SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

f) Aušana vispār

7320.

Apsamešu audekliņu
Daugaviņas gaŗumiņu;
Jau audām div' māsiņas,
Vēl palika trešajai.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 84 -

7321.

Apmešos audekliņu,
Nemācēju ienītēt.
Nogriezusi klaipa galu,
Ietecēju kaimiņos.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

7322.

Apsametu audekliņu
Simtu asu trīsdesmit.
Nenoaudu audekliņu,
Iztecēju tautiņās.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

7323.

Bij mun skaisti dzīpariņi,
Pate austi nemācēju;
Otram devu, tur palika
Mani skaisti dzīpariņi.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

7324.

Bite šuva, bite vēra,
Ko darīja kamenīte?
Māte meta, māte auda,
Ko darīja vedekliņa?
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7325.

Es ar savu māmuļīti
Kopā metu audekliņu;
Zin Dieviņis to dieniņu,
Kad mēs pušu dalīsim.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

7326.

Es būšu, māmiņa,
Skrodeŗa sieva,
Skroderim oderes
Audējiņa.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

7327.

Gāju, gāju ar tautām,
Atsagriežu celiņā:
Zinājos nemākot
četru nīšu audekliņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

7328.

Es samešu audekliņu
Daugaviņas platumiņu:
Es redzēju tautu dēlu
Kā resno ozoliņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7329.

Gaŗām mešu, gaŗām aužu,
Šķērsām liku pūriņā,
Ka varēju ritināt
Gaŗām Saukas ezariņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

7330.

Gaŗaudekla audējiņa,
Saujā naudas turētāja, līgo!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

7331.

Izmākušas tās meitiņas,
Kas ūdeņa maliņā;
Izmākušas laivu iet,
Audekliņu nemācēja.
224 [Kabilē (Kld)], 226 [Kandavā (Tl)].

7332.

Māku diet, māku lekt,
Māku puišus kaitināt;
Kad uzliku audeklīnu,
Apar [=apkārt] gāju raudādama.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

7333.

Muoku pate sīnu pļaut,
Muok' izkapti izstreiķēt,
Tiki vīn bāda beja,
Eglē kuopt [=aust stellēs] namuocēju.
409 [Līksnas pag. D].

7334.

Māte savu meitu teica,
Ka tā liela audējiņa;
Mātes meita nemācēja
Kaķei aust paladziņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

7335.

Man bij daudz kamolīšu,
Piecu vēršu vezumiņš;
Kau(t) man sava audējiņa,
Būtu pieci audekliņi.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

7336.

Maza maza mūs' [man'] māsiņa
Kā ezera rauduvīte;
Tādu auda audekliņu
Kā ezera ledutiņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)], 158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)], 166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)], 171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)],
190 [Kuldīā], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 2791 [Jaunsvirlaukā (Jaunsvirlaukas pag. Jg)], 300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)], 321 [Zasā (Zasas pag. Jk)],
325 [Secē (Seces pag. Jk)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 85 -

7337.

Neteic mani, māmuliņa,
Vēl es lietu nederēju:
Vēl es visu nemācēju
Sešu nīšu līdzināt.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

7338.

Priežu dēļ dravenieki
Gaŗu dzeini vīdenāja;
Meitu dēļ māmuliņa
Gaŗu vilka audekliņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

7339.

Saulīt' mani iemācīja
Puķu aust audekliņu.
Kad es gribu, es var' tapt
Muiženieka līgaviņa.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

7340.

Savilkos audekliņu
Daugaviņas gaŗumiņu;
Ni iet šurpu, ni iet turpu
Bez māmiņas padomiņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7341.

Slaucu govis, čurenēju,
Niju sviestu biķerī;
Kad iekāpu audeklā,
Dzijas vilku čukurā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

7342.

Skrīvers raksta grāmatiņu,
Es nītīju audekliņu.
Šķiries, manis audekliņš,
Kā skrīveŗa grāmatiņa.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7343.

Smalki vērpu mazumiņu,
Vairumiņa gribēdama.
Kas no mana vairumiņa,
Mazgi vien audeklā.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Vērpu, vērpu, smalcināju,
Smalku kreklu gribēdama.
Aiz tā liela smalkumiņa
Mazgi vien audeklā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

7344.

Vienu roku, otru roku
Pie grūtām dzirnavām;
Pie smalkā audekliņa
Ar abām rociņām.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu