SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

n) Pūrs un pūra darināšana

7548.

Ai aitiņa, vilnu tavu,
Māmiņ, tavu darījumu!
Mans pūriņš piedarīts,
Klētī grīda ielīkuse.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

7549.

Ai baltā māmuliņa,
Kas rītā ganos ies?
Kur sēdēju, kur stāvēju,
Tur ziediņa vajadzēja.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 109 -

7550.

Ak Dieviņ, kad nenāktu
Bāliņam līgaviņa!
Man būt' vaļa lielai augt,
Lielu pūru darināt.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7551.

Ai Dieviņi, nu es iešu
Šorudeni tautiņās:
Nu man bija pilns pūriņis,
Patīkamis tēva dēls.
206 [Kuldīgas apriņķī].

7552.

Ai lācīti platkājīti,
Kam nomini linu druvu!
Ies māsiņa raudādama
Tukšu pūru tautiņās.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7553.

Vai māmiņa, vai māmiņa,
Līčos laba ganīšana:
Govis ēda līča zāli,
Pate pūru darināju.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7554.

Vai māsiņa, vai māsiņa,
Kam tu augi ražena!
Neļauj tautas lielai augt,
Ne pūriņa pielocīt.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

7555.

Aija manu lielu pūru,
Ne ar miegu piedarīju:
Dažu nakti gaiļi dzied,
Man miedziņš negulēts.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7556.

Aija manu sūru dienu,
Arājs manis lūkojās
Ne pūriņu nedarīju
Uz vācieša domādama.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

7557.

Ai nāburgu rutku zagli,
Tu uz mani nedomā;
Sen pūriņu piedarīju,
Tautu dēla gaidīdama.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7558.

Ak tu Dievs, man jo labi,
Ka ļautiņi nicināja:
Vaļa man lielai augt,
Lielu pūru darināt [piedarīt].
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7559.

A tu Dievs mūsu meitas
Ilgi sēd vakarā;
Tukšs pūriņš, pliks vēders,
Pie vārtiem precinieki.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7560.

Aiz ko mani linu krekli
Rūsi meta pūriņā?
Vai redzēt paredzēja,
Nebūs labs valkātājs?
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

7561.

Aiz tā purva gaŗa meža,
Tur aug mana līgaviņa.
Ar zīlīti vēsti laidu,
Lai pūriņu darināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Aiz kalniem, aiz mežiem,
Tur aug mans arājiņš.
Ar zīlīti vēsti sūtu,
Lai baroja kumeliņu,
Lai baroja kumeliņu
Līdz citami rudenim.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7562.

Aitiņ mana, magonīte,
Līdzi pūru pielocīt;
Baltu, mellu pūriņā,
Pelēkaju mugurā.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

1. Ai Dieviņi, ai Dieviņi,
Man trejādas avetiņas!
Melnu, baltu pūrā liku,
Pelēkaju mugurā.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

7563.

Aitiņ mana, ūzainīte,
Ūzaināmi kājiņām;
No tās vienas ūzainītes
Pilnu pūru piedarīju.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)], 209 [Piltenē], 279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

- 110 -

7564.

Aitiņ mana, vilniņ' tava,
Māmiņ, tavs darījums!
Es atradu uzaugdama
Jau pūriņu piedarītu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7565.

Aitiņ mana, villiņ' tavu,
Māmiņ, tavu darījumu!
Es pūriņu pielocīju,
Ar kājiņu piemīdama.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

7566.

Apmalās dzirnaviņas
I ar mazu malējiņu;
Es pūriņu piedarīju
I vājos bāliņos.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

7567.

Ar labo tēva dēlu
Otru pūru piedarīju;
Ar neveikli nevarēju
Ij gatava izvalkāt.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

7568.

Ar sūrīti, ar varīti
Es pūriņu piedarīju
Tumšajā kaktiņā,
Vedekliņas pakrēslī.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7569.

Audz, liepiņa, plet zariņus,
Gan ir liela vēŗa mala;
Audz, māsiņa, dari pūru,
Gan ir ļaužu maliņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7570.

Audz, māsiņa, dar' pūriņu,
Būsim pašas ietaliņas;
Es dieveri audzināju
Kā pelēku vanadziņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Audz, māsiņa, dar' pūriņu,
Nāc ar mani vietarās!
- Mieži lieli der iesalam,
Tautu meita vietarām.
190 [Kuldīā].

7571.

Augšu liela, nedzīvošu
Tai nabaga novadā;
Locīš' pūru līdz malām,
Vedīš' pāri robežām.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

7572.

Auzas auzas, palīdziet
Kumeļam dubļus brist;
Brāļi brāļi, palīdziet
Māsai pūra piedarīt!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

7573.

Avitiņa berulīte,
Līdzi pūru pielocīt;
Kad pūriņu pielocīs,
Iesim abi tautiņās.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

7574.

Balta puķe ezerā
Ziedus vien purināja;
Viena meita māmiņai,
Pūru vien darināja.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7575.

Bēda man, liela bēda,
Kas to bēdu nobēdās?
Tēvs nopirka lielu pūru,
Kas to pilnu piedarīs?
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

1. Bēda liela, bēda liela,
Kas to bēdu nobēdās?
Tēvs taisīja lielu pūru,
Kas to pilnu piedarīs?
Bij man aitas, bij man vilna,
Nav māmiņas, kas darīja.
Pūrā liku raudādama
Baltas vilnas kodeliņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

2. Bēdu, manu lielu bēdu,
Kas to bēdu piebēdās?
Tēvs nopirka lielu pūru,
Kas to pūru pielocīs?
Pīšu vīzes, vīšu auklas,
Likšu pūra dibenā.
Kas prasīs cimdu pāru,
Tam iedošu vīžu pāru;
Kas prasīs prievietiņus,
Tam iedošu auklu pāru.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

7576.

Bij manā pūriņā
Trīs māmiņu darījums:
Tēva mātes, mātes mātes,
Manas pašas māmuliņas.
4 [Aijažos].

- 111 -

7577.

Bitīt' krāja saldu medu
Egļu koka stropiņa,
Meitiņ baltas villainītes
Zelta pūra dibinā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7578.

Bitīt' liela, bitīt' maza,
Bitīt' šūnu šuvējiņa;
Meitiņ' liela, meitiņ' maza,
Meitiņ' pūra darītāja.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 46 [Carnikavā (Rg)].

7579.

Bitītēm nevarēju
Klētei durvju virināt:
Bij māmiņa ielikusi
Pūrā vaska rituliņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7580.

Būt' Dievīns man iedevis
Pa prātam tēva dēlu!
Jau pūrīns kaudzi meta,
Klētī grīda ielīkusi.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

7581.

Dari, meita, savu pūru,
Nedarini vaiņadziņu:
Tautas tavu pūru skata,
Ne diženu vaiņadziņu.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)].

7582.

Dori pyuru, jauna meita,
Dori, vaca muomuļeņa;
Jauna meita gūdam dora,
Muomuļeņa myužeņam.
426 [Sakstagala pag. Rz].

7583.

Dari pūru, māmuliņa,
Dabūs' pūra dālderīti;
Ja pūriņa nedarīsi,
Ir šķiliņa nedabūsi.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

7584.

Dari pūru, māmuliņa,
Vai es miru, vai dzīvoju;
Ja nomiru, lai palika
Jaunajām māsiņām.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

7585.

Daren' pūru, tautu meita,
Nedaren' vainadziņa:
Visi tautu sētmalīši
Gaida tevi puškojam.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

7586.

Dari pūru, teicamā,
Neraug' mani peļamo;
Es bij' ļaužu izpeļiņa,
Man pūriņa nevajaga.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7587.

Dej, dej, meitiņ,
Skan', skan', podziņ!
Raibīte pūrā
Ar vainadziņu.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7588.

Div' bitītes nakti gul
Uz tā mana pūra vāka:
Bij māmiņa ielikuse
Pūrā vasku ritulīti.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

7589.

Dod, Dieviņi, man aitiņas,
Vienu melnu, otru baltu,
Tad es savu lielu pūru
Trīs kārtāmi pielocīšu.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

7590.

Dod, Dieviņ, man aitiņu
Jel bitītes lielumā!
Es to savu lielu pūru
Kā bitīte piedarīšu.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

7591.

Dod, māmiņ, meitiņām
Sīkstus linus, baltu vilnu:
Sīksti lini, balta vilna
Ceļ pūriņu augstumā.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

7592.

Dod, māmiņa, to meitiņu,
Kas ikdienas ganos gāja:
Tai pūriņš kaudzītēm,
Klētī grīda ielīkuse.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

- 112 -

7593.

Dod, māmiņa, to meitiņu
Dzeltainiemi matiņiem,
Tā ir mana līgaviņa,
Daiļa pūra darītāja.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

7594.

Domā Dievu, domā vellu,
Tautu meita, zeltenīte!
Nei tā nāca, nei atsaka,
Pūru vien darināja.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

7595.

Domā māte, cerē māte,
Ko tautām atbildēt:
Jauna meita, mazs pūriņis,
Lai aug šādu vasariņu.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

7596.

Dūmi kūp siliņā,
Kas tos dūmus kūpināja?
Māt' ar meitu pūru dara,
Nodariņas dedzināja.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Aiz kalniņa dūmi kūp,
Kas tos dūmus kūpināja?
Bārenīši vīzes pina,
Nodariņas dedzināja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

7597.

Iededzinu gaŗu skalu,
Sēdu ilgi vakarā;
Gan pazinu pūriņā
Gaŗa skala degumiņu.
18 (Meņģelē), 74, 109.

7598.

Iededzinu gaŗu skalu
Ceturtdienas vakarā;
Gan pazinu pūriņā
Ceturtdienas likumiņu.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

7599.

Iešu, iešu, māmulīte,
Ko gaidīs negājusi?
Klētēi grīda ieslīkusi
Mana pūra vietiņā.
190 [Kuldīā].

7600.

Ietin iešu tautiņās,
Vēl neiešu šoruden:
Tukša pūra nevedīšu,
Brāļam kauna nedarīšu.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

7601.

Ieva, ziedus izkāruse,
Gaida pilnu mēnestiņu;
Māsa [meita], pūru pielocījse,
Gaida tautas atjājam.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)], 240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

7602.

Ej gulēt, tēvs māmiņa,
Dod man klētes atslēdziņu,
Lai es varu tautu dēlu
Ar pūriņu kārdināt.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

7603.

Es bagāta, es bagāta
Par citām meitiņām:
Trīsdeviņas villānītes
Mana pūra dibinā.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

7604.

Es gan zinu, es gan zinu,
Kas puišam pūriņē:
Cirvja kāti, ratu rungas,
Tie puišam pūriņē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

7605.

Es gan zinu, ko darīšu,
Es par pūru nebēdāju;
Ņemšu vīzes, pastaliņas,
Likšu pūra dibenā.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

7606.

Es izaugu pie svainīša
Kā pie tēva, māmuliņas:
Svainīts man linus deva,
Mārša pūru piedarīja.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

7607.

Es meitām labs draudziņš,
Es meitām palīdzēju:
Palīdzēju pūru šūt,
Pūram vāku norakstīt.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

- 113 -

7608.

Es nedotu māmulīti
Sava pūra atslēdziņus,
Ka, ņēmusi, neizdala
Manas baltas villānītes.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

7609.

Es nogāju jau rudeni
Gar māršām linodama;
Nu pānācu pavasari,
Dzeguzei kukojot.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

7610.

Es pūriņa nedarīju
Bez sarkana dzīpariņa:
Sarkanais dzīpariņš
Mirdz pūriņa dibenā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

7611.

Es pūriņa nedarīju,
Kunga dēla gaidīdama;
Ko būs man nu darīt,
Nu atjāja arājiņš?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Es pūriņa nedarīju,
Kunga dēlu gaidīdama;
Ai tu manu sūru dienu,
Nāk arāja māmulīte!
Brauc projām, dēlu māte,
Griez apkārt kumeliņu,
Vēl palagi liniņos,
Vēl villaines aitiņās.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

7612.

Es pūriņa nedarīju,
Šķit' vācieti precējot.
Nei puriņa, nei vācieša,
Tik arāja līgaviņa.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Ko darīšu, nedarīšu,
Meita pūra nedarīja,
Meita pūra nedarīja,
Uz vācieša domādama.
Ne nu pūra, ne vācieša,
Jau pie vārtu precinieki.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

7613.

Es pūriņu pielocīju,
Ar kājām piemīdama.
Tur vajaga stipra zirga,
Kietna puiša vedējiņa.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

7614.

Es pūriņu pielocīju,
Zaļu vāpu vāpēdama.
Man bagāti bāleliņi,
Nedos mani arājam.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

76141.

Es pūriņu pielocīju,
Raņķenieku novadā;
Pigu vien parādīju
Raņķenieku puisēniem.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

76142.

Es pūrīņu pielocīju.
Zaļu vāpi vāpēdama;
Tur vajaga sirmu zirgu,
Novadnieku vedējiņu.
1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)].

7615.

Es puisīša nebrāķēju,
Vai iedama, neiedama;
Labāk saku savu vainu,
Nav pūrīnis piedarīts.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

7616.

Es raudzīju meitiņām,
Kas pūriņa dibinā;
Zilas zeķes, raibi cimdi,
Tie bij pūra dibinā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

7617.

Es redzēju to meitiņu
Ik svētdienas baznīcā;
Kas tai laiskai pūru dara,
Kas telītes audzināja?
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)], 61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

7618.

Es savai māmiņai
Nekā laba nedarīju;
Uzaugdama pūru daru,
Projām gāju tautiņās.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7619.

Es stāvu stāvēju
Kalēja namā;
Kalējs man nokala
Pūr' atslēdziņu.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

- 114 -

7620.

Es vaicāju meitiņām,
Kas guļ pūra dibenā,
Vai cimdiņi, vai zeķītes,
Vai dubļaini kājas auti?
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

7621.

Gaidi, gaidi, tautu dēls,
Ko gaidīji, vēl pagaidi;
Kā gaidīji uzaugot,
Gaidi pūru piedarot!
121 [Gulbenē (Md)], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)], 282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)], 288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

7622.

Gana laika, gana laika
Lielu pūru darināt:
Nūle māte kājas āva
Manam miežu arājam.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7623.

Gan man bija lieki soļi,
Gan man lieki sūtītāji;
Nav manā pūriņā
Kas liek lieku gabaliņu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

7624.

Gani, gani, ganu meita,
Vērsīts pūru ritināja;
Kaut gājuse druviņā,
Bāliņš jūgtu kumeliņu.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

7625.

Ganīdama pūru šuvu,
Ganīdama piedarīju,
Ganīdama nolūkoju
Sev diženu arājiņu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

7626.

Ganīdama pūru šuvu,
Ganīdama piedarīju;
Ne māmiņa nezināja,
Kas manā pūriņā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

7627.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana pūru darināju:
Liepu lapu kreklu šuvu,
Kļavu lapu paladziņu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ozol' lapu kreklus šuvu,
Ošu lapu paladziņus;
Liepu lapa plāna lapa,
Tā bij kreklu apkaklīte.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

7628.

Ganos gāju bāliņos,
Ij laižama, nelaižama;
Ko ganos padarīju,
To ieliku pūriņā.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Ganos iešu es, māmiņa,
Vai tu laid, vai nelaid;
Ganos pūru piedarīju,
Kājiņāmi mīdīdama.
1311 [Apē (Vlk)].

7629.

Ganos gāju bāliņos,
Ij laižama, nelaižama;
Tik bij man skaista darba,
Ko [Ka] ganos padarīju.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

76291.

Ganos gāju, vīzes pinu,
Liku pūra dibinā.
Jās tautiņas, prasīs pūra,
Es vīzītes parādīšu.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

7630.

Ganu, ganu aitiņas,
Daru, daru pūriņu;
Kad pūriņu piedarīšu,
Tad precēs ciema puiši.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

7631.

Gaŗām gāju linu druvu,
Linu ziedus braucīdama,
Kam māmiņa man nedeve [nelika]
Linu krekla pūriņā.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

7632.

Gaŗām gāju linu druvai,
Lina šķiedras draskādama;
To spītēju bāliņam,
Kam nedeva pilna pūra.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

7633.

Gaŗām krāsni, gaŗām solu
Slaiku savu augumiņu;
Ja tautiņas pūra prasa,
Lai atbild māmuliņa.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 115 -

1. Gaŗām solu, gaŗām krāsni,
Augumiņu mērīdama;
Ja tautiņas pūra prasa,
Lai prasīja krāsmalai.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

2. Gaŗām krāsni, gaŗām beņķi
Mēroj' savu augumiņu.
Gaidu tautas atjājam,
Kā saulīti uzlecam.
216 [Ventspilī].

7634.

Gatavs man, kas gatavs,
Gatavs mātes darījums;
Tas bij man jo gatavs,
Ko es pate padarīju.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

7635.

Grib bitīte salda medus,
Silā ziedu negājusi;
Grib meitiņa grezna pūra,
Nešuvusi, nerakstījsi.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

7636.

Grib', tautieti, ņemi mani,
Ja negribi, neniecini!
Trīs cimdiņi pūriņā,
Viens pakulu paladzīc.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Gribat, puiši, ņemat mani,
Negribat, neņemat;
Nav manā pūriņā
Viena lāga gabaliņa.
Trīs cimdiņi pūriņā,
Cimdiem īkšķi neadīti;
Div' pakulu paladziņi,
Abi divi nevelēti.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7637.

Grūši kāpu kalniņā,
Skaistu rāvu magoniņu;
Lēni augu bāliņos,
Pilnu pūriņ' i darīju.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Lēni kāpu kalniņā,
Kuplu plūču dābuliņu;
Ilgi klausu brāliņam,
Daiļu pūru darināju.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7638.

Guldi, guldi, māte, meitu,
Meita miega niprasīs;
Prasīs meita piecu sagšu,
Piecu baltu villānīšu.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

7639.

Guldi, guldi, māte, meitu,
Ne meitiņa miegu rauda:
Meita rauda tukšu pūru,
Bez ieloka villainīti.
63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

7640.

Gulēt gribu, miedziņš nāca,
Māmiņ' vaļas man nelaida.
Saka māte nelaizdama:
Aiz vārtiem precenieki,
Aiz vārtiem precenieki,
Vai pūriņš piedarīts?
24 [Lēdurgas draudzē].

7641.

Guli, guli, guļaviņa,
Miegs tev nāk gulamo;
Pele galvu nolauzīs
Tukša pūra dibinā.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

7642.

Guli, guli, laiska meita,
Līdz lielām brokastīm!
Tukšs pūriņš, kaili pupi,
Pie vārtiem precenieki.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

7643.

Guli, guli, meitiņa,
Dieniņa laukā,
Tukšs tavs pūriņis,
Pliks vēderiņis.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

7644.

Guli, guli, meitiņa,
Maigo miedziņu,
Klaudzēs pūriņš
Pa silu vedot.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

7645.

Guli, guli, tautu meita,
Saule leca kājgalī;
Tukšs tavs pūriņš,
Basas tavas kājiņas.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 116 -

7646.

Guli miegu, māmuliņa,
Liec meitām negulēt;
Meitas prasa liela pūra,
Kad iedamas tautiņās.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

7647.

Gulu, gulu, miegs nenāca
Aiz lielieme sirdsēstiem:
Apcerēju sav' pūriņu
Sen pašūtu, nerakstītu.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7648.

Gulu, gulu, snaužu, snaužu,
Miedziņam tītīdama;
Sev sariebu, ne miegam,
Maz atradu pūriņā.
190 [Kuldīā].

7649.

I es pati nezināju,
Kas manā pūriņā:
Māte pūru piedarījse,
Atslēdziņu dalikuse.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

7650.

Izcilāju mātes pūru
Līdz pašam dibinam,
Tās snātnītes meklēdama
Sudrabiņa ielokiem.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7651.

Jājat, tautas, ne šodien,
Man pūriņš sen gatavs:
Es gulēju šūpulī,
Man māmiņa pūru šuva.
312 [Ērberķē (Mazzalves pag. Jk)].

7652.

Jājat, tautas, šoruden,
Kuŗu dienu gribēdamas:
Man pūriņš vāku lauza,
Klētī grīda ielīkuse.
18 (Kliģenē).

1. Vai tie puiši stulbi bija,
Ka tie manis neredzēja?
Pielocīju sav' pūriņu
Līdz pašāmi maliņām.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

7653.

Kā, māsiņa, tev sekās,
Kā man visi nesekās?
Tev pūriņis vāku lauza,
Man vēl pūra dibinā.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

7654.

Kā tu zini, tā tu dari,
Mana veca māmuliņa;
Ja tu zini lielu pūru,
Tad dod tālu tautiņās!
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

7655.

Kad [Kaut] man būtu avitiņa
Jel bitītes lielumā,
Es pūriņu pielocītu,
Ar kājiņu piemīdama.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

7656.

Kad man būtu baltaitiņa
Jel bitītes lielumā,
Es būt' savu lielu pūru,
Kā bitīte piešuvuse.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7657.

Kad [Kaut] man būtu baltaitiņa
Jel bitītes lielumiņu,
Es kauniņu padarītu
Lielmanīšu meitiņām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7658.

Kad man būtu tā valiņa
Kā mazam bērniņam,
Es būt' savu velšu pūru
Kā bitīte piešuvuse.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

7659.

Kad tu biji svēta diena,
Tad tu pate svētījies:
Maz manā(i) pūriņā
Darba dienas darījuma.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7660.

Kaķīšam runcīšam
Peļu pilna vācelīte;
Jaunajām meitiņām
Tukšs pūriņš klētiņā.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

7661.

Kal pūriņu, kalējiņ,
Trejādiem dzelztiņiem:
Trīs tautiņas sajājušas
Mana brāļa pagalmā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

- 117 -

7662.

Kalējiņ, bāleliņ,
Apkal manu pūra lādi!
Es tev došu tos cimdiņus,
Kas pūriņa dibenā.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

7663.

Kalējiņ, bāleliņ,
Apkal manu pūra vāku!
Es tau doš' lina krekl',
Līdz zemīti norakstīt'.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

7664.

Kalējiņi, mans brālīti,
Apkal manu pūra vāku!
Kad es iešu tautiņāsi,
Lūgšu līdzi panākstos.
226 [Kandavā (Tl)].

7665.

Kālab manas villainītes
Krustis gul pūriņā?
Kā tās krustis negulēs,
Nav zināms arājiņš.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

7666.

Kam, māmiņa, mani mazu
Tik ražani audzināji?
Neļauj tautas man paaugt,
Nei pūriņu pielocīt.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

7667.

Kam tā māja uz tā kalna,
Dēļu jumtu iztaisīta?
Tur es dotu sav' māsiņu,
Būt' tā liela izauguse,
Būt' tā liela izauguse,
Būt' pūriņu piedarījse.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7668.

Kas dos man to puķīti,
Kas ziež vidū ezerā!
Kas dos man to meitiņu,
Kas aug viena māmiņai!
Tai puķītei platas lapas,
Kas ziež vidū ezerā;
Tai meitiņai pilns pūriņš,
Kas aug viena māmiņai.
24 [Lēdurgas draudzē].

7669.

Kas man dos to meitiņu,
Kas aug viena māmiņai!
Tai pūriņš kaudzītēm,
Klētī grīda ielīkusi.
24 [Lēdurgas draudzē].

7670.

Kas pūriņu pielocīja
Bajāriņu [bajāriņa]
meitiņām?
Zirņu, pupu vācelītes,
Tēva maizes gabaliņi.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)], 146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)], 206 [Kuldīgas apriņķī].

1. Kas pūriņu piedarīja
Saimenieka meitiņām?
Sieki, vāki, pasijāni,
Visas saimes gājumiņš.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2. Kas pūriņu pielocīja
Bajāriņa meitiņām?
Tēva sieki, cita nagi,
Mātes gudris padomiņš.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

7671.

Kas skudrai pūli vilka,
Kad tā pate nesavilka?
Kas meitai pūru dara,
Kad tā pate nedarīja?
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

7672.

Kas to teica, tas meloja,
Ka meitiņa bez padoma:
Vaiņadziņu valkādama,
Cimdus lika pūriņā.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

7673.

Kaut būt' mana māmuliņa
Simtu gadu dzīvojuse,
Būt' manā pūriņā
Simtu baltu villainīšu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

7674.

Kaut man būtu tas brālītis,
Kas nogāja Vāczemē,
Es neliktu pūriņāi
Bez vizuļa villainītes.
Tas mācēja zīdu vērpt,
Ar ozolu(?) šķeterēt,
Tas varēja kunga dusmas
Atpakaļ tecināt.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

- 118 -

7675.

Kliedzi, pūce, brēci, dzērve,
Manā tēva ozolā;
Es to likšu zemē cirsti,
No tā pūru darināt.
226 [Kandavā (Tl)].

7676.

Ko darīji, tautu meita,
Kad pūriņa nedarīji?
Brauks pie tevis vedējiņi
Kā malciņas cirtējiņi.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

7677.

Ko domāji, mans brālīti,
Vezdams mani druviņāi?
Vai domāji miežus rudzus
Bērt manā pūriņā?
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

7678.

Ko, māmiņa, tu darīji,
Visu mūžu dzīvodama?
Es neradu pūriņā
Vienu daiļu gabaliņu.
224 [Kabilē (Kld)], 237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

7679.

Ko, māmiņa, tu darīji,
Mani mazu šūpodama?
Izauguse neatradu
Pilnu pūru pielocītu.
206 [Kuldīgas apriņķī].

7680.

Ko, māsiņa, darīsim,
Abas lielas uzaugušas?
Šķirsim pušu mātes pūru,
Iesim abas tautiņās.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7681.

Ko tas nu man palīdz,
Liela pūra darījums:
Puiši manis neprecēja,
Kaŗā ieti domādami.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

76811.

Kulstīdama, sukādama
Es pūriņu piedarīju:
Kulstīdama linus zagu,
Sukādama pakuliņas.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

7682.

Kultu, maltu, līgaviņa,
Lai māsiņa pūru dara,
Ka nav kauna bāliņam
Sēdēt galda galiņā.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

7683.

Kultu, maltu, līgaviņa,
Lai māsiņa pūru dara,
Lai māsiņa pūru dara,
Lai iet drīzi tautiņās.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

7684.

Kultu, maltu, līgaviņa,
Lai māsiņa pūru dara,
Lai nesaka citu dienu:
Brāļi vaļas man neļāva.
328 [Valles muižā (Taurkalnes pag. B)].

7685.

Kultu, maltu, līgaviņa,
Lai māsiņa pūru dara;
Māsiņai daudz vajaga
Dižan' dailu gabaliņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 190 [Kuldīā].

7686.

Kultu, maltu, līgaviņa,
Lai māsiņa pūru dara;
Nokūlusi, samalusi,
Palīdz' pūru piedarīt.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 424 [Barkavas pag. Rz].

1. Tā vārdiņa nedzirdēju
No jaunā bāleliņa:
Celies kult, līgaviņa,
Lai māsiņa pūru dara.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

7687.

Kultu, maltu, ļaudaviņa,
Lai māsiņa pūru dara;
Tev tiks mana tēva māja,
Kas manai māsiņai?
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

7688.

Kupla kupla tā eglīte,
Kur saulīte nakti gul;
Kupla kupla tā meitiņa,
Kam māmiņa pūru taisa.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

7689.

Kuŗš puisītis mani ņēma,
Lai kaldina kumeliņu:
Sen pūrītis ar kaudzīti,
Gaida liela vedējiņa.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

- 119 -

7690.

Kuŗš puisītis mani ņems,
Tas pacels deguniņu:
Divi cimdi, viena zeķe
Mana pūra dibenā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7691.

Laba mana māmuļiņa
Kā ezera līdeciņa:
Es gulēju šūpolī,
Man pūriņu pielocīja.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

7692.

Laba viena vasariņa
Pie baltaja bāleliņa;
Vēl ieliku pūriņā
Dažu labu gabaliņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7693.

Labāk būtu es puisītis,
Ne puisīša līgaviņa;
Labāk artu tīrumā,
Ne pūriņu darinātu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7694.

Labāk dziedu kāj' audama,
Nekā galvu sukādama;
Labāk gāju bez pūriņa,
Ne bez goda tautiņās.
1311 [Apē (Vlk)].

7695.

Labi labi, vēl jo labi
Vienīgāme meitiņām,
Tās pūriņu pielocīja
Līdz pašāme maliņām,
Ai Laimiņa, māmulīte,
Kā man pūru pielocīt?
Daudz man mazu bāleliņu,
Šim cimdiņu, tam zeķīšu.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

7696.

Lai es biju veca meita,
Vēl neiešu šoruden;
Tukša pūra nevedīšu,
Sev kauniņa nedarīšu.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

7697.

Lai man nava, ja man nava
Tai manā pūriņā,
Kad es labu panesāju
Jala ļaužu brīnumiem.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7698.

Laikā man mātes kurpes,
Laikā mātes villainītes;
Laiks bij iet tautiņās,
Kaut pūriņš piedarīts.
1311 [Apē (Vlk)].

7699.

Laiku laiku es iesāku
Meitu māti bildināt,
Lai meitīna pūru dara,
Lai neguļ launadzīn'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

7700.

Laiku laiku pūriņ' dari,
Māmiņ, savām meitiņām:
Es dzirdēju tautu dēlus
Kumeliņus kaldinot.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

7701.

Laime laime tai mātei,
Kam meitiņas daiļas auga:
Jaunas gāja tautiņās,
Liela pūra nedarīja.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

7702.

Laima laima tīm puišīm,
Kurīm l'eli t'eirum'eņi:
Īt pi tūs skaistys m'eitys,
Nas l'elū pyūra naudu.

7703.

Laima zina to dieniņu,
Kad es iešu tautiņās;
Daru vīzes, vilnānītes,
Lieku pūra dibinā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7704.

Ļaudav'eņa lynu prosa
Pirm'ejā gad'eņā.
Ej tu nūst, prūt' tu kaunu,
Kū dareji buol'eņūs,
Kū dareji buol'eņūs,
Ka pyureņa nadareji.
426 [Sakstagala pag. Rz].

- 120 -

7705.

Ļaudis mani niecināja,
Tukšs mans pūra dibentiņš.
Linu linu, ne pakulu
Man deviņi paladziņi.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7706.

Ļaudis saka: gana, gana!
Vēl man gana vajadzēja:
Man tik bija div' pūriņi,
Vēl trešā vajadzēja.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

7707.

Lauka darbi padarīti,
Labībiņa kuldināta,
Pūra cimdi noadīti,
Pūra lāde kaldināta.
Ko līdz man pūra cimdi,
Kad nav cimdu valkātāja?
Ko skaistais augumiņis,
Kad nav sava mīļotāja?
110 [Cēsīs].

7708.

Liela gaŗa tautas meita
Vēl nav pūru pielocejse;
Maza maza es meitiņa,
Sen jau pūru pieloceju.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

7709.

Lieta bija liepiņā,
Lieta liepas zariņā:
No liepiņas pūru šuvu,
No zariņa pūra vāku.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 308 [Altenē (Seces pag. Jk)].

7710.

Liec man vaļas, bāleliņ,
Ganos iet, pūru šūt;
Es tev likšu tautiņās
Sēdēt galda galiņā.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

7711.

Liec man vaļas, bāleliņ,
Lai es savu pūru daru;
Tad es tev vaļas likšu
Tautiņās lielīties.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

77111.

Liec, meitiņa, pūriņā
Lielus, mazus gabaliņus:
Būs tavā mūžiņā
Lieli, mazi valkātāji.
232 [Talsos (Tl)].

7712.

Lieciet, tautas, man vaļiņu,
Dod, Dieviņ, veselību,
Lai es savu mazu pūru
Ar kaudzīti darināju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7713.

Liku laiku tautiņām
No rudeņa uz rudeni;
Laiciņ' vien i likdama,
Es pūriņu piedarīju.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7714.

Liku vaļu ieviņai,
Lai ieviņa noziedēja;
Liku vaļu māsiņai,
Lai māsiņa pūru taisa.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

7715.

Lociet ievu, nelauziet,
Ļaujiet vaļu noziedēt;
Precējiet, nevediet,
Ļaujiet pūru piedarīt!
46 [Carnikavā (Rg)].

7716.

Māmiņ mīļā,
Laid meitas gulēt!
Māmiņa gan laida,
Pūriņš nelaida,
Pūriņš nelaida,
Grib piedarināms.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Māmiņa mīļā,
Laid meitas gulēt!
Māmiņa gan laida,
Pūriņš nelaida.
Sēd', sēdi, meitiņa,
Pavakarēji!
Deviņi dieveŗi,
Neviena krekla;
Desmitā māsīca,
Nav vilnānītes.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

2. Māmiņa mīļā,
Laid meitas gulēt,
Sietiņš līgoja
Launaga laikā.
Māmiņa gan laida,
Pūriņš nelaida,
Pūriņam kaudzīte
Nedarināta.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

- 121 -

7717.

Māršiņ, brāļa līgaviņa,
Dod sarkanu dzīpariņu;
Pate būsi tautiņās
Man' pūriņa dalītāja.
Likšu melnu dzīpariņu,
Būs tev kauns cilājot.
226 [Kandavā (Tl)].

7718.

Māeršiņ, brāļa līgaeviņa,
Paelīdz pūru piedaerīt!
Dzīvuodama paelīdzēšu
Jal tovai pastaerai.

7719.

Māršiņ, brāļa līgaviņa,
Palīdz' pūru piedarīt!
Pati būsi tautiņās
Mana pūra dalītāja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7720.

Māršiņ, mana brāļa sieva,
Palīdz pūru piedarīt!
Tev redzēt lielu kaunu,
Maz manāi pūriņā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

7721.

Māsiņ mana jaunākā,
Tu man kaunu padarīji:
Tev pūriņš pielocīts,
Man mazā pusītē.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

7722.

Māsiņ, tavu jautru miegu,
Tavu gudru padomiņu:
Sīki raksti grāmatā,
Vēl jo sīki pūriņā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

7723.

Māt' ar meitu kaktā sēda,
Kopā galvas sadūrušas:
Rītu jāsi precenieki,
Tukšs pūriņis, plikas ciskas.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

7724.

Māte mani bārtin bāra,
Ka negāju tautiņās.
Ko, māmiņa, bāri mani,
Man nav pūra pielocīta;
Nava cimdu, nava zeķu,
Nava baltu villainīšu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

7725.

Māte pūru man neloka,
Netiklim dēvēdama.
Ko, māmiņa, nu darīšu?
Labi ļaudis bildināja.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

7726.

Māte pūru man neloka,
Netiklīti dēvēdama.
Kad tautiņas pūru prasa,
Parād' savu māmuliņu.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

7727.

Mātes meita puškojās,
Tautu dēls raudzījās;
Mātes meita pūru dara,
Tautiets audzē kumeliņ'.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

7728.

Man' mīdzeņš, man' mīdzeņš
Tukšu pyuru padarā;
Man' rūceņis natikl'eitis
Mani plyku padarā.
4221 [Asūnes pag. D].

7729.

Man pašam Laimes māte
Līgaviņu audzināja;
Lauka māte, Meža māte,
Tai pūriņu darināja.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

7730.

Man vairāk, māmuliņa,
Man vairāk vajadzēja;
Bāliņam tik vajaga,
Kā apvilkt mugurā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7731.

Mana balta māmuliņa,
Laiks man ieti tautiņās:
Klētī grīda ielīkuse
Mana pūra vietiņā.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

- 122 -

7732.

Mana balta māmulīte,
Laiks man ieti tautiņās:
Mans pūriņis vāku vāza,
Klētei grīda ielīkuse.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7733.

Man' Laimiņa Dievu lūdza,
Lai atjāj tautu dēls:
Jau pūriņš kaudzi meta,
Klētei grīda līcin līka.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

7734.

Manas baltas villainītes
Kā naudiņa pūriņā;
Kad pacēlu pūra vāku,
Kā naudiņa pavizēja.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

7735.

Manas raibas vilnainītes
Krustus guļ pūriņā.
Kā tās krustus negulēs,
Nav zināma arājiņa.
206 [Kuldīgas apriņķī].

7736.

Man's nelaida māmuliņa
Dzīpariņu klētiņā,
Redzēj' mani liel' augam,
Lielu pūru darinām.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7737.

Maza maza ābelīte
Pilnus ziedus piekrāvuse;
Maza maza es meitiņa,
Pilnu pūru pielocījse.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

7738.

Maza maza es meitiņa,
Bet bagāta daudzināma:
Man māmiņa pūru lika,
Kājiņām mīdīdama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7739.

Mazajām meitiņām
Pilns pūriņš piedarīts,
Pilns pūriņš piedarīts
Rakstaiņiem cimdiņiem.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

7740.

Meitas, manas zeltenītes,
Manas ciema cielaviņas,
Pūra vāku nošuvušas,
Nav mācējšas norakstīt.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

7741.

Meitas mani audzināja
Kā pelēku vanadziņu.
Es mācēju palūkot,
Kas meitām pūriņā:
Raibi cimdi, zilas zeķes,
Vecas vīzes dibinā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

7742.

Melis melis, kas to saka,
Ka auziņa krūmu rieta.
Ne auziņa krūmu rieta,
Ne atraikne pūru dara;
Rudzis krūma rietējiņis,
Meita pūra darītāja.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

7743.

Mezenieku meitiņām
Liela pūra nevajaga:
Pa riekstam, pa ogai,
Pa skābam ābolam.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

7744.

Koknesieši mani sauca:
Puķīt, manu magonīt!
Sauciet mani, nesauciet,
Es nebūšu koknesiete.
Tikmēr būšu koknesiete,
Kamēr pūru piedarīšu;
Kad pūriņu piedarīšu,
Tad ar Dievu, koknesieši!
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

7745.

Vidzemnieku meitiņām
Gailis pūru vizināja;
Kurzemnieku meitiņām
Vilka bēris kumeliņis.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

7746.

Cesvainiešu meitiņām
Zaķa ļipa pūriņā;
Apaltiešu meitiņām
Piecas baltas vilnainītes.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

- 123 -

7747.

Nāburg' meitas vīra griba,
Nav nenieka pūriņā:
Trīsi brunči, trīsi krekli,
Trīs pakula paladziņi.
25 [Līgatnē (Līgatnes pag. Rg)].

7748.

Nākat, tautas, es būš' iet,
Man brālīši pūru dara:
Vai bij ziema, vai vasara,
Es bāliņu darbinīca.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

7749.

Nāciet, tautas, es būš' iet, -
Vai brāļos pūru daru?
Darīš' pūru tautiņās
Ar tautieša māsiņām.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

7750.

Nāc nākdama, tautu meita,
Nevil mana bāleniņa;
Ja tev nava pilna pūra,
Liec skujiņas dibenā!

1. Nāc pie manis, tautu meita,
Es nevaru vairs gaidīt;
Ja nevaid pilla pūra,
Liec akmiņus dibinā!
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

7751.

Ne miedziņš man nenāca,
Ko redzēju māsiņai:
Māsai pūrs vāku vāž,
Man vēl pūra dibenā.
226 [Kandavā (Tl)].

7752.

Ne miedziņu gulēdama
Es pūriņu piedarīju;
Uz rociņas atspiedos,
Tā miedziņu nogulēju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Vai es miegu gulēdama
Lielu pūru piedarīju?
Drusciņ vien nosnaudos
Uz to bedres akmentiņu.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

7753.

Ne migliņa, ne rasiņa
Guļ manā pūriņā:
Guļ bāliņa balti lini,
Rīgas skaisti dzīpariņi.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

7754.

Ne visiem es sariebu,
Bāliņos dzīvodama;
Māršiņām vien sariebu,
Sev pūriņu darīdama.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7755.

Nesabar, bāleliņ,
Es pļaviņu noganīju,
Tavas avis ganīdama,
Sev pūriņu darīdama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7756.

Nebēdāji, māmuliņ,
Ka pūriņa man nebij:
Skaista piere, laba mēle,
Drīz dabūju arājiņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7757.

Nebēdāju, nebēdāju,
Kad māmiņa nebēdāja;
Kad māmiņa nebēdāja,
Eim' bez pūra tautiņās.
Kad tautiņas pūru prasa,
Parādīšu māmuļīti.
206 [Kuldīgas apriņķī].

7758.

Nebēdāju, nebēdāju,
Ja māmiņa nebēdāja;
Likšu vilnu pūriņā,
Lai velk peles midzītī.
226 [Kandavā (Tl)].

7759.

Ne bēdāti nebādāju,
Viena augu es mātei;
Nevar pūru vešus vesti,
Ne no vietas kustināt.
226 [Kandavā (Tl)].

7760.

Neguļu dienu,
Neguļu nakti,
Nevaru pūriņa
Piedarināt.
Nāc tu, māsiņa,
Zirnekļa meitiņa,
Palīdzi pūriņu
Piedarināt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 124 -

7761.

Nelūdz velti, tautas dēls,
Vēl nevaru tautās iet:
Nei man austas pūra jostas,
Nei guļamas villānītes.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

7762.

Ņemiet mani, ciema puiši,
Es gatava, jo gatava,
Mans pūriņš pielocīts
Mēļajiem dzīporiem.
216 [Ventspilī].

7763.

Ņemat mani, ciema puiši,
Es pūriņa darītāja;
Es pūriņu piedarīju,
Aizkrāsnē gulēdama.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7764.

Ņemat, puiši, mūsu meitas,
Mūs' meitām gatavs pūrs:
Cimdi paši kaktā adās,
Zirneklīts kreklus auda.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

7765.

Ņemat, tautas, neņemat,
Pūru manu negaidāt,
Pūru manu negaidāt,
Ne telīšu pakaļā.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

7766.

Ņemat, tautas, neņemiet,
Pūra mana neprasiet:
Kungos gāju, brāļos augu,
Kad es pūru darināju?
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

77661.

Ņemat, tautas, neraugāt,
Kas manā pūriņā!
Man pamāte māmuļīte, -
Kas pūriņu pielocīs?
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

7767.

Nepuško, māmulīte,
Mani jaunu tik raženu:
Neļaus tautas man uzaugt,
Ne pūriņu pielocīt.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

7768.

Neraugāt kupla pūra,
Raugāt laba tikumiņa;
Gan dažai kuplis pūrs,
Nava laba tikumiņa.
1311 [Apē (Vlk)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

77681.

Neraugāt mani mazu,
Rasiņā nomirkušu;
Manu pūru nenesīs,
Velšus vels klētiņā.
1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)].

7769.

Nevienam nesacīju,
Kur aug mans arājiņš;
Māmiņai vien sacīju,
Lai pūriņu man darīja.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

7770.

Noiet saule vakarā,
Zelta zarus zarodama;
Būt' tie zari zarojuši
Mana pūra dibenā!
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

7771.

Nu ir laiks, tautu meita,
Kam tik ilgi kavējies?
Man bērītis izaudzēts,
Tev pūriņš pielocīts.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

7772.

Nu man ir pilns pūriņš
Līdz pašām maliņām;
Taisījos kājas aut,
Atstāj' savus bāleniņus.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

7773.

Nu man tika, nu es iešu
Šoruden tautiņās;
Nu man ir pilns pūriņš,
Patīkamis tēva dēls.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

- 125 -

7774.

Nu man vaļa, nu man vaļa
Šovasar lieverāt;
Nu tautiņas vaļu ļāva,
Lai pūriņu darināju.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

7775.

Nu man vaļa, nu man vaļa
Siekstu virsu lidināt:
Saka tautas maz' ešot,
Man pūriņa nevajaga.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7776.

Pasalaižu miedziņam
Kā labam darbiņam;
Miega pūriņ' i atvāžu,
Ne balto villainīšu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

77761.

Paldies devu pēlējam,
Velns sirdī teicējam!
Aiz pēlēja pūru daru,
Aiz teicēja nevarēju.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

7777.

Palīdziet, bāleliņi,
Māsai pūru piedarīt:
Cits aukliņas novijiet,
Cits vīzītes nopiniet.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

7778.

Palīdziet man, māsiņas,
Palīdz', veca māmuliņa:
Palīdzat pūra šūt,
Ielociņu līdzināt.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

7779.

Palīdzate, ritentiņi,
Kumeļam dubļus brist;
Palīdzate, bāleniņi,
Māsai pūru pielocīt.
Māmuļīte gan līdzētu,
Tā bij veca, nevarēja.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

7780.

Palīdziet, meža putni,
Man pūriņu piedarīt!
Caune vilka, lapsa auda,
Vāverīte spoles tina.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Meža putni, meža putni,
Līdziet pūru piedarīt!
Lakstīgala dziju vērpa,
Vālodzīte šķeterēja;
Žagatiņai gaŗas kājas,
Tā audekla vilcējiņa;
Vāverīte kuplastīte,
Tā audekla audējiņa.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

7781.

Palīdziet, citas māsas [meitas],
Man pūriņu piedarīt!
Jau segloja tautu dēls
Man's dēļ savu kumeliņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

7782.

Palīdzati, citas māsas,
Man, vienaji māsiņai!
Līdzat dziesmu izdziedāt,
Līdzat pūru piedarīt.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

7783.

Palīdziet, citas māsas,
Pastarei pūru šūt;
Pastarīte saderēta
Lielajos dieveŗos.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7784.

Palīdzat, citas māsas,
Tai vienai māsiņai:
Palīdzat pūru šūt,
Pūra vāku norakstīt.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

1. Palīdzat, citi brāļi,
Tam vienam brālīšam:
Palīdzat zirgu pirkt,
Kamaniņas kaldināt.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

7785.

Palīdz' pats, tautu dēls,
Man pūriņu piedarīt:
Dod tu man sīkstu linu,
Sav' māsiņu palīgā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7786.

Pats tautietis palīdzēja
Man pūriņu piedarīt:
Pats dvieļiem linus deva,
Cimdiem pirka dzīpariņus.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 126 -

7787.

Pats tautietis palīdzēja
Man pūriņu piedarīt:
Pats dvieļiem linus deva,
Māmiņai nezinot.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 384 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tautu dēls pats līdzēja
Manu pūru piedarīt:
Pats man deva linus, vilnu
Slepen tēva, māmuliņas.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

7788.

Pats tautietis palīdzēja
Man pūriņu pielocīt:
Trīs gadiņi linus sēja
Savā bandas zemītē.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

7789.

Pie vīra, pie vīra,
Kā visas meitas!
Puscimda pūrā,
Pusotras zeķes.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

7790.

Piekususe māmuliņa,
Meitām pūru darīdama;
Kā, māmiņa, nepiekusi,
Vedeklām malt iedama?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7791.

Piemiņām, pasakām
Māsa auga bāliņos:
No tāsīm pūru šuva,
Ašķiem vija vainadziņu.
55 [Mūŗa muižā (Mūrmuižas pag. Vlm)].

7792.

Priedītēm, eglītēm
Zaļi svārki mugurā;
Visām ciema meitiņām
Ielociņi pūriņā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

7793.

Precēj' mani trīsdeviņi,
Vēl deviņi lūkojās.
Nevarēja trīsdeviņi
Manu pūru kustināt.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

7794.

Pūra dēļ zagt negāju,
Naudas dēļ nabagot;
Darīš' pūru uzaugdama,
Pelnīš' naudu dzīvodama.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

7795.

Pūra dēļ zagt negāju,
Puiša dēļ diedelētu;
Audzīš' liela, darīš' pūru,
Gan puisīši paši nāks.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

7796.

Pūra dēļ zagt neiešu,
Puiša dēļ neraudāšu;
Dievs man deva baltas aitas,
Māte dēlu audzināja.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7797.

Pūra dēļ zagt neiešu,
Puiša dēļ neraudāšu;
Māte pūru pielocīs
Tepat puišu ciemiņos.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

7798.

Pūra dēļ zagt negāju,
Puiša dēļ neraudāju;
Vaļā pūru piedarīju,
Vēl labāka sagaidīju.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

7799.

Pūra dēļ zagt negāju,
Tautu dēla neraudāju;
Gan pūriņu piedarīšu,
Gan panākšu tautu dēlu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

1. Pūra dēļ zagt negāju,
Tautu dēla neraudāju;
Kad pūriņu piedarīšu,
Augs man cits tēva dēls.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

7800.

Pūra dēļ, tautu meita,
Vairs pret mani neliedzies:
Šī devīta vasariņa,
Kamēr tevis bildināju.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

7801.

Pūrā liku, nenesāju
Mātes austas vilnānītes;
Cik pūriņu pacilāju,
Tik māmiņu pieminēju.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

- 127 -

7802.

Pūru, manu tukšu pūru,
Es par pūru nebēdāju;
Vēl manā pūriņā
Deviņ' pāŗu liepas vīžu,
Deviņ' pāŗu liepas vīžu,
Deviņ' pāŗu kārkla vīžu.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7803.

Pūš vējiņš magonē,
Lai magone plātījās;
Jājiet, tautas, precējiet,
Lai māsiņa pūru dara.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

7804.

Pūt, vējiņi, nostājies,
Ļauj ievām noziedēt;
Jājiet, tautas, pagaidiet,
Ļaujiet pūru piedarīt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7805.

Puisīšam man bij būt,
Ne meitiņai zeltenītei;
Puišam pūra nevajaga,
Kā meitiņai zeltenītei.
1311 [Apē (Vlk)].

7806.

Puisīts biju, ne meitiņa,
Man pūriņa nevajaga;
Man pūriņš piedarīts
Zem kumeļa kājiņām.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

7807.

Puisīts dzied, meita raud
Līdumiņa galiņā:
Puišam mieži līdumā,
Meitai pūrs nedarīts.
121 [Gulbenē (Md)].

1. Kāda bija šī vasara,
Puiši dzied, meitas raud:
Puišiem mieži saauguši,
Meitām rozes neziedēja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Puisīts dzied, meita raud
Tīrumiņa galiņā:
Puišam mieži izauguši,
Meitai pūriņš nedarīts.
Palīdziet, meža putni,
Meitai pūru piedarīt:
Sloka vilka, irbe auda,
Vāverīte čaučes tina.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

7808.

Puisīts mani mīļi lūdza:
Nāc, meitiņa, šoruden!
Ak sirsniņ, nelūdz mīļi,
Es neiešu šoruden.
Sēj tu miežus, es dar' pūru
Uz nākošu rudentiņu.
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

7809.

Rakst' māmiņa pūra vāku,
Raksta pūra dibeniņu;
Tā bij manas pašas vaina,
Nerakstīts pūriņā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7810.

Rakst'eits man peura vuoks,
Rakst'eits peura dibin'eņš;
Tik vīn b'eja narakst'eitys
Peurā boltys vylnuon'eitys.
422 [Līvānu pag. D].

7811.

Rauda māte, rauda meita,
Ko tie, joda, abi raud?
Meitiņai tukšs pūriņš,
Mātei plikas cenceliņas.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

7812.

Raudāj' māte, raudāj' meita,
Stūrī galvas iebāzušas:
Tukšs pūriņš, plikas ribas,
Rītu jās vedējiņi.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

7813.

Raudi, raudi, māmuliņa,
Ap to pūru staigādama;
Ko nu, vilku, pieraudāsi,
Kad nav pūra darījuse.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

7814.

Riet', rudzīt, lielu krūmu
Mazajā tīrumā;
Dar', māsiņa, lielu pūru
Mazajos bāliņos!
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

- 128 -

7815.

Rībēj' Rīga, skanēj' Rīga,
Kas to Rīgu trīcināja?
Mūs' bāliņu sešas māsas,
Tās pūriņu kaldina.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7816.

Rīga rīb, Rīga rīb,
Kas to Rīgu rībināja?
Sērdieņam pūru kala
Deviņām atslēgām.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

7817.

Rītu gribu meita būt,
Rītu pūru darināt,
Rītu gribu šūdināt
Smalku zīļu vainaciņu.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

7818.

Rijenieka meita biju,
Krāsnī guļu dienasvidu;
Gan zināju gulēdama,
Kūjas pūru piedarīja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7819.

Rijenieka meitu ņēmu,
Liela pūra gribēdams;
Vēl vairāk es atradu
Tām kūlēju meitiņām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7820.

Ripu ripu, mātes pūrs
No kalniņa lejiņā;
Izbirst mātes vizulīši,
Nevar vairs salasīt.
315 [Jaunjelgavā], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

7821.

Ruden iešu, ruden iešu
Pa māršām linodama.
Kuŗa liniņ' i nedos,
Dos gatavu gabaliņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Ruden ruden pa brāļīm
Tāļu gāju linodama;
Pavasari pa māršām
Dos gatavus gabaliņus.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

7822.

Runājam, bāleliņi,
Kad kopā saiedami:
Jaunai māsai mazs pūriņš,
Vai būs dot tautiņās?
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7823.

Saderēju tautu meitu,
Lai tā auga saderēta,
Lai tā vērpa, lai tā auda,
Lai tā lika pūriņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7824.

Zaglīt' mani ij dēvēja,
Ko es biju nozaguse?
Mātei zagu dzīpariņus,
Sev pūriņu darīdama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7825.

Saimenieka meitiņām
Trīs pūriņi klētiņā;
Vienā vīzes, otrā zeķes,
Trešā veci kājautiņi.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

7826.

Sala man rokas kājas,
Kas nesala aukstumā?
Sidrabiņš vien nesala
Jaunu meitu pūriņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7827.

Sargaities, jauni puiši,
No bajāra meitiņām:
Bajāriņa meitiņām
Lini zied pūriņā.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

7828.

Sarūsēja pieši mani,
Sapelēja iemauktiņi:
Snauduļiņa tautu meita
Nevar pūru piedarīt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7829.

Satikos tīkamo
Ar kaimiņu meitiņām;
Piesacīju sacīdams,
Lai pūriņu darināja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 129 -

7830.

Sasatrūku uzaugusi,
Ka miedziņu gulējusi:
Neatradu pūriņā
Viena daila gabaliņa.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

7831.

Sasatrūku izaugusi,
Ka miedziņu gulējusi:
Tukšis pūrs, pliks vēders,
Pie vārtiem precinieki.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7832.

Še nav tādu tēva dēlu
Pēc manam prātiņam.
Dzelziem pūru kaldināšu,
Par novadu ritināšu,
Lai stīpiņas nenobirst
Paša kunga novadā.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

7833.

Šitie puiši manis dēļ
Vai bijuši nebijuši;
Man vietiņa sen zināma,
Kaut pūriņš piedarīts.
424 [Barkavas pag. Rz].

7834.

Šitie puiši pūru rauga,
Nevis meitu daiļumiņu,
Nevis meitu daiļumiņu,
Ne ar meitu tikumiņu,
Ne ar meitu tikumiņu,
Ne darbiņa čaklumiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7835.

Šito prātu, padomiņu
Neietumi tautiņās;
Šūtu pūru, darinātu,
Klausīt' tēva, māmuliņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

7836.

Šķit' man laba neesot,
Kad es laba nenesāju;
Bij manā pūriņā
I locīts, nelocīts.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7837.

Šogad, tautas, nejājiet,
Neslavītes nedariet:
Nav manā pūriņā
Pirmajam vakaram.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

7838.

Šogad, tautas, nejājiet,
Šogad tukša staņķenīca;
Citu gadu, tad jājiet,
Tad būs pilna staņķenīca.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

7839.

Šorīt agri saule lēca,
Man actiņas nemazgātas;
Šogad agri tautas jāja,
Man pūriņis nelocīts.
224 [Kabilē (Kld)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7840.

Šūn, bitīte, ved, bitīte,
Sakrāj savu vedumiņu;
Šūn, māsiņa, ver, māsiņa,
Liec savā pūriņā.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

7841.

Šuj, māmiņ, ad', māmiņ,
Liec manā pūriņā;
Kam tu mani tāļu devi,
Lielu slavu gribēdama.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

7842.

Ziedi, ziedi, zemenīte,
Ne tev vien balti ziedi:
Bij manā pūriņā
Trejdeviņi balti ziedi.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

7843.

Ziedi, ziedi, zemenīte,
Vai tev vien(i) balti ziedi?
Zied manā(i) pūriņā
Vēl baltākas villainītes.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 25 [Līgatnē (Līgatnes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)], 87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)],
101 [Rankā (Rankas pag. C)], 112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

7844.

Sēd, māsiņa, tai krēslā,
Kur sēdēja māmuliņa;
Lok' savā pūriņā,
Kā locīja māmuliņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 130 -

7845.

Sēdi, mana māmuļīte,
Gan es tevi aptecēšu;
Ko tu dari sēdēdama,
Liec manāi pūriņāi.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

7846.

Sen kaujama tā kaziņa,
Notrinējši ragu gali;
Sen vedama tā meitiņa,
Kas pūriņu pielocīja.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

7847.

Sen manā pūriņā
Guļ sarkans āboliņš;
Sen manā prātiņā
Mīl dižans tēva dēls.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

7848.

Sīkas mazas man māsiņas
Kā auziņas tīrumā.
Kad tās lielas saaudzīs,
Kad pūriņus piedarīs?
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

7849.

Sīkstu linu, bāleliņ,
Pa saujām, griezieniem!
Ne no lūku nodarām
Es pūriņu piedarīju.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7850.

Sīku mani sīcenāja,
Mazu mani mazenāja.
Tādēļ sīka, tādēļ
maza,
Ka nebija pūriņā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

78501.

Sila bite, meitu māte,
Abas vienu ceļu tek:
Bitīt' vasku šūdināja,
Māmiņ' pūru darināja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

7851.

Zili melni dūmi kūpa
Liela sila maliņāi.
Kā tie zili nekūpēja,
Vecu meitu pūrs tur dega.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7852.

Sitam, kaunam pedelīti,
Lai tā liela neizaug,
Lai palika mātes pūrs
Mums, citām māsiņām.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7853.

Situ, kāvu pastarīti,
Lai tā liela neizauga,
Lai palika man vienai
Mātes austas villainītes.
206 [Kuldīgas apriņķī].

7854.

Situ, kavu pastarīti,
Lai tā liela neizauga:
Māte pūru man nedeva,
Pastarei taupīdama.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Sita tēvs padēlīti,
Lai tas liels neizauga:
Man māmiņa pūru liedza,
Padēlīšam taupīdama.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

7855.

Steidzinies pasteidzos
Par citām māsiņām:
Pasteidzos pūru šūt,
Ir tautām roku dot.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7856.

Steidzu pūru darināt,
Nakti miega negulēju:
Tautiets Dievu nominēja,
Sakās vaira negaidīt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7857.

Steidzu pūru, daru pūru,
Nakti miega negulēju,
Nakti miega negulēju,
Pūra cimdus adīdama.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

7858.

Steidzu, steidzu pūru šūt,
Teku meldu siliņā;
Nu atnāce tāda ziņa,
Tautas vaira negaidīja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7859.

Steidzu, steidzu pūru šūt,
Teku zelta siliņā.
Citas māsas aizgājušas,
Ko es viena te darīšu?
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 131 -

7860.

Strauja strauja upe tek,
Jo tā strauja, jo olaiņa;
Ilgi sēd mūs' māsiņa,
Jo sēd ilgi, jo bagāta.
190 [Kuldīā].

1. Šaura šaura tā upīte,
Jo tā šaura, jo olaina;
Ilgi māsa bāliņos,
Jo tā ilgi, jo bagāta.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

7861.

Strauji teka tā upīte,
Kur oliņu dubenā;
Lepni gāja tā meitiņa,
Kur māmiņa pūru loka.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

7862.

Suņi rej, vārti čīkst,
Zagļi līda klētiņā.
Pati tēva meita zaga,
Lielu pūru darīdama.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Visu nakti suņi rēja,
Zagļi zaga tēva klēti.
Tēva klēts, mātes pūrs,
Meitas, kuņas, zadzējiņis.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

7863.

Tādu tiesu kungi sprieda,
Tādu mani bāleliņi:
Visus darbus padarīt,
Sev pūriņu piedarīt.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

7864.

Taujājies, viendēliņ,
Vienmeitiņas līgaviņas!
Mēs bijām daudz māsiņas,
Daudzi pūru vajadzēja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7865.

Tautiešam vajadzība,
Man nebija pūrs gatavs;
Vēl man brūtes villānīte
Baltas aitas mugurā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Tev, tautieti, vajadzība,
Man nav tādas gatavības;
Tev kumeļš apseglots,
Man villaine nerullēta.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

7866.

Tautiets manim ziņu sūta,
Lai gatava taisījos.
Tautiets kala kumeliņu,
Es pūriņa atslēdziņu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

7867.

Tautiets mani mīļi lūdza:
Nāc, meitiņa, šoruden!
Es tautieti vēl mīļāki:
Nāc uz citu rudentiņu!
Kad gaidīji uzaugam,
Gaidi pūra piedarām,
Gaidi pūra piedarām,
Villānītes norakstām.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7868.

Tautiets mani mīļi lūdza:
Nāc, puķīte, šoruden!
Vai Dieviņi, es neiešu,
Nav pūriņis pielocīts.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

7869.

Tautiets mani mīļi lūdza:
Nāc, puķīte, šoruden!
Ai sirnsiņ, nelūdz mīļi,
Es neiešu šoruden.
Sēj tu miežus, es dar' pūru
Uz nākošu rudentiņu.
[?].

7870.

Tautiets mani mīļi lūdza:
Nāc, puķīte, šoruden!
Vai sirsniņa, nelūdz mīļi,
Neieš' vēl šoruden:
Ne man bija pūra jostu,
Ne guļamu villainīšu.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

7871.

Tautiets mani mīļi lūdza:
Nāc, puķīte, šoruden!
Ja tev tīk, gaidi manis
Vēl deviņas vasariņas,
Vēl deviņas vasariņas,
Kamēr pūru piedarīju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 132 -

7872.

Tautiets mani mīļi lūdza:
Nāc, puķīt, šoruden!
Sirsniņ, mīļā dvēselīt,
Šoruden es neiešu:
Vēl manā pūriņā
Nelocītas vilnainītes.
Uz citam rudeņam,
Tad tu nāc, tad es iešu.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

7873.

Tautiets, mani precēdamis,
Vaŗa tiltu liedināja.
Kad tu gribi, lej no zelta,
Es neiešu neauguse,
Es neiešu neauguse,
Ne pūriņu pielocījse.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

7874.

Tautu dēlis kājas āva,
Es gulēju šūpulī.
Kā būs manim to panākt,
Kā pūriņu pielocīt?
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

1. Arājs ara kalniņā,
Es gulēju šūpulī.
Kā uzaugšu, kā panākšu,
Kā pūriņu pielocīšu!
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

7875.

Tēvs ar māti to nezin,
Ko es zinu ar tautieti:
Tautu dēla brūni svārki
Mana pūra dibenā.
1191 [Ēveles draudzē].

1. Tautu dēlis nezināja,
Kas manā pūriņā:
Tautu dēla zili svārki,
Kupla cauņu cepurīte.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

7876.

Tev, māmiņa, trīs meitiņas,
Tev vajaga treju pūru:
Pirmo dot Vidzemē,
Vidējo Vāczemē,
Jau to pašu pastaro
Dziļajā Krievzemē.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Trīs meitiņas māmiņai,
Trīs pūriņi klētiņā.
Pasak' man, māmuliņ,
Kuŗš pūriņš pirmās meitas?
- Tas pūriņš pirmās meitas
Ar sudraba atslēdziņu.
- Pasak' man, māmuliņ,
Kuŗš pūriņš otras meitas?
- Tas pūriņš otras meitas
Ar to zelta atslēdziņu.
- Pasak' man, māmuliņ,
Kuŗš pūriņš pastarītes?
Tas pūriņš pastarītes
Ar dimanta atslēdziņu.
Gan bagātas mūsu māsas,
Kur dosam, nedosam?
Dosam svešā zemītē,
Tālajā celiņā. -
Par gadiņu tās atnāce
Uz brāļiem sērstu iet.
- Gan pazinu brāļu sētu,
Pie vārtiem danākuse:
Pie vārtiem ozoliņš,
Sīku putnu piesēdies.
Iztek mūsu pieci brāļi
Kā ozoli vārtu vērt.
Visupēc iztecēja
Veca veca māmuliņa.
Pirmā deve baltu kreklu,
Otra baltu zīžautiņu,
Trešajā, pastarīte,
Atvērš banšu vilnānīti.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2. Trīs meitiņas māmiņai,
Trīs raibītes pūriņā.
Pavaicāju māmiņai:
Kuŗu dosi pirmajai?
- Rupji diegi, lieli raksti,
To es došu pirmajai.
To aizvede mežgalieši
Pašā meža dibinā.
- Pavaicāju māmiņai:
Kuŗu dosi otrajai?
- Smalki diegi, smalki raksti,
To es došu otrajai.
To aizvede zemgalieši
Pašā zemes galiņā.
- Pavaicāju māmiņai:
Kuŗu dosi trešajai?
- Zīda diegi, zelta raksti,
To es došu trešajai.
To aizvede jūrmalieši
Pašā jūras maliņā.
- Pavaicāju māmiņai:
Ko tev katra atnesuse?
- Pirmā nese zīdautiņu,
Otra linu nēzdaudziņu,
Pastarīte jūrmalā
Atnes' zelta gabaliņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 133 -

7877.

Teci, teci, linu šķiedra,
Lai es tevi šķetināju;
Tukšs pūriņš, kaili pupi,
Aiz vārtiem precenieki.
47 [Ārciemā (Pāles pag. Vlm)].

7878.

Tīk jums, tautas, ņemat mani,
Pūra mana neraugait:
Divi tīņi labu drēbju,
Trešais sīku lupatiņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7879.

Tīšām augu neražana,
Tīšām matus nesapinu,
Lai man vaļas brālīšos
Lielu pūru darināt.
224 [Kabilē (Kld)].

7880.

Tik manā pūriņā
Zaķa ļipas lielumā:
Trīs cimdiņi, salāpīti,
Div' pakulu paladziņi.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

7881.

Tikmēr būs veci puiši,
Kamēr pūru piedarīšu;
Kad pūriņu piedarīšu,
Tad ar Dievu, veci puiši,
Tad ar Dievu, veci puiši,
Jaunu puišu līgaviņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

7882.

Trīs dieniņas pastāvēju,
Brāļa klēti rūmīdama:
Viena veca kupurīte
Brāļa klētes dubenā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

7883.

Trīs dižanas rozes zied
Uz tā mana pūra vāka;
Trīs diženi tēva dēli
Gaida manis uzaugam.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

7884.

Trīs dzeltenas rozes zied
Uz māsiņas pūra vāka;
Trīs diženi tēva dēli
Gaida pūra piedarot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7885.

Trīs sarkanas rozes zied
Uz tā mana pūra vāka;
Treju puišu domas stāv
Uz tā mana vainadziņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7886.

Trīs sarkanas rozes zied
Uz tā mana pūra vāka;
Trīs dižani tēva dēli
Uz manim kājas āva.
121 [Gulbenē (Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7887.

Trīs sarkanas rozes zied
Uz tā mana pūra vāka;
Trīs diženi tēva dēli
Uz manim lūkojās.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Trīs sidraba rozes zied
Uz bārīša pūra vāka;
Trīs dižani tēva dēli
Uz bārīša lūkojās.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7888.

Trīs sidraba rozes zied
Uz tā mana pūra vāka;
Trīs diženi tēva dēli
Raud pēc mana vaiņadziņa.
424 [Barkavas pag. Rz].

7889.

Trīs sidraba rozes zied
Uz tā mana pūra vāka;
Trīs diženi tēva dēli
Žēlumā nevarēja.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

7890.

Trīs sudraba rozes zied
Uz tā mana pūra vāka;
Trīs diženi tēva dēli
Skaita naudu raudādami.
Vienam būšu, ne visiem,
Mūžam kreklu šuvējiņa.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 134 -

7891.

Trīs vasaras ganos gāju,
Trīs pūriņi piedarīju.
Vienā liku cimdus, zeķes,
Otrā baltas villānītes,
Trešā liku gaŗus kreklus
Kruņķētāmi piedurknēm.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

7892.

Trīcēt trīc Rīgas pile,
Ko tur kala, ko nekala?
Tai māsiņai pūru kala,
Kam deviņi bāleliņi.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Rīga dimd, Rīga dimd,
Kas to Rīgu dimdināja?
Tai māsai pūru kala,
Kam deviņi bāleliņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7893.

čaklas čaklas tās meitiņas,
Kuŗām čaklas māmuliņas:
Māmiņ' pūru piedarīja,
Teic, meitiņa piedarīja.
383 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7894.

čučēt, gulēt,
Māmiņas meita;
Pele lēca pūrā,
Nolauza kaklu.
198 [Saldū].

7895.

Uz robežas dzīvodama,
Divējādu pūru daru:
Vai nu būs skursteniekam,
Vai plikajam sesavniekam.
276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

7896.

Uz robežas ganīdama,
Divējādu pūru adu;
Robežnieka puisīšam
Dažam sirdi kaitināju.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

7897.

Uz robežas ganīdama,
Es trejādu pūru daru:
Cirstēniešu snātnīt' aužu,
Piebaldziešu villānīti,
Leimaniešu cimdus adu,
Treju loku locīdama.
97; 3-134

7898.

Vai jūs akli, ciema puiši,
Ka jūs manis neņemat?,
Sen pūriņš piedarīts,
Jau man gadiņš trīsdesmit.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7899.

Vai tādēļ man nebija,
Kad nevilku mugurā?
Guļ manā pūriņā
I rakstīts, nerakstīts.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7900.

Vaļa man, liela vaļa,
Ko ar vaļu nedarīju;
Vaļa man pūru šūt
Un to pilnu piedarīt.
55 [Mūŗa muižā (Mūrmuižas pag. Vlm)].

7901.

Vedat, tautas, to meitiņu,
Tā meitiņa sen vedama:
Klētei grīda ielīkusi,
Pūra vāki sapelējši.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

7902.

Vedeklām, vedeklām
Mani lieli tīrumiņi!
Kas manām meitiņām?
Tukši pūri, gaŗi ceļi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7903.

Viena pate man aitiņa,
Bet jau [tā] laba biksainīte;
Es pūriņu pielocīju
Ar to vienu biksainīti.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

7904.

Viena pate man aitiņa,
Bet jau laba biksainīte;
Es pūriņu pielocīju,
Zaļu vāpi vāpēdama.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 135 -

7905.

Viena pati man aitiņa,
Bet jau laba biksainīte;
Sav' pūriņu pielocīju,
Kājiņām mīņādama.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7906.

Vēl nav lini ziedējuši,
Jau namnieki naudu skaita;
Vēl meitiņa pūru dara,
Jau sajāja precenieki.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7907.

Vērpu, vērpu, šļūcu, šļūcu
Savu linu kodeliņu;
Tukšs pūriņš, kaili pupi,
Aiz vārtiem vedējiņi.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

7908.

V'el'ej boltys, lūki kuplys,
Mām'eņ, munys vylnon'eitis',
Tacyni pyureņā,
Lai pazyna boul'el'eņi,
Lai pazyna boul'el'eņi,
Kl'ēt'ei greida īleikus'e.
426 [Sakstagala pag. Rz].

7909.

Veca meita, vecs pūriņš,
Veca nauda dibenā;
Kas jaunai pūru deva,
Kas naudiņu dibenā?
224 [Kabilē (Kld)].

7910.

Vecu mani vecināja,
Vēl neiešu šoruden:
Tukša pūra nevedīšu,
Brāļam kauna nedarīšu.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7911.

Visi ļaudis mani teica
Netikušu, nemākušu;
Visi daiļi gabaliņi
Mana pūra dubenā.
190 [Kuldīā].

7912.

Visi saka, visi saka:
Ej gulēt, ej gulēt!
Tā vārdiņa vien neteica:
Kad pūriņu piedarīs?
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

7913.

Visu nakti sasēdēju
Uz pūriņa raudādama:
Nav manā pūriņā
Viena krietna gabaliņa.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

7914.

Cauna vilka audekliņu
Smalku priežu siliņā;
Māsa pūru darināja,
Tautu dēla gaidīdama.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7915.

Cīlaveņa tyltu tak,
Tylta goldus cyluodama;
Es cyluovu muotes pyuru,
Seiku rokstu maklādama.
409 [Līksnas pag. D].

7916.

Cel, māsiņ, savu pūru
Jel citāi vietiņāi:
Tij vietiņa nelaimīga,
Nenes puiši brandaviņa.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

7917.

Citas meitas lielījās:
Pieci krekli pūriņā;
Es nevaru lielīties,
Man deviņi paladziņi.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

7918.

Citas meitas pūru dara,
Es gulēju aizkrāsnē;
Citām jāja precenieki [precinieki],
Es priekšā [pa priekšu] grozījos.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)], 280 [Kroņa Udzē (Bērzes pag. Jg)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)],
398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Citas meitas ada, raksta,
Es tupēju āzkrāsnē;
Citām jāja precenieki,
Es priekšāi plandījos.
Precat mani, ciema puiši,
Es bagāta mātes meita:
Viena sagša pūriņē,
Otra aitas mugurē.
224 [Kabilē (Kld)].

7919.

Citas meitas pūru dara,
Es klausīju bāleliņu,
Es klausīju bāleliņu
Dziedādama, raudādama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 136 -

7920.

Citas meitas pūru dara,
Kādu pūru es darīju?
Es bij' kunga darbenīca,
Vai bij ziema, vai vasara.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

7921.

Citas meitas pūru dara,
Kādu pūru es darīju?
Es klausīju bargus kungus,
Asariņas slaucīdama.
46 [Carnikavā (Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7922.

Citiem dega purvi, meži,
Man nodega liepu birze.
Kur bij man kriju ņemt,
Māsiņai pūru šūt?
127 [Lizumā (Lizuma pag. C)].

7923.

Citur man visi prāti,
Citur visi padomiņi;
Tikai vien šai vietāi,
Kā pūriņu piedarīju.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

39928.

Adu lielu, adu mazu,
Lieku pūra dibenā;
Tautiņāsi valkātāju,
Gan ar lieli, gan ar mazi.
605 [Skolas].

39929.

Ai darbiņ, ai darbiņ,
Kad es tevi padarīšu?
Vīzes, auklas man jāpin,
Pūriņš vēl jāpiedar'.
378 [Seces Jk].

39930.

Ai Dieviņ, ai Laimīt,
Dod man kāzas šoruden:
Klētei grīda ielūzuse
Mana pūra vietiņā.
195 [Kraukļu Md].

39931.

Aiju aiju veci puiši,
Vai man miera neliksat?
Kad pūriņu piedarīšu,
Vēl jaunāka sagaidīšu.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

39932.

Aitiņ mana, villiņ' tava,
Māmiņ, tavu darījumu;
Man ielika pūriņā,
Pašā pūra dibenā.
378 [Seces Jk].

39933.

Aizamirsa, aizamirsa,
Iegādāj(u), iegādāj(u);
Iegādāju pūriņā
Nelocītas vilnānītes.
241 [Lubānas Md].

39934.

Aud, muoseņ, vyluoneitys,
Līc pyreņa dybynā;
Vysi mani gaida tauteņuos,
Vysi klāvi puškojūt.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

39935.

Aud, muoseņa, tīvu, rasnu,
Līc pūriņa dibenā,
Gon atrassi tautiņās
Tīva, rasna nāsātuoju.
358 [Rugāju Abr].

39936.

Audja muotja, audja meita,
Obas lyka pyureņā;
Kad atkluoja pyura vuoku,
Vylnuoneites vīn pazaruodējas.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

39937.

Audzej, Dīveņ, lynu dryvu,
(Audzej) ūtru vušku klāvu;
Lynu dryva, vušku klāvs
Ceļ pyureņu lelumā.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

39938.

Audzē daiļu, dēlu māte,
Man rudzīšu arājīnu!
Balta guļ mana sagša
Tava pūra dibenā.
192 [Kosas C].

39939.

Avetīnu magonīte,
Līdzi pūru pielocīt;
Tevi kāve, mani vede,
Abus vienā rudenī.
Man pūrīnu izdalīja,
Tev kaulīnus izmētāj'.
94 [Dunikas Lp].

- 137 -

39940.

Aitiņ, mana sprogaliņa,
Palīdz, pūru piedarīt!
Man māmiņa nelīdzēja,
Nelaizdama tautiņās.
15 [Alūksnes Vlk].

39941.

Baltaitiņa, man' māsiņa,
Palīdz pūru piedarīt.
Kad es iešu tautiņās,
Baltaitiņu līdzi vilkšu.
32 [Babītes (Piņķu) Rg].

39942.

Bolti lyni, skaisti lyni,
Cikom pyuru pīdarēju;
Vēļ boltuoki, vēļ skaistuoki,
Ka pyuriņu pīdarēju.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

39943.

Bij aitiņa, bij vil(n)iņa,
Nav māmiņas, kas darīja;
Pūrā liku raudādama
Baltas vilnas kodaliņu.
239 [Lizuma C].

39944.

Bērziņš auga kalniņā,
Lēni lapas čabināja;
Es ar augu pie māmiņas,
Lēni pūru darināj(u).
230 [Liezeres Md].

39945.

Celies, māte, piecel meitu,
Lai meitiņa pūru dar(a);
Pliki pupi, tukšs pūriņš,
Aiz vārtiem precinieki.
292 [Olaines Rg].

39946.

Cieši tinu linu kreklu,
Lik' ozola pūriņā;
Dievs to zina, kas tas būs,
Smalku kreklu valkātājs.
439 [Trikātas Vlk].

39947.

Cieši tinu linu kreklu,
Smagi laidu pūriņā,
Lai noguļ tautu dēls,
Kā tas mans linu kreklis.
110 [Ērgļu C].

39948.

Cīti tynu lynu kraklu,
Smogi laižu pyuriņā;
Cikom mani gadījuos
Pa pruotam volkuotuojs.
389 [Silajāņu Rz].

39949.

Citas meitas pūru taisa,
Es tik branga barojos;
Puiši pūra maz lūkoja,
Lūko mīkstu augumiņu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

39950.

Citas meitas pūru taisa,
Es par pūru nebēdāj(u):
Es savā pūriņā
Zaļas skujas piebraucīju.
72 [Cesvaines Md].

39951.

Citas meitas pūru taisa,
Es taisīju stabulīti;
Citas meitas pūru dala,
Es svilpoju stabulīt(i).
198 [Krustpils D].

39952.

Cytas meitas pyuru taisa,
Es par pyuru nabāduoju;
Cytom meitom tautas braucja,
Es par tautom nabāduoju.
170 [Kapiņu D].

39953.

Dora pyuru jaunas meitas,
Dora muna ļaudavena;
Jaunas meitas tautom dora,
Ļaudavena myudeņam.
605 [Skolas].

39954.

Bruoļi, muosai nalīdzit
Boltu lynu lasētīs:
Bolti lyni, meiksta vylna
Ceļ pyuriņi lelumā.
35 [Baltinavas Abr].

39955.

Daudzi man lieku soļu,
Daudzi lieku sūtītāj(u);
Nav neviena, kas ielika
Pūrā lieku gabaliņ(u).
241 [Lubānas Md].

- 138 -

39956.

Dēliņi, muni dēliņi,
Vysi gunis kyurējiņi;
Meitiņas, munas meitiņas,
Muna pyura cyluotuojas.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

39957.

Diku dīku, avetiņa,
Ik vakaru viena zuda;
Mellu, baltu pūrā liku,
Pelēko mugurā.
605 [Skolas].

39958.

Dīgim lūku vylnanītes,
Smogi laižu pyuriņā.
Buolinīši pazynuši,
Klētei greidu īlikuši.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

39959.

Divas aitas kūtiņā,
Viena zeķe pūriņā;
Viena zeķe pūriņā,
Trešā aitas mugurā.
552 [Madona Md apr.].

39960.

Diža rad', mūs' māsiņ,
N(e)ej mazās tautiņās:
Ku tu savu dižu pūru
Mazumē izdalīs?
546 [Kuldīga Kld apr.].

39961.

Dūd, māmiņa, kū dūdama,
Īdūd maņ malnu kači!
Jau pelīte dasadūŗa
Da munam pyuriņam.
365 [Sakstagalas Rz].

39962.

Aj gulēt, māmuliņa,
Liec meitām negulēt;
Tās grib labu panesāt,
Labu ielikt pūriņā.
281 [Neretas Jk].

39963.

Ej, Laimīte, tu pa priekšu,
Es tavās pēdiņās;
Ko tu labu padarīsi,
To ielikšu pūriņā.
605 [Skolas].

39964.

Es apņēmu to meitiņu,
Ko ļautiņi nicināja.
Lai stāv mani slēžu krekli,
Kad nav laba valkātāja;
Gan es viņus novalkāšu,
Tēvu druvu strādājot.
296 [Ozolnieku Jg].

39965.

Es deviņu brāļu māsa,
Visi daiļi darināja:
Pieci pirka zelta kroni,
Trīs dimanta gredzentiņu,
Devītais bāleniņš
Pūr' ar zeltu darināja.
19 [Annas Vlk].

39966.

Es māmeņai pyrmuo mjaita,
Pyrmuo muoļa malējeņa;
Līc munā pyureņā
Pyrmū boltu vylnuoneiti.
326 [Preiļu D].

39967.

Es, meitiņa, jaun' būdama,
Māmuļiņu neklausīju;
Atjāj tautas bildināt,
Nav pūriņš pielocīts.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

39968.

Es neiešu šoruden,
Ne ar citu rudentiņ;
Nevedīšu tukšu pūru,
Brāļam kauna nedarīšu.
241 [Lubānas Md].

39969.

Es nepeļu ne to puisi,
Ne tā puiša kumeliņu;
Labs puisītis, labs zirdziņis,
Kam pūriņš piedarīts.
241 [Lubānas Md].

39970.

Es ieliku asu dadzi
Krustām pūra dibenā,
Lai neēda kodes, peles
Manu sūru darījum(u).
177 [Kastrānes Rg].

39971.

Es pūriņu piedarīju,
Ar kājiņu piemīdam(a).
Kad aizgāju tautiņās,
Pa vienam izdalīj(u).
119 [Gaujienas Vlk].

- 139 -

39972.

Es pūriņu vien darīju,
Pūram skaudzi nedarīju;
Tēva māsa, mātes māsa
Pūram kaudzes piedarīj(a).
241 [Lubānas Md].

39973.

Es tū sovu ļaudaveņu
Pa tiergimi vyzynuoju,
Cikom gūvu pīaudzeišu,
Cikom pyuru pīluodeišu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

39974.

Es tū sovu rūku dorbu
Teiri vīn ir darinovu;
Vēl es poša bruoleņūs,
Jau pyuriņis tautiņuos.
604 [Dažādi iesūtītāji].

39975.

Gona man, gona man,
Gona man vēļ nabeja;
Vajag skaista panasuot,
Skaista lykt pyureņā.
389 [Silajāņu Rz].

39976.

Gona maņ, gona maņ,
Vēl maņ goni nabeja;
Ir ierbeite pyuriņā
I ūtoros vajadzēja.
326 [Preiļu D].

39977.

Gon(a) man, gon(a) man,
Gon(a) man vēl nabej;
Beja sagša pyurenī,
Vēl dyžanas vajadzēja.
466 [Vārkavas D].

39978.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana pūru darināju:
Liepu lapu kreklu šuvu,
Kļavu lapu paladziņu,
No sīkiem kārkliņiem
Prievietiņus darināju.
605 [Skolas].

39979.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Ganos pūru pielocīju:
Liepu lapu kreklu šuvu,
Blīgznu lapu paladziņu,
No ozola lapiņām
Pirkstainīšus darināju.
286 [Nītaures Rg].

39980.

Gan pazinu to meitiņu,
Kuŗa bija vedamā:
Klētē grīda ielīkusi,
Pūra vieta sapelēsi.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

39981.

Guodoj Dīvs, guodoj Laime,
Mon jaunai daudz vajag:
Vajag lobu iznosuot,
Lobu likt pyuriņā.
389 [Silajāņu Rz].

39982.

Grib zjameitja smolk' arama,
Grib i smolki ecējama;
Grib muoseņa lela pyura,
Grib i gūda gūdējama.
326 [Preiļu D].

39983.

Gribiet, puiši, ņemiet mani,
Negribiet, neņemiet.
Man nav pūra piedarīta
Piņģerota lielumā.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

39984.

Gudru, māmiņ, ieauklē
Manu miežu arājiņu;
Balta sagšiņ' i gulēja
Manā pūra dibenā.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

39985.

Gudra muote, gudra meita,
Gudri pyuru pīdarēja;
Gudrajam dēliņam
Tū pyuriņu kustynuot.
389 [Silajāņu Rz].

399851.

Gudra māte, gudra meita,
Gudri pūru pielocīja:
Pašā virsas villainē
Cūkacīši ierakstīti.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

39986.

Guli, guli, ganu meita,
Bul(l)is tavu pūru loka;
Pillu pūru pielocīs
Sarkanājo āboliņ'.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

- 140 -

39987.

Guli, guli, guļaviņ(a),
Es miedziņu negulēju;
Ne es guļu, ne man nāk,
Es pūriņu darināju.
48 [Bērzaunes Md].

39988.

Guli, guli, guļaviņa,
Kas pyuriņu tev taisīs?
Man māmiņa nagulēja,
Tei pyuriņu pītaisēja.
605 [Skolas].

39989.

Guļ manā pūriņā
Trīs tērauda drupaniņas;
Kad es gribu, apsalaižu
Līdz pašai zemienei.
241 [Lubānas Md].

39990.

Gulēt sloka, gulēt irbe,
Gulēt skrēja vanadziņš;
Ej gulēti, tautu meita,
Gan jau pūru pielocīsi.
146 [Jaungulbenes Md].

39991.

I māmiņa nezināja,
Kas manā pūriņā;
Citu saulīte redzēja,
Citu vis i neredzēja.
241 [Lubānas Md].

39992.

Ganēdama pyuru šyvu,
Ganēdama pīdarēju;
I mameņa nazynuoja,
Kas munā pyureņā.
466 [Vārkavas D].

39993.

Jauna biju, sīva biju,
Viena pūru nelocīju;
Viena pūru nelocīju,
Kad māmiņa nelīdzēja.
96 [Durbes Lp].

39994.

Jims [Jyus?], lyudzami, pagaidat,
Kaut da cytam rudeņam,
Kuoļst pyuriņi pīdarīšu,
Peleiceņi izaudzēšu.
194 [Krāslavas D].

39995.

Jaunajām meitiņām
Divi pūri darinām(i):
Vienā baltas villainītes,
Otrā gaŗi linu krekli.
127 [Grostonas Md].

39996.

Kam, brālīt, tu baries,
Kad es pūru nepiedaru?
Es dzīvošu, es iztikšu,
Puspūrīnu piedarījse.
192 [Kosas C].

39997.

Kalpa, kalpa meitiņām
Vadmal' baķis pūriņā;
Kad pacēla pūra vāku,
Vadmal' baķis izvēlās.
496 [Vilzēnu Vlm].

39998.

Kančukas mātei,
Kančukas meitai:
Kam guli uz garbeņķa,
Neloki pūru.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

39999.

Kas darīja dāvaniņas
Lielai, lepnai saimniekmeitai?
Daža laba maizes ņuka,
Putraimiņu grezelīte.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

40000.

Kas kait meža meitiņām -
Putni pūru piedarīja:
Dzilna vērpa, lapsa auda,
Vāverīte saivas tina.
378 [Seces Jk].

40001.

Kas kaitēja nedzīvot
Mums, dižām meitiņām:
Pilni pūri pielocīti,
Baltajām villainēm.
605 [Skolas].

40002.

Kas tur daiļi velējās
Avotiņa maliņāji?
Jaunas meitas velējās,
Sev pūriņu darināj(a).
15 [Alūksnes Vlk].

- 141 -

40003.

Ko līdz man(i)s grezns pūrs,
Manis daiļš augumiņš?
Veci puiši savas kājas
Priekš manim apāvuši.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

40004.

Klētei grīda ielīkusi
Manā pūra vietiņā;
Oša kārte nolīkusi,
Baltajām villainēm.
190 [Kokneses Rg].

40005.

Klipu klapu, kaimiņ' Mika,
Ar tām koka tupelēm;
Augšu liela, būšu tava,
Tava pūra taisītāja.
378 [Seces Jk].

40006.

Ko, bāliņi, tu darīji
Visu dienu sētiņā?
Māsiņai pūru daru,
Līdz zemīti rakstīdams.
475 [Vecmuižas B].

40007.

Ko es viena pieraudāju,
Sav' pūriņu locīdama?
Manam pūram virsū bija
Krustām sistas vilnainītes.
589 [Kuldīgas apr.].

40008.

Ko, māsiņa, tu runāji,
Tev pūriņis pielocītse;
Tev pūriņis pielocītse,
Ar kājāme piemīdītse.
456 [Vaiņodes (Bātas-Vaiņodes) Lp].

40009.

Kumeļam ir baltas kājas,
Negrib dūņu purvā brist;
Jaunām meitam slinkas rokas,
Negrib pūru darināt.
241 [Lubānas Md].

40010.

Kuplu loku villainīti,
Smagu laižu pūriņā;
Tādu ļaužu gaidīdama,
Kādi mani bāleliņi.
241 [Lubānas Md].

40011.

Kur, māmiņa, mana banda -
Brālīšam te ir banda.
Tā, meitiņa, tava banda,
Kas tavā pūriņā.
477 [Vecpils Lp].

40012.

Kurš puisītis mani grib,
Palīdz pūra piedarīt:
Dod liniņus smalki vērpt,
Laid māsiņu palīgā.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

40013.

Kuŗš puisītis mani ņems,
Tas pacels deguniņu:
Viena zeķe pūrā bija,
Otra aitai mugurā.
192 [Kosas C].

40014.

Kur tu iesi, meitenīte,
Ar tiem raibiem bruncīšiem?
Tautās iešu, tautās iešu,
Jau pūriņš piedarināts.
477 [Vecpils Lp].

40015.

Kultu, maltu, māmuļiņa,
Lai māsiņa pūru dara;
Tai vajaga liela pūra,
To vedīšu šoruden.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

40016.

Lineņi muni, lineņi,
Zalta pūga galeņā;
Tai īlyku pyureņā,
Kai tū zalta gabaleņu.
18 [Andrupenes Rz].

40017.

Lēni lēni es izaugu,
Lēn' pyuriņu pīdarīju;
Gudrajam tautu dālam
Nūjemt munu vainadziņ(u).
605 [Skolas].

40018.

Labāk došu arājam,
Nekā kādam dzērājam:
Savu skaistu vainadziņu,
Pilno pūru piedarītu.
605 [Skolas].

- 142 -

40019.

Liepa auga liepiņā [liepienā?],
Liepa liepas galiņā;
No liepiņas pūru šuvu,
No zariņa vācelīti.
166 [Kalsnavas Md].

40020.

Lūki, tautīti, nalūki
Sovu lobu kumeleņ';
Maņ vīteņa seņ zynoma,
Tik pyureņu pīdareit.
326 [Preiļu D].

40021.

Madalīna villu kāsa,
Kaktīnā sēdēdama;
Raibus cimdus adīdama,
Meitām pūru darīdama.
192 [Kosas C].

40022.

Mana balta māmulīte,
Ko tu manim pūrā dosi?
Divas lādes cimdu, zeķu,
Vienu baltu paladziņu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

40023.

Manas baltas villainītes
Krustis gul pūriņā.
Vai tādēļa gadījās
Krustis meža maliņā.
214 [Lažas Azp].

40024.

Man māmiņa ielikusi
Pūrā vaska gabaliņu;
Par to pirkšu tautu dēlu
Ar visiem tīrumiem.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

40025.

Man' māmiņa ietinusi
Pērnajās pakulās:
Tukšs pūriņš, pliks pendērs,
Aiz vārtiem precinieki.
605 [Skolas].

40026.

Man, māmiņa, linu kreklis,
Bāliņam pakuliņa;
Bāleliņa linu kreklis
Tautu meitas pūriņā.
110 [Ērgļu C].

40027.

Man vairāk, māmuliņ(a),
Man vairāk vajadzēja:
Vajag labu pavalkāt,
Labu ielikt pūriņā.
146 [Jaungulbenes Md].

40028.

Manā pūra dibenā
Trim šņorēm pātadziņa:
Ar to pēru tēva suņus,
Ar to laiskus tautu dēlus.
378 [Seces Jk].

40029.

Manā pūra dibenā
Trīs asaru biķerīšu:
Vienu raudu uzaugot,
Otro, pūru pielokot,
To trešo izraudāju,
Ar tautieti dzīvojot.
605 [Skolas].

40030.

Maza būdama, i redzēju
Savu linu arājiņu.
Kad man bij lielai augt,
Kad pūriņu piedarīt?
281 [Neretas Jk].

40031.

Maza maza man aitiņa,
Vilnainām kājiņām;
Man pūriņš pilns ar kaudzi,
Klētij grīda ielīkusi.
605 [Skolas].

40032.

Moza moza maņ muosiņa,
Vaira moza ļaudaviņ(a);
Davaduse pi pyuriņa,
Paruodēja boltys cymdys.
143 [Jāsmuižas D].

40033.

Moza moza meitineite
Pīveļ puisi oruojaņi.
Davaduse pi pyur(iņ)a,
Cyloj boltas vilnainītes.
170 [Kapiņu D].

40034.

Mātes meita lielījās,
Pilnu pūru pielocīj'se.
Nelielies, mātes meita,
To locīja mātes rokas.
146 [Jaungulbenes Md].

- 143 -

40035.

Māte soka uz maitām:
Taisit vietu, aj't gulēt,
Tā vārdiņa nesacīja:
Kad pouriņu piedarīs?
263 [Mēmeles Jk].

40036.

Mātes brāl, mātes brāl,
Palīdz pūru piedarīt;
Pats tu būsi tautiņās
Mana pūra nesējiņis,
Tu redzēsi lielu kaunu:
Maz manā pūriņā.
198 [Krustpils D].

40037.

Meitas puišus mīļi lūdza,
Lai tām pūru piedarot;
Cits novija auklu pāri,
Cits nopina vīžu pāri.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

40038.

Meitiņ' raudāj', gaismiņa ausa -
Viens pats cimdiņš pūriņā;
Viens pats cimdiņš pūriņā,
Otris aitai mugurā.
223 [Lielstraupes C].

40039.

Meitiņ, meitiņa, pamanies,
Kad pūriņu pielocīsi;
( Kad pūriņu pielocīsi,)
Tad tautiņas drīz atjās.
605 [Skolas].

40040.

Mēs bijāme dui māšeles,
Vienu reizi rāsimies:
Tev jo vairāk, man jo vairāk
Mātes baltu villānīšu.
Kur stāvēja tev lādīte,
Tur grīdīna ielīkusi.
94 [Dunikas Lp].

40041.

Mes, mousenis, vīnys muotis,
(Bet) na vīna laimja beja;
Es cylavu muotis pyuru,
Jius stuovējat maleņā.
143 [Jāsmuižas D].

40042.

Nāc, māsiņa, palīgā
Man pūriņu piedarīt;
Tautiet(s) mani sen gaidīja,
Kad būs pūrs piedarīts.
605 [Skolas].

40043.

Nāc, tautieti, vai nenāc,
Es neiešu šoruden:
Tukša pūra es nevesšu,
Sev kauniņa nedarīšu.
46 [Beļavas Md].

40044.

Na ar Dīvu taisneibeņu
Es pyureņu pīdarēju:
Pazogdama, maluodama,
Tai pyureņu pīdarēju.
414 [Stirnienes Rz].

40045.

Nebaltā dieniņā
Es pūriņu piedarīju;
Tumsajā kaktiņā,
Kur māršiņa neredzēja.
48 [Bērzaunes Md].

40046.

Nedzīvošu, nedzīvošu,
Es pie tevis, bāleliņ.
Lai telītes pieauga,
Lai pūriņu piedarīšu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

40047.

Mātes meita nezināja,
Kad saulīte rītos lec;
Tā gulēja bez bēdiņas,
Pūriņš pats locījās.
146 [Jaungulbenes Md].

40048.

Ne tās visas lielpūrītes
Pašas pūru piedarīja:
Brāļu klēts piedarīja,
Visas saimes gājumiņš.
358 [Rugāju Abr].

40049.

Netīšām iesabraucu
Meitu mātes sētiņā.
Pavaicāju meitu mātei,
Ko tās tavas meitas dara?
Manas meitas pūru dara,
Loka baltas vilnainītes.
48 [Bērzaunes Md].

- 144 -

40050.

Māršiņ, brāļa līgaviņa,
Palīdz pūru piedarīt;
Tad varēsi lielīties
Tautu galda galiņā.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

40051.

Neviens mani nezināj(a),
Kad es augu saderēta;
Tautu dēla balta nauda
Manā pūra dubenē;
Man sudraba gredzentiņš
Tautu dēla kabatā.
546 [Kuldīga Kld apr.].

40052.

Neviens tā nezināja,
Kas manā pūriņā:
Tēva bikses, ratu rumba,
Mātes veci lindraciņi.
266 [Mēŗa Vlk].

40053.

Na munā pūriņā
Ievas ziedi piebiruš(i),
Kārtu kārtām pielocīts,
Izrakstītas villainīt(e)s.
127 [Grostonas Md].

40054.

Nūle gribu meita būt,
Nūle pūru darināt;
Nūle mana roze zied
Devītā pazarē.
3 [Adulienas Md].

40055.

Nū man ir pilns pūriņš,
Līdz pašam dibenam;
Taisījos kājas aut,
Atstāt savus bāleliņus.
378 [Seces Jk].

40056.

Nu man vaļa, nu man vaļa
Lielu pūru darināt;
Nu nāburga dzērājam
Līgaviņa saderēta.
184 [Ķēču Rg], 286.

40057.

Pynu veizes, veju auklas,
Lyku pyura dibenā,
Ka izīšu tauteņās,
Tad es juos sanasuošu;
( Tad es juos sanasuošu )
Uz baznīcu staiguodama.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

40058.

Raksteits muns pyura vuoks,
Raksteits pyura dibineņš;
Nūraksteitys vylnoneitis
Guļ pyureņa dybynā.
247 [Makašānu Rz].

40059.

Ņemat mani, ciema puiši,
Es pūriņa darītāja:
Es pūriņu piedarīju,
Aizkrāsnē gulēdama.
605 [Skolas].

40060.

Ņemat, tautas, darba dēļ,
Pūra dēļe neņemat,
Muižāi augu' rāmāi(?) šuju,
Kad pūriņu darināju?
15 [Alūksnes Vlk].

40061.

Pagaidat jyus, tauteņas,
Da cytam rudiņam;
Koļš teleišu pīaudzeišu,
Koļš pyureņu pīdareišu.
247 [Makašānu Rz].

40062.

Pagaidīt jyus, tautīši,
Leidz cytam rudeņam;
Lai pyuriņu pītaisīšu,
Lai telītes pīaudzīšu.
Symts telīšu, symts aitiņu,
Pussimtiņa vilnanīšu.
174 [Kārsavas Ldz].

40063.

Pagaid mani, tautu dēl,
Ka es tevi pagaidīju;
Tev zirdziņš bez segliem,
Man pūriņš bez ieloku.
281 [Neretas Jk].

40064.

Paldies saku, aitu kūts,
Ne, bāliņa linu lauks;
Pilns pūriņš cimdu, zeķu,
Kas bāliņu darbeniece?
439 [Trikātas Vlk].

- 145 -

40065.

Pūru daru ganīdama,
Nekaitinu svešu ļaužu;
Mētrām viju vaiņadziņu,
Netērēju sudrabiņu.
344 [Rembates Rg].

40066.

Par pūriņu nebēdāju,
Ka man gudris padomiņš.
Tautiets pura nelūkoja,
Kā lūkoja padomiņ(a).
119 [Gaujienas Vlk].

40067.

Pazamūdu izaugusi,
Kai mīdziņu gulējusi;
Vēl munā pyuriņā
Ni skujiņa nabyrusi.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

40068.

Peļ mani ļaudis (peļamo),
Es dar' pūru darāmo;
Paliek ļaudis pie pēluma,
Es ar pūru tautiņās.
306 [Patkules Md].

40069.

Pīter, Peks(i), Puovuliņ,
Baroj lobu kumeliņ',
Iļž, Muor, Madaliņ,
Paleidz pyuru pīlūcīt.
494 [Viļānu Rz].

40070.

Pirmajami tēvu zeme,
Pedelītei mātes pūrs.
Situ, kavu pedelīti,
Lai tā liela neizaug.
46 [Beļavas Md].

40071.

Precē mani ciema puiši,
Vēl neiešu šoruden;
Vēl manā pūriņā
Tikai viena villānīte.
241 [Lubānas Md].

40072.

Precē mani, precē mani,
Es bagāta tēva meita;
Visu dienu nostrādāj'se,
Nakti pūru pielocīj'se.
36 [Balvu Abr].

40073.

Precēj't mani, precinieki,
Es eš' darba rausējiņ(a):
Viena zeķe, pāris cimdu
Guļ manā pūriņā.
605 [Skolas].

40074.

Precējiet mani, puiši
Es godīga mātes meita;
Citām meitām precniek' brauca,
Es pa priekšu vīkstījos.
306 [Patkules Md].

40075.

Puisīt(s) augu, na meiteņa,
Man pyureņa navaidzēja;
Kur nūguoju, tur dzeivuoju,
Kur nūgulūs, tur gulēju,
Vai pi cepļa, vai zam cepļa.
143 [Jāsmuižas D].

40076.

Pūru daru, pūru daru,
Zīda diegus šķetināju;
Lai ved mani tautiņās
Dižākais tēva dēls.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

40077.

Pūra dēļ zagt negāju,
Puišu dēļ neraudāju;
Labāk artu tēva zemi,
Nekā ietu tautiņās.
358 [Rugāju Abr].

40078.

Pūra dēļ zagt neiešu,
Ka aitiņas man neaug.
Dod, Dieviņi, man aitiņu
Jele bites lielumiņu.
605 [Skolas].

40079.

Pūrā liku raudādama
Baltas vilnu kodeliņas:
Bij aitiņas, bij vilniņa,
Nebij māmiņ', kas darīja.
279 [Naukšēnu Vlm].

40080.

Pūriņš viegli izsakāms,
Ne tik viegli piedarāms:
Vajag cimdu, vajag zeķu,
Vajag baltu villainīšu.
605 [Skolas].

- 146 -

40081.

Pūt, vējiņ, dārziņā,
Lai magone platījās;
Audz, māsiņ, dar' pūriņ(u),
Lai vietiņa taisījās.
241 [Lubānas Md].

40082.

Pyut, vējiņ, duorziņā,
Lai rūzītes platējuos;
Juojit, tautas, precībuos,
Lai muosiņa pyuru dora.
466 [Vārkavas D].

40083.

Pūt, ziemeli, nelaid salu,
Laid ābelē noziedēt;
Precit, tautas, nevedoti
Mūs' māseņu šorudeni.
355 [Rucavas Lp].

40084.

Pūt, ziemeli, nelaid salu,
Laid ābelei noziedēt;
Tai ābelei balti ziedi,
Tai sarkani āboltiņi.
355 [Rucavas Lp].

40085.

Raud māmiņa, raud meitiņa,
Abas raud: tukšs pūriņš;
Visu vilnu, visus linus
Tēvs savija pineklos.
82 [Demenes Il].

40086.

Riet, rudzīt, lielu krūmu
Mazajā tīrumā;
Dar', māsiņa, lielu pūru
Mazajos bāliņos.
3 [Adulienas Md].

40087.

Rotaliņa rotas raud
Pūriņā gulēdama.
Naraud gauži, rotaliņa,
Gan tu pati negulēsi.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

40088.

Šiuņ māmeņ, vjar, māmeņ,
Lic pyureņa dybynā;
Ka naleiss pyureņī,
Svīd par seji klēteņī.
Byus tovam myužeņam,
Gotovūs gabaleņu.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

40089.

Saka mani sveša māte,
Ne vērpjot, ne aužot:
Man pūriņis aizkrāsnē,
Būs kaķam vezumiņš.
198 [Krustpils D].

40090.

Sēdi, brāļa līgaviņa,
Kā sēd mana māmuliņa;
Liec manā pūriņā,
Kā liek mana māmuliņa.
48 [Bērzaunes Md].

40091.

Sirdim svīžu lynu kraklus
Dziļā pyura dybynā,
Koleidz maņ Dīvs devja
Pa pruotam oruojiņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

40092.

Seiksti lyni, bolti lyni,
Cikom pyuru pīlūcēju;
Ka pyureņu pīlūcēju -
Vēļ seikstuoki, vēļ boltuoki.
605 [Skolas].

40093.

Sīkstu linu, baltas vilnas,
To, bāliņ, man vajag(a):
Sīksti lini, balta vilna,
Tie pūriņu pildināj(a).
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

40094.

Sprēžu, sprēžu, steidzu, steidzu
Savu linu kodeļiņ',
Citas meitas sasprēdušas,
Man pūriņis nedarīts.
Citām jāja precenieki,
Es pa krāsni plīkšķināj'.
146 [Jaungulbenes Md].

40095.

Stāvu stāv pūriņā
Mātes austas villainītes;
Ar' es biju audējiņa,
Man tik stāvu nestāvēja.
241 [Lubānas Md].

40096.

Steidzies drīz, tu tautieti,
Kam tik ilgi kavējies?
Klētij grīda ielīkusi
Māsas pūra vietiņā.
605 [Skolas].

- 147 -

40097.

Steigusēs māmuliņa
Tai meitiņai pūru šūt;
Viena zeķe noadīta,
Otra aitas mugurā.
358 [Rugāju Abr].

40098.

Steidzama lītiņa,
Doroms pyuriņš;
Laižama muosiņa
Tautiņuos.
326 [Preiļu D].

40099.

Šuvu kreklus nevelētus,
Liku pūra dibenā;
Kad es liku izvelētus,
Teica vecus iznesātus.
263 [Mēmeles Jk].

40100.

Taisa pyuru cytos meitas,
Taisa muna ļaudaveņa;
Jaunas meitas buoliņūs,
Ļaudaveņa veiriņam.
389 [Silajāņu Rz].

40101.

Tautu dēli lielījāsi
Ņemt man pūra atslēdziņu.
Ne tev manis pašas vajag,
Ka tev mana pūra vajag.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

40102.

Tautiets mani lūgšus lūdza,
Lai es eju tautiņās;
Es nevaru, es nevaru,
Man nav pūrs pielocīts.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

40103.

Tautu meita lielījās
Pilnu pūru pielocīt;
Viens cimdiņš pūriņā,
Otrs aitai mugurā.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

40104.

Tautu meita lielījās,
Trīs pūrīni klētīnā;
Vienā bija veca vīze,
Otrā bija veca aukla,
Tai trešā pūrīnā
Veci auti mētājās.
192 [Kosas C].

40105.

Tautu meitai pūru kala,
Visi meži līgojās:
Žīds ar zāģi, vells ar vīli,
Vīlē pūra atslēdziņu.
236 [Līvānu D].

40106.

Taup', meitiņa, savas rokas,
Salā pūru velēdam(a);
Lai velē vīramāte,
Tai "saulīte" vakarā.
396 [Skrīveŗu Rg].

40107.

Tec, upīte, neviļņo,
Ļauj zivtiņām rotāties;
Jāj, tautieti, nesteidzies,
Ļauj pūriņu pielocīt.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

40108.

Tekam abi, bāleliņi,
Mežiņā liepu lobt:
Tev vajaga arklam balsta,
Man pūriņam dibeniņa.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

40109.

Tik ilgāmi ganos dzinu,
Līdz pūriņu pielocīju;
Kad pūriņu pielocīju,
Tad māmiņai atsacīju.
605 [Skolas].

40110.

Tad as īšu tauteņuos,
Kad tjaleišu pīaudzēšu,
Kad tjaleišu pīaudzēšu,
Smogu pyuru pīlādēšu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

40111.

Trīs deviņas samta rozes
Zied uz meitu pūra lādes;
Tādas pašas villainītes,
Kādas rožu apvārksnītes.
605 [Skolas].

40112.

Trīs sarkanas rozes zied
Uz tā mana pūra vāka:
Trīs deviņi tēvu dēli
Gaida mani uzaugot:
Trīs vēveŗi, trīs skrodeŗi,
Trīs sudraba kalējiņi.
3 [Adulienas Md].

- 148 -

40113.

Treis vosoras gonūs guoju,
Treis pyureņi pīluodēju:
Vīnā cymdi, ūtrā zjačys,
Trešā boltas vylnoneites.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

40114.

Tukša pūra nevedīšu,
Brāļam kauna nedarīšu;
Raudās brālis sētiņā,
Smiesies ļaudis tautiņās.
184 [Ķēču Rg].

40115.

Tu, meitiņa, nezināji,
Kas manā klētiņā:
Man klētiņā vadzītī,
Bodī pirkta pātadziņa;
Ar to savu tautu meitu
Pa prātam izmācīšu.
605 [Skolas].

40116.

To neviens nezināja,
Kas manā pūrīnā:
Zilas bantes, zaļas bantes,
Mazu bērnu cepurītes.
355 [Rucavas Lp].

40117.

Uz trejām robežām
Treju pūru darināja:
Nītaurieši kreklus šuva,
Jaunpilieši paladziņus;
Mūsu pašu annēnieši
Vainadziņus darināja.
184 [Ķēču Rg].

40118.

Uz akmeņa sādādama,
Boltas vuškas ganīdama,
Es pyuriņu pīlūcīju,
Ar kuojiņu pīmeidama.
579 [Viļāni Rz apr.].

40119.

Vai, tautiet, neredzēji,
Kādu pūru es darīju:
Sestdien gāju, svētdien nācu.
Asariņas slaucīdama;
Gana baltas villainītes
Asarām samirkušas.
72 [Cesvaines Md].

40120.

Voi tuodēļ maņ nabeja,
Kad es loba nanasuoju?
Ir munā pyureņā,
I lūceita, nalūceita.
579 [Viļāni Rz apr.].

40121.

Vai tu cieti, bāleliņi,
Kā māsiņa dzīvi kopa:
Māsa dara pilnu pūru,
Par dzīvīti nebēdāja.
545 [Krustpils D apr.].

40122.

Veca veca tā meitiņa,
Veca krija pūru šuva;
Pelēkšņot pelēkšņoja,
Dieveŗiem nesājot.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

40123.

Vedama meitiņa,
Steidzams pūriņš,
Ceplī vietiņa
Kaltējama.
198 [Krustpils D].

40124.

Vediet, tautas, to meitiņu,
Tā meitiņa sen vedama;
Tai pūriņš vāku spēra,
Klētei grīda ielīkuse.
604 [Dažādi iesūtītāji].

40125.

Vienu kārtu cimdu liku,
Otru baltu villainīšu;
Sak' tautiņas redzēdamas:
Pilns pūriņš raibu cimdu.
198 [Krustpils D].

40126.

Viens pats cimdiņš man pūrā,
Otrs aunam mugurā.
Pie krāsniņas piespiedos,
Muguriņu sasildīju;
Ja tautietis pūru prasa,
Lai krāsniņa atbildēja.
605 [Skolas].

40127.

Viju asu pātadziņu,
Liku pūra dibenā,
Lai varētu tautu dēls
Ik rītiņus šmikšķināt.
378 [Seces Jk].

- 149 -

40128.

Veju garu pātadzeņu,
Lyku pyura dybynā;
Byus maņ sovu oruojeņu
Ik reiteņu plucynuot.
143 [Jāsmuižas D].

40129.

Villainītes mani bāra,
Pūriņā gulēdamas,
Kam tās baltas nevelēju,
Kam nesedzu mugurā.
183 [Kazdnagas Azp].

40130.

Villainītes mani rāja
Pūriņāji gulēdamas;
Taupīdama sataupīju
Netiklim nospārdīt.
183 [Kazdnagas Azp].

40131.

Visu nakti nosēdēju
Uz pūriņa raudādama:
Nav manā pūriņā
Viena krietna gabaliņa;
Piebraucīju ievu ziedu,
Uzklāj' baltu vilnainīti.
605 [Skolas].

40132.

Vysi soka, vysi soka:
Ej pi veira, ej pi veira!
Ni vīns to i naprasēja:
Voi ir peurs pīdareits.
466 [Vārkavas D].

40133.

Vai es kalpa verga dēļ
Sav pūriņu pielocīju?
Ai Dieviņ, es negribu
Melnu galvu arājiņu.
195 [Kraukļu Md].

40134.

Velējosi, skalojosi
Labas upes maliņā;
Pamanīj's(e) dēla māte,
Nāk pūriņu raudzīties.
396 [Skrīveŗu Rg].

40135.

Vuciniņa lipiņā
Pīcas boltas vylnuonītes;
Muna pyura dybynā
Puse gaudu asariņu.
605 [Skolas].

40136.

Zīļu rotiņa raudāja,
Pūriņā gulēdama;
Zīļu rota gan bij skaista,
Pate graša nemaksāja.
241 [Lubānas Md].

40137.

Ziedi zili, ziedi zaļi,
Bāleliņa linu druva!
Būs manā pūriņa
Zili, zaļi gabaliņi.
605 [Skolas].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu