SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

g) Auž, šuj, raksta kreklus

7345.

Aud, māmiņa, man krekliņu
Ezeriņa platumiņ':
Es redzēju tautu dēlu
Ozoliņa resnumiņ'.
224 [Kabilē (Kld)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

7346.

Bija, bija, manim bija
Trīsdesmit linu kreklu;
Cimdu, zeķu, to nevaida,
To nemāku timerēt.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

7347.

Brālis manim linus sēja
Neartāja druviņā;
Es brālim kreklu šuvu
Nevelkamu mugurā.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

7348.

Brāļu māsa kreklu šuva,
Pie ozola mērīdama;
Tā sacīja mērīdama:
Dabūš' vīru kā ozolu.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

7349.

Daran' daiļu, balin' baltu
Manu linu arājiņu:
Kā gulbīši man krekliņi
Dziļāi pūra dibināi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7350.

Es pašuvu gaŗu kreklu,
Pie stumbuŗa stāvēdama.
Ja nebūs valkātāja,
Lai valkā stumburīts.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7351.

Es savam arājam
Gaŗu kreklu šūdināju,
Lai tam auga mieži rudzi
Arājiņa gaŗumā.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

- 86 -

7352.

Es savam bālīnam
Kāšim griezu linu krekl';
Savam miežu arājam
Rīgā pirktu bodītē.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

7353.

Es savam mīļajam
Vaskodama kreklus šuvu;
Dilt nedila valkājot,
Skan vālīte velējot.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

7354.

Ganos gāju, kreklu šuvu,
Pie ozola mērīdama:
Es redzēju tautu dēlu
Ozoliņa gaŗumiņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7355.

Ganos gāju, kreklu šuvu,
Pie ozola mērīdama:
Lai aug manis arājiņis
Ozoliņa gaŗumiņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)].

7356.

Ganos gāju, kreklu šuvu,
Pie ozola mērīdama:
Svešai mātei tādi dēli
Kā ozoli saauguši.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)].

7357.

Gonūs guoju, kraklu šyvu,
Pi stubura mērēdama:
Taids vacīs tys stuburs
Kai vacīs tautu dāls.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

7358.

Ganos gāju, kreklu šuvu,
Pie stumbena mērīdama;
I man ar gadījās
Kā stumbens arājiņš.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

7359.

Ganos gāju, kreklu šuvu,
Pie celmiņa mērīdama;
Nezināju, neredzēju,
Gaŗš tautieša augumiņš.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

7360.

Ganos šuvu pūra kreklu,
Nesēdēju krūmmalē,
Lai rasiņa neiebira,
Lai ieloki nepelēja.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

7361.

Kopā augām mēs māsiņas,
Vienu kopu dzīvojām:
Kopā audām linu kreklus,
Kopā dreļļu paladziņus;
Vienai bija nītes, strelles,
Otrai zelta atspolīte.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7362.

Kur tu augi, tautu dēlis,
Ka es tevi neredzēju?
Ganos tavu kreklu šuvu,
Gar ozolu mērodama.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7363.

Kur tu augi, tautu dēls,
Kad es tevi neredzēju?
Kā zināju kreklu šūt,
Kā rakstīt nēzdaudziņu?
342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7364.

Laid, māmiņa, tautiņās
Dieverīšu apraudzīt,
Lai zināju kreklus šūt,
Dižam dižu, mazam mazu.
Dižam šuvu rakstīdama,
Mazam vīli vīlēdama.
Dižs uzlika rakstu naudu,
Mazs paldies nesacīja.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7365.

Maza mana līgaviņa,
Šķiltavās kreklus auda;
Man pašam lieli prieki,
Ļaudīm lieli brīnumiņi.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

1. Maza maza, bet ačīga
Kalpa vīra līgaviņa:
Šķiltavās kreklus auda,
Uz laipiņas velējās.
389 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7366.

Maza maza meitenīte
Zīda kreklu šūdināja;
Patecēja zem karoga,
Dabūj' tāda valkātāja.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

- 87 -

7367.

Vietelviešu kreklus šuvu,
Precēs mani vietelvieši.
Trīs sieniņas vien savilku,
Trīs dzītiņas vien pārtrūka.
Ticiet mani, neticiet,
Dievvārdiņa neminēšu.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7368.

Pa zirgam loku liecu,
Pa labam vilcējam;
Pa puišam kreklu šuvu,
Pa labam nesējam.
424 [Barkavas pag. Rz].

7369.

Pirmajami dieveŗami
Šilkiem kreklu šūdināju;
Jau otrami, jau trešami
Ne ar vīli nevīlēju.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

7370.

Pirmo šuvu pūra kreklu,
Pie ozola mērodama,
Domādama tautu dēlu
Ozoliņa gaŗumā.
256 [Apguldē (Auru pag. Jg)].

7371.

Saulīt' mazu gabaliņu,
Man notika nelaimīte:
Man nolūza zeltadata,
Zīda kreklu vīlējot.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

7372.

Šūn, māmiņa, man krekliņu,
Liec pusīti tēraudiņa,
Lai tas man guni meta,
Svešu zemi staigājot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Šūn, māmiņa, man krekliņu,
Liec tēraudu vīlītēs:
Akmiņota tautu zeme,
Guni šķīla staigājot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7373.

Šūn, māmiņa, man krekliņu
Līdz kājiņu galiņiem,
Lai neredz sveši ļaudis
Manu ziedu nobirstam.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

7374.

Šuj, māmiņa, man krekliņu,
Negriez lielu kakla vietu,
Lai nebāza ciema puiši
Saltas rokas azotē.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

7375.

Šuj, māmiņa, man krekliņu
No uguns dzirkstelēm,
Lai sadega puišiem nagi,
Kas bāž rokas azotē.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7376.

Šuj, māmiņa, man krekliņu
No uguņa dzirkstelītes,
Lai deg nagi tautu meitai,
Manu kreklu mazgājot.
224 [Kabilē (Kld)].

7377.

Šuj, māmiņa, man kreklīšus
No uguns dzirkstelītes:
Sprādzin sprāga valodiņa,
Ar tautām runādama.
216 [Ventspilī].

7378.

Šuj, māmiņa, man krekliņu,
Šuj, raženi rakstīdama!
Vedīs mani caur ciemiņu
Pašā ciema galiņā;
Ciemiņā daudz meitiņu,
Nāks rakstiņu raudzīties.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

7379.

Šuj, māmiņ, man krekliņ'
Sīkajām siksniņām;
Trīs gadiņ' tautu dēls
Zobiem plēse raudādams.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

7380.

Šūn, māmiņ, man krekliņus,
Vienu krievu, otru leišu:
Dievis zina, kur noiešu,
Vai krievos, vai leišos.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7381.

Šuj, māmiņa, piecus kreklus,
Raksti vienu villainīti:
Tautietim pieci brāļi,
Viena veca māmuliņa.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

- 88 -

7382.

Šūn, māmiņa, smalku kreklu
Ar īsām piedurknēm,
Lai domāja ciema puiši:
Redz kur smalka šuvējiņa!
3161 [Līkuma Danenfeltes pag. (Sēļpils pag. Jk)].

7383.

Šuj, māsiņa, man krekliņu,
Šuj ražanu rakstīdama,
Lai raugās tautu meita,
Manu kreklu šūdinot.
224 [Kabilē (Kld)].

7384.

Šuvu kreklu brālītim,
Šuvu tautu dēliņam;
Brālītim līdzi dzinu,
Tautietim norakstīju.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1. Es sovam bruol'eņam
Raksteidama kraklu šivu;
Tautīšam, ragaņam,
Tam vuorškeņa nanūdzeiņu.
409 [Līksnas pag. D].

7385.

Šuvu kreklu ganīdama,
Pie ozola mērīdama:
Teic man ļaudis tautu dēlu
Ozoliņa gaŗumiņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7386.

Šuvu kreklu ganīdama,
Pie ozola mērīdama:
Gan zināju tautu dēlu
Ozoliņa gaŗumā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

7387.

Šuju kreklus ganīdama,
Pie ozola mērīdama:
Visi mani dieverīši
Kā ozoli izauguši.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

7388.

Šuvu kreklu krunkainīti,
Veļķēnieša gaidīdama;
Vells uznesa malēnieti,
Smalka krekla valkātāju.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

7389.

Šuvu kreklu, nerakstīju,
Ne jaunam(i) mani veda,
Atraitņam(i) mani veda,
Tas rakstītu nevalkāja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

7390.

Šuvu kreklus, nerakstīju,
Ne jauneklis tautu dēls;
Kad būt' jauns tautu dēls,
Pusītēm i locītu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7391.

Šuvu kreklu tautietim,
Pie ozola mērīdama;
Audz, tautieti, ja tev tīk,
Ozoliņa gaŗumā.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

7392.

Šuvu kreklu tautiešam,
Šuvu savam bāliņam;
Ar tautieti sabāros,
Ab' iedevu bāliņam.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

7393.

Šuvu vienu linu kreklu,
Šuvu visu vasariņu.
Dod, Dieviņi, tam kreklam
Pa prātam valkātāju.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

7394.

Šuvu vienu linu kreklu
Šuvu visu vasariņu.
Kam to šuvu, tam netika,
Citam devu raudādama.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

7395.

Šuvu vienu linu kreklu
Visu gaŗu vasariņu.
Pazūd diegi man rakstot,
Adatiņa vīlējot.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

7396.

Smalki vērpu, biezi audu
Dēliņami kaŗa kreklu,
Lai viņš mani pieminēja,
Svešu zemi staigādams.
226 [Kandavā (Tl)].

- 89 -

7397.

Tautiešam kreklu šuvu,
Pie brālīša mēru ņēmu:
Tautu dēlis, mans brālītis,
Abi vienu gaŗumiņu.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

7398.

Tautiešam kreklu šuvu,
Pie stumbura mērīdama:
Mazs bij mans arājiņš
Kā tas sila stumburiņš.
1311 [Apē (Vlk)].

7399.

Tautu dēlis man rādīja
Kā ozolus bāleliņus,
Lai es šuju linu kreklus,
Pie ozola mērīdama.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7400.

Tautu meita kreklu šuva,
Pie ozola mērīdama.
Vai tie mani bāleliņi
Ozoliņu resnumā?
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

7401.

Tautu meita kreklu šuva,
Pie stimbana mērīdama:
Gaŗi mani bāleliņi
Kā stimbani saauguši.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7402.

Vīratēvam kreklu šuvu,
Pie stumbura piemērīju,
Lai sakalta vīratēvs
Kā vecais stumburiņš;
Savas pašas mīļajam -
Pie zaļaja ozoliņa,
Lai tas auga, lai zaļoja
Kā zaļais ozoliņš.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

7403.

Cieti tinu linu kreklu,
Smagi laidu pūriņā,
Kamēr man gadījās
Pa prātam valkātājs.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu