SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

- 181 -

1. Ļaužu valodas, slava un neslava, paļas un nievāšana, nicināšana, melnesība

8282.

Adatiņa iztecēja
No sarkana dzīpariņa;
Dievs dod manim iztecēt
No ļautiņu valodām.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Apgāzēs vācelīte,
Iztecēja kamoltiņi;
Dod, Dieviņ, iztecēt
No ļautiņu valodām!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

8283.

Āboliņa vecainīte
Smildziņām saauguse;
Lielu radu brāļa māsa
Paliek ļaužu valodās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8284.

Āriskam bērziņam
Daudzi sīku žagariņu;
Jaunajām meitiņām
Daudz valodu dzīvojot.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

8285.

Āžam zobi nomizuši,
Blīgžņu mizu mizojot;
Puišam mēle nodiluse,
Ap meitām runājot.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8286.

Ai bāliņ, ai bāliņ,
Nevar vairs valodām.
- Ej, māsiņa, droši pāri,
Min valodas kājiņām!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 82 [Kļavkalnē (Kļavkalns, Kosas pag. C)].

1. Caur sieniņu es dzirdēju,
Ļaudis mani aprunāja.
- Ej, meitiņa, lec, meitiņa,
Min valodas kājiņām!
362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8287.

Ai bāliņa līgaviņa,
Nenes mani kukuļam;
Bāliņam tīri kvieši,
Izcep kviešu kukulīti.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

8288.

Oi Dīv'eņ, oi Laim'eņ,
Kuru ceļu nyu es īšu?
Pa visim c'el'eņim
Staigoj' muni pāluojeņi.
422 [Līvānu pag. D].

8289.

Vai Dieviņi, es nevaru
Panest ļaužu valodiņas!
Laidīšos upītē,
Lai līdzēja vilnis nest.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

82891.

Ai Dieviņi, gan ir grūti
Bez arāja nodzīvot!
Rokas darba nepanesa,
Augums ļaužu valodiņu.
121 [Gulbenē (Md)].

8290.

Voi Dīv'eņ, kas par ļaudim,
Ka vīns ūtru nycynoj'!
Gon saul'eit'e bolta, skaista,
T'ej nivīna nanycyna.
429 [Kārsavas pag. (Ldz)].

- 182 -

8291.

Vai Dieviņi, ko darīšu,
Ļaudis mani aprunāja;
Es gul' ļaužu valodās
Tā kā dūņu ezerā.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

8292.

Vai Dieviņ, ko darīšu,
Ļaudis mani neieredz!
Tīšos linu palagā,
Līdīš' Dieva zemītē.
Žēlo mani, mīļš Dieviņš,
Es jau biju tā vaināta,
Es jau biju tā vaināta,
Ka vairs nieka nederēju,
Ka vairs nieka nederēju
Ne īstiem brālīšiem.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)].

82921.

Vai Dieviņi, ko darīšu!
Nu ļautiņi daudz runās:
Šo rudeni tautu dēls
Noņems manu vaiņadziņu.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

8293.

Vai Dieviņ, kur palikšu,
Lielu, mazu vainojama!
Laidīšos upītē
Raudavīšu pulciņā:
Labāk upes raudavīte,
Nekā ļaužu vainojama.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

8294.

Ai Dieviņ, mīļa Māra,
Valodām vairs nevaru,
Valodām vairs nevaru
Valkāt savu vainadziņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

8295.

Ai Dieviņ, nevar' vairs
Aiz ļautiņu valodām!
Lec saulīte, aust gaismiņa,
Aug valodas augamo.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

8296.

Ai Dieviņ, nevar' vairs
Bez tā sava arājiņa:
Rokas darba nepanesa,
Augums ļaužu valodiņas.
1311 [Apē (Vlk)].

8297.

Ai Dieviņu, nu nokrita
Mans lielais sirdsēstiņš:
To meitiņu godā liku,
Ko ļautiņi niecināja.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

8298.

Ei Laimiņ, goda sieva,
Godē manu augumiņu,
Iemet manu pēlājiņu
Melnajā dūņiņā.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

8299.

Ai Laimīte, Laimes māte,
Godā manu augumiņu;
Es jau biju tā izpelta,
Kā caur sietu izsijāta.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

8300.

Ai Laimiņa, pacel krēslu,
Pavārguse mātes meita;
Jau tā bija pavārguse,
Vēl tur ļaudis valodās.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Pavārgusi mātes meita
Sēdās ceļa maliņā.
Tec, Laimiņa, pacel krēslu
Ir vārguļa bērniņam.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

8301.

Ai Laimiņ, pieņem mani,
Ai Dieviņ, nevar vairs
Aiz tā viena grūtumiņa:
Aiz tām ļaužu valodām.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

8302.

Ai ļautiņi, nelaidiet
Pa vējam valodiņu;
Dievis zina, vai es būšu
Tā puisīša līgaviņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 183 -

8303.

Ai lietiņi, nelīst' vairs,
Zemīt' vairs nepanes;
Ai ļautiņi, nerunājt,
Augumiņš vairs nenes.
129 [Luteros (Zvārtavas pag. Vlk)].

8304.

Vai māmiņa, vai māmiņa,
Grūt' nest ļaužu valodiņas;
Ļaudis manim uzkāruši
Valodām šūpolīti.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

8305.

Vai māsiņa, mīļa balta,
Tu bij tāļi, es jo tāļi;
Pūš vējiņš, runā ļaudis
Mums diviemi starpiņā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

8306.

Aiji mana vedekliņa,
Tavu gudru padomiņu:
Sētā mani peltin pēla,
Teicien teica brāliņam.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8307.

Aija manu augumiņu,
Valodiņu nesējiņu!
Citu zinām' i panesa,
Citu ir nezināmu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8308.

Ai nāburgu māmuliņa,
Ko es tevim ļauna daru?
No malām tautas nāca,
Tu priekšā pēlājiņa.
79 [Jumurdā (Jumurdas pag. C)].

1. Ai nāburgu puisēniņi,
Kādu ļaunu jums darīju?
Cik jāj mani precinieki,
Jūs pirmie pēlājiņi.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

8309.

Ai rociņas, ai kājiņas,
Kam augāt netikušas!
Roku dēļ, kāju dēļ
Niecin' visu augumiņu.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

8310.

Ai zemīte, zaļa zāle,
Vēl tu mani pāri nesi;
Sen es būtu pagrimuse
Pa ļautiņu valodām.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1. Ai zemītes zaļa zāle,
Kam tu mani pāri nesa(?)?
Es vair rimti nevarēju
Aiz ļautiņu valodām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8311.

Ai skaistais vainaciņ,
Kur bij man tevi likt?
Nestāv vaira galviņā
Aiz tām ļaužu valodām.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

8312.

Ai vaiņaga vijējiņa,
Vij man retu vaiņadziņu,
Lai vējiņš cauri pūta
Visas ļaužu valodiņas.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

8313.

Ei vecais brūtgāniņš,
Kam tu mani aprunāji?
Kā no tropa bites līda,
Tā no tevis ļauni vārdi.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

8314.

Aiz kalniņa lejiņā
Nokaltuse driķu druva;
Tā sakalta meitu mēle,
Par puišiem runājot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8315.

Aiz kū man nasagrib
Ni dziduot, gavyluot?
Dzēržu sovu augumeņu
Tuoli, tyvu nycynamu.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

8316.

Aiz ko mans vainadziņš
Iekrīt cūku silītē?
Kā silē nekritīs,
Pilns no ļaužu valodām.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

8317.

Aiz tā sila gabaliņa,
Tur aug mana ļaudaviņa.
Kaut ļautiņi zinājuši,
Valodiņas nedarīt'.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

- 184 -

8318.

Aiz tautieša aiztecēju
Kā aiz zaļa ozoliņa,
Tautiets manu kaunu sedza
Pret tām ļaužu valodām.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

83181.

Aiziet saule aiz mežiem,
Aiz melniem debešiem:
Dod, Dieviņ, tā aiziet
Man' auguma pēlājam!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8319.

Ap manim ļaud's runāja
Kā ap rudzu tīrumiņu.
Dod sist velni man, Dieviņ,
Kā rudzīšu tīrumam.
388 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8320.

Ap maniem ļaudis laida
Locīdami valodiņas;
Šķiet man visas neprotamas,
Atlocītas valodiņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

8321.

Apāvos kurpītēs,
Rakstītās zeķītēs,
Lai tie mani pēlājiņi
Stāvu lēca ūdenī.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

8322.

Apdziest mana uguntiņa,
Tautu durvis daejot;
Tā dziest ļaužu valodiņas,
Ap manim runājot.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

1. Apdzisa man guntiņa,
Tautu durvīm pieejot;
Ne tā man guntiņ' dzisa,
Dzisa ļaužu valodiņa.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

8323.

Apsagāza vācelīte,
Iztecēja kamoliņi;
Izrunāja valodiņu,
Nevar vaira salasīt.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

8324.

Apkārt kalnu ar līkumu
Gāj' pie savas līgaviņas,
Lai ļautiņi neredzēja,
Lai necēla valodiņas.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

8325.

Apkārt kalnu ar līkumu,
Tautu dēlu vadīdama,
Lai ļautiņi neredzēja,
Lai nesaka cerējam.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

8326.

Apar mani ļaudis rēja,
Apar manu kumelīn';
Vai es vie(n) vīrīns biju?
Vai man vie(n) kumelīns?
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

8327.

Apstājies, straujupīte,
Gan tu biji tecējusi;
Stājaties, labi ļaudis,
Gan bijāt runājuši,
Gan bijāt runājuši
Ap to manu augumiņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

8328.

Ar bitīti aizsūtīju
Mīļajam grāmatiņu;
Ar ļaudīm nevarēju,
Ap to manu augumiņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

1. Es ar sauli aizsūtīju
Mīļajam grāmatiņu;
Ar ļaudiem nesūtīju,
Ļaudiem daudzi valodiņu.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

8329.

Ar Dieviņu, veci puiši,
Man' auguma smējējiņi!
Man atnāca jauns puisītis,
Ieš' projām dziedādama.
224 [Kabilē (Kld)].

8330.

Ar vysim sadarēju,
Ar vysim loba beju;
Ar tū vīn nasadarēju,
Kas pacēl'e volūdeņu.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

- 185 -

8331.

Asariņu palti brižu
Kā dziļo ezeriņu:
To man dara ļauni ļaudis
Ar savāmi valodām.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

8332.

Atsaroda, kas pac'ēl'e
Sylā zaļu v'el'ēn'eņu;
Atsaroda, kas pajēm'e
Peļamū dzaltan'eiti.
422 [Līvānu pag. D].

8333.

Atsasēdu ganīdama
Aiz pelēka akmentiņa,
Lai vējiņš pāri pūta
Visas ļaužu valodiņas.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Atsasēdu uz tiltiņa
Es ar savu arājiņu,
Lai pārpūta ziemas vēji
Visas ļaužu valodiņas.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

8334.

Atsasēdu ganīdama
Uz pelēka akmentiņa,
Lai nosēd pālājiņš
Kā pelēks akmentiņš.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

8335.

Atsasēdos ganīdama
Uz pelēka akmentiņa,
Lai tā klust ļaužu mēles
Kā pelēks akmentiņš.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

8336.

Atasēdu, noraudāju
Uz pelēka akmentiņa,
Lai noguli kā akmens
Tie, kas mani aprunāja.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

8337.

Atsasādu sūliņā
Pret'eim sovu pāluojeņu;
Vairuok kauna pāluojam
Na munam augumam.
422 [Līvānu pag. D].

8338.

Attek meitu braķerītis
Pa lielo tīrumiņu.
Tā iet meitas brāķēdams,
Kā lācs auzas [=lāčauzas]
braucīdams.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

8339.

Atsavēre duraviņas,
Visai manas neveŗamas;
Izsacēle valodiņas,
Visai manas nerunātas.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

8340.

Audzin augu es meitiņa,
Dieviņš zin, kam es augu,
Vai es augu tautiešam,
Vai ar smilkšu kalniņam.
Jau to manu augumiņu
Valodām nonesāja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

8341.

Aug meitiņa bez vaiņaga,
Bez ļautiņu valodām.
Uzliek māte vaiņadziņu,
Uzliek ļaudis valodiņas.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

8342.

Auga dēli, auga meitas
Man' auguma pēlājam;
Liec, Laimiņa, tai vietā,
Kur liek manu augumiņu!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8343.

Aunies kājas, tautu meita,
Es jūdzīšu kumelīn';
Jau slavīte sen izgājsi,
Ka tu mana līgavīn'.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

8344.

Balta eimu, balta teku,
Kā saulite vizēdama.
Va tādēļ mella iešu,
Kad ļautiņi niecināja!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

8345.

Baltu baltu izvelēju
Dēlu mātes paladziņu,
Lai tā mani nenicina,
Pa ciemiem staigādama.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

- 186 -

8346.

Baltu puķu guni kūru
Ezeriņa maliņā,
Lai nāk visi sildīties,
Man' auguma pēlējiņi.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Baltu kārklu guni kūru
Straujas upes maliņā,
Lai sildās tie ļautiņi,
Kas man laba nevēlēja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

8347.

Baltu kreklu izvelēju,
Melns palika valkājot;
Labu ļaužu bērniņš biju,
Slikts paliku nicinot.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

8348.

Bērziņam lapas auga
Vējiņam vēdināt;
Māmiņai meitas auga,
Ļaudīm auga valodiņas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8349.

Bērziņam smīdri zari,
Nenes manu vainadziņu;
Kā būs man tik jaunai
Panest ļaužu valodiņas!
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

8350.

Bija man labi ļaudis
Valodiņas sacēluši;
Cik man savi bāleliņi
Ūdenī neiegrūda.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8351.

Bij manam vainakam
Viena puse novītuse;
Vēl ir otra novītīs
Aiz tām ļaužu valodām.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

8352.

Bāleliņi, bāleliņi,
Rāj tu savu līgaviņu!
Cik tā gāja ciemiņā,
Mani nesa kukulī [kukuļam].
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

8353.

Bāliņ, tava līgaviņa
Valodiņu nesējiņa;
Ceļā tura kumeliņu,
Ciemā nesa valodiņas.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

8354.

Bāliņš ņēma līgaviņu,
Māsiņ' laba liedzējiņa;
Kā, māsiņ, tev netīk,
Kad es liedzu arājiņu.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

8355.

Braucat, ļaudis, uz Kuldīgu,
Savas mēles metināt;
Trīs podiņi dzelzu lika,
Ceturto tēraudiņa.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8356.

Būs tādam vējiņam
Manus matus vēcināt;
Būs tādam netikļam,
Niecent manu augemiņu!
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

8357.

Būt' māmiņa gulējuse,
Nekā mani lolojuse,
Nebūt' man sierdēstiņi,
Ne ļaudīm valodiņa.
176 [Sakaslejā (Sakas pag. Azp)].

8358.

Dancot grib kumeliņš,
Zelta pieši kājiņā;
Raudāt grib pēlājiņš,
Redz man' ļauzu godiņā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

8359.

Dar', tautieti, ko tu dari,
Dari galu šoruden:
Es jau vaira nevarēju
Aiz ļautiņu valudām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8360.

Daru labu, daru ļaunu,
Tāpat mani niecināja;
Labāk daru visu ļaunu,
Lai no tiesas niecināja.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

8361.

Daža laba kaņepīte
Paliek dārza maliņā;
Daža laba mātes meita
Paliek ļaužu valodās.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)], 64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)],
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 101 [Rankā (Rankas pag. C)],
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 110 [Cēsīs], 121 [Gulbenē (Md)], 135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)], 305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)],
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 187 -

8362.

Dīva dēļ dzeivuotuļu,
Ļaužu dēļ navarēju,
Ļaužu dēļ navarēju,
Aiz nejauku volūdeņu.
435 [Latgalē].

8363.

Dievam dieniņ' i aizgāja,
Ar Laimiņu runājot:
Kur liksim to meitiņu,
Ko ļautiņi nicināja?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8364.

Dievs dod apsei nodrebēt,
Kā tā mani sabaidēja;
Dievs dod algu tautiešam
Par valodu cēlumiņu.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

8365.

Dievs dod manam pēlējam
Zelta zobus, vaŗa mēli,
Piecus grašus kabatā,
Maizes kuli mugurā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

8366.

Dievs dod tam neredzēt
Rīta saules uzlecot,
Kas manam augumam
Nezināmu vainu lika.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

8367.

Dievs dod tautu dēliņam
Kumeļā nosēdēt,
Kam tas manu augumiņu,
Neredzējis, niecināja.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

8368.

Dievs sodīja tautu dēlu
Devītāja ugunī,
Kam precēja, neieņēma,
Atstāj' ļaužu valodās.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8369.

Dēkliņa, Laimiņa,
Nesaki nieka,
Lai mani ļautiņi
Paniecināja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

8370.

Dēlu māte ciemā gāja,
Sietu nesa padusē,
Sijādama, niekodama
Manu mazu augumiņu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

8371.

Dižen' augu brāliņos,
Dižen' sevi darinos;
Sliktas tautas, nejājiet,
Ne slavītes nedariet!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8372.

Diža zāle, maza rasa
Apakš kupla ozoliņa;
Diža slava, mazs tikumis
Bajāriņa meitiņām.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

8373.

Div' upītes blakām tek,
Viena otru šļākādamas;
Div' meitiņas ceļu gāja,
Viena otru vainodamas.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

8374.

Dod, Dieviņ, labas dienas,
Ļaudis laba nevēlēja,
Ļaudis laba nevēlēja,
Tautas mani niecināja.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

8375.

Dod, Dieviņi, lielai augt,
Nesariebt kaimiņiem:
No tālienes tautas nāce,
Kaimiņos pēlājiņi.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8376.

Dod, Dieviņ, man izaugt,
Dod man tāļu nolīgot,
Lai es savu pēlājiņu
Ne acīm neredzēju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 188 -

8377.

Dod, Dieviņi, man tautieti,
Ietin gribu līdzi iet:
Vairs nevaru es panesti
No ļaudīmi valodiņas.
226 [Kandavā (Tl)].

8378.

Draugam pēlu to meitiņu,
Pats segloju kumeliņu.
Kā bij mani draugam teikti
To zināmu mātes meitu?
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

8379.

Drebi, drebi, apšu lapa,
Vējiņš tevi drebināja;
Lai tā dreb tie ļautiņi,
Kas man' gauži niecināja.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

8380.

Driģenīšu, driģenīšu
Mun' ouguma pālājam,
Kam tys munu ouguimiņu,
Naeredzejs, nycanāja.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

8381.

Droši bridu to upīti,
Kur oliņas dibinā;
Droši ņēmu to meitiņu,
Ko ļautiņi niecināja.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)], 145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

8382.

Dziedādama, trikodama
Gāju brāļu druviņā,
Par galviņu mētādama
Visas ļaužu valodiņas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8383.

Dzērumā, trakumā
Loku savu kumeliņu;
Ļaužu mēles klausīdams,
Kuļu savu līgaviņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8384.

Ienesto upe nesa,
Ierieto suņi rēja;
Ierunātu valodiņu
Visi ļautiņ' i runāja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

83841.

Iesam visas vienu vietu,
Peļamās zeltenītes;
Lai tās gāja vienu vietu,
Teicamās mātes meitas.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)].

8385.

Ietin iešu, māmulīte,
Vairs rudeņa negaidīšu;
Es, rudeni gaidīdama,
Tikšu ļaužu valodās.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

8386.

Eglīt' auga ar bērziņu
Vienā celma galiņā;
Es uzaugu ar tautieti
Vienā kunga novadā.
Būt' ļautiņi to zinājši,
Valodām nedzīvotu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

8387.

Eima obi, buoleleņ,
Es nadreikstu, tu nadreiksti:
Tev jir bailes tumšas nakts,
Manim ļaužu volūdeņu.
331 [Augškurzemē (Il)].

8388.

Eita, māršas, ciemiņā,
Peliet mani, niciniet,
Lai es varu ilg' sēdēt,
Lielu pūriņ' i darīt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8389.

Ej, godīga mātes meita,
Tu ar godu, es ar godu,
Lai palika negodā
Valodiņas cēlējiņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8390.

Ej, māsiņ, i pie kalpa,
Ja tev kalps gadījās;
Labāk kalpa kamanās,
Ne ļautiņu valodās.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

8391.

Ej projām, ej gaŗām,
Es ar tevi nerunāšu;
Es, ar tevi runādama,
Topu ļaužu valodās.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

- 189 -

8392.

Ej ar Dievu, tu Jānīti,
Lai es tevi pavadīju;
Jau es tevi sen zināju
Valodiņas nesātāju.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

8393.

Ej citur, tautu dēls,
Ņem citur līgaviņu:
Tavi radi mani pēle
Pa visām maliņām.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

8394.

Ellē dzied melni gaiļi
Vaskaiņām kājiņām;
Tā dziedās tie puisīši,
Kas peļ meitu augumiņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

8395.

Es apsēdu raudādama
Straujupītes maliņā;
Labāk mani upe nesa,
Ne ļautiņu valodiņas.
224 [Kabilē (Kld)].

8396.

Es ar ietu uz māsiņu,
I māsiņa mīļi lūdza;
Jau ļaudīm tāda slava,
Ka dieveŗa līgaviņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8397.

Es bij' tāda nebēdniece,
Ne par ko nebēdāju,
Ne par Dievu, ne par velnu,
Ne par ļaužu valodām.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

8398.

Es gribēju, nevarēju
Sīkakmeņu kroni nest;
Es gribēju, nevarēju
Izbēgt ļaužu valodām.
222 [Garlenē (Vandzenes pag. Tl)].

8399.

Es izaugu [uzaugu] ar tautieti,
Eža vien robežā.
Būt' ļautiņi zinājuši,
Valodām nevarētu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Liepa auga ar ozolu,
Eža vien starpiņā;
Es uzaugu ar tautieti
Vienā tēva istabā.
Būt' ļautiņi zinājuši,
Valodiņas izrunātu.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

8400.

As izaugu šūs kungūs
Pa tuom ļaužu voluoduom;
Cytu kungu maleņā
Slavanuo leigaveņa.
409 [Līksnas pag. D].

8401.

Es izbridu staigu puru
Ar kurpēm, zilainēm;
Nevar Dievs, nevar velns
Izbrist ļaužu valodiņas.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)], 59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

1. Es izkūlu kunga rijas
Ar vītola spriguļiem;
Nevar Dievs, nevar velns
Izbrist ļaužu valodiņu.
1311 [Apē (Vlk)].

8402.

Es būtu pērnruden
Nāburg' puiša līgaviņa,
Mājas puiši izpļukšēja,
Ka es rupju dziji vērpju.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

1. Es būt' vīru dabūjusi
Pērrudeni, šorudeni,
Cita melša pamelsusi,
Ka es sliktu putru vāru,
Ka es sliktu putru vāru,
Kunkuļotu dzivi vērpju.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

2. Es būt' vīru dabūjusi
Pērngadiņu, aizpērnaju,
Cita melša samelsusi,
Ka es rupju dziju vērpju.
Klusi, melša, turi muti,
Sasitīšu velēdama.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

3. Mūsu plukšķis izplukšķējis,
Ka es tāda nelietīte,
Ka es tāda nelietīte,
Pumpučainu dziju vērpju.
Klusi, plukšķi, neplukšķēji,
Gan ar rulli sarullēs,
Gan ar rulli sarullēs,
Gan ar vāli savelēs.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

- 190 -

4. Citas klemšas saklemsušas,
Ka es rupju dziju vērpu;
Kaut tās klemšas neklemsušas,
Man' aizvestu šoruden.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

8403.

Es jau daudzi nebēdāju,
Kad man' ļaudis niecināja;
Dziedādama vien staigāju
Ar rozīšu vaiņadziņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

8404.

Es meitiņa skaidra augu,
Tevis dēļ netikuse.
Izjāj tāļu, izjāj tuvu,
Jāj pie manis, vainojamas.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

8405.

Es meitiņu nevainoju,
Lai tā diža, lai tā maza.
Kad es ņemšu līgaviņu,
Es dabūšu tīkamo.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

8406.

Es nebūtu to domājis,
Ko Dieviņš man vēlējis:
Pirmis ļaužu valodās,
Pēc bajāra līgaviņa.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

8407.

Es negāju puriņā,
Purā manim kājas mirka;
Es negāju ciemiņā,
Ciemā mani aprunāja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

8408.

Es negrib' tik teicam',
Ne visai vainejam',
Kad tik līdz padzīvei
Līdzigos ļautiņos.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

8409.

Es nekaišu nevienam,
Nekaiš manis vainadziņš,
Kad tik manim nekaitē
Ļaunu ļaužu valodiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8410.

Es nesaku māsiņām,
Kur aug mana līgaviņa:
Kad pasaku māsiņām,
Tad sāk viņas niecināt.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

8411.

Es nezinu, kā vajaga
Man' auguma pēlējam,
Vai vajaga sēra gunis,
Vai zilo zēvelīšu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

8412.

Es nezinu, kālabad
Ļaudis mani aprunāja;
Vienu reizi es uzsedzu
Nepuškotu villainīti.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

8413.

Es nezinu, kas ar mani,
Kas ar manu augumiņu:
Paši tautas mani teica,
Paši mani niecināja.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

8414.

Es noviju vainadziņu
No ļautiņu valodām;
Ne tas mirka rasiņā,
Ne balēja saulītē.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Ļaunu ļaužu valodiņas
Bārenei kroni pina;
Tas rasā nesamirka,
Nedz saulē nobālēja.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8415.

Es otram nesasmēju,
Ne ar otra bērniņam;
Dieviņš man nesasmēja,
Ne manam augumam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 191 -

8416.

Es pa ļaužu volūdeņ'
Kū migleņa par raseņu:
Ļouds iz mani(m), ļouds iz mani
B'ērtin' b'ēra volūdeņes.
Apb'ir, Dīveņ, buoroveņa
Ai voskuom smilteņam.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

8417.

Es paēdu, es padzēru
Sav' arāja klētiņā;
Būt' ļautiņi zinājuši,
Valodām nevarētu.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

8418.

Es raudāti nedzīros,
Man raudiņa pati nāk:
Dzirdu savu augumiņu
Tuvu, tāļu niecinām.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

8419.

As redzēju zaļu vuornu
Gaisa vydu koruojūt;
Dīvs, pakar puišu sirdi,
Kuri maitas nycynova.
409 [Līksnas pag. D].

84191.

Es savāi mūžiņāi
Nekad žēli neraudāju;
Tik vien žēli noraudāju,
Ka ļautiņi niecināja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

8420.

Es savami pēlājam
Daudz laimītes nevēlēju:
Naktī miega negulēt,
Dienā saules neredzēt.
129 [Luteros (Zvārtavas pag. Vlk)].

8421.

Es savam pēlājam
Daudzi ļauna nevēlēju:
Klibu jūgt, aklu braukt,
Snaudulīti vizināt.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 121 [Gulbenē (Md)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

1. As sovam ļoundaeram
Mūžam loba naevēlēju:
Cūku cyrpt, āezi jāt,
Snoudoliņu vyzanāt.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

8422.

Es savam pēlājam
Daudzi ļauna nevēlēju:
Lai tam usnes uz deguna,
Ērkšķi, dadži pakausī.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

8423.

Es savam pēlājam
Daudzi ļauna nevēlēju:
Simtu govis ganos dzīt,
Vienu pašu mājā dzīt.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

8424.

Es savam pēlējam
Daudzi ļauna nevēlēju:
Velns sirdē, puns pierē,
Pūte mēles galiņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8425.

Es savam pēlējam
Dzelzu pirti kurināju.
Peries, manu pēlējiņ,
Asariņu garu lēju.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

8426.

Es savam pēlējam
Kalnā kāru šūpolīti,
Lai šūpoja, lai līgoja
Vēja māte daskriedama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

8427.

Es savam pēlājam
Kalnā kāru šūpulīti.
Pūš vējiņš kur pūzdams,
Šūpo manu pēlājiņu.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

8428.

Es savam pēlājam
Labu laimi novēlēju:
Rītā saules neredzēt,
Pupājā padurties.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8429.

Es savam pēlējam
Meldu krēsliņ' i pacēlu;
Tai lielā kauniņā
Atsasēda soliņā.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

- 192 -

8430.

Es savam pēlējam
Mūžam laba nevēlēju:
Bij tam jāt koka zirgu,
Bērniem iet ubagiem.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

8431.

Es savam pēlājam
Mūžam labu nevēlēju:
Dievs dod tam svina kājas,
Alvu acis aizalvotas,
Lai kājām nestaigātu,
Lai acīm neredzētu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8432.

Es savam pēlējam
Mūžam laba nevēlēju:
Kā upei aiztecēt,
Kā zemei samellēt.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

8433.

Es savam pēlējam
Mūžam ļauna nevēlēju:
Dievs dod tam [viņam] cūku cirpt,
Aveniņu svilināt.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Es savami nāburgam
Mūžam ļauna nevēlēju:
Cūkas cirpt, kazas cirpt,
Straujī kurt uguntiņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8434.

Es savami pēlējam [nāburgam]
Mūžam ļauna nevēlēju:
Rudzus sēti, smilgas pļaut,
Gulēt kroga pagaldē.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

8435.

Es saviem ciempuišiem
Mūžam ļauna nevēlēju,
To vārdiņu vien sacīju:
Rītā saules neredzēt!
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

8436.

Es saviem ciempuišiem
Mūžam laba nevēlēju,
Kam tie savas ciemmeitiņas
Tālu, tuvu niecinā.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

8437.

Es saviem ciempuišiem
Mūžam laba nevēlēju:
Virs akmen' malku cirst,
Strautā kurt uguntiņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

8438.

Es tam tautu dēliņam
Mūžam laba nevēlēju,
Kam viņš manu augumiņu
Papriekš teice, peic vainē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

8439.

Es tautieti pavadīju
Līdz pus' tēva tīrumiņ'.
Ej ar Dievu, nāc atkal,
Neklaus' ļaužu valodiņas!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8440.

Es tautieti pavadīju
Maģu lauka gabaliņu;
Maģa mana vadīšana,
Pilni lauki valodiņas.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8441.

Es tev lūdzu, tautu dēlis,
Rakst' man vienu grāmatiņu,
Nu es vairi nevarēju
Aiz tautiņu valodām.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

8442.

Es tev saku, tautu dēlis,
Tautu meitu nenicini!
Tev pašami gadīsies
Visu ļaužu nicināma.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8443.

Es to ļaužu valodiņu
Daudz vērāi neturēju;
Citu laižu pār galviņu,
Citu minu kājiņām.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8444.

Es to savu vainadziņu
Cieši liku galviņā,
Lai vējiņis pāri pūta
Visas ļaužu valodiņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 193 -

8445.

Gana agri precējās
Slavenais tēva dēls,
Ka varēja izpaļāt
Treju kungu zeltainītes.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8446.

Gani labi noziedēja
Manis labis linu lauks;
Gana godu izturēja
Izvainota mātes meita.
192 [Lipaiķps (Turlavas pag. Kld)].

8447.

Gana labs ļaužu bērns,
Gana kupli sedzieniņi;
Ļaužu mēles, tās nelabas,
Tās nelabu pataisīja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

8448.

Gana malu visu rītu,
Gana tek dzirnaviņas;
Ustabiņu daiedama,
Dzird' ap sevi runājot.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8449.

Gana man žēli bija,
Gana gauži noraudāju;
Dziržu savu augumiņu
Nepatiesi niecinām.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

8450.

Gana viegli es staigāju,
Vēl zemīte līgojās;
Gana labi es dzīvoju,
Vēl ļautiņi niecināja.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)], 193 [Lutriņos (Lutriņu pag. Kld)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)], 206 [Kuldīgas apriņķī], 224 [Kabilē (Kld)],
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 275 [Zemgales novados].

8451.

Ganīdama apsēdos
Uz pelēkas purva cins;
Pāri manim putni skrēja,
Pāri ļaužu valodiņas.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

8452.

Gaŗām gāju tam ciemam,
Te aug mana līgaviņa,
Lai lautiņi nezināja,
Lai neņēma valodās.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

8453.

Godā mani Laime lika,
Godā māte auklēdama;
Ļaudis lika negodā
Ar savāmi valodām.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

8454.

Gribējās ābelei
Zilus ziedus noziedēt;
Gribējās puisītim
Apsmiet manu augumiņu.
Zied ābele baltim ziedim,
Godā manis augumiņš.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

8455.

Gudra gudra irbju māte,
Neved bērnus klājumā;
Vēl gudrāka meitu māte,
Neliek meitu valodās.
1253 [Kroņa laicenē].

8456.

Gulbis guļ ezerā,
Es ļautiņu valodās;
Ceļas gulbis no ezera,
Es no ļaužu valodām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)], 74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)], 138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8457.

Gulbis guļ ezerā,
Es ļautiņu valodās;
Cik gulbjam ūdens lipa,
Tik man ļaužu valodiņas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Pīle peld pa ūdeni,
Es pa ļaužu valodām;
Ne pīlei ūdens lipa,
Ne man ļaužu valodiņas.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

2. Runojit, jius ļauteņi,
Cik volūdu turādami.
Cik pi zūsis iudin's lypa,
Tik pi manis volūd'eņis.
409 [Līksnas pag. D].

84571.

Gulbis gul ezerā,
Lielūdeņa maliņā;
Tā gulēja tas puisītis,
Kas meitiņas niecināja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 194 -

8458.

Gulbis peld par ezaru,
Es par ļaužu valodām;
Gulbis balts, izpeldējis,
Es bij' gudra, izvainota.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

8459.

Ilgi vaira, tautas dēls,
Mūs' māsiņas nepaļāsi.
Kad tu ņemsi līgaviņu,
Mūs, māsiņa aizpaļās.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

8460.

Ir zemīte to nenes,
Ko nes mans augumiņš:
Panes man augumiņš
Ir zināmu, nezināmu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

8461.

Irbei spārni nodiluši,
Egļu mežu lodājot;
Tā nodila ļaužu mēles,
Ap manim runājot.
18 (Meņģelē).

1. Irbei spārni nodiluši,
Egļu mežus lodādam;
Ļaudīm mēles nenodila,
Par manim runādam.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Briežam ragi nodiluši,
Krūmus, mežus lodājot;
Tā nodila ļaudīm mēles,
Gar manim runājot.
224 [Kabilē (Kld)].

8462.

Izkoltus'a driču driva,
Kal'n'eņā stuovādama;
Lai nūkolst tys puis'eits,
Kurs m'eitin'is nycynoja.
4270 [Viļēnu pag. Rz].

8463.

Izkurēju dzelzu pirti
Ar tērauda adatām,
Lai peŗās tie puisīši,
Kas meitiņas niecināja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Kur, Dieviņ, dzelza pirti
Ar tērauda adatām,
Lai peŗās tie ļautiņi,
Kas peļ manu augumiņu.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

8464.

Izpēļāja tautu dēlis
Treju kungu dzeltainītes;
Izpēļājis, dasagrieza
Pie tās pašas peļamās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8465.

Izpēl's mani, tautu dēls
Jāj' citā maliņā.
Jāja, jāja, atgriezās,
Atkal mani zedināja.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

8466.

Izpurinu villainīti,
Tad tik sedzu mugurāi:
Manas baltas villainītes
Pillas ļaužu valodiņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Izpurinu villainīti,
Tad tik sedzu mugurā:
Izpurinu ļaunu dienu,
Visas ļaužu valodiņas.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

8467.

Izraun velns dzīvam sirdi
Pirmajam brūtgānam,
Ka tas mani nepaņēma,
Slavīt' vien padarīja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8468.

Jau es biju paļājama,
Vēl es pati paļājos:
Jau bij raudas villainītes,
Vēl velēju rāviņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8469.

Jau es b'eju tai brydus'e
Kai azara raudiv'eit'e:
Brīnu dubļus, brīn' osorys,
Brīnu ļaužu volūd'eņis.
442 [Turaidas Rg].

8470.

Jau es biju tā izpelta,
Nekam lieti nederēju;
Vēl es gribu tā pāriet,
Ka sliedītes nepazīst.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 195 -

84701.

Jau es tevi sen zināju,
Runātājis cilvēciņš:
Tu jau manu bāleliņu
Sen gadiņus aprunāji.
224 [Kabilē (Kld)].

8471.

Jauni puiši, bāleliņi,
Nu man' vaira nepeliet:
Jau manā galviņā
Sudrabiņa vaiņadziņš.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

8472.

Jo tie ļaudis daudz runāja,
Jo es daudzi nebēdāju.
Es saviju vainadziņu
No tām ļaužu valodām;
Nenovīta saulītē,
Ne siltā istabā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8473.

Jo tie ļaudis daudz runāja,
Jo es daudzi nebēdāju;
Jo es savu vaiņadziņu
Vēl kuplāku darināju.
1311 [Apē (Vlk)].

8474.

Jo tie ļaudis daudz runāja,
Jo es daudz nebēdāju;
Pāri iešu, nebēdāšu,
Ļaužu runas neklausīšu.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

8475.

Jo tie ļaudis daudz runāja,
Jo es nieku nebēdāju;
Apkārt griezu valkādama
Savu zīļu vaiņadziņu.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)].

8476.

Jo tie ļaudis daudz runāja,
Jo es nieka nebēdāju;
Dzīvoj' Dievu pielūgdama,
Zemē kāju piesperdama.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

8477.

Jo tie ļaudis daudz runāja,
Jo es nieka nebēdāju,
Iemu puišus vainodama,
Kā auziņas braucīdama.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

8478.

Jo tie ļaudis daudz runāja,
Jo es nieka nebēdāju;
Es pa ļaužu valodām
Kā pa ledu lidinos.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

8479.

Jo tie ļaudis daudz runāja,
Jo es nieka nebēdāju:
Es pacēlu vainadziņu,
Lai valodas cauri gāja.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

84791.

Jo tie ļaudis daudz runāja,
Jo es nieka nebēdāju;
Galvu gāju grozīdama,
Rokā nesu vainadziņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

8480.

Jo tie ļaudis daudz runē,
Jo es nieku nebēdē;
Kad es tapu klajumē,
Palēkdama vien es gāju.
223 [Iķenē (Vandzenes pag. Tl)].

8481.

Jo tie ļaudis daudz runāja,
Jo es nieka nebēdāju;
Minu ļaužu valodiņas
Ar savām kājiņām.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

8482.

Jo tie ļaudis daudz runāja,
Jo es nieka nebēdāju;
Vēl manāi gāliņāi
Ziedi ziedu galiņāi.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

8483.

Jo tie ļaudis daudz runāja,
Jo es nieka nebēdāju,
Zinu savu vainadziņu
Pa godam valkājot.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

- 196 -

8484.

Jo tie ļaudis daudz runāja,
Jo es tīši kaitināju:
Ceļu gāju, puķīt' rāvu,
Puisīšam mutes devu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

8485.

Jo tie meži skanēt skan,
Jo es viņus skandenāju;
Jo tie ļaudis daudz runāja,
Jo es viņus kaitenāju.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

8486.

Jo tie vēji lieli pūta,
Jo magone platījās;
Jo tie ļaudis daudz runāja,
Jo es daudzi nebēdāju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8487.

Jo to ievu daudz lauzīja,
Jo tai balti ziedi bira;
Jo to meitu niecināja,
Jo raženas tautas jāja.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

8488.

Jūs, ļautiņi, runājiet,
Kaunā manis augumiņš;
Kaunā paši goda ļaudis,
Godā manis augumiņš.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

84881.

Jūs, sieviņas, savas mēles
Saveriet diedziņā,
Savērušas diedziņā,
Pakariet skurstenī!
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

8489.

Kā būs man labam būt,
Kā labaju bildināt?
Mana paša īstenieki
Noliek mani novārtā.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

8490.

Kā tās grūtas dzirnas rūca,
Kā raud gauži malējiņa?
Dzirnas rūca tīru rudzu,
Malējiņa nicināma.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8491.

Kā var sieksta siekstu velt,
Abas guļ ūdenī?
Kā var meita meitu pelt,
Abas zīļu vaiņagā?
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 110 [Cēsīs], 1311 [Apē (Vlk)], 135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Kā var sieksta siekstu velt,
Abas guļ ūdenie?
Kā var meita meitu pelt,
Abas ļaužu valodās?
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

8492.

Kad es būtu zinājuse,
Kas peļ manu augumiņu,
Es tam būtu ielaiduse
Ar akmeni mugurā.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

84921.

Kāda strāpe tiem puišiem,
Kas meitiņas niecināja?
Uz akmeņa tiem gulēt,
Ecēšām apsegties!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

8493.

Kādi bija tie ļautiņi,
Kuŗi otru nicināja?
Vai bij Dieva labumiņa,
Vai saulītes baltumiņa?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

8494.

Kādu mani Dieviņš deva,
Tādu māte audzināja;
Es neiešu ļaužu dēļ.
Dreijāt savu augumiņu.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

8495.

Kādu velnu vārna brēc,
Kādu velnu meita kliedz?
Vārna brēc sliktu laiku,
Meita puišus apmeloja.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8496.

Kājas brūk, galva niez,
Ļaudis mani aprunāja;
I galviņa neniezētu,
Kau(t) ļautiņi nerunātu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 197 -

8497.

Kaite man siliņā,
Kaite sila maliņā:
Silā mani odi ēde,
Malā ļaudis aprunāja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

8498.

Kal, kalēj, ko kaldams,
Kal man cauru vaiņadziņu,
Lai var' ļaužu valodiņas
Kā ar sietu izsijāt.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

8499.

Kālab manis vainadziņis
Šķībi stāv galviņā?
Kā tas šķībi nestāvēs,
Pilns ļautiņu valodiņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Kālab manis vainaciņis
Šķībi stāve gāliņā?
Vai es savu vainaciņu
Pa godam nevalkāju?
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

2. Kāpēc manis vaiņadziņis
Šķībi stāv galviņā?
Kā tas šķībi nestāvēs,
Kad nelietis lūkojās.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

8500.

Kālabadi es, māmiņa,
Mūžam ļaužu valodās?
Kam tu mazu man' mazgāji
Netīrāi ūdenī?
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

8501.

Kālabadi es nevaru
Sīku rožu kroni nest?
Kā bij manim nu panest
Visas ļaužu valodiņas?
224 [Kabilē (Kld)].

8502.

Kālabā meža gali
Citi īsi, citi gaŗi?
Kālab ļaužu valodiņas
Cita ļauna, cita laba?
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

8503.

Kālabad, tu māsiņa,
Pie manim sērst nenāc?
Vai priedīte, vai eglīte
Tavu ceļu aizkrituse?
- Nekrīt priede, nekrīt egle,
Aizkrīt ļaužu valodiņas.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

8504.

Koļei moza maiteņa,
Toļei linys snuoten'eitēs;
Koļei ļaužu volūduos,
Muovu mel(?) vilnuon'eit'e.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

8505.

Kalnā mani vējš locīja,
Lejā ļaužu valodiņas.
Es gribēju kalniņā
Ozolā ieķerties.
224 [Kabilē (Kld)].

8506.

Kam, brālīti, piešus kali,
Kam zābakus šūdināji?
Es jau biju tā nopelta,
Ka vairs lieti nederēju.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

8507.

Kam, bāliņ, rotu pirki,
Kam vizuļu vainadziņu?
Sveža māte piestā grūda,
Astru sietu izsijāja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8508.

Kam, māsiņa, nedzīvoji
Pie māmiņas bāliņos?
- Būt' dzīvojse, nevarēju
Aiz ļautiņu valodām.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

8509.

Kam tā tāda linu druva
Ceļmalā neravēta?
Tā puisīša linu druva,
Kas meitiņas nicināja.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)], 318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

8510.

Kam tu liji, lietutiņi,
Kam rasiņu rasināji?
Kam tu jāji, tautu dēls,
Kam palaidi valodiņu?
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

1. Kam tu liji, lietutiņi,
Kam, rasiņa, rasināji?
Kam, tautieti, slavu laidi,
Kad nedrīksti bildināt?
224 [Kabilē (Kld)].

- 198 -

8511.

Kamēr meita vaiņagā,
Tikmēr ļaužu valodās;
Kad noņēma vainadziņu,
Noņem ļaužu valodiņas.
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)].

8512.

Kas, bērziņ, tev' apbēra [apbēris]
Zaļajām lapiņām?
Kas, māsiņ, tev' izveda [izvedis]
No ļautiņu valodām?
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

8513.

Kas eglīti audzināja
Pašā pļavas vidiņā?
Kas meitiņu niecināja,
Ka nelieša tēva dēls.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

8514.

Kas kuŗami bēdas bija,
Kas kuŗami jārunā,
Kad es savu vainadziņu
Maz ilgāk panesāju?
324; 3-198.

1. Dievam vaļa, ne ļaudīm,
Par to manu augumiņu,
Kad ilgāki pavalkāju
Savu zīļu vainadziņu.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

2. Laimai bēda, ne ļaudīm,
Par to manu augumiņu,
Kad es savu vainadziņu
Maz ilgāki pavalkāju.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

8515.

Kas man dotu zelta šķēres
Mežiem galus līdzināt?
Kas man dotu ašķu sietu
Sijāt ļaužu valodiņas?
4 [Aijažos].

1. Dodat mana, dodat mana,
Es atnācu gribēdama:
Dodat mana vaŗa šķēres
Meža galus līdzināt;
Dodat mana ašķu sietu
Sijāt ļaužu valodiņas.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

2. Ņem, Dieviņi, vaska šķēres,
Līdzin' meža virsūnītes;
Ņem, māmiņa, astru sietu,
Sijā ļaužu valodiņas!
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

8516.

Kas manami sunīšami
Ik vakarus vietu taisa?
Kas manami pēlējami
Sidrabiņa krēslu ceļ?
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

8517.

Kas man' saka vainadziņu
Ar negodu valkājam,
Tik tam sāpju, tik nelaimju
Kā man zīļu vaiņakā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

8518.

Kas nelauž liepu slotu,
Lai lauž āra ozoliņa;
Kas še meitas nicināja,
Lai aizjāj Vāczemē.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

8519.

Kas pie mana augumiņa
Nezināmu vainu liek,
Dievs dod pumpu mugurā,
čulgas mēles galiņā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

8520.

Kas piebira vējiņami,
Sauseglīti līgojot?
Kas piebira ļautiņiemi,
Ap manimi runājot?
82 [Kļavkalnē (Kļavkalns, Kosas pag. C)].

8521.

Kas sak' mani neejot,
Grūta darba nedarot,
Dod, Dieviņ, tam tik grūt'
Kā manām rociņām.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8522.

Kas zirnīti nenorāva
Liela ceļa maliņāi;
Kas meitiņu nenicina,
Kamēr zīļu vaiņagāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 199 -

8523.

Kas tā tāda sieta mēle,
Man' auguma sijātāja?
Dievs dod pašu sieta mēli
Sēnalās iesijāt.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

8524.

Kas tā tāda sijātāja,
Man' auguma niekātāja?
Sijādama, niekādama
Iekrīt pate sēnalās.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 78 [Kroņa Iršu muižā (Iršu pag. Md)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

8525.

Kas tā tāda sijātāja,
Man' auguma vētītāja?
Tā jau pate izsijāta,
Sēnalās atbīdīta.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

8526.

Kas tur kūp, kas tur deg
Viņā lauka galiņā?
Tur deg puiša dvēselīte,
Kas meitiņas niecināja.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

8527.

Kas varēja priedi vērpt,
Kas ozolu šķeterēt?
Kas var manu augumiņu,
Neredzējis, nicināt?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8528.

Kaunies pate, tautu meita,
Savai nieku valodai,
Ka tu manu bāleliņu,
Neredzējse, nicināji.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

8529.

Kaut man simtu pēlējiņu,
Nav neviena teicējiņa;
Tur es iešu tautiņās,
Kur Laimiņa vēlējuse.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8530.

Kau(t) zemīte šķīrusēs
Zem manām kājiņām,
Es būt' stāvu ielēkusi
Aiz ļautiņu valodām.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

8531.

Ķizu ķizu, kaitu kaitu
Tiem ciemiņu puisēniem!
Pirmis manis izvaiņoja,
Pēc tie gauži nožēloja.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

8532.

Klusu klusu audzināju
Ciemiņos arājiņu,
Lai ļautiņi nezināja,
Lai neņēma valodās.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

8533.

Ko bij man nu darīt?
Pieci prāti galviņā:
Viens man teica, otris pēla
Svešas mātes auklējumu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

8534.

Ko būt' ļaudis runājuši,
Ko ņēmuši valodās,
Būt' Laimiņa nelaiduse
Manu mazu augumiņu?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8535.

Ko darīt, jāpanes
Izrunāta valodiņa;
Es būt' sirdi rādījuse,
Kaut varētu parādīt.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

8536.

Ko domāji, ciema puisi,
Kas ļaus tev mani jemt?
Teiks tev' ļaudis, vainās mani,
Grozīs tavu padomiņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

8537.

Ko ļaudīm nedarīt,
Pati pēla māmuļiņa:
Pill' istaba svešu ļaužu,
Sauca mani snaudulīti.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Aiz barguma tautu māte
Mana vārda nezināja:
Piln' istaba svešu ļaužu,
Sauca mani snaudulīti.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

8538.

Ko, ļautiņi, dabūjāt,
Ap manim runādami?
Ļaunu vārdu dabūjāt,
Ne Dieviņa palīdzību.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

- 200 -

8539.

Ko ļautiņi,dabūjāt,
Ap manim runādami?
Manas bēdas, manas raizes,
Manas gaužas asariņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Ko gribate, jūs ļautiņi,
Ko no manis runājat?
Vai gribate sēru mūžu,
Manas gaužas asariņas?
Ja gribat, es jums došu,
Valkājate mūžiņam,
Valkājate mūžiņam,
Cits citam dāvādami,
Cits citam dāvādami
Manas gaužas asariņas.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

85391.

Ko, ļautiņi, gribējiet,
Ko par mani runājiet?
Kādu Dieviņš mani laidis,
Tādu mūžu nodzīvošu.
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

8540.

Ko, ļautiņi, runājiet,
Ko dieniņas kavējiet?
Būšu, būšu, neliegšos,
Tā puisīša līgaviņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

8541.

Ko, ļautiņi, runājat,
Ko dieniņu kavējat?
Vai es nesu klēpītē,
Vai tek līdzi kājiņām?
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

85411.

Ko, ļautiņi, runājāt,
Ko no manim gribējāt?
Vai gribat manu laimi
Gremdēt jūras dibinā?
Velti velti jūs, ļautiņi,
Savas mēles deldējat,
Manu godu, manu laimi
Nespēsat nogremdēt.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

85412.

Ko man vērts te dancot,
Akmens plāna vidiņā?
Ko vērts man še dzīvot,
Visi ļaudis niecināja?
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

8542.

Ko peldami nenopeļ,
Ko celdami neuzceļ!
Nopeļ labu ļaužu bērnu,
Uzteic kūtru kumeliņu.
47 [Ārciemā (Pāles pag. Vlm)].

8543.

Ko, tautieti, nu darām,
Nu valoda klajumā?
Seglo savu kumeliņu,
Jāj uz manu māmuliņu.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

8544.

Ko tie kraukļi kraucināja,
Ko žagatas žvadzināja?
Valodnese pakritusi
Liela ceļa maliņā.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

8545.

Ko tie ļaudis man darīja,
Kad es augu bāliņos!
Cits jau man šūpli kāra,
Cits noņēma vaiņedziņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

8546.

Ko tie ļaudis nedarīja
Ar savāmi valodām:
Pieceļ koku, vēja lauztu,
I valodu, nerunātu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8547.

Ko tie lieli vēji pūstu,
Kad ne priežu siliņā?
Ko tie ļaudis daudz runātu,
Kad ne mana augumiņa?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Ko tie pūstu lieli vēji,
Ka neaugtu lieli meži?
Ko runātu labi ļaudis,
Ka es liela neizaugtu?
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

8548.

Ko tie teica, to tie teica,
Ko vainoja, to vainoja:
Teic netiklu tēva dēlu,
Vaino labu mātes meitu.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 201 -

8549.

Ko upīte nenesīs,
Sausu zaru iemetot?
Ko ļautiņi nerunās
Ierunātu valodiņu?
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8550.

Ko vērts manis gājumiņis,
Mans pūriņa vedumiņš?
Tautiets mīļi nedzīvoja,
Ļaudis ņēma valodās.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

8551.

Krāva lielu vezumiņu,
Zināj' labu vilcējiņu;
Ceļ ļautiņi valodiņas,
Zināj' labu nesējiņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

8552.

Kreļļu kārtiņ' i pārtrūka,
Ar bāliņu dancojot;
Būt' ar svešu dancojuse,
Valodiņu nevarētu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

8553.

Krīt lapiņa ūdenī,
Grimst ūdeņa dibinā;
Dod, Dieviņi, tā nogrimt
Man' auguma pēlējam.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

1. Peld laiviņa par upīti,
Grimst ūdeņa dibenā.
Labi labi, nu noslīka
Mans valodu cēlējiņš.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

8554.

Krīt priedīte uz priedītes
Degušā siliņā;
Tā krīt ļaužu valodiņas
Uz to manu augumiņu.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

8555.

Krīt zemē, lauz galviņu,
Mans vizuļu vainadziņš!
Tā lai lauza sav' galviņu
Mans auguma pēlājiņš.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

8556.

Krīt skujiņa ūdenā,
Gul ūdena dibinā;
Tā gulēja tas puisītis,
Kas meitiņas niecināja.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

8557.

Krūmiem auga zaļa zāle
Ap resno ozoliņu;
Pulkiem ļaudis aprunāja
Manu smuidru augumiņu.
34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)].

8558.

Kupla liepa, zemu zari,
Aiz vējiņa nevarēja;
Smuka meita, daiļa rota,
Valodām nevarēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8559.

Kupla roze platījās
Liela ceļa maliņā;
Tai meitai laba laime,
Kas ļautiņu valodās.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8560.

Kur dursies, straujupīte,
Dienu nakti tecēdama,
Dod, Dieviņ, tur durties
Man' auguma pēlājam.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

8561.

Kur gulbīts mazgātos,
Ja nelītu lietutiņš?
Ko ļautiņi tad runātu,
Kad es būtu nedzimuse?
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

8562.

Kur kājiņa nemetās
Celmainā(i) līdumā?
Kur vainiņas nedabūja,
Kad gribēja niecināt?
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)], 289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

8563.

Kur palike balti sniegi,
Kur skaistie augumiņi?
Saule ēde baltu sniegu,
Ļaudis skaistu augumiņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

- 202 -

8564.

Kur tecēsi, dēla māte,
Ašķu sietis rociņā?
Vai sijāsi ceļa smiltis,
Vai dēlam līgaviņu?
Tai bij arī meitai būt,
Kas caur ašķi iztecēja.
206 [Kuldīgas apriņķī].

1. Kur tu iesi, dēla māte,
Ašķa sietu sijādama?
- Meklēš' tādu jaunuvīti,
Ko caur sietu izsijāt.
Tā būs smilgas gaŗumiņu,
Adatiņas resnumiņu.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

8565.

Kur tu skriesi, vāverīte,
Visi meži līgojās?
Kur tu iesi, tautu meita,
Visi tevi nicināja?
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

8566.

Kur upīte tecējuse,
Tur tecēja dažu dienu;
Kur slavīte slavējuse,
Tur slavēja dažu dienu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8567.

Kur, upīte, tu tecēji,
Sānis tek Daugaviņa.
Kur, māsiņa, tu neiesi,
Kaimiņos pēlējiņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

8568.

Kur cēlās liela migla,
Kā avota lejiņā?
Kur cēlās laba slava,
Kā no īsta bāleliņa?
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

8569.

Kur cēlās liela migla,
Ne avota lejiņā?
Kur ņem ļaudis valodiņas,
Ne no mana augumiņa?
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

8570.

Kuŗa priede, kuŗa egle
Bez zariem izauguse?
Kuŗa meitiņ' i uzauga
Bez tām ļaužu valodām?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

8571.

Kuŗa smilga kupla auga,
Tai rasiņa ilgi stāv;
Kuŗa meita daiļa auga,
Tā ļautiņu valudās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8572.

Kuŗu dienu nedziedāju,
Kuŗu gauži neraudāju?
Kuŗu dienu sveši ļaudis
Neņem mani valodās?
114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)].

85721.

Laba biju Dieviņam,
I savai māmiņai;
Ļautiņiem, tiem nelaba,
Tie dažādi nicināja.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

8573.

Laba biju labināma,
Niecināma nederēju,
Niecināma nederēju
Ne savai māmiņai.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8574.

Labāk būtu, labāk būtu,
Kaut nāvīte nokavusi:
Nedzirdētu ļauna vārda,
Ne darbiņa niecenot.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

8575.

Labāk būtu māmuliņa
Smag' akmini cilājuse,
Nekā mani auklējuse
Priekš ļautiņu valodām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8576.

Laba māte mani mazu
Ūdenī iemetuse,
Nekā lielu audzējuse
Priekš ļautiņu valodām.
18 (Menģelē).

8577.

Labāk maizi suņam devu
Nekā ciema puisēnam:
Sunīts man govis gana,
Puisīts cēla valodiņu.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

- 203 -

8578.

Labāk manim daudz pēlāju
Nekā daudz teicējiņu:
Aiz pēlāja pūru daru
Aiz teicēja nevarēju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8579.

Lobuok mani p'el'tin' pēl'a,
Nakuo mani teicin' teic'e:
Peļamū tuoļi v'ed'e,
Teicamū kaimiņūs.
422 [Līvānu pag. D].

8580.

Labāk mani sniegs apsniga,
Nekā ļaudis aprunāja:
Sniegs apsniga, vējš nopūta,
Es ļautiņu valodās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Labāk mani līts nolija
Nekā ļaudis runājuši:
Līts nolija, vējš nopūta,
Valodiņu nenopūta.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8581.

Labāk manu augumiņu
Būt' zemīte rūdējuse,
Nekā ļaudis runājuši
Pa visām maliņām.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

8582.

Labāk puiša zelta nauda
Lai sadega ugunī,
Nekā manu augumiņu
Ieliek ļaužu valodās.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 224 [Kabilē (Kld)].

1. Smuks puisītis ietecēja
Gulamāi laiciņā.
Mazu brīdi pagulēja,
Sāk ar naudu lielīties.
"Še, meitiņa, zelta nauda,
Dod man savu vainadziņu!"
Labāk redzu tavu naudu
Ziluguni sadegot,
Nekā savu vainadziņu
Lieku ļaužu valodās.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

8583.

Labi ļaudis apnikuši,
Gar manim runājot;
Nograuzuši akmeņam
Triju gadu augumiņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

8584.

Labs ar labu sasatika,
Steidza mani aprunāt;
Būt maizītes gabaliņš,
Būtu mani apēduši.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

8585.

Labs ar labu satikās,
Steidza mani aprunāt.
Vēl nebija labajam
Mūža kreklis mugurā.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

8586.

Lai guļ mans pēlājiņš,Kā guļ mani linu krekli,
Kā guļ mani linu krekli
Mana pūra dibenā.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

8587.

Lai man simts pēlējiņu,
Lai neviena teicējiņa
Es būš' ņemt to meitiņu,
Kuŗa tika prātiņam.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8588.

Lai sapuva apšu lapa,
Kam tā mani nobaidīja;
Lai tā pūst ļaužu mēles,
Kam tie mani aprunāja.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

8589.

Laimīt, mūža licējiņa,
Kādu mūžu tu man liki?
Vai tu liki pa ļaudīm(i),
Vai pa ļaužu valodām?
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8590.

Laiž ārā, laiž ārā,
Iekšā mani aprunāja!
Lai zied mani balti mati
Apakš spangu vaiņadziņa.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 204 -

8591.

Ļaudīm mēles apdilušas,
Ap manimi runājot.
Ko, ļautiņi, runājāt,
Ko no manis gribējāt?
Kaunā jūsu valodiņa,
Godā manis augumiņš.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8592.

Ļaudis bija vējiņā,
Es vējiņa maliņā;
Ļaudis bija dziesmītēs,
Es ļautiņu valodās.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

8593.

Ļaudis kāra šūpolīti,
Man augoti bāliņos;
Es pakāru tautiņās
Par Laimiņas likumiņu.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

1. Ko, ļautiņi, jūs gribieti
No tā mana augumiņa?
Citi cirta birzie līksti,
Citi kāra šūpulīti;
To pakāru tautiņās
Par Laimiņas likumiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8594.

Ļaudis man daudzināja
Sētā miežu arājiņu.
Es negribu tuvumā,
Ne savā sētiņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

8595.

Ļaudis man šūpli kāra
Ar savām valodām.
Kaŗat, ļaudis, šūpet mani,
Man nevaid sūpetājs.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

8596.

Ļaudis man šūpli kāra
Ar savām valodām.
Pakaŗat manas bēdas,
Manas gaužas asariņas!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

1. Vēl', Dieviņ, tu man labu,
Ļaudis laba nevēlēja,
Ļaudis laba nevēlēja
Ar savām valodām.
Ļaudis manim pakāruši
Nezināmu šūpulīti.
Šūpojiet bēdas manas,
Manas gaužas asariņas,
Manas gaužas asariņas,
Tās zemē neritēja,
Tās rit zelta biķerī,
Lai dzeŗ ļauna vēlētāji.
46 [Carnikavā (Rg)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

8597.

Ļaud's man teica, ļaud's man liedza
Kaimiņos arājiņu.
Man nebija šos kungos,
Ne vēl še kaimiņos.
121 [Gulbenē (Md)].

8598.

Ļaudis manim tiltu taisa
Ar savām valodām;
Priekšā manim uztaisīja,
Pakaļā noārdīja.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

8599.

Ļaudis man vainu cēla,
Es par vainu nebēdāju;
Dižu metu pār galviņu,
Mazu minu kājiņām.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

8600.

Ļauds' man' c'ēl'e volūdiņis,
Es' pac'ēļu vainaciņu,
Lai v'ējiņis cauri peut'e
Vysys ļaužu volūdiņis.
422 [Līvānu pag. D].

8601.

Ļaud's manam augumam
Divas paļas dabūjuši:
Viena bija miega paļa,
Otra darba nesekmiņa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8602.

Ļaudis mani aprunāja,
Aiz eglītes stāvēdami.
Tik tiem sāpju, tik bēdiņu,
Cik skujiņu eglītē.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

8603.

Ļaudis mani aprunāja,
Es aiz durvīm klausījos.
Vēru durvis, spēru kāju,
Trūkst ļaudīm(i) valodiņas.
40 [Slokā (Rg)].

- 205 -

1. Es dzirdēju caur sieniņu,
Ļaudis mani aprunāja.
Spēru kāju par sliesniņu,
Trūkst ļaudiemi valodiņu.
Ko jūs, ļaudis, gribējieti,
Par maniemi runādami?
Vai gribat manas bēdas,
Manas gaužas asariņas?
Es jums došu savas bēdas,
Savas gaužas asariņas;
Mūžiņami valkāsit,
Vēl paliks bērniņiem.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

8604.

Ļaudis mani aprunāja,
Es ražani padziedāju,
Es ražani padziedāju
Tai lielāji žēlumā.
224 [Kabilē (Kld)].

86041.

Ļaudis mani aprunāja,
Pie baznīcas stāvēdami,
Ka es lielis dzērējiņis,
Ka es sievas nedabūšu.
Es dabūju to meitiņu,
Kur puisīši ķīvējās.
224 [Kabilē (Kld)].

8605.

Ļaudis mani aprunāja,
Pie baznīcas stāvēdami.
Lai noskan ļaužu mēles
Kā baznīcas pulkstenīši.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

8606.

Ļaudis mani aprunāja,
Uz atmata stāvēdami.
Dievs dod viņiem nobālēt
Kā atmata zālītei.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

8607.

Ļaudis mani brūti sauca,
Kur tie mani brūtgāniņi?
Vai bij šķilti, vai perēti,
Vai palika vanckaros?
263 [Dobelē].

8608.

Ļaudis mani brūti sauca,
Kur tie mani brūtgāniņi?
Vai ir dzīvi, vai miruši,
Vai ķeizara dienastā?
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

8609.

Ļaudis mani brūti sauca,
Kur tie mani brūtgāniņi?
Vai Leišos, vai Prūšos,
Vai tepat Kurzemē?
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

8610.

Ļaudis mani brūti teica,
Kur tie mani brūtgāniņi?
Kur tās manas līgtas saktes,
Kur laulāmi gredzentiņi?
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

8611.

Ļaudis mani ieņēmuši
Nevainīgu valodās.
Būtu miris, neuzaudzis,
Kur ņemt' ļaudis valodiņas?
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

8612.

Ļaudis mani ļaunu saka,
Ko ļaudīm ļaunu daru?
Vai tādēļ ļauna biju,
Kad rājējam atbildēju?
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

8613.

Ļaudis mani niecenāja,
Dēkla mani cilenāja;
Dēkla mani uzcēluse
Laba vīra kumeļā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

8614.

Ļaudis mani saminuši
Kā dubļainu kājas autu;
Laima mani izmazgāja
Kā to putu gabaliņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8615.

Ļaudis mani sēdināja
Dūnaiņāi ezerāi;
Es sēdēju kalniņāi
Sudrabiņa krēsliņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 206 -

8616.

Ļaudis mani valodās
Brāļos kāra šūpulīti;
Šī devīta vasariņa,
Vēl neredzu līgojam.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

8617.

Ļaudis mani valodās
Sēdināt sēdināja;
Dēkla, Laima manu krēslu
Ritināt ritināja.
190 [Kuldīā].

86171.

Ļaudis manu arājiņu
Šur zināja, tur zināja;
Dēkla, Laime, tā zināja,
Tā nenieka nesacīja.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

8618.

Ļaudis manu arājiņu
Tuvu, tāļu daudzināja.
Vakar ēžu launadziņu
Sav' arāja klētiņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

8619.

Ļaudis manu augumiņu
Astru sietu izsijāja.
Sijā, Dievs, ļaužu mēles
Smalkajām adatām!
18 (Meņģelē).

8620.

Ļaudis manu augumiņu
Kā podziņu skandināja;
Skanēs ļaužu dvēselītes
Dziļā elles dibinā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ļaudis manu augumiņu
Kā zvārguli skandināja;
Skandin', Dievs, ļaužu mēles
Dziļā elles dibinā!
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

8621.

Ļaudis manu augumiņu
Kā zvārguli skandina;
Es par ļaužu valodām
It nenieka nebēdāju.
271 [Mangaļos (Mangaļu pag. Rg)].

8622.

Ļaudis manu augumīnu
Negodāji ielikuši;
Cel, Dievīni, tu gan vari,
Godāj manu augumīnu!
158 (Tosmarē).

8623.

Ļaudis manu augumiņu
Negodāi nolikuši;
Godā manis augumiņis,
Negodāi runātāji.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8624.

Ļaudis manu augumiņu
Šādu tādu niecināja.
Apraugiet katris savu,
Tad vēl manu nieciniet!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

8625.

Ļaudis manu augumiņu
Šādu tādu niecināja.
Es nevaru ļaužu dēl
Dreijāt savu augumiņu,
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

8626.

Ļaudis manu augumiņu
Stāvu bēra valodām;
Ber, Dieviņi, ļaužu mēles
Baltajāmi smiltiņām!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)].

8627.

Ļaudis manu augumiņ'
Stāvu bēre valodām;
Šaut, Dieviņ, ļaužu mēl'
Smalkajām nātriņām!
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

8628.

Ļaudis manu augumiņu
Stāvu bēra valodās.
Smuidris manis augumiņis,
Gaŗām bira valodiņas.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

8629.

Ļaudis manu augumiņu
Ūdenie slīcināja;
Slīcin', Dievus, ļaužu mēles
Jel manās asarās.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 207 -

8630.

Ļaudis manu kaunu gaida
Kā saulīti uzlecam;
Lec saulīte, eim' godāi,
Kaunāi paši gaidītāji.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

8631.

Ļaudis manu līgaviņu
Šur zināja, tur zināja;
Dēkla, Laima, tā zināja,
Tā nenieka nesacīja.
206 [Kuldīgas apriņķī].

8632.

Ļaudis miega negulēja,
Manu bēdu bēdādami.
Guliet, ļaudis, miegu savu,
Dievs bēdāja manu bēdu.
[?].

8633.

Ļaudis pēle augumiņu,
Es staigāju dziedādama.
Ko bij man tam darīt,
Lustīgam prātiņam.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

8634.

Ļaudis pēla jo meitiņu,
Es ar līdzi palīdzēju,
Lai ļautiņi nezināja,
Ka tā mana līgaviņa.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

1. Otram teicu to meitiņu,
Pašam tika prātiņam.
Es tīšāmi otram teicu,
Lai nesaka cerējumu.
66 [Aizkujā (pie Cesvaines Md)].

8635.

Ļaudis pēla to meitiņu,
Es ar pelti palīdzēju,
Es ar pelti palīdzēju,
Sev līgavu taupīdams.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ļaudis pēla, ir es pēlu
Šo kaimiņu zeltenīti;
Žēl man bija otram dot
To godīgu ļaužu bērnu.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

8636.

Ļaudis pēla to meitiņu,
Es ar pelti palīdzēju.
Ļaužu pelta, mana pelta,
Tā būs mana līgaviņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

8637.

Ļaudis pēla to meitiņu,
Es segloju kumeliņu.
Dievs dod man vislabo,
Visu ļaužu peļamo.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

8638.

Ļaudis pēle to vietiņu,
Tās vietiņas arājiņu.
Es grib' iet un dzīvot,
Ņemt Dieviņu palīgā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

8639.

Ļauds uz mane cik runuo,
Ka es veira nadabuošu.
Audzei, Dīveņ, rudzus mīžus,
Atīs pats dzīduodams.
406 [skat. 4190. (Jāsmuižas pag. D)].

8640.

Ļaudis cēla valodiņas,
Es pacēlu vainadziņu,
Es pacēlu vainadziņu
Kuplumā, augstumā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8641.

Ļaudis cēla valodiņas,
Es pacēlu vainadziņu;
Caurs bij mans vainadziņš,
Cauri bira valodiņas.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 424 [Barkavas pag. Rz].

1. Caurs bij manis vainadziņš,
Cauras ļaužu valodiņas;
Es pacēlu vainadziņu,
Izbirst ļaužu valodiņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8642.

Ļaujieties, ļauni ļaudis(?),
Ļaunajām valodām,
Kā saulīte paļāvās
Melnajiem mākuļiem [mākoņiem].
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8643.

Ļaužu dēļi nedrīkstēju
Ar puisīti parunāt,
Tūlīn ļauži tā sacīja:
Tie vairs labi nerunā.
206 [Kuldīgas apriņķī].

- 208 -

8644.

Ļaužu dēļ nedrīkstēju
Pie māsiņas sērsti iet:
Kuŗš redzēja, tas sacīja -
Māsu prec dieveŗam.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8645.

Ļaužu dēļ nedrīkstēju
Puškot savu augumiņu.
Sak' ļautiņi redzēdami:
Puišu dēļ puškojās.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

1. Puišu dēļ es meitiņa
Nedrīkstēju puškoties.
Kuŗš puisītis mani redz:
Manis dēļ puškojās!
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

8646.

Liedz man kungi, liedz man ļaudis
Peļamo tēva dēlu.
Ai Dieviņ, ko darīšu,
Tīk manam prātiņam.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8647.

Liedz man ļaudis to puisīti,
Kam tie liedza, kam neliedza?
Vai tie liedza, sev taupīja,
Vai man laba nevēlēja?
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

8648.

Liedz man pieci liedzējiņi,
Lai nejēmu to meitiņu;
Lai vēl liegtu otri pieci,
Tīk manam prātiņam.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

8649.

Liedziet visi, liedzējiņi,
To meitiņu neaizliegsat:
Tas puisītis ņēmējiņš,
Tā meitiņa gājējiņa.
206 [Kuldīgas apriņķī].

1. Liedza pieci, liedza seši
Man neņemt to meitiņu;
Lai liedz pieci, lai liedz seši,
Viņa nāk, es grib' ņemt.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

8650.

Liek man ļaudis liekamo,
Man būs nest nesamo;
Ko panest nevarēju,
To saminu kājiņām.
131 [Mēŗa muižā (Mēŗa pag. Vlk)].

8651.

Lieli vēji sajaukuši
Smalku linu tīrumiņu;
Ļauni ļaudis izpēluši
Mūsu mīļu dzīvošanu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8652.

Lietiņš lija, nenomirku,
Kā nomirku rasiņā;
Tautiets pēla, neizpēla,
Kā izpēla bāleliņš.
121 [Gulbenē (Md)].

8653.

Lieto mani nu, Laimiņa,
Ja tu vari izlietot!
Es jau biju tā nopelta,
Ka vairs lieti nederēju.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

8654.

Liec, Laimiņa, tu godā,
Ļaudis lika negodā,
Ļaudis lika negodā
Ar savām valodām.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

8655.

Lieciet, tautas, jele mieru
Manam mazam augumam!
Vēl nebiju pieaugusi,
Jau tautiņu valodās.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

8656.

Lec, saulīte, rītā agri,
Lec ar Dieva palīdziņu;
Vakarā noiedama,
Aiznes ļaužu valodiņas!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8657.

Lec, saulīte, rītā agri,
Spodrē manu augumiņu;
Vakarā rietēdama,
Deldē manu pēlājiņu!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 209 -

8658.

Līdz šo laiku mana slava
Par istabu nepārgāja;
Nu māršiņa, sieta mēle,
Staigāj', mani sijādama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8659.

Līdzens bija mans celiņš
Kā notrīta galodiņa;
Tā nodila ļaužu mēles,
Gaŗum manis runājot.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

8660.

Līdzi, Dievs, man dzīvot,
Ļaudis man nepalīdz,
Ļaudis man nepalīdz
Ar savām valodām.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

8661.

Līdzi kalni, līdzi lejas
Tekošam kumeļam;
Līdzi gāja laba slava
Mākošam dēliņam.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

8662.

Līdzi līdzi ar bāliņu,
Nepaliku pakaļā;
Pakaļā palikusi,
Valodāmi nevarēju.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8663.

Līgaviņa mātes meita,
Klausi mana viena vārda;
Ja neklausi viena vārda,
Paliec ļaužu valodās!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8664.

Līgo viļņi baltu puķi
Ezeriņa maliņā;
Tā līgoja labi ļaudis
Mani vienu valodās.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8665.

Līgojies, ozoliņ,
Es ar tevi nelīgoju:
Man ar tevi līgojot,
Slavīt' gāja maliņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

8666.

Līst', lietiņu, vienu dienu,
Nelīst' visu vasariņu;
Runāj't, ļaudis, vienu gadu,
Nerunāj't visu mūžu.
232 [Talsos (Tl)].

8667.

Līst' līdams, lietutiņi,
Kam rasiņu rasināji?
Ņem ņemdamis, tautu dēlis,
Kam palaidi valodiņas?
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

8668.

Lija lietus saulītē,
Runā ļaudis vējiņā.
Saule lietu nospīdēja,
Vējš nopūta valodiņas.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

8669.

Liniem sēju to driviņu,
Magonām noziedēja;
Otram teicu to meitiņu,
Patim tika prātiņam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8670.

Māmiņ' mana tā sacīja;
Meitiņ mana, nilietīt!
Nipel mani, māmulīte,
Diezgan ļaužu pēlājiņu.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

8671.

Māsa gauda brālīšam,
Ka ļautiņi niecināja.
Brālīts māsai atbildēja;
Kuŗu koku vējš neloka?
Kuŗu koku vējš neloka,
Kuŗu ļaudis nevainoja?
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

8672.

Malu malas izskraidīja
Slavenais tēva dēls;
Tepat grieza kumeliņu,
Pie tās pašas peļamās.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

8673.

Man ļautiņi daudzināja
Kaimiņos arājiņu.
Dievs to zina, Laime zina,
Es jau pate nezināju.
316 [Jēkabpilī].

- 210 -

1. Šur man teica, tur man teica
Ļaudis miežu arājiņu;
Vēl jau pate nezināju,
Kur Laimiņa audzināja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

8674.

Man ļautiņi izrunājši
Nezināmu valodiņu.
Lai ļaudiemi mūžam žēl,
Kā man žēl valodiņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

8675.

Man ļautiņi izrunāja
Nezināmu valodiņu:
Cits mežā līksti cirta,
Cits jau kāra šūpulīti.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8676.

Man ļautiņi pacēluši
Nezināmas valodiņas;
Pacel, Dievs, ļautiņiem
Nezināmas nelaimītes!
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

8677.

Man netika še dancot,
Akmens plāna vidiņā;
Man netika še dzīvot,
Še man' ļaudis niecināja.
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

8678.

Mana balta māmuļiņa,
Vairs nevaru valodām:
Nav dieniņa izaususi,
Jau valodas sētiņā.
190 [Kuldīā].

8679.

Man' galviņa nepanesa
Triju rindu vaiņadziņu;
Div' rindiņas sīku zīļu,
Trešā ļaužu valodiņu.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8680.

Manai vīra māmiņaje
Pulkstens mēles galiņāje,
Kuŗu sētu pieiedama,
Tur jau mani šķindināja.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

1. Tautu dēla māmiņai
Pulkstens mēles galiņā;
Vienu rītu piecēluse,
Staigā ciemus zvanīdama,
Staigā ciemus zvanīdama:
Slinka mana jaunuvīte.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

8681.

Manas gaudas asariņas,
Jūs zemēi nekrītiet;
Tā sirdī sagulstiet,
Kas man' gauži rūdināja.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

8682.

Manas gaudas asariņas,
Zemītē nelīstiet,
Līstiet Laimes biķerī,
Lai dzeŗ mani pēlējiņi.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

8683.

Man ļautiņi apsasmēja,
Tepat klāti stāvēdami,
Šķiet man' vis neprotot,
Ka nenieka nesacīju.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

8684.

Man's, ļautiņi neieredz,
Zemīt' vairs nepanes.
Ko, ļautiņi, jums darīju?
Zemīt' minu kājiņām.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

8685.

Mans ražens augumiņš
Dažam žēli padarīja;
Dažs būt' sviedis, kad drīkstētu,
Ar akmini mugurā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

8686.

Maz' būdama, es palīdu
Zem māmiņas villānītes;
Kur, māmiņa, nu līdīšu,
Nu es ļaužu valodās.
394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8687.

Maza maza gaisumiņa,
Jau saulīte gabalā;
Maza maza man māsiņa,
Jau ļautiņu valodās.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

- 211 -

86871.

Mazgā ļaudis mani skaidru
Ar savām valodām,
Nevaid mana māmuliņa
Mani skaidru mazgājuse.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

8688.

Miega dēļ, darba dēļ
Es mūžam neraudāju;
Vienas ļaužu mēles dēļ
Bierst man daža asariņa.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

8689.

Mēs bijām div' māsiņas,
Abas ļaužu valodās;
Kur mēs abas runājām,
Tur asaras straumēm tek.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8690.

Meita meitu paļājās,
Laime stāv pakaļā.
Saka Laime stāvēdama:
Paliec pate tai godā!
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

8691.

Meitiņ, jauna vēl (tu) būdama,
Necel naidu bāliņos:
No tālienes viesi nāca,
Kaimiņos pēlājiņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

8692.

Meitiņām jādzīvo
Kā sīkām puķītēm:
Saule spiež puķu ziedus,
Ļaudis meitu vainadziņus.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

8693.

Melnā elkšņa ziedi bira
Pa visiem krūmiņiem;
Stalta puiša slava gāja
Pa visiemi pagastiem.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8694.

Melna čūska riņķi grieza
Vidū jūras uz akmiņa:
Tā griež puiša dvēselīt',
Kas meitiņas nicināja.
24 [Lēdurgas draudzē].

8695.

Melni kraukļi spārnus sita,
Par jūriņu pārskriedami;
Izsit, Dievs, puišam prātu,
Kas meitiņas nicināja!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

8696.

Met, māsiņa, upītēi
Valudiņu vainadziņu,
Lai aiztek runātājs
Kā vizuļu vainadziņš.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8697.

Metiet, tautas, visu paļu
Pirmajāi gadiņā;
Jau otrā, trešajā
Es paļoti nesadevu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

8698.

Mīkši mani žagi rāva,
Kas var mani daudzināt?
- Tu, māsiņa, jauna biji,
Tautas tevi daudzināja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8699.

Minu, minu zaļu zāli
Zem savāmi kājiņām:
Ne, zālīte, tevi minu,
Minu ļaužu valodiņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8700.

Nāks rudens, nāks rudens,
Tad kokiem lapas birs;
Tad beigsies, tad beigsies
Ļautiņiem valodiņas.
244 [Īlē (Īles pag. Jg)].

8701.

Nāc pie manis ciemoties,
Valodiņu cēlājiņa!
Es pacelšu ērkšķu krēslu,
Asariņu biķerīti.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

1. Mana ļauna vēlētāja,
Nāc pie manis alus dzert!
Es tev došu bēdu bļodu,
Div' biķeŗus asariņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

8702.

Nava, nava tās upītes,
Kam nav dūņu dibenā;
Nava, nava tās meitiņas,
Kam nav paļu maliņā.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

- 212 -

8703.

Nav puķīte izplaukuse,
Jau to vija vainagāi;
Nav meitiņa uzauguse,
Jau ļautiņu valodās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8704.

Nav saulīte nogājuse [nogājusi],
Rasa zāles galiņā;
Nav meitiņa uzauguse [uzaugusi],
Jau ļautiņu valodās.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)], 6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)], 171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)],
216 [Ventspilī], 263 [Dobelē], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)], 271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)], 281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)],
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)], 340 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8705.

Nav saulīte norietējse,
Jau rasiņa ābolā;
Nav meitiņa pieauguse,
Jau to vecu daudzināja.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

8706.

Ne es gribu teicējiņa,
Ne otrā pēlējiņa;
Lai stāv mans augumiņš
Ne teicams, ne peļams.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

8707.

Ne labais mani pēla,
Ne labais niecināja:
Izpeliņa mani pēla,
Izniecava niecināja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Neba lieta mani pēla,
Neba lieta nicināja:
Izpaļiņa mani pēla,
Izniekuls nicināja.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

2. Nala lieta teica mani,
Nala lieta nicināja:
Purva zāle teica mani,
Vijgrieztiņš nicināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8708.

Ne man šurpu, ne man turpu
Par tām ļaužu valodām;
Griež' apkārti kumeliņu
Pie tās pašas māmaļiņas.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8709.

Ne miegam, ne kaunam,
Ne katram neļāvos,
Ne citiem ļautiņiem
Bez vainiņas niecināt.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

1. Nevienam nelaidos
Sav' augumu niecināt:
Ne miegam, ne darbam,
Ne otram cilvēkam.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

8710.

Ne miglā, ne rasā
Mirka manas villainītes:
Mirka ļaužu valodās,
Gaudajās asarās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8711.

Ne zemīte to nenesa,
Ko nes manis augumiņis:
Panes lietu, panes sniegu,
Panes ļaužu valodiņas.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

8712.

Ne tā mana goda drēbe,
Kas ikdienas mugurā;
Ne tas manis arājiņis,
Ko ļautiņi daudzināja.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8713.

Ne tā visu Laime lika,
Kā ļautiņi daudzināja:
Man ļautiņi daudzināja
Mājās miežu arājiņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

8714.

Ne tas mans arājiņš,
Ko ļautiņi daudzināja;
Tas bij mans arājiņš,
Ko ļautiņi nezināja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

8715.

Ne tas mans arājiņš,
Kuŗ' ļautiņi daudzināja:
Tas būs mans arājiņš,
Kuŗ' augdama neredzēju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 213 -

8716.

Ne tur krita kļava lapa,
Kur auguse ķļavienā;
Ne tur Dievs, Laima lika,
Kur ļautiņi daudzināja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

8717.

Nebēdā, tautu meita,
Ka es tevi niecināju;
Pats es tevi niecināju,
Zināj' savu līgaviņu.
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

8718.

Nebēdāju es peļama,
Nebēdāju nicināma:
Man atnāca tie ļautiņi,
Kas paļiņas nebēdāja.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8719.

Nebij visa purva zāle,
Kas aug purva maliņā;
Nebij mana līgaviņa,
Ko ļautiņi daudzināja.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

8720.

Nebūt' žēl, nebūt' žēl,
Ka jel lieta nicinātu:
Purva niedra, sila ciesa
Nicin' manu augumiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Šādi tādi nelietīši
Vainā manu augumiņu;
Kad vainātu labi ļaudis,
Ne sirsniņa nesāpētu.
206 [Kuldīgas apriņķī].

8721.

Nedod Dievs tādas slavas
I nabaga bērniņam,
Kādu slavi i slavēja
Pat lielai brāļu māsai.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

8722.

Niedru kaula gultu taisu
Uz ozola staklītēm,
Sniedzes spalvu spilventiņš
Linu ziedu paladziņi:
Lai gulēja tie ļautiņi,
Kas tur mani valodās.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

8723.

Nieka bēdu nebēdāju,
Kad klātēji niecināja:
Sen tālēji naudu skaita,
Sen segloja kumeliņu.
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es nenieka nebēdāju,
Ka ļautiņi niecināja:
Jo man' klātu niecināja,
Tālu tautas kājas ava!
206 [Kuldīgas apriņķī].

8724.

Nicin' bite sila priedi,
Nicin' āra ozoliņu;
Nicin' mani tie ļautiņi,
Kas jau paši nicināmi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8725.

Nican' ļaud's to meitiņ',
Es līdzej' nicinet;
Kad ļautiņi neredzej',
Tad sedlej' kumeliņ'.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

1. Vaino ļaudis to meitiņu,
Es pats labi palīdzēju.
Kad bij labi novainota,
Pats tad jāju lūkoties.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

8726.

Nicin' mani sveši ļaudis,
Nicin' savi bāleliņi.
Tas bij man vairāk žel,
Kad nicina bāleliņi.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

8727.

Nicināt nicināja,
Darināt darināja;
Jo vairāk nicināja,
Jo vairāk darināja.
308 [Altenē (Seces pag. Jk)].

8728.

Nicināti nicināja,
Kādēļ mani nicināja?
Vai es darba nedarīju,
Vai valodas nerunāju?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8729.

Nicināt nicināja,
Kādēļ mani nicināja?
Vai nicina darba dēļ,
Vai bargās valodiņas?
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 214 -

8730.

Niecināt niecināja,
Kādēļ mani niecināja?
Vai niecina darba dēļ,
Vai dēļ maza augumiņa?
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Darba dēļ, dēla māte,
Tu jau manis nenicini;
Ja tu gribi, tad nicini
Aiz tā maza augumiņa.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

2. Niecināt niecināja,
Kādēļ mani niecināja?
Vai niecina darba dēļ,
Vai dēļ maza augumiņa?
Ja niecina darba dēļ,
Lai nāk līdzi druviņā;
Ja dēļ maza augumiņa,
Tā nebija mana vaina.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

3. Nycyn mani nycynuoja,
Dēļ kuo mani nycynuoja?
Voi dēļ mīga, voi dēļ dorba,
Voi dēļ moza augumeņa?
Ni dēļ mīga, ni dēļ dorba,
Ni dēļ moza augumeņa.
Augums beja man', mameņ,
Na auguma vīn vajag:
Vajag tam augumam
Dyžan kupla sedzineņa.
426 [Sakstagala pag. Rz].

8731.

Niecinait nu, ļautiņi,
Nu jums vaļa niecināt:
Nu vēl mana galva nes
Vizuļotu vainadziņu.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

8732.

Niciniet, vedekliņas,
Pa ciemiņu staigādamas,
Ja gribiet malējiņas
Jele šādu vasariņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8733.

Neliekat, visi ļaudis,
Manis vien valodās;
Vai es viena uzauguse
Ļautiņiem daudzināt?
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)].

8734.

Nelūdz velti, tautas dēls,
Nebūš' tava līgaviņa:
Ka neiešu, ta neiešu
Par pērnaju pēlumiņu.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

8735.

Ņem, bāliņ, ņem bāliņ,
Ij to pašu peļamo;
Dievis zina, teicamā
Iesi malti, vai neies.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

8736.

Ņem, bāliņi, teicamo,
Es ņemš' ļaužu peļamo;
Redzēsim dzīvodami,
Kuŗam Dievis palīdzēs.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

8737.

Ņem ņemdamis līgaviņu,
Slavenajis tēva dēls!
Ko nicini, ko paļāji
Visas ciema dzeltainītes?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8738.

Nemirst', mana māmuliņ,
Kamēr mani izlietā;
Tu nomirsi, es palikšu
Mūžam ļaužu valodām.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

8739.

Neņem akas ūdentiņa,
Ņem labāki ezeriņa;
Neņem tāļas tautu meitas,
Ņem labāki nāburgos,
Ņem labāki nāburgos,
Visu ļaužu vainojamu.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

8740.

Nenesīšu, nenesīšu
Es ļautiņu valodiņas,
Nav vēl mans augumiņš
Valodiņu nesājiņš.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 215 -

8741.

Nenicin', nepaļo
Svešas mātes auklējum':
Kādu Dievs, Laime laida,
Tādu māmiņ' i auklēja.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

8742.

Nepel mana augumiņa,
Ka es maza malējiņa;
Neraudzīju kumeliņa,
Tikai diža arājiņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8743.

Nirunā tu ar mani,
Es ar tevi nirunāšu;
Es ar tevi runādama,
Kļūšu ļaužu valodās.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

8744.

Nezīļoju vaiņadziņu,
Negribēju gŗūtu nest;
Nerunāju ar tautieti,
Negribēju kaunu nest.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

8745.

Nezinej', kur nolikt
Ļaužu ļaunas valodiņas;
Nu noliku ceļmalē,
Lei jem ļauna vēlētāji.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

8746.

Nesasmēju nevienam,
Kādu kuŗu redzēdama:
Kādu Laimiņ' i laiduse,
Tādu māte auklējuse.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8747.

Nestaigāju neceliņu,
Nepieder staigājot;
Nerunāju nevalodas,
Nepieder runājot.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

8748.

Neteic mani, tu tautiet,
Kad ļautiņi nicināja;
Dzirdi citu nicinot,
Palīdz līdzi nicināt!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

8749.

Nevar vaira, nevar vaira
Aiz tām ļaužu valodām:
Aust gaismiņa, lec saulīte,
Aust ļaudīs valodiņa.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

8750.

Nevar vairs, nevar vairs,
Būtu nāve pieņēmusi:
Ļaužu runas sirdi grauza,
Ka neesmu apprecēta.
226 [Kandavā (Tl)].

8751.

Neviens koks tā nezied,
Kā zied lazda gavēnī;
Neviens mani tā nepēla,
Kā peļ brāļa līgaviņa.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

8752.

Nevēlosi ne dzimusi,
Ne vēl liela izaugusi,
Dēļ to smieklu, dēļ to kaunu,
Dēļ to ļaužu valodiņu.
226 [Kandavā (Tl)].

8753.

No kalniņa upe tek,
No gaisiem vējiņš pūš;
Ierunātu valodiņu
Visi ļaudis daudzināja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

8754.

No tālienes es pazinu,
Kur jāj meitu brākmanītis:
Zirņu ziedu cepurīte,
Auzu skaru mētelītis.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

8755.

No vaiņaga es pazinu,
Novainota tā meitiņa:
No vaiņaga zīles bira,
No acīm asariņas.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

8756.

Noāvos baltas kājas
Skaņa pura maliņāi,
Cauri iet taisījos,
Izbēgt ļaužu valodām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 216 -

8757.

Nuodiluse etslēdziņa
Pašam dziesmu pūriņam;
Tā nuodila ļaužu mēles,
Ap muiniem runājuot.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

8758.

Nodzēros tīr' ūdeņa
Tīra vaŗa katliņā;
Tīra mana dvēselīte
No ļautiņu valodām.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tīru lēju ūdentiņu
Tīra vaŗa katliņā;
Tīris manis augumiņis
No ļautiņu valodām.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

8759.

Nokaltusi driķu druva
Liela ceļa maliņā;
Tā nokalta, tā novīta
Mans auguma pēlājiņš.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

8760.

Nosaluse tā lapiņa,
Sklid kājiņas pārejot;
Izvainota tā meitiņa,
Birst asaras runājot.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

8761.

Nosūt', Dievs, labvakaru
Manam maizes arājam;
Es būt' pate sūtījuse,
No ļaudīm nedrīkstēju.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

8762.

Nu es biju tā izpelta,
Kā ar sietu izsijāta;
Nu palikšu bāliņam
Par kājiņu āvējiņu.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8763.

Nu es biju tā nopelta,
Ka panest nevarēju;
Nu es gribu tur aiziet,
Rasā pēdu nepazīs.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

8764.

Nu, ļautiņi, runājiet,
Nu pēdīga vasariņa;
Citvasar saveriet
Valodiņas diedziņā!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

8765.

Ūši ūši, kļovi kļovi,
Vysu kūku pakaļē;
Bruoļi, bruoļi, jiusu muosa
Vysu ļaužu volūduos.
430 [Malnavā (Kārsavas pag. Ldz)].

8766.

Ozolam zaru žēl,
Ka ziediņi neziedēja;
Man bij žēl augumiņa,
Ka ļautiņi nicināja.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

8767.

Ozolam zemzaŗam
Zari līka Daugavā;
Tautiešam, labiešam,
Slava gāja maliņā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8768.

Ozoliņa bluķis guļ
Avotiņa lejiņā;
Tā gulēja tie puisēni,
Kas meitiņas niecināja.
402 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8769.

Otram pēlu to meitiņu,
Pašam mīl prātiņam;
Vēl otram neizpeltu,
Kaut pašam nemīlētu.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

8770.

Pogaid, kuc'e kūmin'eic,
Es t'ev pyukys izplyukuošu:
Tu atp'ēl'i dīveram
S'en carātu ļaudav'eņu.
435 [Latgalē].

8771.

Pāri pāri, lietus gaisi,
Par šo [to] zemes gabaliņu
Pāri, ļaužu valodiņas,
Par to manu augumiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 217 -

8772.

Pāri pāri par Daugavu
Mans vizuļu vainadziņš;
Šai pusē nevarēju
Aiz ļautiņu valodām.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

8773.

Paļā mani sveši ļaudis,
Laime manis nepaļā.
Ko, Laimīte, tu paļāsi,
Pate mūža licējiņa.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

8774.

Paļā mani visi ļaudis,
Laima mani nepaļāja,
Laima mani nepaļāja,
Redz ar godu dzīvojam.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

8775.

Paļā mani visi ļaudis,
Laima mani nepaļāja;
Ļaužu paļu nebēdāju,
Kad Laimiņa nepaļāja.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

8776.

Pieved mani, ļaužu peltu,
Pie bagāta tēva dēla,
Pie bagāta tēva dēla,
Baltas maizes zemītē.
269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)].

8777.

Poļātana tautu meita
Poļā munu bāleniņu;
Pate bija poļātana:
Saulītē moltu cēla.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8778.

Paldies saku pēlējam,
Velns sirdī teicējam:
Kam teicējs man ieteica
Neraženu arājiņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Paldies saku pēlējam,
Velns sirdī teicējam,
Kas ieteica, kas ievīla
Tik sliktā vietiņā.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

8779.

Paldies saku tam puišam,
Kas ar mani nicināja;
Pūriņš auga augstumā,
Vilnainīte kuplumā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

8780.

Paldies saku tiem ļaudiem,
Kas man' mazu nicināja:
Nu man laiks lielai augt,
Lielu pūru darināt.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

8781.

Par ļaudīm nebēdāju,
Ne par viņu valodām,
Pate gāju pār upīti
Tautiešam roku sniegt.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

8782.

Par niekam, jūs ļautiņi,
Nelaižat valodiņas;
Ne es būšu, ne man' teicat
Tam puišam līgaviņ',
Tam puišam līgaviņ',
Tai mātei jauņaviņ'.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

8783.

Pašas ciema zeltenītes
Cita citu paļājās:
Viena grib, otra grib
Nākt pie mana bāleniņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8784.

Pašas ciema zeltenītes
Cita citu paļājās:
Cita šāda, cita tāda,
Cita puišu piegulēta.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8785.

Paši puiši mani teica,
Paši mani nicināja,
Paši deva sīku naudu,
Lai es pērku gredzentiņu.
362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8786.

Paši puiši mani teica,
Paši mani niecināja:
Teica mani sīku mazu,
Teic' darbiņu nemākam.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

- 218 -

8787.

Pate saule lietu deva,
Pate bēga mākuļos;
Pate māte meitu deva,
Pate znotu niecināja.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

8788.

Pate vārna mazgājās,
Pate gāja nodzerties;
Pats tautiets mani smēja,
Pats atjāja bildināt.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

1. Pate vārna pelci jauca,
Pate gāja mazgāties;
Pats tautietis izvainoja,
Pats noņēma vainadziņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 206 [Kuldīgas apriņķī].

8789.

Pats labais kumeliņš
Iezagula dūkstiņā;
Pats labais tēva dēlis
Paliek ļaužu valodās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8790.

Pats priedīti nodzenāju,
Pats nocirtu galoknīti;
Pats meitiņu izvainoju,
Pats noņēmu vaiņadziņu.
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

8791.

Piekūst irbe tecēdama,
Raudavīte peldēdama;
Ļaudīm mēle nepiekusa,
Apkārt mani runājot.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

8792.

Piekūst manim sirmi zirgi,
Sadilst kaula kamaniņas;
Tā sadila ļaudīm mēles,
Par maniem runājot.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

8793.

Piemet man metamo
To i vienu tēva dēlu;
Cita māte maliņā
Citu dēliņ' i auklēja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8794.

Pēla mani tie ļautiņi,
Es to peļu nebēdāju;
Lai tie mani pēlājiņi
Stāvu lēce ūdenī.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

8795.

Pēla mani ciema puiši,
Pēla savi bāleliņi.
Lai tie peltu, ciema puiši,
Kam bāliņi nepēluši.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8796.

Pēla pieci pēlājiņi
Šo skaisto dzeltainīti.
Lai tie pēla otri pieci,
Es segloju kumeliņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8797.

Pēlējiņ, pēlējiņ,
Kur tik ilgi kavējies?
Jau gandrīz es uzaugu
Bez tavām valodām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8798.

Pērkonam nospeŗami
Tie pirmaji brūtgāniņi,
Kam tie manu augumiņu
Pirmis teica, pēc vaināja.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

8799.

Pērkons rūca, pērkons spēra
Tai zaļāi bierztaļā;
Tas iespēra zemītē
Ļaunu ļaužu valodiņas.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

8800.

Peļ man' māršas, peļ bāliņi,
Sev par vārgu gribēdami;
Ne mūžam tava vārga,
Ne bāliņa kalponīte.
Jau Laimiņa stāv pie vārtiem,
Vīzēt vīz kumeliņi,
Vīzēt vīz kumeliņi,
Zvadzēt zvadz iemauktiņi.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

8801.

Peļ man' pieci pēlājiņi,
Teic deviņi teicējiņi.
Lai vēl pēla otri pieci,
Es staigāju dziedādama.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 219 -

8802.

Peļ man' pieci pēlējiņi,
Teic deviņi teicējiņi.
Nedoš' krekla pēlējam,
Ne villaines teicējam.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

8803.

Peļ man' pieci pēlējiņi,
Teic deviņi teicējiņi.
Paldies saku pēlējam,
Vells sirdī teicējam.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Peliet mani, niciniet,
Es teicama negribēju;
Paldies saku pēlājam,
Velns sirdī teicējam.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

8804.

Peļādiņa zemastīte,
Kam tu mani aizrunāji?
Man sajāja precinieki,
Tu pārskrēji pār pagalmu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

8805.

Peļamā dzeltānīte
Sēd ar mani laiviņā;
Visu ļaužu teicamā
Tek gar malu raudādama.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

8806.

Peļat, ļaudis, ko variet,
Laimi manu nenopelsat;
Mana laime slēpusēs
Manā rožu dārziņā.
1311 [Apē (Vlk)].

8807.

Peļat mani, neteicat
Pret tautām, bāleliņi;
Sakāt mani niknu bargu,
Māmuliņas neklausot.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

1. Peļat mani, bāleliņi,
Peļat, tautas satikdami;
Sakāt mani ļoti bargu,
Neklausīgu māmiņai.
Tiesa bija, barga biju,
Māmiņai gan klausīju.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

8808.

Peļat mani, neteicat,
Es teicama negribēju.
Pēlējam kreklu devu,
Teicējam ļaunus vārdus.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

8809.

Peliet mani, pēlājiņi,
Peliet mani no vietiņas;
Sakiet mani sīvu bargu,
Ka darbiņu nemācēju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8810.

Pyrma zyla gaisma ausa,
Tod sorkona saul'e l'ēc'e;
Pyrma mani izpēl'ēja,
Tod sadluoja kum'el'eņu.
4271 [Rēzeknes apr.].

8811.

Pirmajām tautiņām
Laime vārtu vērējiņa;
Jau otrām, trešajām
Atveŗ ļaužu valodiņas.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

8812.

Pirmāk tautas izpaļāja,
Tad segloja kumeliņu.
Nedodati, bāleliņi,
Aiz pirmā pēlumiņa!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

8813.

Pirmāk tautas mani pēla,
Pēc jāj mani bildināt.
Paldies, tautas, par pēlumu,
Lai iet mana ļauna diena.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

8814.

Pirmak tout's vainej' mani,
Pēc sedlē kumeliņ'.
Jāj ellē, jāj porē,
Ne pie man', vainejamas.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

8815.

Priekšā man labi ļaudis,
Pakaļā aprunāja;
Priekšā manim tiltu taisa,
Pakaļā izārdīja.
[?].

- 220 -

1. Priekšā man saule lēca
Pakaļā norietēja;
Priekša man labi ļaudis,
Pakaļā aprunāja.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

8816.

Precēj' mani, derēj' mani
Lielu ciemu dēlu māte;
Nevar manis saderēt,
Sāka mani nicināt.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

8817.

Projām gāju, nesaklausu,
Ko runāja pakaļā,
Zinu savu augumiņu
Tos valodu nenesot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8818.

Pūš vējiņis [vējiņi,
vējiņš],
. runā ļaudis
Ap to manu augumiņu;
Balta biju vēja pūsta,
Daiļa ļaužu aprunāta.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)],
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kalnā mani vēji pūta,
Lejā ļaudis aprunāja;
Balta biju vēja pūsta,
Gudra ļaužu aprunāta.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)], 16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)],
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

8819.

Pūš vējiņis, runā ļaudis,
Tie man' gauži rūdināja;
Asariņu straumi bridu
Kā dziļo ezeriņu.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

8820.

Pūsti, guli, ozoliņi,
Liela ceļa maliņā;
Tā sapuva tas puisītis,
Kas meitiņas niecināja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Izpraulējis ozoliņš
Gul celiņa maliņā;
Tā gulēs tas puisītis,
Kas meitiņas niecināja.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

8821.

Pūt, vējiņi, dienu nakti,
Tev galviņa nesāpēja;
Man galviņa daudz sāpēja,
Daudz runāja valodiņas.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

8822.

Pūt, vējiņi, kā tev tīk,
Es krūmiņa ēniņā;
Runāj't, ļaudis, kā jums tīk,
Es savos bāliņos.
216 [Ventspilī].

8823.

Pūt, vējiņ, kā tev tika,
Es ozola ēniņā;
Runāj't, ļaudis, kā jums tika,
Es jau biju saderēta.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

8824.

Pūš, vējiņ, cik tev tīk,
Es krūmiņu ēniņē;
Runāj't, ļaudis, cik jums tīk,
Es savā godiņē.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

8825.

Pūš, vējiņ, cik tev tīk,
Es vītal' ēniņē;
Runē, ļaud's, cik jums tīk,
Es neniek' nebēdē.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

8826.

Pūt [Ai], vējiņ, nesapūt
Visu gružu ezerā;
Ai ļautiņi, neturiet
Manis vienas valodās!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Nepūtiet, visi vēji,
Zilu ziedu ataugā;
Neņemiet, visi ļaudis,
Bārenītes valodās!
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8827.

Raudāt raudu ik dieniņas,
Kuru dienu neraudāju?
Kuru dienu labi ļaudis
Neņem mani valodās?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Rauduot raužu kuru dīnu,
Kuru dīnu lobi ļauds
Nadz'er munu asareņu,
Nadz'er munu asareņu,
Namyn man'a kuojeņuom?
427 [Varakļānu pag. Rz].

- 221 -

8828.

Riebt es riebu ļautiņiem,
Ka es riebu, ka neriebu?
Riebu labu valkādama,
Ar godiņu dzīvodama.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)].

8829.

Riekstu riekstu, ogu ogu
Tai celiņa maliņā;
Znotu, znotu tai māmiņai,
Ko ļautiņi nicināja.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

8830.

Reti reti tie kociņi,
Kas aug ceļa maliņā;
Reti reti tie puisīši,
Kas meitiņu nebrāķē.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8831.

Ribu rabu rīta rasa
Pa ozola lapiņām;
Tā rībēja ļauzu mēles
Pa manimi runādamas.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

8832.

Rīgā iešu es, māmiņa,
No tās Rīgas Vāczemē:
Kam to manu augumiņu
Vidzemē niecināja!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8833.

Rīta rasa noskaloja
Rožu ziedam puteklīšus;
Es aizmirsu ļaunu vārdu,
Labu vārdu dzirdēdama.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

8834.

Riti, riti, rīta rasa,
Par ābeļu lapiņām;
Tā rit manis augumiņis
Par ļautiņu valodām.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)], 267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

1. Peldi, peldi, rīta rasa,
Ap manāmi kājiņām;
Tā peldēja, ļaužu mēles
Ap to manu augumiņu.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

2. Pili, pili, rauduvīte,
No ūdeņa ūdenē;
Tā pil mans augumiņis
Pa ļautiņu valodām.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

8835.

Riti, riti, rīta rasa,
Pa ābeļu lapiņam;
Tā rit ļaužu valodiņas
Pa manām kājiņām.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

1. Trīcēt trīc apses lapa,
Ne vējiņa vēdināma;
Tā trīc ļaužu valodiņa
Par manāmi kājiņām.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

8836.

Riti, riti, rīta rasa,
Par ābeļu lapiņām;
Tā rit manas asariņas
Par ļautiņu valodām.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

8837.

Riti riti, rīta rasa,
Par manām kājiņām;
Lai rit ļaužu valodiņas
Gaŗām manu augumiņu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

8838.

Rite, rite, rīt' rase,
Pa manām kājiņām;
Tā norite tie ļautiņi,
Kas jēm' mani valodē.
226 [Kandavā (Tl)].

8839.

Ruden govis viršus ēd,
Pavasari zaļu zāli;
Ruden puiši meitas teic,
Pavasari niecenāja.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

8840.

Runā ļaudis ap manim
Aplokainas valodiņas,
Šķita mani neprotot
Šās aploku valodiņas.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

- 222 -

8841.

Runā ļaudis, ko runā,
Mani ņēma valodās;
Es ļaudīm rīta rasa,
Es migliņa vakarā.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

8842.

Runā ļaudis, ko runā,
Mani vienu aprunā.
Vai tik vien meitas bija,
Kā es viena māmiņai?
341 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8843.

Runāj' ļaudis, ko runāja,
Mani ņēma valodās.
Kad es būtu balta maize,
Sen būt' mani apēduši.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

8844.

Runāj' ļaudis, ko runāja,
Mani jēma valudās;
Trūkst purāi ūdentiņa,
Dzeŗ tie manas asariņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8845.

Runāj' ļaudis, ko runāja,
Mani ņēma valodās.
Vai bij mani māmulīte
Valodāmi auklējuse?
3971 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8846.

Runāj' ļaudis, ko runāja,
Mani ņēma valodās.
Vai tad mani māmuliņa
Samazgās mazgājuse?
Vai ūdeņa tai nebija
Tekošā upītē,
Tekošā upītē,
Tīrajā avotā?
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

8847.

Runāj' ļaudis no manim,
Kā no liepas lūkus plēsa;
Eim' pa ļaužu valodām
Kā pa ledu sklidēdama.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

88471.

Runāj' ļaudis gar manim,
Kā no liepas lūku plēš;
Vai bij mani māmuļiņa
Liepu slotu nopēruse?
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

8848.

Ruņāj' ļaudis šorpu torpu,
Neviens labi nezināja;
Dēkla, Laima gan zināja,
Tās nenieka nesacīja.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

8849.

Runāj' ļaudis uz manime
Ir dzirdot, nedzirdot.
Kas runāja man dzirdot,
Tam es pate atbildēju;
Kas runāja nedzirdot,
Atbild mana ļauna diena.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

1. Runā ļaud's man dzirdot,
Runā man nedzirdot.
Ko runāja nedzirdot,
To lai paši paturēja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

8850.

Runā ļaudis uz manim,
Uz manim upe tek.
Tec, upīte, jo straujāki,
Aiznes ļaužu valodiņas!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

8851.

Runā ļaudis valodiņu,
Vai tie mani aprunāja?
Aprunāja sila priedi,
Vērī dētu ozoliņu.
3901 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8852.

Runājiet, jūs ļautiņi,
I uz Dievu domājiet;
Jūs to manu augumiņu
Kā katliņu skandiniet.
Skandin', Dievs, ļaužu mēles
Pašā elles dibenā!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

8853.

Runājiet, jūs ļautiņi,
Cik valodu turēdami,
Nu ir mans augumiņš
Valodiņu nesējiņš.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

- 223 -

1. Runuojit, jius ļauteņi,
Cik volūdu gribādami;
Jius volūdu runuotuoji,
Es volūdu nesējeņa.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

2. Celieties, ko guliet,
Valodiņu cēlājiņi!
Nu ir manis augumiņš
Valodiņu nesējiņš.
380 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8854.

Runājiet, labi ļaudis,
I uz Dievu domājiet!
Asariņu palti bridu
Kā dziļo ezeriņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

8855.

Runājiet, labi ļaudis,
Jel uz Dievu domājiet!
Jau zemīte līcin līka,
Kājas mirka asarās.
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

8856.

Runājiet, labi ļaudis,
Ko vien laba zinādami;
Kā vēl labi neziniet,
Man pašai vaicājiet.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

8857.

Runāj't, ļaudis, ko gribat,
Es pretī nerunāšu:
Pacietīga man sirsniņa.
Panesīgs augumiņš.
131 [Mēŗa muižā (Mēŗa pag. Vlk)].

8858.

Runāj't, ļaudis, kā jums tīk,
Es nenieka nebēdāju:
Zinu savu drošu sirdi,
Savu skaidru augumiņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8859.

Runāj't, ļaudis, ko gribat,
Ko jus manim darīsat?
Tāda biju kā augusi,
Kā mamiņa auklējusi.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

8860.

Runāj't, ļaudis, ko gribat,
Ko no manis dabūsat?
Bēdas, gaužas asariņas,
To no manis dabūsat.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

8861.

Runājat nu, ļautiņi,
Nu panesu valodiņu
Nu vēl mana galva nes
Smalku zīļu vainadziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

8862.

Salnas ēsta ābelīte
Zied celiņa maliņā;
Ļaužu pelta tā meitiņa,
Nes ar godu vaiņadziņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8863.

Salnas kosta bērza lapa
Vairāk dzelta, ne zaļuja;
Ļaužu pelta tā meitiņa,
Vairāk raud, ne runāja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8864.

Salnas rauta tā puķīte,
Nelaiž ziedu vējiņā;
Ļaužu pelta tā meitiņa,
Raudādama vien staigāja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

8865.

Salti pūta ziemas vēji
Par baznīcas cekuliņu;
Salti, ļaudis, palieciet,
Ap manim runādami!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8866.

Salts ūdens avotā,
Salts avota maliņā;
Dod, Dieviņ, tā nosalt
Mun' auguma pālājam.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

1. Solts udens olūtā,
Solts olūta dibeņā;
Lai apsola ļaužu mēles,
Ap manim runajūt'.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

8867.

Sarkanais āboliņš
Visupirms noziedēja;
Peļamā mātes meita
Visupirms godiņā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

- 224 -

8868.

Sarkans alus kanniņā,
Luste man tevi dzert;
Novainota mātes meita,
Luste man tevi ņemt.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

8869.

Sasatikās div' labieši,
Steidza mani aprunāt.
Vai bijāt, div' labieši
Ar Laimiņu runājuši?
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

88691.

Satikušas div' māsiņas,
Steidza mani aprunāt.
Labvakar, div' māsiņas!
Bijāt labi runājušas?
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)].

8870.

Saule brida pa mākoni,
Es pa ļaužu valodām;
Izbrien saule no mākoņa,
Es no ļaužu valodām.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

8871.

Saulītē balināju
Savu linu paladziņu;
Dod, Dieviņ, tā balēt
Man auguma pēlējam!
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

8872.

Saulīt' spīd, lietus lija,
Ļaudis mani aprunāja;
Saulīt' lietu nožāvēja,
Vējš pūš ļaužu valodiņas.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

8873.

Sausa egle locījās,
Zaļajā vērdamās;
Neveiklītis mani rāja,
Labajā vērdamies.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8874.

Saveriet nu, puisīši,
Savas mēles diedziņā:
Ne meitām goda trūka,
Ne daiļā augumiņa.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

8875.

Savu redzu dzeltainīti,
Tik citam nesacīju,
Lai netika nederēta
Svešu ļaužu valudās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8876.

Šādi tādi ērkšķu krūmi
Plosa manas villainītes;
Šādi tādi netikuši
Vaino manu augumiņu.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

8877.

Šauta irbe nosvilpās
Tīrumiņa galiņā;
Pelta meita noraudāja
Ik rītiņus, vakariņus.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

8878.

Še ir mani pēlējiņi.
Še es pate peļamā;
Vairāk kauna pēlējiem
Ne manam augumam.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)], 388 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8879.

Žēlo, Dievis, to puķīti,
Tā [Kas] novīta saulītēi;
Žēlo, Dievis, manis jaunu
No ļautiņu valodām!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8880.

Šitās meitas, staigādamas,
Paļā manu augumiņu;
N'esiet manu svārku vērtes,
Ne vēl mana augumiņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

8881.

Šķir, Dieviņi, zaļu zāli,
Glabā manu augumiņu:
Es nevaru vairs panest
Ļaunu ļaužu valodiņas.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 224 [Kabilē (Kld)], 3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

1. Pašķiries, tu zemīte,
Paņem manu augumiņu:
Es nevaru še dzīvot
Aiz ļautiņu valodām.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

- 225 -

8882.

Šķitu savu pēlājiņu
Sudrabiņu valkājot;
Ieraudzījse, nobijos,
Kā līduma krāvājiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8883.

Šogad, tautas, nejājiet,
Neslavītes nedariet:
Jauna pate, mazs pūriņis,
Nedos manis māmulīte.
63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

8884.

Šogad, tautas, nenāciet,
Neslavītes nedariet:
Tukšu pūru nevedīšu,
Sev kauniņu nedarīšu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

8885.

Šorudeni, šorudeni
Trūks ļaudīm(i) valodiņas:
Šorudeni tautu dēlis
Noņems manu vainadziņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

8886.

Šovasar man nesāt
Triju rindu vaiņadziņu:
Dui rindiņas sīku zīļu,
Trešo ļaužu valodiņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

8887.

Šūn, bitīte, ver, Laimiņa,
Man vietiņu maliņā:
Es nevaru še dzīvot
Aiz tām ļaužu valodām.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

8888.

Šūpo, Dievis, to sirsniņu
Asā dadžu krūmiņā,
Kas man cēla tik jaunai
Nezināmas valodiņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8889.

Šūpojies, līgojies,
Mans auguma pēlājiņš,
Kā šūpoja, kā līgoja
Mani mazu māmuliņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

8890.

Žūrei mani pūra dzērve,
Žūrei uoru laksteigola;
Vai Dīveņ, nazynuoju,
Kuru žūru klausētīs.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

8891.

Šur daudzana, tur daudzana
Manu linu arājiņu;
Nu vēl māte kājas āva
Manam linu arājam.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8892.

Šurpu turpu daudzināja
Manu miežu arājiņu;
Man uzauga tai vietā,
Brāļi ceļa nezināja.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Man piemeta bāleliņi
Šo vietiņu, to vietiņu;
Es aizgāju tai vietā,
Brāļi ceļa nezināja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

8893.

Šurpu turpu vējiņš loka
Eglīt' ceļa maliņā;
Šurpu turpu ļaud's runā
Ierunātu valodiņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

8894.

Šurpu turpu vējiņš loka
Eglīt' ceļa maliņā;
Tā lai loka ļauna diena
Man auguma pēlājiņu.
1311 [Apē (Vlk)].

1. Loki, loki, vēja māte,
Priedīt' sila maliņā;
Tā lai loka ļauna diena
Man' auguma pēlējiņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 1311 [Apē (Vlk)].

8895.

Šurpu turpu vējiņš loka
Krūzaino magonīti;
Šurpu turpu ļaud's runāja
Ap to manu augumiņ.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

8896.

Šurpu turpu vējiņš loka
Sausas egles galotnīti;
Šurpu turpu ļaudis teica
Manu miežu arājiņu.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

- 226 -

1. Šurpu turpu vējiņš svaida
Smalku linu zēģelīti;
Šurpu turpu ļaudis saka
Manu miežu arājiņu.
Ne tas manis arājiņis,
Ko ļautiņi daudzināja;
Tas būs manis arājiņis,
Kas stāv klusu maliņā.
46 [Carnikavā (Rg)].

8897.

Šurpu turpu vējiņš loka
Smalka lina tīrumiņu;
Šurpu turpu ļaud's runāja
Nezināmas valodiņas.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

8898.

Sēd blakām, tautu meita,
Dod rociņu paslepen,
Te jau bija tie ļautiņi,
Kas man tevi nevēlēja.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)], 201 [Snēpelē (Snēpeles pag. Kld)].

8899.

Zelta zvaigzne grozījās
Pie zilām debesīm;
Tā grozās mans prātiņš
Pa ļautiņu valodām,
Pa ļautiņu valodām,
Līdz iziešu tautiņās.
276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

8900.

Sīkas nātres apaugušas
Apkārt zaļu ozoliņu;
Ļauni ļaudis apstājuši
Manu smuidru augumiņu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

8901.

Sīkas olas, rudakmenis
Gul uz puiša dvēselīti,
Kam tas manu augumiņu
Pirmis teica, pēc vainoja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

8902.

Sīki mazi puisēniņi,
Visi meitu brāķētāji;
Ne tie zina meitu prātu,
Ne ar meitu tikumiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

1. Sīkas mazas meitenītes,
Visas puišu brāķētājas.
Ne tās zina puišu sirdi,
Ne ar puišu padomiņu.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

8903.

Zīle spiedza kārkliņos,
Sakaltušu deguniņu;
Tā lai kalst tie puisīši,
Kas meitiņas nicināja.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

8904.

Sijājiet, niekājiet
Manu daiļu augumiņu!
Zeltiņš bira sijājot,
Sudrabiņš niekājot.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

8905.

Zili melni dūmi kūp
Viņā meža maliņā;
Tur deg puišu dvēselītes,
Kas meitiņas niecināja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

8906.

Sirsniņ manu, cietējiņ,
Galviņ manu, nesējiņ,
Tu pacieti, tu panesi
Visas laužu valodiņas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8907.

Skaidra tek Daugaviņa,
Daži gruži dibinā;
Skaista auga man' māsiņa,
Pa paļām dzīvodama.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

8908.

Skaisti dzied purgailīši
Vaskainām [dzeltainām] kājiņām;
Ellē kliedza tie puisīši,
Kas meitiņas niecināja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8909.

Skuju dēļ lakstīgala
Eglainē nedziedāja;
Ļaužu dēļ nedrīkstēju
Puškot savu augumiņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8910.

Skuju dēļ lakstīgala
Eglienā nedziedāja;
Valodām mūs' māsiņa
Nedzievoja tautiņās.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 227 -

8911.

Slavenais tēva dēls
Kumeliņu nojādīja;
Peļamā mātes meita
Sētā viesus sagaidīja.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8912.

Slavīt' man izgājuse
Pa visām maliņām,
Ka es biju bārusēs
Ar bāliņa līgaviņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

8913.

Slēpies, mana pēlaviņa,
Asāi dadža krūmiņā!
Drīz es tev gaŗiem iešu,
Kā rozīte ziedēdama.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8914.

Smalkais zīļu vainadziņ,
Kur bij man tevi likt?
Nesāt vairs nedrīkstēju
Aiz tām ļaužu valodām.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

8915.

Smalku skrošu zaķīšam
Par miezīšu ēdumiņu;
Sūra rutka tautiešam
Par valodu cēlumiņu.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

8916.

Sper, pērkoni, tautu dēlu
Caur ūdeni uz akmini;
Kam tas manu augumiņu
Pirmāk teica, pēc vainoja.
224 [Kabilē (Kld)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

8917.

Speŗu kāju, veŗu durvis,
Dzird' par sevi runājot;
Es vēl otra neticētu,
Būt' es pati nedzirdējsi.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

8918.

Spīdi spoži, nemiglo,
Manis spangu vaiņadziņš.
Ka tas spoži uzspīdēja,
Pills bij ļaužu valodām.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

8919.

Spītēdama tautietimi,
Gaŗām gāju dziedādama;
Kam tas mani daudz precēja.
Tais' ļaudīmi valodiņas.
226 [Kandavā (Tl)].

8920.

Spirdzin', Dieviņ, to zālīti,
Kas novīta saulītē;
Godā, Dieviņ, to meitiņu,
Kas ļautiņu valodās.
276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

1. Vuordzyn'(?), Dīvs, tū zuoleiti,
Kur' sauleitē nūveituse;
Žāloi, Dīvs, tūs bērneņu,
Kuri ļaužu volūduos.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

8921.

Stājieties, grūtas dzirnas,
Gan bijāt tecējušas;
Stājieties, labi ļaudis,
Gan bijāt runājuši.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

8922.

Stājieties, grūtas dzirnas,
Nevar' vairs kustināt;
Stājieties, labi ļaudis,
Nevar' vairs valodām.
384 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8923.

Stāvēj' mans vainadziņš
Trim rindām galviņā;
Tā stāv manis augumiņš
Triju ļaužu valodās.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

8924.

Stāv' kalnā, stāv' lejā,
Visur mani vējš locīja:
Kalnā mani vējš locīja,
Lejā ļaužu valodiņas.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)], 15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 421 [Taurupes pagastā (Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 81 [Katriņā (Katriņas pag. C)], 82 [Kļavkalnē (Kļavkalns, Kosas pag. C)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)],
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)], 1311 [Apē (Vlk)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)], 159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)], 168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)], 174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)],
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)], 199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 216 [Ventspilī], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 224 [Kabilē (Kld)],
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 228 -

1. Iem' kalnā, iem' lejā,
Visur mani nicināja:
Kalnā pūta lieli vēji,
Lejā ļaudis aprunāja.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

2. Stāv' kalnāji, stāv' lejāji,
Visur matus purināja:
Vējš kalnāji purināja,
Lejā ļaužu valodiņas.
Skaidri mani mati bija,
Ko vējiņš purināja;
Skaidris mans augumiņš,
Ko ļautiņi aprunāja.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

8925.

Staigāj viegli, runāj gudri,
Ļaužu pelta tautu meita;
Visi ļaudis tevi pēla,
Es segloju kumeliņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8926.

Strauja strauja upe tek,
Jo tā strauja, jo olaiņa;
Dzīveniece tā meitiņa,
Jo dzīvoja, jo vainoja.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

8927.

Sūra mana māsenīca
Kā sūraja sūrenīte;
Labāk teicu, nekā pēļu,
Lai tai drīza gadījās.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

8928.

Sunītim maizi devu,
Ne tam tautu dēliņam:
Sunīts mājas apsargāja,
Tautiets laida valodās.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

8929.

Sviežu olu upītē,
Upe olu nepanesa;
Kā bij man tik jaunai
Panest ļaužu valodiņas?
224 [Kabilē (Kld)].

1. Upē metu zvirgzdu sauju,
Visi grima dibinā;
Kā bij man, tik jaunam,
Panest ļaužu nievājumu?
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

8930.

Sviežu šautru ezerā,
Noskatos, kā līgoja;
Dievs dod tā nolīgot
Man' auguma pēlējam.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8931.

Tā dzīvot meitiņām
Kā baltām aitiņām:
Svīnās aitas balta villa,
Nāk meitai slima slava.
551 [Naukšēnos (Naukšēnu pag. Vlm)].

1. Meitiņām tā dzīvot
Kā baltām aitiņām:
Drīz aitām vilnu cirpa,
Drīz meitām nikna slava.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

8932.

Tā, māmiņa, tava vaina,
Ka es ļaužu valodās:
Kam mazgāji mani mazu
Neskaidrāja ūdenī.
206 [Kuldīgas apriņķī].

8933.

Tāda biju uzauguse,
Kā Laimiņa nolikuse;
Es neiešu ļaužu dēļ
Vējiņā vētīties.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

8934.

Tād' es biju izslavēta,
Nikam lietas nederēju;
Man Laimiņa vietu taisa,
Maliņā stāvēdama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Neraud' jel visai gauži,
Peļamā mātes meita:
Tev Laimīte vietu taisa
Citas zemes maliņā.
1311 [Apē (Vlk)].

8935.

Tādu labu rudzu zemi
Palaiduši atmatā;
Tādu labu ļaužu bērnu
Ieņēmuši valodās.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

8936.

Tālu gāju tālumā,
Nesamešu tuvumā:
Tuvumā metusēs,
Valodām nevarēju.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 229 -

8937.

Tuoļi tuoļi es redzēju
Driķu drivu nūveituš';
Lai nūveist tys puiseits,
Kurs maiteņis necinuoj'.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

8938.

Tāļi tāļi noziedēja
Mana mēļu linu druva;
Tāļu ļaudis daudzināja
Manu linu arājiņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

8939.

Tālu tālu, tu tautieti,
Tu no manis, es no tevis;
Daži vēji mūs' starpā,
Dažas ļaužu valodiņas.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)], 237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)], 282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)], 346 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8940.

Tāļu jāja tautu dēls,
Mani gauži vainodams;
Aizjāj tāļu, nedabūn,
Nāk pie manis atpakaļ.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Tautiets, mani vaiņodams,
Tāļu jāja lūkoties,
Tāļu jāja, nedabūja,
Jāj pie manis atpakaļ.
Jāj projām, es neiešu,
Izvaiņota mātes meita.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

8941.

Taisnu ceļu es staigāju.
Taisnas pēdas pakaļā;
Ne man kauna priekšā bija,
Ne valodu pakaļā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

8942.

Tautas jāja dubļu ceļu
Pakaļ mani vaiņādami.
Jājat, tautas, sausu ceļu,
Ņemat savu teicamo.
224 [Kabilē (Kld)].

8943.

Tautas jāja, mārša pēla,
Pie vārtiem stāvēdama;
Tautas jāja, neklausīja,
Māršai kaunu padarīja.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

8944.

Tautas manu augumiņu
Pirms izteica, pēc vaināja.
Jājat, tautas, meklējat,
Kur jūs tādu atrassit,
Kas neēda, kas nedzēra,
Kas miedziņa negulēja.
Vējš neēda, vējš nedzēra,
Ūdens miega negulēja.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

8945.

Tautiets mani izvainoja,
Jāja citu lūkoties.
Dievs dod jāti, nedabūti,
Mani pašu bildināt.
206 [Kuldīgas apriņķī].

1. Tautas dēlis gaŗām jāja,
Nedev' manim "Dievs palīdz".
Dievs dod jāti, nedabūti,
Jāt pie manis, nabadziņ'.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

8946.

Tautiets sauca, bāliņš sauca:
Nāc, māsiņa, klāt sēdēt!
Pie bāliņa es sēdēju,
Lai ļautiņi nerunā.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

8947.

Te bij saule, te pazuda
Melnajosi debešos.
Dod, Dieviņi, tā pazust
Man' auguma pēlējam.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

8948.

Teica māte savu meitu
Pēla manu līgaviņu.
Kam, māmiņa, tā darīji,
Tava viena, tava otra.
66 [Aizkujā (pie Cesvaines Md)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8949.

Teica mani teicējiņi,
Pēla mani pēlējiņi;
Neieteica teicējiņi,
Neizpēla pēlējiņi.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

- 230 -

1. Teic man' trīs teicējiņi,
Pēla pieci vainotāji;
Ne tie trīs man' izteiks,
Ne tie pieci izvainos.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

8950.

Teica trīs teicēji,
Vaināj' pieci vainātāji.
Tāda biju triju teikta,
Tāda piecu izvaināta.
158 (Tosmarē).

8951.

Teicamais tēva dēls
Jāj no ciema ciemiņā;
Peļamā mātes meita
Sētā viesu sagaidīja.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

8952.

Teicamaja, peļamaja
Liela ceļa maliņā.
Ņem, brālīti, peļamaju,
Lai paliek teicamaja.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 190 [Kuldīā].

8953.

Teicamo zirgu pirku,
Peļamo sievu ņēmu.
Vai varēs teicamais
Peļamo vizināt?
2791 [Jaunsvirlaukā (Jaunsvirlaukas pag. Jg)].

8954.

Teicamo zirgu pirku,
Peltu ņēmu līgaviņu.
Kūtris bija teiktais zirgs,
Laba pelta līgaviņa.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

8955.

Teicamo zirgu pirku,
Peltu ņēmu līgaviņu.
Tik no teikta kumeliņa,
Kā no peltas līgaviņas.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8956.

Teiciet mani sīvu bargu,
Neteicieti netikušu:
Sīvu bargu tautas ņēma,
Netikušu niecināja.
261 [Blankenfeldē (Vilces pag. Jg)].

8957.

Tečus teke sveša māte,
Redz tautieti atjājam,
Gribēj' mani izvainēt,
Mūžam vergu paturēt.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

8958.

Tec, saulīte, nebrien dubļu,
Diezgan dubļu bridējiņu;
Sūt', māmiņa, nepel manis,
Diezgan manu pēlājiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

8959.

Tec, upīte, citu taku,
Pilli krauļi ievas zied;
Jājat, tautas, citu ceļu,
Mūs' meitiņas izvainotas.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

8960.

Tīk jums, ļaudis, teiciet mani,
Ja netīk, nieciniet!
Balta būšu, vēja pūsta,
Laba, ļaužu niecināta.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

8961.

Tīk, puisīti, ņem tu mani,
Ja netīk, neniecini;
Es neiešu tevis dēļ
Dreijāt savu augumiņu.
4 [Aijažos].

8962.

Tīrajam ūdeņam
Daudzi gružu dibinā;
Dailujām meitiņām
Daudzi lieku valodiņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

8963.

Tīrs ūdens avotā,
Tīrs avota dibinā;
Tīrs i manis augumiņis
No tām ļaužu valodām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8964.

Tīšu tīšu tas puisīts
To meitiņu nicināja,
Lai ļautiņi nezināja,
Ka tā viņa līgaviņa.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 231 -

8965.

Tik ar Dievu satikties
Man' auguma pēlējam,
Cik saulīte sasatika
Ar mēnesi tecēdama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8966.

Tik sastilt, tik sarimt
Man' auguma pēlājam,
Cik sastila straujupīte,
Dienu nakti tecēdama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8967.

Tik spīdēt, tik vizēt
Man auguma pēlājam,
Cik saulīte nakti spīd,
Mēnesnīca dienavidu.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

8968.

Tik tam sāpju, tik nelaimes,
Cik zīlīšu vaiņagā,
Kas sak' manu vaiņadziņu
Bez godiņa valkājam.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

8969.

Cik upē neiekritu,
Lejiņā skatoties;
Cik tautās neaizgāju,
Ļaužu mēles klausoties.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

8970.

Tik vien ļauna es vēlēju
Sav' auguma pēlājam:
Kā zālei nolīgot,
Kā lapai nodrebēt,
Kā lapai nodrebēt,
Kā rasai nopilēt.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Tiešām laba nevēlēju
Sav' auguma pēlējam,
Trīs vārdiņi vien sacīju,
Aiz lieliem žēlumiem:
Kā upīte notecēja,
Kā saulīte nolīgoja,
Kā lapiņa nodrebēja
Sausa koka galiņā.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

8971.

Tikām biju tēva meita,
Kamēr linu krekliņā;
Jož' jostiņu, liek' raibīti,
Krīt' ļautiņu valodās.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

8972.

Tikpat tek straujupīte,
I piemesta žagariņu;
Tikpat man jādzīvo,
I ļaudiem runājot.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8973.

Tici, tici, bāleliņi,
Es jums melus nemelošu:
Šī devanta vasariņa,
Tautu dēlu drudzis krata.
Lai vēl krata divdeviņas,
Ko viņš mani niecināja.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

8974.

To es teicu tautiešam,
To savam bāliņam:
Ātrāk meitas nevaino,
Līdz pašam līgaviņa.
233 [Vandzenē (Vandzemes pag. Tl)].

8975.

Traucēj' salnas ābeltiņu,
Lai ziediņi neziedēja;
Meitu ļaudis izpaļāja,
Lai nejāja precenieki.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

8976.

Trauc' pie laika ceļu griezt
Dižvalodas cilvēkam,
Lai tas mani neielieki
Tās ļautiņu valodās.
226 [Kandavā (Tl)].

8977.

Trīs gadiņi ozols puva
Gaujas krasta maliņā;
Tā lai puva tie puisīši,
Kas meitiņas niecināja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8978.

Trīs man teica, viens man liedza
Ciemā vienu dzeltenīti.
Klausu vienu liedzējiņu,
Nekā trijus teicējiņus.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

- 232 -

8979.

Trīsreiz pļāvu to pļaviņu,
Smalka siena gribēdama;
Trīsreiz pēlu to puisīti,
Sevim vīru taupīdama.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

8980.

čīkstēdama, vaidēdama
Gaisā skrēja cielaviņa;
Tā čīkstēja, tā vaidēja
Man' auguma pēlājiņi.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

8981.

čīkstēdama, vaidēdama
Gaisā skrēja cielaviņa;
Tā čīkstēja tas puisītis,
Kas meitiņas niecināja.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. ķīviteite gaisā skrē
čirkstādama, vaidādama;
Lai tai nūčirkst tuos meitin'as,
Kotras puikas nycynuoja.
435 [Latgalē].

8982.

čīksti, čīksti, ošu gulta,
Man vienam gulēdam;
Tā lai čīkst tie ļautiņi,
Kas man liedza to puisīti.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

8983.

čīku čīku dzirnutiņas
Pa manām rociņām;
Tā čīkst ļaužu valodiņas
Pa manām kājiņām.
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)], 263 [Dobelē], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

8984.

Tu puisīti, es meitiņa,
Abi ļaužu valodā;
Mani sauca puišu bābu,
Tevi meitu brāķerīti.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

8985.

Tu puisīti, es meitiņa,
Abi ļaužu valodās.
Mitosim gredzeniņus,
Šķirsim ļaužu valodiņas.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)], 190 [Kuldīā].

8986.

Tu sieviņa, žagatiņa,
Vilka, lāča apēdama:
Ko no viena sadzirdēji,
To otram izplukšēji.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

1. Mēlīt' mana, mutīt' mana,
Vilka, lāca apēdama:
Ko no viena dzirdēdama,
To otram pasacīju.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

8987.

Tupenīti, rācenīti,
Iesim abi vienu vietu;
Tevi cepa, tevi ēda,
Mani nesa kukuļam.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

8988.

Uguns dzelzi mīkstu taisa,
Liets akmini slapināja;
Ļaužu mēles slapstījās
Apar manu augumiņu.
52 [Burtniekos (Burtnieku pag. Vlm)].

8989.

Ūdens teka caur zemīti,
Es caur ļaužu valodām.
Pusvasaras, uz Jāņiem
Trūkst ūdeņa zemītei;
Nojem tautas vaiņadzīnu,
Trūkst ļaudīma valodīnu.
158 (Tosmarē).

1. Caur zemīti upe tek,
Es caur ļaužu valodām.
Aties Jāņi, pusvasaras,
Trūks ūdeņa upītē;
Dieviņ, zini, kad pietrūkšu
Es no ļaužu valodām.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

8990.

Upe upe, meita meita,
Abas vienu dailumiņu:
Upe nesa sīkas olas,
Meita ļaužu valodiņas.
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 196 [Rendā (Rendas pag. Kld)], 224 [Kabilē (Kld)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tek upīte, tek meitiņa,
Abas vienu vieglumiņu:
Cik upīte gružu nesa,
Tik meitiņa valodiņu.
198 [Saldū].

- 233 -

8991.

Uz manim oši līka,
Uz manim ozoliņi;
Uz manim ļaud's runāja
Nezināmas valodiņas.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

8992.

Uz tā mana vainadziņa
Siekiem ļaužu valodiņu;
Es par to nebēdāju,
Būt' pūriem mērījuši.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

8993.

Uzteic ļaudis mani pašu,
Vaino manu līgaviņu.
Ko tiem laba es iztapu,
Ko līgava sariebuse?
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

8994.

Uzteicama negribēju,
Brāķējama nebēdāju;
Balta biju, vēja pūsta,
Gudra, ļaužu aprunāta.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

8995.

Uzcel, Dievs, pēlājam
Uz krūtīm velēniņu,
Kas manam augumam
Liekas cēla valodiņas.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

8996.

Utes, blusas mani rēja
Svešu ļaužu istabā;
Tās nebija utes, blusas,
Tās bij ļaužu valodiņas.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

8997.

Utis kož, galva niez:
Bagātie aprunāja.
Dievs dod tev, bagātais,
Ar utiem Rīgā braukt.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

8998.

Utis koda, galva niez:
Bagātie aprunāja.
Dod, Dieviņi, bagātiem
Kā utei vazāties.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8999.

Utis kode, galva niez:
Bagātie aprunā.
Lai runāja, cik gribēja,
Es galviņu pakasīju.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

9000.

Utis kož, galva niez:
Bagātie aprunāja.
Ņem, māmiņa, suseklīti,
Sukā ļaužu valodiņas!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

9001.

Utis kož, galva niez:
Bagātie aprunāja.
Pagaidiet, bagātie,
Lai galviņu izsukāju.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

9002.

Utis kož, galva niez:
Ļaudis mani aprunā.
Sukāj' galvu, mazgāj' muti,
Trūkst ļaudīm valodiņas.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9003.

Utis rēja, blusas koda:
Vāciets mani aprunāja.
Svied' vācietim dižas vīzes
Ar vecām tupelēm.
209 [Piltenē].

9004.

Vaino ļaudis to meitiņu,
Es sedloju kumeliņu.
Vai tie liedza, sev liegdami,
Vai man laba nevēlēja?
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

9005.

Vainā ļaudis to meitiņu,
Es segloju kumeliņu;
Vēl es pats palīdzēju,
Kumeliņu seglodams.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

9006.

Vaino ļaudis to meitiņu,
Man ausīm dziržējot.
Zināj' savu līgaviņu,
Pats līdzēj' niecināt.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

- 234 -

9007.

Vainā mani purva pūce,
Vainā lauka cīrulītis.
Ko pūcīte man padara,
Ko man lauka cīrulītis?
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9008.

Vaino mani purva pūce,
Vaino lauka cīrulītis;
Vaino mani tie ļautiņi,
Kas bij paši vainojami.
190 [Kuldīā].

9009.

Vaino mani purva pūce,
Vaino sila cielaviņa;
Tik vien mani nevainoja.
Kā tas peļu vanadziņis.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

9010.

Vainaciņ, cekuliņ,
Kur bij man tevi likt?
Nestāv vaira galviņā
Aiz ļautiņu valodām.
121 [Gulbenē (Md)].

9011.

Vainadziņu nesādama,
Valodiņu nebēdāju:
Caurs ir mans vainadziņš,
Cauri bira valodiņas.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9012.

Vaiņag manu, vizuliņ,
Stipri stāvi galviņā!
Stipras ļaužu valodiņas,
Noraus tevi kājminās.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

9013.

Vai bij mana māmulīte
Liepu slotu appēruse?
Kā no liepas lūku plēsa,
Tā no manis valodiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Runā ļaudis no manim,
Kā no liepas lūkus plēš.
Vai bij māte mani mazu
Liepu slotu nopēruse?
198 [Saldū].

9014.

Vai es vien meita biju,
Vai man vien vainadziņš?
Vai es viena panesīšu
Visu ļaužu valodiņas?
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9015.

Vai tamdēļ Dievs norāja,
Ka ļautiņi niec'nē?
Laimiņ' ved', Dieviš cēl'
Laba vīr' kumeļā.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

9016.

Vai tādēļ nedziedāju,
Ka ganīju sētmalā?
Vai tādēļ nedzīvoju,
Ka ļautiņi niecināja?
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

9017.

Vai tie visi slikti augļi,
Ko nelieša tārpi grauž?
Vai tie visi slikti ļaudis,
Ko nelieši niecināja?
1311 [Apē (Vlk)].

9018.

Vakarāi kājas āvu
Straujupītes maliņāi,
Pāri bristi taisījos,
Izbēgt ļaužu valodām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

9019.

Valkā pats, tautu dēls,
Savu mantu, bagātību,
Es pie tevis nelaužos,
Neņem mani valodās.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9020.

Valod', mana valodiņa,
Kāda mana valodiņa!
Ar tautām(i) runādama,
Aprunāju bāleliņus.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

9021.

Valod', mana valodiņa,
Ko es biju runājusi!
Šodien kauna nevarēju
Vakarējās valodiņas.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 235 -

9022.

Valodiņu tiltu gāju,
Brāliņosi dzīvodama.
Paldies, ļaudis, par valodu,
Jel kājiņas neapmirks.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

9023.

Valodiņu tiltu grīžu,
Bāliņos dzīvodama.
Ko tiltā nesagrīžu,
To saminu kājiņām.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Bāliņosi dzīvodama,
Valodiņu tiltu grīžu.
Ko tiltāi nevarēju,
To saviju vainakā.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

9024.

Valodniece, valodniece,
Bāliņ, tava līgaviņa:
Ko ar mani norunāja,
Steidz citiem pastāstīt.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9025.

Valodnese pakrituse
Liela ceļa maliņā,
Valodiņas nesādama
No ciemiņa ciemiņā.
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9026.

Valodnese, valodnese,
Bāliņ, tava līgaviņa:
Cik iedama ciemiņā,
Mani nesa kukuļam.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9027.

Var man' ļaudis aprunāt,
Nevar manis pabarot;
Sava roka, sava kāja,
Tā galviņu pabaroja.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

9028.

Vasku bārzda Rīgā brauca
Ar sudraba ratiņiem;
Tas nebija vasku bārzda,
Tas bij meitu brāķerīts.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

9029.

Viens man teica, otris liedza
Ciemā daiļu zeltenīti.
Vai tas liedza savas vērti(?),
Vai man laba nevēlēja?
206 [Kuldīgas apriņķī].

9030.

Vienu vietu, vienu vietu,
Peļamās dzeltainītes!
Lai nāk viena teicamā,
Ko var viena padarīt?
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

9031.

Vēja lauzta ābelīte
Baltu ziedu noziedēja;
Ļaužu pelta tā meitiņa,
Labu godu sagaidīja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

9032.

Vēja lauzta ābelīte
Baltu ziedu noziedēja;
Ļaužu smieta tā meitiņa,
Kļūst maizītes vietiņā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

9033.

Vēja lauzta ābeltiņa
Baltu ziedu noziedēja;
Nicināma mātes meita
Labu ļaužu sagaidīja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

9034.

Vēja lauzta ābeltiņa
Baltu ziedu noziedējse;
Peŗamā(?) mātes meita
Labu mūžu nodzīvojse.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9035.

Vēja lauzta ābelīte
Zied baltiem ziediņiem;
Ļaužu pelta tā meitiņa,
Dabūj' labu [gudru] arājiņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

9036.

Vēja lauzta ābelīte
Tāpat balti noziedēja;
Ļaužu pelta tā meitiņa,
Tāpat jāja precinieki.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

9037.

Vēja lauzta tā priedīte,
Ilgi guļ ceļmalā;
Ļaužu pelta tā meitiņa,
Ilgi sēd vaiņagā.
136 [Zvārtavā (Zvārtavas pag. Vlk)].

- 236 -

9038.

Vēja lauzta tā priedīte,
Kam skaliņi gaiši deg;
Puišu smieta tā meitiņa,
Nakti miega negulēja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

9039.

Vēja lauzta tā priedīte,
Kas guļ ceļa maliņā;
Ļaužu pelta tā meitiņa,
Staigā gauži raudādama.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

9040.

Vēja lauzta tā priedīte,
Tai skaliņi gaiši deg;
Ļaužu pelta tā meitiņa,
Tai laimiņa dzīvojot.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9041.

Vēja lauzta tā priedīte,
Tai skaliņi gaiši deg;
Ļaužu smieta tā meitiņa,
Tā būs mana līgaviņa.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

9042.

Vējiņš loka smuidru bērzu,
Ļaudis manu augumiņu.
Dievs dod tiemi nolocīt
Visu viņu tikumiņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

90421.

Vēl dzīvotu bāliņos,
Valodām nevarēju;
Aust gaismiņa, lec saulīte,
Nāk valodas nākamo.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

9043.

Vēl', Dieviņi, tu man labu,
Ļaudis laba nevēlēja,
Ļaudis laba nevēlēja
Ar savāmi valodām.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

9044.

Vīla mani tautu dēls
Šādu gaŗu vasariņu;
Kad pievilt nevarēja,
Tad pasteidza niecināt.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

9045.

Villāniņa, ne magone,
Ko vējiņa purināja;
Brāļu māsa, ne kalpone,
Ko ļautiņi niecināja.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

9046.

Vilciņš savu kažociņu
Zem eglītes purināja;
Māmiņ, tavu auklējumu
Sveši ļaudis nicināja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

9047.

Visapkārt melni alkšņi,
Vidū zaļš ozoliņš;
Visapkārt ļaužu mēles,
Vidū mans augumiņš.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

9048.

Visi ļaudis tā sacīja:
Kas dos lietu no nelietas?
Dievs dos lietu no nelietas,
Paliks lieta nelietā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

9049.

Visi ļaudis tā sacīja:
Kas dos lietu no nelietas?
Es izaugu tāda meita,
Kā Vāczemes kaņepīte.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

9050.

Visi mani pēlājiņi
Palejāi gauži raud:
Man Laimiņa krēslu cēla
Pašā kalna galiņā.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9051.

Visi mina pura zāli,
Lai tā grima dibinā;
Visi manu augumiņu
Šādu tādu nicināja.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

9052.

Visi vēji vēdināja
Augsta kalna ābelīti;
Visi vergi nicināja
Labas mātes auklējumu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 237 -

9053.

Cauri bridu caur upīti,
Caur to pašu dziļumiņu;
Cauri gāju caur tautāmi,
Caur tām ļaužu valodām.
216 [Ventspilī].

9054.

Cauru viju vainadziņu,
Cauru liku galviņā;
Kad pacēlu vainadziņu,
Izbirst ļaužu valodiņas.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

9055.

Ciema puiši, bāleliņi,
Nu man's vaira nepeliet:
Jau manāi galviņā
Saderētsi vainadziņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

9056.

Ciešu zirgu netekot,
Zobeniņu nemēdzot,
Ļaužu valod' i neciešu,
Ap seviemi runājot.
66 [Aizkujā (pie Cesvaines Md)].

9057.

Cieta ola, rudakmeņa,
Tautu dēla dvēselīte,
Kad tas manu augumiņu
Pirmes teica, pēc vaināja.
224 [Kabilē (Kld)].

9058.

Cieti pinu sav' galviņu,
Stāv' ielēcu ūdenī.
Labāk manim vilnīts nesa,
Ne nelietis niecināja.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

1. Cieši pinu savu galvu,
Stāvu lēcu ūdenī.
Labāk mani vilnīts kūla,
Nekā ļaužu valodiņas.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9059.

Cieši tinu linu kreklus,
Smagi liku pūriņā.
Lai noguļ pēlājiņš,
Kā tie mani linu krekli.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

9060.

Ceļ akmeni uz akmeņa,
Panes zeme nesamā;
Liek valodu uz valodas,
Panes manis augumiņš.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

9061.

Cel, Dieviņi, pēlējami
Velēniņus uz krūtēm,
Ko tas manu augumiņu,
Neredzējis, nicināja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

9062.

Cel, Dieviņi, tu gan vari,
Godā manu augumiņu!
Nu es biju tā vainota,
Ka es lieti nederēju.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

9063.

Cel, Dieviņi, tu gan vari,
Godā manu augumiņu!
Viens netiklis tēva dēls
Gaužām mani nicināja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

9064.

Ceļa malas ābolam
Dižanie ziedi bira;
Peļamai mātes meitai
Dižanie viesi jāja.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

9065.

Ceļa malas āboliņ,
Iesim abi vienu vietu:
Tevi ļaudis kājām mina,
Mani ņēma valodās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

9066.

Ceļa malas āboliņ(i),
Kam ziediņu nedarini?
- Ko bij man darināt,
Visi mina kājiņām.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

9067.

Ceļa malas dāboliņš
Deviņām lapiņām;
Ļaužu pelta tā meitiņa,
Dabū laba arājiņa.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

9068.

Ceļa malas āboliņš
Visupirms noziedēja;
Peļamā mātes meita
Visupirms godiņā.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 238 -

9069.

Ceļa malas bērziņam
Viskuplie žagariņi;
Nopeltā mātes meita
Vislabā līgaviņa.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

9070.

Ceļat krēslu, lai es sēžu,
Vaicājat, ko es nācu!
Es atnācu ašķu sieta,
Sijāt ļaužu valodiņu.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

9071.

Ceļat mani pār upīti,
Izvainotu mātes meitu,
Lai palika šij pusē
Visas ļaužu valodiņas.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

9072.

Ceļaties, ko guliet,
Valodiņu cēlājiņi!
Kad darbiņu darīsiet?
Kad ap mani runāsiet?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

9073.

Celies agri, gulsties vēli,
Man' auguma pēlējiņš,
Lai varēji man' appelti
Un darbiņu padarīt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

9074.

Cepur', mana cepurīte,
Stāv' manā galviņā:
Vainadziņš nestāvēja
Aiz tautiņu valodām.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

9075.

Cerē mani, tautu dēls,
Es nevaru tev's cerēt,
Es nevaru tev's cerēt
Aiz ļautiņu valodām.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

9076.

Cerēj manis, tautu dēls,
Lai ļautiņi nenoprot;
Ne pie manis roku liec,
Ne ar labu vārdu saki.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

9077.

Cīksti, cīksti, ļauna diena,
Vārtu stabu galiņā;
Tā cīkst puiša dvēselīte,
Kas meitiņas niecināja.
190 [Kuldīā].

9078.

Cikām dzīva šā saulē,
Es negribu pasalaist
Ni miegam, ni darbam,
Ni ļaudiem valodām.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

9079.

Citam teicu to meitiņu,
Pašam tika prātiņam;
Ar gudrību citam teicu,
Ko tas manim atsacīja.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 226 [Kandavā (Tl)].

9080.

Citi ļaudis mani teica,
Citi mani nicināja.
Ai māmiņa, mīļa balta,
Apsedz manu augumiņu,
Apsedz manu augumiņu
No ļautiņu valodām.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

40240.

Ai galveņ, ai galveņ,
Globojīs, globojīs!
Nu kungim, nu ļaudim,
Nu naprāsnu volūdeņu.
466 [Vārkavas D].

40241.

Ai ai Aņņi, ai ai Aņņi,
Kam tu mani kaitināji?
Tu stāvi kalnā smiedamās,
Es stāvu lejā raudādamis.
447 [Ulmāles (Ulmales-Labragas) Azp].

- 239 -

40242.

Ai, cik stipri mēle niez
Mūs' kaimiņu meitiņām;
Velns parāva suseklīti,
Ar ko mēles izsukāt.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

40243.

Vai Dieviņ, ko darīšu -
Ļaudis mani neieredz;
Māte vaira neieredz,
Tautas vaira nepameta.
198 [Krustpils D].

40244.

Ai saulīti, neaizbrien
Aiz melniem debešiem;
Ai ļautiņi, nelieciet
Manis vienas valodās.
290 [Ogres C].

40245.

Aiz kalņaņa dyumi kyup
Lela meža maliņā;
Tī dag puišu dvēseleitis,
Kas mjaitiņas nycynova.
194 [Krāslavas D].

40246.

Aiz kalniņa, lejiņā
Nokaltusi griķu druva;
Tā sakalta meitu mēles,
Par puišiem runājot.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

40247.

Driķu driviņa nūkolta
Augsta kolna maļiņā.
Lai nūkolst laužu mēle,
Kur ap manim daudz runoj.
170 [Kapiņu D].

40248.

Ai zosīte, biezspalvīte,
Tevi nesa ūdentiņis;
Es ļautiņu valodās,
Nenes mani zaļa zāle.
214 [Lažas Azp].

40249.

Ar visiem laba biju,
Ar visiem saderēju;
Ar to vien nesaderu,
Kas nicina augumiņu.
480 [Vējavas Md].

40250.

Asīm cirtu apšu malku
Tautu dēlu svilināt;
Tas uz manu augumiņu
Asīm kŗāva valodiņas.
443 [Turlavas Kld].

40251.

Atsaroda, atsaroda
Kvīseišam sānaliņa;
Atsaroda, atsaroda
Izpoļai zaļi ļaudis.
326 [Preiļu D].

40252.

Atsastuoj, nalīteņ,
Es ar tevi narunavu;
Ar tevim runavus,
Klyvu ļaužu volūduos.
326 [Preiļu D].

40253.

Ataškir, Dīvs, nu tuo ļauna,
Nu dzāruoja tautu dāla:
Seņ cerēja, napajēmja,
Slavi vīn padarīja.
389 [Silajāņu Rz].

40254.

Aug man lela muoseiciņa,
Kai (u)guns dzirkstalīte;
Lobuok teicu, na nycynu,
Lai vad dreiži tautiņuos.
326 [Preiļu D].

40255.

Auziņ, spilvas nenican(i),
Spilviņā gulēdama;
Meitiņ, puisi nenican(i),
Vainadziņu valkādam(a).
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

40256.

Boguots ēde, boguots dzēre,
Boguots maņi aprunuoja;
Vēl nabeja boguotam
Myuža krakla mugorā.
247 [Makašānu Rz].

40257.

Boltus autus kuojuos ovu
Boltu sēju (i) aukļinu;
Tam puišam žāl darēju,
Kas maņ mozu nycynuo(ja).
389 [Silajāņu Rz].

- 240 -

40258.

Baltus ziedus noziedēja
Vēja lauzta ābelīte;
Ar godiņu nodzīvoja
Nicināta mātes meita.
605 [Skolas].

40259.

Balta zied zemenīte
Liela ceļa maliņā;
Tā zied mans augumiņš
Pa tām ļaužu valodām.
480 [Vējavas Md].

40260.

Buobas pļuopi izpļuopuoja,
Ka es rasnu dzeju sprēžu.
Ka nu Dīva veselība,
Vēļ bīzuoka drēbe byus;
Atsastuoju uz pubuļa,
Īraudzēju bruoļa sātu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

40261.

Bargi mani bāleliņi -
Vui es vīna lēna būšu?
Vui es vīna nūgulšūsi,
Pa ļautiņu kājiņām?
599 [Kurzeme].

40262.

Bej ļauteņi, kas pacēle
Teirumiņa velēniņu;
Bej puisīts, kas pajēme
Izpaļuotu tautu meitu.
414 [Stirnienes Rz].

40263.

Birtin bira apšu lapas,
Vējiņami drebinoti;
Man birst gaužas asariņas,
Kad tautiņu valodās.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

40264.

Bite bite, meita meita,
Abas vienu vieglumiņu:
Bite nesa puķu ziedus,
Meita ļaužu valodiņas.
374 [Sātiņu Kld].

40265.

Blusys kūdja, blusys kūdja,
Šļakta mani aprunava.
Ni ar blusom vojuotis,
Ni ar šļaktu runuotīs.
326 [Preiļu D].

40266.

Cauru viju vainadziņu,
Tautiņās aizejot;
Caurs bij mans vainadziņš,
Caur' bir' ļaužu valodiņas.
84 [Dikļu Vlm].

40267.

Cieti galviņu piespiedu
Pie pelēka akmentiņa;
Pāri pūta ziemas vēji
Visas ļaužu valodiņas.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

40268.

Es noviju vainadziņu
Tām ļaužu valodām:
Caurs bij manis vainadziņš,
Cauri bira valodiņas.
378 [Seces Jk].

40269.

Kamēr nesu vainadziņu,
Valodiņu nebaidos.
Caurs ir mans vainadziņš,
Cauri birst valodiņas.
515 [Ziemeŗu Vlk].

40270.

Ar vaiņagu dzīvodama,
Daudz valodu nebēdāju:
Ļaud's man cēla valodiņas,
Es pacēlu vainadziņu;
Caurs bij mans vainadziņš,
Cauri bira valodiņas.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

40271.

Celīs augši, kū tu guli,
Muns volūdu cāluojiņš!
Kod tu sovas kuojas ausi,
Kod tu mani aprunuosi?
Reitā sovas kuojas aušu,
Vokorā aprunuošu.
35 [Baltinavas Abr].

40272.

Cerē mani, tautu dēls,
Lai ļautiņi nenoprot:
Ne man savu roku sniedz,
Ne ar labu vārdu teic.
605 [Skolas].

- 241 -

40273.

Ciema puišiem sieta mēle,
Sietu nesa aizlūpē;
Kuŗu pūli saiedami,
Sijā manu augumiņu.
605 [Skolas].

40274.

Citi pēle, citi teicja,
Citi leidza aicynuoja;
Ļauds maņ pēle, bruoļi teicja,
Tautas leidza aicynuoja.
389 [Silajāņu Rz].

40275.

čīkstēt čīkst liepu segli,
Kumeliņu seglojot;
Lai nočīkst pēlējiņš -
Māte meitas man nedev(a).
322 [Praulienas Md].

40276.

Daiļa biju ļaužu teikta,
Vēl daiļāka niecināta;
Kad tie mani niecināja,
Zied vaidziņi kā rozītes.
161 [Kabiles Kld].

40277.

Dīva dēļ var dzeivuot,
Ļaužu dēļa navarēja:
Aust gaismeņa, lāc saulīte,
Ceļas ļaužu volūdeņas.
174 [Kārsavas Ldz].

40278.

Dievs man ļauna nevēlēja,
Redz man' taišņi dzīvojot,
Redz man' taišņi dzīvojot,
Nekam ļauna nedarot.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

40279.

Doncui, runci, iz akmiņa:
Bous man kuozu šūrudin.
Doncui, runci, nu akmiņa:
Nabous kuozu šūrudin;
Kuri valni pateikuši,
Ka es rupu dzeju vērpju.
24 [Asares Il].

40280.

Duraks, buoba, izpļuopuoja,
Ka es rasnu dzeji sprēžu.
Tymsā, ruovu, tymsā sprēžu,
Kaids izeida, taidu laižu;
Vēļ nikas, drēbe byutu,
Kam nu Dīva veselība.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

40281.

Začeits loksta pa akmeni:
Šūrudeņ pi veira īšu.
Kab tei buoba naizpļukstātu,
Ka es rasnu dzeju sprēžu.
174 [Kārsavas Ldz].

40282.

Dīviņš zyna, Laima zyna,
Kai mes divi dzeivuosim;
Vysi tevi teicin teica,
Vysi mani nycynuoja.
605 [Skolas].

40283.

Diezgan man bēdu bija -
Kas tās bēdas izbēdāja?
Citas bēdas izbēdāju,
Citas minu kājiņām.
378 [Seces Jk].

40284.

Dod, Dieviņ, izputēt
Pērnajam brūtgānam:
Solījās, nepaņēma,
Atstāj ļaužu valodās.
605 [Skolas].

40285.

Dod, Dieviņi, rītā vēju,
Rītā iešu vējiņā;
Rītā iešu vējiņā
Vētīt ļaužu valodiņas.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

40286.

Dūd, Dīviņ, syltu sauli
Pēc lītiņa lejumiņa:
Dūd, Dīviņ, mīlu dzeivi
Pēc osoru lējumeņa.
174 [Kārsavas Ldz].

40287.

Dod, Dieviņi, tādu laimi,
Sētā augt arājam.
Kad brālīti vien pasaucu,
Lai ļautiņi nezināja.
Būt' ļautiņi zinājuši,
Valodām nevarētu.
605 [Skolas].

- 242 -

40288.

Dievs dod manam pēlējam
Svina mēli, alvu [alva] kājas:
Ne ar mēli parunāt,
Ne ar kājām pastaigāt.
384 [Sēemūkšu C].

1. Dievs dod manam pēlējam
Svina kājas, alvas acis;
Ar kājāmi nestaigāt,
Ar acimi neredzēt.
605 [Skolas].

40289.

Drebi, drebi, apšu lapa,
Rāma vēja drebinām(a);
Tā drebēja tas puisītis,
Kas meitiņas niecināj(a).
15 [Alūksnes Vlk].

40290.

Droši gāju tai sētā,
Kur aug mans arājiņš;
Lai ļautiņi nesaprata,
Lai ļautiņi nerunā.
263 [Mēmeles Jk].

40291.

Dziedātāja lakstīgala
Tumšā naktī nebaidās;
Nevainīga tautu meita
Valodiņu nebīstās(?).
281 [Neretas Jk].

40292.

Dzīparota, madarota
Meitu mātes istabiņa;
Viena meita tautiņās,
Otra ļaužu valodās.
241 [Lubānas Md].

40293.

Dzirdēj' ļaudis runājot,
Kad mēs vecas palikšot.
Redz, kur puikas noskatās,
Kas pēc mūsiem tīkojās.
127 [Grostonas Md].

402931.

Es uzkāpu kalnīnā,
Pašā kalna galīnā,
Dzirdēj' ļaudis runājot,
Kad es veca palikšot.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

40294.

Dzird' no ļaudim runājot,
Kad es vecs paliekot.
Man matiņi pieputēja,
Kviešu miltus sijājot.
378 [Seces Jk].

40295.

Dzieržu ļaudis runojūt,
Ka maņ bryute atsokūt;
Ļaužu runu naklausieju,
Juoju bryutes pogolmā.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

40296.

Dzievuotuļu buoleņūs,
Aiz volūdu navarēju.
Dzeivoj, muna muoseņa,
Min volūdys zam kuojeņom.
314 [Pildas Ldz].

40297.

Ej kaŗā, tautu dēls,
Kam neņēmi līgaviņas.
Sēdi, meitiņ, vaiņagā,
Kam puisīti nicināji.
72 [Cesvaines Md].

40298.

Ej, senais nāburdziņ,
Kam tu mani aprunāji?
Kā no stropa bites līda,
Tā no tevis ļauni vārdi.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

40299.

Es apāvu baltas kājas
Straujupītes maliņā,
Lai varēju pāri brist
Visām ļaužu valodām.
358 [Rugāju Abr].

40300.

Es apuovu vēja kūrpes,
Guoju tautu pogolmā,
Nūklausēju aizdurvē,
Kū runuoja sveša muote.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

40301.

Es gribēju rūžu duorzu
Bez rasiņas izrevēt;
Es gribēju vainadziņu
Bez volūdu nūnosuot.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

40302.

Es nesmeju nabagam,
Ne nabaga bērniņam.
Es nebiju apvilkuse
Laimes kreklu mugurā.
470 [Vecates Vlm].

- 243 -

40303.

Es bej bolta, pasorkana,
Gari moti, padzaltoņi;
Es varēju dažu puisi,
Dzierdeit nicinuot.
326 [Preiļu D].

1. Bolta beju, paružava,
Gari moti, padzaltoņi;
Es varēju acteņuos,
Dažu puisi nycynot.
143 [Jāsmuižas D].

40304.

Bolta augu, pasorkona,
Gari moti, padzaltoņi;
Daudz redzēju puišķineņu,
Daudz varēju apsasmīt.
170 [Kapiņu D].

40305.

Es bej bolta, pasorkona,
Garim motim, padzaltonim;
Es varēju dažu puisi,
I dzieržūt nycynuot.
Es par puiša golvu lēču,
Kai par pūra sakuornīt'.
326 [Preiļu D].

40306.

Es bej bolta, pasorkon(a),
Gari moti, padzaltoni.
Es bej bolta, vēja pyusta,
Skaista, ļaužu aprunuota.
Vējenš pyute, balinuoja,
Ļauds runuoja, slavinova.
389 [Silajāņu Rz].

40307.

Es bij ļaužu izpaļiņa,
Vēl es pati paļājos;
Jau sarkana linu snātne,
Vēl mērcēju rāviņā.
3 [Adulienas Md].

40308.

Es bej ļaužu tuo izpalta,
Kuo caur sītu izsejuota.
Juo tī ļaudis daudzynuoja,
(Juo) es daudzi nabāduoju;
Ļaudis cēļa volūdeņu,
Es pacēļu vainaceņu.
168 [Kalupes D].

40309.

Es cimdiņus noadīju
No tām ļaužu valodām:
Valodiņu grunti liku,
Asariņas rakstiņā.
213 [Lazdonas Md].

1. Es cimdiņus noadīju
No tām ļaužu volodām;
Gruntē mešu mīlus vārdus,
Rokstā gaužas asariņas;
Aizodā ieadīju
Tautu dāla vīlumiņu.
268 [Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md].

40310.

Es dūmuoju dzeivuodama,
Myužam bādas naredzēt;
Vēl es guļu šyupulī,
Bāda kuoju galiņī.
389 [Silajāņu Rz].

40311.

Es jau biju tā izpalta,
Kā uz sīta izsijuota;
Labs tautīts mani ņēma,
Citim žēļ palīkot.
605 [Skolas].

40312.

Es meitiņa bolta, skaista,
Iznesīga volūdiņa;
Es varēju dažu puisi,
Acīs i nycynuot.
326 [Preiļu D].

40313.

Es jau biju tā meitiņa,
Kuŗu ļaudis nicināja;
Lai runāja, ko runāja,
Mani ņēma valodā.
Ja es būtu balta maize,
Sen būt' mani apēduši.
605 [Skolas].

40314.

Es ļaudīm peļamā
Rītā agri, vakarā;
Ja es būtu balta maize,
Sen but' mani apēduši.
192 [Kosas C].

40315.

Es neiešu pār upīti
Peļķē smelt ūdentiņu;
Es neiešu pār novadu
Paša puišus nicināt.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

- 244 -

40316.

Es nepēlu ļaužu bērnu,
Ne māmiņas auklējuma;
Kādu Dievs i iedeva
Tādu māmiņ' i auklēja.
373 [Sarkaņu Md].

40317.

Es otram nasasmēju,
Kau ij slimi redzējus(i);
Dievis zina - pate jauna -
Kā lēcās dzīvojot.
322 [Praulienas Md].

40318.

Es paņēmu to kociņu,
Kur ļautiņi pāri kāpa;
Es precēju līgaviņu,
Visu ļaužu nicinātu.
286 [Nītaures Rg].

40319.

Es pateiču Dīviņam
Un sovai māmiņai,
Kad jei man tuo nalyka,
Kū bej ļaudis runuojuši.
35 [Baltinavas Abr].

40320.

Es savam pēlējam
Daudz(i) ļaunu [ļauna] nevēlēju,
Tādu ļaunu vien vēlēju;
Usnēm augt pakausī.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

40321.

Es savam pēlējam
Daudz ļauna nevēlēju:
Uz akmeņa tam gulēt,
Ar ecēšu apsegties.
192 [Kosas C].

40322.

Es savam pēlējam
Mūžam ļauna nevēlēju:
Cūku jāt, kazu cirpt,
Aveniņu svilināt.
To vārdiņu vien sacīju:
Rītu saules neredzēt.
72 [Cesvaines Md].

40323.

Es savam pēlējam
Ar oglēm pirti kūru,
Kam tas manu augumiņu,
Kā oglīti kvēlināja.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

40324.

Es šķitos izaugdama
Nevienam nesariebt;
Atrados sariebusi
Ir pašam labajam.
241 [Lubānas Md].

40325.

Es tai sovai veiramuotei
Boltu kluoju paladziņu,
Lai par mani tei runāja
Boltas vīn volūd(iņ)as.
36 [Balvu Abr].

40326.

Es uzaužu villainītes
No tām ļaužu valodām,
Kad uzsedzu mugurā,
Visi ļaudis brīnējās.
127 [Grostonas Md].

40327.

Es tū ļaužu volūdeņu,
Daudzi vārā naturēju:
Citu laižu caur austiņom,
Citu minu kuojiņom.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

40328.

Es vēl pats palīdzēju
Ļautiņim nycynuot,
Lai nazyna tī ļauteņi,
Ka jei muna līgaviņa.
466 [Vārkavas D].

40329.

Gana manim Dieviņš deva,
Gana labi palīdzēja;
Kam tik manim neriebuša
Ļaunu ļaužu valodiņa.
46 [Beļavas Md].

40330.

Gana plata kļava lapa,
Krīt zemē griezdamās;
Gana laba mātes meita,
Tāpat viņu nicināja.
72 [Cesvaines Md].

40331.

Glabā pats, tautu dēls,
Savu mantu, bagātību;
Es pēc tevis nedzenos,
Neved mani valodās.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

- 245 -

40332.

Gribēj' ļaudis man' locīt,
Kā vējiņš smilgu loka;
Es nebiju tā auguse,
Kā smildziņa vecainē.
198 [Krustpils D].

40333.

Grib tas manis pēlājiņis
Dzīvs ielēkti ūdenī;
Redz man' labu valkājam,
Ar godiņu dzīvojam.
241 [Lubānas Md].

40334.

Grūt' bij manim kalnā kāpt,
Vēl grūtāki lejiņā;
Sārta biju vēja pūsta,
Bāla ļaužu aprunāta.
157 [Jēŗu Vlm].

40335.

Grūti bija kalnā kāpt,
Grūti bija lejīnā:
Kalnīnā vējīns pūta,
Lejā ļaudis aprunā(ja).
192 [Kosas C].

40336.

Ik vokoru nūzavēru,
Kū darēja tautu dāli:
Tautu dāli gauži raud,
Lelu sūdu dabuojuši:
Lelu sūdu dabuojuši
Par meitiņu maloušonu.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

40337.

Irbe spārnus saplēsusi,
Pa eglēm skraidīdama;
Ļ(a)uds mēlīšu nesaplēsa.
Ap maniem runādami.
3 [Adulienas Md].

40338.

Izpeltām tautiņām
Kļuva laba malējiņa;
Zinājusi tā izpeltu,
Es nedotu sav' māsiņu.
241 [Lubānas Md].

40339.

Izpurini, māmulīte,
Man sedzamas villainītes,
Lai izklīda vējiņāi
Visas ļaužu valodiņas.
141 [Ivandes Kld].

40340.

Iz rūbežu ganīdama
Dzīžu kuojas kratīdama.
Nūkrot' drudzis tūs ļautiņus,
Kuri mani aprunuoja.
389 [Silajāņu Rz].

40341.

Jauna beju, troka beju,
Ar sābrim lomuojūs;
Nui leluoka, nui gudruoka,
Aiz kauniņa navarēju.
358 [Rugāju Abr].

40342.

Jau es būtu izgājuse,
Kaut tā muša nemeluse;
Viņas sētas krāsns guļiņa,
Tas man, maita, neprecēj(a).
373 [Sarkaņu Md].

40343.

Jauna meitiņa byudama,
Nacel naida kaimiņūs:
Vysapyrma - tautas juoja -
Kaimiņūsi vaicuojuos.
326 [Preiļu D].

40344.

Jau saulīte gabalā,
Es pats lielā nelaimē:
Man māsiņa maza maza,
Jau ļautiņu valodā.
190 [Kokneses Rg].

40345.

Jau tuos munas vylnanītes
Boltim zīdim sazīdušas;
Jau tys muns boltais vaigs
Osorom nūtecējs.
389 [Silajāņu Rz].

40346.

Jo tī ļauds daudz runuoja,
Jo es vairuok nabāduoju:
Es staiguoju dzīduodama
Zam vyzuļu vainadziņa.
174 [Kārsavas Ldz].

40347.

Kad es augu bez vaiņaga,
Aug' bez ļaužu valodām.
Uzliek māte vaiņadzīnu,
Uzliek ļaudis valodīnas;
Nojem tautas vaiņadzīnu,
Nojem ļaudis valodīnas.
94 [Dunikas Lp].

- 246 -

40348.

Kam, sirsniņa, grūti pūti,
Kam, Laimiņa, gauži raud(i)?
Sirdis pūta grūtu mūžu,
Laime raud nolikusi.
Kam, Laimiņa, tu raudāji -
Pati mūžu licējiņa?
480 [Vējavas Md].

40349.

Kas nū dzērves gara kokla,
Ka zeileišu nanosuoja?
Kas nu bruoļu lobas slaves,
Ka muoseņu nycynuoja.
89 [Dricēnu Rz].

40350.

Kas no elkšņa slotas lauza,
Tas var lauzt ozolam;
Kas paļāja šenes meitas,
Tas ņems sievu Vāczemē.
322 [Praulienas Md].

40351.

Kas pārbrida stīgu [staigu?] purvu,
Ka kāj(iņ)as nesamirka?
Kas mūžiņu nodzīvoja,
Ka asaru nenotrauca?
605 [Skolas].

40352.

Kas šās tādas sanākušas -
Pulkstens mēles galiņā?
Nav neko vēl redzējušas,
Iet pa ciemu skandināt.
552 [Madona Md apr.].

40353.

Kas tī taidi sejuotuoji,
Myusu dorba vērtītuoji?
Tī ir myusu Juonīši,
Vacu meitu ļubētuoji.
591 [Ludzas apr.].

40354.

Kas to velnu lēlojam,
Kas puisīti runājam?
Velnam tika tumšas naktis,
Puisim blēņu valodiņas.
198 [Krustpils D].

40355.

Kaidys tur vuorteituojis
Vuorta munu augumeņ(u)?
Atvjar, Dīvs, juos augumu
Zam zaļom valānom.
326 [Preiļu D].

40356.

Ka dzeivav(u), to sarīb(u)
I patim lobajam;
Ka nūmyr(u), to gulēj(u)
Leidz ar kūka gabaleņ(u).
326 [Preiļu D].

40357.

Kājiņām mutes devu,
Maliņāi nogājusi,
Ka tās mani drīz izveda
No ļautiņu valodām.
235 [Litenes Md].

40358.

Kalējiņi, bāleliņi,
Kal man dzelza pirkstainīšus!
Lai es varu pliķi cirst
Valodiņu cēlājiem.
214 [Lažas Azp].

40359.

Kuopustiņus ravuodama,
Aprevēju maganiņas;
Ar tautom runuodama,
Aprunovu bruoliliņus.
604 [Dažādi iesūtītāji].

40360.

Klaus', puisīti, nāc (tu) šurpu,
Saukt es tevi nedrīkstēju;
Saukš' es tevi, dzirdēs ļaudis,
Būs ļaudim valodiņas.
335 [Puzes Vp].

40361.

Klus' tu, lauška, turi muti,
Tu staigāji laušķādama!
Ja tij lauška nelaušķētu,
Sen būt' tautās izgājusi.
72 [Cesvaines Md].

40362.

Ko bēdā, tautu meita,
Kas tev pūra dibenā?
Visas gaužas asariņas,
Ļaunu ļaužu valodiņas.
198 [Krustpils D].

40363.

Ko jūs, ļaudis, smejaties,
Ko jūs manim redzējāt?
Vai klēpī auklējam?
Vai kājām staigājam?
241 [Lubānas Md].

- 247 -

40364.

Ko, ļautiņi, dabūsit,
Apkārt mani runādam(i)?
Grūti nākās labu vēlēt
Sav' auguma pēlājam.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

40365.

Ko mēs niekus, tautu meita,
Viena otru zobosim?
Sniegsim rokas, dosim mutes,
Tāpat meitu jālūdzās.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

40366.

Ko tī kyup smilšu kolni,
Man vīnai puorejūt?
Tī nakyup smilšu kolni,
Tuos kyup ļaužu volūdiņas.
358 [Rugāju Abr].

40367.

Ko tie ļaudis runādami,
Ko no manis gribēdami?
Es neiešu ļaužu dēļ
Dreijāt savu augumiņu.
207 [Laidzes (Valdegales) Tl].

40368.

Ko tie ļaudis gribēdami,
Ko no manis runādami?
Šī devīta vasariņa -
Puiša acis neredzēju.
207 [Laidzes (Valdegales) Tl].

40369.

Ko tie pūstu lieli vēji,
Ka mežiņi neauguš(i)?
Ko runātu labi ļaudis,
Ka memmiņa neauklēt(u).
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

40370.

Kumeliņi, kumeliņi,
Tavu daiļu augumiņu!
Jauni puiši, jauni puiši,
Jūsu pašu valodiņas!
241 [Lubānas Md].

40371.

Kur vāģīši tecējuši,
Tur tie tek dažu dien';
Kur sluvīte sluvējusi,
Tur sluvē dažu dien'.
119 [Gaujienas Vlk].

40372.

Kurs kūciņš zīmu zeļ,
Tys vosoru nalopuoja;
Kas ūtram ļaunu vēlej,
Tys pats loba naredzēja.
389 [Silajāņu Rz].

40373.

Kura prīda, kura egle
Bez skujeņes siliņā?
Kura meita nūnosuoja
Bez volūdu vainadziņu?
247 [Makašānu Rz].

40374.

Labajam kurpniekam
Nava labu zābaciņu;
Pašam meitu brāķerim
Nava savas līgaviņas.
605 [Skolas].

40375.

Labāk manu augumiņu
Sen zemīte rūdējusi,
Nebūt' kungiem jātiesā,
Ne ļaudim jārunā.
241 [Lubānas Md].

40376.

Labāk mani brūni mati
Ar skujāmi piebiruši
Nekā mani rožu vaigi
Asarāmi nomirkuši.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

40377.

Labāk lecu ūdenī,
Nekā ļaužu valodās;
Labāk manu augumiņu
Lai sit vilnis maliņā.
241 [Lubānas Md].

40378.

Labāk mani sniegs apsniga
Lielejā tīrumā,
Nekā gāju tai ciemā,
Kur man' ļaudis aprunāja.
241 [Lubānas Md].

40379.

Lobuok mani snīgs apsnidzis
Sovu bruoļu teirumā,
Nakai mani īvaduši
Volūdeņu sētiņā.
182 [Kaunatas Rz].

- 248 -

40380.

Labrītiņ, dižais tēvs,
Tā pirmā valodiņ'.
Es atnācu ašķu sietu
Sijāt ļaužu valodiņas.
398 [Skrundas Kld].

40381.

Lobs ar lobu sasatyka,
Steidzās maņi aprunuot,
Ka es moza augumiņa,
Man pošai bāda bej.
174 [Kārsavas Ldz].

40382.

Lobs ar lobu sasatyka,
Steidzās mani aprunuot.
Koč es moza augumeņa,
Grozna muna volūdiņa;
Sūli speru, zemja leika,
Vuordu soku meži skan.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

40383.

Lai man simtu pēlājiņi
[pēlājiņu]
Lai neviena teicējiņa;
Tikpat tiku tai vietiņā,
Kur Laimiņa nolikuse.
604 [Dažādi iesūtītāji].

40384.

Lai nūlyuztu tei egleite,
Kur' vējeņš pretim pyute;
Lai nūkreit tys puiseitis,
Kur' meitenes nycynuoja.
143 [Jāsmuižas D].

40385.

Lai tam tādu neredzēt,
Kas man' tā nicināj(a);
Ni lai tādu darbu dara,
Ni nes tādu augumiņu.
241 [Lubānas Md].

40386.

Lai tie pūte visi vēji,
Lai runāja visi ļaudis;
Es būš' ņemt to meitiņu,
Kuŗ' man tika prātiņā.
241 [Lubānas Md].

40387.

Laimiņ' tek raudādama,
Es sēdēju kamanās.
Tec, Laimiņa, raudādama,
Kam tu liki man mūžiņu
Uz asaru avotiņa.
373 [Sarkaņu Md].

40388.

Luodi, luodi, luodātuoja,
Na tu mani puorluodēs(i)!
Caur yudeni, caur akmeni
Puorīs poša luodātuoja.
389 [Silajāņu Rz].

40389.

Ļaudis manu augumiņ(u)
Ar mēlēm nobadīj(a);
Nobadiet savas mēles
Gar rudiem akmeņiem!
546 [Kuldīga Kld apr.].

40390.

Ļaudis manu augumiņu
Sev darbam paņēmuši:
Dzird rītā, vakarā
Par manim runājot.
184 [Ķēču Rg], 286.

40391.

Ļauds man kāra šūpulīti
Bāliņos izaugot.
Cik [Tik] tev kārt mūžiņā,
Cik es kāru bāliņos.
46 [Beļavas Md].

40392.

Ļaudis [Ļaužu] mans tēvis bija,
Ļaužu mana māmuļiņa.
Vai es viena neļaudiete,
Man krēsliņa nepasniedza?
605 [Skolas].

40393.

Ļaudis ceļ man valodiņas,
Es pacēļu vaiņuciņ(u);
Dziežu kāju piesizdama,
Nesā(j') savu vaiņaciņ(u).
143 [Jāsmuižas D].

40394.

Liedzat mani, netaisat [neteicat]
Sīvam tautu dēliņam;
Cimdus došu liedzējam,
Ļaunus vārdus teicējam.
589 [Kuldīgas apr.].

- 249 -

40395.

Liela liela lieta tūce,
Gāj' par tautu tīrumiņ';
Daudz uz mani izrunāja
Nenotiktas valodiņas.
36 [Balvu Abr].

40396.

Leitiņš lej, kuojas sleid,
Aprunīgim pīre speid;
Koleidz maņ kuojas sleid,
Toleidz ļaudis aprunoj.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

40397.

Labajam labas dienas,
I bēdiņas pabēdāja;
Man nebija labas dienas
I svētdienas dieniņām.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

40398.

Līdz šā laika mana slava
Par istabu nepārgāja;
Nu māršiņa, sieta mēle,
Nu staigāja sijādama.
241 [Lubānas Md].

40399.

Manis dēļ, māmulīte,
Savu sirdi neēdini;
Ļaužu mēles vēl asākas
Par tērauda zobentiņu.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

40400.

Man galviņa nepanesa
Triju rindu vainadziņu:
Div rindiņas sīku zīļu,
Trešā - ļaužu valodiņu.
184 [Ķēču Rg].

40401.

Man Laimiņa mūžu lika,
Ielejā stāvēdama,
Lai tā līka mans mūžiņš,
Kā ieleja stāvēdama.
3 [Adulienas Md].

40402.

Man ļautiņi daudzināja
Uzaugušu arājiņu.
Vai daudzina, nedaudzina,
Nebūs mans arājiņš.
127 [Grostonas Md].

40403.

Man ļautiņi pacēluši
Tik nejauku valodiņ(u),
Saka mani brāleliņi
Dzīvu laist ūdenī.
143 [Jāsmuižas D].

40404.

Mans mazais augumiņš
Ne par vienu nebēdāja:
Ne par kungu, ne par darbu,
Ne par ļaužu valodām.
418 [Sunākstes Jk].

40405.

Maņ satryuka zeiļu rūta,
Nu dīdziņa iztecēja;
Kab maņ tai iztecēt
Nu tūs ļaužu volūdiņu.
35 [Baltinavas Abr].

40406.

Man sirsniņa pilna bēdu,
Pilnas acis asariņu;
Dzirdu savu augumiņu
Tāli tāli nicinām.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

40407.

Man zināma līgavīna,
Tikai nava saderēta;
Apkārt laidu valodīnu,
Lai netika citajam.
578 [Viesīte Jk apr.].

40408.

Muosiņai juozasorgoj
Sovas garas volūdiņas;
Ar tū garū volūdiņu
Sev gūdiņu nycynoj.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

40409.

Meičenāmis, māsēnāmis
Šķībi stāv vaiņadziņš.
Kā tām šķībi nestāvēs,
Treju bērnu māmuliņas?
355 [Rucavas Lp].

40410.

Meitiņām, māsiņām,
Visām viena valodiņa.
Kā sagāja pulciņā,
Tā puisēnus niecināja.
Būt' nu nācis klibukāja,
Tās aizietu dziedādamas.
161 [Kabiles Kld].

- 250 -

40411.

Meita meitu nevainā,
Visas zīļu vaiņagā;
Visas zīļu vaiņagā,
Visas ļaužu valodās.
355 [Rucavas Lp].

40412.

Melni gaiļi purā dzied,
Vaskainām kājiņām;
Ellē kliedza tie puisīši,
Kas meitiņas niecināja.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

40413.

Mēs bijām trīs māsiņas
Apakš ļaužu valodāmi.
Kur mēs divi runājam,
Tur asaru upe tek.
15 [Alūksnes Vlk].

40414.

Mjāleitja, muna mjāleitja
Trejim dorbim lab' derēja:
Muoku jāst, muoku dzjart,
Muok' ūtoru aprunuot.
143 [Jāsmuižas D].

40415.

Mani teica sliktu ļaužu,
Vai teicēji labi bija?
To pateiks vectētiņš,
Kas uz krāsns sildījās.
273 [Mores Rg].

40416.

Nāc, meitiņa, pablakām,
Sniedz rociņu paslepeni,
Lai neredz tie ļautiņi,
Kas man tevi nevēlēja.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

40417.

Nebēdājos, pazasmējos,
Kad man brāļi nicināja;
Sen jau tautas kājas āva,
Sen segloja kumeliņus.
36 [Balvu Abr], 228.

40418.

Nebēdājies, tautu meita,
Kas tev pūra dibenā.
Vai tur tavas asariņas,
Ļaunu ļaužu valodiņas.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

40419.

Nadaudz syunu tam akmiņam,
Kurs guļ jyuru dybynā;
Nadaudz pruota tam puišam,
Kas meitiņu zadynoj.
389 [Silajāņu Rz].

40420.

Nadūd Dīvs navajag
Vīna lela, ūtra moza,
Jo tys leys mozajam
I yudeņa napadeva.
314 [Pildas Ldz].

40421.

Nemeklē smagu graudu
Tik lielās pelavās;
Nemeklē gudru vārdu
Meitu lielās valodās.
345 [Remtes Tk].

1. Velti meklē smagu graudu
Tik lielāsi pelavās;
Velti gaidi gudru vārdu
Gaŗās meitu valodās.
45 [Bejas (Kolberga) Vlk].

40422.

Nieciniet, cik gribiet,
Nu ir vaļa niecināt,
Nu man miršu(?) vaiņadziņš
Pēdīgo vasariņu.
91 [Druvienas C].

40423.

Nepūt jel, ziemelīti,
Vai nav vēji, pūtējiņi?
Nevainā, tu tautieti,
Vai nav ļaudis vainotāji?
207 [Laidzes (Valdegales) Tl].

40424.

Nasasmejit maņ, ļautiņi,
Slymajam myužiņam;
Ni nu Dīva es nūpierku,
Ni māmiņa maņ īdeva.
182 [Kaunatas Rz].

40425.

Nesasēst tu pi mani,
Narunoj tu ar mani!
Šūgod ļauds tai kai suņi -
Pascēs, ka tu ļubej mani.
168 [Kalupes D].

40426.

Nevar vairs, nevar vairs
Aiz tām ļaužu valodām!
Jau zemīte līcin līkst,
Mirkst kājiņas asarās.
373 [Sarkaņu Md].

- 251 -

40427.

Navar vaira, navar vaira,
Jau varīte pīvarāta;
Navar muna ļaudaveņa
Ļaužu mēļu iztrivēt.
494 [Viļānu Rz].

40428.

Ni zemīte to nenesa,
Ko nes muns augumiņš;
Ko nes muns augumiņš:
I zināmu, nezināmu.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

40429.

Niedras garum' es izaugu,
Magonītes kuplumiņ(u),
Tad varēju tautu dēlu
Pašam dzirdot nicināt.
46 [Beļavas Md].

40430.

Nieki nieki, tauta [tautu] dēls,
Mēs kopā netapsim;
Daži vēji mūs' starpā,
Dažas ļaužas [ļaužu] valodiņas.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

40431.

No dzelžiem pirti kalu,
No tērauda adatām,
Lai perās tie ļautiņi,
Kas man laba nevēlēja.
480 [Vējavas Md].

40432.

Nūkoltuse driku dryva
Augsta kolna galiņā;
Lai nūkolst ļaudim mēle,
Par mani runojūt.
170 [Kapiņu D].

40433.

Nu es biju tā nopelta,
Kā caur sietu izsijāta;
Ai Dieviņi, nu es būšu
Barga puiša līgaviņa.
239 [Lizuma C].

40434.

Ūši ūši, kļovi kļovi
Vysu kūku pakaļī.
Ni pi kūku rosa stuovļa,
Ni pi manis volūdeņa.
314 [Pildas Ldz].

40435.

Padarit i, bruoļi, olu,
Kod nu mīžu ruguojiņu;
Izvedit sov' muosiņ(u),
Kod nu ļaužu volūdiņu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

40436.

Padzērosi alutiņa,
Pa mazami malciņam;
Noklausosi labu ļaužu
Tik neskaisti runājot.
241 [Lubānas Md].

40437.

Par valodu nebēdāju,
Kā runāja pakaļā;
Zinu savu augumiņu
Tās valodas nenesam.
227 [Liepkalnes (Liepkalnes-Ozolu) Md].

40438.

Paldīs devu Dīviņam
Par mozaju augumiņu:
Puori skrēja solti vēji,
Puori ļaužu volūdiņas.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

40439.

Paldies saku tu [tev], puisīti,
Ka tu mani nicināji;
Redzēs' mani kā puķīti
Citā puiša rociņā.
72 [Cesvaines Md].

40440.

Paldies teicu pēlājam,
Velns sirdī teicējam:
Uz teicēja mūža raudu,
Uz pēlāju [pēlāja] neraudāj(u).
605 [Skolas].

40441.

Puorkrytus(e) volūdneitja
Lela ceļa maleņā,
Nu cīmiņa cīmiņā
Volūdiņas nosuodama.
170 [Kapiņu D].

40442.

Paši puiši mani teica,
Paši puiši niecināja:
Saka mani zemu resnu,
Platu manu vēderīnu.
192 [Kosas C].

- 252 -

40443.

Pats čiguons teicja mani, taldaru, taldaru,
Pats mani nicinuoja, taldaru, taldaru;
Pats sacīja smuidru, garu, taldaru, taldaru,
Pats sacīja natiklīti, taldaru, taldaru.
357 [Rudzētu D].

40444.

Pats es līdzi palīdzēju
Tās meitiņas nicināt;
Nedomāju, negādāju:
Sev būšoti līgaviņa.
241 [Lubānas Md].

40445.

Pats es pēlu tautu meitu,
Pats segloju kumeliņu;
To darīju es tīšām,
Lai nesaka cerējot.
192 [Kosas C].

40446.

Pati māsiņa ielēce
Kalpa vīra kamanās.
Labāk kalpa kamanās,
Nekā ļaužu valodās.
241 [Lubānas Md].

40447.

Pats gar sevi vien runāju,
Pats gar savu kumeliņu;
Neaiztiku svešus ļaudis,
Lai netieku ienaidā.
10 [Aizupes Tk].

40448.

Pār upīti es nebristu,
Peļķē smeltu ūdentiņu;
Pār novadu es neietu,
Pašu puišus niecinātu.
197 [Krotes Lp].

40449.

Pēlājiņa pakritusi
Lielā ceļa maliņā.
Tu paliki raudādama,
Es aizgāju dziedādama.
605 [Skolas].

40450.

Pēla mani, niecināja,
Pa visām maliņām;
Gan būs kauns pēlējiem,
Kad es iešu klajumā.
358 [Rugāju Abr].

1. Pēla mani, niecināja
Pa visām maliņām;
Vairāk kauna pēlējam,
Nekā manam augumam.
115 [Galgauskas Md].

40451.

Peļ man' pīci pāluojiņi,
Teic deviņi teicējiņi;
Ni nūpēļa pāluojiņi,
Ni izteicja teicējiņi.
326 [Preiļu D].

40452.

Peļat, peļat, jūs ļautiņi,
Jums es ļauna nedarīš(u);
Kad iziešu tautiņās,
Klusu paliks ļaužu runas.
148 [Jaunpiebalgas C].

40453.

Pērkons rūca, zibens meta
Deviņiem līkumiem;
Tur sadega meitu mēles,
Kas puisēnus niecināja.
245 [Lutriņu Kld].

40454.

Peli mani, pēlājiņ,
Te es pati peļamā;
Kā nav kauna pēlājam,
Ar maniem runājot?
192 [Kosas C].

40455.

Precēj' mani, derēj' mani
Liela ciema dēlu māte;
Nevar manis saprecēt,
Sāk jau mani nicināt.
605 [Skolas].

40456.

Pie bāliņa dzīvodama,
Valodiņas tiltu taisa.
Paldies tautas valodām,
Man kājiņas nesamirka.
378 [Seces Jk].

- 253 -

40457.

Piekūst irbe tecēdama,
Rauduvīte peldēdama;
Meitām mēles nepiekusa,
Par puišiem runājot.
398 [Skrundas Kld].

40458.

Pildu pūru, loku pūru,
Ritin' cauri novadam;
Tā rit manis augumiņis
Caur ļautiņu valodām.
114 [Gaiķu Kld].

40459.

Pirmāk pļāvu to pļaviņu
Kur atauga atāliņš.
Pirmāk pēlu to meitiņu,
Pēc segloju kumeliņ(u).
119 [Gaujienas Vlk].

40460.

Projām iešu, nedzīvošu
Blomēniešu pagastā;
Blomēnieši nieka puiši,
Smādē manu augumiņu
405 [Smiltenes Vlk].

40461.

Puiss ar puisi sazatika,
Viens otram rociņ' deva;
Meita ar meitu sazatika,
Steidza citas aprunāt:
Cita šāda, cita tāda,
Cita aust nemācēja.
46 [Beļavas Md].

40462.

Puiši meitas aprunāja,
Aiz eglītes stāvēdam(i);
Lai puišam tik nelaimes,
Cik skujiņu eglītei.
93 [Dundagas Vp].

40463.

Puiši redz meitu paļus,
Savus paļus neredzēja;
Kad redzētu savus paļus,
Stāvus lēktu Daugavā.
545 [Krustpils D apr.].

40464.

Purvu bridu, na uobulu,
Skuja(s) bira vaina(gā);
Tauta(s) ruoja, na buoliņ(i),
Nicinuot nicinova.
605 [Skolas].

40465.

Pusmeitīnas es uzaugu
Bez ļautīnu valodām;
Uzliek māte vainadzīnu,
Dabūn ļaužu valodīnu.
355 [Rucavas Lp].

40466.

Pūt, vējiņi, siliņā,
Pūt manā vaiņagā!
Šogadiņ labi ļauds
Vētīs manu augumiņ'.
3 [Adulienas Md].

40467.

Pūt, vējiņi, to auziņu,
Kas kalniņa galiņā;
Smejiet, ļaudis, to puisīti,
Kas meitiņas nicināja.
605 [Skolas].

40468.

Runājat, jūs ļautiņi.
Jel uz Dievu domājat;
Grēks būs jums runājot,
Man būs laime dzīvojot.
322 [Praulienas Md].

40469.

Runoj ļaudis, kū runuoja,
Vys da manis darunuoja;
Vai dēļ muna dorba dēļ,
Vai dēļ muna augumiņa?
389 [Silajāņu Rz].

40470.

Runoj ļauds, kū runoj,
Vys da mani darunoj;
Lai atlyuzt ļaudim mēle,
Ap manim runojūt.
174 [Kārsavas Ldz].

40471.

Runā ļaudis, ko runāja,
Ņēma mani valodās.
Kad nebūtu es dzimusi,
Ko ļautiņi tad runātu?
197 [Krotes Lp].

40472.

Runā ļaudis no manīm,
Kā no liepas lūku plēsa;
Smuidris manis augumiņš,
Gaŗām bira valodiņas.
245 [Lutriņu Kld].

- 254 -

40473.

Runoj ļauds, runoj ļauds,
Ie da mans darunoj.
Vai es vīna marga biju,
Vai man vīnai vainadziņš?
605 [Skolas].

40474.

Solti vējiņi, pūtit
Pa baznīcas durovom,
Lai tī muni pāluojiņi
Solti stuov i baznīcā.
494 [Viļānu Rz].

40475.

Saplīsuse kļova lopa
Kalniņā stuovādama.
Lai sapleisa ļaužu mēļa,
Ap manimi runuojūt.
326 [Preiļu D].

40476.

Sapraulējis bērza klucis,
Guļ Daugavas maliņā;
Tā sapuva tas puisītis,
Kas meitiņas nicināja.
183 [Kazdnagas Azp].

40477.

Saules vien pakrēslim
Gari meži saauguši;
Man māmiņa auklējusi
Ļaužu vien valodām.
241 [Lubānas Md].

40478.

Sausa egle locījās,
Zaļajās raudzīdamas;
Netiklīte mani rāja,
Bagātā raudzīdamies.
306 [Patkules Md].

40479.

Saveriet nu, ļautiņi,
Savas mēles diedziņā!
Diezgan bijāt ap maniem
Savas mēles deldējuši.
72 [Cesvaines Md].

40480.

Saveriet nu, ļautiņi,
Savas mēles diedziņā!
Nu paņēma dižtautietis
Peļamo mātes meitu.
605 [Skolas].

40481.

Sietnieciņa, sietnieciņa,
Bāliņ, tava līgaviņa:
Ka iegāja ciemiņā,
Aster' siets padusē;
Sējodama, niekodama
Māsīciņu valodiņas.
358 [Rugāju Abr].

40482.

Skaista beju vēja pyusta,
Gudra ļaužu aprunuota:
Kū vējs pyute, tū skaistuoka,
Kū ļauds runuo, tū gudruoka.
605 [Skolas].

40483.

Skaista beju vējam pyusta,
Gudra ļaudim aprunuota;
Poša gudri iznosuoju
Sovu seiku augumiņu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

40484.

Taida beju vēja pyusta,
Taida ļaužu aprunuota:
Vēja pyusta malna beju,
Aprunuota nūskumusja.
18 [Andrupenes Rz].

40485.

Slavenais tautu dēls
Malu malas izstaigāja;
Es, izpelta tautu meita,
Mājās viesu sagaidīju.
605 [Skolas].

40486.

Smalkajos kārkliņos
Rīta rasa sabirēja;
Bāriņos, atraišos [atraitņos]
Visas ļaužu valodiņas.
263 [Mēmeles Jk].

40487.

Spirdzin, Dievs, to puķīti,
Kas saulē novītusi;
Glabā, Dievs, mani jaunu
No ļautiņu valodām.
193 [Krapas Rg].

- 255 -

40488.

Strauja strauja upe tek
No manām asarām;
Tur noslīks tie ļautiņi,
Kas man gauži raudināj(a).
110 [Ērgļu C].

40489.

Strauta malā ganīdama,
Viju ziedu vaiņadziņu;
Viju ziedu vaiņadziņu,
Liku sevim galviņā,
Lai zūd ļaunas valodiņas
Smalkās ziedu lapiņās.
605 [Skolas].

40490.

Stūŗu stūŗu, zaru zaru
Man sudraba vaiņadziņis;
Zari nesa sudrabiņu,
Stūŗi ļaužu valodiņas.
183 [Kazdnagas Azp].

40491.

Sveši ļaudis, sietu mēles,
Sietu nesa padusē,
Kuŗu ciemu pieiedami
Sijā manu augumiņu.
Cik gribēja to sijāt,
Iekrīt paši sēnalās.
476 [Vecpiebalgas C].

40492.

Šitie puiši sieta mēles
Šķiet meitiņas izsijāt;
Sijādami, niekādami,
Iekrīt paši sēnalās.
487 [Vietalvas Md].

40493.

Šķirsimies mēs, tautieti,
Abi divi raudādami;
Tu klausīji, es klausīju
Lieku ļaužu valodiņas.
605 [Skolas].

40494.

Tā nodel mazs celiņš,
Kā līdzena galodīte;
Tā nodel ļaudīm mēle,
Gar manīm runājot.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

40495.

Tautu meita, lauku puķe,
Peļo manu bāleniņu;
Pate bija peļojama,
Saulītē maltu gāja.
241 [Lubānas Md].

40496.

Tālu šļāca zirņu sauja,
Tepat apkārt aptecēja;
Tālu laida valodiņas,
Tepat auga līgaviņa.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

40497.

Tāpat tek tā upīte,
Žagariemi piemesta;
Tāpat man jādzīvo
I caur ļaužu valodām.
110 [Ērgļu C].

40498.

Tautas manu augumiņu
Pirmis teica, pēc vainoja;
Pirmis teica mīlēdamis,
Pēc vainoja neņemdami.
15 [Alūksnes Vlk].

40499.

Tev, bāliņ, slaida roka,
Tev asais zobeniņš,
Nocērt manu naidenieku,
Kuŗā ceļā satikies!
241 [Lubānas Md].

40500.

Tikai, Dieviņ, sazatikt
Man' auguma pēlējiņu,
Cik saulīte sazatika
Ar mēnesi, tecēdama.
322 [Praulienas Md].

40501.

Tīšām jēmu to meitiņu,
Kas aug ceļa maliņā;
Tīšām jēmu to meitiņu,
Ko ļautiņi niecināja.
Redz kā koši izprecēta
Iznievāta mātes meita!
443 [Turlavas Kld].

40502.

Trīsreiz pļāvu to pļaviņu,
Smalku sienu gribēdama;
Trīsreiz pēlu to puisīti,
Sevim vīru gribēdama.
605 [Skolas].

40503.

Tu puišeli, knēvelīti,
Nesmej meitas augumiņu;
Tu kā krupis zemē līdi,
Es kā liepa liela augu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

- 256 -

40504.

Tu puisīti, pirtiņāji
Tā uz mani neraugies!
Pirtiņāji sveši ļaudis,
Tie man kaunu aizrunās.
575 [Valmiera Vlm apr.].

40505.

Tu, puisīt(i), sieta mēle,
Meitu godu sijātājs;
Meitu godu sijādams,
Pats iekriti sēnalās.
605 [Skolas].

40506.

Gune dzysa, gune dzysa,
Na tei muna gune dzysa;
Tī dzīst ļaužu volūdiņa,
Ap manimi runuojūt.
326 [Preiļu D].

40507.

Upītē nomazgāju
Savas gaužas asariņas,
Lai aiztek kā upīte,
Kas man' gauži rūdināja.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

40508.

Izaugdama nevarēju
Smiltis nest kājiņā;
Kā bij man nu panest
Visas ļaužu valodiņas?
72 [Cesvaines Md].

40509.

Uzasēdu raudādama
Uz pelēka akmentiņa,
Lai gulēja kā akmens,
Kas man gauži raudināja.
605 [Skolas].

40510.

Uzlēc saule, noriet saule
Ar tautieti runājot;
Kam patīk, lai smejas,
Man ar savu jārunā.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

40511.

Valodniece, valodniece,
Kur tik ilgi kavējies?
Es jau liela izaugusi
Bez tavām valodām.
605 [Skolas].

40512.

Vai man note tautu dēla,
Kas citiem vaicājās?
Nevaicāja manis pašas,
Klausa ļaužu valodiņas.
605 [Skolas].

40513.

Vaināt mani izvaināja
Divi netārpi tēva dēli.
It ne vainas nedabūja
Par netārpu tēva dēlu.
39 [Bārtas Lp].

40514.

Vai rozīte nezināja
Bitīt' asu dzeloniņa?
Vai meitiņa nezināja
Puiša viltus valodiņas?
605 [Skolas].

40515.

Vai tik vien Dievam darba,
Kā ap dziļu ezeriņu?
Vai tik vien ļaudim runas,
Kā ap manu augumiņu?
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

40516.

Vainā ļaudis to puišeli,
Ir es arī palīdzēju,
Lai ļautiņi nezināja,
Ka tas manis arājiņš.
197 [Krotes Lp].

40517.

Vainuceņi nosuodama,
Nasabeidu volūdeņu:
Ļauds pacēļa volūdeņis,
Es pacēļu vainuceņi.
314 [Pildas Ldz].

40518.

Velns izrauj dzīvam sirdi,
Man pirmam brūtgānam:
Nij tas ņēma, nij aizveda,
Skādi vien padarīja.
242 [Lubejas Md].

40519.

Vēja lauzta tā priedīte,
Tie skaliņi gaiši dega;
Daiļa bija tā meitiņa,
Ko ļautiņi nicināja.
296 [Ozolnieku Jg].

- 257 -

40520.

Vējiņš manu skaņu balsi
Nes pār kalnu kalniņiem;
Ļaudis mani aprunāja
Pār novadu novadiem.
418 [Sunākstes Jk].

40521.

Vējš pūš, koki lūzt,
Zeme saiet gabalos,
Pāri iešu, nebēdāšu,
Ļaužu runas neklausīšu.
282 [Nīcas Lp].

40522.

Vienu viet(u), vienu viet(u),
Peļamās zeltenītes;
Ies tā viena teicamā,
Darīs lielu brīnumiņ(u).
241 [Lubānas Md].

40523.

Pulka ejam, (pulka ejam),
Peļejamuos dzaltonītes,
Ka tiks vīna teicamuo,
Darīs lelu breinumiņu;
Darīs lelu breinumiņu,
Jaunu puišu pulciņā.
365 [Sakstagalas Rz].

40524.

Yys apleik leita tyuce
Ap tū rudzu gabaliņu;
Vys apleik ļaužu runas
Ap tū munu vainuceņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

40525.

Visas gaužas asariņas
Mana pūra dibenā;
Ļaunu ļaužu valodiņas
Manā rožu vaiņagā.
198 [Krustpils D].

40526.

Vēl stāvētu pie māmiņas,
Valodās nevarēju:
Nāk valodas sētiņā
No visām pusītēm.
398 [Skrundas Kld].

40527.

Vusi ļauds man ļaunu vēļ,
Dīvs man ļauna navēlēja;
Vusi ļauna vālātuoji,
Guļ celiņa maliņā.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

40528.

Vysa raseņa sabira
Mozeņā zuoleitjā;
Vysas ļaužu volūdeņas
Kreit uz munu augumeņu.
143 [Jāsmuižas D].

40529.

Visas upes līkumiņi
Ar baltajo [baltaju] āboltiņu;
Visi mani gaŗi mati
Ar ļautiņu valodām.
477 [Vecpils Lp].

40530.

Vysi ļautiņi sacīja,
Ka man loba naredzēt.
Apsamauču kūrpītēs,
Rakstītuos zekītēs,
Vysi muni skaudiejiņi
Dzeivi lēcja yudinī.
326 [Preiļu D].

40531.

Visi mani pēlājiņi
Stāvus leca ūdenī,
Kad tie mani ieraudzīja
Zem vizuļu vainadziņ'.
605 [Skolas].

40532.

Visi mani vecu daudzināja,
Vēl neiešu šorudeni;
Lai zied mani sirmi mati,
Kā ābeles balti ziedi.
187 [Ķempju Rg].

40533.

Visi ļaudis to vien teica,
Ka es liela zinteniece;
Uz akmini malku cirtu,
Strautā kūru uguntiņ(u),
Lai sildāsi tie ļautiņi,
Kas man laba nevēlēja.
605 [Skolas].

40534.

Zili melli dūmi dega
Liela sila maliņā.
Tur deg veca puiša ribas,
Kas meitiņas nicināj'.
294 [Omuļu Vlk].

40535.

Zinu, zinu, redzu, redzu
Augumiņa pēlējiņu;
Raug' kur stāv purvamalā
Kā līduma lauzējiņš.
45 [Bejas (Kolberga) Vlk].

- 258 -

40536.

Znūta māsls, znūta māsls,
Mun meiteņas naniciņ'!
Juo tu meitu nycynuosi,
Byus tev smoļki žagareņi.
605 [Skolas].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu