SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

k) Auž palagus, segas, dvieļus, jostas, dažādus audumus

7479.

Es izaužu paladziņu
Pusi linu, pus' pakulu:
Zinājos ar tautieti
Visai mīļi nedzīvot.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Puspalaga linu šuvu,
Otru pusi pakuliņu:
Zinājos ar tautieti
Laba mūža nedzīvot.
131 [Mēŗa muižā (Mēŗa pag. Vlk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7480.

Es neiešu rijas kult,
Man deviņi bāleliņi;
Es neiešu tautiņās
Bez deviņi paladziņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7481.

Es tev lūdzu, vēverīti,
Aud man puķu paladziņu;
Trīs gadiņu tautu dēlis
Rīgā gultu kaldināja.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

1. Zīle zīle, žube žube,
Aud man dreļļu paladziņu:
Es dzirdēju tautu dēlu
Rīgā gultu dreijājot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7482.

Izaud manim, māmuliņa,
Smalku skuju paladziņu,
Jau vakar saderēju
Ar bargo tēva dēlu.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

7483.

Linu linu, ne pakulu
Man deviņi paladziņi;
Ne tam tautu neveikļam
Tos deviņus sagulēt.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Lina lina, ne pakula
Man deviņi paladziņi.
Vis's deviņus nogulēju,
Ar nelieti dzīvodama.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

7484.

Linu vilka, linu auda
Tautu meita paladziņu:
Šķitās man mārša būt,
Bāliņam līgaviņa.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

74841.

Man brālīši vēverīši,
Rakstīdami dvieļus auda,
Rakstīdami dvieļus auda,
Grozīdami paladziņus.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

7485.

Skuju skuju, vēverīti,
Auž man skuju paladziņu;
To es klāšu pirmo nakti,
Ar tautieti gulēdama.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Sīku skuju lakstīgala
Auž man skuju paladziņu;
To uzklāšu tautiešam
Pirmo nakti gulēt iet.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

7486.

Es noaudu gultas deķi
Zeltītām kantītēm;
To apsegšu tautu dēlu
Pirmo nakti gulēdama.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

7487.

Man iesviede kumeliņš
Sniega piku kamanās;
Ai Dieviņ, nu es būšu
Sniega deķu audējiņa.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

7488.

Man rādīja tautu dēlis
Kā ozolus bāleliņus,
Lai es aužu linu dvieļus,
Pie ozola mērīdama.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 96 -

7489.

Tīšām audu rupjus dvieļus,
Tos es kāršu brālīšam,
Kam brālītis linus sēja
Cietā mālu kalniņā.
190 [Kuldīā].

7490.

Aud, māmiņa, platu jostu,
Šūdin' šauru vainadziņu:
Pate jostu nonesāju,
Tautas ņēma vainadziņu.
412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

7491.

Māsa auž, māte šļūc,
Vecāmāte šķeterē;
Drīz būs mūsu dieveŗam
Visas drēbes mugurā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7492.

Trīcēt trīc, skanēt skan
Jaunu meitu istabiņa:
Auž jostiņas, apaudiņas,
Auž baltās villainītes.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Rībēt rīb, klaudzēt klaudz
Meitu mātes istabiņa:
Auž jostiņas, paķelītes,
Auž baltās villānītes.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

39795.

Adatiņa, maza sieva,
Diža darba darītāja;
Tā apģērba dižus, mazus,
Tā apģērba nomirušus.
94 [Dunikas Lp].

39796.

Aizadedzu gaŗu skalu,
Sēžu ilgi vakarā;
Deviņi dieveŗi,
Ni viena krekla.
263 [Mēmeles Jk].

39797.

Aitiņai bij balts jēriņš,
Pelēkām kājiņām;
Es noaudu villainīti,
Pelēkām maliņām.
Kad uzsedzu mugurā,
Kā bajāra mēlenīte.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

39798.

Andriv, bruoļ', ūzuliņ,
Kū tei tova muote dora?
Kraklus šyun rakstīdama,
Nū Dīviņa vīsus gaida.
168 [Kalupes D].

39799.

Atraitns, manis bāleliņis,
Visupirmu bildināj';
Nu, atraiša gaidīdama,
Aužu baltas villainītes.
241 [Lubānas Md].

39800.

Audi, audi, meti, meti
Dīveņam paladzeņi;
Tautu [zalta?] škīts, vara neit's,
Sudrabeņa systaveņas.
389 [Silajāņu Rz].

39801.

Aud, mammiņa, ko auzdama,
Aud man kuplus lindraciņus!
Lai es eju, kur iedama,
Vilni meta pakaļā.
373 [Sarkaņu Md].

39802.

Aud, mammiņa, ko auzdama,
Noaud skaistu lūka jostu!
Lūka josta ielīgoja
Pati pirmā tautiņās;
Pati pirmā tautiņās,
Tautu dēla pagalmā.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

39803.

Aud, meitiņa, tievu, resnu,
Liec pūriņa dibenā!
Gan atrassi tautiņās
Tieva, resna valkātāja.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

39804.

Balta, balta man aitiņa,
Es izaužu vilnānīti;
Daudzi tautas karināju
Ar baltām vilnānēm.
127 [Grostonas Md].

39805.

Baltus kreklus šūdināju
Trejādiem ielokiem;
Trejādiem ielokiem,
Daugavieti gaidīdama.
Man atnāca arājiņš
Par trejiem robežiem.
263 [Mēmeles Jk].

- 97 -

39806.

Beidzamās rozes sēju,
Beidzamās magonītes;
Beidzamās villainītes
Auž māmiņa raudādama.
72 [Cesvaines Md].

39807.

Bij aitiņas, bij vilniņa,
Māku pati darināt.
Piecas baltas villainītes
Saujiņā salocīju.
338 [Rankas C].

39808.

Bij(a) man, bij(a) man,
Vēl vairāk vajadzēja:
Bij(a) man linu krekli,
Vajag baltas villainītes.
560 [Rīga ].

39809.

Bij man sīku kamoltiņu
Brangu vēršu vezumiņš
Sasavilku audekliņu
Daugaviņas gaŗumā.
198 [Krustpils D].

39810.

Būt' aitiņa bez kakliņa,
Audeklītis bez galiņa;
Ka aizietu tautiņās,
Tad dzīvotu bez bēdiņas.
286 [Nītaures Rg].

39811.

Cik tēvam dēlu auga,
Tik aug lazdas kārklienā;
Cik mātei meitu auga,
Tik jāauž baltas villainītes.
263 [Mēmeles Jk].

39812.

Dieveram kreiklus šuvu,
Miglā diegus bālināju;
Māsīcei, skrinacei(?),
Cūku saru vilnainīte.
604 [Dažādi iesūtītāji].

39813.

Dieveram kreklu šuvu,
Pie stumbura mērīdama;
Visi mani dieverīši
Dzelteniem matiņiem.
148 [Jaunpiebalgas C].

39814.

Dod, Dieviņ, man aitiņas:
Vien balt, otr mell;
Es noaud villainīt
Pelēkam malenem.
445 [Ugāles Vp].

39815.

Dod, Dieviņi, man aitiņu,
Jel bitītes lielumā.
Jau man bija panikuši
Svešas mātes pubulīši.
338 [Rankas C].

39816.

Drīzi man vajadzēja,
Drīz pasteidza māmuliņa:
Vakarā vilnu kārsa,
Rītā sedza villainīti.
198 [Krustpils D].

39817.

Es negribu diža vīra
Ne savam sirdsēstam:
Visa siena audekliņa
Uz vienām biksītēm.
589 [Kuldīgas apr.].

39818.

Es pats beju bandinīks,
Muna sīva dutka;
Audja maņ kraklys,
Škatarātys dzejis.
605 [Skolas].

1. Es pots reslis,
Sīva muna ducka;
Audja man kraklus,
Škatarātu dīgu.
605 [Skolas].

39819.

Es to savu mīļu māsu
Liepu lejā audzināju;
Liepu lapu kreklus šuva,
Kļava lapu paladziņ'.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

39820.

Es sašuvu tādu kreklu:
Deviņiemi gabaliem;
Dievs man deva tautu dēlu
Deviņiemi amatiem.
241 [Lubānas Md].

- 98 -

39821.

Es šķietu: prievatus
Sen sagraizīju;
Nu tikai graizīju
Mūs' brāļa klētē.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

39822.

Es tev došu eiducīnu,
Nosapērci adatīnu;
Nosapērci adatīnu,
Sasašūv lindracīnu.
94 [Dunikas Lp].

39823.

Gūdam šyvu lynu kraklus,
Gūdam lynu snuotinīti;
Lai jam maņi lynu puiss,
Lynu iuzu nosuotuojs.
143 [Jāsmuižas D].

39824.

Izaud man, māmuliņa,
Ābolainu villainīti;
Es redzēju tautiešam
Ābolainu kumeliņu.
224 [Lielvārdes Rg].

39825.

Izaud man, māmulīte,
Pupu ziedu villainīti;
Kam tu mani apsolīji
Pureniņa dēliņam.
192 [Kosas C].

39826.

Īva zīd, īva zīd,
Aud, māmeņa, vylnuoneiti!
Kai līpai man izaugt,
Kai īvai nūzīdjāt.
170 [Kapiņu D].

39827.

Īvas zīd, īvas zīd,
Māmiņ, audi vilnainītes.
Kab (es tai) zīdātum,
Kai īviņa pagalminā.
605 [Skolas].

39828.

Es bij' mudra vērpējiņa,
Man' bāliņi audējiņi;
Tādu auda audekliņu,
Kā ezera ledutiņu.
605 [Skolas].

39829.

Izvendīgi priedi dēju,
Izvendīgi ozoliņu;
Izvendīgi [Izvendīga] mātes meita
Man krekliņu audējiņ(a).
241 [Lubānas Md].

39830.

Zūdeitū kūku ciertu,
Zūdeitū nūdzenēju,
Zūdeituo muotes meita
Maņ krekleņu šyudynoj.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

39831.

Ganos dzinu, kreklus šuvu,
Pie ozola mērīdam(a).
Ja nāk tautas, lai tad nāca
Kā ozola gaŗumīnu;
Kā ozola gaŗumīnu,
Kā ozola resnumīnu.
39 [Bārtas Lp].

39832.

Kad es būtu zinājusi
Kunga dēlu arājiņu,
Es būt' savus linu kreklus
Bez apkekles [apkakles] pašuvusi.
545 [Krustpils D apr.].

39833.

Kas kait Stabu meitiņām,
Zīda rotu nenesāt:
Stabi vērpa, stabi auda,
Stabi diegu šķeterēja.
378 [Seces Jk].

39834.

Kā zīdu vērpu,
Kā slēšu audu,
Kad lik pi vāl,
Kā cit drān.
445 [Ugāles Vp].

39835.

Krustumāte, krustumāte,
Auž baltās villainītes;
Kad es iešu tautiņās,
Ko tu segsi mugurā?
104 [Ēdoles Vp].

39836.

Lasu puķes, viju kroni,
Ieš' dieveŗa raudzīties:
Kā varēju kreklus šūt,
Pēc dieveŗa augumiņ(a).
119 [Gaujienas Vlk].

- 99 -

39837.

Linu linu, ne pakulu,
Man deviņi paladziņi;
Svaiņa mesti, ne bāliņa,
Man deviņi dalderīši.
127 [Grostonas Md].

39838.

Līcit, tautas, man vaļeņu,
Dūd, Dīveņ, veseleibu;
Nyule grib(u) ar māršom
Nīdruos aust vylnuonītes.
605 [Skolas].

39839.

Lielu gaŗu kreklu šuvu,
Pie ozola mērīda(ma);
Tam netika, kam gribēju,
Kalpam devu raudādama.
605 [Skolas].

39840.

Viena [Vienu] šuju linu kreklu,
Visapkārt rakstīdama;
Kam domāju, tam netika,
Kalpam devu raudādama.
114 [Gaiķu Kld].

39841.

Lelos meitas kraklus auda,
Mes, mozuos, paladziņus;
Lelos meitas tautuos guoja,
Mes, mozuos, ponuoksnūs.
389 [Silajāņu Rz].

39842.

Leluos meitas lynus sprēdja,
Mes mozuos pakaliņas;
Leluos meitas kraklus audja,
Mes mozuos paladziņus.
143 [Jāsmuižas D].

39843.

Liela rada, liela rada -
Dindēt dindēja,
Maza rada, maza rada -
čūkstēt čūkstēja.
46 [Beļavas Md].

39844.

Liepu lapu kreklu šuvu,
Kļavu lapu paladziņu;
Kļava lapu paladziņu,
Lazdu lapu villainīti.
286 [Nītaures Rg].

39845.

Liepu lapu kreklu šuvu,
Kļavu lapu paladziņ(u).
Ne man tēva arājiņa,
Ne māmiņas audējiņ's.
119 [Gaujienas Vlk].

39846.

Lyni, lyni, muni lyni,
Zalta pūga galiņā;
Tai izaužu audekļeņu,
Kai tū zalta gabaleņu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

39847.

Linu linu, ne pakulu
Mani pieci paladziņi;
Dod, Dieviņ, labu mūžu
Visus piecus nogulēt.
605 [Skolas].

39848.

Liepas čaukst, liepas čaukst,
Kas (tās) liepas čaukstināja?
Es savam brālīšam
Liepu lapu kreklu šuvu.
192 [Kosas C].

39849.

Man māmiņa izaudusi
Dancojamu lindraciņu.
Citam pieci, citam seši,
Man deviņi gabaliņi;
Dancodama tautu dēlu
Sitināju lindrakā.
355 [Rucavas Lp].

39850.

Man māmīna izauduse
Dancājamu lindrucīnu;
Zirnājiemi apmetuse,
Pupājiemi atauduse.
39 [Bārtas Lp].

39851.

Maza mana līgaviņa,
Kā tā sila vāverīte;
Šķiltuvē kreklus auda,
Visi ļaudis brīnījāsi;
( Visi ļaudis brīnījāsi,)
Vai varēja to darīt.
373 [Sarkaņu Md].

39852.

Moza muna līgaviņa
Šķiltavainus kraklus auda,
Ļaužiem lielais brīnumiņš:
Kā dzenītis trikšķināja.
377 [Sāvienas Md].

- 100 -

39853.

Maza maza meitiņa
Audekli meta;
Mazs mazs puisītis
Lūkojās.
347 [Rendas Kld].

39854.

Moza moza meitenīte
Šolkim kraklus šyudynuoja;
Patecēja zam karūga:
Tei byus loba nesējiņa.
414 [Stirnienes Rz].

39855.

Muoku, muoku, tai namuoku,
Kai muok muna muomuleņa:
Vušku cierpt namuocēju -
Sešu neišu audakleņa.
314 [Pildas Ldz].

39856.

Muoku, muoku, tai namuoku,
Kai muok muna ļaudaveņa:
Vokorā vuškys cierpa,
Reitā audja vylnuoneitis.
466 [Vārkavas D].

39857.

Lai (tā) ietu man darbiņš,
Kā manai māmiņai:
Vakarā vilnu kārš,
Rītā auž villainīti.
281 [Neretas Jk].

39858.

Šķīrās manai māmuliņai,
Man, meitiņai, nezašķīrās;
Vakarā villu prēda,
Rītā sega villainīti.
46 [Beļavas Md].

39859.

Māte auda lindraciņus,
Kam tā auda, kam neauda?
Mazajai meitenei,
Savai govju ganītei.
82 [Demenes Il].

39860.

Meža molā dzeivuodama,
Myuožam bādas naredzēju:
Viļceņš sprēdja, lopsa audja,
Vuoverīte čaučis tyna.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

39861.

Meža māte putnu dēļ
Gaŗus kokus audzēj' [audzināja];
Meitu dēļ māmuliņa
Gaŗus auda audekl(iņ)us.
378 [Seces Jk].

39862.

Nebēdāja mans brālītis,
Kad pelēka diena ausa;
Man ir tāda līgavīna,
Zvaigžņu deķu audējīna.
94 [Dunikas Lp].

39863.

Netīšami es iegāju
Pārnovada pagalmā.
Skanēt skan, trīcēt trīc
Jaunu meitu istabā:
Auž jostiņas, vērpj dzijtiņas,
Auž baltajas villain(īt)es.
147 [Jaunlaicenes Vlk].

39864.

Nu kurīnes tuos meiteņes,
Kur auž skaistus paladziņus?
Tuos bej gudras muotes meitas,
Kur auž skaistus paladziņus.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

39865.

No maliņas, no stūrīša
Loki, māte, vilnainīti;
No maliņas tie ļautiņi,
Kuŗi mani bildināja.
48 [Bērzaunes Md].

39866.

No tāsiem kreklus šuvu,
No astriem cimdus adu;
Eita, brāļi, lūkoties,
Kur jūs tādus dabūsiet?
378 [Seces Jk].

39867.

Ņemit mani, cīma puiki,
As muocēju labi šyut;
As muocēju labi šyut,
Labi muocēju izjaukt.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

39868.

Patīk man tā meitiņa,
Smalku dvieļu audējiņa.
Patīk manim tas celiņis,
Smalkajām smiltiņām.
605 [Skolas].

- 101 -

39869.

Pi mammiņas dzeivādama
Druošu klaitu šoudināju:
Lai nevarēj' tautu dāls
Treis gadiņus cauri lauzt.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

39870.

Kam es audu diegu raibu,
Kam kurpītes šūdināju?
Tālu mans arājiņš,
Neredz laba valkājot.
487 [Vietalvas Md].

39871.

Plucinām baltu vilni,
Aužam baltas villainītes,
Liksim pūru dibenāi,
Dosim līdza sērdienai,
Tautiņās izvadīt.
443 [Turlavas Kld].

39872.

Puisīts sēž kalniņā,
Gaid' atnākam skroderīti;
Kad atnāca skroderītis,
Šuj puisim brūnus svārkus.
477 [Vecpils Lp].

39873.

Pūriņš baltu villainīšu -
Kur ir pati audējiņa?
Stāvi brīdi, pagaid' laika,
Šē būs pati audējiņa.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

39874.

Rudzim zīdi nūbyruši,
Mes, muoseņas, lasējom;
Mes, muoseņas, lasējom -
Aussim boltas vylnuonītes.
170 [Kapiņu D].

39875.

Steidz, māmiņa, trauc, māmiņa,
Manas baltas villainītes!
Gan gaidīja tautu dēli,
Solīj's vairsi negaidīt.
605 [Skolas].

39876.

Solīj' man raibas govis,
Solīj' baltas villānītes;
Nemīl man raibas govis,
Ne baltās villānītes.
241 [Lubānas Md].

39877.

Šyvu kraklu buoliņam
Nu deveņu gabaleņu,
Ka jis man i lynus devja,
Yudinīji mārcādams.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

39878.

Šuvu kreklus trejieloku,
Daugavieša gaidīdama;
Velns iespēra pilkalnieti
Dubļainām kājiņām.
263 [Mēmeles Jk].

39879.

Tautiešam kreklus šuvu
Pie ozola mērīdama;
Gaidu mieža [miežu] arājiņa
Pie ozola stumburiņ'.
378 [Seces Jk].

39880.

Tautīšami kraklu šyvu,
Ar štiškomi izstiškuoju;
Ka jis mani lynus devja
Bazumanā nasvārdams.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

39881.

Šuvu, šuvu tiešķēdama
Dieveram linu kreklu,
Lai tas mani mīļi sauca:
Māsiņ, brāļa līgaviņa.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

39882.

Šuvu kreklus tautiešam,
Ne tos devu bāliņam;
Došu tautu neveikļam,
Kas māmiņu bildināja.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

39883.

Tautu dēls man rādīja
Kā ozolus bāleliņus,
Lai es audu linu dvieļus,
Pie ozola mērīdama.
605 [Skolas].

39884.

Tautiešam kreklu šuvu,
Pie ozola mērīdama;
Gaidu jaunu arājiņu,
Pie ozola atnākot.
378 [Seces Jk].

- 102 -

39885.

Šuvējiņas, rakstītājas
Tautu mazas meitenītes:
Nolauzušas priedei skujas,
Raksta baltas villainītes.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

39886.

Tova sīva, muna sīva,
Mjas div bolty buoleleņi;
Tova sīva kraklus audja,
Muna sīva paladzeņus.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

39887.

Tuoļi pārkyunīts ducynuoja,
Tyvu nazkur speidē zibsnis;
Tuoļi Juonīša leigaveņa,
Nazkur auž vylnainīti.
591 [Ludzas apr.].

39888.

Tēvočam kreklu devu,
Mātīgai sagšu sedžu;
Dieveram kreklu devu,
Māsīcai villānīti.
241 [Lubānas Md].

39889.

Tiš tiš vistiņ,
Kaņep dārze;
Kam māt man aud
Kaņep krekl.
445 [Ugāles Vp].

39890.

Trauc māte, trauc meita,
Trauc vedamāja;
Sen meita vedama,
Villaiņu nav.
605 [Skolas].

39891.

Vjalc, buoleņ, muotis austu lynu kraklu,
Bez pīmatu mugurā;
Dūs tjav sova ļaudaveņa -
Ai lelom pīmatom.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

39892.

Velc, bāliņ, trejus svārkus,
Tev trejādas audējiņas:
Auž māmiņa, auž māsiņa,
Auž līgava dziedādama.
192 [Kosas C].

39893.

Visas pļavas upmalā,
Pilnas zīdu pavadienu;
Zirnēklītis sagšas auda,
Jaunajām māsiņām.
378 [Seces Jk].

39894.

Zeme reib, atbr(a)uc tautas,
Es gulēju dīnavydu;
Svešai muotei taidi dāli,
Kai uoriski ūzuliņi.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

39895.

Zaļa zāle, zaļa zeme,
Zaļa visu vasariņ';
Izaud manim, māmuliņa,
Zaļu ziedu vilnānīt'.
241 [Lubānas Md].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu