SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

b) Vērpšana

6968.

Vai manu, vai manu,
Jau vīrs mājā!
Pakužu, pakužu
Pie pakulu kodaļas.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

6969.

Aiz ko Rīgas dreimanīši
Dārgu tura kļava koku?
Vidzemnieku dzeltānītes
Visas vērpa ratiņos.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6970.

Atsasēdu bez darbiņa,
Man nav linu arājiņa;
Nule māte kājas āva
Manam linu arājam.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

6971.

Dod, Dieviņ, sātu gausu
Vecas mātes ratenī,
Citu vērpt, citu aust,
Citu laist tautiņās.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6972.

Ērkulītis ceļu tek,
Vērpējiņu meklēdams;
Ieraudzījis vērpējiņu,
Krīt ērkulis ceļmalā.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

6973.

Ērkulītis ceļu tek,
Vērpējiņu meklēdams;
Krīt', ērkuli, ceļmalā,
Tautas veda vērpējiņu.
206 [Kuldīgas apriņķī], 267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

6974.

Eku seši ratīn' tek
Kā vasar's vēsmītē!
Piecas meitas, sestā māte,
Kuŗ' vieglāki ritināj'?
Māmīn' māk smalki vērpt,
Tā vieglāki ritināj'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

6975.

Es tev lūdzu, dreimanīt,
Tais' man vieglu ratenīt';
Es bij' vaļas cilvēciņš,
Man vienādi jātecina.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6976.

Gana vērpu, gana vērpu,
Nepanācu māmuliņas:
Māmuliņa smalki vērpa,
Gaŗus laida pavedienus.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

6977.

Kā māsiņ, tev veicās,
Kā man vis neveicās?
Tev spolīte kaudzi met
Man nav spoles dibinā.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

- 49 -

69771.

Kā zīdu vērpu,
Kā slēšu audu,
Kad sāku valkāt, -
Kā cita drāna.
224 [Kabilē (Kld)].

6978.

Kad ieraugu kodaliņu:
Urā vilks, urā vilks!
Kad ieraugu jaunu puisi:
Ak tu Dievs, ak tu Dievs!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6979.

Kad es biju jauna meita,
Diegus vien šķeterēju;
Kad izgāju tautiņās,Diegu motka rociņā.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

6980.

Kādēļ mans ratenīts
Šķeterēt šķeterēja?
Vai tādēļ šķeterēja,
Ka tautām darināju?
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

6981.

Kas gribēja daiļas sievas,
Jāj Kabiles novadēi:
Kabilēi smalki vērpa,
Gaŗu meta audekliņu.
224 [Kabilē (Kld)].

6982.

Kas tev bēdas, ciema puisi,
Par manām pakulām?
Man caunīte linus vērpa,
Vāverīte pakuliņas.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

1. Dzilna manus linus vērpa,
Vāverīte pakuliņas;
Pat' aizgāju uz krodziņu
Ar jauniem puisīšiem.
190 [Kuldīā].

6983.

Kas tev bēdas, ciema puisi,
Par manām pakulām?
Rīgā man linus vērpa,
Vāczemē pakuliņas.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

6984.

Ko tā mana māte dara,
Istabāi sēdēdama?
Vilniņ' kāsa, vilniņ' vērpa,
Man sagšiņas darināja.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

6985.

Kodeliņ, kodeliņ,
Es tev' rītu svilināšu:
Tevis dēļ māte kūla
I rītāi, vakarā.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6986.

Kodeliņ, kodeliņ,
Ka [Kad] es tevi neredzētu!
Tevis dēļ māte kūla
I rītā, vakarā.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

6987.

Kodeliņa, kodeliņa,
Kad es tevi nosprēdīšu?
Tad es tevi nosprēdīšu,
Kad krāsnī iemetīšu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6988.

Kodeliņ, kodeliņ,
Tu nodegsi šovakar!
Tev' māmiņa piesējusi
Bez saulītes vakarā.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

69881.

Kodaļ, manu kodeliņu,
Suns lai tevi virpučo!
Man jāiet uz aploku
Ar zēniem padancot.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

6989.

Kodeliņa meitas pēra,
Aiz ausīm turēdama;
Ratiņš kliedza, ratiņš brēca:
Nenosit vērpējiņas!
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6990.

Krīt zemē, lec augšā,
Mana linu kodeliņa:
Kā tai bija nedancot,
Piedzēruse sprēdējiņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 50 -

6991.

Kul, māmiņa, ja tev tika,
Trīsreiz mani dieniņā!
Uz puišiem mans prātiņš,
Ne uz villas ērkulīti.
188 [(?)].

1. Uz puišiem mans prātiņš,
Ne uz villas ērkulīti;
Kur tie puiši pulkiem gāja,
Tur tā mana dvēselīte.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

6992.

Kunkuļainu dziji vērpu,
Māmuliņas neklausīju;
Uz pubuļa stāvēdama,
Rīgas pili ieraudzīju.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

6993.

Kur, liniņi, jūs paliktu,
Ja meitiņas neuzaugtu?
Kas jūs plūktu, kas jūs vērptu,
Kas jūs daiļi darinātu?
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6994.

Ļaudaveņ napraškeņ,
Munu lynu namaituoji;
Ni tu muoki tīva sprēst,
A ni loba izvel'ēt.
Muok muoseņa tīvu sprēst,
Muok i boltu izvel'ēt.
425 [Dricēnos (Dricēnu pag. Rz)].

6995.

Lielas meitas linus vērpe,
Mēs, mazās, pakuliņas;
Lielas meitas kreklus aude,
Mēs, mazās, paladziņus;
Lielas meitas tautās gāja,
Mēs, mazās, panākšņos.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

6996.

Liniņam vainu devu,
Ne savām rociņām;
Gan mācēju smalki vērpt,
Gan ar balti izmazgāt.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

6997.

Linu šaujiņ' i savērpu
Pa vienai šķepsniņai;
Smalku kreklu i vajaga,
Jāiet sērsti tautiņās.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

6998.

Linus vērpu matu vīz',
Pakaliņas linu vīz';
Vējiņš manus paladziņus
Kā smildziņas vēdināja.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

6999.

Madaliņa liela sieva,
Pubuļotu dziju vērpa.
Uz pubuļa uzkāpuse,
Rīgas pili ieraudzīju.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7000.

Madaliņa villu kārse,
Ābelēji sēdēdama.
Es tev lūdzu, Madaliņa,
Dod man vienu kodeliņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

7001.

Māmuliņa kaktā sēd,
Pakuliņas grečēdama;
Meitas guļ gultiņā,
Par puišiem pļāpādamas.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

7002.

Māte deva baltu vilnu,
Es pabāzu pasolē;
Labāk gāju ar puikām
Ripu sist dzedziedā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Atrauj viņu deviņ' velli,
Manu linu ērkulīti!
Nu es iešu pakalnā
Ar puišiem ripas kaut.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

7003.

Mana veca māmuliņa
Tumsā vērpa pakuliņas;
Pievērpuse blusai kāju,
Circenim cekulīti.
190 [Kuldīā].

7004.

Manu mīļu brālīti,
Ko es tev lūgšu:
Skriemeli, ērkuli
Ābeles koka.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

7005.

Muižā auga dailas meitas,
Villas vērpt nemācēja.
Cūka vērpa, kaza kāsa,
Āzīts spoļu tinējiņš.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 51 -

7006.

Nebēdā, tu tautieti,
Ka [Kad] es austi nemācēju;
Smalki vērpu, vēvers auda,
Pa vāciski šūdināju.
113 [Alūksnē].

7007.

Nesavērptu kodeliņu
Atsagulu gultiņā;
Atsarada melns krauklīts,
Uz vēdera knābādams.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

7008.

Nu šļūcu, nu vērpu,
Nu redzu, vajag:
Nu redzu tautieti
Bez bikšu jājam.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

7009.

Pakāpos bērza siekstē,
Laižu gaŗu pasūciņu;
Es jau pate gan zināju,
Gaŗš mazītes arājiņš.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

7010.

Pakuliņa ceļu tek,
Vērpējiņu meklēdama.
Tec pie manis, pakuliņa,
Es savērpšu dziedādama.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

7011.

Pakuliņas ceļu tek,
Vērpējiņas meklēdamas.
Teciet šurpu, pakuliņas,
Te [Še] meitiņas vērpējiņas.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

7012.

Piektdienā uztinu
Liel' ērkulīti;
Sestdienā novērpu
Ar algādžiem.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

7013.

Piecas spoles rītā vērpu,
Piecas spoles vakarā,
Par to nakts melnumiņu
Desmit spoles tecināju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7014.

Plāni vērpju, tecināju,
Šķietu tapt bajāram;
Ja netopu bajāram,
Žēl man plāna vērpumiņa.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

7015.

Pubuļuoju, pubuļuoju
Dāla muote dzeju sprēde;
Izkuopuse uz pubuļa,
Īraudzeju bruoļa sātu.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

7016.

Pumpača rumpača
Galdiņa galā;
Sīkvērpis, plānvērpis
Azkrāsnē.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

7017.

Ratenīt, ratenīt,
Lai tev' vējš vurpināja!
Labāk eimu krodziņā,
Alus kanna rociņā.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

7018.

Ratenīti, ratenīti,
Tu man kaunu padarīji:
Piln' istaba svešu ļaužu,
Tu šņorīti zemē meti.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7019.

Riti, manu ratenīti,
Jauna tava vērpējiņa;
Rīgā pirkts ratinīts,
Ciemā pirkta līgaviņa.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

7020.

Zagle biju, neliedzos,
Tēvam zagu, mātei zagu.
Tēvam zagu linu saku,
Mātei vilnas kodeliņu.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

7021.

Saka, darba neesot
Pie pakulu kodaļiņas:
Lieli, mazi kunkulīši,
Visi gaida darinām.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

- 52 -

7022.

Satinu dižu lielu
Linu ērkulīti,
Iznesu, iedevu
Vēja mātei.
Vējš man savērpa,
Sašķeterēja,
Noauda dimanta
Priekšautiņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

7023.

Sava tiesa vērpējam,
Sava rata griezējam:
Vērpējam zelta josta,
Griezējam sudrabiņa.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

7024.

Šķeternīca tautu meita,
Diegus vien šķeterēja;
Cik es gāju lūkoties,
Viņa diegus šķeterēja.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Šķeternīca tautu meita,
Diegus vien šķeterēja;
Kad nogāju laika liktu,
Diegu marga rociņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7025.

Šļūcu, vērpu ērkulīti
Pieiedama, atstādama,
Lei nesaka vīramāte,
Ka es laiska vedekliņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7026.

Šļūcu, vērpu ērkulīti
Pieiedama, atstādama;
Sen redzēju dēlu māti
Bez lindraku staigājam.
190 [Kuldīā].

7027.

Šļūcu, vērpu ērkulīti
Pieiedama, atiedama:
Zināj' mani aizvedam
Netiklīša sētiņā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

7028.

Šļuku bruku mana sieva
Pubuļainu dziju vērpa.
Lai tā šļuka, lai tā bruka,
Kad tik baltu izvelēja.
47 [Ārciemā (Pāles pag. Vlm)].

7029.

Sīki mazi žagariņi
Paši pūta, paši dega;
Sīkas mazas meitenītes,
Pašas vērpa, pašas auda.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 122 [Jaungulbenē (Jaungulbenes pag. Md)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē],
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7030.

Smalki savus linus vērpu,
Smalki savas pakuliņas;
Man brālīši vēverīši,
Tie noauda rakstīdami.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

7031.

Smalki vie(n) smalcināju,
Vai linīšus, pakulīnas:
Mazīns mans augumīns,
Resnu nest nejaudāja.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

7032.

Smalki vērpu ratiņā,
Devu Rīgas vēveŗam;
Pat' tecēju zem karoga
Meklēt tādu valkātāju.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

7033.

Smalki vērpu ratiņā,
Rāmi šuvu rakstīdama;
Es gan zinu, es nebūšu
Arājiņa līgaviņa.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

7034.

Smalki vērpu ratiņā,
Rīgā devu vēveŗam;
Pieci gaŗi linu krekli
Saujiņā salocīju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7035.

Smalki vērpu sev liniņus,
Vēl smalkāki pakuliņas:
Daudz bāliņu tautiešam,
Smalku kreklu gribētāju.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

7036.

Smalki vērpu, tecināju,
Rīgā devu vēveŗam:
Kunga vīri bāleliņi,
Smalku kreklu valkātāji.
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

- 53 -

7037.

Smalki vērpu, tecināju,
Rīgā devu vēveŗam:
Zināj' savu arājiņu
Smalku kreklu valkātāju.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

7038.

Smalki vērpu, tecināju,
Rīgā devu vēveŗam:
Tur būs man brūtes krekli,
Brūtgānam nēzdodziņi.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

7039.

Smalki vērpu, vēvers auda,
Izmenčīgi šūdināju.
Kur es ņemšu tautu dēlu,
Tādu kreklu valkātāju?
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

7040.

Smalki vērpu, vēvers auda,
Izvāciski šūdināju:
Būs vāciešu dieverīts,
Smalku kreklu valkātājs.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7041.

Smalki vērpu, vēvers auda,
Pa vāciski šūdināju;
Kaszin man gadīsies
Pusvāciets valkātājs.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7042.

Smalki vērpu, vēvers auda,
Pa vāciski šūdināju.
Zina Dievis, kur tas būs,
Tādu kreklu valkātājs!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Baltus linus smalki vērpu,
Rīgā devu vēveŗam;
To zin Dievs, kas vēl būs
To krekliņu valkātājs.
114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)].

7043.

Smalkvērpīte smalki vērpj,
Es pumpačus pumpināju;
Smalkvērpīte ciemā tek,
Es pumpaiša baznīcā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

7044.

Smēru smēru ratiņam,
Brandavīna sprēdējam;
čīkst ratenis nesmērēts,
Raud sprēdējs nepadzēris.
121 [Gulbenē (Md)].

7045.

Sprēd, māsiņ, tievu, resnu,
Liec pūriņa dibinā;
Atsarada tautiņās
Tieva, resna nesātāji.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7046.

Sprēd, meitiņa, šķeterē
Puspodiņa vakarā;
Rītu brauks vīratēvs
Rakstītām kamanām.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

7047.

Sprēdaļas pirkstiņi
Kā cirvja kāti,
Nevar smalkajas
Dzijtiņas sprēst.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7048.

Sprēdiet, meitas, šļūciet, meitas,
Audiet baltus paladziņus;
I vakar citu veda
Bez baltā paladziņa.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

7049.

Sprēdu linu kodaliņu
Grauzu sausu garoziņu;
Tad ēdīšu baltu maizi,
Kad ies meita tautiņās.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

7050.

Steidz, māmiņa, diegu vērpt,
Dzīpariņus šķeturēt:
Tautu dēls lielījās,
Sol' rudeņa negaidīt.
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

7051.

Sukā, māmiņa,
Gludenu galviņu,
Tēvs mani vedīs
Tirgū rādīt.
Lustīga meitiņa
Tirgū iet,
Suns jāja ērkuli
Pabeņķī.
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

- 54 -

7052.

Sviestu sviestu, ne pieniņu
Liec, māmiņa, radziņā;
Sauss ratiņš, sausa mēle,
Netek gludi pavediens.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

7053.

Tauku tauku rateņam,
Brandavīna sprēdājam!
Ratens tauku gan dabūja,
Kas to deva sprēdājam?
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

7054.

Tievināt tievināju,
Darināt darināju:
Tautām tievu tievināju,
Bāliņam darināju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7055.

Tēvs mans labs tēvs,
Sūta mani dancot;
Māte tāda traka Kača,
Tā nopirka ratiņu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Mans tēvs labs tēvs,
Tas nopirka dūdiņu;
Māte tāda gaisa kaza,
Tā nopirka ratiņu.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

7056.

Tev, bāliņi, balti lini,
Dod man vienu puspodiņu;
Man vajaga priekšautiņa,
Tautiešam šņudauciņa.
55; 3-54

1. Smalku linu, bāleniņ,
Jele vienu puspodiņu!
Vajag man tautiešam
Smalku linu nēzdodziņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

7057.

Tec, vārpstīt, dziedādama,
Kamēr pilna pietecēji;
Kad tu pilna pietecēji,
Guļ pūriņa dibinā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7058.

Trūcin vien trūka
Mans vērpumiņis,
Satrūka, satrūka,
Samešu krāsnī.
Māmiņa mīļā,
Nesaki tautām!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7059.

čakli vērpa, čakli auda
Sīkas mazas meitenītes.
Uzaugs lielas, atjās tautas,
Vajdzēs stipru kumeliņu,
Vajdzēs stipru kumeliņu
Pūru vesti tautiņās;
Pilli tīņi, pilli šķirsti,
Visi grūti cilājami.
1252 [Mazlaicenē].

7060.

čum čum rītā,
čum vakarāi;
Pērnās pakulas
Nerubinātas.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

70601.

čunč čunč rītā,
čunč vakarā,
Līdz es savas kājiņas
Apčunčināšu.
224 [Kabilē (Kld)].

7061.

Tu, māsiņ, darbos gāji,
Kas vērpj tavu ērkuliņu?
Mārša tavu ērkuliņu
Kājām spēra pabeņķī.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

7062.

Tu, māsiņa, villu vērpi,
Es pakulas rubināju.
Tev būs dvielīši,
Man paladziņi.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

7063.

Tūlīn, tagadīn
Sacīšu mātei,
Ko dara meitiņas
Ābeļu dārzā:
Vilniņu kārsa,
Dzīparus prēda,
Ābeļu malciņu
Guntiņu kūra.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 55 -

7064.

Tymsā sprēžu, naredzēju,
Kaids izguoja, taidu laižu;
Ka nū Dīva vesel'eiba,
Mugareņa sanosuos.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

7065.

Vārna kamol' i aiznesa,
Maisa dziju dāvādama.
Vai tu akla neredzēji,
Ka [Kad] es vērpu acekņam?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7066.

Vieglis mans ratenīts,
Es varētu zīdu sprēst;
Resni mani pirkstu gali,
Nevar zīda noturēt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7067.

Vērp, māsiņa, ratiņāi,
Tev brālīši vēverīši;
Rakstīdami dvieļus auda,
Grozīdami paladziņus.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)], 172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

70671.

Vērp, meitiņa, dziedādama
Baltu linu ērkulīti;
Tautiets dara raudādamis
Zaļas ošu ragaviņas.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

7068.

Vērp, meitiņa, šļūc, meitiņa,
Neraugies māmiņāi:
Tev, meitiņa, diena ausa,
Mātei nāca vakariņš.
224 [Kabilē (Kld)].

7069.

Vērp, meitiņa, šļūc, meitiņa,
Piecas spoles vakarā!
Vakar veda citu sliņķi,
Nebij gultas paladziņa.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

7070.

Vērp, meitiņa, smalku dziju
Kā zīdiņa pavedienu;
Es tev teikšu brūtgāniņu
Melniem kaltiem zābakiem.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

7071.

Vērpi, vērpi, ērkuliņ,
Ciema puiši biksas prasa;
Tās nedošu ciempuišiem,
Doš' savam arājam.
232 [Talsos (Tl)].

7072.

Vērpies, villiņa,
Viscauri vienāda,
No tev' audīs
Krīzdodziņus
Rakstītām malām,
Puķainu vidu,
Puķainu vidu,
Sirsniņu vidū.
226 [Kandavā (Tl)].

7073.

Vērpj meitiņas, tirkš ratiņi
Baltajos ērbēģos.
Divi simti kreklu vērpa,
Trešo smalku paladziņu.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

7074.

Vērpam, meitas, smalku dzīvi,
Matīnā lūkādam's,
Lai auž Raunas vēveriš',
Grāmatā lūkādam'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

1. Vērpjam, meitas, vērpjam, meitas,
Savērpušas audīsim,
Savērpušas audīsim
Piecas dienas nedeļē.

7075.

Vērpjam, smalki, mēs māsiņas,
Mūs' bāliņi vēverīši,
Tādu auda audekliņu
Kā ezera ledutiņu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

7076.

Vērpjam smalki rupjus linus,
Audīsam paladziņus:
Jāapsedz tautiņām
Vedamās kamaniņas.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

7077.

Vērpiet linus, jaunas meitas,
Audiet baltus paladziņus;
Vakar vienu tautās veda,
Mašu klāja kamanās.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 56 -

1. Sprēdiet, meitas, rūciet, meitas,
Nesnaudiet vakarā,
I šodien citu veda,
Mašu klāja kamanās.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

7078.

Vērpiet, meitas, baltu vilnu,
Adīsim gaŗas zeķes;
Atnāks govju māršaviņa,
Saltus ledus lauzīdama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7079.

Vērpjat, meitas, pakuliņas,
Lai māmiņa linus vērpj;
Bij māmiņa ieraduse
Smalki linus tecināt.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

7080.

Vērpjiet, meitas, pakuliņas,
Lai māmiņa linus vērpj:
Māmiņai tievi pirksti,
Slaidu laida pavedienu.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7081.

Vērpjat, meitas, pakuliņas,
Lai māmiņa linus vērpj:
Māmuliņa smalki vērpa,
Gaŗu laida pavedienu.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

7082.

Vērpjiet, meitas, pakuliņas,
Nebāziet pūnītē,
Ciema puiši atradīs,
Kumeliņus barodami.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7083.

Vērpiet, meitas, ratiņos,
Lai trīc visa istabiņa,
Lai tas tautu neveiklītis
Aiz durvīm klausījās.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7084.

Vērpjat, meitas, snājat, meitas,
Pavasaŗa negaidāt;
Kad atnāca pavasaris,
Dzērves kliedza tīrumā.
1311 [Apē (Vlk)].

7085.

Vērpsam smalki, mēs māsiņas,
Dosam Rīgas vēveŗiem;
Būs bāliņi kā kundziņi,
Smalku kreklu valkātāji.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

7086.

Vērpsim smalkus tos liniņus,
Tos dosim vēveŗam;
Mēs jau pašas nezinām,
Kāds gadās valkātājs,
Vai vācietis, vai zemnieks,
Vai ķeizara kaŗavīrs.
1311 [Apē (Vlk)].

7087.

Vērpu, vērpu ērkulīti,
Kremtu, kremtu garoziņu;
Kad nav vērpti ērkulīti,
Tad nav krimsti garoziņu.
216 [Ventspilī].

7088.

Vērpju, vērpju ērkulīti,
Ciema puiši bikšu prasa;
Ej projām, ciema puisi,
Man vajaga lindraciņu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

7089.

Vērpu, vērpu ērkuliņu,
Ciema puiši biksas prasa;
Ka nebūs ciempuišiem,
Būs pašam lindraciņš.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

7090.

Vērpju, vērpju ērkulīti,
Ciema puiši bikšu prasa.
Kad tu, šķelmi, neprasītu,
Ne rokāji es neņemtu.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

7091.

Vērpju, vērpju ērkulīti,
Ciema puiši biksu prasa.
Voi jūs sēdat, voi gaidāt,
Jūs nenieka nedabūsit;
Man pašam trīs gadiņus
Sētāi auga bāleliņis,
Tam jāsteidz, tam jāauž,
Drīz vajaga mugurā.
224 [Kabilē (Kld)].

- 57 -

7092.

Vērpu, vērpu kodeliņu,
Grauzu, grauzu garoziņu.
Garoziņu gan sagrauzu,
Kodeliņas nesavērpu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

7093.

Vērpu, vērpu kodeliņu,
Grauzu, grauzu garoziņu;
Kad savērpu kodeliņu,
Tad sagrauzu garoziņu.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

7094.

Vērpu, vērpu kodeliņu,
Graužu, graužu garoziņu.
Ne sagraužu garoziņas,
Ne savērpu kodeliņas.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

7095.

Vērpu, vērpu kodeliņu,
Graužu sausu garoziņu;
Būt' gājuse maltuvē,
Būt' putriņa bļodiņā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7096.

Vērpu, vērpu kodaliņu,
Grauzu sausu garoziņu;
Kas kaitēja malējai,
Māte nese brokastiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7097.

Vērpu, vērpu kodeliņu,
Graužu sausu garoziņu;
Ne citami darbu devu,
Ne ar savu garoziņu.
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)].

7098.

Vērpu, vērpu kodeliņu,
Graužu sausu garoziņu,
Netecēju ciemiņā,
Gardumiņa meklēdama.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

7099.

Vērpu, vērpu kodeliņu,
Sausu grauzu garoziņu;
Kad novērpu kodeliņu,
Tad dabūju mīkstumiņu.
328 [Valles muižā (Taurkalnes pag. B)].

7100.

Vērpu, vērpu kodaliņu,
Sausu krimtu garoziņu,
Lai netrūka siekaliņu,
Pavedienu slapējot.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

7101.

Vērpu, vērpu, makačāju
Piecas spoles vakarā;
Kad gailītis padziedāja,
Tad iesāku sestajo.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

7102.

Vērpu, vērpu, makačāju
Pieci podi vakarā;
Būt' i sesto savērpuse,
Kaut gailītis nedziedājs.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7103.

Vērpeļu, vērpeļu,
Šķeterēju:
Mūs' pašu Jankelim
Bikšeļu nav.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

7104.

Vērpu, vērpu, šļūcu, šļūcu
Deviņiem ratiņiem;
Saka, manim nevajaga, -
Pie vārtiemi vedējiņi.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

7105.

Vērpu, vērpu, šļūcu, šļūcu
Nav krekliņa mugurā;
Kas nevērpa, kas nešļūca,
Tam krekliņi grabēt grab.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

7106.

Vērpu, vērpu [Prēdu, prēdu]
sīkstus linus,
Pie matiņa mērīdama;
Došu Rīgas vēveŗam,
Simtu nīšu audējam.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7107.

Vērpu, vērpu, snāju, snāju,
Precenieku gaidīdama;
Nešķīrās man darbiņi,
Neatnāca precenieki.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

- 58 -

7108.

Vērpu, vērpu, steidzu, steidzu
Baltas vilnas ērkuliņu.
Svētdien iešu baznīcē,
Segšu baltu vaillainiņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

7109.

Vērpu, vērpu, steidzu, steidzu
Savu linu kodeliņu;
Citas meitas aizvedīs,
Ko es viena še darīšu?
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

7110.

Vērpu, vērpu visu ziemu,
Gaiļam ūzas nesavērpu.
Valkā, gaili, pamazām,
Nedar' kaunu vērpējai!
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

7111.

Vērpu vilnas kodeliņu,
Gaidu savu bāleliņu;
Mīksta vilnas kodeliņa,
Jauka brāļa valodiņa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7112.

Veca meita villu vērpa,
Kreiso kāju kustināja;
Kustin', meita, labo kāju,
Dabūs' maizes devājīnu.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

7113.

Villiņa, villiņa,
Vērpies mīksti,
Lai varu adīt
Ābolaiņus cimdus,
Ābolaiņus cimdus,
Skujaiņas zeķes.
226 [Kandavā (Tl)].

7114.

Vilniņa mīļā
Mīkstais darbiņš;
Pakula, ragana,
Pirkstiņu grauzēja.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

7115.

Villiņu kāršot
Miedziņš nāk;
Kārš pate, māmiņa,
Dod man vērpt.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

7116.

Vilnu kāršu, vilnu vērpu,
Brāleliņu gaidīdama.
I sakāršu, i savērpu,
Brāleliņu nesagaidu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

7117.

Villu kārsu, villu vērpu,
Mīkstu darbu vien darīju,
Lai stāv manas mīkstas rokas,
Ko tautieti sveicināt.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

1. Vilnu kāršu, vilnu vērpju,
Liegus darbus vien dzīvoju;
Mīksta bija man rociņa,
Ar tautām saderot.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

7118.

Villu kārsu, villu vērpu,
Villu liku ērkulī;
Dievs dod manim mīkstu prātu
Kā tas villas ērkulītis.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

7119.

Ciema puisis piesēdās
Pie liniņu vērpējiņas,
Nost atstūma kodaliņu,
Klāt pievilka vērpējiņu.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

7120.

Citas meitas villu vērpa,
Es pakulas bubināju;
Citas meitas sagšas auda,
Es izaudu paladziņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

39615.

Ei dreimani, dreimanīti,
Tais' man vieglu ratenīti!
Man jāvērpj kungiem lini,
Mātei smalkas pakuliņas.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

39616.

Celies, mana māmuliņa,
Necelies vaidēdama:
Ne es tevi maltu ceļu,
Pasprēd tievu dzīpariņu.
605 [Skolas].

- 59 -

39617.

čigu čigu, maga čigu,
Trīs spolītes rītā vērpu;
( Trīs spolītes rītā vērpu,)
Trīs pievērpu vakarā;
Es redzēju brāļa sievu
Bez lindraku staigājam.
378 [Seces Jk].

39618.

čiku čiku, ratenīti,
Mana māte saimeniece.
Kas kaitēja nečikot,
Meitas darbu padarīja.
418 [Sunākstes Jk].

39619.

Dūdit maņ, buoleliņ(i),
Seikstu lynu laseitīs;
Dūšu vaļu līleitīs
Tautu golda galeņā.
579 [Viļāni Rz apr.].

39620.

As nadūšu nivīnam
Kodeliņas dadzināt:
Lai nāk mani brāleliņi
Kodeliņu dedzināt.
263 [Mēmeles Jk].

39621.

Es pelavu sijātāja,
Nokulstīņu vērpējiņa;
Man papriekšu precinieki
Kā citām meitiņām.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

39622.

Es sacēju tev, bruoleņ,
Najem sīvas Madaliņas;
Madaliņa reši pyutja,
Bubuļūtu dzeju sprēdja.
168 [Kalupes D].

39623.

Kad es biju mazila,
Silā aitas ganila;
Uz akmeņa sadila,
Diegus vien tik šķetināj'.
48 [Bērzaunes Md].

39624.

Kūdeļ', muna kūdeliņa,
Lai tev grāki vyrpynoj;
Lobuok eimu cīmiņā,
Ols kaniņa rūciņā.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

39625.

Kodeliņ, kodeliņ,
Velns lai tevi vurčināj!
Pate guļu lāviņā,
Kodeliņa palāvē.
241 [Lubānas Md].

39626.

Kodeļ manu, nesprēžam',
Vārpustīte netekam';
Māmiņ mana nesēdot
Istabiņas dibinā.
241 [Lubānas Md].

39627.

Kūdeļa rogona,
Tei muna navaļa,
Tū spriežu reitā,
Tū vokorā.
Vēl viņa kai kuce
Acīs verās.
326 [Preiļu D].

39628.

Kuo pelei nadzeivuot?
Pelei loba dzeivuošana;
Pelei loba dzeivuošana
Natiklītes kūdeļā.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

39629.

Kūdeļa, sprēsleica
Pa nomu doncoj;
Nūvedja sprēdējeņu
Aiz augstim kolnim,
Aiz zaļim mežim.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

39630.

Kodeļa, sprēslīce
Pa namu danco.
Tec, mana māsiņa,
Ķer viņu rokā.
263 [Mēmeles Jk].

39631.

Kodeliņa, vērpaļiņa,
Tā bij mana nelaimīte;
Ciema puiši, bāleliņi,
Tie bij man visa prieka.
378 [Seces Jk].

39632.

Kam, māsiņa, tievu sprēdi,
Kam tik baltu balināji?
Tautiņām tievu sprēdu,
Bāliņiem balināju.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

- 60 -

39633.

Kaladuška linus sprēda
Ūdenī mērcēdama.
Kaladuška noslīkusi
Rācenīšu dobītē.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

39634.

Kur ērkuls, kur ērkuls,
Vīrs nāk, vīrs nāk;
Es ar savu ērkulīti
Pret vīriņu grozījos.
546 [Kuldīga Kld apr.].

39635.

Kur mana košais ērkulītis,
Kur es tevi šovakari iestādīšu?
Stādīšu tautīnu istabā,
Pašā galdīna galīnā.
355 [Rucavas Lp].

39636.

Lai (tā) ietu man darbiņš,
Kā manai māmiņai:
Māmuliņa smalki vērpa,
Gaŗus laiž pavedienus.
281 [Neretas Jk].

39637.

Linu linu lindruki,
Pakulu krekli,
No tām čammām
Puišiem bikses.
427 [Tadaiķu Lp].

39638.

Linu šķieznes es savērpu,
Pa vienaji šķieznīteji,
Lai varētu svešus ļaudis
Ar margāmi apmargot.
241 [Lubānas Md].

39639.

Ļaudaviņa, nepraškiņa,
Lynu munu namaituoj:
Ni tu muoki tīva sprēst,
Ni jau bolti izvelēt.
Man māmiņa tīvu sprēda,
Muosa bolti bolinuoja.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

39640.

Ļaudaviņa, napraškiņa,
Lynu munu namaitoj;
Velej boltus, lūki kuplus,
Apvelc munu vylnaneiti.
605 [Skolas].

39641.

Leigaveņ, naprašķeņ,
Lynu munu namaitoj;
Kab man taida leigaviņa,
Kai muoseņa dzaltoneite:
Tei muocēja tīvu sprāst,
Un to boltu izvaļāt.
559 [Rēzekne Rz apr.].

1. Māršiņ, bruoļa ļaudaviņa,
Namiņ mani kuojiņom;
Ni tu muoki tīvu sprēst,
Ni tu boltu balynuot.
Muok muosiņa tīvu sprēst,
Muok i boltu balynuot.
89 [Dricēnu Rz].

39642.

Meitas, spūļu natinīt,
Caturtdīnas vokorā:
Caturtdīnas vokorā
Svāta Muora radījās.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

39643.

Mans mīļais ratenīts
Klabačot klabačoja.
Vai tādēļ klabačoja,
Ka tautām darināju?
198 [Krustpils D].

39644.

Maz, māsiņa, maizes ēdi,
Pati cēli arājiņu;
Maz, bāliņi, kreklu vilki,
Pats piecēli prēdējiņu.
472 [Vecgulbenes Md].

39645.

Māršiņ man aicne
Pakaliņs rubinat;
Es mārše atbilde,
Le ruban ciercentiš.
445 [Ugāles Vp].

39646.

Māte gāja klētē,
Es tecēju pakaļ,
Es viņai nozagu
Pakul(u) kodeli.
Vējš man savērpa,
Sašķeterēja.
96 [Durbes Lp].

39647.

Māt, māt, kārš to vill,
Puiš man kaitne;
Puiš man kaitne,
Grib pa sov līgviņ.
445 [Ugāles Vp].

- 61 -

39648.

Mīļe bāliņ,
Ko tev lūdzas:
Uztais erkel,
Vītal vārpst.
445 [Ugāles Vp].

39649.

Nāk miegs name,
Nāk istabe;
Te ven lidnas
Ērķil gale.
445 [Ugāles Vp].

39650.

Netiklim lini auga,
Netiklim avetīnas.
Kad Dievīns man audzētu,
Es mācētu puškoties;
Es mācētu smalki vērpt,
Gaŗu mest audeklīnu.
282 [Nīcas Lp].

39651.

Nu sprēžu, nu rūcu,
Nu redzu: vajag;
Nu guļ tautiets
Bez paladziņa.
241 [Lubānas Md].

39652.

Pakāpos bērza sieksti,
Laidu slaiku pavedienu:
Lai izaustu slaikus kreklus,
Dabūt' slaiku arājiņ'.
161 [Kabiles Kld].

39653.

Pati guļu gultiņā,
Kodeliņa palāvē;
Kura gaška ieiedama,
Pasprēž manu kodeliņu.
241 [Lubānas Md].

39654.

Pa lodziņu paraudzīju,
Ko dar' māte istabā:
Māte sprēda dzīpariņu,
Es lustīga malējiņa.
48 [Bērzaunes Md].

39655.

Raun viņ' velns kodeliņu,
Cik es tevi skubināju;
Labāk eju ar puišiem
Ripu sist vecainē.
198 [Krustpils D].

39656.

Smalki vērpu, vēvers auda,
Pa vāciski šūdināj';
Pa vāciski šūdināj',
Kunga dēla gaidīdam'.
Vai Dieviņi, ko darīšu,
Arājiņa māte nāk.
177 [Kastrānes Rg].

39657.

Sešas dienas nedēļā,
Trīs līkumi spolītē;
Divas dienas nosēdēju
Pie tā viena līkumiņa.
378 [Seces Jk].

39658.

Sincis Mincis man vaicāja,
Ko darīja muižu meitas?
Smalkus, baltus linus vērpa,
Mincīšam tos smalkos taisa.
290 [Ogres C].

39659.

Smalku maldama, nevar(ēju)
Lielas saimes pabarot;
Smalku sprēzdama (gan) varēj(u)
Vilkti gaŗu audekliņ'.
241 [Lubānas Md].

39660.

Smalki vērpt es varēju,
Vilkti gaŗu audekliņu;
Smalku malti es nevarēj(u),
Labi saimes pabarot.
241 [Lubānas Md].

39661.

Snaudules dzejtiņa,
Kā striķa gols;
Snaudules pirkstiņi,
Kā ciera kāts.
263 [Mēmeles Jk].

39662.

Sprēdīt, meitas, raunit, meitas,
Pa puspūda vokorā;
Reitā brauks precinīki,
Rakstītom komonom.
357 [Rudzētu D].

39663.

Smolku prēdu balināju,
Pa vociska šoudināj';
Redzu savu orājiņu,
Pa vociska volkajūt.
607 [Iguanija].

- 62 -

39664.

Spīdi gaiši, mēnestiņi,
Pa lodziņu istabā;
Māmuliņa smalku vērpa,
Mani mazu auklēdama.
605 [Skolas].

39665.

Sprēžu, sprēžu kūdeleit,
Radzu plyku vēdereņu;
Ni sasprēžu kūdeleiti,
Ni aptērpu vēdereņu.
143 [Jāsmuižas D].

39666.

Sprēžu vylnas kūdeliņu, makačū,
makačū,
Graužu sausu gorūziņu, makačū,
makačū;
Seiksta vylnas kūdeliņa, makačū,
makačū,
Cīta maizes gorūziņa, makačū,
makačū.
389 [Silajāņu Rz].

39667.

Vērpu, vērpu kodeliņu,
Grauzu, grauzu garoziņu;
Vilku savu tēvainīti
Zaļajā kapenē.
263 [Mēmeles Jk].

39668.

Sprēžu, sprēžu kūdeleiti,
Graužu sausu gorūzeņu;
Graužu sausu gorūzeņu,
Iudiņī mārcādama.
247 [Makašānu Rz].

39669.

Netecēju ciemiņā,
Gardumiņu meklēdama.
Vērpu savas pakuliņas,
Grauzu sausu garoziņu;
Grauzu sausu garoziņu,
Ūdenī mērcēdama.
224 [Lielvārdes Rg].

39670.

Graužu sausu garoziņu,
Vērpu sausas pakuliņas;
Sausa sausa garoziņa,
Vēl sausākas pakuliņas.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

39671.

Vērpu, vērpu, šļūcu,
šļūc(u),
Sausu grauzu garoziņ(u).
Kas man deva mīkstumiņ(u)
Pie sausāmi pakulām?
132 [Ikšķiles Rg].

39672.

Šļūcet, meitas, prēdet, meitas,
Deviņiem ratiņiem,
Lai ik katram bāliņam,
Visiem būtu linu krekli.
Visdevītam bāliņam,
Tam pietrūka linu krekla.
15 [Alūksnes Vlk].

39673.

Šorīt agri cēlusēs
Tautu dēlu māmulīte,
Pievērpuse muši kāju,
Gaigalami cekulīnu.
39 [Bārtas Lp].

39674.

Taisies, māsiņ,
Baltā, melnā:
Trīs dzij's priekšā,
Trīs pakaļā.
241 [Lubānas Md].

39675.

Tīšām ļāvu pavadienu
Savilktiesi čokurā,
Lai bāliņis ātrāk ved
Mūs' māsiņu tautiņās.
396 [Skrīveŗu Rg].

39676.

Tīvu sprēžu, raksnu vylku,
Vairumeņa grybādama.
Kas nu tīva, kas nu gara,
Ka jis ilgi nastuovēja?
314 [Pildas Ldz].

39677.

Es saviemi bāliņiemi,
Daudzi linu nemaitāju.
Tievu vērpu, gaŗu vilku,
Vairumiņa gribēdama.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

39678.

Tīvu sprēžu, garu valku,
Nazynuodama, kas jūs nosuos.
Voi nosuos tāvs ar muoti,
Voi myužiņa deldētuojs?
358 [Rugāju Abr].

- 63 -

39679.

Teci gaiši, mēnestiņ,
Gaŗām manu glāžu logu;
Smalki lini man vērpjami,
Nav man skalu plēsējiņa;
Nav man skalu plēsējiņa,
Ne uguns rādītāja.
192 [Kosas C].

39680.

Tec, vārpstīte, dziedādama,
Kamēr pilna pietecēji:
Kad tu pilna pietecēji,
Gul' pūriņa dibenā.
192 [Kosas C].

39681.

Trīs spolītes rītā vērpu,
Trīs pievērpu vakarā;
Es redzēju vīramāti
Bez lindraku staigājot.
378 [Seces Jk].

39682.

Trūcin trūka
Mans sprēdumiņis,
Lūdzama māmiņ(a),
Nesaki tautās;
Snātin sasnākt [sasnāt],
Ne vurpināt.
241 [Lubānas Md].

39683.

Tu, māsiņ, darbos gā,
Kas vērps tov ērkelīt?
Māršiņ tov ērkelīt
Kājam speir pabeņķe.
445 [Ugāles Vp].

39684.

Tumsā sprēžu, neredzēju,
Kāds vilkās, tādu laidu;
Gana laba drēbe bija,
Kad ar vāli savelēja.
241 [Lubānas Md].

39685.

Tumsā vērpu, neredzēju,
Kāds iegāja, tādu laidu;
Laba gan drēbe būs,
Ka būs Dieva asariņu(?).
605 [Skolas].

39686.

Steidzu, steidzu, vērpu, vērpu
Baltu vilnas vērkulīti.
Sasteiguse, savērpuse,
Audīš' baltās villainītes.
471 [Vecauces Jg].

39687.

Vērpu, vērpu kungam linus
Pa vienai šķiedriņai.
Vai kungam naudas trūka,
Vai Rīgā vēverīš'?
560 [Rīga ].

39688.

Vērpu, vērpu ērkulīti,
Kalniņā(j)i stāvēdama.
Vai tie puiši aizmiguši,
Kad tie mani neredzēja?
427 [Tadaiķu Lp].

39689.

Vērpējiņa, rūcējiņa
Ir tā mana māmuļiņa:
Mušai kājas novērpusi,
Circenim deguntiņu.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

39690.

Vērpu, vērpu, šļūcu, šļūcu,
Kaķīšam paladzīnu:
Tur būs man brūtes krekli,
Tur brūgāna paladzīni.
192 [Kosas C].

39691.

Virpu virpu ērkulīti,
Ciema puiši bikses prasa.
Ko metīšu, ko audīšu
No tā viena kamolīša?
443 [Turlavas Kld].

39692.

Vērpu, vērpu ērkulīti,
Ciema puiši bikses prasa.
Es neņemtu lielu vīru,
Ne savam sirdēstam:
Viss mans ziemas vērpumiņis
Liela vīra ūziņās.
15 [Alūksnes Vlk].

1. Es neņemtu lielu vīru,
Ne savam sirdēstam:
Viss mans gada vērpumiņš
Vienā bikšu lieliņā.
453 [Vadakstes Jg].

- 64 -
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu