SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

h) Auž, raksta, pušķo villaines, sagšas

7404.

Adu cimdus, adu zeķes,
Nevar' pūra piedarīt;
Aužu baltas villainītes,
Drīz pūriņu piedarīju.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 1311 [Apē (Vlk)],
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vērpu, audu linu kreklus,
Nevar' pūru piedarīt;
Vērpu, audu villainītes,
Tad pūriņu piedarīju.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

7405.

Aiz upītes smukas meitas,
Platas auda villainītes,
Platas auda villainītes, -
Jāved viena bāliņos.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

7406.

Aitiņ mana sīksprodzīte,
Māte smalka vērpējiņa:
Piecas sagšas ielocīju
Vienā saujas ielejā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

7407.

Apsagulu, miegs nenāk,
Iesa- daudzi- domājos:
Iedomāju pūriņā
Bez ieloku vilnainīšu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7408.

Aud, māmiņa, biezu sagšu,
Daugavieši mani veda:
Uz Daugavas augsti kalni,
Auksti vēji vēdināja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

74081.

Aud, māmiņa, dadžu sagšu,
Ko segt dēlu māmiņai;
Es adīšu ērkšķu cimdus,
Ko dievaru sveicināt.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

7409.

Auž, māmiņa, sīkas raibas,
Tev meitiņa netikusi;
Sīkas raibas, tās piekrāpa
Visražanu tēva dēlu.
226 [Kandavā (Tl)].

- 90 -

7410.

Aud, māmiņ, steidz, māmiņ,
Man baltās vilnānītes!
Tautiets Dievu nominēja,
Sakās vaira negaidīt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7411.

Aud, māmiņa, trejas raibas,
Tev trejādas meitas bija.
Pirmajai diži raibu,
To ved tālu tautiņās;
Vidējai sīki raibu,
To tepat kaimiņos;
Pastarītei zīda raibu,
Ved vagares dēliņam.
190 [Kuldīā].

1. Māmiņai trīs meitiņas,
Trīs sagšiņas pūriņā.
Parād' man, māmuliņ,
Kuŗu dosi pirmajai!
- Skaista, balta, sīki raksti,
To es došu pirmajai,
To es došu pirmajai,
Tā ies tāļi tautiņās.
- Parād' man, māmuliņ,
Kuŗu dosi vidējai!
- Skaista, balta, vizuļota,
To es došu vidējai,
To es došu vidējai,
Tā ies jūras maliņā.
- Parād' man, māmuliņ,
Kuŗu dosi pastarei!
- Skaista, balta, lieli raksti,
To es došu pastarei,
To es došu pastarei,
Tā ies tuvu kaimiņos.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

7412.

Aud, māmiņa, vilnānīti,
Aud balto, pelēko:
Balto sedzu saulītē,
Pelēko migliņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7413.

Aud, māmiņa, villainīti,
Aud dvielīti galiņāi,
Kur slaucīšu asariņas
Tautu galda galiņāi.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

7414.

Auž, māmiņa, man sagšiņu,
Auž ezara platumā:
Zinām' man vīramāte
Bišozola resnumā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

7415.

Aud, māmiņa, villainītes
Ezeriņa platumiņu:
Es redzēju tautu dēlu
Ozoliņa resnumiņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

7416.

Aud, māmiņa, vilnainītes
Ezeriņa platumiņu:
Tautiņām(i) augsti kalni,
Lai nesalu ganīdama.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

7417.

Aud, māmiņa, villānītes
Sudrabiņa maliņām:
Tautu zeme akmeņota,
Guni šķīla staigājot.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7418.

Aud, māmiņa, villainītes,
Vienu sev, otru man;
Tavu abas godāsim,
Lai stāv manā pūriņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7419.

Bolta vuška jiuris muov'e,
Ni jei c'ērpta, ni mozguota;
Muna mām'eņa apc'ērpa,
Man' izaud'e vylnan'eiti.
429 [Kārsavas pag. (Ldz)].

7420.

Bija man, bija man,
Vēl vajaga, vēl vajaga:
Bija man piecas sagšas,
Vēl deviņu vajadzēja.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

7421.

Bija man, bija man,
Vēl vairāki vajadzēja:
Vēl vajaga tēvam krekla,
Mātei baltas villainītes.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

- 91 -

7422.

Divas esam mēs māsiņas,
Viena liela, otra maza;
Nevar mūsu māmuliņa
Kopā austi vilnainīšu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7423.

Dzenīts kala sausu koku,
Es rakstīju villainīti;
Vairāk mana rakstījuma,
Ne dzenīša kalumiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7424.

Iev' ar sievu runājās,
Kalniņāi stāvēdamas;
Ievai bija balti ziedi,
Sievai baltas villānītes.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 1311 [Apē (Vlk)].

7425.

Es izšuvu villātnīti
Deviņiemi dzīpariem;
Trīs vasaras tautu dēlu
Asarām raudināju.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

7426.

Es peic lin nebēdei,
Man liniņ nevajag,
Man deviņ vīr mās,
Tie grib vis villainit.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

7427.

Es šķitu sētplaci
Apsnigušu:
Tā tautu meitiņa
Villaines klāsta.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

7428.

Izaud man, māmuliņa,
Baltu puķu villainīti,
Kam tu mani pavēlēji
Pureniņa dēliņam.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7429.

Izaud man, māmuliņa,
Deviņgreidu villainīti:
Man atjāja tautu dēls
Deviņdanču kumeliņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7430.

Kad es gribu, tad es aužu
Sauļu virsu(?) villainīti;
Kad es gribu, tad paņemu
Jaunu puisi arājiņu.
70 [Briežos (Skujenes pag. C)].

7431.

Kam, māsiņa, tu rakstīji
Savas baltas villainītes?
- Tas, brālīti, mans godiņis,
Ka es biju rakstītāja.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

7432.

Ko padari, bāleliņ,
Ka neeju druviņā,
Sēdu tēva istabā,
Loku savas vilnānītes.
Trīs lociņi izlocīju,
Pie lodziņa sēdēdama,
Kamēr jāja lēnas tautas
Par lielo tīrumiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7433.

Kuplu loku villainīti,
Smagu laižu pūriņā,
Tādu ļaužu gaidīdama,
Kādi mani bāleliņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7434.

Labāk gāju sēņu lauzt,
Ne raibīšu darināt:
Sēnēm brāli pamieloju,
Raibīt' gul pūriņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7435.

Līst lietiņi margodami,
Margo mana villāniņa;
Man adīja māmuliņa
Margotāju villāniņu.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

74351.

Lūgšus lūdzu māmiņai,
Lai auž raibas villainītes:
Vagarītes līgaviņa,
Tā jau baltas nevalkāja.
1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)].

7436.

Māsiņ' ada seģenīti
Baltām linu šķiedriņām.
Jo strīpaina seģenīte,
Jo čaklāka adītāja.
396 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 92 -

7437.

Mātes austas villainītes
Stāvu stāv pūriņā;
Ir es aužu, darināju,
Man tik stāvu nestāvēja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7438.

Man bij trīs avitiņas,
Visas smalku vilnu dod;
No divām sagšas taisu,
No trešās lindraciņus.
396 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7439.

Mēs māsiņas sagājušas,
Vienus blēņus runājam,
Tā vārdiņa nesakām:
Puškosima villainītes.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7440.

Mūs' māsiņ' sēd apakš liep's,
Auda raibas villainītes,
Sārkans rožu vaiņedziņš,
Lai nebal saulītē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

7441.

Ne sācan neiesācu [neiesāču]
Villānīšu darināt,
Jau tautām tāda slava:
Ziedēt zied pūriņā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

7442.

Ne tie visi kumeliņi
Sniegu meta kamanās;
Ne tās visas mātes meitas
Vilnainīšu audējiņas.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

7443.

Pelēk' bija man aitiņa,
Pelēk' aužu villainīti;
Tā bij mana zīļu rota
Pretim dēlu māmiņai.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

7444.

Pļaviņā ganīdama,
Villānīti norakstīju.
Kādi ziedi pļaviņā,
Tād' manā villānē.
1311 [Apē (Vlk)].

7445.

Purā metu siena kaudzi,
Tai pārkaru nevajaga;
Ganam audu villāniņu,
Tai ieloku nevajaga.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

7446.

Puško, mārša, savas sagšas,
Lai stāv manas nepuškotas;
Es puškošu pavasari
Ar ābeles ziediņiem.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7447.

Puško, māte, savas sagšas,
Lai stāv manas nepuškotas;
Kuŗas zemes tautas jāja,
Tā puškošu vilnainītes.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7448.

Puške, māt, sov's sagš's,
Le stāv man's nepuškat's:
Man azgā dui bāliņ'
Rīgē pierkt dzīpariņ's.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

7449.

Puško, māte, savas sagšas,
Lai stāv manas nepuškotas;
Tavas segšu mugurā,
Savas likšu pūriņā.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

7450.

Raksta māte, raksta meita,
Nerakstītas villainītes;
Es rakstīt nemācēju,
Man rakstītas villainītes.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

7451.

Rakstāmies, mēs māsiņas,
Vienu rakstu villainīti,
Varbūt abas novedīs
Viena kunga maliņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7452.

Rakstiem aužu vilnainīti,
Kupliem galiem jostu pinu.
Kad pasedžu vilnainīti,
Tautu dēli lūkojās;
Kad apjožu es jostiņu,
Tautas nāca sētiņā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

- 93 -

7453.

Rakst', māsiņa, lielu rakstu
Jele vienu vilnānīti,
Ko tu segsi, aizgājuse
Lielajos dieveŗos.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7454.

Raksti, māte, sava sagšas,
Gan es savas norakstīšu,
Gan es savas norakstīšu,
Kumeliņu ganīdama.
224 [Kabilē (Kld)].

7455.

Rīta dēļ, ne vakara,
Apsegloju kumeliņu;
Sevis dēļ, ne tautiņu,
Aužu baltas vilnainītes.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7456.

Ruden zied viršņu kalni,
Pavasari dāboliņa;
Ruden māte sagšas auda,
Pavasari vilnainītes.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7457.

Sācien vien es iesāku
Sedzeniņus darināt,
Tautas vaļiņ' i nelika
Pagalam darināt.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7458.

Šis vaicāja, tas vaicāja,
Ko dar' mana māmaļiņa.
Vilnu kārse, vilnu vērpe,
Man sagšiņas darināja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7459.

Sienu mešu kaudzītē,
Tam jumtiņa nevajaga;
Snātnīt' audu, villainīti,
Tai vajaga dzīpariņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

7460.

Sīki zari, platas lapas
Mazajam bērziņam;
Mazajām māsiņām
Platas aužu villainītes.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

7461.

Sila zemes meitiņām
Adatiņu nevajaga:
Paņēmušas priedes skuju,
Raksta baltas villainītes.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7462.

Sit, māmiņa, aud, māmiņa,
Meitai baltas villainītes;
Sen tautieša kumeliņis
Mauru mina sētiņā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

7463.

Stūŗu stūrīts i mīlēja
Pelnītai vilnainei;
Visi vārdi sirdī guļ,
Visi darbi rociņā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7464.

Tautiņām augsti kalni,
Nolaidani tīrumiņi;
Nūle gribu audināt
Nolaidones(?) villenītes.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

7465.

Tecēšu sētā,
Sacīšu mātei,
Ko dara meitiņas
Ābeļu dārzā:
Vilniņu kārse,
Sagšiņas aude,
Ābeļu malciņu
Uguni kūre.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Pateikšu tēvam,
Pateikšu mātei,
Ko dara meitiņas
Apeņu dārzā:
Uguni kūra,
Rāceņus cepa,
Apeņu vītītes
Sadedzināja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

7466.

Tīrumnīces, klajumnīces
Aužas baltas villainītes;
Meža meitas nepatapa,
Atvasītes ravēdamas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 94 -

74661.

Trīsdesmit gadus augu,
Trīsdesmit villainītes;
Lai sviedrēja tautu dēlis
Trīsdesmit kumeliņus.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

7467.

Tu ietaļa, es ietaļa,
Aud'sim kopā villānītes;
Tu izsegsi, es izsegšu
Savam lopu ganiņam.
1311 [Apē (Vlk)].

7468.

Tu, māmiņa, nezināji,
Ko dar' meitas klētīnā:
Dzīpar's taisa, sagšas loka,
Vaiņadzīnus pīdināj'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

7469.

Vāverīte maza maza,
Žigla koka lēcējiņa;
Mūs' māsiņa maza maza,
Baltu sagšu audējiņa.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

7470.

Viena pati man aitiņa
Sarkanām kājiņām;
Es izaužu vilnainīti
Rakstīdama, locīdama.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

7471.

Celies agri, māmuliņa,
Pavērp smalku dzīpariņu,
Man pietrūka ielociņu
Pašai virsas vilnainei.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu