Seņ jau muna ļaudoveņa
Īmīļuota, napracāta.
174 [Kārsavas Ldz].

41537.

Sen iejūgtu kumeliņu
Izbraukt vien nevarēju;
Sen derēta līgaviņa,
Vēl nav vesta sētiņā.
589 [Kuldīgas apr.].

41538.

Šavu slūku, šavu ierbi,
Šavu raibu žagatiņu;
Lai es šavu tautas meitu
Pašas laimes lykumā.
35 [Baltinavas Abr].

41539.

Sēd' pie manis, tautu meita,
Kā pie zaru ozoliņa,
Lai nu redz tie ļautiņi,
Kas man tevis nevēlēja.
449 [Ungurmuižas D].

41540.

Sīkas mazas man māsiņas,
Kā auziņas saaugušas;
Citai pirku pazīlīti,
Citai visu vainadziņ'.
3 [Adulienas Md].

41541.

Smuks puisītis es izaugu,
Mani meitas naļūbeja.
Pierku ūgas, uobuleņus,
Kū meitiņom padalīt;
Cik nūpierku, tik atdevu,
Vys meitiņas naļūbeja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 59 -

41542.

Skaists es biju mātes dēls,
Man's meitenes nemīlēja.
Šķinu riekstus, āboliņus,
Kairināju mātes meitas.
605 [Skolas].

41543.

Skaista skaista linu druva,
Vēl skaistāka driķu druva;
Skaista skaista man' māsiņa,
Vēl skaistāka līgaviņ(a).
293 [Oļu (Oļu-Apeltienas) Md].

41544.

Skrej, bitīte, tai zemē,
Kur aug mana līgaviņa,
Aiznes viņai mīļus vārdus
Vienāi spārna galiņā.
Kad piekusa spārnu gali,
Laidies laivas vēlogā.
39 [Bārtas Lp].

41545.

Smolku grīžu tebēciņi,
Jaunu jemu laudoviņi;
Sapeipēju tebēciņu,
Saaudzēju laudoviņi.
53 [Biķernieku D].

41546.

Smiekli vien, ērmi vien
Ar tām ciema meitiņām;
Es viņām roku sniedzu,
Viņas man muti dev(a).
467 [Vārmes Kld].

41547.

Sūdej, Dīvs, tautu [tāv'] ar muoti,
Ka jī mani naženēja;
Īt rudeņs, garas nakt's,
Navar vīnam sagulēt.
174 [Kārsavas Ldz].

41548.

Strauja strauja upe tek,
Vēl straujāka Daugaviņa;
Strauja, strauja man' māsiņa,
Vēl straujāka tautu meita.
48 [Bērzaunes Md].

41549.

Svātdiņ reitā agri guoju,
Iz bazneicu Dīva lyugtu:
Lyudžu, lyudžu, prosu, prosu,
Lai dūd skaistu ļaudaveņu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

41550.

Sveķiem cirtu to priedīti,
Kam sarkana galotnīte;
Nolūkoju to meitiņu,
Kam sarkani vaigu gali.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

41551.

Šis celiņš, tas celiņš,
Mava mans ejamais;
Šī meitiņa, tā meitiņa,
Nava manas līgaviņas.
198 [Krustpils D].

41552.

Šitā pati tā meitiņa,
Kas man' kūla ganīdam',
Ne es vis puisīts būšu,
Ka es tevim to piedoš(u).
14 [Alsviķa Vlk].

41553.

Tā mēs, brāļi, dzīvosim,
Bez laulības nomirsim;
Lai mēs savus zābaciņus
Ap meitāmi noplēšam.
241 [Lubānas Md].

41554.

Tais', māmeņ, maņ boltu vītu
Tymsejāji kaktiņā,
Lai es radzu gulādams,
Kū darēja cīma meitas.
170 [Kapiņu D].

41555.

Tuoļi tuoļi es redzēju
Zaļu rudzu teirumeņu;
Aiz tuo rudzu teirumeņa,
Tī aug muna ļaudaveņa.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

41556.

Tara tara, kur tu brauks(i)
Ar tim vara ratiņim?
Braukš' uz Reigu syudzātūs,
Ka maņ's meitas namīļoj.
389 [Silajāņu Rz].

- 60 -

41557.

Tys bej muns kumeleņš,
Kurs svīž snīgu komonuos;
Tei bej muna leigaviņa,
Kura guoja kluot gulāt.
358 [Rugāju Abr].

41558.

Tautu meita, dzaltanīte,
Ar gradzynu kairinuoja.
Ko es tevi nakairinu,
Man doncuoja kumeliņš.
605 [Skolas].

41559.

Tautu meita zeltenīte,
Sauca mani dzērājiņu.
Vēl tu būtu, ja es ņemtu,
Dzērājiņa līgaviņa.
127 [Grostonas Md].

41560.

Tautas meita kā puķīte
Solījāsi mana būt;
Atnāks jauka vasariņa,
Iešu viņas apraudzīt.
139 [Īslīces (Bornsmindes) B].

41561.

Tautu meitai pasacīju
Tikai vienu sakumiņ':
Tu ar savu lepnumiņu
Sapelēsi vaiņagē.
200 [Kuldīgas Kld].

41562.

Tautu meita, tautu meita,
Kod es tevis sagaidīšu?
Tikai tod es sagaidīšu,
Kad jau byušu kalniņā.
365 [Sakstagalas Rz].

41563.

Tautu skuķe, lauka lapsa,
Sauca mani sila zaķi.
Vēl tu būsi brāliņam
Sila zaķa līgaviņa.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

41564.

Tās meitiņas, brūnacītes,
Uz manimi lūkojās.
Vai nebiju es puisītis,
Vai ne stalts tēva dēls?
Trim stūŗiem cepurīte,
Šūdināti zābaciņi.
198 [Krustpils D].

41565.

Tev, alksnīti, trauša miza,
Tu lūkam nederēj(i).
Tev, bajār, slinkas meitas,
Kas prātam nederēj(a).
427 [Tadaiķu Lp].

41566.

Tīrīts labs, tīrams labs,
Kur locīt kumeliņ'.
Māsa laba bāliņos,
Pret tautām lieloties.
358 [Rugāju Abr].

41567.

Traidu traidu, ciema meitas,
Ko tās traidu, ko netraidu?
Vai tās traidu mani pašu,
Vai ar manu kumeliņu?
115 [Galgauskas Md].

41568.

Tupi, tupi, tēva suni,
Gaidi meitai precinieku;
Dabūs' cimdu, dabūs' zeķu,
Dabūs' vīna biķerīti.
358 [Rugāju Abr].

41569.

Trīs gadiņi nolūkoju,
Kas tikusi mātes meita;
Kas tikusi mātes meita,
Kas darbiņa darītāja.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

41570.

Trīs gadīni tautu meita
Raudādama vie staigāja.
Dzied' vai raudi, tautu meita,
Es jau tevi gan neņemšu.
192 [Kosas C].

41571.

Trīs māsīnas sasēdušas
Pašā kalna galīnā:
Viena bija tieva gaŗa,
Otra bija zema resna,
Trešā pate daiļākā,
Tā tīk manam augumam.
192 [Kosas C].

- 61 -

41572.

Tu, meitiņa, nezināji,
Kādas domas es domāju.
Es domāju tev' saķert,
Abus vaigus nobučot.
552 [Madona Md apr.].

41573.

Upītē, upītē
Baltu roku (no)mazgātu;
Ciemiņā, ciemiņā
Skaistu meitu lūkotos.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

41574.

Uz Litaiņim, uz Litaiņim,
Uz litainīšu meitenem.
Litainīšu meitenītes
Ceļa molā gūvis gona.
35 [Baltinavas Abr].

41575.

Uz Liteni, uz Liteni,
Uz liteniešu meitiņām.
Zilas zaļas litenietes,
Kā vārniņas vazājās.
605 [Skolas].

41576.

Vai no elles tā izlīda,
Tik dižena tēva meita!
Man nokrita cepurīte,
Uz tevim raugoties.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

41577.

Vai ticat, neticat,
Man deviņas brūtes bija:
Trīs audējas, trīs šuvējas,
Trīs cimdiņu adītājas.
345 [Remtes Tk].

41578.

Vai tu traka, jauna meita,
Jauna puiša klausīdama!
Cik sietā ūdens stāv,
Tik pie puiša pravdas bija!
143 [Jāsmuižas D].

41579.

Vakar beja vakardīna,
Vakar es aizgulevu;
( Vakar es aizgulevu )
Malnā kraukļa krūdziņā;
Šudiņ mani atsyutēja
Jaunu meitu pulciņā.
605 [Skolas].

41580.

Vaca buoba leikim zūbim
Sūlej mani sovu meitu;
Suns apādi tovu meitu,
Es jau patsi vacumā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

41581.

Vēja ķerta, tu meitiņa,
Tu jau mani nadabūsi;
Lāpi savu slinkumiņu
Ar kažoka ielāpiem.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

41582.

Vīna beja man muosiņa,
Ūtra, bruoļa ļaudaviņa,
A tej treša, eistum sveša,
Tai padevu savu rūku;
Tai padevu sav' rūciņu,
Savu zalta gredziniņu.
466 [Vārkavas D].

41583.

Viens man teica, pieci liedza,
Lai nejemu šo meitiņ(u).
Klausīj' vienu teicējiņu,
Nekā piecus liedzējiņ(u)s;
Teicējami cimdu pāris,
Liedzējam ļauni vārd(i).
104 [Ēdoles Vp].

41584.

Vilkos ātri, gāju rāpus,
Jaunas meitas meklēdams;
Pamanīja ciema suņi,
Tie man bikses saecēja.
Būt' es stāvus meitas ķēris,
Suņi bikses nesaplēstu.
560 [Rīga ].

41585.

Visi kolpi, tāva dēli,
Līgaviņas apņāmuši;
Man kaunīga māmuliņa,
Nedrīkst ļaužu bildināt.
449 [Ungurmuižas D].

41586.

Visi puiši dabū sievas -
Vai es viens nedabūšu?
I man bija rudzi sēti
Abās pusēs lielu ceļu.
378 [Seces Jk].

- 62 -

41587.

Zila sila priedenīte
Šurpu turpu locījās;
Tā locīšu mātes meitu
Pa savam prātiņam.
32 [Babītes (Piņķu) Rg].

41588.

Zinu, zinu redzu, redzu,
Galdiņš pats nomazgāts;
( Galdiņš pats nomazgāts,)
Galdam kājas nemazgātas.
Ar cimdiemi govis slauca,
Ar dakšāmi vietu taisa.
119 [Gaujienas Vlk].

41589.

Žeigurīts mozs putniņš
Kaņepīti kustynoj;
Es puisāns kai ūzuls,
Meitas muoku keirinuot.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu