SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

9. Maltuve

7924.

Abi rokas milnu turu,
Šķiet' akmeni piekusušu:
Piekūst manas abas rokas,
Dzirnutiņas nepiekūst.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

7925.

Ai bāliņu, man' bāliņu,
Lūko citu malējiņu:
Es tavēja malējiņa,
Man' vedīs tautiņās.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

7926.

Vai Dieviņ, grūtas dzirnas,
Nevar vaire kustināt;
Vai Dieviņ, grūts mūžiņš,
Nevar vaire piedzīvot.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

7927.

Ai Dieviņ, grūt bij man
Ar lasku malējiņ'!
Vai bij man dzirnas vilkt,
Vai lasku malējiņ'?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7928.

Vai Dieviņu, lēt' man bija
Otra bērnus maldināt.
Dievs to zin, kā tad būs,
Kad sākš' savus maldināt.
Kad sākš' savus maldināt,
Žēlabām nevarēšu.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

- 150 -

7929.

Ai kauniņ' man' lielo,
Māmuliņa maltu gāja;
Lai kauniņš, ko kauniņš,
Kur slavīte maliņā!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7930.

Vai lielās dzirnaviņas,
Vai es jūs nepavilku?
Vai tādēļ nepavilku,
Ka ļautiņi nicināja?
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

7931.

Vai pelēku akmintiņu,
Bij man tevi ritināt?
Ūdenī tev gulēt,
Viļņam tevi ritināt!
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

7932.

Ai rijiņas kūlējiņi,
Palīdzat malējam!
Pieci, seši riju kūle,
Viens mālīti ritināja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

7933.

Ai rudzīti rogainīti,
Tevi teice, mani pēle:
Tevi teice tīr' augušu,
Mani rupji samalušu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7934.

Vai spēciņi, vai varīte,
Kaut visam mūžiņam,
Kaut varētu viena malti
Pretī pāris malējiņu.
1311 [Apē (Vlk)].

7935.

Aiz gaismiņas saule lēce,
Ne aiz rīta ausekliņa;
Aiz māmiņas maltu gāju,
Ne aiz brāļa līgaviņas.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

7936.

Ak meitiņa, ak māsiņa,
Slauki tīri maltuvīti,
Lai mēsliņi nipinās
Pa Laimiņas kājiņām.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

7937.

Apskaitās mīļa Māra,
Maltuvē iegājuse:
Atraduse dzirnaviņas
Pret saulīti ritinot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7938.

Apskaities malt iegāju,
Gribēj' dziernas saplosīt:
Piekūst manas kājas rokas,
Tek dzirnītes dziedādamas.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

7939.

Ar kaķīti maltu gāju,
Līgaviņu taupīdams.
Velc, kaķīti, tu stiprāki,
Tev ir bomis mugurā.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

7940.

Ar kaķīti malti iešu,
Ne ar brāļa līgaviņu.
Kaķītimi gaŗa aste,
Tas dzirniņas vairāk vilka,
Tas dzirniņas vairāk vilka
Ne bāliņa līgaviņa.
362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7941.

Ar kaķīti malti gāju,
Ne ar brāļa līgaviņu;
Kaķīšam gaŗa aste,
Viegli vilka dzirnaviņas.
18 (Meņģelē), 41, 85, 109,
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

7942.

Ar kaķīti malti gāju,
Ne ar brāļa līgaviņu;
Velc, kaķīti, tu vairāk,
Tev astīte pakaļā.
105 [Skujenē (Skujenes pag. C)].

7943.

Ar māsiņu malti gāju,
Lai tek viegli dzirnaviņas;
Kad ienāca mātes meita,
Šķiet' ūdeņa pielijušas.
304 [Vecmuižā (Vecmuižas pag. B)].

- 151 -

7944.

Ar rociņu aplūkoju
Savu rīta malumiņu;
Mūža galu nevarēju
Ar rociņu aplūkot.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

7945.

Augsti kalni, smags vezums
Svīdē manus kumeliņus;
Tīri rudzi, smagas dzirnas
Svīdē mūsu malējiņas.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

7946.

Augšu [Augsti] rociņ' i turēju
Pie grūtos dzirnaviņu,
Lai ceļās rīta māls
Da manām rociņām.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7947.

Aust', dieniņa, rāmi rāmi,
Lai rītiņis kavējās;
Ilgu miegu nogulēju,
Nesamalu rīta mali.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

7948.

Aust', gaismiņa, patapiņ
Par lielo tīrumiņu,
Nule sieciņ' i daliku
Pie lielām dzirnavām.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

7949.

Bagāts tēvs laisku meitu
Padzirnē audzināja [guldināja],
Lai galviņa apputēja,
Lai šķit' tautas malējiņu.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

7950.

Bagāts tēvs laisku meitu
Padzirnē audzināja;
Miltiem galva pieputēja,
Sēnalām vainadziņš.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7951.

Bagāts tēvs savas meitas
Padzirnē audzinā.
Sajāja tautiņas,
Sarībinā,
Izgāja meitiņas
Putēdamas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7952.

Bagāts tēvs slinku meitu
Padzirnē audzināja;
Kad atnāca sveši ļaudis:
Nāc ārā, malējiņa!
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

1. Bajārs savas slinkas meitas
Padzirnē audzināja;
Kad atjāja precenieki:
Nāc laukā, malējiņa!
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

7953.

Bajārs savas slinkas meitas
Padzirnē audzināja;
Kad izlīda saulītē,
Sēnalaiņa villainīte.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Māte savu dēlu teica,
Kas to sliņķi nezināja?
No padzirņu iztecēja
Sēnaļainu cepurīti.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

7954.

Ber, māsiņa, pilnu sauju,
Nekavē dzirnaviņas;
Tev pašai kavējās
Roku darbi istabā.
304 [Vecmuižā (Vecmuižas pag. B)].

7955.

Bij māmiņa auklējusi,
Bij varīti iedevusi:
Es varēju droši malt
Pretī trim malējiem.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

7956.

Bij malušas malējiņas,
Tecējušas dzirnaviņas:
Viena rīta malumiņš,
Kumeliņa vezumiņš.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7957.

Bij man treju dzirnaviņu
Maltuvītes dibinā.
Pie to treju dzirnaviņu
Vajag sešu malējiņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

7958.

Bāleliņi piekusuši,
Pūriem [Siekiem] rudzus mērīdami;
Es māsiņa nepiekusu,
Saujiņām mērīdama.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

- 152 -

7959.

Bālenītis bēdājās,
Kad ir pulka malieniņa;
Es māsiņa nebēdāju,
Saujiņām izmērīju.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

7960.

Brāļi taisa lielas dzirnas,
Redzēj' mani uzaugam.
Taisi, taisi, bāleliņi,
Neb es mūža malējiņa:
Ņemsat paši līgaviņas,
Tās būs mūža malējiņas.
224 [Kabilē (Kld)].

7961.

Bāliņ, tava maltuvīte
Sudrabiņa lāsītēm;
Būt' ir zelta vizuļiem,
Būt' līgava mālējiņa.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

7962.

Bāliņ, tava maltuvīte
Caurajiem pamatiem;
Kad gribēju smalki malt,
Vējiņš miltus putināja.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

7963.

Bāliņš savu līgaviņu
Ik vakarus skumdināja:
Rudzu sieku tas iebēra,
Ko no rīta ritināt.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

7964.

Diev' māmiņa paēduse,
Visai malti neiedama;
Apbēruse dzirnaviņas
Ar sīko sudrabiņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

7965.

Dieva vaina, vai arāja,
Smilgas auga tīrumā?
Dzirnu vaina, vai malēja,
Rupjis gāja rīta mālis?
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

7966.

Dievājam, kam tā tika,
Šī vieglā malējiņa:
Kā skangalu vēdināja
Brāleliņa dzirnaviņas.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7967.

Divi krūmi puķu zieda
Maltuvītes dibinā;
Tā ziedāja māmiņai
Divas jaunas malējiņas.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

7968.

Divi mala malējiņi,
Grūši tek dzirnaviņas.
Kā tās grūši netecēs,
Abas mala bārenītes.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7969.

Dod, Dieviņ, tīru rudzu
Ik rītiņa ritināt;
Tas bij mans roku darbs,
Tas mūžam neapnika.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7970.

Dodiet man tīrus rudzus,
Izkaliet dzirnaviņas,
Tad sakiet manu vainu,
Ja es smalki nesamalu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7971.

Droša tēva meita biju,
Droši darbiņ' i darīju:
Droši ņēmu rudzu sieku
Pie grūto dzirnaviņu.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

7972.

Dziedāt, dancāt,
Tas man tika;
Tā vella malšana,
Tā man netika.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

7973.

Dziedat, dzirnus, nerūcat,
Neb es mūža malējiņa;
Bāleliņa līgaviņa,
Tā būs mūža malējiņa.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

- 153 -

7974.

Dzirnavās nolūkoju
Bāliņam līgaviņu:
Kuŗa viegli locījās,
Tā bus brāļa līgaviņa.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

7975.

Dzirnaviņas izmācīja
Nemākošu malējiņu;
Kad gribēja smalki malt,
Beŗ sīkām saujiņām.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

7976.

Dzirnaviņas izmācīja
Nemācējšu malējiņu:
Met mazām saujiņām,
Velc vienādi dzirnaviņas!
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

7977.

Dzirnaviņas priecājās,
Kad ierauga malējiņu:
Ak tu Dievs, nu gulēšu
Baltu miltu kupinā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

7978.

Dzirnaviņas raudājās,
Nav vienādas malējiņas;
Viena mani drīzi rāva,
Otra lēni ritināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7979.

Dundurs rūca stumburā,
Es māmiņas maltuvē;
Sakās mani māte dot
Dundurmuižas junkuram.
226 [Kandavā (Tl)].

7980.

Iegādāji, māmuliņa,
Istabā sēdēdama:
Kā var malt malējiņa
Vakarēju ēdumiņu?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7981.

Iegājuse netiklīte,
Apsa- miltus- putināja;
Tā sacīja iziedama:
Abi divi samalām!
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7982.

Iesa- man- gribējās
Smalka griķu plācenīša;
Liku savas resnas gūžas
Pie lielo dzirnaviņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Maļu maļu grūtas dzirnas,
Abi gurni samieguse:
Iesa- man- gribējās
Smalka miežu plācenīša.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7983.

Iesaliņa malējam
Puķīt(?) milnes galiņē;
Tabaciņu malējam
Suns sēd milnes galiņē.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

7984.

Iešu malt palīdzēt
Sav' jaunai līgavai,
Kāršu savu cepurīti
Dzirnu galda galiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7985.

Iesim abas ieterītes
Pie grūto dzirnaviņu,
Nedosim kalponēm
Mātes austas villānītes.
384 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7986.

Iesastāja moltaevē
Divi jounas maelējiņas,
Tām tecēja dzyrnaeviņas
Kā ūdens pielijušas.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

7987.

Ēd, bāliņ, dzīvus rudzus,
Kam nejēmi ļaudeviņas;
Vai es tava kalponīte,
Ik rītiņa malt iedama?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7988.

Eita, bērni, klausīties,
Kādi ērmi maltuvē:
Dzirnav's rūca, mil(n)i klaudz,
Dundurs dūra malējiņu.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

7989.

Ej, māmiņ, apraudzīt,
Kādas tavas malējiņas:
Vairāk miltu zem dzirnavu,
Ne virsū dzirnavām.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 154 -

7990.

Ej, māmiņa, maltuvē,
Līdzin' savas malējiņas,
Liec lielo pie mazās,
Lai tek viegli dzirnaviņas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7991.

Ej, Grīteņ, dab'eidz muol'i,
Lai īt Ruoža pagulātu:
Dreiž atbrauks precinīki,
Ruoža mīga nagul'ējse.
435 [Latgalē].

7992.

Es atradu zelta nazi
Dzirnaviņu galiņā:
Tas palicis Laimiņai,
Malējiņas mielojot.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

1. Ak tu Dievs, es atradu
Lielu laimi maltuvē;
Es atradu zelta nazi
Dzirnaviņu galiņā.
Mīļa Māre mielojuse
Divi jaunus malējiņus.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7993.

Es atstāju māmiņai,
Apmaluse, dzirnaviņas.
Gauži raud māmuliņa,
Tos miltiņus sijādama.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

7994.

Es atvēru maltuvīti,
Te ir mātes viegla diena.
Malējiņa tā meitiņa,
Vainaciņš noputējs.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

7995.

Es brāļam viena māsa,
Grūši mani maldināja,
Lai man' grūši maldināja,
Bet diženu darināja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Grūši mani maldināja
Savis tēvs, māmuliņa;
Grūši mani maldināja,
Skaiški mani darināja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7996.

Es iegāju maltuvē,
Laba rīta nedevuse;
Dieviņš sēd, Laima stāv,
Laba rīta gaidīdami.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)], 384 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es iegāju maltuvē,
Labu rītu nedevuse;
Stāv Dieviņš, mīļa Laime,
Labu rītu gaidīdami.
Dievam devu dievpalīgu,
Laimiņai labu rītu.
292 [Gliebavā (Lietuvā)].

7997.

Es iegāju maltuvē,
Laba rīta nidevuse;
Laima stāv maltuvē,
Laba rīta gaidīdama.
Labrītiņi, mīļa Laima,
Ko darīji maltuvē?
- Es, meitiņa, dzirnus slauku,
Gaidu tevis malt nākot.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

7998.

Es gan zinu, kā vajaga
Tīrajam rudzīšam:
Vajag asu dzirnaviņu,
Pāŗa jaunu malējiņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

7999.

Es jums lūdzu, jaunas meitas,
Maļiet smalku iesaliņu;
Smalk' iesala malējam
Bite milnas galiņā.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

8000.

Es māsiņa jaunākā,
Mani sauca vecāko:
Man galviņa pieputējsi,
Kviešu miltu sijājot.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)], 61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

8001.

Es pazinu maltuvē,
Dzērājs manis arājiņš:
Gan ar sīku sauju metu,
Apkārt skrēja dzīvi rudzi.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 155 -

1. Es jau pate sen zināju,
Dzērājs manis arājiņš;
Maļot apkārt graudi skrēja,
Slapja priekša velējot.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

8002.

Es pazinu to meitiņu,
Kuŗa bija malējiņa:
Tievi pirksti, gaŗa roka,
Nodiluši gredzeneņi.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

8003.

Es samalu bāliņam
Divas lastes iesaliņa;
Vēl būt' trešu samaluse,
Kaut ilgāk dzīvojuse.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Es savai māmiņai
Div' maizītes vien samalu;
Vēl būt' divas samalusi,
Tautiets vaļas vairs nedeva.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

8004.

Es samalu rīta maļu,
Atgriež' savas dzirnaviņas;
Atgriež, Dieviņ, manu prātu
No dzērāja arājiņa!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

8005.

Es samalu rīta māli,
Ne krustiņa nemetusi.
Met, Dieviņ, zelta krustu
Beidzamā saujiņā!
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

8006.

Es savai māmiņai
Žēlabiņas padarīju:
Beidzamais rīta mālis
Pikiem krita sijājot.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8007.

Es tās savas dzirnaviņas
Ganīdama appuškoju,
Lai tās manim viegli tek,
Rītos māli samaļot.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8008.

Es tev lūdzu, māmulīte,
Nelaid kaķi maltuvē:
Izkaisīja miltu grozu,
Sabaidīja malējiņu.
359 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8009.

Es to daudzi nebēdāju,
Kad man' agri malti cēla;
Es norāvu gaiļam kaklu,
Salauzīju dzirnaviņas.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

8010.

Gana man žēli bija,
Ka māmiņa viena mala.
Pielikos pakāpīti,
Palīdzēju māmiņai.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

8011.

Gan zināja māmuliņa,
Kā vajaga malējiem:
Sviest' ar maizi brokastīs,
Atmiedziņu pagulēt.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

8012.

Gan zināja māmuliņa,
Kad samala malējiņi:
Sieki, vāki klaudzējās,
Dzirnaviņas glūzdējās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Kā, māmiņa, tu zināji,
Kad es beidzu sieku malt?
Kā, meitiņa, nezināšu:
Sieka malu klabināji.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

8013.

Glūzdēt glūzd dzirnaviņas,
Snaustin snauda malējiņas;
Zviedzin zviedza kumeliņš,
Redzēj' laisku arājiņu.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

8014.

Gribēties gribējās
Grūtu dzirnu ritināt.
Vai tādēļ gribējās,
Ka bij' maza ieradusi?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Gribēties gribējās
Tīru rudzu ritināt.
Ko man bija negribēt,
Maza biju ieraduse.
384 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 156 -

8015.

Driķus malu plāceņiem,
Brāliņš ņēma līgaviņu.
Vai būs šāda, vai būs tāda,
Būs tak otra malējiņa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8016.

Grūt man bija kalnā kāpt,
Lejā viegli notecēt;
Grūt man bija pašam malt,
Lēt' man otru maldināt.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

8017.

Grūši pūta vītoliņš
Maltuvītes pakaļā.
Vai redzēt paredzēja,
Tautas vīla malējiņu?
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

8018.

Gulēt man i jāiet,
Rītā agri jāceļās;
Rītā agri jāceļās;
Kviešu malis jāsamaļ;
Kviešu malis jāsamaļ,
Astru sietu jāsijā.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

8019.

Gulēt man bij jāiet,
Rītā agri jāceļās:
Rīt jāiet kviešu malt,
Sudrabiņa balināt.
Labāk eju kviešu malt,
Ne sudraba balināt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8020.

Guli, guli, balts gulbītis,
Baltos jūras vilnīšos;
Tā gul manas dzirnaviņas
Baltos rudzu miltiņos.
216 [Ventspilī].

8021.

Ik rītiņa dzirnas rūca
Laba vīra sētiņā;
Citu rītu maizi mala,
Citu rītu iesaliņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8022.

Ik rītiņa malti gāju
Ar igauņu meitiņām;
Man tecēja kviešu milti,
Viņām auzu sēnaliņas.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

8023.

Izmaluse smagas dzirnas,
Laižu jūras dibenā.
Es jau biju gan maluse,
Lai maļ jūras gaigaliņa.
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

8024.

Jau es biju samaluse,
Apgriezuse dzirnaviņas,
Man atnesa sveša māte
Zaļu rudzu pasejani [=pasijāni].
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

80241.

Jau es malu maļamo,
Vēl dabēra beŗamo,
Vēl dabēra beŗamo
Divi sieki tīru rudzu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

8025.

Jau es malu maļamo,
Vēl man bēra beŗamo;
Šķit', rociņas nesāpēja
Kad es jauna malējiņa.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8026.

Jau es maļu maļamo,
Vēl man bēra beŗamo,
Vēl man bēra beŗamo
Pūķīts mil(n)a galiņā.
384 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8027.

Jau es malu, vēl bij malt
Pie bāliņa dzirnavām,
Lei tecētu, kā tecējši,
Svešu ļaužu kumeliņi.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

8028.

Jauna jauna es, tautiet,
Tev bij labis lūkoties:
Kā iegāju maltuvē,
Dzirnaviņas netecēja.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

8029.

Jaunā mala visu dienu,
Suņam putras nesamala;
Vecā mala cēlieniņu,
Gan' suņam, gan' kaķam.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 157 -

8030.

Jaunas meitas, jaunas sievas,
Slaukāt dziernu kambarīti!
Ik rītiņa Māŗa nāca
Malējiņas apraudzīt,
Malējiņas apraudzīt,
Kas maļ dziernu kambarēi,
Vai maļ māte, vai maļ meita,
Vai maļ mātes jauņuvīte.
Ja māmiņa pate mala,
Lai ceļ vieglas dziernutiņas;
Ja māmiņas meita mala,
Šķiņķos zīļu
vaiņadziņu;
Ja maļ mātes jauņuvīte,
Tai pacēla zīļu krēslu,
Tai pacēla zīļu krēslu,
Tai dos jaunu malējiņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

8031.

Jauni rudzi man maļami,
Appuškotas dzirnaviņas;
Puško, Dievs, rudzus miežus
Lielajā tīrumā!
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

8032.

Jo es malu, jo man tika,
Jo Dievs roda rodameji,
Pillu sieku, pillu grozu,
Pillas manas dzirnutiņas.
226 [Kandavā (Tl)].

8033.

Jo es malu maļamo,
Jo man bēra beŗamo.
Nu maizītes gribētos,
Kaut māmiņa devējiņa.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

8034.

Jūra krāca, ne Daugava,
Ledu nesa, ne sudrabu;
Dzirnas rūca, ne pērkonis,
Meitas mala, ne māmīna.
384 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dzirnas rūca, ne patmaļas,
Meitas mala, ne māmiņa;
Rudzus mala, kviešus mala,
Ne sīko sidrabiņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

2. Upe tek, ne Daugava,
Ledi skan, ne sidrabs;
Dzirnas rūca, ne patmaļas,
Māte mala, ne vedekla.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

8035.

Kā tās dzirnas grūti rūca,
Kā malēja gauži rauda?
Dzirnas rūca tīru rudzu,
Malējiņa laba mūža.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)], 359 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8036.

Kā tu nāci, nemalēja,
Malējiņas kambarī?
Ņemšu milnu, nositīšu,
Pabāzīšu padzirnē.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Kā tu nāci, kankardanci,
Jaunu meitu maltuvē?
Ņemšu milnu, sadauzīšu,
Pagrūdīšu padzirnē.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8037.

Kad es gāju maltuvēi,
Es Dieviņu pieminēju;
Man Dieviņš palīdzēja
Tai visā dieniņā.
284 [Bārbelē (Bārbeles pag. B)].

8038.

Kad es gāju maltuvē,
Miltu pikas mētājās;
Kad es gāju druviņā,
Druvas darbi dalījās.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

8039.

Kad tās dzirnas smagi gāja,
Es palaidu vieglumā;
Grūta mūža nevarēju
Vieglumāi derināt.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

8040.

Kaliet, brāļi, jaunas dzirnas.
Vediet jaunas malējiņas:
Jau vecās piekusušas,
Sadilušas dzirnaviņas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8041.

Kas katram kaites bija,
Kad es malu saulītē?
Man pašam tīri rudzi,
Div' māsiņas malējiņas.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

- 158 -

1. Nevienam tas nekait,
Ka es malu saulītē:
Mani paši tīri rudzi,
Dzeņa kaltas dziernatiņas.
216 [Ventspilī].

8042.

Kas kuram bādas beja,
Ka as molu saul'ētē?
Man bej voska dz'ērnaveņas,
Uobulkūka maltiv'ēte.
409 [Līksnas pag. D].

8043.

Kas kuŗam bēdas bija,
Kad es malu saulītē?
Man pašai kavējās
Rokas darbi istabā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8044.

Kas kuŗam bēdas bija,
Kad es malu saulītē?
Mans miedziņš, mans darbiņš,
Abi man piederēja.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8045.

Kas kuŗam bēdas bija,
Kad es malu saulītē?
Nokūlusi, maltu gāju,
Samalusi, druviņā.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

8046.

Kas no drīza braukumiņa,
Kas no rupja malumiņa?
Dzērājs vīrs drīzi brauca,
Snauduliņa rupji mala.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8047.

Kas tautām vēsti sūta,
Kad es māļu malējiņa?
Vienu sieku es samalu
Brāleliņa kumeļam.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8048.

Ko rūciet, dzirnaviņas,
Kā jums vēl vajadzēja?
Es jums devu tīrus rudzus,
Divas jaunas malējiņas.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

8049.

Kupla liepa uzaugusi
Kad es gāju maltuvē,
Maltuvītes galiņā;
Tur pakāru vaiņadziņu.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

8050.

Kur, Dieviņ(i), tu stāvēji,
Kad es gāju maltuvē?
- Es stāvēju pagalmā,
Vībotnīšu krūmiņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8051.

Kuŗa laba malējiņa,
Krusta savu rīta māli;
Kuŗa kāda netiklīte,
Kā cūciņa rušināja.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8052.

Kviešu mals, rudzu mals,
Abi vienu grūtumiņu;
Mārša mala ar ietaļu,
Abas vienu lielumiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8053.

Labāk gāju viena malt,
Ne ar brāļa līgaviņu:
Man tek sviedri matu galu,
Viņai svārki mugurā.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8054.

Labāk gāju viena malt,
Ne ar laisku malējiņu:
Jau jāvelk smagas dzirnas,
I laiskais malējiņš.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

8055.

Labāk gāju viena malt,
Ne ar mazu malējiņu;
Nezināju dzirnu vilkt,
Ne mazā malējiņa.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

8056.

Labāk gāju viena malt,
Ne ar otru malējiņu;
Snaudaļiņa miegaļiņa
Mana otra malējiņa.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

8057.

Labāk malu rudzu sieku,
Ne magoņu pasijēnu;
Labāk jauna darbos gāju,
Nekā jauna tautiņās.
190 [Kuldīā].

- 159 -

8058.

Labāk malu rudzu sieku,
Ne magoņu pasijienu;
Pilnu sauju rudzu bēru,
Magonītes par graudiem.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

8059.

Labrītiņ, Dievs palīdz!
Vai samali maļamo?
Pašu laiku nupat beidzu,
Nava asas dzirnaviņas.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

8060.

Lācīts gul kalniņā,
Putenīts putenēja;
Tā gulēja dzirnaviņas
Smalkos rudzu miltiņos.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

8061.

Lācis vilka medus podu
Apkārt dzirnu kambarīti.
Velc, lācīti, kambarī,
Meitas mala iesaliņu.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

8062.

Laid, māmiņa, mani malt,
Es ražīga malējiņa:
Siekam kaudzes nenomalu,
Dzirnu galdi līcin līka.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8063.

Ļaudīm lieli brīnumiņi,
Vītols auga pagalmā;
Man izauga ozoliņš
Dzirnu galda galiņā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8064.

Lec, saulīte, ja lēkdama,
Aust', dieniņa, ja ausdama:
Tautas manu augumiņu
Visu nakti maldināja.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

8065.

Liku māli uz dzirnām,
Liku baltu vilnānīti.
Dzīvu māli i atradu,
Teju baltu vilnānīti.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

8066.

Māju dzienus [=dzirnus], kunga dzienus
Maksā zelta gabaliņu;
Mana paša māmulīte
Maksā jaunu tautu meitu.
224 [Kabilē (Kld)].

8067.

Mārša mala maltuvē,
Cūkas ēda padzirnē.
Vērte vērte bāliņam,
Kas māsiņu rūdināja.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

8068.

Māte mala ar jaunavu
Pie to vienu dzirnaviņu;
Māte mala bez rindaka,
Jaunavīte ar kažoku.
224 [Kabilē (Kld)].

8069.

Maizītē es pazinu,
Kuŗa laba malējiņa:
Ira smalki samalusi,
Nav apkārt apbērusi.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

1. Maizītē es pazinu
Snaudaļiņas malējumu:
Gana smalki samaluse,
Daudz apkārti apbiruši.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

8070.

Mal, māršiņa, tu pie durvju,
Lai es malu dibinā;
Kuŗas tautas mani grib,
Lai iet tevi bildināt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8071.

Mal, mārši, tu pie durvju,
Lai es malu dibinā,
Lai tautiņas neredzēja
Mana maza augumiņa.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

8072.

Mal, māsiņa, kviešu maizi,
Ceļā mani sūtīdama;
Tā bij manim gauši ēsti,
Viegli nest mugurā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

- 160 -

8073.

Mal, māsiņa, uz pusēm,
Ko tik smalki smalcināji?
Smalcin' savu rokas darbu,
Tas pieder valkājot.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

8074.

Mal, māsiņa, cik maldama,
Neatgriez dzirnaviņu,
Lai tautiņas neatgrieza
Pie vārtiem kumeliņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es to savu dzirnaviņu
Alpakaļ neatgriežu,
Lai tie mani precenieki
Atpakaļ neaizjāja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

8075.

Mali, mali, līkā Ģērda,
Klāviņam biezu putru;
Klāviņš tup aizkrāsnē,
Biezu putru gaidīdams.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Vāri, vāri, līkā Ģēda,
Klāviņami biezputriņu;
Klāvam zobi izbiruši,
Pelu maizi klauvējot.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

8076.

Mal maldams, kalpa vīrs,
Ko tik ilgi kavējies?
- Paga paga, saimeniece,
Milnu lieku kucītē.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

8077.

Mal maldams, kalpa vīrs,
Ko tik ilgi taujājies?
Ja gribēji smalki malt,
Ber mazām šaujiņām!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8078.

Maļam divi, maļam divi,
Kad trešo dabūsim?
Ņems bāliņš līgaviņu,
Tad trešo dabūsim.
296 [Kursenē (Jaunsaules pag. B)].

8079.

Maļam drīz, maļam drīz,
Mēs mazie malējiņi!
Jau lielie samaluši,
Aizgājuši druviņā.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

1. Steidzam kult, steidzam kult,
Mēs mazāki kūlējiņi!
Lieli ļaudis izkūluši,
Aizgājuši druviņā.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

8080.

Maļam smalki, mēs māsiņas,
Barga mūsu māmuliņa;
Ciemā teki astru sietu,
Sijā mūsu malumiņu.
315 [Jaunjelgavā], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

8081.

Maliet, māršas, smalku māli,
Barga muna māmuliņa;
Jau es malu gana smalki,
Vēl ij tad nicināja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8082.

Maliet, meitas, iesaliņu,
Pa zemīti nekaisiet!
Dieviņš alu pabrūvēja,
Pa zemīti lasīdams;
Pa istabu izvazāja
Ar ozola kanniņām.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8083.

Maliet, meitas, smalku maizi,
Mātei kauna nedariet:
No tālienes viesi nāca,
Māte viesu mielotāja.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

8084.

Maļiet, meitas, smalku maizi,
Mazgājieti baltus traukus:
Māmiņai viesi nāca,
Jums, meitiņas, nezinot.
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

8085.

Malējiņa [Malējiņas,
Malējiņi]
. Dievu lūdza,
Lai saplīsa dzirnaviņas,
Lai rociņas atsapūta,
Kamēr jaunas kaldināja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8086.

Malējiņa, malt iedama,
Satiek Dievu celiņā.
Ej ar Dievu, malējiņa,
Nāc ar Dievu, samalusi!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 161 -

8087.

Malējiņa malti gāja,
Satiek Dievu celiņā.
- Kur tu iesi, malējiņa?
Tev mutīte nemazgāta.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

1. Malt iedama, sasatiku
Dieva dēlu celiņā.
- Labrītiņ, malējiņa,
Tev mutīte nemazgāta.
- Labrītiņ, Dieva dēls,
Jau mutīti nomazgāju,
Jau mutīti nomazgāju
Gaužajās asarās.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

8088.

Malējiņas, samalušas,
Tukšus siekus klabināja.
Proties jele, saiminiece,
Ko vajaga malējām:
Sviest' ar maizi malējām,
Rociņām atpūsties.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

8089.

Malējīni, malējīni,
Pret saulīti nemaliet;
Ūdentīnis gana straujis,
Pret saulīti(?) netecēja.
384 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8090.

Malti gāju maltuvē,
Arājiņu līdzi vedu;
Ja pavilkt nevarēju,
Arājiņš palīdzēja.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

8091.

Malti mala malējiņa,
Kur tā mala, kur nemala?
Milniņ' vien es dzirdēju
Kā dzenīti klikstinot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8092.

Maltin mala kambarī,
Vai tās meitas, vai māmiņas?
Viena pāra droši vilka,
Otra lēni ritināja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8093.

Maltin malu svešai mātei,
Kas manai māmiņai?
Maļ manai māmiņai
Smalkas baltas vilnānītes.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

8094.

Maltin malu sveši māti,
Kas mals mani māmuliņi?
Malšu savi māmuliņi,
Jele sērsti aiziedama.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8095.

Maltin malu svešai mātei,
Kas maļ manai māmuļītei?
Jem, bāliņu, līgaviņu,
Lai maļ manai māmuļītei!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

8096.

Maļu dienu, maļu nakti,
Kuņai putras nesamalu;
Kamēr pats ēstu gāju,
Tikmēr dzirnas nolaizītas.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8097.

Malu brāļa kambarī
Apputējšu vainadziņu.
Sajāj tautas pilla sēta,
Man jāiet rādīties.
Māršiņ, brāļa līgaviņa,
Ej par mani parunāt!
- Ej, māsiņa, nebēdāji,
Tu dzīvojsi, negulējsi.
190 [Kuldīā].

8098.

Malu, malu, bīdelēju
Bāliņam ceļa maizi;
Bāliņš man atvedīs
Vizuļotu vainadziņu.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

8099.

Maļu, maļu, gritelēju,
Āža gaļa padzirnē.
Kad to māli samalīšu
Tad to gaļu apēdīšu.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

8100.

Maļu, maļu, kliču kliču,
Āža gaļa [pauti] padzirnē;
Kuŗu sieku samalusi,
Uzkožos kumosiņu.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)], 298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

- 162 -

1. Malu, malu, griķelēju,
Buka ragi padzirnē;
Cik sieciņu samalos,
Uztaurēju buka ragu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

8101.

Malu, malu tautas dzirnas,
Ieritinu upītē,
Kam tās viegli netecēja,
Kā manos brālīšos.
206 [Kuldīgas apriņķī].

8102.

Malu, malu visu rītu,
Siekam kaudzes nenomalu:
Gausu māte ietupās
Mana sieka dibinā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)], 364 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8103.

Malu, malu visu rītu,
Siekam kaudzes nenomalu.
Milti kāpj kaudzītēm,
Siekā rudzi man neplok:
Pūķis tup aiz sijiņas,
Siekā rudzus gausināja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

8104.

Malu, malu visu rītu,
Suņam lakas nesamalu;
Kad ienāca māmuliņa,
Tad samala plācenīti.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

8105.

Malu, malu visu rītu,
Suņam putras nesamalu;
Būt' suņam samalusi,
Būtu laba saimeniece.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8106.

Malu, malu visu rītu,
Suņam putras nesamalu;
Būt' suņam samaluse.
Būtu pate paēduse.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8107.

Malu, malu visu rītu,
Suņam putras nesamalu;
Ēd sunīti, pamazām,
Nedar' kaunu malējai!
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

81071.

Maļu, maļu visu rītu,
Suņam putras nesamaļu;
Guļu, guļu visu nakti,
Ij tad miegu neizguļu.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

8108.

Malu, malu visu rītu,
Suņam putras nesamalu;
Kaķīšam vien samalu
Mazu mazu kukulīti.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

8109.

Malu, malu visu rītu,
Suņam putras nesamalu,
Ne suņam, ne kaķam,
Ne pašai malējai.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

8110.

Malu, malu visu rītu,
Suņam putras nesamalu;
Cik samalu sunīšam,
Tik atdevu telītēm.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8111.

Maļu smalki, maļu rupji,
Tāpat mani niecināja;
Labāk malšu puspušām,
Lai patiesi niecināja.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

8112.

Man guntiņas nevajaga
Bāleliņa maltuvē:
Man pašai uguntiņa
Vaiņadziņa cekulā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

81121.

Man guntiņas nevajaga
Bāleliņa maltuvē:
Man brālīša dzirnaviņas
Guni šķīla tecēdamas.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

8113.

Man māmiņa piesacīja,
Lai es maļu vidiņā,
Lai tautietis neredzēja
Mana smuidra augumiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 163 -

8114.

Man saulīte uzlēkusi
Bāleliņa maltuvē;
Cel, Dieviņ, miglas rītu,
Lai neredz izejot!
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

8115.

Mana paša līgaviņa
Labībiņas ķēzītāja:
Sieku driķu samalusi,
Pūru miltu dabūjusi(?).
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

8116.

Mana sieva driķus mala,
Dieva dziesmas dziedādama:
Stiepies gaŗa, pleties plata,
Mana driķu karašiņa!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8117.

Mana sieva driķus mala,
Dieva vārdus runādama;
Dziedādama izsijāja,
Lai cep augsti kukulīši;
Raudādama krāsnī lika,
Lai sūlāja pīrēdziņi.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Svētu rītu kriķus malu,
Dieva dziesmas dziedādama;
Krāsnī laidu trillu trallu,
Lai cep daili kukulīši.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

8118.

Man' māmiņa maltu cēla,
Līgaviņu solīdama;
Man krieviete maizi cepa,
Astru sietu sijādama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8119.

Man' māmiņa, maz' esot,
Iemet rudzu rugājā.
Nāc, māmiņa, nu apraugi,
Nu es māļa malējiņa.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

8120.

Manis dēļi, māmaliņa,
Neņem liekas kalponītes;
Iešu malti palīdzēt,
Uz krēsliņa stāvēdama.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

8121.

Maza maza malti gāju,
Ar jostiņu dzirnus griezu,
Lai šķit' tautas lielu meitu,
Lai segloja kumeliņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8122.

Maza maza mūs' māsiņa,
Bet jo laba malējiņa:
Ik rītiņus tīrus rudzus
Pa pūram maldināja.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

8123.

Mazas manas dzirnaviņas,
Guni šķīla tecēdamas.
Kā nebija guni šķilt,
Sudrabiņa malējiņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

8124.

Mazas manas dzirnaviņas,
Guni šķīla tecēdamas.
Vai tādēļi guni šķīla,
Abas jaunas malējiņas?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8125.

Mazas mazas dzirnaviņas,
Nosvīduse malējiņa;
Lēnis lēnis tautu dēls.
Gauži raud līgaviņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

8126.

Meitas mala iesaliņu,
Lūsīts guļ padzirnē;
Dod, Dieviņ, tā gulēt
Alutiņa dzērājam!
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

8127.

Meitas mala maltuvē,
Es pie loga raudzījos.
Kuŗa viegli dzirnus vilka,
Tā būs mana līgaviņa.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Es piesēju kumeliņu
Maltuvītes galiņā,
Pats aizgāju pie lodziņa,
Pa lodziņu raudzīties.
Kuŗa viegli dzirnus vilķa,
Tā būs mana līgaviņa.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

- 164 -

8128.

Meitas mala kambarī,
Puiši gula istabā;
Meitas ēda brokastiņu,
Puiši lūdza garoziņu.
Grauz, puisīti, beņķa kājas,
Kam pārrītu malt negāji!
226 [Kandavā (Tl)].

8129.

Mūsu māte smalki mala,
Bīdelēt bīdelēja;
Viņas sētas māmiņai
Dzīvi rudzi maizītē.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8130.

Mums pašām, māsiņām,
Viegli tek dzirnaviņas;
Kad pienāca tautu meita,
Kā ūdeņa pielijušas.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

8131.

Mums pašām, māsiņām,
Viegli tek dzirnaviņas;
Uzgulās tautu meita
Kā zaļā velēniņa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8132.

Madaliņa, mana sieva,
Manu driķu tērētāja:
Divi sieki driķu mala,
Vienu cepa kukulīti.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8133.

Annužiņa, mana sieva,
Tā bij griķu malējiņa:
Trīs graudiņi samalusi,
Izcep seši kukulīši.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

8134.

Līzīt' ņēmu līgaviņu,
Tai sietiņa nevajaga,
Tā ar savu vainadziņu
Sijā rīta malumiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

8135.

Nāc, Dieviņi, maltuvē,
Sajemiesi mētelīti:
Maza mana maltuvīte,
Kuplis tavs mētelītis.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

8136.

Nāc, Dieviņi, man palīdzi
Rīta māļa ritināt,
Tev spēciņis, tev varīte,
Tev gudrais padomiņš.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

8137.

Nāc, māmiņa, aplūko,
Ko dar' tavi malējiņi:
Tukšu sieku klaudzināja,
Viegli rūca dzirnaviņas.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

8138.

Nāc, māmīna, kammarī,
Bāz maizīti azotī;
Tu jau pati gan zināj'
Agri celti malējīn'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

8139.

Nāciet, žāvas, nenāciet,
Šonakt miegu negulēšu:
Kviešu mālis man jāmaļ,
Astra sietu jāsijā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8140.

Nava labi, nava labi -
Pie ustubas maltuvīte:
Vai dziedāja, vai runāja,
Visu dzird ustabā.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

8141.

Nava laika, nava laika
Man vēl ieti tautiņās:
Vēl man graudi apkārt bira,
Rīta māli ritinot.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

8142.

Neba ilgi es līgoju
Brāleliņa maltevē,
Šo ziemiņu, vasariņu,
Līdz citami rudeņam.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8143.

Nepel mana augumiņa,
Ka es maza malējiņa;
Neraudzīju kumeliņa,
Tikai diža arājiņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 165 -

8144.

Nerūciet, brāļa dzirnus,
Ne es mūža malējiņa;
Daža laba mātes meita
Tava mūža deldētāja.
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

8145.

Nerūciet, dzirnaviņas,
Ne es mūža malējiņa;
Bāleliņa līgaviņa,
Tā būs mūža malējiņa.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

8146.

Nevar' vairs, nevar' vairs,
Būt' nāvīte pieņēmuse!
Nevar' vairs dziedādama
Tīrus rudzus ritināt.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

8147.

No rītiņa, malt iedama:
Labrītiņ, Dievs palīdz!
Dievam devu dievpalīgu,
Laimiņai labu rītu.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

8148.

No rītiņa, malt iedama,
Satiek' Dievu celiņā.
Labrītiņ, Dievs palīdz!
Tā pirmā valodiņa.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

8149.

Nosamalu, nosagriežu
Pie grūtām dzirnavām;
Lai Dievs dod nosagriezt
Grūtu dzirnu kalējam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8150.

Nu vaļa milnam,
Nu vaļa dzelžam,
Nu savu rakoci(?)
Pie malas noliku.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8151.

Padodat man guntiņu
Pa lodziņu maltuvē:
Barga dēlu māmuliņa,
Nedrīkst durvju virināt.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

8152.

Padodiet man guntiņu
Pa lodziņu maltuvē:
Maigi guļ sveša māte,
Nedrīkst durvju virināt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8153.

Padodiet man guntiņu
Pa lodziņu maltuvē:
Piln' istaba svešu ļaužu,
Nedrīkst durvju virināt.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8154.

Paga paga, bāleliņ,
Gan es tevi iegādāšu:
Mani mazu maltu cēli,
Guldin' savu līgaviņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

8155.

Pagaid', muns brāleliņ,
Ko es tev pasacīju:
Es mazā malējiņa
Pie lielā dzirnaviņa.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

8156.

Palīdz Dievs man maļot,
Nepalīdz velējot:
Tīri rudzi man maļot,
Salts ūdens velējot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8157.

Patais' man, brāleliņ,
Treju durvju maltuvē!
Pa vienām tautas nāca,
Pa otrām brāleliņi,
Pa trešām iztecēja
Dižanā malējiņa.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Ietais' man, brāleliņ,
Treju doru dzirnaviņas!
Pa vienām tautas nāce,
Pa otrām iztecēju,
Pa trešām māmuliņa:
Kur palika malējiņa?
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8158.

Pate biju jauna meita,
Pate veca māmuliņa:
Pate savu rīta māli
Dziedādama ritināju.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 166 -

8159.

Pasaverūs pa lūdzeņu,
Kas tī mola kambarīt(i);
Ka(i) maļ muot'e, lai maļ muot'e,
Kai ļaudoveņe, to palīdzeišu.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

8160.

Piederēja kulsmiņai
Pieci bēri kumeliņi;
Piederēja māmiņai
Dui meitiņas malējiņas.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

8161.

Pīkususe, navarēju
Na rūciņu kustinuot;
Tū vuordiņu nadzierdēju:
Atsapoutīs, malejiņa!
314 [Kroņa Elkšņu pagastā (Elkšņu pag. Jk)].

8162.

Piecas meitas māmiņai,
Visas piecas malējiņas:
Divas mala, div' sijāja,
Piektā guli padzirnē,
Piektā guli padzirnē,
Miltiem galvu putināja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

8163.

Piecas meitas māmiņai,
Visas piecas maltu gāja.
Divi mala, div' sijāja,
Piektā guni dedzināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8164.

Pelēkais akmentiņi,
Bij tev pūti purvmalē,
Kam tu manu augumiņu
Ik rītiņa maldināji.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

8165.

Pelēkais akmentiņ,
Iesim abi spēlēties!
Gan es tevi iespēlēšu
Baltā miltu kupenā.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

8166.

Pelēkais akmentiņ,
Nāc ar mani spēlēties!
Es ar tevi saspēlēšu
Pūru rudzu rītiņā.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

8167.

Pelēkais akmentiņ,
Nāc ar mani spelēties!
Tu māk' manu varu vilkt,
Es tev' viegli ritināt.
384 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8168.

Pļāvējiņi nopļāvuši,
Kūlējiņi apkūluši.
Nedod Dievs to redzēt,
Kad apmals malējiņi.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8169.

Pūķīts gāja miltu zagt
Jaunajām malējām;
Gudras jaunas malējiņas,
Krusta savu malumiņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8170.

Puspūriņa rītā malu,
Puspūriņa vakarā;
Mani sauca sveša māte
Puspūriņa malējiņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

8171.

Put auziņa sijājot,
Put auziņa niekājot;
Kā tai bija neputēt,
Dzeltānīte putināja.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

8172.

Rībēt rībi dzirnaviņas,
Kad es gāju maltuvē;
Ne milniņš nekustēja,
Kad iegāja mātes meita.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

8173.

Roka roku pārmijās
Pie grūtāmi dzirnavām;
Kas mūžiņu man pārmija,
Ar nelieti dzīvojot?
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

8174.

Rociņas, man' rociņas,
Abas divas piekusušas,
Visu rītu grūt maļot,
Ne ielokus locījot.
81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

- 167 -

8175.

Rūcin rūca dzirnaviņas,
Kā tās rūca, kā nerūca?
Vai tās rūca tīru rudzu,
Vai diženas malējiņas?
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

8176.

Rupji rudzi, rupji mieži,
Pacilāju dzirnaviņas;
Lai Dievs dod arājam
Cilāt savu cepurīti!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8177.

Rupu muoleit' i samolu,
Āzbareņa rupumeņu;
Ostru sīteņu sejuoju,
Smolku myltu gribādama.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

8178.

Rupju mālīt' i samalu,
Aizbariņa rupjumā;
Cēlu maizīt' i izcepu,
Bišu šūņu cēlumā.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8179.

Rupju mālīt' [maizīt'] i samalu,
Retu sietu izsijāju;
Smalku maldam' nevarēju
Lielas saimes piebarot.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8180.

Rupju mālīt' i samalu,
Šķitos pate izsijāt;
Dēlu māte izsijāja,
Steidza mani nicināt.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

8181.

Rupju mālu samalusi,
Šķitos paša izsijāt;
Sveša māte izsijāja,
Ciemā nesa valodiņas.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

8182.

Saiminiece līknaģīte,
Nāc, apraugi rīta māli,
Vai bij smalki, vai bij rupji,
Vai tik tā puspušām.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

8183.

Saimeniece līku pirkstu
Rauga manu rīta māli;
Pačubini padzirnē,
Kur gulēja kaķa sūds!
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

8184.

Sak' gailīts dziedādams:
Celies, mana malējiņa,
Sijādama, niekādama
Met saujiņu maliņā!
[?].

8185.

Saka, grūti arājam,
Kumeliņi arklu vilka [velk];
Malējai, tai bij grūti,
Pate vilka dzirnaviņas.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

8186.

Sak' tiešāmi, tautu dēls,
Vai tu dzirnus netaisīsi?
Es dzirdēju sav' māsiņu
Ik rītiņus ritinot;
Tai rociņas piekusušas,
Smalku māli samaļot.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

8187.

Samalu mālīti,
Saritenēju;
Paldies Dieviņam,
Kas palīdzēja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

8188.

Samaluši, malējiņi,
Atgrieziet dzirnaviņas,
Lai rociņas atsapūta
Līdz citam rītiņam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

8189.

Sasaluse datecēju
Pie lielo dzirnaviņu;
Tīri rudzi, grūtas dzirnas,
Sildāt manu augumiņu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

8190.

Sasasitu plaukstiņām,
Rīta maļu samalusi;
Nebēdāju piekususi,
Priecājosi samalusi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 168 -

8191.

Žēlu bija, nevarēju,
Viena mala līgaviņa;
Ni iet māte pati malt,
Ni sūt' meitu palīgā.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

8192.

Šī māmiņa, tā māmiņa
Dzīrās mani maldināt;
Tā māmiņa maldināja,
Kuŗa klusu klausījās.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8193.

Šim parāvu, tam parāvu
Grūtas dzirnas daiedama;
Šur varīte, tur varīte
Man nolēca dzīvojot.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

8194.

Šķitu gulbīt' i gulot
Kambarīša dibenā:
Tas bij mans rīta māls
Ap pelēku akmentiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8195.

Šķitu sunīt' i guļot
Baltā sniega kupenā:
Pelēkais akmentiņš
Baltajos miltiņos.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

8196.

Šmuidris auga ozoliņš
Maltuvītes pakaļā.
Sāk meitiņas ritināt,
Sāk ozols locīties.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

8197.

Šorīt agri cēlusies
Par visiem rītiņiem,
Es samalu rīta māli,
Appuškoju villainīti.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

8198.

Šurpu turpu galvu griezu,
Maltu iet negribēj';
Lai gan galvu nogrozīj',
Tāpat maltu jāiet bij.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

8199.

Seši rīti nedēļā,
Visus sešus maltu gāju.
Pirmo rītu maizīt' malu,
Otru rītu iesaliņu,
Trešajā rītiņā
Brāļam malu ceļa maizi,
Cetortā rītiņā
Putraimiņus trikšķināju,
Piektajā rītiņā
Plācenīti glūzdināju,
Sestajā rītiņā
Zirgiem malu uzmatiņu.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

8200.

Sīki metu, smalki malu
Bālīnam rudzu maiz',
Ka varēju rudzu siek'
A šauvīnu izmērot.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

8201.

Sijā, mana māmuliņa,
Lai es maļu maļamo,
Jau bāliņa līgaviņa
Gauži raud sijādama.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

8202.

Sijājam, niekājam
Jaunu meitu malumiņu:
Zeltis bira sijājot,
Sudrabiņis niekājot.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

8203.

Sijātāja nicināja
Rupju manu malumiņu;
Dievs dod tev, sijātāja,
Sēnalās nosagriezt.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

8204.

Siju, siju, nieku, nieku,
Pie bāliņa maltuvē:
Sijādama zeltu radu,
Niekādama sudrabiņu.
355 [skat. 407. (krustpils pag. D)].

8205.

Zinu, zinu labu meitu,
Pasacīšu bāliņam:
Auzu sieku samalusi,
Nevar vairs rociņām.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 169 -

8206.

Skanēt skan man maļot,
Skanēt skan sijājot:
Zīles skan man maļot,
Gredzeniņi sijājot.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

8207.

Slēdz, māmiņa, maltuvīti
Ar sudraba atslēdziņu:
Vakar tautas lielījās
Zagti vienu malējiņu.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

8208.

Slinka meita bēdājāsi,
Kas rītā malti ies;
Dod, Dieviņi, mums ko malt,
Es samalšu dziedādama.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

8209.

Smalki [smalku] malu, bīdelēju
Bālīnam kaŗa maizi,
Lai viņš man atstellē
Leišu meitu vainadzīnu.
1191 [Ēveles draudzē].

1. Sīki metu, smalki malu
Bālīnam kaŗa maizi,
Lai tā bija garda ēst,
Viegla nest mugurā.
Bālīns man atstellēja
Leišu meitu vainadzīnu.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

82091.

Smalki malu, bīdelēju
Bāliņam ceļa maizi,
Lai lielīja sveši ļaudis,
Ka es smalka malējiņa.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

8210.

Smalki malu, bīdelēju
Bāliņam ceļa maizi,
Lai tas mani pieminēja,
Kur ēzdams launadziņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)],
3022 [Vecsaulē (Vecsaules pag. B)], 303 [Svitnē (Svitenes pag. B)], 3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)], 318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)], 323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)], 328 [Valles muižā (Taurkalnes pag. B)],
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

8211.

Smalki malu, bīdelēju
Bāliņam ceļa maizi,
Lai tas mani pieminēja,
Leišu meitas mielodams.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

8212.

Smalki malu, bīdelēju
Brāliņam ceļa maizi,
Lai tas mani pieminēja,
Svešu zemi staigādams.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8213.

Smalki milti man maļot,
Rupji bira sijājot;
Jau es pati nodomāju,
Būš' dzērāja līgaviņa.
1171 [Jaunbrenguļos (Brenguļu pag. Vlm)].

8214.

Smalki milti man maļot,
Rupji tika sijājot;
Lēnas tautas man atjāja,
Bargas tika dzīvojot.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

8215.

Smalku māļu malējiņa,
Nāc ar mani kambarī,
Lai sēdēja istabā
Putraimiņu braucējiņa.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

8216.

Snaudaļ' mana māsa bija,
Snaudaļ' mana līgaviņa;
Kad tās abas maltu gāja,
Dzirnus šķīla uguntiņu.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

8217.

Snaudaļiņa, miegaļiņa
Mana otra malējiņa,
Ne tā droši dzirnas vilka,
Ne dziedāt palīdzēja.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

82171.

Spēlēt, dancāt,
Tas man tika;
Tā vella malšana,
Tā man netika.
224 [Kabilē (Kld)].

8218.

Spoži spoži saule spīd
Baltā sniega kupenā;
Tā spīd mans dzirnakminis
Viena rīta malumā.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

- 170 -

8219.

Sprēdiet manu kodeliņu,
Kas sēdiet istabā!
Es būš' jūsu dzirnaviņas
Ik rītiņa ritināt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8220.

Stājās laiva Daugavā,
Piekusuši stūrmanīši;
Stājās dzirnus maltuvē,
Piekusušas malējiņas.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

8221.

Stājies pate, māmuliņa,
Pie lielo dzirnaviņu:
Kam atdevi tautiņām
Lielāko malējiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8222.

Sudrabiņa grīda bija
Bāleliņa maltuvē;
Kad staigāju, tad rībēja,
Kad runāju, tad skanēja.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8223.

Sudrabota man māsiņa,
Pazeltīta līgaviņa,
Ni grib viena, ni otara
Dzirnaviņu ritināt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8224.

Sūri sūri, grūti grūti
Kukulīti ritināt;
Nava sūri, nava grūti
Kukulīti lupināt.
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

8225.

Sūta mani kviešu malt,
Sūt' sudraba balināt.
Labāk eju kviešu malt,
Ne sudraba balināt:
Kviešus maldam' i dabūju
Tīru rudzu arājiņu;
Sudrabāi sēdēdama,
Kļuvu ļaužu valodās.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

8226.

Tā sacīja jauni rudzi,
Maltuvē ieiedami:
Kur tā mana malējiņa?
Nepušķātas dzirnaviņas.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

8227.

Tam pašam vecam būt,
Kas man vecu vecināja:
Man galviņa apputējsi,
Griķu miltus sijājot.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

8228.

Tautas kala treju dzirnu,
Dzirdēj' mani saderot.
Kaliet, tautas, kaut deviņu,
Es pie vienu ritināšu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

8229.

Tautas kala vaŗa dzirnus,
Redzēj' mani uzaugot.
Diltin dila vaŗa dzirnus,
Man varīte augtin aug.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

8230.

Tautiets, mani precēdams,
Sak' sudraba dziernutiņas.
Lai bij vaŗa, lai sudraba,
Netek pašas, nevelkamas.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

8231.

Tautu dēlis lielījās
Tēraudiņa dzirnus kalt.
Kad tērauda dzirnaviņas,
Jem tērauda malējiņu!
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

8232.

Tīsa tīsa, namalovu,
Bruoļam treju dz'ērnaveņu.
Ka atvede vedekleņu,
Vysu treju rytynova.
409 [Līksnas pag. D].

8233.

Tev, bāliņi, trejas dzirnus,
Kuŗas manas maļamās?
Ņem, māsiņa, vidējās,
Tās tek viegli, tās ņem smalki.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

8234.

Tev, māmiņa, smalka maize,
Tev ir jaunas malējiņas?
- Ēd maizīti, ja tev tīk [tika],
Netaujā malējiņas.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 171 -

8235.

Tekat viegli, maļat smalki,
Manas mazas dzirnaviņas!
Ar tautieti lielījos
Pūru malti rītiņā.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

8236.

Tekat viegli, ņemiet smalki,
Manas mazas dzirnutiņas;
Dariet kaunu meldeŗam,
Lielajām sudmalām.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

8237.

Tekat viegli, ņemat smalki,
Manas mazas dzirnatiņas,
Nedarāt man kauniņa,
Jaunajai malējai.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

8238.

Tīri rudzi, grūtas dzirnas,
Bēga mana malējiņa.
Ne tā mana darba bēga,
Bēga sava netikuma.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

8239.

Tīri rudzi man maļami,
Vēl tīrāki tīrumā;
Dod, Dieviņ, veselību
Tīru rudzu arājam!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 384 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8240.

Tīru rudzu malējam
Pilna priekša sudrabiņa;
Tabaciņa malējam
Sūds tup milna galiņā.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

8241.

Tīru rudzu malējiņa,
Nāc pie mana bāleliņa!
Stāv manam bāliņam
Tīri rudzi nemaļami.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

8242.

Tīšu gāju maltuvēi,
Lai galviņa pieputēja,
Lai galviņa pieputēja,
Lai šķiet tautas malējiņu.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

8243.

To mālīti samaluši,
Kur mēs citu dabūsim?
Ņemsim Laimas atslēdziņu,
Iesim Dieva klētiņā.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

8244.

Trīcēt trīc, man maļot,
Skanēt skan sijājot:
Vaŗa grīdiņ' i pagrīsta
Bāleliņa maltuvē.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8245.

čīkstēdamas dzirnas tek,
Rauda pati malējiņa:
Zaļi rudzi dzirnavām,
Sveša māte malējai.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

8246.

čīkstēt čīkst grūtas
dzirnas,
Raudāt raud malējiņ'.
Dzirnas čīkst: zaļi rudzi,
Raud malēja nicināma.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

8247.

Tu, māsiņ, nemācēji
Drauga saimes maldenāt,
Tu nebiji svešas mātes
Ne dieniņas klausījuse.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

8248.

Tukšas vien gludināju
Svešas mātes dzirnaviņas,
Lai tās man drīzi dila,
Lai varēju viegli [viena] malt.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

8249.

Tumsā gāju māļu malt,
Tumsā Dievs palīdzēja
Tumsā sēd mīļa Māra
Dzirnav' galda galiņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8250.

Tumsā malu, neredzēju,
Kas ielīda maltuvē,
Vai ielīda miltu zaglis,
Vai otrā malējiņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

- 172 -

1. Tumsā malu, neredzēju,
Kas iegāja maltavē,
Vai iegāja miltu zaglis,
Vai man otris malējiņš;
Neiegāja miltu zaglis,
Ne man otris malējiņš,
Ieiet dēla māmuliņa,
Baltu mici turēdama.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

8251.

Tumsā malu, neredzēju,
Kas ienāce maltuvē,
Vai ienāce meitu zaglis,
Vai ar otris malējiņš.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

8252.

Tumsā malu, neredzēju,
Kas ienāca maltuvē,
Vai ienāca miltu zaglis,
Vai meitiņu precinieks.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

8253.

Tumsā malu, neredzēju,
Kas ienāca maltuvē,
Vai ienāca miltu zaglis,
Vai zags otru malējiņu.
34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)].

8254.

Vai tās tautu dzirnaviņas
Ūdenī gulējušas?
Piekusušas, nosvīdušas
Divas jaunas malējiņas.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

8255.

Vara greid'eņ' i pagreižu
Jaunu meitu moltiv'ē;
Reib'ēt' reib staiguojūt',
Skan' duravys iz'ejūt'.
409 [Līksnas pag. D], 422 [Līvānu pag. D], 4222 [Vārkavas pag. D].

8256.

Varīt manu i varīt,
Bij varīte bāliņos:
Es varēju viena malt
Pret divāmi malējām.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

8257.

Vedekliņa, malt iedama,
Līdzi mani aicināja;
Es neiešu, vedekliņ,
Par dēliņa auklējumu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8258.

Vedekliņa rupji mala,
Man kauniņu darīdama;
Pašai kauns gadījās,
Bāleliņus mielojot.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8259.

Viegli tek dzelzu vāģi
Pāŗam bēru kumeliņu;
Viegli tek dzirnaviņas
Pāŗam jaunu malējiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

8260.

Vieglu rociņ' i turēju
Pie lielo dzirnaviņu,
Nedarīju sev grūtumu,
Ne otram malējam.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Cieši savu roku liku
Pie grūtām dzirnavām;
Sev kaunīna nedarīju,
Grūt' otram malējam.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

8261.

Viena mala malējiņa,
Trīs balstiņas atskanēja:
Dzirnav's rūca, milniņš klaudz,
Dziedāj' [pirda] pati malējiņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8262.

Viena malu bāliņos,
Atkal viena tautiņās:
Maz' atstāju sav' māsiņu,
Maz' atradu māsīciņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

8263.

Velc, māsiņa, velkamo
Brāļa grūtas dzirnaviņas,
Lai tas tek tekamo
Tautu dēla kumeliņš.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

8264.

Vecais puisis, āža daba,
Ietecēja maltuvē.
Vai tu gribi smalka mala,
Vai tās pašas malējiņas?
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

- 173 -

8265.

Visas zina ciema meitas,
Ka man vieglas dzirnaviņas;
Vienai būs, ne visām,
Manas vieglas dzirnaviņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

8266.

Visas tautas gaŗām jāja,
Mani vecu dēvēdami;
Man galviņa pieputējsi,
Kviešu miltus sijājot.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8267.

Visi mala, visi mala,
Nav neviena sijātāja;
Ņemiet mani, es būš' iet,
Es visiem izsijāšu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8268.

Visi saka, visi saka:
Bīdelēta tā maizīte.
Manas rokas bīdelēja,
Bāleliņa dzirnaviņas.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8269.

Visu rītu es spēlēju
Ar rudaju akmenīti,
Saspēlēju rudzu sieku
Pa vienām saujiņām.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

8270.

Visu rītu griķus malu,
Visas manas gūžas sāp.
Kur tā otra salamniece(?),
Ka nenāk palīgā?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8271.

Visu rītu malu, malu,
Siekam kaudzes nenomalu;
Kur nomalšu siekam kaudzi,
Pūķīts milas galiņā.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

8272.

Visu rītu mīļa Māra
Ar manim ienaidā:
Es iegāju maltuvē,
Labrītiņu nedevuse.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8273.

Visu rītu smalki malu,
Uz gaisumu puspušām,
Uz gaisumu puspušām,
Atmiedziņa gribēdama.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8274.

Cielaviņa goda sieva,
Tā negāja maltuvē:
Negrib savu cekuliņu
Ar miltiem putināt.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8275.

Ciemā gāju es, māmiņa,
Sav' rociņu pūtināt;
Ciema meitas pielikušas
Pie grūtām dzirnavām.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

8276.

Ciemā gāju māļa malt,
Tur i mani paturēja.
Bāleniņa vaina bija,
Ka nekala dzirnaviņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

8277.

Cel, māmiņ, meitas malt,
Lai guļ mana līgaviņa;
Ne mūžam meitas mala,
Mūžam mala līgaviņa.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

8278.

Celies, mana līgaviņa,
Necelies raudādama;
Es tev došu griķus malt,
Rieksta čaulas dzirnaviņas.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

8279.

Celies, mana līgaviņa,
Necelies vaidēdama;
Es tev došu griķus malt,
Māsiņai tīrus rudzus.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

8280.

Celies, mana māmuliņa,
Ne es tevi maltu cēlu;
Celies mālīš' i izgrābtu,
Malējiņu līdzinātu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 174 -

8281.

Citas meitas tirgū gāja,
Es bāliņa maltuvē;
Gan paņems, kas gribēs,
No bāliņa maltuvītes.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

40138.

Iaj, rudzeiti, rutuleiti,
Tevi tjaicja malējeņa.
I auzeni patjaiktum,
Ka na garys sānaleņis.
326 [Preiļu D].

40139.

Ai Laimiņa, ai Laimiņa,
Nāc tu man palīgā!
Viena eju maltuvē,
Viena pati druviņā.
273 [Mores Rg].

40140.

Aiz ko manas dzirnavīnas
Ugun' šķīla vakarā?
Tās rītā negribēja
Snaudalīšu malējiņu.
192 [Kosas C].

40141.

Aiz ko manas dzirnaviņas
Guni šķīla tecēdamas?
Vai tādēļ, visas bija
Sudrabotas malējiņas.
227 [Liepkalnes (Liepkalnes-Ozolu) Md].

40142.

Ar kaķīti moltu guoju,
Na ar bruoļa ļaudaviņu,
Ni nu maņa maļūt svīdri byra,
Vēļ kažuks mugorā.
143 [Jāsmuižas D].

40143.

Ar incīti malti gāju,
Ne ar brāļa līgaviņu.
Incīšam gaŗa aste,
Tas velk viegli dzirnaviņas;
Līgaviņa, velēniņa,
Tī velk grūši dzirnaviņas.
27 [Atašienes Rz].

40144.

Bij maluši malējiņi,
Bij Dieviņis palīdzējs:
Tā gulēja dzirnaviņas,
Kā iekš sniega kupeniņas.
184 [Ķēču Rg].

40145.

Bagātā sētiņā
Ik rītiņus dzirnas rūc:
Daža meita pupas mala,
Daža griķus ritināj'.
378 [Seces Jk].

40146.

Bāliņami maltuvītē
Zelta grīdiņ' i pagrīd'.
Jum, bāliņ(i), zelta jumtu,
Es pie tevim nedzīvoš'.
605 [Skolas].

40147.

Celītēs, buoleliņi,
Jov saulīte uzlākusi;
Es samolu rudzu pyuru,
Pa reitiņa ogrumiņu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

40148.

Citas meitas tirgū gāja,
Es bāliņa maltuvē;
Kad gribēja, tad atrada
I bāliņi [bāliņa] maltuvē.
82 [Demenes Il].

40149.

čīkstēt čīkst dzirnaviņas,
Raudāt raud malējiņa;
čīkst dzirnavas mīkstu rudzu,
Raud malēja nicināma.
241 [Lubānas Md].

40150.

Dzīrās tautas mani rāt
Pie malšanas kambarī;
Diltin dila dzirnaviņas,
Nu izauga man' māsiņ(a).
605 [Skolas].

40151.

Dzirnaviņas, dzirnaviņas,
Bez jums iztikt nevarēja:
Kur būs ņemti plācentiņu,
Kur būs maizes kukulītis?
605 [Skolas].

- 175 -

40152.

Dzirnaviņas, dzirnaviņas,
Kam jūs lāga nerūcat?
Vai bij slinka malējiņa,
Vai nebija asi kaltas.
605 [Skolas].

40153.

Ej, māmiņa, maltuvē,
Nes maizīti padusē;
Mazi tavi malējiņi,
Nerūc vairs i dzirnaviņas.
24 [Asares Il].

40154.

Ej, māmiņa, pasaver,
Kaidi jūki kambarī:
Malējs maļ, mylni klaudz,
Mikeļs gyusta malējiņu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

40155.

Es māmeņei vīna meita,
Man deveņi bruoleliņ';
Kas reitiņu moltu guoju
Pa pyureņam teiru rudzu.
326 [Preiļu D].

40156.

Es neiešu kulti, malti,
Man maizītes nevajag.
Es aizgāju tautiņās -
Ir maizīte bez malšanas.
358 [Rugāju Abr].

40157.

Ni es guoju rejas kult,
Ni muolītes rytynuot:
Bruoļi munu reju kyule,
Māršas muoli rytynoji.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

40158.

Es sovai māmiņai
Nadaudz loba padarīju:
Vīnu muolīti samolu,
Reizi drēbes izvelēju.
365 [Sakstagalas Rz].

40159.

Es atvēru maltuvīti:
Te mātei viegla diena.
Malējiņa tā meitiņa,
Noputējis vainadziņš.
224 [Lielvārdes Rg].

40160.

Gaiļi dzied vītolā,
Māte raud maltuvē;
Māte raud maltuvē,
Nava savas malējiņas.
355 [Rucavas Lp].

40161.

Gaismiņa jau man apausa
Bāleliņa maltuvē;
Dod, Dieviņi, miglas rītu,
Lai varēju iztecēt.
241 [Lubānas Md].

40162.

Gan bij labs ļaužu bērns,
Gan bij balta villainīte.
Ellenieki nemācēja
Ar godiņu maldināt.
46 [Beļavas Md].

40163.

Īpyut guni, kolpyuneite,
Dūšu boltu vylnaineiti;
Na par gunes pyutumiņu,
A par muoļa molejiņu [molumiņu].
522 [Zvirgzdienes Ldz].

40164.

Iesaliņa malējiņām
Lācīts guļ zem dzirnavām.
Dod, Dieviņi, lāča spēku,
Bitīt, tavu saldumiņu.
235 [Litenes Md].

40165.

Jau molus(e), kū molus(e),
Nūstuodēju dziernaveņas.
Jau, bruoleņ,gon es molu,
Lai maļ tova līgaviņa.
466 [Vārkavas D].

40166.

Kas tās manas dzirnaviņas
Nu tik gŗūti rūcināj'?
Es aiz kauna nezināju
Istabā nosēdēt.
192 [Kosas C].

- 176 -

40167.

Kas tie tādi agri gaiļi,
Agri cēla malējiņas;
Man miedziņa gribējās,
Jau māmiņa maltuvē.
224 [Lielvārdes Rg].

40168.

Kas tur rīb, kas tur rūc
Tautu dēla sētiņāi?
Rijā rīb sprigulīši,
Maltuvē dzirnaviņas.
224 [Lielvārdes Rg].

40169.

Kultu, kultu, kolpa veiri,
Ir deveiņi spriguleņi!
Moltu, moltu, maņ muoseņas,
Ir deveiņu dziernaviņu.
551 [Ludza Ldz apr.].

40170.

Kaļvis kaļ debesīs,
Ūgles byra Daugovā.
Kaļ, kalveits, kū kaļdams,
Izkaļ mozas dziernaviņas!
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

40171.

Ira man, ira man,
Vēl vairuok i vajadzēja;
Ira treju dziernaviņu,
Vajag sešu malējiņu.
247 [Makašānu Rz].

40172.

Tautu dēlsi lielījās,
Ka tam trijas dzirnaviņas;
Ka tev trijas dzirnaviņas,
Kur tev seši malējiņi?
605 [Skolas].

1. Tīsa tīsa, prauda prauda,
Bruolam treju dziernaviņu.
Pi tūs treju dziernaviņu,
Vajag sešu malējiņu.
170 [Kapiņu D].

40173.

Labi man, labi man,
Vēl lobuok vajadzēja:
Bej man treju dziernaviņu,
Vajag sešu malējiņu.
358 [Rugāju Abr].

40174.

Kad tās tautas tādas būtu,
Kad tās ņemtu mazākās;
Lai paliktu lielākās,
Māmiņai malējiņas.
545 [Krustpils D apr.].

40175.

Kaliet, brāļi, ko kaliet,
Kaliet asas dzirnaviņas.
Es bij jauna malējiņa,
Man kauniņa nedariet.
241 [Lubānas Md].

40176.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūti bija malējai:
Piekūst rokas, piekūst kājas
Visu dienu maltuvē.
384 [Sēemūkšu C].

40177.

Ļaudis saka: bīdeļmaize,
Kas to maizi bīdelēja?
Manas rokas bīdelēja,
Brāļa asas dzirnaviņas.
115 [Galgauskas Md].

40178.

Lielās meitas maltu gāja,
Mazo meitu līdzi ņēma;
Visi mati pieputēja
Sēnalāmi, miltiņiemi.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

40179.

Kurzemniece man solīja
Savu meitu malējiņ'.
Mana māte maltu gāja,
Mani mazu līdza ņēma.
136 [Ipiķu Vlm].

40180.

Malējiņ, malējiņ,
Nemal vēlu vakarā;
Nekaitini jaunus puišus,
Kas gulēja pieguļā.
605 [Skolas].

40181.

Malējiņa tei meitiņa,
Apputējšu vainadziņu.
Kas reitiņus teiru rudzu,
Pa pyuram rytynuoja.
365 [Sakstagalas Rz].

- 177 -

40182.

Mal, māsiņ, pie durvīm,
Lai malu dibenā,
Lai tas tautu nevēklīts
Neredz mana augumiņa.
545 [Krustpils D apr.].

40183.

Malīt, māršas, pi durovu
Laidīt mani dybunā,
Lai tautiņas nanūceļ
Par durovom vaiņudzeņa.
35 [Baltinavas Abr].

40184.

Malu, malu: kliču kliču!
Stirnas kājas padzirnē.
Tās nebija stirnas kājas,
Tās bij pašas malējiņas.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

40185.

Malu, malu visu nakti,
Sunim putras nesamalu;
Sunim putras nesamalu,
Ne cūkām sēnaliņas.
39 [Bārtas Lp].

40186.

Maļu, maļu, brāļa dzirnas
Lai satrūka gabalos;
Lai satrūka gabalos,
Lai nebija vairs jāgriež.
605 [Skolas].

40187.

Mālīti, man' mālīt,
Rītā agri nesamalu!
Ne es pati cēlusies,
Ne māmiņa piecēlus'.
241 [Lubānas Md].

40188.

Man māmiņa maltu cēla,
Bāleniņu solīdama;
Man krieviete maizi cepa,
Astru sietu sijādama.
241 [Lubānas Md].

40189.

Man māmiņa malti cēla,
Palīdziņa gribēdama.
Ko, māmiņ, palīdzēšu,
Neiesnēdžu dzirnaviņu.
263 [Mēmeles Jk].

40190.

Meitas mala iesaliņu,
Lāc's ar biti padzirnē.
Lācīts deva savu spēku,
Bite savu saldumiņu.
338 [Rankas C].

40191.

Meitas mala kamburēi,
Noputējšu vaiņadziņu;
Div pelēki akmentiņi
Viens gar otru berzējāsi.
477 [Vecpils Lp].

40192.

Melderam bij septiņ' dēli:
Divi mala, divi grūda,
Divi sēdēj' padzirnē.
42 [Bauskas B].

40193.

Mal, māsiņ, cik maldama,
Apslauk' savas dzirnaviņas;
Brauc, bāliņ, cik braukdams,
Baro savu kumeliņu!
290 [Ogres C].

40194.

Mēs, māsiņas, abas jaunas,
Raujam mudri dzirnaviņas!
Lai nesaka sveši ļaudis:
Kā ap kalnu ritināja.
241 [Lubānas Md].

40195.

Mūsu meitas, slinkas meitas,
Visu rītu maltuvē;
Mala, mala visu rītu,
Suņam putras nesamala.
83 [Dignājas Jk].

40196.

Mīļa Laima rītiņā
Treju durvju virināja:
Govju kūti, aitu kūti,
Jaunu meitu maltuvīti.
346 [Rencēny Vlm].

40197.

Nāc, gaismiņa, lēni lēni,
Nāc laiciņu kavēdama!
Ilgi biju nogulēse,
Mazs bij rīta malumiņš.
193 [Krapas Rg].

- 178 -

40198.

Ne es auzu malējiņa,
Ne atraikņa līgaviņa;
Tīru rudzu malējiņa,
Jaunu puišu līgaviņ'.
241 [Lubānas Md].

40199.

Netikusi brāļa māsa
Noiet kalpa līgaviņa;
Negrib brāļa dzirnaviņu
Ik rītiņa ritināt.
241 [Lubānas Md].

40200.

Netikleite man muoseņa
Sīku mola reiteņā;
Kod tykuse ļaudaveņa,
Treis reiteņi garču mola.
466 [Vārkavas D].

40201.

Neviens mani neredzēja,
Kad es maza rāpus līdu;
Gan tautiņas nu ierauga,
Kad es biju malējiņa.
200 [Kuldīgas Kld].

1. Neviens mani neredzēja,
Kad gulēju šūpulī;
Tad vien mani ieraudzīja,
Kad ar māti malti gāju.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

40202.

Ņemt es ņemšu līgaviņu,
Vai būs diena, vai naksniņa;
Piekūst rokas man maļot,
Kumeliņu seglojot.
193 [Krapas Rg].

40203.

Pīci bruoļi, vīna muosa,
Ik reitiņa moltuvē;
Ķeritēs, visi pīci,
Kai jums skaiški pīdarēja.
466 [Vārkavas D].

40204.

Piekusušas man rociņas,
Abas divas piekusušas:
Rīta māli i maļot,
Ne ielokus darinot.
358 [Rugāju Abr].

40205.

Pirc, brālīti, zelta gaili,
Pirc sudraba lakstīgalu:
Lai ceļosi rītā agri
Maltu ieti maltuvē.
286 [Nītaures Rg].

40206.

Puspusēme rudzus malu,
Puspusēme bīdelēju.
Kam bij manim pusaugā
Smagās dziernas ritināt?
202 [Kurmāles Kld].

40207.

Putraimam, iesalam,
Tautu meita malējiņa;
Pūrītim, rudzītim,
Vajag krietnas malējiņas.
418 [Sunākstes Jk].

40208.

Rīgā rudzi bēniņos,
Podu cepļi kurējās;
Mālu kalnu reiņu(?) meitas,
Tās diženas malējiņas.
545 [Krustpils D apr.].

40209.

Rijiņai, platgalvei,
Pieci, seši kūlējiņi;
Maltuvei, gludgalvei,
Viena pati malējiņa.
198 [Krustpils D].

40210.

Ritin rita dzirnaviņas
Mana brāļa maltuvē.
Ik rītiņus malti gāju,
Ar šaujiņu mērīdama.
223 [Lielstraupes C].

40211.

Rītu, rītu, ne šodien,
Es tautieša malējiņa;
Sedzamā villainīte
Baltas aitas mugurā.
241 [Lubānas Md].

40212.

Rūka rūciņu mozguoja,
Kas, mutīt, tev' mozguos?
Muosa muosiņu puormeja,
Kas, buoliņ, tev puormeis,
Kas, buoliņ, tev puormeis
Pi gryutūs dziernaviņu?
89 [Dricēnu Rz].

- 179 -

40213.

Sadar mani sadarāmu
Ar tom cīma meitiņom;
Sadar zīmu moltyvē,
I vosoru dryviņā.
358 [Rugāju Abr].

40214.

Solt man bija, solt man bija,
Kas var mani sasildīt?
Jauni puiši, grūt' dzirnavas,
Tās var mani sasildīt.
127 [Grostonas Md].

40215.

Samolusja, malējiņa,
Paceļ vīglas dziernaviņas;
Lai Laimeņa tev pacēļa
Vīglu myužu dzeivojūt.
605 [Skolas].

40216.

Samaluši, malējiņi,
Atgriežat dzirnaviņas;
Lai saulīte atgriežās
Miglainā rītiņā.
184 [Ķēču Rg].

40217.

Smalki malu div auziņas,
Plāni cepu kukulīti,
Kā varēju pamielot
Ūsainīti, biksainīti.
48 [Bērzaunes Md].

40218.

Smalki milti man maļot,
Kupli bira sijājot.
Vai tādēļ rupji bira,
Sveša māte sijātāja?
192 [Kosas C].

40219.

Smuidra gaŗa es uzaugu,
Ne savai māmiņai;
Tālajām tautiņām
Rītu māles malējiņa.
198 [Krustpils D].

40220.

Smuka, gara es izaugu,
Kai Vidzemes kanepīte;
Kai nīdrīte lūcējūs
Ap tautīša dziernovom.
35 [Baltinavas Abr].

40221.

Smaļči, muosiņas, maļam,
Baļši drēbes velejam,
Lai redz myusu muomuliņa,
Ciki skaisti dzeivojūt.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

40222.

Spēciņ manu, varīt manu,
Kur nogāji, kur paliki?
Savas maltas dzirnaviņas
Grūtas radu dagājus'.
241 [Lubānas Md].

40223.

Šur palika, tur palika
Mana vara dzīvojot.
Šam parāvu, tam parāvu
Grūtas dzirnas ritināt.
373 [Sarkaņu Md].

40224.

Šurpu turpu galvu grozu
Maltuvē ieiedama.
Tāpat manim maltu jāiet,
Ij galviņu grozījušai.
46 [Beļavas Md].

40225.

Snauduļiņa, mieguliņa
Paļā manas dzirnaviņas.
Ej tu nost, snauduļiņ,
Lai es pate ritināju.
293 [Oļu (Oļu-Apeltienas) Md].

40226.

Sunīšam maizi devu
Dižen lielu gabalīnu,
Lai tas mani agri cēla
Grūtu dzirnu ritināt.
470 [Vecates Vlm].

40227.

Tautu dāls līlijās,
Līpai augot pogolmā;
Man izauga ūzuliņš
Dzirnaviņu galiņā.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

40228.

Tumsā mala malējiņa,
Tumsā Dievs palīdzēja;
Tumsā sēd mīļa Māre
Dzirnav' galda galiņā.
290 [Ogres C].

- 180 -

40229.

Vajag Dīva nūsalyugt
Isalena malējam,
Ka buobom ruopu nūruopuot,
Puišim ap mītu kustētīs.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

40230.

Vai, mamiņa, nazynuoji,
Kuo vajaga maļējai?
Pīna bļūdu, maizes riku
Dziernaviņu galiņā.
326 [Preiļu D].

40231.

Vējiņš pūta, dzirnas rūca,
Pedelītis rudzus mala;
Būtu arī Rečus malis,
Tam bij savu rudzu žēl.
15 [Alūksnes Vlk].

40232.

Visi ļaudis brīnījās,
Kad es gāju maltuvē:
Dzirnas gāja dziedādamas,
Miltu pikas mētādam(a)s.
418 [Sunākstes Jk].

40233.

Vilku, vilku dzirnaviņas,
Atsacīju bāleliņ':
Ka neņēmi malējiņas,
Ēd, bāliņi, dzīvus rudzus!
235 [Litenes Md].

40234.

Visu rītu mīļa Māre
Ar manim ienaidā.
Es iegāju maltuvē
Labrītiņa nedevusi.
48 [Bērzaunes Md].

40235.

Visas manas kakla dzīslas
No vakara cilājās;
Kad no rīta malt jāiet,
Ne papēdis nekustēja.
453 [Vadakstes Jg].

40236.

Visur man tīri rudzi,
Visur cēlas dzirnaviņas;
Visur man tēvs māmiņa,
Kur nogāju, tur dzīvoju.
378 [Seces Jk].

40237.

Zynu, zynu, kuo vajaga,
Teirojam rudzīšam:
Gryutus (d)zierņus palaiduse
Pa pylnai saujeņai.
326 [Preiļu D].

40238.

Zinu, zinu vuo vajag(a)
Teirajam rudzīšam:
Osu osu dzirnaviņu,
Loba pūra malējiņu.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

40239.

Zunders mala, dzirnavs rūca,
Staka vīšķis klausījās;
Kas tev bēdas, staka vīšķi,
Par manām dzirnavām?
378 [Seces Jk].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu