SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

3. Laima mūža licēja; grūts mūžs, ļauna diena

9157.

Oi Dīv'eņ, oi Dīv'eņ,
Kū tu mani padareji?
Ka ļaudimi dīna ausa,
Man satyma vakareņis.
422 [Līvānu pag. D].

9158.

Ai Dieviņi, ai Dieviņi,
Nu pavārgu, nu pavārgu,
Nu pavārgu no maizītes,
No labā kumeliņa.
Pavārguse Laime mana,
Pavārguse māmuliņa.
Ko [Kā], Laimiņa, tu pavārgi,
Pate mūža licējiņa?
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

91581.

Vai Dieviņ, kas nu būs,
Gauži sāp man sirsniņa!
Vai Laimīte nositās
Akmentiņu kaudzītē?
1311 [Apē (Vlk)].

9159.

Ai Dēklīte, mīļa balta,
Kādu mūžu man nolēmi:
Es nevaru, kaut gribētu,
čakla būte darbiņā;
Visi ļaudis mani sauca:
čampa ciema zeltainīte.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

9160.

Ai Laimiņ licējiņ,
Kam tu man tā noliki:
Maz' augumu, cietu galvu,
Netikušas rokas kājas.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

9161.

Ai ļaunā ļauna diena,
Kam tu mani vienu rāj?
Rāj tu citus citu dienu,
Lai tie mani nesmejās.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

9162.

Aiji manu vieglu sirdi,
Kā tik grūti nosapūti?
Vai paredzi ļaunu dienu,
Vai nelabu rājējiņu?
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

9163.

Ak tu Laimes dzeguzīt,
Tu taisnības nedarīji:
Citam dodi tu par daudz,
Citam maizes nav ko ēst.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

91631.

Aiziet manas prieka dienas
Kā saulīte vakarā;
Atnāk manas bēdu dienas
Nezināmas, neredzamas.
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

9164.

Apsēdos, noraudos
Pie pelēka akmentiņa,
Lai paliek ļauna diena
Pie pelēka akmentiņa.
216 [Ventspilī].

9165.

Asariņu pelti bridu
Ezeriņa dziļumā;
Pārbriduse, es atradu
Zelta pirti kurinām.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 265 -

9166.

Asariņu palti bridu
Kā dziļo ezeriņu;
Ļaunas dienas neizbridu,
Kur jau biju iebrieduse.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

9167.

Asariņu palti bridu
Kā dziļaju ezeriņu;
Man' Laimiņa noslīkusi
Aiz manām asarām.
52 [Burtniekos (Burtnieku pag. Vlm)].

91671.

Augstāk dzied cīrulītis
Par visiem putniņiem;
Gudrāks Laimes lēmumiņš
Par visiem padomiem.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

9168.

Bēdīgam cilvēkam
Zemīt' rīb staigājot;
I zemīte tā nerīb
Kā bēdnieka dvēselīte.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

9169.

Bēdu, manu lielu bēdu,
Kas to bēdu piebēdās?
Mūžu, manu grūtu mūžu,
Kas to mūžu nodzīvos?
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

9170.

Bēgu dienu, bēgu nakti,
Laimes likta neizbēgu;
Kādu mūžu Laime lika,
Tāds bij man dzīvojot.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

9171.

Bij Laimiņa nebijuse,
Man mūdiņu nelikuse!
Asariņu palti bridu
Kā dūņainu ezeriņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

9172.

Dar', Dieviņ, ko nedar',
Dar' visiem līdzībiņu:
Kam dar' grūti uzaugot,
Tam dar' viegļi dzīvojot.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ai Laimiņa, mūža māte,
Apsa- pate- domājies:
Ja bij grūti uzaugot,
Liec vieglāki dzīvojot!
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

9173.

Daudz dieniņu mūžiņā,
Cita laba, cita slikta;
Cita ēsta, cita dzerta,
Cita gauži noraudāta.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

9174.

Divi dienas mūžiņā,
Viena laba, otra slima;
Abi divi jādzīvo,
I labā, i slimā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9175.

Dod, Dieviņ, lielai augt,
Dod lielai nedzīvot!
Dod manam augumam
Grūtu dienu neredzēt!
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

9176.

Dod, Dieviņi, veselību,
Nepiekusu dzievādama,
Kā piekusu gulēdama,
Ļauni dieni vārdzināma.
157 [Vecpilī (Vecpils pag. Lp)].

9177.

Ēst manim gružu maizi,
Iekām Dievs tīru deva;
Dzīvot man slimu mūžu,
Iekām Dievs labu deva.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

9178.

Ej, Laimiņa, kur iedama,
Nāc pie manis pāriedama,
Palīdz manu grūtu mūžu
Vieglumā darināt!
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9179.

Ej, Laimiņa, tu pa priekšu,
Es no tavas pakaliņas,
Es no tavas pakaliņas,
Pa taviemi pēdiņiemi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 266 -

9180.

Ej, Laimiņa, tu pa priekšu,
Es tavās pēdiņās;
Nelaid mani to celiņu,
Kur aizgāja ļauna diena.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)], 345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9181.

Es ar Laimu sazabuoru
Pošā dz'eiv'es vid'eņā:
Jei man sūlē zalta krūni
Sudabreņa lap'eņuom.
435 [Latgalē].

9182.

Es bij' bēdu redzējusi,
Es otram nevēlēju;
Es bij, savus baltus vaigus
Asarās mazgājusi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Es otram nesasmēju,
Es bij' bēdas redzējuse,
Es bij' savas vilnānītes
Asarās mazgājuse.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

9183.

Es iecēlu liepa galdu
Miežu, rudzu klētiņā;
Tur sēdēja mīļa Māre,
Ar Dieviņu runādama.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

9184.

Es Laimai krāslu c'ēļu,
Jei iz tuo nasasāda.
Ej, Laimeņ, sovu ceļu,
Pots s'ēd'ēju krēsl'eņā.
435 [Latgalē].

9185.

Es, Laimiņ, negribēju
Tava zelta, sudrabiņa,
Kad manā mūdiņā
Savi dubļu bridējiņi.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

9186.

Es nebristu beidināma,
Neraudātu raudināma:
Lai brien manis kumeliņš,
Lai raud mana ļauna diena.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

9187.

Es pametu nedzērusi
Laimes lietu biķerīti,
Kam Laimiņa man' aizmirsa,
Labu mūžu nelēmusi.
226 [Kandavā (Tl)].

9188.

Es redzēju savu Laimi
Niedru poru laipojam;
Kaut varētu klāt pietapt,
Es iegrūstu ūdenī.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Es redzēju sav' nelaimi
Līdz pusei ūdenī;
Kaut es būtu datikuse,
Es dziļāki pabīdītu.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

9189.

Es redzēju sav' Laimiņu
Līdz pusīti ūdenī.
Kaut tā visa noslīkusi
Aiz manām asarām!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9190.

Es savai Laimiņai
Mūžam laba nevēlēju,
Kam tā manu mūžu lēma
Uz asaru avotiņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9191.

Es savai Laimiņai
Nedod' tīra ūdentiņa:
Lai dzeŗ vīnu, lai dzeŗ medu,
Kad tik man vieglis mūžs.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

9192.

Es savai Laimiņai
Raudādama žēlojos,
Kam tā mani jaunu lika
Tik lielās bēdiņās.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

9193.

Es šķitos sav' mūžiņu
Bez bēdiņu nodzīvot;
Es gulēju šūpulī,
Bēda kāju galiņā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 267 -

9194.

Gana man labu ļaužu
Labajā dieniņā;
Atnāk viena grūta diena,
Nav ne īsta bāleliņa.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

9195.

Gribēj' mani labi ļaudis
Laipā mest, pāri iet.
Metat manu ļaunu dienu,
Eitat pāri vaidēdami!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

9196.

Ir Laimiņa man likuse,
Laba mūža nelikuse:
Tecēdama sviedrus slauku,
Stāvēdama asariņas.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

9197.

Jāšus jāt, braukšus braukt,
Kājiņāmi netecēt;
Lai tek mana ļauna diena,
Kas kumeļa nebaroja.
18 (Kliģenē).

1. Pirku zirgu, devu naudu
Netecēju kājiņām;
Lai tek mana ļauna diena,
Kas naudiņas nemaksāja.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

9198.

Kā, sirsniņ, grūti pūti?
Kā, Laimiņ, gauži raudi?
Sirdis pūta - grūts mūžiņš,
Raud Laimiņa nolikusi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

9199.

Kad vēl biju es jauniņa,
Es staigāju dziedādama;
Nu grūtā dieniņā,
Asariņas slaucīdama.
("Māj. V." 1893, nr. 23).

9200.

Kam, Dieviņ, mani devi,
Kad nedevi labu mūžu?
Citu dienu pavadīju
Dziedādams, raudādams.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

9201.

Kam, Laimīte, man vēlēji
Tik raibotu mūža ceļu?
Vai tu mani nevarēji
Kunga krēslā sēdināt?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

9202.

Kaut es būtu zinājuse,
Kuŗu ceļu Laime iet,
Es sēdētu raudādama
Tā celiņa maliņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

9203.

Kaut es savu mūža Laimi
Celiņā satikuse,
Es tai krautu olu vezmu,
Ledus kalnu kāpinātu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Ai Laimiņa, raganiņa,
Būt' es tevi redzējusi,
Es tev liktu pilnu nastu
Sīku mazu akmentiņu.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

2. Ja redzētu es Laimīti,
Grūta mūža licējiņu,
Es tai krautu pilnu nastu
Sīku mazu akmentiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3. Kad es savu Dēkli, Laimu
Ceļmalā satikšos,
Tad es kraušu pilnu nastu
Sīkus mazus akmentiņus,
Lai viņai grūti nest
Kā man grūti mūžiņā,
Kā man grūti mūžiņā
Par visām māsiņām.
190 [Kuldīā].

9204.

Ko būs darīt Dieviņam,
Ka upīte netecēja;
Es būt' savu ļaunu dienu
Upītē slīcinājse.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9205.

Kū tei muna Laima dora,
Ilgi sēd vokorā?
Voi jei munu gryutu dīnu
Vīglumā darynuo?
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

- 268 -

9206.

Kur, Dēkliņa, tu sēdēji,
Kad es dzimu māmiņai?
Man vienai sērs mūžiņš
Par visām māsiņām.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

9207.

Kur, Dēkliņ, tu sēdēji,
Kad es dzimu māmiņai?
Vai sēdēji uz akmeņa,
Vai ūdeņa maliņā?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

9208.

Kur, Laimiņa, tu sēdēji,
Kad tu manu mūžu lēmi?
Vai tu biji iesēdies [iesēdusies]
Gauž' asaru paltiņā?
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

9209.

Lobujam loba dīna,
Vai snīg snīgi, vai lej leiti;
Slymujam slyma dīna
Syltujā sauleitē.
422 [Līvānu pag. D].

9210.

Labāk būtu negājuse,
Labu ļaužu nevīluse,
Būt' zinā(j)se ļaunu dienu
Ar seviemi līdz eimot.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

9211.

Labāk lusti lustējos,
Nekā bēdu bēdājos.
Ja es lusti lustējos,
Tad Laimīte priecājās;
Ja es bēdu bēdājos,
Tad Laimīte gauži raud.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

9212.

Laidus' ir man' Laimiņa
Šai baltā saulītē,
Daļas vien nelaidusi
Nivienā vietiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

9213.

Laime gāja laimēdama,
Meitām vietu taisīdama;
Citai taisa siena vietu,
Citai zelta, sudrabiņa.
Kam pataisa siena vietu,
Tai pataisa labu mūžu;
Kuŗai zelta, sudrabiņa,
Tai gaudajas asariņas.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

1. Laima gāja laimodama
Sievām vietu taisīdama.
Kuŗai taisa sienā vietu,
Tai gaužas asariņas.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Laima nāca laimodama,
Sievām vietu taisīdama,
Citām taisa rudzu salmu,
Citām zaļa āboliņa.
Kuŗai taisa rudzu salmu,
Tai mūziņu vieglināja;
Kuŗai taisa zaļ' ābola,
Tai mūziņu grūtināja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

9214.

Laime gāja par pagalmu,
Ar Dieviņu runādama:
Tai meitai mazs pūriņš,
Tai vajag viegla mūža.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

92141.

Laime Laime, māte māte,
Ko jūs abas domājiet?
Domājiet grūtu mūžu,
Vai nerātnu tēva dēlu?
110 [Cēsīs], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

9215.

Laime līda līdumiņu,
Ne visiem līdzi līda,
Citam līda šovasar,
Citam citu vasariņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

9216.

Laime mani kairināja,
Zeltābolu rociņā.
Man pasvieda, patecēju,
Ķēru, Ķēru, nesaķēru.
Dod, Laimiņa, mazumiņu,
Zeltābola nevajaga:
Jautra jautra lakstīgala, -
Ligzdiņš zara galiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

9217.

Laime manu mūžu vēl,
Ielejā stāvēdama,
Lai es slīkstu asarās,
Kā ieleja ūdenī.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 269 -

9218.

Laimiņa, Laimiņa,
Neteci kājām,
Ņem manu kumeļu
Sudraba kāpšļiem,
Tu jāsi pār zemi
Spiguļodama.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

9219.

Laimiņ, mūža licējiņa,
Uz teviem gauži raudu;
Ka jau laba nelikuse,
Kau(t) šitāda nelikuse.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

9220.

Ļaudis manu Laimu teica
Ūdenī nogrimušu.
Lai tā būtu nogrimuse
Līdz ar manu grūtu mūžu.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

9221.

Ļaudis manu mūžu lēma,
Šķiet Laimiņu nelemjam;
Man Laimiņa nolēmusi,
Kādu pati gribēdama.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9222.

Ļaudis manu mūžu lika,
Šķiet Laimiņu nelikušu;
Man Laimiņa nolikusi
Dzimstamā stundiņā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9223.

Ļaudis saka manu Laimi
Ūdenī noslīkušu;
Mana Laime kalniņā,
Sēd sudraba krēsliņā.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 101 [Rankā (Rankas pag. C)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Ļaudis manu Dēklu, Laimu,
Ūdenēi slīcināja;
Mana Dēkla pār ūdeni
Sēd sudraba laiviņāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

9224.

Ļaudis zina manu Laimi,
Es ļaudīm nezināju.
Gadu bija mana Laime
Ar ļaudīm runājusi.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

9225.

Ļaudis teica manu Dēkli
Ūdenī noslīkušu.
Mana Dēkle, mana Laima
Iet pa ceļu runādamas,
Iet pa ceļu runādamas,
Man vietiņas meklēdamas,
Man vietiņas meklēdamas
Labāi ļaužu sētiņāi.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

9226.

Ļaudis teica manu Dēklu
Ūdenī noslīkušu;
Mana Dēkla kalniņā
Zied kā balta ābelīte.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9227.

Ļaudis teica manu Laimi
Ūdenī noslīkušu;
Mana Laime kalniņā
Sudrabiņu vēdināja.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Citi ļaudis tā sacīja:
Tev Laimīte noslīkusi!
Es redzēju sav' Laimīti,
Zelta laipu laipojot.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

9228.

Ļauni ļaudis manu Laimi
Ūdenī slīcināja;
Man' Laimiņa žāvējās
Zelta kārkļu krūmiņā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

9229.

Ļauna diena priecājās
Jemt man visus bāleliņus.
Ai, lūdzama, ļauna diena,
Pamet vienu bāleliņu,
Kur varēju sērsti iet
Jele retu svētu rītu.
226 [Kandavā (Tl)].

9230.

Ļauna diena priecājās,
Redzēj' mani panīkušu;
Man' Dieviņš atspaidīja
Ar sidraba atspaidiem.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

- 270 -

9231.

Ļaunu ļaužu lieli ceļi
Ar rozēm, magonēm;
Mans celiņš nozaļoja
Ar to zaļu maura zāli.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9232.

Lietus lija, nenoliju,
Kā nomirku rasiņā;
Tautas rāja, nenorāja,
Kā norāja ļauna diena.
40-1 (Bigauņciemā), 49,
216 [Ventspilī], 218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)], 224 [Kabilē (Kld)], 240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)], 271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

9233.

Līču loču straujupīte
Man' laiviņu vizināja;
Iet laiviņa līku teku,
Līks mans mūža gabaliņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

9234.

Līcen līka bērza laipa,
Bēdīgam staigājot.
Lai tā līka, ka nelūza,
Ka negrima dibenā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

9235.

Likuse man Laimiņa,
Laba mūža nelikuse.
Likuse man Laimiņa
Treju durvju virināt:
Vienas kungu, otras tautu,
Trešas savu bāleliņu.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

9236.

Lūdzu Dievu, lūdzu Laimu,
Abus divus mīļi lūdzu:
No Dieviņa veselību,
No Laimiņas labu mūžu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

9237.

Māsiņ manu jaunāko,
Tevi sauca vecāko:
Ļauna diena, ne labā,
Tevi vecu padarīja.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

9238.

Man Laimiņa kroni pina
Zem zaļā ozoliņa.
Nopinuse, novijuse,
Liec manā galviņā!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

9239.

Man' Laimiņa notecēja
No kalniņa lejiņē;
Nobāl mani sārkan' vaigi
Līdz ar rožu vaiņedziņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

9240.

Mana Dēkle, mana Laime
Iet pa ceļu runādamas.
Gana labi norunājšas:
Maizītēje man dzīvot.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

9241.

Man ļautiņi apsasmēja,
Slimu mūžu dzīvojot.
Vai ar naudu es nopirku,
Vai no Dieva prasījos?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

9242.

Manubēd Dievs ar Laimu
Iet lielā ienaidā:
Dievs man lika vieglu mūžu,
Laima liedz raudādama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

9243.

Mīdzeņš mani apmuoce
Un ūtora ļauna dīna.
Mīgu guļu, to izguļu,
Ļaunas dīnas navareju.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

9244.

Mēs bijām trīs māsiņas,
Trīs laipiņas laipojam.
Vidējai grūts mūžiņš,
Laipa grima dibenā.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

9245.

Nāc, Laimīte, aplūkot,
Kāda mana dzīvošana:
Visi vietas pabalstiņi
Asarām nobiruši.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

- 271 -

9246.

Ne visiem Laima taisa
Labu vietu maliņā;
Citai Dievs, Laima taisa,
Citai taisa Veļu māte.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

9247.

Nelaim' mana, nebēdnīca,
Man' iegrūde ūdenie;
Man' Laimiņa, izvilkuse,
Saulītē izkaltēja.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

9248.

Nesalūdžu lepnu ļaužu,
Nesamešu celīšos;
Lūdzu Dieva, lūdzu Laimes,
Nosamešu celīšos.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

9249.

Neviens meitu neredzēja,
Kad staigāja raudādama;
Mīļa Māra, tā redzēja,
Tā slaucīja asariņas,
Tā slaucīja asariņas
Baltāi zīda nēzdaugāi.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

9250.

Nodzeries, man' Laimiņ,
Porā rāvu ūdentiņu!
Kam tu manu mūžu lēmi,
Pormalā stāvēdama?
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

9251.

Pāri, pāri, lietus gaiss,
Par šo zemes gabaliņu;
Pāri pāri ļauna diena
Par maniem bāliņiem.
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

9252.

Pāri, pāri par upīti,
Par to pašu dziļumiņu;
Pāri, pāri ļauna diena,
Par šmuidro augumiņu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

9253.

Paldies Dēklai, paldies Laimai,
Paldies mane māmiņe!
Es, izaudzis, nodzīvāšu,
Kungu rijas neredzējis.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

9254.

Pati Laima laba sieva,
Pati liela grēciniece:
Pati lika vieglu mūžu,
Pati gauži raudināja.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

9255.

Pieder pieši pie zābaka,
Pie labā kumeliņa;
Ļauna diena nepieder
Pie smuidrā augumiņa.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)],
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 370 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9256.

Pietrūks tev, ļauna diena,
Cik es būšu nabadziņš:
Ņemšu kalpu, kalponīti,
Iešu pats druviņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

9257.

Rāvainiņa mana kāja,
Rāva purva bridējiņa;
Asarām vilnainīte
Vakarēju raudājumu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

9258.

Raud Laimiņa, raud māmiņa,
Abas divas gauži raud.
Māte saka Laimas vainu,
Laima saka mātes vainu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9259.

Raud māmiņa, raud Laimiņa,
Abas divas gauži raud.
Kam, Laimiņa, tu raudāji,
Pate mūža licējiņa?
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Raud' es gauži, raud' es gauži,
Raud Laimiņa līdz ar mani.
Kam, Laimiņa, tu raudē,
Pate mūža lēmējiņa?
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

9260.

Rāja mani tautu dēls,
Rāja tautu māmuliņa;
Rāja tautas, nenorāja,
Kā norāja ļauna diena.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

- 272 -

9261.

Riti, riti, rīta rasa,
Pa ozolu lapiņām;
Tā ritēja ļauna diena
Gaŗām manu augumiņu.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

9262.

Salaužosi zobeniņu,
Sakuŗosi uguntiņu.
Sildies, mana ļauna diena,
Pie tērauda uguntiņa!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9263.

Satikās mana Laime
Ar Nelaimi celiņā.
Grūd, Laimiņa, Nelaimiņu
No celiņa maliņā!
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

9264.

Saula saula, zema zema,
Kam tu leidza nadarīji:
Citam vīgli, citam grouši,
Citam dzelža rūkas kuojas.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

9265.

Saucin sauca aiz upītes,
Vai sauc Laime, vai māmiņa?
Vai sauc Laime mūža likt,
Vai māmiņa parunāt?
121 [Gulbenē (Md)], 126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

9266.

Šī dieniņa, tij dieniņa,
Aiziet visas mūžiņā;
Ļauna diena, tij dieniņa,
Tij paliek atmiņā.
("Māj. V." 1893 nr. 23).

9267.

Sēd', Laimiņa, ceļmalā,
Ne manās kamanās;
Grūtu mūžu nolikuse,
Gribi viegli vizināma.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

1. Sēdi, Dēkle, vez akmeņa,
Ne uz manu ragu galu;
Tu man sliktu mūžu lēmi,
Būs man tevi vizināt?
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

9268.

Sērs mūžiņš man augot,
Nedod Dievs dzīvojot!
Vēl', Dieviņ, lem, Laimiņ,
Labu mūžu dzīvojot.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

9269.

Zila zaļa gaisma plauka
Bez saulītes vakarā;
Tā nebij zaļa gaisma,
Tā bij mana jauna Laime.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

9270.

Slīku, slīku, grimu, grimu
Dziļajā ūdenī;
Nij noslīku, nij nogrimu
Par Laimītes likumiņu.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

9271.

Svāta Muora maizi cepe
Uz deveņu līpa lopu.
Dūd, Muoreņ, tuos maizeitis,
Lai naveita man' sirsneņa,
Lai naveita man' sirsneņa
Par deveņis vasareņis.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

9272.

Tev, Laimiņ, nepabrist
Manu gaudu asariņu;
Tu teicies lietā likt,
No māmiņas atšķīrusi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

9273.

Tec kājām, tu Laimiņa,
Kam kŗaujies vezumā?
Lai vizina tās meitiņas,
Kam tu lēmi labu mūžu.
224 [Kabilē (Kld)].

9274.

Cik kājiņas neiespēru
Asariņu paltiņā,
Kaut Laimiņa neķērusi
Aiz baltās vilnainītes.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9275.

Trīs meitiņas sasēdušas
Vienā liepu soliņā.
Sak' Laimiņa, gaŗiedama,
Kuŗai būs grūts mūžiņš?
- Tai vidai māsiņai,
Tai jau būs grūts mūžiņš,
Tai jau bija vaigu gali
Asarās nobālējši.
1311 [Apē (Vlk)].

- 273 -

9276.

Uz Laimiņas mūžu raudu,
Ne uz savas māmuliņas:
Laime mūža licējiņa,
Māte kāra šūpulīti.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

9277.

Vārgot mun kā vārgam,
Ka navā labu ļaužu.
Kad tos vārgus izvārgoju,
Tad panāču labus ļaudis.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

9278.

Vārgot man vārguļam,
Vārgot Laime nolikuse.
Kad tos vārgus izvārgošu,
Kozin labu ieraudzīšu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

1. Vārgot mun ij jaunam,
Vārgot mun ij vecam;
Kad tos vārgus izvārgošu,
Koz jel labu ieraudzīšu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

9279.

Vai es savu grūtu mūžu
Raudādama atraudāšu?
Vai raudāja Laime mana,
Kas man tādu nolikuse.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

9280.

Vai Laimiņa man nolēme
Grūtu mūžu dzīvojot?
Ciema ļaudis, ļauni ļaudis,
Tie man dara grūtu mūžu.
226 [Kandavā (Tl)].

9281.

Vai pelēkas villainītes
Velēdama izvelēsi?
Es gribēju sav' mūžiņu
Bez sirdēstu nodzīvot.
224 [Kabilē (Kld)].

9282.

Veca veca Laimes māte,
Nevīžoja kalnā kāpt.
Sniedz rociņu, uzvedīšu,
Liec man' ļaužu godiņā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9283.

Vītols auga pagalmā
Apaļām lapiņām,
Apakšā avotiņš
Ar salto ūdentiņu.
Laime sauca jaunas meitas
Pie avota mazgāties:
Nākat, meitas, mazgāties,
Še autiņš slaucīties.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

9284.

Celies agri, man' Laimīte,
Gulies vēli vakarā,
Palīdz' manu grūtu mūžu
Vieglumāi darināt.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

1. Celies, mana mūža māte,
No purviem, avotiem,
Palīdz' manu grūtu mūžu
Vieglumā darināt.
354 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9285.

Celies, mana Dēkle, Laima,
No ūdeņa, no akmeņa:
Nu es biju tā vajāta,
Ka vairs lieti nederēju.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Celies, Dēkle, celies, Laime,
No ūdeņa uz akmini!
Gan tu biji gulējuse,
Līdz es lieti nederēju.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

9286.

Celies, mana Laimes māte,
No purviem, ezariem!
Tu bij' ilgi gulējusi,
Es bij' gauži raudājusi.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

40550.

Ai Dīveņ, kū darīšu,
Muna Laime nūsleikuse;
Lēkšu pate jyureņā,
Vilkšu Laimi maleņā.
605 [Skolas].

- 274 -

40551.

Vai Dieviņ, pieņem mani,
Ai Laimiņ, nevar vairs;
Izbeidz manu grūtu mūžu
No ļaužiņu valodām.
358 [Rugāju Abr].

40552.

Ai Laimiņa, goda sieva,
Godā manu augumiņu;
Iemet manu pēlājiņu
Dziļā dūņu ezerā.
190 [Kokneses Rg].

40553.

Ai Laimiņa, licējiņa,
Kam tu mani mazu liki?
Visi mani matu gali
Rasiņā nomirkuši.
127 [Grostonas Md].

40554.

Vai Laimiņa man nolēma,
Grūtu mūžu dzīvojot?
Ciema ļaudis, ļauni ļaudis,
Tie man dara grūtu mūžu.
184 [Ķēču Rg].

40555.

Atej tu, mana Laimiņa,
Par rasiņu, caur migl(iņ)u,
Lai neredze ļaunie ļaudis,
La(i) visi ļaunu nevēlēj'.
605 [Skolas].

40556.

Atsasādas muna Laime
Iz dagušas pagalītes;
Atsasāda, nūzapyuta,
Mani nūšā īvaduse.
605 [Skolas].

40557.

Atsasēsti, muna Laime,
Uz dagušas pagaleites!
Kam tu mani jaunu liki
Tik leluosi bēdiņuos?
27 [Atašienes Rz].

40558.

Sēdi nu, man' Laimiņ(a),
Uz degošas pagalītes!
Būt' likusi labu mūžu,
Es paceltu mīkstu krēslu.
241 [Lubānas Md].

40559.

Kam tu mani jaunu liki
Tik leluosi bēdiņuos!
Byut' likuse lobu myužu,
Pacaltum līpas krāslu.
27 [Atašienes Rz].

40560.

Aug manam pēlējam,
Auga dēli, auga meitas.
Liec, Laimiņ(a), tai godā,
Kur i manu augumiņu.
146 [Jaungulbenes Md].

40561.

Celīs, muna līgaviņa,
Apeinīša vīglumiņu!
Lai guļ tova ļauna dīna
Akmistiņa gryutumiņu.
326 [Preiļu D].

40562.

Celīs vīgla, saiminīca,
Zūsis spolvu vīglumeņa
[vīglumeņu]!
Lai guļ tova ļauna dīna
Lynu muorka gryutumeņa.
182 [Kaunatas Rz].

40563.

Citi ļaudis mani teica,
Citi mani nicināja.
Ai māmiņa mīļa balta,
Apsedz manu augumiņu;
Apsedz manu augumiņu
No ļautiņu valodām.
184 [Ķēču Rg].

40564.

Dīviņ, daļas devējiņš,
Laimiņ, myuža sprīdējiņa!
Sprīd, Laimiņa, taidu myužu,
Lai naraužu dzeivojūt.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

40565.

Dievīn, vēli tu man labu,
Ļaudis labu nevēlēja.
To ļautīņi vien vēlēja,
Lai staigātu raudādama,
Asarīnas slaucīdama.
39 [Bārtas Lp].

40566.

Dzīdi, meita, nabādoj,
Tova Laima nabādoj;
Na šūdiņ tova Laima
Rauga vītas maliņā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 275 -

40567.

Ej, Laimeņa, leidza ar mani
Kot na lelu gabaleņu;
Da celiņu vīn pabrīn
Munu gaužu asareņu.
174 [Kārsavas Ldz].

40568.

Ej, Laimeņ, pa laipeņi,
Naīkreit upeitjā;
Dūd rūceņi, es puorvesšu,
Līc maņ' ļaužu kuorteņā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

40569.

Ej, Laimiņa, tu papriekšu,
Neļauj manim to dzirdēt,
Neļauj man to dzirdēt,
Ko man ļauni ļaudis vēl.
381 [Sēļu Vlm].

40570.

Es tū sovu ļaunu dīnu
Pa vuortim pavadeju;
Pa vuortim pavadeju,
Ar kuojom sameideju.
18 [Andrupenes Rz].

40571.

Es bij' ļaužu izpaļiņa,
Es lietiņas nederēju;
Man Laimiņa audzējuse
Diženo tēva dēlu.
293 [Oļu (Oļu-Apeltienas) Md].

40572.

Es būt' kuoju īspāruse
Asarinu paltenā.
Nalaimīte garam guoja,
Es aiz Laimas paslēpūs,
Lai varātu visu mūžu
Ar Laimiņu nūdzeivuot.
494 [Viļānu Rz].

40573.

Es redzēju savu Laimeņu
Aiz vuortimi stuovejūt.
Ej, Laimeņa, ustobā,
Es tevi skaisti pamīļuošu.
Es tev devu bādu plast [ēst],
Asariņu atsadzert.
170 [Kapiņu D].

40574.

Es redzēju sovu Laimi
Iz laipeņu syupuojūtīs.
Pamozom, Laima muna,
Naīkreiti upītē!
Tu īkriti upītē,
Es myužami osoruos.
326 [Preiļu D].

40575.

Es redzēju sovu Laimi
Pa pusei yudinī.
Nuoc, Laimiņ, snīdz rūciņu,
Vilkšu tevi maliņā.
605 [Skolas].

40576.

Es sovai Laimiņai
Da zemei klanījūs,
Ka tei man nūlykuse
Vīglu myužu dzeivojūt.
357 [Rudzētu D].

40577.

Es sovaji Laimiņaji
Rauduodama žālovūs,
Ka jei mani tiki jaunu
Iz bēdiņu palaiduse.
389 [Silajāņu Rz].

40578.

Es sovai Laimeņai
Rauduodama žālojūs,
Ka jei myuža naīlyka
Kai cytom muoseņom.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

40579.

Es sovai Laimeņai
Rauduodama žālovūs,
Lykuse mani dzeivuot,
Loba myuža nalykus(e).
326 [Preiļu D].

40580.

Es visiem ļautīniem
Peļamā mātes meita;
Man Laimiņa taupījuse
Teicamo tautu dēlu.
192 [Kosas C].

40581.

Gāju ceļu, laidusēs,
Uz Laimiņu žēloties;
Būšu ļaužu, voi nebūšu,
Voi būš' ļaužu valodām.
241 [Lubānas Md].

- 276 -

40582.

Gribēj' mani (ļauni) ļaudis
Laipā mest, pāri iet.
Meties, mana ļauna diena,
Lai iet pāri vaidēdami.
605 [Skolas].

40583.

Kab es byutu sovu Laimu
Teirumā satykuse,
Byutu pušu puorplāsusja,
Yudinī īsvīdusja.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

40584.

Kaida tī spūdra laiva,
Par Lubuonu atleigoj!
Tei, muoseņ, tova Laima,
Atīt tevja apsavārtu.
89 [Dricēnu Rz].

40585.

Kas Laimei roku deva,
To Laimīte noglaudīja;
Kas Laimei kāju spēra,
Tas Laimītes neredzēja.
192 [Kosas C].

40586.

Ko būs darīt Dieviņam,
Ka upīte netecēja?
Es būt' savu ļaunu dienu
Upītē slicināj'si.
146 [Jaungulbenes Md].

40587.

Ko es biju sariebusi
Savai Laimei dzīvodama?
Ne pašai laba mūža,
Ne manām telītēm.
241 [Lubānas Md].

40588.

Ko, Laimiņ, stāv' aiz duru,
Ko aiz duru klausījies?
Ej vidā, celšu krēslu,
Liec man' ļaužu godiņā.
281 [Neretas Jk].

40589.

Kuŗa Laime palaidusi,
Tā par mani gādājusi;
Kuŗš Dieviņis zirgu pirka,
Tas dos zirga jājējiņu.
241 [Lubānas Md].

40590.

Kur, Laimeņ(a), tūlaik beji,
Ka as dzymu māmeņai?
Voi tu beji pura molā,
Voi sēdēji uz akmina.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

40591.

Laime prosa teira yudiņa,
Ar kū rūkas nūmozguot;
Es padevu bikerīt(i)
Sovu gaudu asariņ(u).
326 [Preiļu D].

40592.

Lyudžu Dīva, lyudžu Laimes,
Abi lyudžu rauduodama:
Nu Dīviņa paleidziņa,
Nu Laimiņes lobu myužu.
35 [Baltinavas Abr].

40593.

Ļaunas dīnas naredzēju,
Kai sovu aušu golu.
Ļaunu dīniņu pamynu
Zam sovom kuojiņom.
358 [Rugāju Abr].

40594.

Myn maņ ļaudis mynamū
Dubļajom kuojeņom;
Ceļ maņ Laimja ceļamū
Zīdajom rūceņom.
326 [Preiļu D].

40595.

Māsīn, mana jaunākā,
Tevi saku [saka] vecākā [vecāko],
Grūts mūžīns, ļauna diena,
Tevi vecu padarīja.
192 [Kosas C].

40596.

Muoseņ, muna jaunuokuo,
Tevja saucja vacuokuos!
Ļauna dīna, na lobuo,
Tej maņ dora vacumeņ'.
326 [Preiļu D].

40597.

Māte mani ielikusi
Bez vārdiņa šūpulī;
Man' Laimiņa ielikusi
Labu ļaužu pulciņā.
241 [Lubānas Md].

- 277 -

40598.

Nadūd Dī(v)s, nalīc, Laime,
Zam vaiņuka nūdzeivuot!
Rūkys dorba napanas,
Augums ļaužu volūduos.
170 [Kapiņu D].

40599.

Nepiekusu malt iedama,
Nepiekusu druviņā;
Kā piekusu, gulēdama
Ļaunas dienas rājama [rājumā].
241 [Lubānas Md].

40600.

Nesasmēju nevienam,
Kāda kuŗu neredzēju.
Kādu Laima izlaidusi,
Tādu māte auklējusi.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

40601.

Nazynit, nazynit,
Kaida man Laime beja.
Ka zynuotu munu Laimi,
Skrītu vysi yudinī.
605 [Skolas].

40602.

Nikni vēji izjaukuši
Man smolkū linu lauku;
Ļauni ļaudis izjaukuši
Mums meileigu dzeivūšonu.
24 [Asares Il].

40603.

Puiši meitas nicināja,
Laimes māte klausījās.
Sak' Laimiņa stāvēdama,
Ka lūgdams nepielūgsi.
263 [Mēmeles Jk].

40604.

Sen tie ļaudis daudzināja
Nāburgos arājiņu.
Dod, Dieviņ, liec, Laimiņ,
Man citā maliņā.
213 [Lazdonas Md].

40605.

Slimi ļaudis, labi ļaudis,
Man mūdiņa nelieciet!
Dieviņš augstu, Laime zemu,
Man mūdiņa licējiņi.
241 [Lubānas Md].

40606.

Vai tur krita kļava lapa,
Kur augusi kļavienā?
Vai tur Dievs laimi lika,
Kur ļautiņi daudzināja.
127 [Grostonas Md].

40607.

Vējiņš loka paeglīti
Liela ceļa maliņā;
Tā lai loka ļauna diena,
Man' auguma pēlājiņ'.
241 [Lubānas Md].

40608.

Vēl', Dieviņ, tu man labu,
Ļaudis labu nevēlē.
Vēl' man labu zirgu braukt,
Labu maizes arājiņu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

40609.

Vīnam tyku, na vysim
Par Laimeņas lykumeņi.
Maņ Laimeņa myužu lyka
Līpu krāslā sēdējūt.
174 [Kārsavas Ldz].

40610.

Visi man' šautri sviede,
Visi stūma ūdenī.
Manis Dievs, mana Laime,
Mana [Mani] šautra vairotāji.
241 [Lubānas Md].

- 278 -
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu