SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

e) Ada cimdus, zeķes

7203.

Adām cimdus, adām zeķes
Mēs paš's divas ietaliņas:
Barga mūsu māsitiņa,
Dosim drīzi tautiņās.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

7204.

Adi, adi, tautas meita,
Man būs tavis adumiņš,
Visgraznie balti cimdi
Būs manā rociņā.
216 [Ventspilī].

7205.

Ad', māsiņ, raib's cimd's,
Ir ražan' valkataj',
Ir ražan' valkataj'
Tautiņās ūzauguš'.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

7206.

Adi, mana meitiņa,
Apraukdama,
Tevima zeķīte
Kā šlāpmicīte.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

7207.

Adi cimdus, adītāja,
Raksti cimdus, rakstītāja:
Vedīs tautas adītāju,
Rakstītāju kunga dēls.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7208.

Adi cimdus, tautu meita,
Neaud baltu vilnānīšu;
Jau tu pate gana zini,
Daudz ir manu bāleliņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7209.

Adi cimdus, tautu meita,
Pa manai rociņai;
Es tev pirkšu cepurīti
Pa tavai galviņai.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7210.

Adīt adu raibus cimdus,
Kam tie būs, kam nebūs?
Vai būs krusta nesējam,
Vai kapiņa racējam.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

7211.

Adīt adu raibus cimdus,
Ne, brālīt, tevis dēļ,
Adu tautu miglačam,
Asariņu dzērājam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

7212.

Adīt adu raibus cimdus,
Ne jel došu bāliņam,
Došu tautu miglačam,
Kas māmiņu bildinā.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

7213.

Adīt adu raibus cimdus,
Ne tos adu bāliņam,
Adu tautas dēliņam
Par vaiņaga ņēmumiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7214.

Adīt adu raibus cimdus,
Ne tos došu bāliņam,
Došu tautu miglačam,
Kas atjāja svētu rītu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 691 [Biržu pagastā (Madonā Md)].

7215.

Adīt adu raibus cimdus,
Ne tos došu bāliņam,
Tos es došu tautiešam
Par kumeļa seglojumu.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

7216.

Adu cimdus, adu zeķes,
Bet nezinu, kur dalīšu,
Vai dalīšu tautiņās,
Vai baltā smiltienā.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

1. Adu cimdus, košus rakstus,
To zin Dievis, kur dalīšu,
Vai dalīšu tautiņās,
Vai baltāja smilktenā.
Ja dalīšu tautiņās,
Tur es pate izdalīšu;
Ja baltāja smilktenā
Dalīs mana māmulīte,
Dalīs mana māmulīte,
Asariņas slaucīdama.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

7217.

Adu cimdus, adu zeķes,
Draugs adīja pāradiņus.
Kas no mana adījuma,
Kad es pati nemācēju?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 71 -

7218.

Adu cimdus, adu zeķes,
Neb es adu brālītim:
Brālītim cimdi, zeķes
Tautu meitas pūriņā.
276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

7219.

Adu cimdus, adu zeķes,
Neb es adu bāliņam,
Adu tautu dēliņam,
Kas mūžam maizi deva.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

7220.

Adu cimdus, adu zeķes,
Nevar' pūru piedarīt;
Pinu vīzes, viju auklas,
Tad pūriņu pielocīju.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

7221.

Adu cimdus, adu zeķes,
Pūrā liku nevelētus;
Pavasaru, tad velēšu,
Kad ieviņa balti zied.
216 [Ventspilī], 224 [Kabilē (Kld)].

7222.

Adu cimdus brālītim,
Adu tautu dēliņam.
Tie cimdiņi brālītim,
Kam rakstiņi sajukuši,
Kam māršiņa man neļāva
Gaiša skala dedzināt.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

7223.

Adu cimdus kākarainus,
Lieku pūra dibenā;
Citas meitas aizvedīs,
Vai es viena še palikšu?
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

7224.

Adu cimdus kulainīšus,
Kunga dēla negaidīju;
Kas gaidīja kunga dēla,
Lai adīja pirkstainiekus.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7225.

Adu cimdus kulainīšus,
Lieku pūra dibinā;
Atradīšu dzīvodama
Kulainīšu valkātāju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7226.

Adu cimdus kulainiekus,
Lieku pūra dibenā;
Gan tie man labi būs
Kumeliņa jūdzējam.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

7227.

Adu cimdus kulainīšus,
Lieku pūra dibenā;
Kad labās izvedīs,
Tad ar mani iedomās.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

72271.

Adu cimdus pirkstainiekus,
Kunga dēla gaidīdama;
Nevarēju sagaidīt,
Nu jāada dūrainīši.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

7228.

Vai Dieviņ, grūti kungi,
Grūti kungi, lepni puiši:
Sila sūņa cimdus ada,
Brūkle ogas ielociņ'(?).
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

7229.

Apsagāzās vācelīte,
Iztecēja kamolīši.
Mazākie brāleliņi,
Palīdziet salasīt!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7230.

Bija man, bija man,
Vēl vairāk vajadzēja:
Bija man cimdi, zeķes,
Vēl vajaga valkātāja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7231.

Bija manim, bija manim,
Vēl vajag, vēl vajag:
Bija manim dadžu cimdi,
Vēl vajaga ņātru zeķu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7232.

Brālītim cimdus adu,
Salasītus dzīpariņus;
Tautietim noadīju
Bodē pirktus dzīpariņus.
224 [Kabilē (Kld)].

- 72 -

7233.

Daru, daru pirkstainīšus,
Ne, bāliņi, tev darīšu.
Daru tautu nelietim,
Nelietīša māsiņai.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

7234.

Daru cimdus, daru zeķes
Tam vienam ņēmienam;
Būt' audusi villainītes,
Būt' visam mūžiņam.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

7235.

Daudz māsiņa cimdu ada,
Daudz naudiņas gribēdama;
Būt' māsiņa gudra bijse,
Izauduse villainītes.
216 [Ventspilī].

7236.

Diž' gaŗa rindiņa
Māmiņas meitu;
Viena pate zeķīte
Pūr' dubenā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

7237.

Div' muoseņas sasabuora,
Raibus cymdus adeidamas:
Vīna greib, ūtra greib
Muna bolta bruoleleņa.
406 [skat. 4190. (Jāsmuižas pag. D)].

7238.

Es adīju baltas zeķes,
Gulbenieša gaidīdama;
Velns atspēra oglenieti,
Melnu zeķu valkātāju.
1311 [Apē (Vlk)].

7239.

Es adīju raibus cimdus,
Bērziņā lūkojot;
Cik lapiņu bērziņā,
Tik raibumu cimdiņā.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

7240.

Es adīju raibus cimdus
Deviņiem kamoļiem;
Kam adīju, tam netika,
Pati gauži noraudāju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7241.

Es adīju raibus cimdus
Pa manami prātiņam,
Pa manami prātiņami,
Pa manāmi rociņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7242.

Es, brālīti, tavus cimdus
Ne puškošu, ne locīšu,
Kam cierīša man nedevi,
Nolīst mēļu līdumiņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7243.

Es būt' brūte šoruden,
Būt' launaga negulējse:
Paliek mani raibi cimdi
Saulītē neadīti.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

1. I es būtu šīgads brūte,
Kaut dienvida negulējse:
Ikām guļu dienasvidu,
Gaŗām tautas pajājušas.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

7244.

Es novērpu dzīpuriņus,
Upes malu ganīdama;
Pirkstainīšus cimdus adu,
Ka var svaiņus zadināt.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

7245.

Es savam arājam
Adīj' cimdus pirkstainīšus,
Adīj' cimdus pirkstainīšus,
Pie rociņas mērīdama;
Par bāliņu vien pasaucu,
Lai ļautiņi nerunāja.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

7246.

Es savam brūtgānam
Raibus cimdus noadīju,
Lai tas man neiebāze
Plikas rokas azotē.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7247.

Es savam mīļākam
Jēra vilnas cimdus adu,
Lai viņš mani tā mīlē,
Kā aitiņa sav' jēriņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 73 -

7248.

Es savam mīļajam
Raibus cimdus noadīju;
Apkārt liku sīkus rakstus,
Vidū savu sirdi liku.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

1. Es savam mīļajam
Trim dzijām cimdus adu:
Vienu zilu, otru mellu,
Vidū savu sirdi liku.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

7249.

Es savam mīļajam
Sila ziedu cimdus adu,
Lai viņš mani tā mīlēja,
Kā bitīte sila ziedu.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

7250.

Es savam mīļākam
Zilas zeķes noadīju,
Lai viņš mani pieminēja
Aiziedams, pārnākdams.
251 [Smukās (Remtes pag. Tk)].

7251.

Es savam mīļajam
Sviķalainus cimdus adu;
Metu acis, kur mezdama,
Met' uz viņa rociņām.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

7252.

Es savam mīļajam
Trim dzijām cimdus adu,
Lai rociņas nenosala,
Kumeliņu sedlojot.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7253.

Es savami mīļajami
Cimdus, zeķes noadīju,
Lai nesala kājas rokas,
Pie manima atnākot.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

7254.

Es savami tautiešami
Raibus cimdus noadīju;
Pate varu lepoties
Rakstītāmi zeķītēm.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

7255.

Es cimdiņus izadīju
Deviņiem rakstiņiem;
Ciema puiši nemācēja
Ne silītes izkapāt.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

7256.

Es cimdiņa neadīju
Bez dzeltāna dzīpariņa;
Atjās mans arājiņis
Dzeltāniem matiņiem.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

7257.

Es cimdiņa [cimdiņu] neadīju
Bez dzeltāna dzīpariņa,
Lai aug manis arājiņis
Dzeltāniem(i) matiņiem.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 424 [Barkavas pag. Rz].

1. Es cimdiņu neadīju
Bez dzeltāna, bez sarkana,
Lai aug manis arājiņis
Dzeltāniem matiņiem,
Dzeltāniem matiņiem,
Sarkaniem vaidziņiem.
63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

7258.

Es cimdiņus neadīju
Bez dzeltena dzīpariņa:
Mans maizītes arājiņš
Dzelteniem(i) matiņiem.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

7259.

Es cimdiņus neadīšu
Bez dzeltena dzīpariņa:
Zinu savu arājiņu
Dzelteniem(i) matiņiem.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

7260.

Es cimdiņu neadīju
Bez dzeltāna dzīpariņa:
Visi mani dieverīši
Dzeltāniem(i) matiņiem.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

7261.

Es cimdiņa neadīju
Bez sarkana dzīpariņa;
Es negāju tautiņās
Bez deviņi paladziņi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7262.

Es cimdiņu neadīju
Bez sarkana dzīpariņa:
Sarkanais dzīpariņis
Miglu meta pūriņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 74 -

7263.

Es cimdiņu neadīju
Bez smalkiem dzīpariem,
Lai varēju roku sniegt
Staltam tēva dēliņam.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

7264.

Es cimdiņus noadīju
No asiem dadzīšiem,
Lai varēju roku dot
Lepnam tēva dēliņam.
122 [Jaungulbenē (Jaungulbenes pag. Md)].

7265.

Es cimdiņus noadīju
No asiemi dadzīšiem;
Tie būs labi pie baznīcas,
Ko tautieti sveicināt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7266.

Es cimdiņus noadīju
No asiem dadzīšiem;
Tos es došu māsiņai
Tautu dēlu sveicināt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7267.

Es cimdiņus noadīju
No deviņi dzīpariņi;
Man atjāja tautu dēls
Deviņ' danču kumeliņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7268.

Es cimdiņu noadīju,
Vienu reizi mērīdama;
Es puisīti nolūkoju,
Vienu reizi redzēdama.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7269.

Es cimdiņus nodarīju,
Rociņā mērodama.
Kam darīju, tam netapa,
Žēl man sava darījuma.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7270.

Es cimdiņus nodarīju,
Uz rociņas mērīdama.
Kam darīju, tam darīju,
Arājam vien darīju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7271.

Ganīdama cimdus adu
Apaliem rakstiņiem;
Apals auga tautu dēls,
Apal' rakstu nesātājs.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

7272.

Gaŗas zeķes vien adīju,
Kunga dēla gaidīdama;
Vai [Ai] Dieviņ, kur nu likšu,
Nāk arāja māmuliņa.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

7273.

Gaŗas zeķes vien adīju,
Kunga dēla gaidīdama;
Velns uzspēra arājiņu,
Tupelīšu nesējiņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

1. Gaŗas zeķes vien nesāju,
Gaŗa vīra gaidīdama;
Dieviņš deve īsti īsu,
Stupelīšu nesātāju.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7274.

Gaŗas zeķes vien adīju,
Mēdzūlieša gaidīdama;
Vilks uzgrūda liezērieti,
Īsu zeķu valkātāju.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

7275.

Grib tautietis tādus cimdus,
Kā nemāku noadīt.
Brūte biju, kā nu iešu
Vairs pie cita mācīties.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

7276.

Ja grib tautas, lai ņem mani,
Man veicās roku darbs:
Par dieniņu cimdu pāru
Kā margot nomargoju.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

7277.

Jostu, zeķu man vajaga,
Gaŗu kreklu nevajaga:
Tautiešam piecas māsas,
Nav neviena bāleliņa.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

- 75 -

7278.

Kad man būtu div' aitiņas,
Viena balta, otra melna,
Es adītu raibus cimdus,
Kādus pate gribēdama.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7279.

Kam adīju gaŗas zeķes,
Kam kurpītes šūdināju,
Kad netiku tai vietā,
Kur es biju domājuse?
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7280.

Kam adīju raibus cimdus,
Ka nav daiļa nesātāja?
Gan es pate iznesāšu,
Malt iedama maltuvē.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

7281.

Kam, kalēj, važas kali,
Ne manam kumeļam?
Kam, meitiņa, cimdus adi,
Ne manai rociņai?
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

7282.

Kas kaitēja meitiņām
Raibu cimdu neadīt:
Jūra vērpa dzīpariņus,
Daugaviņa šķeterēja.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

7283.

Krustamāte man iedeva
Triju aunu pautu villu;
Iedodama piesacīja:
Adi cimdus brūtgānam!
158 (Nīcā).

7284.

Lai veicās, kas veicās,
Adīšana man veicās:
Par trīs gadi cimdu pāri
Kā margot(i) nomargoju.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7285.

Mazajam dieveŗam
Sīku rakstu cimdus adu:
Tas būs mans ormanīts,
Kad es braukšu tautiņās.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

7286.

Neadīju gaŗu zeķi,
Zinu īksu nesātāju:
Man atnāks no Ļaudones
Īksu zeķu nesātājs.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

7287.

Nesalstati man, rociņas,
Paši cimdu adītāji;
Lai salst tautu dēliņami,
Kam nav cimdu adītājas.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

7288.

Pieci pirksti cimdam adu
Pieci piekti vakariņi.
Tos es došu tautiešam
Pirmajā jājumā.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

7289.

Pieci vīri, pieci puiši
Taisa vienas ragutiņas;
Piecas sievas, piecas meitas
Ada vienus pirkstainīšus.
224 [Kabilē (Kld)].

7290.

Pirkstainīšu vien adīju,
Amatnieku gaidīdama.
Noplīst mani pirkstainīši
Arkla balstas galiņā.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7291.

Pirkstainīšus vien adīju,
Amatnieku gaidīdama;
Vells atspēra arājiņu
Dubļainām(i) kājiņām.
230 [Zentenē (Zentenes pag. Tl)].

1. Pirkstainīšus vien adīju,
Daugavieša gaidīdama;
Vells atnesa aizpurvieti
Dubļainām(i) kājiņām.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7292.

Pirkstainīšus vien adīju,
Amatnieku gaidīdama;
Velns atspēra kalpa puisi
Ar tiem darvas zābakiem.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1. Pumpuraiņus cimdus adu,
Laucenieku gaidīdama;
Velns atspēra meženieku
Ar tām kārkla vīzītēm.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

- 76 -

7293.

Pirkstainiekus vien adīju,
Kunga dēla gaidīdama;
Vai [Ai] Dieviņ, kur nu likšu,
Nu atnāca arājiņš.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

7294.

Pirkstainiekus vien adīju,
Kungu dēlus gaidīdama.
Dievs sodīja, velns norāva
Pirkstainieku valkātājus.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7295.

Pirkstainīšus vien adīju,
Kunga dēla gaidīdama.
Nāk arāja māmulīte
Ar pakulu bruncīšiem.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7296.

Pirkstainiekus vien adīju,
Kunga dēla gaidīdama;
Velns atspēra arājiņu,
Kulainīšu valkātāju.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

7297.

Pirkstainītes vien darīju,
Liepiņā sēdēdama;
Māršas vien sveicināju,
Brālīšos staigādama.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7298.

Pirkstainiekus vien adīju,
Tautu dēla gaidīdama.
Simtu pāŗu pieadīju,
Neviens mani neprecēja.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

72981.

Pirkstainīšus vien adīju,
Uz vācieti domādama;
Dūrainīšus neadīju,
Arājiņa negribēju.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

7299.

Pirkstainīšus vien adīju,
Uz vācieti domādama;
Par Dieviņa vēlēšanu
Top' arēja līgaviņa.
216 [Ventspilī].

7300.

Pirkstainīšus vien adīju,
Uz vācieti domādama;
Velns atdzina kalpa vīru
Lāpītāmi biksiņām.
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

7301.

Pirkstainīšus vien darīju,
Uz vācieti domādama;
Jods atdzina striķenieku,
Tam atdevu raudādama.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

7302.

Pirkstainīšus vien adīju,
Uz vācieša domādama;
Velns atspēra arājiņu,
Kas pirkstaiņus nevalkāja.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

7303.

Pirkstainīšus vien adīju,
Uz vācieti domādama;
Velns norāva to vācieti,
Paliek mani pirkstainīši.
396 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7304.

Pirkstainīšus vien adīju,
Cerēj' tapt vāciešam;
Top' arāja dēliņam, -
Būt' adījse dūrainīšus!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

7305.

Pusgaŗ's zeķes vien adīju,
Vāciešam taisījos;
Audu šaurus prievatiņus,
Vāciešam strumbantītes.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

7306.

Raibus cimd'eņus ad'eju,
Uz rūb'eža sādādama,
Rūbežnīka d'ēl'eņam
Sirdi vīn ādynuoju.
429 [Kārsavas pag. (Ldz)].

7307.

Raibus cimdus noadīju,
Piebaldzēna gaidīdama;
Atleinoja nēķeniets
Leinajāmi kājiņām.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

- 77 -

7308.

Šī devīta vasariņa,
Vienu pāri cimdu daru:
Zīda diegi, zelta rozes
Sudrabiņa lapiņām.
283 [Kroņa Vircavā (Vircavas pag. Jg)].

7309.

Šos cimdiņus brāļam došu,
Kas darīja uguntiņu,
Lai tas plēsa sausus skalus,
Lai deg gaiši uguntiņš.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7310.

Ziedi balta, ābelīte,
Ne tu ziedi manis dēļ,
Man pašai raibi cimdi
Zied pūrīna dubenāi.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

7311.

Sīku kāršu žogu pinu,
Lai sivēni nelodā;
Sīku rakstu cimdus adu,
Lai tautiņas nevaino.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

7312.

Sīvu nātru cimdus adu
Tautu dēlu sveicināt,
Lai pazina sīvumiņu
No rociņas devumiņa.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

7313.

Smuki ada tā meitiņa,
Tā būs mana līgaviņa,
Tai es došu sav' rociņu,
Savu zelta gredzentiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7314.

Uz robežas ganīdama,
Raibus cimdus noadīju;
Vai tādēļ gadījās
Robežnieku arājiņš?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7315.

Uz robežu stāvēdama,
Lielu rakstu cimdus rakstu.
Vai es būšu elējniece,
Vai lielā platonniece?
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

7316.

Vakarāi skalus plēšu,
Tūliņ zaļus dedzināju,
Raibus cimdus adīdama,
Pusvācieša gaidīdama.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

7317.

Visas meitas vīra grib,
Nemāk cimdu noadīt.
Adāt, meitas, cimdus, zeķes,
Tad jūs vīru dabūsiet.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Šādi bungas, tādi bungas,
Visi bungas sievu grib.
Sējat, bungas, miežus rudzus,
Tad jūs sievas dabūsiet.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

7318.

Cimd's, zeķ's vien darei,
Vāc' vīr' ceredam';
Būt' ļautiņ' apceraš'
Daram balt' villainit'.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

7319.

Citas meitas man vaicāja,
Kam es adu raibas zeķes.
Vilkam adu raibas zeķes,
Vilkam zeķes noplīsušas,
Vilkam zeķes noplīsušas,
Ciemu starpas lampājot.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

39701.

Adāt, meitas, ko adāt,
Adāt baltus pirkstainīšus!
Tos iedošu tautiešam
Par sieniņa pļāvumiņu.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

39702.

Adi cimdus, man' māsiņa,
Liec pūriņa dibināji;
Es redzēju tautiņām
Ziedupīti lejiņā.
72 [Cesvaines Md].

39703.

Adīt adu raibus cimdus,
Dievis zina, kas nesās;
Mož i pati noplēsīšu,
Brāliņam kult iedama.
281 [Neretas Jk].

- 78 -

39704.

Adītājas, rakstītājas
Sasēdušas ceļmalā;
Jauni puiši gaŗām gāja,
Ne actiņas nepagrieza.
355 [Rucavas Lp].

39705.

Adu cimdus capalaiņus,
Lieku pūra dibenā;
Varbūt mani novedīs
Capalaiņu zemītē.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

1. Odu cimdus lapainīšus,
Gaidu svuotu lapainīšu.
89 [Dricēnu Rz].

2. Odu cymdus kulainīšus,
Līku pyura dybynā;
Moža mani nūvedīs
Kulainīšu zemītē.
389 [Silajāņu Rz].

39706.

Odu cymdus kulainīšus,
Gaidu muižas sulainīšus;
Sylti cymdi kulainīši,
Lobi muižas sulainīši.
326 [Preiļu D].

39707.

Odu cymdus greiduodama,
Vuorkavīša gaidīdama;
Vylks atruove preilītīti,
Rakstītom komonom.
326 [Preiļu D].

39708.

Odu cymdus kulainīšus,
Skaisti puiši sprūgainīši.
Sylti cymdi kulainīši,
Skaisti puiši sprūgainīši.
Nūadīšu kulainīšus,
Ļubēs (mani) sprūgainīši.
18 [Andrupenes Rz].

39709.

Odu cymdus kulainīšus,
Josmuizīša gaidīdama;
Nalaims ruove ondrupīti,
Tam vajdzēja pierstainīšu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

39710.

Adu cimdus, adu zeķes,
Zinu vecu tēva dēlu;
Ka būt' jaunu zinājusi,
Pūram vāku norakstītu.
241 [Lubānas Md].

39711.

Adu zeķes, adu cimdus,
Lieku pūra dibinā;
Kad tās labās izprecēs,
Koz' ar mani bildinās.
230 [Liezeres Md].

1. Adu cimdus dūrainīšus,
Liku pūra dibenā;
Kad tās lielās izvadās,
Varbūt mani ieraudzīs.
281 [Neretas Jk].

39712.

Aitiņ mana, vilniņ' tava,
Māmiņa daiļu darināja:
Ir cindiņi, ir zeķītes,
Ir baltās villainītes.
281 [Neretas Jk].

39713.

Adi, raksti, tu māsiņa,
Nu es tev vaļas devu;
Lai neteic citu dienu:
Brālis vaļu nevēlēja.
427 [Tadaiķu Lp].

39714.

Arājs ara līdumāji,
Es aiznes(u) launadziņu;
( Es aiznesu launadziņu,)
Es nojūdzu kumeliņu.
Man pazuda līdumāji
Rakstāmāja adatiņa;
Aŗat, brāļi, ecējat,
Meklējat manu adatiņu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

39715.

Atstāj, māsiņ, bāliņosi
Rakstāmoji adatiņu.
Paņem kādu siena bomi,
Ar ko biksas salāpīt.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

39716.

Augsti rokas vicināju
Tautu meitas istabā.
Ja būs rakstu pazinējas,
Jems no manis pavīzīti;
Ja rakstiņus nemācēs,
Ne vārdiņa nesacīs.
355 [Rucavas Lp].

- 79 -

39717.

Ābolaini, dalderaini
Tautu dēla kumeliņi;
Ābolaini, dalderaini
Visi mani adījumi.
46 [Beļavas Md].

39718.

Bitīt, tavu šuvumiņu
Baznīcā dedzināja;
Māsiņ, tavus daiļus rakstus
Tālu tautas daudzināja.
32 [Babītes (Piņķu) Rg].

39719.

Bitīt, tavu šuvumiņu,
Skaists ir vasku gabaliņš;
Māsiņ, tavu darījumu
Sveši ļaudis izvalkās.
241 [Lubānas Md].

39720.

Ceļu gāju rakstīdama,
Kā cielava dziedādama;
Norakstīju brālim kreklu,
Jaunajam dieverim.
183 [Kazdnagas Azp].

39721.

Cielaviņa, gludgalvīte,
Zem tiltiņa muižu tais(a);
Vēl gudrāka meitu māte,
Zem ozola sagšu lok(a).
241 [Lubānas Md].

39722.

Ciema meitas satecēs
Cimdu rakstu raudzīties;
Citām būs saules stari,
Citām vasku ritentiņi.
195 [Kraukļu Md].

39723.

Cimdu, cimdu, rokas sala,
Mani jauni līgaviņi!
Kur es jemšu tevim cimdu,
Villa aitas mugurā.
355 [Rucavas Lp].

39724.

Citas māsas aizgājušas,
Ko es viena še darīšu?
Salasīšu vecus cimdus,
Es par kalnu pakaļā.
46 [Beļavas Md].

39725.

Citas meitas savu zina,
Es vien savu nezināju:
Kam adīšu raibus cimdus,
Kam rakstīšu nēzdociņu?
Laimi adu raibus cimdus,
Laimi rakstu nēzdociņu.
355 [Rucavas Lp].

39726.

Dravinīka dēleņam
Zīdu cymdi rūciņā;
Vēļ munai muosenai
Najadeiti zīdu cymdi.
89 [Dricēnu Rz].

39727.

Dzenīts kala sausu koku,
Es rakstīju villānīti;
Vairāk mana rakstījuma,
Ne dzenīša kalumiņa.
241 [Lubānas Md].

39728.

Dzenīts kola sausu kūku,
Es rakstīju vilnuonīti;
Dzenīšam kolumiņš,
Man rakstīta vilnuonīte.
466 [Vārkavas D].

39729.

Ej, saulīti [saulīte], pazaver,
Kū darīja tov' meitiņas:
Tov' meitiņas aizmygušas,
Vylnuonītes rakstīdamas.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

39730.

Es adīju skaistus cimdus,
Vītolāji sēdēdama:
No sarkaniem dzīpariņiem,
No ozola ziediņiem.
241 [Lubānas Md].

39731.

Es bāliņam ganos gāju,
Raibus cimdus adīdama;
Gaidu kunga, vāczemnieka,
Rakstītāmi kamanām.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

39732.

Es bruoliņam jūstu taisu,
Mēnesī vārdamuos:
Kaidi roksti mēnesī,
Taidi roksti bruoļa jūstā.
170 [Kapiņu D].

- 80 -

39733.

Es cimdiņus noadīju -
Lielo rozi, kaķa pēdu;
Kad iedevu tautiešam,
Teic man' lielu adītāju.
374 [Sātiņu Kld].

39734.

Es (a)dēju cymdu puori
Treideviņim dziepariņim,
Lai muok muns oruojiņš
Treideviņus amatiņus.
605 [Skolas].

39735.

Es, gūtiņas ganīdama,
Pīlasīju vylka pynku;
Man māmiņa nūadīja
Vylka pynku vylnuonīti,
Nūadīju cymdu, zeču,
Vēļ palyka zyrgim dečim.
579 [Viļāni Rz apr.].

39736.

Es dabūju ganīdama
Zaļa zīda kamoltiņ(u);
Tur savam mīļākam
Zīdautiņ(u) norakstīj(u).
605 [Skolas].

39737.

Es pakritu ceļmalā
Rakstītāma biksītēm;
Nākat, visas ciema meitas,
No biksēma rakstus jemt.
39 [Bārtas Lp].

39738.

Es sašyvu ganeidama
Bruoļeņam lynu kraklu.
Ūtru dīnu izrakstēju
Duobuleņa lapeņom.
326 [Preiļu D].

39739.

Es vaicāju ganīdama:
Kam, māmiņ(a), cimdus adi?
Ja man Dieviņš dēlu dos,
Tos es došu kūmiņam.
48 [Bērzaunes Md].

39740.

Es mutīti nomazgāju
Rakstītāji glāzītēji;
No tālienes tautas nāca,
Teic man lielu rakstītāj'.
224 [Lielvārdes Rg].

39741.

Es cimdiņa neadīju
Bez dzeltaina dzīpariņa;
Es negāju pie tautieša,
Vienu reizi redzējuse.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

39742.

Es savami mīļākami
Sviķelaiņas zeķes adu:
Lai met acis, kur met acis,
Uz mīļā kājiņāmi.
605 [Skolas].

39743.

Es daboju ganīdama
Zaļa zīda kamoltiņ':
Noadīju brāļam cimdus,
Īstajami dieveŗam.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

39744.

Es savam arājam
Rožu ziedu cimdus adu;
Pret saulīti vagu dzina,
Kā rozīte ziedēdams.
162 [Kacēnu (Kačanovas) Abr].

39745.

Iesim, brāļi, lūkoties,
Ko dar' mūsu līgaviņa:
Viena auda, otra vērpa,
Trešā raksta vēstulīti.
170 [Kapiņu D].

39746.

Māmeņai treis meitiņas,
Vysas treis rukadeļņis:
Vīna mjatja, ūtra audja,
Treša roksta zeižauteņus.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

39747.

Ganīdama parādīju
Arājam raibus cimdus:
Tie nebija pašas darbs,
Māmulītes roku darbs.
429 [Taurkalna (Valles) B].

39748.

Guntiņ', moza dzierkstelīt,
Paleidz ols pīdarīt!
Adatiņa, moza sīva,
Paleidz dorbu padarīt.
494 [Viļānu Rz].

39749.

Kas tur rībina
Priednieku klētē?
Māte meitu rībināj',
Kamoļiem mētājās.
Māte zeķes noadīj'se,
Meit' nav vilnu savērpus'.
605 [Skolas].

- 81 -

39750.

Kad es biju jauna meita,
Divi darbi ganos ņēmu:
Kad staigāju, tad adīju,
Kad sēdēju, tad rakstīju.
378 [Seces Jk].

39751.

Lei es maza, bet es zinu,
Kā vajaga tautiņām;
Mātei zeķu, tēvam cimdu,
Māsīcām paķeliņu.
82 [Demenes Il].

39752.

Lieti lija, sniegi sniga,
Vēji pūta, putināja,
Es adīju raibus cimdus;
Kam adīju, tam netika,
Pati gauži noraudāju.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

39753.

Lok', māršiņa, savas sagšas,
Lai stāv manas nelocītas!
Es locīšu pavasari
Ar āboļu ziediņiem.
241 [Lubānas Md].

39754.

Man pazuda brūdeļos
Rakstāmā pravežniece;
Vai, spekteri, neatradi
Brūdeļ' vikšu vikšādams?
221 [Lielauces Jg].

39755.

Man pazuda šai mājā
Rakstāmā adatiņa;
Man palika dieveram
Velša [Velsu] kreklis nerakstīts.
605 [Skolas].

39756.

Man nolūza šai mājā
Rakstāmā adatiņa;
Nebūš' vairs citu gadu
Smalku rakstu rakstītāja.
Būš' kulīšu lāpītāja,
Darbinieku stellētāja.
605 [Skolas].

39757.

Māmiņ, savas villainītes
Loki kuplas, velē baltas!
Es, tavās vērdamās,
Savas tādas darināšu.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

39758.

Mātes māsa, māmuliņa,
Loki manas villainītes!
Es locīšu dzīvodama
Tavai meitai pedelei.
119 [Gaujienas Vlk].

39759.

Māte, māte, sukā vilnu,
Man ratiņš netecēja;
Man jāiet tautiņās,
Velšu cimdi neadīti.
605 [Skolas].

39760.

Māte, māte, sukā vilnu,
Puiši mani kurināja [kutināja];
Man jāiet tautiņās,
Veltes cimdi neadīti.
236 [Līvānu D].

39761.

Neadīju cimdu pāru
Bez dzeltena līkumiņa;
Lūkojos tauta [tautu] dēlu
Dzelteniem matiņiem.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

39762.

Nebalam(?) nenaidojos
Ar kaimiņu meitiņām:
Tur man bija lieli ciemi,
Tur rakstiņi paraugām.
263 [Mēmeles Jk].

39763.

Nerakstīju lielus rakstus,
Netērēju dzīpariņa:
Arājiņi bāleliņi,
Ne sudraba kalējiņi.
241 [Lubānas Md].

39764.

Nu adu, nu steidzu,
Nu redzu: vajag;
Nu saka: pie vārtiem,
Tpru, kumeliņi.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

- 82 -

39765.

Noadīju puscimda,
Pusotras zeķes;
I es pie vīra,
Kā citas meitas.
241 [Lubānas Md].

39766.

Pprunda, pprunda jandaliņš,
Pikšam raibs kamzuliņš,
Odi, mammiņ, samta svuorkus,
Muotes šouta capurīte,
Valla šouti zābaciņi.
358 [Rugāju Abr].

39767.

Raibus cymdus (nū)adēju,
Aiz galdeņa sādādama.
Kam adēju, tam natyka,
Poti gauži nūrauduoju.
314 [Pildas Ldz].

39768.

Raibu cimdu adītāja,
Nāc pie mana brāleliņa!
Mans brāliņš bajāriņš,
Raibu cimdu nēsātājs.
281 [Neretas Jk].

39769.

Raibus cimdus es adīju,
Lai aug manis arājiņš;
Lai aug manis arājiņš
Gaŗu, smuidru augumiņu.
378 [Seces Jk].

39770.

Raibi cimdi man adāmi,
Vēl raibāki pūriņā;
Smuks puisītis man augot,
Vēl smukāks cerējams.
7 [Aizkraukles Rg].

39771.

Rakstāt, meitas, villainītes
Sarkaniem dzīpariem,
Lai rakstiņi līkumoja
Kā vilnīši ezerā.
224 [Lielvārdes Rg].

39772.

Roksti, roksti, tautu meita,
Kai dzenīti paladziņ;
Maņ tī tavi roksti tyka,
Pošu vežu bruoliņam.
143 [Jāsmuižas D].

39773.

Rakstītāja man' māsiņa,
Nerakstīta nevalkāja;
Kājas autiņa nevaida,
Kas nebūtu izrakstīts.
241 [Lubānas Md].

39774.

Suocinūsi īzasuoka
Sedzineņu darinuot;
Tautys vaļeitis nadjavja
Da golam darinuot.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

39775.

Sen slavēja Vīcupos
Lielu lielu rakstītāju;
Viena pati villainīte,
Circenīšu norakstīta.
3 [Adulienas Md].

39776.

Sīvu nātru cimdu adu,
Ar tautieti saderot;
Lai atrod tautu dēls
Pie rociņas sīvumiņ'.
605 [Skolas].

39777.

Sniegi sniga, lieti lija,
Es adīju raibus cimdus;
Kam adīju, tam netika,
Pati gauži noraudāju.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

39778.

Svied, māsiņa, aizceplī
Tambores adatiņu!
Ņem lielu šūnamo,
Ar ko bikses salāpīt.
82 [Demenes Il].

39779.

Šē ir goni ganējuši,
Šē zīdeņi pabyruši;
Šē ir muna laudaveņa
Zīdim cimdus adējuse.
559 [Rēzekne Rz apr.].

39780.

Solts rudinis, solta zīma,
Man cimdjeni naadjeiti;
Mierkst pierstjeni, solst rūcjenis,
Kreit uorā adatjenis.
606 [Vitebskas guberņa].

- 83 -

39781.

Tautiešam cimdu adu,
Dzīparotu parakstiņu;
Brālīšam noadīju,
Ar pakulu oderiņu.
161 [Kabiles Kld].

39782.

Treis meitiņas dreiži roksta
Pi lūdzeņa sādādamas;
Vīna beja muna muosa,
Ūtra bruoļa ļaudaveņa,
Jau tei trešo eistyn sveša,
Tei maņ krita pruotiņā.
551 [Ludza Ldz apr.].

39783.

Tādus cimdus es adīju,
Kādu zināju valkātāju;
Būt' labāku zinājusi,
Būt' Rīgā pirkusi dzīpariņus.
387 [Siguldas Rg].

39784.

Tei patyka cīma puišim,
Kura roksta zeižautiņu;
Roksta dīnu, roksta nakti,
Roksta labi pušdīņā.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

39785.

Tev, māsiņa, daudzi meitu,
Tu neguli dienavida!
Jau pupiņa ziedu taisa
Pirmajā posmiņā;
Tev jāraksta vilnainītes,
Pupu ziedu raibumā.
373 [Sarkaņu Md].

39786.

Tynu, tynu, odu, odu,
Vuorna komuļi nūnesja.
Vai tu, okla, naredzēji,
Ka tys komuls audeklam?
389 [Silajāņu Rz].

39787.

Tīrumnieces, klajumnieces,
Ada baltas vilnānītes;
Meža meitas nepatapa
Atvasītes ravēdamas.
241 [Lubānas Md].

39788.

Trīs putniņi skaisti dzieda
Smalkā lazdu krūmiņā;
Trīs meitiņas smalki raksta
Pie lodziņa istabā.
439 [Trikātas Vlk].

39789.

Tricēt tric tei maliņa,
Kur aug muna ļaudaviņa:
Pyn jūstiņas, porainītes,
Oda cymdus pierstainīšus.
194 [Krāslavas D].

39790.

Vai bij mana līgaviņa
Cūkas vie ganījusi?
Vai adīja cimdus, zeķes,
Cūkactiņas pāradiņi.
198 [Krustpils D].

39791.

Voi tī akli, cīma puiši,
Ka jī manis naredzēja?
Treis vosoras cymdu odu,
Kai mozg(l)uot nūmozgluoju.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

39792.

Meitiņ' stāv kalniņā,
Raibus cimdus adīdam(a),
Vai tie akli, ciema puiši,
Kad tie manis neredzēj(a)?
379 [Sējas Rg].

39793.

Vai tie akli, ciema puiši,
Kad tie mani neredzēja?
Es sēdēju kalniņā
Raibus cimdus adīdama;
Par trīs gadi cimdu pāri
Kā mārgoti nomārgoju.
306 [Patkules Md].

39794.

Veca mana māmuliņa,
Tura gudru padomiņu:
Man cimdiņus noadīja
No deviņiem dzeipariem.
263 [Mēmeles Jk].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu