SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

8. Dažādi darbi, sevišķi drānas un apģērbu darinot

a) Vakarēšana, vērpšanas talka. Kopīga vērpšana muižā

6942.

Āžam sienu pametusi,
Pati gāju vakarēt;
Āzīts manim Dievu lūdza
Ar visāmi kaziņām.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6943.

Eit'e, m'eitys, vakarātu,
V'edit' mani mozuokū:
Jius sprēdit', jius ryucit',
As gunt'eņis d'edz'ējeņa.
427 [Varakļānu pag. Rz].

6944.

Eita, meitas, vakarēt,
Vediet manu līgaviņu,
Lai tā šuva linu kreklus,
Līdz zemei rakstīdama.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

6945.

Gulēti, gulēti,
Vecā kārta,
Lai sēd jauni,
Lai vakarē:
Dzīpari nesprēsti,
Nešķeterēti,
Deviņi dieveŗi
Nepuškoti,
Desmitā māsīca
Nedarināta.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

6946.

Ik vakara vakarēt
Iz [=Uz] citām māsiņām;
Cita man rakstus sāka,
Cita deva dzīpuriņus.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

6947.

Kāda te nebija,
Tāds te ienāca:
Ar līkām kājām,
Ķesele sānos.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

6948.

Labāk pirktu sveču podu
Nekā skalu vezumiņu:
Ne man dūmu istabā,
Ne skangalu mēslainē.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

6949.

Māte gāja vakarot
Ar savām meitiņām;
Adīklītis, rakstinītis,
Rīkšu sauja padusē.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

6950.

Māte māte, sukā vilnu,
Puiši meitu kutināja,
Puiši meitu kutināja,
Sev draudziņa gribēdami.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

6951.

Meitas, manas meitenītes
Ilgi sēd vakarā;
Es viņām skalus plēšu,
Viņas man cimdus ada.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6952.

Nāciet, meitas, pie manim
Ik vakaru vakaros:
Ne man dūmu istabā,
Ne skangalu pabeņķī.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

6953.

Nāciet, meitas, pie manim
Vakariņu vakarot:
Man skaliņi gaiši deg,
Dēļiem griezta istabiņa.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

6954.

Nāciet, meitas, pie manim
Vakariņu vakarēt:
Pie man' deg vaska sveces,
Dēļu griezta istabiņa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6955.

Nākat, meitas, pie manim
Vakariņu vakarot:
Silta mana istabiņa,
Liepas malku kurināta.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

- 47 -

6956.

Nāciet, meitas, pie manim
Vakariņu vakarot,
Vakariņu vakarot,
Jaukas dziesmas padziedāt.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

6957.

Pa lodziņu savēros,
Kādu darbu meitas dara:
Vilnu kārš, vilnu prēž,
Gana lētu darbu dara.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

6958.

Plēsiet skalus, bāleliņi,
Nāks māsiņas vakarēt;
Citam cimdi, citam zeķes
Par skaliņu plēsumiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6959.

Še nāciet, jaunas meitas,
Vakariņu vakarēt,
Še skaliņi gaiši dega,
Jauni puiši plēsējiņi.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

6960.

Še nāciet, jaunas meitas,
Vakariņa vakarēt,
Še skaliņi gaiši dega,
Še bij silta istabiņa.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

6961.

Še nāciet, ciema meitas,
Vakariņu vakarēt,
Še skaliņi gaiši dega,
Še dūmiņi nekūpēja.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

69611.

čučētu, gulētu,
Māmiņas meitiņas,
Lai nu vēl kalpones
Pavakarēja.
121 [Gulbenē (Md)].

6962.

Vakarēt aiztecēja
Mana jauna līgaviņa,
Pajēmuse skalu šauvu,
Baltas vilnas kodeliņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

6963.

Vakarēt nogājuse
Mana jauna ļaudaviņa,
Vakarēt nogājuse,
Ciema suņu lādināt.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6964.

Smalki vērpu kunga linus
Pa vienai šķiedriņai;
Pa vienai šķiedriņai
Kā margot apmargoju.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6965.

Vērpiet, meitas, kunga linus,
Kunga linu pakuliņas;
Jūsu pašu pakuliņas
Peles vilka midzenī.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

6966.

Vērpiet, meitas, kunga linus
Pa vienai šķiesniņai;
Jūs jau pašas gan ziniet,
Kungi rupja nenesā.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

6967.

Vērpiet, meitas, kunga linus
Pa vienai šķipsniņai;
Audīs Rīgas vēverīši,
Grāmatā vērdamies.
342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

39607.

Ej, māsiņa, da manīm
Kač vakara vakarēti;
Pie man dega gaiši skali,
Div brāliņi šķēlājiņi.
503 [Višķu D].

39608.

Ej, māsiņa, uz maniem
Šovakar vakarēt;
Bija man saldans alus,
Vecozola ka(n)niņā.
241 [Lubānas Md].

39609.

Nāc, Dieviņ(i), nāc, Laimiņa,
Iz maniemi vakarēt;
Manim bija saldens alus,
Vecozola kanniņā.
241 [Lubānas Md].

- 48 -

39610.

Aite, meitas, vakarātu,
Vedit mani moziņū:
Es jums byušu gundedzēja,
Smolku rokstu rakstītuoja.
Muote roksta, meita roksta
Narakstītas vylnuonītes.
604 [Dažādi iesūtītāji].

39611.

Māte gāja vakarot
Ar savāma meitīnām.
Māte savas meitas māca,
Es aiz loga klausījos.
Man, māmīna, tās mākslīnas,
Ne tavāmi meitīnām.
355 [Rucavas Lp].

1. Māte savas meitas māca,
Es aiz loga klausījos;
Šuveklīti, adīklīti,
Rīkšu sauja padusē.
Man, māmiņa, tas mākslītis,
Ne tavām meitiņām.
453 [Vadakstes Jg].

39612.

Nāc, māsiņa, sildīties,
Nu man silta istabiņa;
Nebūs silta liepas malka,
Kurināsi ozol(iņ)a.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

39613.

Silta mana istabiņa,
Gaiši dega liepu skali;
Uz manīmi jaunas meitas,
Ziemu nāca vakarēt.
202 [Kurmāles Kld].

39614.

Vokoruotu nūguojusja
Muna jauna ļaudaveņa;
Cīma puišu kairynuotu,
Na darbiņa darynuotu.
143 [Jāsmuižas D].

b) Vērpšana

6968.

Vai manu, vai manu,
Jau vīrs mājā!
Pakužu, pakužu
Pie pakulu kodaļas.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

6969.

Aiz ko Rīgas dreimanīši
Dārgu tura kļava koku?
Vidzemnieku dzeltānītes
Visas vērpa ratiņos.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6970.

Atsasēdu bez darbiņa,
Man nav linu arājiņa;
Nule māte kājas āva
Manam linu arājam.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

6971.

Dod, Dieviņ, sātu gausu
Vecas mātes ratenī,
Citu vērpt, citu aust,
Citu laist tautiņās.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6972.

Ērkulītis ceļu tek,
Vērpējiņu meklēdams;
Ieraudzījis vērpējiņu,
Krīt ērkulis ceļmalā.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

6973.

Ērkulītis ceļu tek,
Vērpējiņu meklēdams;
Krīt', ērkuli, ceļmalā,
Tautas veda vērpējiņu.
206 [Kuldīgas apriņķī], 267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

6974.

Eku seši ratīn' tek
Kā vasar's vēsmītē!
Piecas meitas, sestā māte,
Kuŗ' vieglāki ritināj'?
Māmīn' māk smalki vērpt,
Tā vieglāki ritināj'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

6975.

Es tev lūdzu, dreimanīt,
Tais' man vieglu ratenīt';
Es bij' vaļas cilvēciņš,
Man vienādi jātecina.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6976.

Gana vērpu, gana vērpu,
Nepanācu māmuliņas:
Māmuliņa smalki vērpa,
Gaŗus laida pavedienus.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

6977.

Kā māsiņ, tev veicās,
Kā man vis neveicās?
Tev spolīte kaudzi met
Man nav spoles dibinā.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

- 49 -

69771.

Kā zīdu vērpu,
Kā slēšu audu,
Kad sāku valkāt, -
Kā cita drāna.
224 [Kabilē (Kld)].

6978.

Kad ieraugu kodaliņu:
Urā vilks, urā vilks!
Kad ieraugu jaunu puisi:
Ak tu Dievs, ak tu Dievs!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6979.

Kad es biju jauna meita,
Diegus vien šķeterēju;
Kad izgāju tautiņās,Diegu motka rociņā.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

6980.

Kādēļ mans ratenīts
Šķeterēt šķeterēja?
Vai tādēļ šķeterēja,
Ka tautām darināju?
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

6981.

Kas gribēja daiļas sievas,
Jāj Kabiles novadēi:
Kabilēi smalki vērpa,
Gaŗu meta audekliņu.
224 [Kabilē (Kld)].

6982.

Kas tev bēdas, ciema puisi,
Par manām pakulām?
Man caunīte linus vērpa,
Vāverīte pakuliņas.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

1. Dzilna manus linus vērpa,
Vāverīte pakuliņas;
Pat' aizgāju uz krodziņu
Ar jauniem puisīšiem.
190 [Kuldīā].

6983.

Kas tev bēdas, ciema puisi,
Par manām pakulām?
Rīgā man linus vērpa,
Vāczemē pakuliņas.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

6984.

Ko tā mana māte dara,
Istabāi sēdēdama?
Vilniņ' kāsa, vilniņ' vērpa,
Man sagšiņas darināja.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

6985.

Kodeliņ, kodeliņ,
Es tev' rītu svilināšu:
Tevis dēļ māte kūla
I rītāi, vakarā.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6986.

Kodeliņ, kodeliņ,
Ka [Kad] es tevi neredzētu!
Tevis dēļ māte kūla
I rītā, vakarā.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

6987.

Kodeliņa, kodeliņa,
Kad es tevi nosprēdīšu?
Tad es tevi nosprēdīšu,
Kad krāsnī iemetīšu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6988.

Kodeliņ, kodeliņ,
Tu nodegsi šovakar!
Tev' māmiņa piesējusi
Bez saulītes vakarā.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

69881.

Kodaļ, manu kodeliņu,
Suns lai tevi virpučo!
Man jāiet uz aploku
Ar zēniem padancot.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

6989.

Kodeliņa meitas pēra,
Aiz ausīm turēdama;
Ratiņš kliedza, ratiņš brēca:
Nenosit vērpējiņas!
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6990.

Krīt zemē, lec augšā,
Mana linu kodeliņa:
Kā tai bija nedancot,
Piedzēruse sprēdējiņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 50 -

6991.

Kul, māmiņa, ja tev tika,
Trīsreiz mani dieniņā!
Uz puišiem mans prātiņš,
Ne uz villas ērkulīti.
188 [(?)].

1. Uz puišiem mans prātiņš,
Ne uz villas ērkulīti;
Kur tie puiši pulkiem gāja,
Tur tā mana dvēselīte.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

6992.

Kunkuļainu dziji vērpu,
Māmuliņas neklausīju;
Uz pubuļa stāvēdama,
Rīgas pili ieraudzīju.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

6993.

Kur, liniņi, jūs paliktu,
Ja meitiņas neuzaugtu?
Kas jūs plūktu, kas jūs vērptu,
Kas jūs daiļi darinātu?
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6994.

Ļaudaveņ napraškeņ,
Munu lynu namaituoji;
Ni tu muoki tīva sprēst,
A ni loba izvel'ēt.
Muok muoseņa tīvu sprēst,
Muok i boltu izvel'ēt.
425 [Dricēnos (Dricēnu pag. Rz)].

6995.

Lielas meitas linus vērpe,
Mēs, mazās, pakuliņas;
Lielas meitas kreklus aude,
Mēs, mazās, paladziņus;
Lielas meitas tautās gāja,
Mēs, mazās, panākšņos.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

6996.

Liniņam vainu devu,
Ne savām rociņām;
Gan mācēju smalki vērpt,
Gan ar balti izmazgāt.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

6997.

Linu šaujiņ' i savērpu
Pa vienai šķepsniņai;
Smalku kreklu i vajaga,
Jāiet sērsti tautiņās.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

6998.

Linus vērpu matu vīz',
Pakaliņas linu vīz';
Vējiņš manus paladziņus
Kā smildziņas vēdināja.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

6999.

Madaliņa liela sieva,
Pubuļotu dziju vērpa.
Uz pubuļa uzkāpuse,
Rīgas pili ieraudzīju.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7000.

Madaliņa villu kārse,
Ābelēji sēdēdama.
Es tev lūdzu, Madaliņa,
Dod man vienu kodeliņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

7001.

Māmuliņa kaktā sēd,
Pakuliņas grečēdama;
Meitas guļ gultiņā,
Par puišiem pļāpādamas.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

7002.

Māte deva baltu vilnu,
Es pabāzu pasolē;
Labāk gāju ar puikām
Ripu sist dzedziedā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Atrauj viņu deviņ' velli,
Manu linu ērkulīti!
Nu es iešu pakalnā
Ar puišiem ripas kaut.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

7003.

Mana veca māmuliņa
Tumsā vērpa pakuliņas;
Pievērpuse blusai kāju,
Circenim cekulīti.
190 [Kuldīā].

7004.

Manu mīļu brālīti,
Ko es tev lūgšu:
Skriemeli, ērkuli
Ābeles koka.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

7005.

Muižā auga dailas meitas,
Villas vērpt nemācēja.
Cūka vērpa, kaza kāsa,
Āzīts spoļu tinējiņš.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 51 -

7006.

Nebēdā, tu tautieti,
Ka [Kad] es austi nemācēju;
Smalki vērpu, vēvers auda,
Pa vāciski šūdināju.
113 [Alūksnē].

7007.

Nesavērptu kodeliņu
Atsagulu gultiņā;
Atsarada melns krauklīts,
Uz vēdera knābādams.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

7008.

Nu šļūcu, nu vērpu,
Nu redzu, vajag:
Nu redzu tautieti
Bez bikšu jājam.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

7009.

Pakāpos bērza siekstē,
Laižu gaŗu pasūciņu;
Es jau pate gan zināju,
Gaŗš mazītes arājiņš.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

7010.

Pakuliņa ceļu tek,
Vērpējiņu meklēdama.
Tec pie manis, pakuliņa,
Es savērpšu dziedādama.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

7011.

Pakuliņas ceļu tek,
Vērpējiņas meklēdamas.
Teciet šurpu, pakuliņas,
Te [Še] meitiņas vērpējiņas.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

7012.

Piektdienā uztinu
Liel' ērkulīti;
Sestdienā novērpu
Ar algādžiem.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

7013.

Piecas spoles rītā vērpu,
Piecas spoles vakarā,
Par to nakts melnumiņu
Desmit spoles tecināju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7014.

Plāni vērpju, tecināju,
Šķietu tapt bajāram;
Ja netopu bajāram,
Žēl man plāna vērpumiņa.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

7015.

Pubuļuoju, pubuļuoju
Dāla muote dzeju sprēde;
Izkuopuse uz pubuļa,
Īraudzeju bruoļa sātu.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

7016.

Pumpača rumpača
Galdiņa galā;
Sīkvērpis, plānvērpis
Azkrāsnē.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

7017.

Ratenīt, ratenīt,
Lai tev' vējš vurpināja!
Labāk eimu krodziņā,
Alus kanna rociņā.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

7018.

Ratenīti, ratenīti,
Tu man kaunu padarīji:
Piln' istaba svešu ļaužu,
Tu šņorīti zemē meti.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7019.

Riti, manu ratenīti,
Jauna tava vērpējiņa;
Rīgā pirkts ratinīts,
Ciemā pirkta līgaviņa.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

7020.

Zagle biju, neliedzos,
Tēvam zagu, mātei zagu.
Tēvam zagu linu saku,
Mātei vilnas kodeliņu.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

7021.

Saka, darba neesot
Pie pakulu kodaļiņas:
Lieli, mazi kunkulīši,
Visi gaida darinām.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

- 52 -

7022.

Satinu dižu lielu
Linu ērkulīti,
Iznesu, iedevu
Vēja mātei.
Vējš man savērpa,
Sašķeterēja,
Noauda dimanta
Priekšautiņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

7023.

Sava tiesa vērpējam,
Sava rata griezējam:
Vērpējam zelta josta,
Griezējam sudrabiņa.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

7024.

Šķeternīca tautu meita,
Diegus vien šķeterēja;
Cik es gāju lūkoties,
Viņa diegus šķeterēja.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Šķeternīca tautu meita,
Diegus vien šķeterēja;
Kad nogāju laika liktu,
Diegu marga rociņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7025.

Šļūcu, vērpu ērkulīti
Pieiedama, atstādama,
Lei nesaka vīramāte,
Ka es laiska vedekliņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7026.

Šļūcu, vērpu ērkulīti
Pieiedama, atstādama;
Sen redzēju dēlu māti
Bez lindraku staigājam.
190 [Kuldīā].

7027.

Šļūcu, vērpu ērkulīti
Pieiedama, atiedama:
Zināj' mani aizvedam
Netiklīša sētiņā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

7028.

Šļuku bruku mana sieva
Pubuļainu dziju vērpa.
Lai tā šļuka, lai tā bruka,
Kad tik baltu izvelēja.
47 [Ārciemā (Pāles pag. Vlm)].

7029.

Sīki mazi žagariņi
Paši pūta, paši dega;
Sīkas mazas meitenītes,
Pašas vērpa, pašas auda.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 122 [Jaungulbenē (Jaungulbenes pag. Md)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē],
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7030.

Smalki savus linus vērpu,
Smalki savas pakuliņas;
Man brālīši vēverīši,
Tie noauda rakstīdami.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

7031.

Smalki vie(n) smalcināju,
Vai linīšus, pakulīnas:
Mazīns mans augumīns,
Resnu nest nejaudāja.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

7032.

Smalki vērpu ratiņā,
Devu Rīgas vēveŗam;
Pat' tecēju zem karoga
Meklēt tādu valkātāju.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

7033.

Smalki vērpu ratiņā,
Rāmi šuvu rakstīdama;
Es gan zinu, es nebūšu
Arājiņa līgaviņa.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

7034.

Smalki vērpu ratiņā,
Rīgā devu vēveŗam;
Pieci gaŗi linu krekli
Saujiņā salocīju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7035.

Smalki vērpu sev liniņus,
Vēl smalkāki pakuliņas:
Daudz bāliņu tautiešam,
Smalku kreklu gribētāju.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

7036.

Smalki vērpu, tecināju,
Rīgā devu vēveŗam:
Kunga vīri bāleliņi,
Smalku kreklu valkātāji.
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

- 53 -

7037.

Smalki vērpu, tecināju,
Rīgā devu vēveŗam:
Zināj' savu arājiņu
Smalku kreklu valkātāju.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

7038.

Smalki vērpu, tecināju,
Rīgā devu vēveŗam:
Tur būs man brūtes krekli,
Brūtgānam nēzdodziņi.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

7039.

Smalki vērpu, vēvers auda,
Izmenčīgi šūdināju.
Kur es ņemšu tautu dēlu,
Tādu kreklu valkātāju?
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

7040.

Smalki vērpu, vēvers auda,
Izvāciski šūdināju:
Būs vāciešu dieverīts,
Smalku kreklu valkātājs.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7041.

Smalki vērpu, vēvers auda,
Pa vāciski šūdināju;
Kaszin man gadīsies
Pusvāciets valkātājs.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7042.

Smalki vērpu, vēvers auda,
Pa vāciski šūdināju.
Zina Dievis, kur tas būs,
Tādu kreklu valkātājs!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Baltus linus smalki vērpu,
Rīgā devu vēveŗam;
To zin Dievs, kas vēl būs
To krekliņu valkātājs.
114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)].

7043.

Smalkvērpīte smalki vērpj,
Es pumpačus pumpināju;
Smalkvērpīte ciemā tek,
Es pumpaiša baznīcā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

7044.

Smēru smēru ratiņam,
Brandavīna sprēdējam;
čīkst ratenis nesmērēts,
Raud sprēdējs nepadzēris.
121 [Gulbenē (Md)].

7045.

Sprēd, māsiņ, tievu, resnu,
Liec pūriņa dibinā;
Atsarada tautiņās
Tieva, resna nesātāji.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7046.

Sprēd, meitiņa, šķeterē
Puspodiņa vakarā;
Rītu brauks vīratēvs
Rakstītām kamanām.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

7047.

Sprēdaļas pirkstiņi
Kā cirvja kāti,
Nevar smalkajas
Dzijtiņas sprēst.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7048.

Sprēdiet, meitas, šļūciet, meitas,
Audiet baltus paladziņus;
I vakar citu veda
Bez baltā paladziņa.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

7049.

Sprēdu linu kodaliņu
Grauzu sausu garoziņu;
Tad ēdīšu baltu maizi,
Kad ies meita tautiņās.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

7050.

Steidz, māmiņa, diegu vērpt,
Dzīpariņus šķeturēt:
Tautu dēls lielījās,
Sol' rudeņa negaidīt.
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

7051.

Sukā, māmiņa,
Gludenu galviņu,
Tēvs mani vedīs
Tirgū rādīt.
Lustīga meitiņa
Tirgū iet,
Suns jāja ērkuli
Pabeņķī.
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

- 54 -

7052.

Sviestu sviestu, ne pieniņu
Liec, māmiņa, radziņā;
Sauss ratiņš, sausa mēle,
Netek gludi pavediens.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

7053.

Tauku tauku rateņam,
Brandavīna sprēdājam!
Ratens tauku gan dabūja,
Kas to deva sprēdājam?
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

7054.

Tievināt tievināju,
Darināt darināju:
Tautām tievu tievināju,
Bāliņam darināju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7055.

Tēvs mans labs tēvs,
Sūta mani dancot;
Māte tāda traka Kača,
Tā nopirka ratiņu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Mans tēvs labs tēvs,
Tas nopirka dūdiņu;
Māte tāda gaisa kaza,
Tā nopirka ratiņu.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

7056.

Tev, bāliņi, balti lini,
Dod man vienu puspodiņu;
Man vajaga priekšautiņa,
Tautiešam šņudauciņa.
55; 3-54

1. Smalku linu, bāleniņ,
Jele vienu puspodiņu!
Vajag man tautiešam
Smalku linu nēzdodziņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

7057.

Tec, vārpstīt, dziedādama,
Kamēr pilna pietecēji;
Kad tu pilna pietecēji,
Guļ pūriņa dibinā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7058.

Trūcin vien trūka
Mans vērpumiņis,
Satrūka, satrūka,
Samešu krāsnī.
Māmiņa mīļā,
Nesaki tautām!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7059.

čakli vērpa, čakli auda
Sīkas mazas meitenītes.
Uzaugs lielas, atjās tautas,
Vajdzēs stipru kumeliņu,
Vajdzēs stipru kumeliņu
Pūru vesti tautiņās;
Pilli tīņi, pilli šķirsti,
Visi grūti cilājami.
1252 [Mazlaicenē].

7060.

čum čum rītā,
čum vakarāi;
Pērnās pakulas
Nerubinātas.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

70601.

čunč čunč rītā,
čunč vakarā,
Līdz es savas kājiņas
Apčunčināšu.
224 [Kabilē (Kld)].

7061.

Tu, māsiņ, darbos gāji,
Kas vērpj tavu ērkuliņu?
Mārša tavu ērkuliņu
Kājām spēra pabeņķī.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

7062.

Tu, māsiņa, villu vērpi,
Es pakulas rubināju.
Tev būs dvielīši,
Man paladziņi.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

7063.

Tūlīn, tagadīn
Sacīšu mātei,
Ko dara meitiņas
Ābeļu dārzā:
Vilniņu kārsa,
Dzīparus prēda,
Ābeļu malciņu
Guntiņu kūra.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 55 -

7064.

Tymsā sprēžu, naredzēju,
Kaids izguoja, taidu laižu;
Ka nū Dīva vesel'eiba,
Mugareņa sanosuos.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

7065.

Vārna kamol' i aiznesa,
Maisa dziju dāvādama.
Vai tu akla neredzēji,
Ka [Kad] es vērpu acekņam?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7066.

Vieglis mans ratenīts,
Es varētu zīdu sprēst;
Resni mani pirkstu gali,
Nevar zīda noturēt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7067.

Vērp, māsiņa, ratiņāi,
Tev brālīši vēverīši;
Rakstīdami dvieļus auda,
Grozīdami paladziņus.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)], 172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

70671.

Vērp, meitiņa, dziedādama
Baltu linu ērkulīti;
Tautiets dara raudādamis
Zaļas ošu ragaviņas.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

7068.

Vērp, meitiņa, šļūc, meitiņa,
Neraugies māmiņāi:
Tev, meitiņa, diena ausa,
Mātei nāca vakariņš.
224 [Kabilē (Kld)].

7069.

Vērp, meitiņa, šļūc, meitiņa,
Piecas spoles vakarā!
Vakar veda citu sliņķi,
Nebij gultas paladziņa.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

7070.

Vērp, meitiņa, smalku dziju
Kā zīdiņa pavedienu;
Es tev teikšu brūtgāniņu
Melniem kaltiem zābakiem.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

7071.

Vērpi, vērpi, ērkuliņ,
Ciema puiši biksas prasa;
Tās nedošu ciempuišiem,
Doš' savam arājam.
232 [Talsos (Tl)].

7072.

Vērpies, villiņa,
Viscauri vienāda,
No tev' audīs
Krīzdodziņus
Rakstītām malām,
Puķainu vidu,
Puķainu vidu,
Sirsniņu vidū.
226 [Kandavā (Tl)].

7073.

Vērpj meitiņas, tirkš ratiņi
Baltajos ērbēģos.
Divi simti kreklu vērpa,
Trešo smalku paladziņu.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

7074.

Vērpam, meitas, smalku dzīvi,
Matīnā lūkādam's,
Lai auž Raunas vēveriš',
Grāmatā lūkādam'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

1. Vērpjam, meitas, vērpjam, meitas,
Savērpušas audīsim,
Savērpušas audīsim
Piecas dienas nedeļē.

7075.

Vērpjam, smalki, mēs māsiņas,
Mūs' bāliņi vēverīši,
Tādu auda audekliņu
Kā ezera ledutiņu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

7076.

Vērpjam smalki rupjus linus,
Audīsam paladziņus:
Jāapsedz tautiņām
Vedamās kamaniņas.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

7077.

Vērpiet linus, jaunas meitas,
Audiet baltus paladziņus;
Vakar vienu tautās veda,
Mašu klāja kamanās.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 56 -

1. Sprēdiet, meitas, rūciet, meitas,
Nesnaudiet vakarā,
I šodien citu veda,
Mašu klāja kamanās.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

7078.

Vērpiet, meitas, baltu vilnu,
Adīsim gaŗas zeķes;
Atnāks govju māršaviņa,
Saltus ledus lauzīdama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7079.

Vērpjat, meitas, pakuliņas,
Lai māmiņa linus vērpj;
Bij māmiņa ieraduse
Smalki linus tecināt.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

7080.

Vērpjiet, meitas, pakuliņas,
Lai māmiņa linus vērpj:
Māmiņai tievi pirksti,
Slaidu laida pavedienu.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7081.

Vērpjat, meitas, pakuliņas,
Lai māmiņa linus vērpj:
Māmuliņa smalki vērpa,
Gaŗu laida pavedienu.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

7082.

Vērpjiet, meitas, pakuliņas,
Nebāziet pūnītē,
Ciema puiši atradīs,
Kumeliņus barodami.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7083.

Vērpiet, meitas, ratiņos,
Lai trīc visa istabiņa,
Lai tas tautu neveiklītis
Aiz durvīm klausījās.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7084.

Vērpjat, meitas, snājat, meitas,
Pavasaŗa negaidāt;
Kad atnāca pavasaris,
Dzērves kliedza tīrumā.
1311 [Apē (Vlk)].

7085.

Vērpsam smalki, mēs māsiņas,
Dosam Rīgas vēveŗiem;
Būs bāliņi kā kundziņi,
Smalku kreklu valkātāji.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

7086.

Vērpsim smalkus tos liniņus,
Tos dosim vēveŗam;
Mēs jau pašas nezinām,
Kāds gadās valkātājs,
Vai vācietis, vai zemnieks,
Vai ķeizara kaŗavīrs.
1311 [Apē (Vlk)].

7087.

Vērpu, vērpu ērkulīti,
Kremtu, kremtu garoziņu;
Kad nav vērpti ērkulīti,
Tad nav krimsti garoziņu.
216 [Ventspilī].

7088.

Vērpju, vērpju ērkulīti,
Ciema puiši bikšu prasa;
Ej projām, ciema puisi,
Man vajaga lindraciņu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

7089.

Vērpu, vērpu ērkuliņu,
Ciema puiši biksas prasa;
Ka nebūs ciempuišiem,
Būs pašam lindraciņš.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

7090.

Vērpju, vērpju ērkulīti,
Ciema puiši bikšu prasa.
Kad tu, šķelmi, neprasītu,
Ne rokāji es neņemtu.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

7091.

Vērpju, vērpju ērkulīti,
Ciema puiši biksu prasa.
Voi jūs sēdat, voi gaidāt,
Jūs nenieka nedabūsit;
Man pašam trīs gadiņus
Sētāi auga bāleliņis,
Tam jāsteidz, tam jāauž,
Drīz vajaga mugurā.
224 [Kabilē (Kld)].

- 57 -

7092.

Vērpu, vērpu kodeliņu,
Grauzu, grauzu garoziņu.
Garoziņu gan sagrauzu,
Kodeliņas nesavērpu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

7093.

Vērpu, vērpu kodeliņu,
Grauzu, grauzu garoziņu;
Kad savērpu kodeliņu,
Tad sagrauzu garoziņu.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

7094.

Vērpu, vērpu kodeliņu,
Graužu, graužu garoziņu.
Ne sagraužu garoziņas,
Ne savērpu kodeliņas.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

7095.

Vērpu, vērpu kodeliņu,
Graužu sausu garoziņu;
Būt' gājuse maltuvē,
Būt' putriņa bļodiņā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7096.

Vērpu, vērpu kodaliņu,
Grauzu sausu garoziņu;
Kas kaitēja malējai,
Māte nese brokastiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7097.

Vērpu, vērpu kodeliņu,
Graužu sausu garoziņu;
Ne citami darbu devu,
Ne ar savu garoziņu.
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)].

7098.

Vērpu, vērpu kodeliņu,
Graužu sausu garoziņu,
Netecēju ciemiņā,
Gardumiņa meklēdama.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

7099.

Vērpu, vērpu kodeliņu,
Sausu grauzu garoziņu;
Kad novērpu kodeliņu,
Tad dabūju mīkstumiņu.
328 [Valles muižā (Taurkalnes pag. B)].

7100.

Vērpu, vērpu kodaliņu,
Sausu krimtu garoziņu,
Lai netrūka siekaliņu,
Pavedienu slapējot.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

7101.

Vērpu, vērpu, makačāju
Piecas spoles vakarā;
Kad gailītis padziedāja,
Tad iesāku sestajo.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

7102.

Vērpu, vērpu, makačāju
Pieci podi vakarā;
Būt' i sesto savērpuse,
Kaut gailītis nedziedājs.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7103.

Vērpeļu, vērpeļu,
Šķeterēju:
Mūs' pašu Jankelim
Bikšeļu nav.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

7104.

Vērpu, vērpu, šļūcu, šļūcu
Deviņiem ratiņiem;
Saka, manim nevajaga, -
Pie vārtiemi vedējiņi.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

7105.

Vērpu, vērpu, šļūcu, šļūcu
Nav krekliņa mugurā;
Kas nevērpa, kas nešļūca,
Tam krekliņi grabēt grab.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

7106.

Vērpu, vērpu [Prēdu, prēdu]
sīkstus linus,
Pie matiņa mērīdama;
Došu Rīgas vēveŗam,
Simtu nīšu audējam.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7107.

Vērpu, vērpu, snāju, snāju,
Precenieku gaidīdama;
Nešķīrās man darbiņi,
Neatnāca precenieki.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

- 58 -

7108.

Vērpu, vērpu, steidzu, steidzu
Baltas vilnas ērkuliņu.
Svētdien iešu baznīcē,
Segšu baltu vaillainiņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

7109.

Vērpu, vērpu, steidzu, steidzu
Savu linu kodeliņu;
Citas meitas aizvedīs,
Ko es viena še darīšu?
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

7110.

Vērpu, vērpu visu ziemu,
Gaiļam ūzas nesavērpu.
Valkā, gaili, pamazām,
Nedar' kaunu vērpējai!
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

7111.

Vērpu vilnas kodeliņu,
Gaidu savu bāleliņu;
Mīksta vilnas kodeliņa,
Jauka brāļa valodiņa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7112.

Veca meita villu vērpa,
Kreiso kāju kustināja;
Kustin', meita, labo kāju,
Dabūs' maizes devājīnu.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

7113.

Villiņa, villiņa,
Vērpies mīksti,
Lai varu adīt
Ābolaiņus cimdus,
Ābolaiņus cimdus,
Skujaiņas zeķes.
226 [Kandavā (Tl)].

7114.

Vilniņa mīļā
Mīkstais darbiņš;
Pakula, ragana,
Pirkstiņu grauzēja.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

7115.

Villiņu kāršot
Miedziņš nāk;
Kārš pate, māmiņa,
Dod man vērpt.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

7116.

Vilnu kāršu, vilnu vērpu,
Brāleliņu gaidīdama.
I sakāršu, i savērpu,
Brāleliņu nesagaidu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

7117.

Villu kārsu, villu vērpu,
Mīkstu darbu vien darīju,
Lai stāv manas mīkstas rokas,
Ko tautieti sveicināt.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

1. Vilnu kāršu, vilnu vērpju,
Liegus darbus vien dzīvoju;
Mīksta bija man rociņa,
Ar tautām saderot.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

7118.

Villu kārsu, villu vērpu,
Villu liku ērkulī;
Dievs dod manim mīkstu prātu
Kā tas villas ērkulītis.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

7119.

Ciema puisis piesēdās
Pie liniņu vērpējiņas,
Nost atstūma kodaliņu,
Klāt pievilka vērpējiņu.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

7120.

Citas meitas villu vērpa,
Es pakulas bubināju;
Citas meitas sagšas auda,
Es izaudu paladziņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

39615.

Ei dreimani, dreimanīti,
Tais' man vieglu ratenīti!
Man jāvērpj kungiem lini,
Mātei smalkas pakuliņas.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

39616.

Celies, mana māmuliņa,
Necelies vaidēdama:
Ne es tevi maltu ceļu,
Pasprēd tievu dzīpariņu.
605 [Skolas].

- 59 -

39617.

čigu čigu, maga čigu,
Trīs spolītes rītā vērpu;
( Trīs spolītes rītā vērpu,)
Trīs pievērpu vakarā;
Es redzēju brāļa sievu
Bez lindraku staigājam.
378 [Seces Jk].

39618.

čiku čiku, ratenīti,
Mana māte saimeniece.
Kas kaitēja nečikot,
Meitas darbu padarīja.
418 [Sunākstes Jk].

39619.

Dūdit maņ, buoleliņ(i),
Seikstu lynu laseitīs;
Dūšu vaļu līleitīs
Tautu golda galeņā.
579 [Viļāni Rz apr.].

39620.

As nadūšu nivīnam
Kodeliņas dadzināt:
Lai nāk mani brāleliņi
Kodeliņu dedzināt.
263 [Mēmeles Jk].

39621.

Es pelavu sijātāja,
Nokulstīņu vērpējiņa;
Man papriekšu precinieki
Kā citām meitiņām.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

39622.

Es sacēju tev, bruoleņ,
Najem sīvas Madaliņas;
Madaliņa reši pyutja,
Bubuļūtu dzeju sprēdja.
168 [Kalupes D].

39623.

Kad es biju mazila,
Silā aitas ganila;
Uz akmeņa sadila,
Diegus vien tik šķetināj'.
48 [Bērzaunes Md].

39624.

Kūdeļ', muna kūdeliņa,
Lai tev grāki vyrpynoj;
Lobuok eimu cīmiņā,
Ols kaniņa rūciņā.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

39625.

Kodeliņ, kodeliņ,
Velns lai tevi vurčināj!
Pate guļu lāviņā,
Kodeliņa palāvē.
241 [Lubānas Md].

39626.

Kodeļ manu, nesprēžam',
Vārpustīte netekam';
Māmiņ mana nesēdot
Istabiņas dibinā.
241 [Lubānas Md].

39627.

Kūdeļa rogona,
Tei muna navaļa,
Tū spriežu reitā,
Tū vokorā.
Vēl viņa kai kuce
Acīs verās.
326 [Preiļu D].

39628.

Kuo pelei nadzeivuot?
Pelei loba dzeivuošana;
Pelei loba dzeivuošana
Natiklītes kūdeļā.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

39629.

Kūdeļa, sprēsleica
Pa nomu doncoj;
Nūvedja sprēdējeņu
Aiz augstim kolnim,
Aiz zaļim mežim.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

39630.

Kodeļa, sprēslīce
Pa namu danco.
Tec, mana māsiņa,
Ķer viņu rokā.
263 [Mēmeles Jk].

39631.

Kodeliņa, vērpaļiņa,
Tā bij mana nelaimīte;
Ciema puiši, bāleliņi,
Tie bij man visa prieka.
378 [Seces Jk].

39632.

Kam, māsiņa, tievu sprēdi,
Kam tik baltu balināji?
Tautiņām tievu sprēdu,
Bāliņiem balināju.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

- 60 -

39633.

Kaladuška linus sprēda
Ūdenī mērcēdama.
Kaladuška noslīkusi
Rācenīšu dobītē.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

39634.

Kur ērkuls, kur ērkuls,
Vīrs nāk, vīrs nāk;
Es ar savu ērkulīti
Pret vīriņu grozījos.
546 [Kuldīga Kld apr.].

39635.

Kur mana košais ērkulītis,
Kur es tevi šovakari iestādīšu?
Stādīšu tautīnu istabā,
Pašā galdīna galīnā.
355 [Rucavas Lp].

39636.

Lai (tā) ietu man darbiņš,
Kā manai māmiņai:
Māmuliņa smalki vērpa,
Gaŗus laiž pavedienus.
281 [Neretas Jk].

39637.

Linu linu lindruki,
Pakulu krekli,
No tām čammām
Puišiem bikses.
427 [Tadaiķu Lp].

39638.

Linu šķieznes es savērpu,
Pa vienaji šķieznīteji,
Lai varētu svešus ļaudis
Ar margāmi apmargot.
241 [Lubānas Md].

39639.

Ļaudaviņa, nepraškiņa,
Lynu munu namaituoj:
Ni tu muoki tīva sprēst,
Ni jau bolti izvelēt.
Man māmiņa tīvu sprēda,
Muosa bolti bolinuoja.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

39640.

Ļaudaviņa, napraškiņa,
Lynu munu namaitoj;
Velej boltus, lūki kuplus,
Apvelc munu vylnaneiti.
605 [Skolas].

39641.

Leigaveņ, naprašķeņ,
Lynu munu namaitoj;
Kab man taida leigaviņa,
Kai muoseņa dzaltoneite:
Tei muocēja tīvu sprāst,
Un to boltu izvaļāt.
559 [Rēzekne Rz apr.].

1. Māršiņ, bruoļa ļaudaviņa,
Namiņ mani kuojiņom;
Ni tu muoki tīvu sprēst,
Ni tu boltu balynuot.
Muok muosiņa tīvu sprēst,
Muok i boltu balynuot.
89 [Dricēnu Rz].

39642.

Meitas, spūļu natinīt,
Caturtdīnas vokorā:
Caturtdīnas vokorā
Svāta Muora radījās.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

39643.

Mans mīļais ratenīts
Klabačot klabačoja.
Vai tādēļ klabačoja,
Ka tautām darināju?
198 [Krustpils D].

39644.

Maz, māsiņa, maizes ēdi,
Pati cēli arājiņu;
Maz, bāliņi, kreklu vilki,
Pats piecēli prēdējiņu.
472 [Vecgulbenes Md].

39645.

Māršiņ man aicne
Pakaliņs rubinat;
Es mārše atbilde,
Le ruban ciercentiš.
445 [Ugāles Vp].

39646.

Māte gāja klētē,
Es tecēju pakaļ,
Es viņai nozagu
Pakul(u) kodeli.
Vējš man savērpa,
Sašķeterēja.
96 [Durbes Lp].

39647.

Māt, māt, kārš to vill,
Puiš man kaitne;
Puiš man kaitne,
Grib pa sov līgviņ.
445 [Ugāles Vp].

- 61 -

39648.

Mīļe bāliņ,
Ko tev lūdzas:
Uztais erkel,
Vītal vārpst.
445 [Ugāles Vp].

39649.

Nāk miegs name,
Nāk istabe;
Te ven lidnas
Ērķil gale.
445 [Ugāles Vp].

39650.

Netiklim lini auga,
Netiklim avetīnas.
Kad Dievīns man audzētu,
Es mācētu puškoties;
Es mācētu smalki vērpt,
Gaŗu mest audeklīnu.
282 [Nīcas Lp].

39651.

Nu sprēžu, nu rūcu,
Nu redzu: vajag;
Nu guļ tautiets
Bez paladziņa.
241 [Lubānas Md].

39652.

Pakāpos bērza sieksti,
Laidu slaiku pavedienu:
Lai izaustu slaikus kreklus,
Dabūt' slaiku arājiņ'.
161 [Kabiles Kld].

39653.

Pati guļu gultiņā,
Kodeliņa palāvē;
Kura gaška ieiedama,
Pasprēž manu kodeliņu.
241 [Lubānas Md].

39654.

Pa lodziņu paraudzīju,
Ko dar' māte istabā:
Māte sprēda dzīpariņu,
Es lustīga malējiņa.
48 [Bērzaunes Md].

39655.

Raun viņ' velns kodeliņu,
Cik es tevi skubināju;
Labāk eju ar puišiem
Ripu sist vecainē.
198 [Krustpils D].

39656.

Smalki vērpu, vēvers auda,
Pa vāciski šūdināj';
Pa vāciski šūdināj',
Kunga dēla gaidīdam'.
Vai Dieviņi, ko darīšu,
Arājiņa māte nāk.
177 [Kastrānes Rg].

39657.

Sešas dienas nedēļā,
Trīs līkumi spolītē;
Divas dienas nosēdēju
Pie tā viena līkumiņa.
378 [Seces Jk].

39658.

Sincis Mincis man vaicāja,
Ko darīja muižu meitas?
Smalkus, baltus linus vērpa,
Mincīšam tos smalkos taisa.
290 [Ogres C].

39659.

Smalku maldama, nevar(ēju)
Lielas saimes pabarot;
Smalku sprēzdama (gan) varēj(u)
Vilkti gaŗu audekliņ'.
241 [Lubānas Md].

39660.

Smalki vērpt es varēju,
Vilkti gaŗu audekliņu;
Smalku malti es nevarēj(u),
Labi saimes pabarot.
241 [Lubānas Md].

39661.

Snaudules dzejtiņa,
Kā striķa gols;
Snaudules pirkstiņi,
Kā ciera kāts.
263 [Mēmeles Jk].

39662.

Sprēdīt, meitas, raunit, meitas,
Pa puspūda vokorā;
Reitā brauks precinīki,
Rakstītom komonom.
357 [Rudzētu D].

39663.

Smolku prēdu balināju,
Pa vociska šoudināj';
Redzu savu orājiņu,
Pa vociska volkajūt.
607 [Iguanija].

- 62 -

39664.

Spīdi gaiši, mēnestiņi,
Pa lodziņu istabā;
Māmuliņa smalku vērpa,
Mani mazu auklēdama.
605 [Skolas].

39665.

Sprēžu, sprēžu kūdeleit,
Radzu plyku vēdereņu;
Ni sasprēžu kūdeleiti,
Ni aptērpu vēdereņu.
143 [Jāsmuižas D].

39666.

Sprēžu vylnas kūdeliņu, makačū,
makačū,
Graužu sausu gorūziņu, makačū,
makačū;
Seiksta vylnas kūdeliņa, makačū,
makačū,
Cīta maizes gorūziņa, makačū,
makačū.
389 [Silajāņu Rz].

39667.

Vērpu, vērpu kodeliņu,
Grauzu, grauzu garoziņu;
Vilku savu tēvainīti
Zaļajā kapenē.
263 [Mēmeles Jk].

39668.

Sprēžu, sprēžu kūdeleiti,
Graužu sausu gorūzeņu;
Graužu sausu gorūzeņu,
Iudiņī mārcādama.
247 [Makašānu Rz].

39669.

Netecēju ciemiņā,
Gardumiņu meklēdama.
Vērpu savas pakuliņas,
Grauzu sausu garoziņu;
Grauzu sausu garoziņu,
Ūdenī mērcēdama.
224 [Lielvārdes Rg].

39670.

Graužu sausu garoziņu,
Vērpu sausas pakuliņas;
Sausa sausa garoziņa,
Vēl sausākas pakuliņas.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

39671.

Vērpu, vērpu, šļūcu,
šļūc(u),
Sausu grauzu garoziņ(u).
Kas man deva mīkstumiņ(u)
Pie sausāmi pakulām?
132 [Ikšķiles Rg].

39672.

Šļūcet, meitas, prēdet, meitas,
Deviņiem ratiņiem,
Lai ik katram bāliņam,
Visiem būtu linu krekli.
Visdevītam bāliņam,
Tam pietrūka linu krekla.
15 [Alūksnes Vlk].

39673.

Šorīt agri cēlusēs
Tautu dēlu māmulīte,
Pievērpuse muši kāju,
Gaigalami cekulīnu.
39 [Bārtas Lp].

39674.

Taisies, māsiņ,
Baltā, melnā:
Trīs dzij's priekšā,
Trīs pakaļā.
241 [Lubānas Md].

39675.

Tīšām ļāvu pavadienu
Savilktiesi čokurā,
Lai bāliņis ātrāk ved
Mūs' māsiņu tautiņās.
396 [Skrīveŗu Rg].

39676.

Tīvu sprēžu, raksnu vylku,
Vairumeņa grybādama.
Kas nu tīva, kas nu gara,
Ka jis ilgi nastuovēja?
314 [Pildas Ldz].

39677.

Es saviemi bāliņiemi,
Daudzi linu nemaitāju.
Tievu vērpu, gaŗu vilku,
Vairumiņa gribēdama.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

39678.

Tīvu sprēžu, garu valku,
Nazynuodama, kas jūs nosuos.
Voi nosuos tāvs ar muoti,
Voi myužiņa deldētuojs?
358 [Rugāju Abr].

- 63 -

39679.

Teci gaiši, mēnestiņ,
Gaŗām manu glāžu logu;
Smalki lini man vērpjami,
Nav man skalu plēsējiņa;
Nav man skalu plēsējiņa,
Ne uguns rādītāja.
192 [Kosas C].

39680.

Tec, vārpstīte, dziedādama,
Kamēr pilna pietecēji:
Kad tu pilna pietecēji,
Gul' pūriņa dibenā.
192 [Kosas C].

39681.

Trīs spolītes rītā vērpu,
Trīs pievērpu vakarā;
Es redzēju vīramāti
Bez lindraku staigājot.
378 [Seces Jk].

39682.

Trūcin trūka
Mans sprēdumiņis,
Lūdzama māmiņ(a),
Nesaki tautās;
Snātin sasnākt [sasnāt],
Ne vurpināt.
241 [Lubānas Md].

39683.

Tu, māsiņ, darbos gā,
Kas vērps tov ērkelīt?
Māršiņ tov ērkelīt
Kājam speir pabeņķe.
445 [Ugāles Vp].

39684.

Tumsā sprēžu, neredzēju,
Kāds vilkās, tādu laidu;
Gana laba drēbe bija,
Kad ar vāli savelēja.
241 [Lubānas Md].

39685.

Tumsā vērpu, neredzēju,
Kāds iegāja, tādu laidu;
Laba gan drēbe būs,
Ka būs Dieva asariņu(?).
605 [Skolas].

39686.

Steidzu, steidzu, vērpu, vērpu
Baltu vilnas vērkulīti.
Sasteiguse, savērpuse,
Audīš' baltās villainītes.
471 [Vecauces Jg].

39687.

Vērpu, vērpu kungam linus
Pa vienai šķiedriņai.
Vai kungam naudas trūka,
Vai Rīgā vēverīš'?
560 [Rīga ].

39688.

Vērpu, vērpu ērkulīti,
Kalniņā(j)i stāvēdama.
Vai tie puiši aizmiguši,
Kad tie mani neredzēja?
427 [Tadaiķu Lp].

39689.

Vērpējiņa, rūcējiņa
Ir tā mana māmuļiņa:
Mušai kājas novērpusi,
Circenim deguntiņu.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

39690.

Vērpu, vērpu, šļūcu, šļūcu,
Kaķīšam paladzīnu:
Tur būs man brūtes krekli,
Tur brūgāna paladzīni.
192 [Kosas C].

39691.

Virpu virpu ērkulīti,
Ciema puiši bikses prasa.
Ko metīšu, ko audīšu
No tā viena kamolīša?
443 [Turlavas Kld].

39692.

Vērpu, vērpu ērkulīti,
Ciema puiši bikses prasa.
Es neņemtu lielu vīru,
Ne savam sirdēstam:
Viss mans ziemas vērpumiņis
Liela vīra ūziņās.
15 [Alūksnes Vlk].

1. Es neņemtu lielu vīru,
Ne savam sirdēstam:
Viss mans gada vērpumiņš
Vienā bikšu lieliņā.
453 [Vadakstes Jg].

- 64 -

c) Dzīparu krāsošana; krāsošanai lieto madaras, dzeltes, mēles

7121.

Ābelīte Dievu lūdza,
Lai ved meitas [meitu] šoruden:
Visi zari nolīkuši,
Dzīpariņu žāvējot.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)], 49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)], 186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)], 190 [Kuldīā],
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)], 198 [Saldū], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 243 [Grenčos, Irlavā, Kūķos, Pētertālē (Grenču, Irlavas, Struteles pag. Tk)], 248 [Praviņos (Praviņu pag. Tk)], 259 [Līvbērzē (Līvbērzes pag. Jg)],
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)], 270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)], 276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 283 [Kroņa Vircavā (Vircavas pag. Jg)], 291 [Garozā (Mežotnes pag. B)], 363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

7122.

Vai meitiņas, vai māsiņas,
Kam jūs mani neklausāt?
Es sūtīju miežu pļautu,
Jūs tečiņus māranās;
Miezīšam vārpa lūza,
Kas nelieša māranai?
375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7123.

Ai sīkās madariņas,
Bēdziet kārklu krūmiņā,
Liela pulka meitu nāca,
Visām kapļi mugurā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 381 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

7124.

Dzīpurnīca, dzīpurnīca
Mana veca krustamāte;
Izvilkuse, pakratīja,
Atkal grūda podiņā.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7125.

Iev' ar Madu lielījās,
Abām bija stalti ziedi;
Ievai bija balti ziedi,
Madei baltas madariņas.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

7126.

Eita, meitas, madarās,
Nu zied elkšņa pupuriņi;
Gan jūs pašas redzēsiet,
Jums būs skaisti dzīpariņi.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

7127.

Knāb, māsiņa, madariņas,
Āra pļavu ganīdama;
Nepieder melni raksti
Bez sarkana dzīpariņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7128.

Māmulīte, māmulīte,
Migla, rasa pūriņā;
Kam sūtīji madarās
Miglaiņā rītiņā!
327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)], 326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

7129.

Meitas brauca marenēs,
Lācīt' jūdza kamanās.
Ej, lācīti, dipu dapu
Ar mareņu vezumiņu!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7130.

Meitas brauca maranās,
Lāci jūdza vezumā.
Sak' lācītis šņaukādams:
Smags maranu vezumiņš.
224 [Kabilē (Kld)].

7131.

Meitas gāja madarās,
Es ar līdzi taisījos.
Meitas plūca madariņas,
Es lasīju dāboliņu.
Meitas vira dzīpariņus,
Es baroju kumeliņu.
Meitām skaisti dzīpariņi,
Man bij labs kumeliņš.
Meitas loka ielociņus,
Es locīju kumeliņu.
Meitas veda tautiņās,
Es meitiņas pavadīju,
Es meitiņas pavadīju
Ar labo kumeliņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7132.

Meitu dēļ dzeltas auga,
Meitu dēļ madariņas,
Meitu dēļ jauni puiši
Seglo savus kumeliņus.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

7133.

Mūžam labi nedzīvoja
Robežnieku dzeltainītes:
Vien' otrai ganīdamas
Izaknāpe madariņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7134.

Nāciet, meitas, nākamo,
Es jūs vedu vedamo,
Es jūs vedu vedamo
Sīkajās madarās.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 65 -

7135.

Pāri pāri par upīti
Sīkajās māranās!
Lai māranas kur māranas,
Kur tie skaisti tēva dēli!
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

7136.

Puiši, puiši, cauņu kaut,
Pieder cauņu cepurīte;
Meitas, meitas, mēļu knābt,
Pieder mēļu villānīte.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

7137.

Rasa rasa, migla migla,
Tā man žēl padarīja:
Tā noēda mēļu dārzu,
Nava skaistu dzīpariņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7138.

Sarkanīte, madariņa,
Pašas divi ietaliņas;
Viena koda saulītē,
Otra rīta rasiņā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

7139.

Silā eimu, silā teku,
Silā man vajadzēja:
Silā man dzeltes auga,
Pasilē madariņas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7140.

Tev, lācīti, melnas kājas,
Netup' ceļa maliņāi;
Ir meitiņas madarās,
Tām dzīpuri nekodās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7141.

Viena pate tautu meita
Dzeltas plūca siliņā;
Ne tai bija vilku bail,
Ne to manu bāleliņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7142.

Viena pati tautu meita
Dzeltas plūca siliņā;
Ne tai bija vilka bail,
Ne vanaga nospeŗam.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7143.

Viena pati tautu meita
Dzeltes plūca siliņā;
Paga paga, droztaliņa,
Lai aizjūdzu kumeliņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

39693.

Aiz kaziņas, līkradzītes,
Ilgi sēdu bāliņos;
Tā noēda mēļu dārzu,
Nava skaistu dzīpariņu.
241 [Lubānas Md].

39694.

Aveniņa naudas kule
Ar vilniņu apaugusi.
Škustīsim naudas kula [kuli],
Darīsim dzīpuriņus.
378 [Seces Jk].

39695.

Kā, māsiņ(a), tirgā gāja
[gāji],
Kā tev tirgā vajadzēja?
Dzīpariņa vajadzēja,
Tos nopirka bāleliņš.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

39696.

Mele, mele, tautu meita -
Piecas baltas vilnainītes;
Un tie tev bija otri meli:
Podiņš Rīgas dzīpariņu.
373 [Sarkaņu Md].

39697.

Piektdien, meitas, madarās,
Piektdien labas madar(iņ)as;
Piektdien gāja madariņa
Uz madaru ciemoties.
241 [Lubānas Md].

39698.

Sūta mani muomuliņa
Uz siliņu dzaltu plāstu:
Kam man īt dzaltu plāstu,
Ka es pate dzaltonīte.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

- 66 -

39699.

Suņi rēja vakarā,
Zagļi tēva klētiņā;
Paša tēva meitas bija,
Zaga mātei dzīpariņus.
46 [Beļavas Md].

39700.

Trīcēt trīc, skanēt skaņ
Jaunu meitu ustabiņa:
Jaunu meitu ustabiņā
Dzeipariņu gabaliņi.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

d) Adīšana, rakstīšana, šūšana

7144.

Adatiņa iztecēja
No sarkana dzīpariņa;
Dievs dod manim iztecēt
No dzērāja tēva dēla.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 268 [Lustēs (Sīpeles pag. Jg)].

7145.

Adatiņa knipelīte
Visu rakstu rakstītāja;
Uguntiņa dzirkstaliņa
Visu plēšu vilcējiņa.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

7146.

Adateņa, moza sīva,
Lela dorba dareituoja:
Apšyvuse Reigas pili
Ar vysim soldotim.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

7147.

Adatiņa, maza sieva,
Liela darba darītāja:
Pašuvuse, norakstījse,
Ielikuse pūriņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7148.

Adatiņa, maza sieva,
Liela darba darītāja;
Pierakstīja māsai pūru,
Brāļam kaŗa karodziņu.
216 [Ventspilī].

7149.

Adatiņa, maza sieva,
Liela darba darītāja;
Uguntiņa dzirkstelīte
Liela meža tērētāja.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

7150.

Adatiņa, maza sieva,
Tā ir liela dzīvotāja:
Tā ir puķu rotātāja,
Tā krekliņu šuvējiņa.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

7151.

Adi, raksti, jaunā māsa,
Tev šķīrās, tev vedās;
Tev pūriņis vāku cēla,
Man mazāi pusītēi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

7152.

Adi, raksti, man' māsiņa,
Nu es tev vaļu devu;
Kas netilpa pūriņā,
Svied pār kārti klētiņā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7153.

Adi, raksti, man' māsiņ,
Vai vaļiņas tev nebij?
Vai vaļiņas tev nebij,
Vai tievā dzīpariņa?
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7154.

Adi, raksti, man' meitiņa,
Liec pūrā nevelētu;
Tad velē pavasari,
Kad ievāje balti ziedi.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

7155.

Adi, raksti, tautu meita,
Liec pūrā(i) nevelētu;
Citu dienu izvelēsi
Ar manām māsiņām.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7156.

Adi, raksti, tautu meita,
Ne tu pate savalkāsi:
Es vedīšu bāliņam,
Man būs tavs adījums.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

- 67 -

7157.

Adīju, rakstīju,
Kad puiši redzēja;
Kad puiši neredzēja,
Ārdīju ārā.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

7158.

Adītāja, rakstītāja
Liela ceļa maliņā;
Ņem, bāliņ, adītāju,
Lai paliek rakstītāja.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Adītāja, rakstītāja
Sasēdušas ceļmalā.
Ņem, bāliņ, adītāju,
Lai palika rakstītāja,
Lai palika rakstītāja
Bajāriņa dēliņam.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7159.

Adītāja, rakstītāja
Liela ceļa maliņā.
Ņem, bāliņi, adītāju,
Lai palika [paliek] rakstītāja:
Adītāja saimi ģērba,
Rakstītāja pūru dara.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7160.

Adītāja, rakstītāja
Sēd celiņa maliņā;
Tik kājiņas nenomina
Tautu dēla kumeliņi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

7161.

Adu, adu raibu rakstu,
Man rakstīta nevajdzēja:
Mans maizītes pelnītājs,
Tas rakstītu nevalkāja.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

7162.

Adu, rakstu ganīdama,
Krauju tautu vezumā.
Kuŗš, ļautiņi, redzējāt,
Nesakāti māmiņai!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

7163.

Vai meitiņa, vai meitiņa,
Tev jāieti čigānos:
Ne tu māki cimdu rakstu,
Ne trinīta audekliņa.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

7164.

Ap(k)aklīti norakstīju,
Rīta ganus ganīdama;
Māmiņai parādīju,
Aiz stūrīša turēdama.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

7165.

Bit'e šyva atšeudama,
Atlūc'eņis lūc'eidama;
M'es' mozeņis muotis m'eitys
Tuoda dorba namuokam.
422 [Līvānu pag. D].

7166.

Bitīt' liela, bitīt' maza,
Bitīt' vaska šuvējiņa;
Meitiņ' liela, meitiņ' maza,
Meitiņ' rožu rakstītāja.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

7167.

Daru, daru, rakstu, rakstu,
Uz robeža stāvēdama.
Vai es būšu vilceniece,
Vai lielā ūzeniece?
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

7168.

Daru pūru, nerakstīju,
Uz vācieša domādama;
Ne pie viena es neiešu,
Kā pie zemes arājiņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 1311 [Apē (Vlk)].

7169.

Es adīju, es rakstīju,
Savas rokas pūšļodama,
Gribēdama dižu godu
Tautas galda galiņā.
216 [Ventspilī].

7170.

Es rakstīt nemācēju,
Man rakstītis mugurā:
Mana nauda norakstīja
Pa manam prātiņam.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

7171.

Es savam(i) mīļākam [mīļajam]
Nēzdodziņu norakstīju;
Visapkārt mīļus vārdus,
Vidū savu sirdi liku.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

- 68 -

7172.

Es to rakstu nerakstīju,
Man to rakstu nevajaga;
Pa vāciski šūdināju,
Dižan' balti izmazgāju.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

7173.

Gauži raud man' māsiņa,
Cimdu rakstu nemācēja;
Met, māsiņa, meln' ar baltu,
Pats rakstiņš taisīsies.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

7174.

Iztecēja adateņa
Nū dzaltona šolka dīga;
Iztecēs jaunas meitas
Nū tūs sovu buol'el'eņu.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

7175.

Kad rakstiņa nemācēju,
Paraugos paraugā;
Kad dzīvot nemācēju,
Paraugos ļautiņos.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7176.

Kas tautām(i) pasacīja,
Ka es liela rakstītāja?
Bāleliņis pasacīja,
Nēzdaudziņu valkādams.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

7177.

Ko, brālīši, darīsim
Tai tikuši mātes meiti?
Adīdama, rakstīdama
Brāļiem nesa launadziņu.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

7178.

Māte mani gauži rāja,
Kam rakstiņu nerakstīju.
Izadīju sīļa spārnu,
Tas uzskrēja ozolā;
Izadīju ritentiņu,
Noritēja Vāczemē.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

7179.

Man izgaisa bāliņos
Rakstāmā adatiņa.
Ariet, brāļi, ecējiet,
Meklējiet adatiņas.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

7180.

Man pazuda bāliņos
Rakstāmā adatiņa.
Vai jūs, māršas, dabūjāt,
Brāļa namu slaucīdamas?
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

7181.

Mēļu adu, mēļu rakstu,
Mēļu liku pūriņā.
Kas kait man nemēļot,
Man mammiņa mēļotāja,
Man mammiņa iestājuse
Pašā mēļu dārziņā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

7182.

Parād' manim, tautu meita,
Ko rakstīji ganīdama!
- Ko rādīšu, tautu dēls,
Raibi raksti sajukuši.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

7183.

Rādi rakstus, tautu meita,
Uz robeža ganīdama;
Ja rakstiņa nerādīsi,
Nevedīšu bāliņam.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

7184.

Raksta, raksta viena māsa,
Vēl vairāk otra raksta;
Kam [=kaut] trešā rakstījusi,
Aprakstītu tīrumiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7185.

Rakstiem vien cimdus adu,
Rakstiem vien vilnainītes.
Rakstiem cimdus tautām devu,
Vilnain' dēlu māmiņai.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

7186.

Raksti, raksti, skrīverīti,
No grāmatas grāmatā;
Tā rakstīja mūs' māsiņa
No parauga paraugā.
308 [Altenē (Seces pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

7187.

Rakstīdama kreklus šuvu,
Rakstīdama nēzdodziņus,
Rakstīt vien norakstīju
Sav' maizītes arājiņu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

- 69 -

7188.

Rakstīt mana māte māk,
Rakstīt brāļa līgaviņa;
Aiju manu lielu kaunu,
Ka(d) es viena nemācēju.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

7189.

Sajūk mani sīki raksti
Kā uguņa dzirkstelītes.
Met' melno, met' balto,
Pats rakstiņš iztaisīs.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

7190.

Šovasar šovasar
Sevi vien knipelēju;
Citvasar knipelēšu
Dēlu mātes muguriņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7191.

Šūten šuva šuvājiņa,
Vērten vēra vērājiņa;
Šuvājai diegu trūka,
Vērājai dzīpariņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

7192.

Šuvu pūru rakstīdama,
Zaļu vāpi vāpēdama;
Man bagāti bāleniņi,
Nedos mani netikļam.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

7193.

Šuvu, šuvu, nerakstīju,
Ne jaunam(i) mani veda,
Atraitņam mani veda,
Tas rakstīta nevalkāja.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

7194.

Šuvu, šuvu, varažāju,
Kalniņā sēdēdama;
Vai tie akli ciema puiši,
Ka(d) tie manis neredzēja?
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7195.

Sīku rakstu micīt' rakstu,
Liku pūra dibenā;
To es likšu galviņā,
Tautu ganus vadīdama.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7196.

Sīku rakstu rakstītāja,
Nesēdies skaidājā:
Sajuks tavi sīki raksti
Kā skaidiņas skaidājā.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

7197.

Sīku rakstu vācelīte
No kalniņa noritēja;
Sīki raksti, smalki diegi,
Daiļa pate rakstītāja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

7198.

Trīs meitiņas smalki raksta
Pie lodziņa istabā.
Divi raksta smalkus rakstus,
Trešā raksta zīdautiņu.
Visapkārt smalki raksti,
Vidū lika sav' sirsniņu.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

7199.

Trīs putniņi skaisti dzied
Ķeizarjūras saliņā;
Trīs meitiņas skaisti raksta
Pie lodziņa istabā.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

7200.

Vedīs mani caur ciemiņu
Pašā ciema galiņā.
Ciema meitas satecēs
Cimdu rakstus raudzīties.
Citam būs saules stari,
Citam vasku rituliņi.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

7201.

Celies agri, lakstīgala,
Dzīsim govis dābolā.
Tu ganīsi, es rakstīšu
Tautām zīda nēzdodziņu,
Vidū likšu sav' sirsniņu,
Visapkārt mīļus vārdus.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

7202.

Cūkactiņas, avinragi,
Tie meitām lēti raksti.
- Visi raksti gana lēti,
Pašas, sliņķes nemācēja.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

- 70 -

e) Ada cimdus, zeķes

7203.

Adām cimdus, adām zeķes
Mēs paš's divas ietaliņas:
Barga mūsu māsitiņa,
Dosim drīzi tautiņās.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

7204.

Adi, adi, tautas meita,
Man būs tavis adumiņš,
Visgraznie balti cimdi
Būs manā rociņā.
216 [Ventspilī].

7205.

Ad', māsiņ, raib's cimd's,
Ir ražan' valkataj',
Ir ražan' valkataj'
Tautiņās ūzauguš'.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

7206.

Adi, mana meitiņa,
Apraukdama,
Tevima zeķīte
Kā šlāpmicīte.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

7207.

Adi cimdus, adītāja,
Raksti cimdus, rakstītāja:
Vedīs tautas adītāju,
Rakstītāju kunga dēls.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7208.

Adi cimdus, tautu meita,
Neaud baltu vilnānīšu;
Jau tu pate gana zini,
Daudz ir manu bāleliņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7209.

Adi cimdus, tautu meita,
Pa manai rociņai;
Es tev pirkšu cepurīti
Pa tavai galviņai.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7210.

Adīt adu raibus cimdus,
Kam tie būs, kam nebūs?
Vai būs krusta nesējam,
Vai kapiņa racējam.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

7211.

Adīt adu raibus cimdus,
Ne, brālīt, tevis dēļ,
Adu tautu miglačam,
Asariņu dzērājam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

7212.

Adīt adu raibus cimdus,
Ne jel došu bāliņam,
Došu tautu miglačam,
Kas māmiņu bildinā.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

7213.

Adīt adu raibus cimdus,
Ne tos adu bāliņam,
Adu tautas dēliņam
Par vaiņaga ņēmumiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7214.

Adīt adu raibus cimdus,
Ne tos došu bāliņam,
Došu tautu miglačam,
Kas atjāja svētu rītu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 691 [Biržu pagastā (Madonā Md)].

7215.

Adīt adu raibus cimdus,
Ne tos došu bāliņam,
Tos es došu tautiešam
Par kumeļa seglojumu.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

7216.

Adu cimdus, adu zeķes,
Bet nezinu, kur dalīšu,
Vai dalīšu tautiņās,
Vai baltā smiltienā.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

1. Adu cimdus, košus rakstus,
To zin Dievis, kur dalīšu,
Vai dalīšu tautiņās,
Vai baltāja smilktenā.
Ja dalīšu tautiņās,
Tur es pate izdalīšu;
Ja baltāja smilktenā
Dalīs mana māmulīte,
Dalīs mana māmulīte,
Asariņas slaucīdama.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

7217.

Adu cimdus, adu zeķes,
Draugs adīja pāradiņus.
Kas no mana adījuma,
Kad es pati nemācēju?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 71 -

7218.

Adu cimdus, adu zeķes,
Neb es adu brālītim:
Brālītim cimdi, zeķes
Tautu meitas pūriņā.
276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

7219.

Adu cimdus, adu zeķes,
Neb es adu bāliņam,
Adu tautu dēliņam,
Kas mūžam maizi deva.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

7220.

Adu cimdus, adu zeķes,
Nevar' pūru piedarīt;
Pinu vīzes, viju auklas,
Tad pūriņu pielocīju.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

7221.

Adu cimdus, adu zeķes,
Pūrā liku nevelētus;
Pavasaru, tad velēšu,
Kad ieviņa balti zied.
216 [Ventspilī], 224 [Kabilē (Kld)].

7222.

Adu cimdus brālītim,
Adu tautu dēliņam.
Tie cimdiņi brālītim,
Kam rakstiņi sajukuši,
Kam māršiņa man neļāva
Gaiša skala dedzināt.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

7223.

Adu cimdus kākarainus,
Lieku pūra dibenā;
Citas meitas aizvedīs,
Vai es viena še palikšu?
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

7224.

Adu cimdus kulainīšus,
Kunga dēla negaidīju;
Kas gaidīja kunga dēla,
Lai adīja pirkstainiekus.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7225.

Adu cimdus kulainīšus,
Lieku pūra dibinā;
Atradīšu dzīvodama
Kulainīšu valkātāju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7226.

Adu cimdus kulainiekus,
Lieku pūra dibenā;
Gan tie man labi būs
Kumeliņa jūdzējam.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

7227.

Adu cimdus kulainīšus,
Lieku pūra dibenā;
Kad labās izvedīs,
Tad ar mani iedomās.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

72271.

Adu cimdus pirkstainiekus,
Kunga dēla gaidīdama;
Nevarēju sagaidīt,
Nu jāada dūrainīši.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

7228.

Vai Dieviņ, grūti kungi,
Grūti kungi, lepni puiši:
Sila sūņa cimdus ada,
Brūkle ogas ielociņ'(?).
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

7229.

Apsagāzās vācelīte,
Iztecēja kamolīši.
Mazākie brāleliņi,
Palīdziet salasīt!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7230.

Bija man, bija man,
Vēl vairāk vajadzēja:
Bija man cimdi, zeķes,
Vēl vajaga valkātāja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7231.

Bija manim, bija manim,
Vēl vajag, vēl vajag:
Bija manim dadžu cimdi,
Vēl vajaga ņātru zeķu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7232.

Brālītim cimdus adu,
Salasītus dzīpariņus;
Tautietim noadīju
Bodē pirktus dzīpariņus.
224 [Kabilē (Kld)].

- 72 -

7233.

Daru, daru pirkstainīšus,
Ne, bāliņi, tev darīšu.
Daru tautu nelietim,
Nelietīša māsiņai.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

7234.

Daru cimdus, daru zeķes
Tam vienam ņēmienam;
Būt' audusi villainītes,
Būt' visam mūžiņam.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

7235.

Daudz māsiņa cimdu ada,
Daudz naudiņas gribēdama;
Būt' māsiņa gudra bijse,
Izauduse villainītes.
216 [Ventspilī].

7236.

Diž' gaŗa rindiņa
Māmiņas meitu;
Viena pate zeķīte
Pūr' dubenā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

7237.

Div' muoseņas sasabuora,
Raibus cymdus adeidamas:
Vīna greib, ūtra greib
Muna bolta bruoleleņa.
406 [skat. 4190. (Jāsmuižas pag. D)].

7238.

Es adīju baltas zeķes,
Gulbenieša gaidīdama;
Velns atspēra oglenieti,
Melnu zeķu valkātāju.
1311 [Apē (Vlk)].

7239.

Es adīju raibus cimdus,
Bērziņā lūkojot;
Cik lapiņu bērziņā,
Tik raibumu cimdiņā.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

7240.

Es adīju raibus cimdus
Deviņiem kamoļiem;
Kam adīju, tam netika,
Pati gauži noraudāju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7241.

Es adīju raibus cimdus
Pa manami prātiņam,
Pa manami prātiņami,
Pa manāmi rociņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7242.

Es, brālīti, tavus cimdus
Ne puškošu, ne locīšu,
Kam cierīša man nedevi,
Nolīst mēļu līdumiņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7243.

Es būt' brūte šoruden,
Būt' launaga negulējse:
Paliek mani raibi cimdi
Saulītē neadīti.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

1. I es būtu šīgads brūte,
Kaut dienvida negulējse:
Ikām guļu dienasvidu,
Gaŗām tautas pajājušas.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

7244.

Es novērpu dzīpuriņus,
Upes malu ganīdama;
Pirkstainīšus cimdus adu,
Ka var svaiņus zadināt.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

7245.

Es savam arājam
Adīj' cimdus pirkstainīšus,
Adīj' cimdus pirkstainīšus,
Pie rociņas mērīdama;
Par bāliņu vien pasaucu,
Lai ļautiņi nerunāja.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

7246.

Es savam brūtgānam
Raibus cimdus noadīju,
Lai tas man neiebāze
Plikas rokas azotē.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7247.

Es savam mīļākam
Jēra vilnas cimdus adu,
Lai viņš mani tā mīlē,
Kā aitiņa sav' jēriņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 73 -

7248.

Es savam mīļajam
Raibus cimdus noadīju;
Apkārt liku sīkus rakstus,
Vidū savu sirdi liku.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

1. Es savam mīļajam
Trim dzijām cimdus adu:
Vienu zilu, otru mellu,
Vidū savu sirdi liku.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

7249.

Es savam mīļajam
Sila ziedu cimdus adu,
Lai viņš mani tā mīlēja,
Kā bitīte sila ziedu.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

7250.

Es savam mīļākam
Zilas zeķes noadīju,
Lai viņš mani pieminēja
Aiziedams, pārnākdams.
251 [Smukās (Remtes pag. Tk)].

7251.

Es savam mīļajam
Sviķalainus cimdus adu;
Metu acis, kur mezdama,
Met' uz viņa rociņām.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

7252.

Es savam mīļajam
Trim dzijām cimdus adu,
Lai rociņas nenosala,
Kumeliņu sedlojot.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7253.

Es savami mīļajami
Cimdus, zeķes noadīju,
Lai nesala kājas rokas,
Pie manima atnākot.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

7254.

Es savami tautiešami
Raibus cimdus noadīju;
Pate varu lepoties
Rakstītāmi zeķītēm.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

7255.

Es cimdiņus izadīju
Deviņiem rakstiņiem;
Ciema puiši nemācēja
Ne silītes izkapāt.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

7256.

Es cimdiņa neadīju
Bez dzeltāna dzīpariņa;
Atjās mans arājiņis
Dzeltāniem matiņiem.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

7257.

Es cimdiņa [cimdiņu] neadīju
Bez dzeltāna dzīpariņa,
Lai aug manis arājiņis
Dzeltāniem(i) matiņiem.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 424 [Barkavas pag. Rz].

1. Es cimdiņu neadīju
Bez dzeltāna, bez sarkana,
Lai aug manis arājiņis
Dzeltāniem matiņiem,
Dzeltāniem matiņiem,
Sarkaniem vaidziņiem.
63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

7258.

Es cimdiņus neadīju
Bez dzeltena dzīpariņa:
Mans maizītes arājiņš
Dzelteniem(i) matiņiem.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

7259.

Es cimdiņus neadīšu
Bez dzeltena dzīpariņa:
Zinu savu arājiņu
Dzelteniem(i) matiņiem.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

7260.

Es cimdiņu neadīju
Bez dzeltāna dzīpariņa:
Visi mani dieverīši
Dzeltāniem(i) matiņiem.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

7261.

Es cimdiņa neadīju
Bez sarkana dzīpariņa;
Es negāju tautiņās
Bez deviņi paladziņi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7262.

Es cimdiņu neadīju
Bez sarkana dzīpariņa:
Sarkanais dzīpariņis
Miglu meta pūriņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 74 -

7263.

Es cimdiņu neadīju
Bez smalkiem dzīpariem,
Lai varēju roku sniegt
Staltam tēva dēliņam.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

7264.

Es cimdiņus noadīju
No asiem dadzīšiem,
Lai varēju roku dot
Lepnam tēva dēliņam.
122 [Jaungulbenē (Jaungulbenes pag. Md)].

7265.

Es cimdiņus noadīju
No asiemi dadzīšiem;
Tie būs labi pie baznīcas,
Ko tautieti sveicināt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7266.

Es cimdiņus noadīju
No asiem dadzīšiem;
Tos es došu māsiņai
Tautu dēlu sveicināt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7267.

Es cimdiņus noadīju
No deviņi dzīpariņi;
Man atjāja tautu dēls
Deviņ' danču kumeliņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7268.

Es cimdiņu noadīju,
Vienu reizi mērīdama;
Es puisīti nolūkoju,
Vienu reizi redzēdama.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7269.

Es cimdiņus nodarīju,
Rociņā mērodama.
Kam darīju, tam netapa,
Žēl man sava darījuma.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7270.

Es cimdiņus nodarīju,
Uz rociņas mērīdama.
Kam darīju, tam darīju,
Arājam vien darīju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7271.

Ganīdama cimdus adu
Apaliem rakstiņiem;
Apals auga tautu dēls,
Apal' rakstu nesātājs.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

7272.

Gaŗas zeķes vien adīju,
Kunga dēla gaidīdama;
Vai [Ai] Dieviņ, kur nu likšu,
Nāk arāja māmuliņa.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

7273.

Gaŗas zeķes vien adīju,
Kunga dēla gaidīdama;
Velns uzspēra arājiņu,
Tupelīšu nesējiņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

1. Gaŗas zeķes vien nesāju,
Gaŗa vīra gaidīdama;
Dieviņš deve īsti īsu,
Stupelīšu nesātāju.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7274.

Gaŗas zeķes vien adīju,
Mēdzūlieša gaidīdama;
Vilks uzgrūda liezērieti,
Īsu zeķu valkātāju.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

7275.

Grib tautietis tādus cimdus,
Kā nemāku noadīt.
Brūte biju, kā nu iešu
Vairs pie cita mācīties.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

7276.

Ja grib tautas, lai ņem mani,
Man veicās roku darbs:
Par dieniņu cimdu pāru
Kā margot nomargoju.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

7277.

Jostu, zeķu man vajaga,
Gaŗu kreklu nevajaga:
Tautiešam piecas māsas,
Nav neviena bāleliņa.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

- 75 -

7278.

Kad man būtu div' aitiņas,
Viena balta, otra melna,
Es adītu raibus cimdus,
Kādus pate gribēdama.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7279.

Kam adīju gaŗas zeķes,
Kam kurpītes šūdināju,
Kad netiku tai vietā,
Kur es biju domājuse?
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7280.

Kam adīju raibus cimdus,
Ka nav daiļa nesātāja?
Gan es pate iznesāšu,
Malt iedama maltuvē.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

7281.

Kam, kalēj, važas kali,
Ne manam kumeļam?
Kam, meitiņa, cimdus adi,
Ne manai rociņai?
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

7282.

Kas kaitēja meitiņām
Raibu cimdu neadīt:
Jūra vērpa dzīpariņus,
Daugaviņa šķeterēja.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

7283.

Krustamāte man iedeva
Triju aunu pautu villu;
Iedodama piesacīja:
Adi cimdus brūtgānam!
158 (Nīcā).

7284.

Lai veicās, kas veicās,
Adīšana man veicās:
Par trīs gadi cimdu pāri
Kā margot(i) nomargoju.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7285.

Mazajam dieveŗam
Sīku rakstu cimdus adu:
Tas būs mans ormanīts,
Kad es braukšu tautiņās.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

7286.

Neadīju gaŗu zeķi,
Zinu īksu nesātāju:
Man atnāks no Ļaudones
Īksu zeķu nesātājs.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

7287.

Nesalstati man, rociņas,
Paši cimdu adītāji;
Lai salst tautu dēliņami,
Kam nav cimdu adītājas.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

7288.

Pieci pirksti cimdam adu
Pieci piekti vakariņi.
Tos es došu tautiešam
Pirmajā jājumā.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

7289.

Pieci vīri, pieci puiši
Taisa vienas ragutiņas;
Piecas sievas, piecas meitas
Ada vienus pirkstainīšus.
224 [Kabilē (Kld)].

7290.

Pirkstainīšu vien adīju,
Amatnieku gaidīdama.
Noplīst mani pirkstainīši
Arkla balstas galiņā.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7291.

Pirkstainīšus vien adīju,
Amatnieku gaidīdama;
Vells atspēra arājiņu
Dubļainām(i) kājiņām.
230 [Zentenē (Zentenes pag. Tl)].

1. Pirkstainīšus vien adīju,
Daugavieša gaidīdama;
Vells atnesa aizpurvieti
Dubļainām(i) kājiņām.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7292.

Pirkstainīšus vien adīju,
Amatnieku gaidīdama;
Velns atspēra kalpa puisi
Ar tiem darvas zābakiem.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1. Pumpuraiņus cimdus adu,
Laucenieku gaidīdama;
Velns atspēra meženieku
Ar tām kārkla vīzītēm.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

- 76 -

7293.

Pirkstainiekus vien adīju,
Kunga dēla gaidīdama;
Vai [Ai] Dieviņ, kur nu likšu,
Nu atnāca arājiņš.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

7294.

Pirkstainiekus vien adīju,
Kungu dēlus gaidīdama.
Dievs sodīja, velns norāva
Pirkstainieku valkātājus.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7295.

Pirkstainīšus vien adīju,
Kunga dēla gaidīdama.
Nāk arāja māmulīte
Ar pakulu bruncīšiem.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7296.

Pirkstainiekus vien adīju,
Kunga dēla gaidīdama;
Velns atspēra arājiņu,
Kulainīšu valkātāju.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

7297.

Pirkstainītes vien darīju,
Liepiņā sēdēdama;
Māršas vien sveicināju,
Brālīšos staigādama.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7298.

Pirkstainiekus vien adīju,
Tautu dēla gaidīdama.
Simtu pāŗu pieadīju,
Neviens mani neprecēja.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

72981.

Pirkstainīšus vien adīju,
Uz vācieti domādama;
Dūrainīšus neadīju,
Arājiņa negribēju.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

7299.

Pirkstainīšus vien adīju,
Uz vācieti domādama;
Par Dieviņa vēlēšanu
Top' arēja līgaviņa.
216 [Ventspilī].

7300.

Pirkstainīšus vien adīju,
Uz vācieti domādama;
Velns atdzina kalpa vīru
Lāpītāmi biksiņām.
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

7301.

Pirkstainīšus vien darīju,
Uz vācieti domādama;
Jods atdzina striķenieku,
Tam atdevu raudādama.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

7302.

Pirkstainīšus vien adīju,
Uz vācieša domādama;
Velns atspēra arājiņu,
Kas pirkstaiņus nevalkāja.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

7303.

Pirkstainīšus vien adīju,
Uz vācieti domādama;
Velns norāva to vācieti,
Paliek mani pirkstainīši.
396 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7304.

Pirkstainīšus vien adīju,
Cerēj' tapt vāciešam;
Top' arāja dēliņam, -
Būt' adījse dūrainīšus!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

7305.

Pusgaŗ's zeķes vien adīju,
Vāciešam taisījos;
Audu šaurus prievatiņus,
Vāciešam strumbantītes.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

7306.

Raibus cimd'eņus ad'eju,
Uz rūb'eža sādādama,
Rūbežnīka d'ēl'eņam
Sirdi vīn ādynuoju.
429 [Kārsavas pag. (Ldz)].

7307.

Raibus cimdus noadīju,
Piebaldzēna gaidīdama;
Atleinoja nēķeniets
Leinajāmi kājiņām.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

- 77 -

7308.

Šī devīta vasariņa,
Vienu pāri cimdu daru:
Zīda diegi, zelta rozes
Sudrabiņa lapiņām.
283 [Kroņa Vircavā (Vircavas pag. Jg)].

7309.

Šos cimdiņus brāļam došu,
Kas darīja uguntiņu,
Lai tas plēsa sausus skalus,
Lai deg gaiši uguntiņš.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7310.

Ziedi balta, ābelīte,
Ne tu ziedi manis dēļ,
Man pašai raibi cimdi
Zied pūrīna dubenāi.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

7311.

Sīku kāršu žogu pinu,
Lai sivēni nelodā;
Sīku rakstu cimdus adu,
Lai tautiņas nevaino.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

7312.

Sīvu nātru cimdus adu
Tautu dēlu sveicināt,
Lai pazina sīvumiņu
No rociņas devumiņa.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

7313.

Smuki ada tā meitiņa,
Tā būs mana līgaviņa,
Tai es došu sav' rociņu,
Savu zelta gredzentiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7314.

Uz robežas ganīdama,
Raibus cimdus noadīju;
Vai tādēļ gadījās
Robežnieku arājiņš?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7315.

Uz robežu stāvēdama,
Lielu rakstu cimdus rakstu.
Vai es būšu elējniece,
Vai lielā platonniece?
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

7316.

Vakarāi skalus plēšu,
Tūliņ zaļus dedzināju,
Raibus cimdus adīdama,
Pusvācieša gaidīdama.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

7317.

Visas meitas vīra grib,
Nemāk cimdu noadīt.
Adāt, meitas, cimdus, zeķes,
Tad jūs vīru dabūsiet.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Šādi bungas, tādi bungas,
Visi bungas sievu grib.
Sējat, bungas, miežus rudzus,
Tad jūs sievas dabūsiet.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

7318.

Cimd's, zeķ's vien darei,
Vāc' vīr' ceredam';
Būt' ļautiņ' apceraš'
Daram balt' villainit'.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

7319.

Citas meitas man vaicāja,
Kam es adu raibas zeķes.
Vilkam adu raibas zeķes,
Vilkam zeķes noplīsušas,
Vilkam zeķes noplīsušas,
Ciemu starpas lampājot.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

39701.

Adāt, meitas, ko adāt,
Adāt baltus pirkstainīšus!
Tos iedošu tautiešam
Par sieniņa pļāvumiņu.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

39702.

Adi cimdus, man' māsiņa,
Liec pūriņa dibināji;
Es redzēju tautiņām
Ziedupīti lejiņā.
72 [Cesvaines Md].

39703.

Adīt adu raibus cimdus,
Dievis zina, kas nesās;
Mož i pati noplēsīšu,
Brāliņam kult iedama.
281 [Neretas Jk].

- 78 -

39704.

Adītājas, rakstītājas
Sasēdušas ceļmalā;
Jauni puiši gaŗām gāja,
Ne actiņas nepagrieza.
355 [Rucavas Lp].

39705.

Adu cimdus capalaiņus,
Lieku pūra dibenā;
Varbūt mani novedīs
Capalaiņu zemītē.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

1. Odu cimdus lapainīšus,
Gaidu svuotu lapainīšu.
89 [Dricēnu Rz].

2. Odu cymdus kulainīšus,
Līku pyura dybynā;
Moža mani nūvedīs
Kulainīšu zemītē.
389 [Silajāņu Rz].

39706.

Odu cymdus kulainīšus,
Gaidu muižas sulainīšus;
Sylti cymdi kulainīši,
Lobi muižas sulainīši.
326 [Preiļu D].

39707.

Odu cymdus greiduodama,
Vuorkavīša gaidīdama;
Vylks atruove preilītīti,
Rakstītom komonom.
326 [Preiļu D].

39708.

Odu cymdus kulainīšus,
Skaisti puiši sprūgainīši.
Sylti cymdi kulainīši,
Skaisti puiši sprūgainīši.
Nūadīšu kulainīšus,
Ļubēs (mani) sprūgainīši.
18 [Andrupenes Rz].

39709.

Odu cymdus kulainīšus,
Josmuizīša gaidīdama;
Nalaims ruove ondrupīti,
Tam vajdzēja pierstainīšu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

39710.

Adu cimdus, adu zeķes,
Zinu vecu tēva dēlu;
Ka būt' jaunu zinājusi,
Pūram vāku norakstītu.
241 [Lubānas Md].

39711.

Adu zeķes, adu cimdus,
Lieku pūra dibinā;
Kad tās labās izprecēs,
Koz' ar mani bildinās.
230 [Liezeres Md].

1. Adu cimdus dūrainīšus,
Liku pūra dibenā;
Kad tās lielās izvadās,
Varbūt mani ieraudzīs.
281 [Neretas Jk].

39712.

Aitiņ mana, vilniņ' tava,
Māmiņa daiļu darināja:
Ir cindiņi, ir zeķītes,
Ir baltās villainītes.
281 [Neretas Jk].

39713.

Adi, raksti, tu māsiņa,
Nu es tev vaļas devu;
Lai neteic citu dienu:
Brālis vaļu nevēlēja.
427 [Tadaiķu Lp].

39714.

Arājs ara līdumāji,
Es aiznes(u) launadziņu;
( Es aiznesu launadziņu,)
Es nojūdzu kumeliņu.
Man pazuda līdumāji
Rakstāmāja adatiņa;
Aŗat, brāļi, ecējat,
Meklējat manu adatiņu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

39715.

Atstāj, māsiņ, bāliņosi
Rakstāmoji adatiņu.
Paņem kādu siena bomi,
Ar ko biksas salāpīt.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

39716.

Augsti rokas vicināju
Tautu meitas istabā.
Ja būs rakstu pazinējas,
Jems no manis pavīzīti;
Ja rakstiņus nemācēs,
Ne vārdiņa nesacīs.
355 [Rucavas Lp].

- 79 -

39717.

Ābolaini, dalderaini
Tautu dēla kumeliņi;
Ābolaini, dalderaini
Visi mani adījumi.
46 [Beļavas Md].

39718.

Bitīt, tavu šuvumiņu
Baznīcā dedzināja;
Māsiņ, tavus daiļus rakstus
Tālu tautas daudzināja.
32 [Babītes (Piņķu) Rg].

39719.

Bitīt, tavu šuvumiņu,
Skaists ir vasku gabaliņš;
Māsiņ, tavu darījumu
Sveši ļaudis izvalkās.
241 [Lubānas Md].

39720.

Ceļu gāju rakstīdama,
Kā cielava dziedādama;
Norakstīju brālim kreklu,
Jaunajam dieverim.
183 [Kazdnagas Azp].

39721.

Cielaviņa, gludgalvīte,
Zem tiltiņa muižu tais(a);
Vēl gudrāka meitu māte,
Zem ozola sagšu lok(a).
241 [Lubānas Md].

39722.

Ciema meitas satecēs
Cimdu rakstu raudzīties;
Citām būs saules stari,
Citām vasku ritentiņi.
195 [Kraukļu Md].

39723.

Cimdu, cimdu, rokas sala,
Mani jauni līgaviņi!
Kur es jemšu tevim cimdu,
Villa aitas mugurā.
355 [Rucavas Lp].

39724.

Citas māsas aizgājušas,
Ko es viena še darīšu?
Salasīšu vecus cimdus,
Es par kalnu pakaļā.
46 [Beļavas Md].

39725.

Citas meitas savu zina,
Es vien savu nezināju:
Kam adīšu raibus cimdus,
Kam rakstīšu nēzdociņu?
Laimi adu raibus cimdus,
Laimi rakstu nēzdociņu.
355 [Rucavas Lp].

39726.

Dravinīka dēleņam
Zīdu cymdi rūciņā;
Vēļ munai muosenai
Najadeiti zīdu cymdi.
89 [Dricēnu Rz].

39727.

Dzenīts kala sausu koku,
Es rakstīju villānīti;
Vairāk mana rakstījuma,
Ne dzenīša kalumiņa.
241 [Lubānas Md].

39728.

Dzenīts kola sausu kūku,
Es rakstīju vilnuonīti;
Dzenīšam kolumiņš,
Man rakstīta vilnuonīte.
466 [Vārkavas D].

39729.

Ej, saulīti [saulīte], pazaver,
Kū darīja tov' meitiņas:
Tov' meitiņas aizmygušas,
Vylnuonītes rakstīdamas.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

39730.

Es adīju skaistus cimdus,
Vītolāji sēdēdama:
No sarkaniem dzīpariņiem,
No ozola ziediņiem.
241 [Lubānas Md].

39731.

Es bāliņam ganos gāju,
Raibus cimdus adīdama;
Gaidu kunga, vāczemnieka,
Rakstītāmi kamanām.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

39732.

Es bruoliņam jūstu taisu,
Mēnesī vārdamuos:
Kaidi roksti mēnesī,
Taidi roksti bruoļa jūstā.
170 [Kapiņu D].

- 80 -

39733.

Es cimdiņus noadīju -
Lielo rozi, kaķa pēdu;
Kad iedevu tautiešam,
Teic man' lielu adītāju.
374 [Sātiņu Kld].

39734.

Es (a)dēju cymdu puori
Treideviņim dziepariņim,
Lai muok muns oruojiņš
Treideviņus amatiņus.
605 [Skolas].

39735.

Es, gūtiņas ganīdama,
Pīlasīju vylka pynku;
Man māmiņa nūadīja
Vylka pynku vylnuonīti,
Nūadīju cymdu, zeču,
Vēļ palyka zyrgim dečim.
579 [Viļāni Rz apr.].

39736.

Es dabūju ganīdama
Zaļa zīda kamoltiņ(u);
Tur savam mīļākam
Zīdautiņ(u) norakstīj(u).
605 [Skolas].

39737.

Es pakritu ceļmalā
Rakstītāma biksītēm;
Nākat, visas ciema meitas,
No biksēma rakstus jemt.
39 [Bārtas Lp].

39738.

Es sašyvu ganeidama
Bruoļeņam lynu kraklu.
Ūtru dīnu izrakstēju
Duobuleņa lapeņom.
326 [Preiļu D].

39739.

Es vaicāju ganīdama:
Kam, māmiņ(a), cimdus adi?
Ja man Dieviņš dēlu dos,
Tos es došu kūmiņam.
48 [Bērzaunes Md].

39740.

Es mutīti nomazgāju
Rakstītāji glāzītēji;
No tālienes tautas nāca,
Teic man lielu rakstītāj'.
224 [Lielvārdes Rg].

39741.

Es cimdiņa neadīju
Bez dzeltaina dzīpariņa;
Es negāju pie tautieša,
Vienu reizi redzējuse.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

39742.

Es savami mīļākami
Sviķelaiņas zeķes adu:
Lai met acis, kur met acis,
Uz mīļā kājiņāmi.
605 [Skolas].

39743.

Es daboju ganīdama
Zaļa zīda kamoltiņ':
Noadīju brāļam cimdus,
Īstajami dieveŗam.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

39744.

Es savam arājam
Rožu ziedu cimdus adu;
Pret saulīti vagu dzina,
Kā rozīte ziedēdams.
162 [Kacēnu (Kačanovas) Abr].

39745.

Iesim, brāļi, lūkoties,
Ko dar' mūsu līgaviņa:
Viena auda, otra vērpa,
Trešā raksta vēstulīti.
170 [Kapiņu D].

39746.

Māmeņai treis meitiņas,
Vysas treis rukadeļņis:
Vīna mjatja, ūtra audja,
Treša roksta zeižauteņus.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

39747.

Ganīdama parādīju
Arājam raibus cimdus:
Tie nebija pašas darbs,
Māmulītes roku darbs.
429 [Taurkalna (Valles) B].

39748.

Guntiņ', moza dzierkstelīt,
Paleidz ols pīdarīt!
Adatiņa, moza sīva,
Paleidz dorbu padarīt.
494 [Viļānu Rz].

39749.

Kas tur rībina
Priednieku klētē?
Māte meitu rībināj',
Kamoļiem mētājās.
Māte zeķes noadīj'se,
Meit' nav vilnu savērpus'.
605 [Skolas].

- 81 -

39750.

Kad es biju jauna meita,
Divi darbi ganos ņēmu:
Kad staigāju, tad adīju,
Kad sēdēju, tad rakstīju.
378 [Seces Jk].

39751.

Lei es maza, bet es zinu,
Kā vajaga tautiņām;
Mātei zeķu, tēvam cimdu,
Māsīcām paķeliņu.
82 [Demenes Il].

39752.

Lieti lija, sniegi sniga,
Vēji pūta, putināja,
Es adīju raibus cimdus;
Kam adīju, tam netika,
Pati gauži noraudāju.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

39753.

Lok', māršiņa, savas sagšas,
Lai stāv manas nelocītas!
Es locīšu pavasari
Ar āboļu ziediņiem.
241 [Lubānas Md].

39754.

Man pazuda brūdeļos
Rakstāmā pravežniece;
Vai, spekteri, neatradi
Brūdeļ' vikšu vikšādams?
221 [Lielauces Jg].

39755.

Man pazuda šai mājā
Rakstāmā adatiņa;
Man palika dieveram
Velša [Velsu] kreklis nerakstīts.
605 [Skolas].

39756.

Man nolūza šai mājā
Rakstāmā adatiņa;
Nebūš' vairs citu gadu
Smalku rakstu rakstītāja.
Būš' kulīšu lāpītāja,
Darbinieku stellētāja.
605 [Skolas].

39757.

Māmiņ, savas villainītes
Loki kuplas, velē baltas!
Es, tavās vērdamās,
Savas tādas darināšu.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

39758.

Mātes māsa, māmuliņa,
Loki manas villainītes!
Es locīšu dzīvodama
Tavai meitai pedelei.
119 [Gaujienas Vlk].

39759.

Māte, māte, sukā vilnu,
Man ratiņš netecēja;
Man jāiet tautiņās,
Velšu cimdi neadīti.
605 [Skolas].

39760.

Māte, māte, sukā vilnu,
Puiši mani kurināja [kutināja];
Man jāiet tautiņās,
Veltes cimdi neadīti.
236 [Līvānu D].

39761.

Neadīju cimdu pāru
Bez dzeltena līkumiņa;
Lūkojos tauta [tautu] dēlu
Dzelteniem matiņiem.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

39762.

Nebalam(?) nenaidojos
Ar kaimiņu meitiņām:
Tur man bija lieli ciemi,
Tur rakstiņi paraugām.
263 [Mēmeles Jk].

39763.

Nerakstīju lielus rakstus,
Netērēju dzīpariņa:
Arājiņi bāleliņi,
Ne sudraba kalējiņi.
241 [Lubānas Md].

39764.

Nu adu, nu steidzu,
Nu redzu: vajag;
Nu saka: pie vārtiem,
Tpru, kumeliņi.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

- 82 -

39765.

Noadīju puscimda,
Pusotras zeķes;
I es pie vīra,
Kā citas meitas.
241 [Lubānas Md].

39766.

Pprunda, pprunda jandaliņš,
Pikšam raibs kamzuliņš,
Odi, mammiņ, samta svuorkus,
Muotes šouta capurīte,
Valla šouti zābaciņi.
358 [Rugāju Abr].

39767.

Raibus cymdus (nū)adēju,
Aiz galdeņa sādādama.
Kam adēju, tam natyka,
Poti gauži nūrauduoju.
314 [Pildas Ldz].

39768.

Raibu cimdu adītāja,
Nāc pie mana brāleliņa!
Mans brāliņš bajāriņš,
Raibu cimdu nēsātājs.
281 [Neretas Jk].

39769.

Raibus cimdus es adīju,
Lai aug manis arājiņš;
Lai aug manis arājiņš
Gaŗu, smuidru augumiņu.
378 [Seces Jk].

39770.

Raibi cimdi man adāmi,
Vēl raibāki pūriņā;
Smuks puisītis man augot,
Vēl smukāks cerējams.
7 [Aizkraukles Rg].

39771.

Rakstāt, meitas, villainītes
Sarkaniem dzīpariem,
Lai rakstiņi līkumoja
Kā vilnīši ezerā.
224 [Lielvārdes Rg].

39772.

Roksti, roksti, tautu meita,
Kai dzenīti paladziņ;
Maņ tī tavi roksti tyka,
Pošu vežu bruoliņam.
143 [Jāsmuižas D].

39773.

Rakstītāja man' māsiņa,
Nerakstīta nevalkāja;
Kājas autiņa nevaida,
Kas nebūtu izrakstīts.
241 [Lubānas Md].

39774.

Suocinūsi īzasuoka
Sedzineņu darinuot;
Tautys vaļeitis nadjavja
Da golam darinuot.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

39775.

Sen slavēja Vīcupos
Lielu lielu rakstītāju;
Viena pati villainīte,
Circenīšu norakstīta.
3 [Adulienas Md].

39776.

Sīvu nātru cimdu adu,
Ar tautieti saderot;
Lai atrod tautu dēls
Pie rociņas sīvumiņ'.
605 [Skolas].

39777.

Sniegi sniga, lieti lija,
Es adīju raibus cimdus;
Kam adīju, tam netika,
Pati gauži noraudāju.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

39778.

Svied, māsiņa, aizceplī
Tambores adatiņu!
Ņem lielu šūnamo,
Ar ko bikses salāpīt.
82 [Demenes Il].

39779.

Šē ir goni ganējuši,
Šē zīdeņi pabyruši;
Šē ir muna laudaveņa
Zīdim cimdus adējuse.
559 [Rēzekne Rz apr.].

39780.

Solts rudinis, solta zīma,
Man cimdjeni naadjeiti;
Mierkst pierstjeni, solst rūcjenis,
Kreit uorā adatjenis.
606 [Vitebskas guberņa].

- 83 -

39781.

Tautiešam cimdu adu,
Dzīparotu parakstiņu;
Brālīšam noadīju,
Ar pakulu oderiņu.
161 [Kabiles Kld].

39782.

Treis meitiņas dreiži roksta
Pi lūdzeņa sādādamas;
Vīna beja muna muosa,
Ūtra bruoļa ļaudaveņa,
Jau tei trešo eistyn sveša,
Tei maņ krita pruotiņā.
551 [Ludza Ldz apr.].

39783.

Tādus cimdus es adīju,
Kādu zināju valkātāju;
Būt' labāku zinājusi,
Būt' Rīgā pirkusi dzīpariņus.
387 [Siguldas Rg].

39784.

Tei patyka cīma puišim,
Kura roksta zeižautiņu;
Roksta dīnu, roksta nakti,
Roksta labi pušdīņā.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

39785.

Tev, māsiņa, daudzi meitu,
Tu neguli dienavida!
Jau pupiņa ziedu taisa
Pirmajā posmiņā;
Tev jāraksta vilnainītes,
Pupu ziedu raibumā.
373 [Sarkaņu Md].

39786.

Tynu, tynu, odu, odu,
Vuorna komuļi nūnesja.
Vai tu, okla, naredzēji,
Ka tys komuls audeklam?
389 [Silajāņu Rz].

39787.

Tīrumnieces, klajumnieces,
Ada baltas vilnānītes;
Meža meitas nepatapa
Atvasītes ravēdamas.
241 [Lubānas Md].

39788.

Trīs putniņi skaisti dzieda
Smalkā lazdu krūmiņā;
Trīs meitiņas smalki raksta
Pie lodziņa istabā.
439 [Trikātas Vlk].

39789.

Tricēt tric tei maliņa,
Kur aug muna ļaudaviņa:
Pyn jūstiņas, porainītes,
Oda cymdus pierstainīšus.
194 [Krāslavas D].

39790.

Vai bij mana līgaviņa
Cūkas vie ganījusi?
Vai adīja cimdus, zeķes,
Cūkactiņas pāradiņi.
198 [Krustpils D].

39791.

Voi tī akli, cīma puiši,
Ka jī manis naredzēja?
Treis vosoras cymdu odu,
Kai mozg(l)uot nūmozgluoju.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

39792.

Meitiņ' stāv kalniņā,
Raibus cimdus adīdam(a),
Vai tie akli, ciema puiši,
Kad tie manis neredzēj(a)?
379 [Sējas Rg].

39793.

Vai tie akli, ciema puiši,
Kad tie mani neredzēja?
Es sēdēju kalniņā
Raibus cimdus adīdama;
Par trīs gadi cimdu pāri
Kā mārgoti nomārgoju.
306 [Patkules Md].

39794.

Veca mana māmuliņa,
Tura gudru padomiņu:
Man cimdiņus noadīja
No deviņiem dzeipariem.
263 [Mēmeles Jk].

f) Aušana vispār

7320.

Apsamešu audekliņu
Daugaviņas gaŗumiņu;
Jau audām div' māsiņas,
Vēl palika trešajai.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 84 -

7321.

Apmešos audekliņu,
Nemācēju ienītēt.
Nogriezusi klaipa galu,
Ietecēju kaimiņos.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

7322.

Apsametu audekliņu
Simtu asu trīsdesmit.
Nenoaudu audekliņu,
Iztecēju tautiņās.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

7323.

Bij mun skaisti dzīpariņi,
Pate austi nemācēju;
Otram devu, tur palika
Mani skaisti dzīpariņi.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

7324.

Bite šuva, bite vēra,
Ko darīja kamenīte?
Māte meta, māte auda,
Ko darīja vedekliņa?
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7325.

Es ar savu māmuļīti
Kopā metu audekliņu;
Zin Dieviņis to dieniņu,
Kad mēs pušu dalīsim.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

7326.

Es būšu, māmiņa,
Skrodeŗa sieva,
Skroderim oderes
Audējiņa.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

7327.

Gāju, gāju ar tautām,
Atsagriežu celiņā:
Zinājos nemākot
četru nīšu audekliņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

7328.

Es samešu audekliņu
Daugaviņas platumiņu:
Es redzēju tautu dēlu
Kā resno ozoliņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7329.

Gaŗām mešu, gaŗām aužu,
Šķērsām liku pūriņā,
Ka varēju ritināt
Gaŗām Saukas ezariņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

7330.

Gaŗaudekla audējiņa,
Saujā naudas turētāja, līgo!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

7331.

Izmākušas tās meitiņas,
Kas ūdeņa maliņā;
Izmākušas laivu iet,
Audekliņu nemācēja.
224 [Kabilē (Kld)], 226 [Kandavā (Tl)].

7332.

Māku diet, māku lekt,
Māku puišus kaitināt;
Kad uzliku audeklīnu,
Apar [=apkārt] gāju raudādama.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

7333.

Muoku pate sīnu pļaut,
Muok' izkapti izstreiķēt,
Tiki vīn bāda beja,
Eglē kuopt [=aust stellēs] namuocēju.
409 [Līksnas pag. D].

7334.

Māte savu meitu teica,
Ka tā liela audējiņa;
Mātes meita nemācēja
Kaķei aust paladziņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

7335.

Man bij daudz kamolīšu,
Piecu vēršu vezumiņš;
Kau(t) man sava audējiņa,
Būtu pieci audekliņi.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

7336.

Maza maza mūs' [man'] māsiņa
Kā ezera rauduvīte;
Tādu auda audekliņu
Kā ezera ledutiņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)], 158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)], 166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)], 171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)],
190 [Kuldīā], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 2791 [Jaunsvirlaukā (Jaunsvirlaukas pag. Jg)], 300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)], 321 [Zasā (Zasas pag. Jk)],
325 [Secē (Seces pag. Jk)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 85 -

7337.

Neteic mani, māmuliņa,
Vēl es lietu nederēju:
Vēl es visu nemācēju
Sešu nīšu līdzināt.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

7338.

Priežu dēļ dravenieki
Gaŗu dzeini vīdenāja;
Meitu dēļ māmuliņa
Gaŗu vilka audekliņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

7339.

Saulīt' mani iemācīja
Puķu aust audekliņu.
Kad es gribu, es var' tapt
Muiženieka līgaviņa.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

7340.

Savilkos audekliņu
Daugaviņas gaŗumiņu;
Ni iet šurpu, ni iet turpu
Bez māmiņas padomiņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7341.

Slaucu govis, čurenēju,
Niju sviestu biķerī;
Kad iekāpu audeklā,
Dzijas vilku čukurā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

7342.

Skrīvers raksta grāmatiņu,
Es nītīju audekliņu.
Šķiries, manis audekliņš,
Kā skrīveŗa grāmatiņa.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7343.

Smalki vērpu mazumiņu,
Vairumiņa gribēdama.
Kas no mana vairumiņa,
Mazgi vien audeklā.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Vērpu, vērpu, smalcināju,
Smalku kreklu gribēdama.
Aiz tā liela smalkumiņa
Mazgi vien audeklā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

7344.

Vienu roku, otru roku
Pie grūtām dzirnavām;
Pie smalkā audekliņa
Ar abām rociņām.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

g) Auž, šuj, raksta kreklus

7345.

Aud, māmiņa, man krekliņu
Ezeriņa platumiņ':
Es redzēju tautu dēlu
Ozoliņa resnumiņ'.
224 [Kabilē (Kld)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

7346.

Bija, bija, manim bija
Trīsdesmit linu kreklu;
Cimdu, zeķu, to nevaida,
To nemāku timerēt.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

7347.

Brālis manim linus sēja
Neartāja druviņā;
Es brālim kreklu šuvu
Nevelkamu mugurā.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

7348.

Brāļu māsa kreklu šuva,
Pie ozola mērīdama;
Tā sacīja mērīdama:
Dabūš' vīru kā ozolu.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

7349.

Daran' daiļu, balin' baltu
Manu linu arājiņu:
Kā gulbīši man krekliņi
Dziļāi pūra dibināi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7350.

Es pašuvu gaŗu kreklu,
Pie stumbuŗa stāvēdama.
Ja nebūs valkātāja,
Lai valkā stumburīts.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7351.

Es savam arājam
Gaŗu kreklu šūdināju,
Lai tam auga mieži rudzi
Arājiņa gaŗumā.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

- 86 -

7352.

Es savam bālīnam
Kāšim griezu linu krekl';
Savam miežu arājam
Rīgā pirktu bodītē.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

7353.

Es savam mīļajam
Vaskodama kreklus šuvu;
Dilt nedila valkājot,
Skan vālīte velējot.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

7354.

Ganos gāju, kreklu šuvu,
Pie ozola mērīdama:
Es redzēju tautu dēlu
Ozoliņa gaŗumiņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7355.

Ganos gāju, kreklu šuvu,
Pie ozola mērīdama:
Lai aug manis arājiņis
Ozoliņa gaŗumiņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)].

7356.

Ganos gāju, kreklu šuvu,
Pie ozola mērīdama:
Svešai mātei tādi dēli
Kā ozoli saauguši.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)].

7357.

Gonūs guoju, kraklu šyvu,
Pi stubura mērēdama:
Taids vacīs tys stuburs
Kai vacīs tautu dāls.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

7358.

Ganos gāju, kreklu šuvu,
Pie stumbena mērīdama;
I man ar gadījās
Kā stumbens arājiņš.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

7359.

Ganos gāju, kreklu šuvu,
Pie celmiņa mērīdama;
Nezināju, neredzēju,
Gaŗš tautieša augumiņš.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

7360.

Ganos šuvu pūra kreklu,
Nesēdēju krūmmalē,
Lai rasiņa neiebira,
Lai ieloki nepelēja.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

7361.

Kopā augām mēs māsiņas,
Vienu kopu dzīvojām:
Kopā audām linu kreklus,
Kopā dreļļu paladziņus;
Vienai bija nītes, strelles,
Otrai zelta atspolīte.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7362.

Kur tu augi, tautu dēlis,
Ka es tevi neredzēju?
Ganos tavu kreklu šuvu,
Gar ozolu mērodama.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7363.

Kur tu augi, tautu dēls,
Kad es tevi neredzēju?
Kā zināju kreklu šūt,
Kā rakstīt nēzdaudziņu?
342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7364.

Laid, māmiņa, tautiņās
Dieverīšu apraudzīt,
Lai zināju kreklus šūt,
Dižam dižu, mazam mazu.
Dižam šuvu rakstīdama,
Mazam vīli vīlēdama.
Dižs uzlika rakstu naudu,
Mazs paldies nesacīja.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7365.

Maza mana līgaviņa,
Šķiltavās kreklus auda;
Man pašam lieli prieki,
Ļaudīm lieli brīnumiņi.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

1. Maza maza, bet ačīga
Kalpa vīra līgaviņa:
Šķiltavās kreklus auda,
Uz laipiņas velējās.
389 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7366.

Maza maza meitenīte
Zīda kreklu šūdināja;
Patecēja zem karoga,
Dabūj' tāda valkātāja.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

- 87 -

7367.

Vietelviešu kreklus šuvu,
Precēs mani vietelvieši.
Trīs sieniņas vien savilku,
Trīs dzītiņas vien pārtrūka.
Ticiet mani, neticiet,
Dievvārdiņa neminēšu.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7368.

Pa zirgam loku liecu,
Pa labam vilcējam;
Pa puišam kreklu šuvu,
Pa labam nesējam.
424 [Barkavas pag. Rz].

7369.

Pirmajami dieveŗami
Šilkiem kreklu šūdināju;
Jau otrami, jau trešami
Ne ar vīli nevīlēju.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

7370.

Pirmo šuvu pūra kreklu,
Pie ozola mērodama,
Domādama tautu dēlu
Ozoliņa gaŗumā.
256 [Apguldē (Auru pag. Jg)].

7371.

Saulīt' mazu gabaliņu,
Man notika nelaimīte:
Man nolūza zeltadata,
Zīda kreklu vīlējot.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

7372.

Šūn, māmiņa, man krekliņu,
Liec pusīti tēraudiņa,
Lai tas man guni meta,
Svešu zemi staigājot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Šūn, māmiņa, man krekliņu,
Liec tēraudu vīlītēs:
Akmiņota tautu zeme,
Guni šķīla staigājot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7373.

Šūn, māmiņa, man krekliņu
Līdz kājiņu galiņiem,
Lai neredz sveši ļaudis
Manu ziedu nobirstam.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

7374.

Šuj, māmiņa, man krekliņu,
Negriez lielu kakla vietu,
Lai nebāza ciema puiši
Saltas rokas azotē.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

7375.

Šuj, māmiņa, man krekliņu
No uguns dzirkstelēm,
Lai sadega puišiem nagi,
Kas bāž rokas azotē.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7376.

Šuj, māmiņa, man krekliņu
No uguņa dzirkstelītes,
Lai deg nagi tautu meitai,
Manu kreklu mazgājot.
224 [Kabilē (Kld)].

7377.

Šuj, māmiņa, man kreklīšus
No uguns dzirkstelītes:
Sprādzin sprāga valodiņa,
Ar tautām runādama.
216 [Ventspilī].

7378.

Šuj, māmiņa, man krekliņu,
Šuj, raženi rakstīdama!
Vedīs mani caur ciemiņu
Pašā ciema galiņā;
Ciemiņā daudz meitiņu,
Nāks rakstiņu raudzīties.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

7379.

Šuj, māmiņ, man krekliņ'
Sīkajām siksniņām;
Trīs gadiņ' tautu dēls
Zobiem plēse raudādams.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

7380.

Šūn, māmiņ, man krekliņus,
Vienu krievu, otru leišu:
Dievis zina, kur noiešu,
Vai krievos, vai leišos.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7381.

Šuj, māmiņa, piecus kreklus,
Raksti vienu villainīti:
Tautietim pieci brāļi,
Viena veca māmuliņa.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

- 88 -

7382.

Šūn, māmiņa, smalku kreklu
Ar īsām piedurknēm,
Lai domāja ciema puiši:
Redz kur smalka šuvējiņa!
3161 [Līkuma Danenfeltes pag. (Sēļpils pag. Jk)].

7383.

Šuj, māsiņa, man krekliņu,
Šuj ražanu rakstīdama,
Lai raugās tautu meita,
Manu kreklu šūdinot.
224 [Kabilē (Kld)].

7384.

Šuvu kreklu brālītim,
Šuvu tautu dēliņam;
Brālītim līdzi dzinu,
Tautietim norakstīju.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1. Es sovam bruol'eņam
Raksteidama kraklu šivu;
Tautīšam, ragaņam,
Tam vuorškeņa nanūdzeiņu.
409 [Līksnas pag. D].

7385.

Šuvu kreklu ganīdama,
Pie ozola mērīdama:
Teic man ļaudis tautu dēlu
Ozoliņa gaŗumiņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7386.

Šuvu kreklu ganīdama,
Pie ozola mērīdama:
Gan zināju tautu dēlu
Ozoliņa gaŗumā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

7387.

Šuju kreklus ganīdama,
Pie ozola mērīdama:
Visi mani dieverīši
Kā ozoli izauguši.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

7388.

Šuvu kreklu krunkainīti,
Veļķēnieša gaidīdama;
Vells uznesa malēnieti,
Smalka krekla valkātāju.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

7389.

Šuvu kreklu, nerakstīju,
Ne jaunam(i) mani veda,
Atraitņam(i) mani veda,
Tas rakstītu nevalkāja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

7390.

Šuvu kreklus, nerakstīju,
Ne jauneklis tautu dēls;
Kad būt' jauns tautu dēls,
Pusītēm i locītu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7391.

Šuvu kreklu tautietim,
Pie ozola mērīdama;
Audz, tautieti, ja tev tīk,
Ozoliņa gaŗumā.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

7392.

Šuvu kreklu tautiešam,
Šuvu savam bāliņam;
Ar tautieti sabāros,
Ab' iedevu bāliņam.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

7393.

Šuvu vienu linu kreklu,
Šuvu visu vasariņu.
Dod, Dieviņi, tam kreklam
Pa prātam valkātāju.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

7394.

Šuvu vienu linu kreklu
Šuvu visu vasariņu.
Kam to šuvu, tam netika,
Citam devu raudādama.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

7395.

Šuvu vienu linu kreklu
Visu gaŗu vasariņu.
Pazūd diegi man rakstot,
Adatiņa vīlējot.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

7396.

Smalki vērpu, biezi audu
Dēliņami kaŗa kreklu,
Lai viņš mani pieminēja,
Svešu zemi staigādams.
226 [Kandavā (Tl)].

- 89 -

7397.

Tautiešam kreklu šuvu,
Pie brālīša mēru ņēmu:
Tautu dēlis, mans brālītis,
Abi vienu gaŗumiņu.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

7398.

Tautiešam kreklu šuvu,
Pie stumbura mērīdama:
Mazs bij mans arājiņš
Kā tas sila stumburiņš.
1311 [Apē (Vlk)].

7399.

Tautu dēlis man rādīja
Kā ozolus bāleliņus,
Lai es šuju linu kreklus,
Pie ozola mērīdama.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7400.

Tautu meita kreklu šuva,
Pie ozola mērīdama.
Vai tie mani bāleliņi
Ozoliņu resnumā?
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

7401.

Tautu meita kreklu šuva,
Pie stimbana mērīdama:
Gaŗi mani bāleliņi
Kā stimbani saauguši.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7402.

Vīratēvam kreklu šuvu,
Pie stumbura piemērīju,
Lai sakalta vīratēvs
Kā vecais stumburiņš;
Savas pašas mīļajam -
Pie zaļaja ozoliņa,
Lai tas auga, lai zaļoja
Kā zaļais ozoliņš.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

7403.

Cieti tinu linu kreklu,
Smagi laidu pūriņā,
Kamēr man gadījās
Pa prātam valkātājs.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

h) Auž, raksta, pušķo villaines, sagšas

7404.

Adu cimdus, adu zeķes,
Nevar' pūra piedarīt;
Aužu baltas villainītes,
Drīz pūriņu piedarīju.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 1311 [Apē (Vlk)],
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vērpu, audu linu kreklus,
Nevar' pūru piedarīt;
Vērpu, audu villainītes,
Tad pūriņu piedarīju.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

7405.

Aiz upītes smukas meitas,
Platas auda villainītes,
Platas auda villainītes, -
Jāved viena bāliņos.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

7406.

Aitiņ mana sīksprodzīte,
Māte smalka vērpējiņa:
Piecas sagšas ielocīju
Vienā saujas ielejā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

7407.

Apsagulu, miegs nenāk,
Iesa- daudzi- domājos:
Iedomāju pūriņā
Bez ieloku vilnainīšu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7408.

Aud, māmiņa, biezu sagšu,
Daugavieši mani veda:
Uz Daugavas augsti kalni,
Auksti vēji vēdināja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

74081.

Aud, māmiņa, dadžu sagšu,
Ko segt dēlu māmiņai;
Es adīšu ērkšķu cimdus,
Ko dievaru sveicināt.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

7409.

Auž, māmiņa, sīkas raibas,
Tev meitiņa netikusi;
Sīkas raibas, tās piekrāpa
Visražanu tēva dēlu.
226 [Kandavā (Tl)].

- 90 -

7410.

Aud, māmiņ, steidz, māmiņ,
Man baltās vilnānītes!
Tautiets Dievu nominēja,
Sakās vaira negaidīt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7411.

Aud, māmiņa, trejas raibas,
Tev trejādas meitas bija.
Pirmajai diži raibu,
To ved tālu tautiņās;
Vidējai sīki raibu,
To tepat kaimiņos;
Pastarītei zīda raibu,
Ved vagares dēliņam.
190 [Kuldīā].

1. Māmiņai trīs meitiņas,
Trīs sagšiņas pūriņā.
Parād' man, māmuliņ,
Kuŗu dosi pirmajai!
- Skaista, balta, sīki raksti,
To es došu pirmajai,
To es došu pirmajai,
Tā ies tāļi tautiņās.
- Parād' man, māmuliņ,
Kuŗu dosi vidējai!
- Skaista, balta, vizuļota,
To es došu vidējai,
To es došu vidējai,
Tā ies jūras maliņā.
- Parād' man, māmuliņ,
Kuŗu dosi pastarei!
- Skaista, balta, lieli raksti,
To es došu pastarei,
To es došu pastarei,
Tā ies tuvu kaimiņos.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

7412.

Aud, māmiņa, vilnānīti,
Aud balto, pelēko:
Balto sedzu saulītē,
Pelēko migliņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7413.

Aud, māmiņa, villainīti,
Aud dvielīti galiņāi,
Kur slaucīšu asariņas
Tautu galda galiņāi.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

7414.

Auž, māmiņa, man sagšiņu,
Auž ezara platumā:
Zinām' man vīramāte
Bišozola resnumā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

7415.

Aud, māmiņa, villainītes
Ezeriņa platumiņu:
Es redzēju tautu dēlu
Ozoliņa resnumiņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

7416.

Aud, māmiņa, vilnainītes
Ezeriņa platumiņu:
Tautiņām(i) augsti kalni,
Lai nesalu ganīdama.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

7417.

Aud, māmiņa, villānītes
Sudrabiņa maliņām:
Tautu zeme akmeņota,
Guni šķīla staigājot.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7418.

Aud, māmiņa, villainītes,
Vienu sev, otru man;
Tavu abas godāsim,
Lai stāv manā pūriņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7419.

Bolta vuška jiuris muov'e,
Ni jei c'ērpta, ni mozguota;
Muna mām'eņa apc'ērpa,
Man' izaud'e vylnan'eiti.
429 [Kārsavas pag. (Ldz)].

7420.

Bija man, bija man,
Vēl vajaga, vēl vajaga:
Bija man piecas sagšas,
Vēl deviņu vajadzēja.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

7421.

Bija man, bija man,
Vēl vairāki vajadzēja:
Vēl vajaga tēvam krekla,
Mātei baltas villainītes.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

- 91 -

7422.

Divas esam mēs māsiņas,
Viena liela, otra maza;
Nevar mūsu māmuliņa
Kopā austi vilnainīšu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7423.

Dzenīts kala sausu koku,
Es rakstīju villainīti;
Vairāk mana rakstījuma,
Ne dzenīša kalumiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7424.

Iev' ar sievu runājās,
Kalniņāi stāvēdamas;
Ievai bija balti ziedi,
Sievai baltas villānītes.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 1311 [Apē (Vlk)].

7425.

Es izšuvu villātnīti
Deviņiemi dzīpariem;
Trīs vasaras tautu dēlu
Asarām raudināju.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

7426.

Es peic lin nebēdei,
Man liniņ nevajag,
Man deviņ vīr mās,
Tie grib vis villainit.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

7427.

Es šķitu sētplaci
Apsnigušu:
Tā tautu meitiņa
Villaines klāsta.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

7428.

Izaud man, māmuliņa,
Baltu puķu villainīti,
Kam tu mani pavēlēji
Pureniņa dēliņam.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7429.

Izaud man, māmuliņa,
Deviņgreidu villainīti:
Man atjāja tautu dēls
Deviņdanču kumeliņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7430.

Kad es gribu, tad es aužu
Sauļu virsu(?) villainīti;
Kad es gribu, tad paņemu
Jaunu puisi arājiņu.
70 [Briežos (Skujenes pag. C)].

7431.

Kam, māsiņa, tu rakstīji
Savas baltas villainītes?
- Tas, brālīti, mans godiņis,
Ka es biju rakstītāja.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

7432.

Ko padari, bāleliņ,
Ka neeju druviņā,
Sēdu tēva istabā,
Loku savas vilnānītes.
Trīs lociņi izlocīju,
Pie lodziņa sēdēdama,
Kamēr jāja lēnas tautas
Par lielo tīrumiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7433.

Kuplu loku villainīti,
Smagu laižu pūriņā,
Tādu ļaužu gaidīdama,
Kādi mani bāleliņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7434.

Labāk gāju sēņu lauzt,
Ne raibīšu darināt:
Sēnēm brāli pamieloju,
Raibīt' gul pūriņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7435.

Līst lietiņi margodami,
Margo mana villāniņa;
Man adīja māmuliņa
Margotāju villāniņu.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

74351.

Lūgšus lūdzu māmiņai,
Lai auž raibas villainītes:
Vagarītes līgaviņa,
Tā jau baltas nevalkāja.
1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)].

7436.

Māsiņ' ada seģenīti
Baltām linu šķiedriņām.
Jo strīpaina seģenīte,
Jo čaklāka adītāja.
396 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 92 -

7437.

Mātes austas villainītes
Stāvu stāv pūriņā;
Ir es aužu, darināju,
Man tik stāvu nestāvēja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7438.

Man bij trīs avitiņas,
Visas smalku vilnu dod;
No divām sagšas taisu,
No trešās lindraciņus.
396 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7439.

Mēs māsiņas sagājušas,
Vienus blēņus runājam,
Tā vārdiņa nesakām:
Puškosima villainītes.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7440.

Mūs' māsiņ' sēd apakš liep's,
Auda raibas villainītes,
Sārkans rožu vaiņedziņš,
Lai nebal saulītē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

7441.

Ne sācan neiesācu [neiesāču]
Villānīšu darināt,
Jau tautām tāda slava:
Ziedēt zied pūriņā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

7442.

Ne tie visi kumeliņi
Sniegu meta kamanās;
Ne tās visas mātes meitas
Vilnainīšu audējiņas.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

7443.

Pelēk' bija man aitiņa,
Pelēk' aužu villainīti;
Tā bij mana zīļu rota
Pretim dēlu māmiņai.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

7444.

Pļaviņā ganīdama,
Villānīti norakstīju.
Kādi ziedi pļaviņā,
Tād' manā villānē.
1311 [Apē (Vlk)].

7445.

Purā metu siena kaudzi,
Tai pārkaru nevajaga;
Ganam audu villāniņu,
Tai ieloku nevajaga.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

7446.

Puško, mārša, savas sagšas,
Lai stāv manas nepuškotas;
Es puškošu pavasari
Ar ābeles ziediņiem.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7447.

Puško, māte, savas sagšas,
Lai stāv manas nepuškotas;
Kuŗas zemes tautas jāja,
Tā puškošu vilnainītes.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7448.

Puške, māt, sov's sagš's,
Le stāv man's nepuškat's:
Man azgā dui bāliņ'
Rīgē pierkt dzīpariņ's.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

7449.

Puško, māte, savas sagšas,
Lai stāv manas nepuškotas;
Tavas segšu mugurā,
Savas likšu pūriņā.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

7450.

Raksta māte, raksta meita,
Nerakstītas villainītes;
Es rakstīt nemācēju,
Man rakstītas villainītes.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

7451.

Rakstāmies, mēs māsiņas,
Vienu rakstu villainīti,
Varbūt abas novedīs
Viena kunga maliņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7452.

Rakstiem aužu vilnainīti,
Kupliem galiem jostu pinu.
Kad pasedžu vilnainīti,
Tautu dēli lūkojās;
Kad apjožu es jostiņu,
Tautas nāca sētiņā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

- 93 -

7453.

Rakst', māsiņa, lielu rakstu
Jele vienu vilnānīti,
Ko tu segsi, aizgājuse
Lielajos dieveŗos.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7454.

Raksti, māte, sava sagšas,
Gan es savas norakstīšu,
Gan es savas norakstīšu,
Kumeliņu ganīdama.
224 [Kabilē (Kld)].

7455.

Rīta dēļ, ne vakara,
Apsegloju kumeliņu;
Sevis dēļ, ne tautiņu,
Aužu baltas vilnainītes.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7456.

Ruden zied viršņu kalni,
Pavasari dāboliņa;
Ruden māte sagšas auda,
Pavasari vilnainītes.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7457.

Sācien vien es iesāku
Sedzeniņus darināt,
Tautas vaļiņ' i nelika
Pagalam darināt.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7458.

Šis vaicāja, tas vaicāja,
Ko dar' mana māmaļiņa.
Vilnu kārse, vilnu vērpe,
Man sagšiņas darināja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7459.

Sienu mešu kaudzītē,
Tam jumtiņa nevajaga;
Snātnīt' audu, villainīti,
Tai vajaga dzīpariņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

7460.

Sīki zari, platas lapas
Mazajam bērziņam;
Mazajām māsiņām
Platas aužu villainītes.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

7461.

Sila zemes meitiņām
Adatiņu nevajaga:
Paņēmušas priedes skuju,
Raksta baltas villainītes.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7462.

Sit, māmiņa, aud, māmiņa,
Meitai baltas villainītes;
Sen tautieša kumeliņis
Mauru mina sētiņā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

7463.

Stūŗu stūrīts i mīlēja
Pelnītai vilnainei;
Visi vārdi sirdī guļ,
Visi darbi rociņā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7464.

Tautiņām augsti kalni,
Nolaidani tīrumiņi;
Nūle gribu audināt
Nolaidones(?) villenītes.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

7465.

Tecēšu sētā,
Sacīšu mātei,
Ko dara meitiņas
Ābeļu dārzā:
Vilniņu kārse,
Sagšiņas aude,
Ābeļu malciņu
Uguni kūre.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Pateikšu tēvam,
Pateikšu mātei,
Ko dara meitiņas
Apeņu dārzā:
Uguni kūra,
Rāceņus cepa,
Apeņu vītītes
Sadedzināja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

7466.

Tīrumnīces, klajumnīces
Aužas baltas villainītes;
Meža meitas nepatapa,
Atvasītes ravēdamas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 94 -

74661.

Trīsdesmit gadus augu,
Trīsdesmit villainītes;
Lai sviedrēja tautu dēlis
Trīsdesmit kumeliņus.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

7467.

Tu ietaļa, es ietaļa,
Aud'sim kopā villānītes;
Tu izsegsi, es izsegšu
Savam lopu ganiņam.
1311 [Apē (Vlk)].

7468.

Tu, māmiņa, nezināji,
Ko dar' meitas klētīnā:
Dzīpar's taisa, sagšas loka,
Vaiņadzīnus pīdināj'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

7469.

Vāverīte maza maza,
Žigla koka lēcējiņa;
Mūs' māsiņa maza maza,
Baltu sagšu audējiņa.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

7470.

Viena pati man aitiņa
Sarkanām kājiņām;
Es izaužu vilnainīti
Rakstīdama, locīdama.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

7471.

Celies agri, māmuliņa,
Pavērp smalku dzīpariņu,
Man pietrūka ielociņu
Pašai virsas vilnainei.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

i) Auž, šuj lindrakus (brunčus, svārkus)

7472.

Aud, māmiņa, man svārciņus,
Vienu īsu, otru gaŗu:
Īs' tautām dubļus brist,
Gaŗu sērst pie bāliņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

7473.

Dai dai dai dai,
Septiņi lindruki!
To vienu griezīšu,
Tos citus lāpīšu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

7474.

Man izauda māmuliņa
Dancojamus lindraciņus:
Zīda meti, zelta audi,
Sudrabiņa stīpītēm.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Man māmiņa izaudusi
Dancojamu lindruciņu;
Zīdu vien apmetusi,
Sudrabiņu ataudusi.
Dancodama sitināju
Tautu dēlu stērbelēm.
Tautu dēls man vaicāja,
Cik gabalu lindrukā.
Citām pieci, citām seši,
Man deviņi gabaliņi.
Parād' man, tautu dēls,
Cik tev bēru kumeliņu, -
Viena pati kumpa ķēve
Pašā staļļa dubenā.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

7475.

Plucin', meitiņ,
Auniņ' vill',
Tad dāb's svārciņ's
Li paš' zem'.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

7476.

Šūn, māmiņa, lindraciņus
Tēraudiņa vīlītēm;
Akmiņota tautu zeme,
Guni šķīla staigājot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Šuj, māmiņa, man svārciņus,
Šuj tērauda stērbeliņu;
Tautiešam krama grīda,
Šķiļ uguni staigādams.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

7477.

Šūn, māmiņa, man svārciņus
Deviņiem gabaliem,
Lai var' lielu riņķi griezt
Tautu dēla istabāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 95 -

7478.

Sit, māmiņa, aud, māmiņa,
Man jo kuplu rinduciņu,
Lai es varu tautu dēlu
Stērbelēm sitināt.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

k) Auž palagus, segas, dvieļus, jostas, dažādus audumus

7479.

Es izaužu paladziņu
Pusi linu, pus' pakulu:
Zinājos ar tautieti
Visai mīļi nedzīvot.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Puspalaga linu šuvu,
Otru pusi pakuliņu:
Zinājos ar tautieti
Laba mūža nedzīvot.
131 [Mēŗa muižā (Mēŗa pag. Vlk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7480.

Es neiešu rijas kult,
Man deviņi bāleliņi;
Es neiešu tautiņās
Bez deviņi paladziņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7481.

Es tev lūdzu, vēverīti,
Aud man puķu paladziņu;
Trīs gadiņu tautu dēlis
Rīgā gultu kaldināja.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

1. Zīle zīle, žube žube,
Aud man dreļļu paladziņu:
Es dzirdēju tautu dēlu
Rīgā gultu dreijājot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7482.

Izaud manim, māmuliņa,
Smalku skuju paladziņu,
Jau vakar saderēju
Ar bargo tēva dēlu.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

7483.

Linu linu, ne pakulu
Man deviņi paladziņi;
Ne tam tautu neveikļam
Tos deviņus sagulēt.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Lina lina, ne pakula
Man deviņi paladziņi.
Vis's deviņus nogulēju,
Ar nelieti dzīvodama.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

7484.

Linu vilka, linu auda
Tautu meita paladziņu:
Šķitās man mārša būt,
Bāliņam līgaviņa.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

74841.

Man brālīši vēverīši,
Rakstīdami dvieļus auda,
Rakstīdami dvieļus auda,
Grozīdami paladziņus.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

7485.

Skuju skuju, vēverīti,
Auž man skuju paladziņu;
To es klāšu pirmo nakti,
Ar tautieti gulēdama.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Sīku skuju lakstīgala
Auž man skuju paladziņu;
To uzklāšu tautiešam
Pirmo nakti gulēt iet.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

7486.

Es noaudu gultas deķi
Zeltītām kantītēm;
To apsegšu tautu dēlu
Pirmo nakti gulēdama.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

7487.

Man iesviede kumeliņš
Sniega piku kamanās;
Ai Dieviņ, nu es būšu
Sniega deķu audējiņa.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

7488.

Man rādīja tautu dēlis
Kā ozolus bāleliņus,
Lai es aužu linu dvieļus,
Pie ozola mērīdama.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 96 -

7489.

Tīšām audu rupjus dvieļus,
Tos es kāršu brālīšam,
Kam brālītis linus sēja
Cietā mālu kalniņā.
190 [Kuldīā].

7490.

Aud, māmiņa, platu jostu,
Šūdin' šauru vainadziņu:
Pate jostu nonesāju,
Tautas ņēma vainadziņu.
412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

7491.

Māsa auž, māte šļūc,
Vecāmāte šķeterē;
Drīz būs mūsu dieveŗam
Visas drēbes mugurā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7492.

Trīcēt trīc, skanēt skan
Jaunu meitu istabiņa:
Auž jostiņas, apaudiņas,
Auž baltās villainītes.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Rībēt rīb, klaudzēt klaudz
Meitu mātes istabiņa:
Auž jostiņas, paķelītes,
Auž baltās villānītes.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

39795.

Adatiņa, maza sieva,
Diža darba darītāja;
Tā apģērba dižus, mazus,
Tā apģērba nomirušus.
94 [Dunikas Lp].

39796.

Aizadedzu gaŗu skalu,
Sēžu ilgi vakarā;
Deviņi dieveŗi,
Ni viena krekla.
263 [Mēmeles Jk].

39797.

Aitiņai bij balts jēriņš,
Pelēkām kājiņām;
Es noaudu villainīti,
Pelēkām maliņām.
Kad uzsedzu mugurā,
Kā bajāra mēlenīte.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

39798.

Andriv, bruoļ', ūzuliņ,
Kū tei tova muote dora?
Kraklus šyun rakstīdama,
Nū Dīviņa vīsus gaida.
168 [Kalupes D].

39799.

Atraitns, manis bāleliņis,
Visupirmu bildināj';
Nu, atraiša gaidīdama,
Aužu baltas villainītes.
241 [Lubānas Md].

39800.

Audi, audi, meti, meti
Dīveņam paladzeņi;
Tautu [zalta?] škīts, vara neit's,
Sudrabeņa systaveņas.
389 [Silajāņu Rz].

39801.

Aud, mammiņa, ko auzdama,
Aud man kuplus lindraciņus!
Lai es eju, kur iedama,
Vilni meta pakaļā.
373 [Sarkaņu Md].

39802.

Aud, mammiņa, ko auzdama,
Noaud skaistu lūka jostu!
Lūka josta ielīgoja
Pati pirmā tautiņās;
Pati pirmā tautiņās,
Tautu dēla pagalmā.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

39803.

Aud, meitiņa, tievu, resnu,
Liec pūriņa dibenā!
Gan atrassi tautiņās
Tieva, resna valkātāja.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

39804.

Balta, balta man aitiņa,
Es izaužu vilnānīti;
Daudzi tautas karināju
Ar baltām vilnānēm.
127 [Grostonas Md].

39805.

Baltus kreklus šūdināju
Trejādiem ielokiem;
Trejādiem ielokiem,
Daugavieti gaidīdama.
Man atnāca arājiņš
Par trejiem robežiem.
263 [Mēmeles Jk].

- 97 -

39806.

Beidzamās rozes sēju,
Beidzamās magonītes;
Beidzamās villainītes
Auž māmiņa raudādama.
72 [Cesvaines Md].

39807.

Bij aitiņas, bij vilniņa,
Māku pati darināt.
Piecas baltas villainītes
Saujiņā salocīju.
338 [Rankas C].

39808.

Bij(a) man, bij(a) man,
Vēl vairāk vajadzēja:
Bij(a) man linu krekli,
Vajag baltas villainītes.
560 [Rīga ].

39809.

Bij man sīku kamoltiņu
Brangu vēršu vezumiņš
Sasavilku audekliņu
Daugaviņas gaŗumā.
198 [Krustpils D].

39810.

Būt' aitiņa bez kakliņa,
Audeklītis bez galiņa;
Ka aizietu tautiņās,
Tad dzīvotu bez bēdiņas.
286 [Nītaures Rg].

39811.

Cik tēvam dēlu auga,
Tik aug lazdas kārklienā;
Cik mātei meitu auga,
Tik jāauž baltas villainītes.
263 [Mēmeles Jk].

39812.

Dieveram kreiklus šuvu,
Miglā diegus bālināju;
Māsīcei, skrinacei(?),
Cūku saru vilnainīte.
604 [Dažādi iesūtītāji].

39813.

Dieveram kreklu šuvu,
Pie stumbura mērīdama;
Visi mani dieverīši
Dzelteniem matiņiem.
148 [Jaunpiebalgas C].

39814.

Dod, Dieviņ, man aitiņas:
Vien balt, otr mell;
Es noaud villainīt
Pelēkam malenem.
445 [Ugāles Vp].

39815.

Dod, Dieviņi, man aitiņu,
Jel bitītes lielumā.
Jau man bija panikuši
Svešas mātes pubulīši.
338 [Rankas C].

39816.

Drīzi man vajadzēja,
Drīz pasteidza māmuliņa:
Vakarā vilnu kārsa,
Rītā sedza villainīti.
198 [Krustpils D].

39817.

Es negribu diža vīra
Ne savam sirdsēstam:
Visa siena audekliņa
Uz vienām biksītēm.
589 [Kuldīgas apr.].

39818.

Es pats beju bandinīks,
Muna sīva dutka;
Audja maņ kraklys,
Škatarātys dzejis.
605 [Skolas].

1. Es pots reslis,
Sīva muna ducka;
Audja man kraklus,
Škatarātu dīgu.
605 [Skolas].

39819.

Es to savu mīļu māsu
Liepu lejā audzināju;
Liepu lapu kreklus šuva,
Kļava lapu paladziņ'.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

39820.

Es sašuvu tādu kreklu:
Deviņiemi gabaliem;
Dievs man deva tautu dēlu
Deviņiemi amatiem.
241 [Lubānas Md].

- 98 -

39821.

Es šķietu: prievatus
Sen sagraizīju;
Nu tikai graizīju
Mūs' brāļa klētē.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

39822.

Es tev došu eiducīnu,
Nosapērci adatīnu;
Nosapērci adatīnu,
Sasašūv lindracīnu.
94 [Dunikas Lp].

39823.

Gūdam šyvu lynu kraklus,
Gūdam lynu snuotinīti;
Lai jam maņi lynu puiss,
Lynu iuzu nosuotuojs.
143 [Jāsmuižas D].

39824.

Izaud man, māmuliņa,
Ābolainu villainīti;
Es redzēju tautiešam
Ābolainu kumeliņu.
224 [Lielvārdes Rg].

39825.

Izaud man, māmulīte,
Pupu ziedu villainīti;
Kam tu mani apsolīji
Pureniņa dēliņam.
192 [Kosas C].

39826.

Īva zīd, īva zīd,
Aud, māmeņa, vylnuoneiti!
Kai līpai man izaugt,
Kai īvai nūzīdjāt.
170 [Kapiņu D].

39827.

Īvas zīd, īvas zīd,
Māmiņ, audi vilnainītes.
Kab (es tai) zīdātum,
Kai īviņa pagalminā.
605 [Skolas].

39828.

Es bij' mudra vērpējiņa,
Man' bāliņi audējiņi;
Tādu auda audekliņu,
Kā ezera ledutiņu.
605 [Skolas].

39829.

Izvendīgi priedi dēju,
Izvendīgi ozoliņu;
Izvendīgi [Izvendīga] mātes meita
Man krekliņu audējiņ(a).
241 [Lubānas Md].

39830.

Zūdeitū kūku ciertu,
Zūdeitū nūdzenēju,
Zūdeituo muotes meita
Maņ krekleņu šyudynoj.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

39831.

Ganos dzinu, kreklus šuvu,
Pie ozola mērīdam(a).
Ja nāk tautas, lai tad nāca
Kā ozola gaŗumīnu;
Kā ozola gaŗumīnu,
Kā ozola resnumīnu.
39 [Bārtas Lp].

39832.

Kad es būtu zinājusi
Kunga dēlu arājiņu,
Es būt' savus linu kreklus
Bez apkekles [apkakles] pašuvusi.
545 [Krustpils D apr.].

39833.

Kas kait Stabu meitiņām,
Zīda rotu nenesāt:
Stabi vērpa, stabi auda,
Stabi diegu šķeterēja.
378 [Seces Jk].

39834.

Kā zīdu vērpu,
Kā slēšu audu,
Kad lik pi vāl,
Kā cit drān.
445 [Ugāles Vp].

39835.

Krustumāte, krustumāte,
Auž baltās villainītes;
Kad es iešu tautiņās,
Ko tu segsi mugurā?
104 [Ēdoles Vp].

39836.

Lasu puķes, viju kroni,
Ieš' dieveŗa raudzīties:
Kā varēju kreklus šūt,
Pēc dieveŗa augumiņ(a).
119 [Gaujienas Vlk].

- 99 -

39837.

Linu linu, ne pakulu,
Man deviņi paladziņi;
Svaiņa mesti, ne bāliņa,
Man deviņi dalderīši.
127 [Grostonas Md].

39838.

Līcit, tautas, man vaļeņu,
Dūd, Dīveņ, veseleibu;
Nyule grib(u) ar māršom
Nīdruos aust vylnuonītes.
605 [Skolas].

39839.

Lielu gaŗu kreklu šuvu,
Pie ozola mērīda(ma);
Tam netika, kam gribēju,
Kalpam devu raudādama.
605 [Skolas].

39840.

Viena [Vienu] šuju linu kreklu,
Visapkārt rakstīdama;
Kam domāju, tam netika,
Kalpam devu raudādama.
114 [Gaiķu Kld].

39841.

Lelos meitas kraklus auda,
Mes, mozuos, paladziņus;
Lelos meitas tautuos guoja,
Mes, mozuos, ponuoksnūs.
389 [Silajāņu Rz].

39842.

Leluos meitas lynus sprēdja,
Mes mozuos pakaliņas;
Leluos meitas kraklus audja,
Mes mozuos paladziņus.
143 [Jāsmuižas D].

39843.

Liela rada, liela rada -
Dindēt dindēja,
Maza rada, maza rada -
čūkstēt čūkstēja.
46 [Beļavas Md].

39844.

Liepu lapu kreklu šuvu,
Kļavu lapu paladziņu;
Kļava lapu paladziņu,
Lazdu lapu villainīti.
286 [Nītaures Rg].

39845.

Liepu lapu kreklu šuvu,
Kļavu lapu paladziņ(u).
Ne man tēva arājiņa,
Ne māmiņas audējiņ's.
119 [Gaujienas Vlk].

39846.

Lyni, lyni, muni lyni,
Zalta pūga galiņā;
Tai izaužu audekļeņu,
Kai tū zalta gabaleņu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

39847.

Linu linu, ne pakulu
Mani pieci paladziņi;
Dod, Dieviņ, labu mūžu
Visus piecus nogulēt.
605 [Skolas].

39848.

Liepas čaukst, liepas čaukst,
Kas (tās) liepas čaukstināja?
Es savam brālīšam
Liepu lapu kreklu šuvu.
192 [Kosas C].

39849.

Man māmiņa izaudusi
Dancojamu lindraciņu.
Citam pieci, citam seši,
Man deviņi gabaliņi;
Dancodama tautu dēlu
Sitināju lindrakā.
355 [Rucavas Lp].

39850.

Man māmīna izauduse
Dancājamu lindrucīnu;
Zirnājiemi apmetuse,
Pupājiemi atauduse.
39 [Bārtas Lp].

39851.

Maza mana līgaviņa,
Kā tā sila vāverīte;
Šķiltuvē kreklus auda,
Visi ļaudis brīnījāsi;
( Visi ļaudis brīnījāsi,)
Vai varēja to darīt.
373 [Sarkaņu Md].

39852.

Moza muna līgaviņa
Šķiltavainus kraklus auda,
Ļaužiem lielais brīnumiņš:
Kā dzenītis trikšķināja.
377 [Sāvienas Md].

- 100 -

39853.

Maza maza meitiņa
Audekli meta;
Mazs mazs puisītis
Lūkojās.
347 [Rendas Kld].

39854.

Moza moza meitenīte
Šolkim kraklus šyudynuoja;
Patecēja zam karūga:
Tei byus loba nesējiņa.
414 [Stirnienes Rz].

39855.

Muoku, muoku, tai namuoku,
Kai muok muna muomuleņa:
Vušku cierpt namuocēju -
Sešu neišu audakleņa.
314 [Pildas Ldz].

39856.

Muoku, muoku, tai namuoku,
Kai muok muna ļaudaveņa:
Vokorā vuškys cierpa,
Reitā audja vylnuoneitis.
466 [Vārkavas D].

39857.

Lai (tā) ietu man darbiņš,
Kā manai māmiņai:
Vakarā vilnu kārš,
Rītā auž villainīti.
281 [Neretas Jk].

39858.

Šķīrās manai māmuliņai,
Man, meitiņai, nezašķīrās;
Vakarā villu prēda,
Rītā sega villainīti.
46 [Beļavas Md].

39859.

Māte auda lindraciņus,
Kam tā auda, kam neauda?
Mazajai meitenei,
Savai govju ganītei.
82 [Demenes Il].

39860.

Meža molā dzeivuodama,
Myuožam bādas naredzēju:
Viļceņš sprēdja, lopsa audja,
Vuoverīte čaučis tyna.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

39861.

Meža māte putnu dēļ
Gaŗus kokus audzēj' [audzināja];
Meitu dēļ māmuliņa
Gaŗus auda audekl(iņ)us.
378 [Seces Jk].

39862.

Nebēdāja mans brālītis,
Kad pelēka diena ausa;
Man ir tāda līgavīna,
Zvaigžņu deķu audējīna.
94 [Dunikas Lp].

39863.

Netīšami es iegāju
Pārnovada pagalmā.
Skanēt skan, trīcēt trīc
Jaunu meitu istabā:
Auž jostiņas, vērpj dzijtiņas,
Auž baltajas villain(īt)es.
147 [Jaunlaicenes Vlk].

39864.

Nu kurīnes tuos meiteņes,
Kur auž skaistus paladziņus?
Tuos bej gudras muotes meitas,
Kur auž skaistus paladziņus.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

39865.

No maliņas, no stūrīša
Loki, māte, vilnainīti;
No maliņas tie ļautiņi,
Kuŗi mani bildināja.
48 [Bērzaunes Md].

39866.

No tāsiem kreklus šuvu,
No astriem cimdus adu;
Eita, brāļi, lūkoties,
Kur jūs tādus dabūsiet?
378 [Seces Jk].

39867.

Ņemit mani, cīma puiki,
As muocēju labi šyut;
As muocēju labi šyut,
Labi muocēju izjaukt.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

39868.

Patīk man tā meitiņa,
Smalku dvieļu audējiņa.
Patīk manim tas celiņis,
Smalkajām smiltiņām.
605 [Skolas].

- 101 -

39869.

Pi mammiņas dzeivādama
Druošu klaitu šoudināju:
Lai nevarēj' tautu dāls
Treis gadiņus cauri lauzt.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

39870.

Kam es audu diegu raibu,
Kam kurpītes šūdināju?
Tālu mans arājiņš,
Neredz laba valkājot.
487 [Vietalvas Md].

39871.

Plucinām baltu vilni,
Aužam baltas villainītes,
Liksim pūru dibenāi,
Dosim līdza sērdienai,
Tautiņās izvadīt.
443 [Turlavas Kld].

39872.

Puisīts sēž kalniņā,
Gaid' atnākam skroderīti;
Kad atnāca skroderītis,
Šuj puisim brūnus svārkus.
477 [Vecpils Lp].

39873.

Pūriņš baltu villainīšu -
Kur ir pati audējiņa?
Stāvi brīdi, pagaid' laika,
Šē būs pati audējiņa.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

39874.

Rudzim zīdi nūbyruši,
Mes, muoseņas, lasējom;
Mes, muoseņas, lasējom -
Aussim boltas vylnuonītes.
170 [Kapiņu D].

39875.

Steidz, māmiņa, trauc, māmiņa,
Manas baltas villainītes!
Gan gaidīja tautu dēli,
Solīj's vairsi negaidīt.
605 [Skolas].

39876.

Solīj' man raibas govis,
Solīj' baltas villānītes;
Nemīl man raibas govis,
Ne baltās villānītes.
241 [Lubānas Md].

39877.

Šyvu kraklu buoliņam
Nu deveņu gabaleņu,
Ka jis man i lynus devja,
Yudinīji mārcādams.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

39878.

Šuvu kreklus trejieloku,
Daugavieša gaidīdama;
Velns iespēra pilkalnieti
Dubļainām kājiņām.
263 [Mēmeles Jk].

39879.

Tautiešam kreklus šuvu
Pie ozola mērīdama;
Gaidu mieža [miežu] arājiņa
Pie ozola stumburiņ'.
378 [Seces Jk].

39880.

Tautīšami kraklu šyvu,
Ar štiškomi izstiškuoju;
Ka jis mani lynus devja
Bazumanā nasvārdams.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

39881.

Šuvu, šuvu tiešķēdama
Dieveram linu kreklu,
Lai tas mani mīļi sauca:
Māsiņ, brāļa līgaviņa.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

39882.

Šuvu kreklus tautiešam,
Ne tos devu bāliņam;
Došu tautu neveikļam,
Kas māmiņu bildināja.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

39883.

Tautu dēls man rādīja
Kā ozolus bāleliņus,
Lai es audu linu dvieļus,
Pie ozola mērīdama.
605 [Skolas].

39884.

Tautiešam kreklu šuvu,
Pie ozola mērīdama;
Gaidu jaunu arājiņu,
Pie ozola atnākot.
378 [Seces Jk].

- 102 -

39885.

Šuvējiņas, rakstītājas
Tautu mazas meitenītes:
Nolauzušas priedei skujas,
Raksta baltas villainītes.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

39886.

Tova sīva, muna sīva,
Mjas div bolty buoleleņi;
Tova sīva kraklus audja,
Muna sīva paladzeņus.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

39887.

Tuoļi pārkyunīts ducynuoja,
Tyvu nazkur speidē zibsnis;
Tuoļi Juonīša leigaveņa,
Nazkur auž vylnainīti.
591 [Ludzas apr.].

39888.

Tēvočam kreklu devu,
Mātīgai sagšu sedžu;
Dieveram kreklu devu,
Māsīcai villānīti.
241 [Lubānas Md].

39889.

Tiš tiš vistiņ,
Kaņep dārze;
Kam māt man aud
Kaņep krekl.
445 [Ugāles Vp].

39890.

Trauc māte, trauc meita,
Trauc vedamāja;
Sen meita vedama,
Villaiņu nav.
605 [Skolas].

39891.

Vjalc, buoleņ, muotis austu lynu kraklu,
Bez pīmatu mugurā;
Dūs tjav sova ļaudaveņa -
Ai lelom pīmatom.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

39892.

Velc, bāliņ, trejus svārkus,
Tev trejādas audējiņas:
Auž māmiņa, auž māsiņa,
Auž līgava dziedādama.
192 [Kosas C].

39893.

Visas pļavas upmalā,
Pilnas zīdu pavadienu;
Zirnēklītis sagšas auda,
Jaunajām māsiņām.
378 [Seces Jk].

39894.

Zeme reib, atbr(a)uc tautas,
Es gulēju dīnavydu;
Svešai muotei taidi dāli,
Kai uoriski ūzuliņi.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

39895.

Zaļa zāle, zaļa zeme,
Zaļa visu vasariņ';
Izaud manim, māmuliņa,
Zaļu ziedu vilnānīt'.
241 [Lubānas Md].

l) Vadmalas velšana

7493.

Es redzēju Timbas Maču
Par kalniņu timbājam.
Es tev lūdzu, Timbas Maču,
Nāc palīdzi svārku velt!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

7494.

Tūba brauca par kalniņu,
Vadmaliņas meklēdama.
Brauc, tūbiņa, šai sētā,
Še veļ meitas vadmaliņu.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

7495.

Velies, manu vadmaliņ, tūbā,
tūbā!
Divu pirkstu biezumā, tūbā,
tūbā!
Vārīs māte biezu putru, tūbā,
tūbā!
Griezīs gaļu kumosiem, tūbā,
tūbā!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

7496.

Velies, mana vadmaliņa,
Drīz man tevis vajadzēja:
Bāliņam kāzas nāca,
Tam svārciņu vajadzēja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 103 -

7497.

Velies, mana vadmaliņa,
Krimaldiņa biezumā,
Krimaldiņa biezumā,
Liepu lapu mīkstumā.
Rītā malšu biezu putru,
Tad mielošu vēlājiņus.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

7498.

Velies, mana vadmaliņa,
Krimildiņas biezumiņu,
Krimildiņas biezumiņu,
Magoniņas skaistumiņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

7499.

Velies, mana vadmaliņa,
Triju collu biezumā,
Lai nolūza skrodeŗam
Trejdeviņu adatiņu.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

m) Audeklu balināšana, drānu velēšana

7500.

Ai Gaujiņa, Gaujas māte,
Nelaid pāri dzeltenīšu!
Kas tavos līcīšos
Audekliņus balinās?
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

75001.

Ai pīlīte platkājīte,
Kam sajauci ūdenīti?
Es gribēju izskalot
Savas baltas villainītes.
1611 [Basos (Basu pag. Azp)].

7501.

Aiz ko manas villainītes
Nesaspērās velējot?
Sirmi vien, bēri vien
Tautu dēla kumeliņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7502.

Aiz upītes velējās
Divi ciema zeltenītes:
Zelta baļļa, zelta vāle,
Sudrabiņa velētava.
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)].

7503.

Ap galviņu vālīt' griežu,
Vilnainītes velēdama;
Tā griezīšu tautu dēlu
Pa savami prātiņam.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

7504.

Apkārt galvu vāli griežu,
Villainītes velēdama;
Apkārt roku matus tinu,
Tautu dēlu valdīdama.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

7505.

Baltas baltas ūdens putas,
Vēl jo baltas vilnainītes;
Baltas baltas vilnainītes,
Vēl baltāka velētāja.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

7506.

Divi baltas vilnānītes
Ezerā plīvenēja;
Tās bij meitu māmiņai
Velējot palikušas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7507.

Dod, Dieviņi, šodien sauli,
Šodien saules vajadzēja:
Šodien mana māmuļiņa
Velē baltas vilnainītes.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

7508.

Ievas zied, māmuļiņa,
Velē manas vilnainītes,
Lai zied manas vilnainītes
Kā ieviņas līcītī.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

7509.

Es atradu tautu meitu
Strautē sagšas velējam.
Velē balti, puško grazni,
Segs' manām māsiņām.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

7510.

Es šķitos šai vietā
Kāju autu nevelēt;
Atsaradu velējot
Pāri baltu villānīšu.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

- 104 -

7511.

Es tev saku, tautu meita,
Piektdien drānas nevelē:
Piektdien drānas velēdama,
Velē zuti vēdarā.
216 [Ventspilī].

7512.

Es tev saku, tautu meita,
Piektdien drānas nevelē:
Piektdien manam bāliņam
Vedīs jaunu līgaviņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

7513.

Gana baltu es velēju
Bāliņam linu kreklu;
Bāliņš saka tautu meitu
Vēl baltāku velējot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7514.

Gulbis skrēja par ezeru,
Balts krekliņis mugurā.
Pavaicāju gulbīšam:
Kas krekliņu tev velēja?
- Liepas plēsta man vālīte,
Leišu meita velētāja.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

7515.

Jau es pate paredzēju,
Dzērājs būs arājiņš:
Drīzi mirku rasiņā,
Drīzi drēbes velēdama.
121 [Gulbenē (Md)].

7516.

Kalniņā kupla liepa,
Lejiņā avotiņš,
Lejiņā avotiņš,
Trīs meitiņas velējās;
Oša beņķis, liepas vāle,
Velē zīda nēzdaudziņus;
Velē zīda nēzdaudziņus,
Žauj liepiņas galonē;
Izžāvušas galonē,
Pasēd pašas pazarēs.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

7517.

Kas tur balti velējās
Daugaviņas maliņā?
- Tā, brālīti, mūs' māsiņa,
Tai jāiet tautiņās.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

7518.

Kas tur skan, kas tur rīb
Straujas upes maliņā?
- Tur lielā brāļu māsa
Upmalā velējās.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

7519.

Klausījos ik vakara,
Kas tik daiļi velējās.
Tur mūsu māsiņa
Vilnaines velē.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

7520.

Lokies lepni, ozoliņ,
Brāļa sētas maliņā:
Tur žāvēju raibas jostas,
Tur es kāru vainadziņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

7521.

Man rociņas nosalušas,
Uz ezara velējot;
Situ plaukstu plaukstiņāi,
Lai skanēja gredzentiņi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7522.

Maza biju, bet tikusi,
Pati jūdzu kumeliņu,
Pati jūdzu kumeliņu,
Brauc' uz upi velēties.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

7523.

Vestienas lazdiņas
Līcin līka,
Māsiņas rotiņu
Kaltējoti.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

7524.

Nevarēju bāliņami
Baltus kreklus izmazgāt:
Rauduvīte šķeterīte
Dūņas jauca ezarā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7525.

Piecas baltas villainītes
Virs ūdeņa līgojās;
Ne tās grima dibinā,
Ne sit vilnis maliņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 105 -

7526.

Pļika pļaks velējās
Mūsu meitas lejiņā;
Viņu sētas Andrieviņš
Ausis vien skurināja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7527.

Sala man kājas rokas,
Daugavā velējot;
Sviežu vāli Daugavā,
Teku pate brālīšos.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

7528.

Šķitu bungas bungojam
Aiz lielā dūņu purva:
Mūs' māsiņa velējās
Bargajās tautiņās.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

7529.

Šodien saule, šodien saule,
Šodien vārna velējās;
Rītu brauks rādīties
Ar pelēku vanadzīnu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

7530.

Skanēj' man liepu vāle,
Ar māmiņu velējot;
I ozola neskanēja
Ar svešo māmuliņu.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

7531.

Skanēt skan linu kreklis,
Uz ezera velējot;
Dieviņš zina, kur tas būs,
Šā krekliņa valkātājs.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

7532.

Skanēt skan' lynu kraklys,
Uz azara vel'ējūt;
Gauži raud buol'el'eņis,
Seikstu linu devējeņis.
428 [Beržūs(?)].

7533.

Speries, mana vilnānīte,
Rāvainā ūdenī;
Šķiries, mana valodiņa,
Ar tautām runājot.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7534.

Spīdi, spīdi, saulīte,
Ābeļu dārzā,
Tur mana māmiņa
Villānes velēja.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Spīdi, vizi, saulīte,
Ābeļu dārzā,
Tur mūsu māsiņa
Vilnātnes velē.
Dūņās velēja,
Rāvā skaloja;
Ūdens stopiņš
Vērdiņu maksā,
Sudraba vālīte
Dālderīti.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

7535.

Tautu meita velējās
Straujupītes maliņē:
Ošu vāle, liepu beņķis,
Velē zīdu nēzdodziņu.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

7536.

Uz ezara laba dzīve
Laiskajām meitiņām:
Pašas guļ dienasvidu,
Vilnīts kreklus balināja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kas kait upes meitiņām
Baltu kreklu nevelēt:
Pašas guļ diendusiņu,
Vilnīts kreklus balināja.
381 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Leida leida, vaļa vaļa
Daugaviešu meitiņām:
Pašas guļi dienavidu,
Vilnīts kreklus balināja.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

7537.

Velē balti, tautu meita,
Tad dabūsi bāleliņu;
Ja tu balti nevelēsi,
Tad dabūsi atraitnīti.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7538.

Velē balši, tautu meita,
Tev upīte lejiņā;
Ja tu balši nevelēsi,
Neņems mani bāleliņi.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)].

- 106 -

7539.

Velē balti, tautu meita,
Tev upīte lejiņā;
Ja tu balti nevelēsi,
Nevedīšu bāliņam.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

7540.

Velē balši, tautu meita,
Tev upīte lejiņā;
Kā es balši izvelēju
Dūnaiņā purviņā!
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

75401.

Mazgā, māsa, ko mazgā,
Mazgā baltu brāļa kreklu:
Brālītim daudz celiņu,
Daudz ļautiņu redzētāju.
1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)].

7541.

Velē baltu, ko velē,
Velē baltu brāļa kreklu;
Kur satika, kur panāca:
Baltu brāļu māsa nāk.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

7542.

Velē, māsa, ko velē,
Velē baltu brāļa kreklu;
Būs māsai liels godiņš,
Sēd tas galda galiņā.
216 [Ventspilī].

7543.

Velē, māsa, ko velē,
Velē baltu brāļa kreklu;
Kuŗas tautas gaŗām jāja:
Še aug balta velētāja.
224 [Kabilē (Kld)].

7544.

Velē, māsa, ko velē,
Velē baltus brāļu kreklus;
Pret tautām liela slava,
Balti tavi bāleliņi.
1311 [Apē (Vlk)].

7545.

Velē māte, velē meita,
Velē mana līgaviņa;
Vārna akla palikusi
No tā liela baltumiņa.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

7546.

Villānītes velēdama,
Iesviež' vāli Daugavā;
I es pati aizlīgošu,
Villānīšu velētāja.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

7547.

Visu dienu tautu meita
Pie upītes velējās,
Šķita baltu izvelēt
Pelēko villainīti.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

1. Ik dieniņas velējās
Pelēkā raudavīte,
Nevar baltu izvelēt
Pelēko villainīšu.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

39896.

Kam, māmiņ, pluonu sprēdi,
Kam tu boltu balynuoji?
Meiteņom es pluonu sprēžu,
Dālim boltu balynuoju.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

1. Kam, māmeņ, tīvu sprēdi,
Kam tū boltu balynuoji?
Dēliņim tīvu sprēžu,
Mjaitom boltu balynuoju.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

39897.

Aiz ezera plīvināja
Divi baltas vilnainītes,
Tās bij meitu māmiņai
Velējot palikušas.
48 [Bērzaunes Md].

1. Ezeriņš plivināja
Pāri baltu villainīšu.
Vai tās bija palikušas,
Meitu mātei velējot?
545 [Krustpils D apr.].

39898.

Aiz kalniņa lejiņā
Tautu meita velējās;
Mans bāliņš, puisēniņš,
Kalnā kāpa lūkoties.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

39899.

Aiz kalniņa lejiņā
Tautu meitas velējās:
Zelta vāle, zīda krekli,
Sudrabiņa velētava.
378 [Seces Jk].

- 107 -

39900.

Ap galviņu vāli griezu,
Brāļu bikses velēdama,
Lai tautiņas tāļu dzird,
Lai nāk diži precinieki.
84 [Dikļu Vlm].

39901.

Apkuort galvai vuoli grīžu,
Bruoļa kraklus mozguodama.
Lai vuoļajās kai gulbītis
Lylā plotā sīna vuolā.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

39902.

Apkārt galvai vāli griezu,
Puišiem bikses velēdama,
Lai nesaka ciema puiši,
Kad es laiski velējos.
378 [Seces Jk].

39903.

Apkārt galvai vāli griezu,
Puiša bikses velēdama;
Apkārt gāju linu druvai,
Linu ziedus raustīdama.
36 [Balvu Abr].

39904.

Apkārt galvai vāli griezu,
Puišiem bikses velēdama;
Tā griezās jauni puiši,
Ap man' daiļu augumiņu.
378 [Seces Jk].

39905.

Auga mani gaŗi lini,
Balti mirka ezerā;
Rībēt rīb noaužot,
Skan vālīte velējot.
605 [Skolas].

39906.

Balti lini balojās
Ezeriņa maliņā;
Rībēt rīb man aužot,
Skan vālīte velējot.
418 [Sunākstes Jk].

39907.

Balta gāja mātes meita,
Kā baltā ābelīte.
Kā tā balta nestaigās -
Trīs meitiņas velētājas.
198 [Krustpils D].

39908.

Beja mjaita, beja rūta,
Beja krakli bez pīrūta;
Ka jī beja bez pīrūta,
Tī pat beja navalāti.
170 [Kapiņu D].

39909.

Dzieržu es gulbi gudojūt
Ezeriņa maliņā;
Gudoj muna muomuliņa,
Sev krekliņu valādama.
314 [Pildas Ldz].

1. Dzieržu gulbi gudojūt,
Naradz gulba atejūt.
Na gulbeits tī guduoja,
Gudoj muna muomuleņa;
Gudoj muna muomuleņa
Sav krakleni valādama.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

39910.

Es savam arājam
Baltu kreklu izvelēj';
Lai tas ara tīrumā,
Kā baltais balodīts.
350 [Ropažu Rg].

39911.

Es izkuoru vylnuonītes
Kolna bārza virsyunē,
Lai verāsi sveša muote,
Kai tuos sauli aptymšuoja.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

39912.

Kā bāliņš pirti kūra,
Tā māsiņa velējās:
Kuru kreklu izvelēja,
To velvē pakaltēja.
72 [Cesvaines Md].

39913.

Kā māsa kalpoja,
Tā brālis maksāja;
Kad pirti aizkūra,
Tad kreklu mazgāja.
439 [Trikātas Vlk].

39914.

Krīvīteite, garvēdzele [gaŗvēdere?]
Tei muocēja tīvu sprēst;
Tei muocēja tīvu sprēst,
Dižan boltu balynuot.
559 [Rēzekne Rz apr.].

- 108 -

39915.

Lejiņā upe tek,
Kalniņā roze zied;
Lejā teku izmazgāt
Savu skaistu villainīti.
605 [Skolas].

39916.

Nazynova tāvs māmeņa,
Kur nuosņeicu izmozgovu;
Es nosņeicu izmozgovu
Takūšā upeitī.
143 [Jāsmuižas D].

39917.

Piecas māsas vienam brāļam
Raud krekliņu velēdamas.
Kā brālītis neraudāja,
Visas piecas vizinot?
195 [Kraukļu Md].

39918.

Rītā agri, rītā agri,
Uz ezeru velēties!
Zīda kreklis, zelta vāle,
Sudrabiņa velēknīte.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

39919.

Sola man rūkas kuojas,
Tautu drēbes velejūt.
Svīžu vuoli Daugavā,
Sēžu bruoļa komonuos.
Vuole skrīn grīzdamuos,
Es cīmā brauču smīdamuos.
170 [Kapiņu D].

39920.

Skanēt skan linu krakls,
Uz azara velejūt.
Redz, kur muni buoleliņi,
Seikstu linu devējiņi.
89 [Dricēnu Rz].

39921.

Smuk' meitiņa drēbes velēj'
Uz pelēka akmentiņa.
Dievs palīdz, smuk' meitiņ,
Patur' manu kumeliņu!
194 [Krāslavas D].

39922.

Šuj, māsiņa, rakst', māsiņa,
Bāz pūrāi nevelētus,
Lai velēja tautas pašas,
Katris savu gabaliņu.
396 [Skrīveŗu Rg].

39923.

Velē baltu, ko velē,
Mātes kreklu izvelē!
Māte viesu mielotāja,
Pie galdiņa sēdētāja.
281 [Neretas Jk].

39924.

Velē, māsa, ko velē,
Velē baltu tautietim.
Tautiets ceļa gājējiņš,
Daudz ļautiņu redzētāju;
Daudz ļautiņu redzētāju,
Redzēj' mana līgaviņ'.
356 [Rudbāržu Azp].

39925.

Velējos, skalojos
Straujas upes maliņā;
Niedrē kāru nēzdociņus,
Krastmalā paladziņus.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

39926.

Visa veša izmazgāta,
Krāmu kule nemazgāta;
To mazgāšu vakarā,
Kur saulīte rotājās.
206 [Lādes Vlm].

39927.

Vuici mani, muomuleņa,
Lobus darbeņus darēt:
Ni mīguot, ni snauduot,
Ni nosuot navalātu.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

n) Pūrs un pūra darināšana

7548.

Ai aitiņa, vilnu tavu,
Māmiņ, tavu darījumu!
Mans pūriņš piedarīts,
Klētī grīda ielīkuse.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

7549.

Ai baltā māmuliņa,
Kas rītā ganos ies?
Kur sēdēju, kur stāvēju,
Tur ziediņa vajadzēja.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 109 -

7550.

Ak Dieviņ, kad nenāktu
Bāliņam līgaviņa!
Man būt' vaļa lielai augt,
Lielu pūru darināt.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7551.

Ai Dieviņi, nu es iešu
Šorudeni tautiņās:
Nu man bija pilns pūriņis,
Patīkamis tēva dēls.
206 [Kuldīgas apriņķī].

7552.

Ai lācīti platkājīti,
Kam nomini linu druvu!
Ies māsiņa raudādama
Tukšu pūru tautiņās.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7553.

Vai māmiņa, vai māmiņa,
Līčos laba ganīšana:
Govis ēda līča zāli,
Pate pūru darināju.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7554.

Vai māsiņa, vai māsiņa,
Kam tu augi ražena!
Neļauj tautas lielai augt,
Ne pūriņa pielocīt.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

7555.

Aija manu lielu pūru,
Ne ar miegu piedarīju:
Dažu nakti gaiļi dzied,
Man miedziņš negulēts.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7556.

Aija manu sūru dienu,
Arājs manis lūkojās
Ne pūriņu nedarīju
Uz vācieša domādama.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

7557.

Ai nāburgu rutku zagli,
Tu uz mani nedomā;
Sen pūriņu piedarīju,
Tautu dēla gaidīdama.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7558.

Ak tu Dievs, man jo labi,
Ka ļautiņi nicināja:
Vaļa man lielai augt,
Lielu pūru darināt [piedarīt].
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7559.

A tu Dievs mūsu meitas
Ilgi sēd vakarā;
Tukšs pūriņš, pliks vēders,
Pie vārtiem precinieki.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7560.

Aiz ko mani linu krekli
Rūsi meta pūriņā?
Vai redzēt paredzēja,
Nebūs labs valkātājs?
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

7561.

Aiz tā purva gaŗa meža,
Tur aug mana līgaviņa.
Ar zīlīti vēsti laidu,
Lai pūriņu darināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Aiz kalniem, aiz mežiem,
Tur aug mans arājiņš.
Ar zīlīti vēsti sūtu,
Lai baroja kumeliņu,
Lai baroja kumeliņu
Līdz citami rudenim.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7562.

Aitiņ mana, magonīte,
Līdzi pūru pielocīt;
Baltu, mellu pūriņā,
Pelēkaju mugurā.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

1. Ai Dieviņi, ai Dieviņi,
Man trejādas avetiņas!
Melnu, baltu pūrā liku,
Pelēkaju mugurā.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

7563.

Aitiņ mana, ūzainīte,
Ūzaināmi kājiņām;
No tās vienas ūzainītes
Pilnu pūru piedarīju.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)], 209 [Piltenē], 279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

- 110 -

7564.

Aitiņ mana, vilniņ' tava,
Māmiņ, tavs darījums!
Es atradu uzaugdama
Jau pūriņu piedarītu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7565.

Aitiņ mana, villiņ' tavu,
Māmiņ, tavu darījumu!
Es pūriņu pielocīju,
Ar kājiņu piemīdama.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

7566.

Apmalās dzirnaviņas
I ar mazu malējiņu;
Es pūriņu piedarīju
I vājos bāliņos.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

7567.

Ar labo tēva dēlu
Otru pūru piedarīju;
Ar neveikli nevarēju
Ij gatava izvalkāt.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

7568.

Ar sūrīti, ar varīti
Es pūriņu piedarīju
Tumšajā kaktiņā,
Vedekliņas pakrēslī.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7569.

Audz, liepiņa, plet zariņus,
Gan ir liela vēŗa mala;
Audz, māsiņa, dari pūru,
Gan ir ļaužu maliņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7570.

Audz, māsiņa, dar' pūriņu,
Būsim pašas ietaliņas;
Es dieveri audzināju
Kā pelēku vanadziņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Audz, māsiņa, dar' pūriņu,
Nāc ar mani vietarās!
- Mieži lieli der iesalam,
Tautu meita vietarām.
190 [Kuldīā].

7571.

Augšu liela, nedzīvošu
Tai nabaga novadā;
Locīš' pūru līdz malām,
Vedīš' pāri robežām.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

7572.

Auzas auzas, palīdziet
Kumeļam dubļus brist;
Brāļi brāļi, palīdziet
Māsai pūra piedarīt!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

7573.

Avitiņa berulīte,
Līdzi pūru pielocīt;
Kad pūriņu pielocīs,
Iesim abi tautiņās.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

7574.

Balta puķe ezerā
Ziedus vien purināja;
Viena meita māmiņai,
Pūru vien darināja.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7575.

Bēda man, liela bēda,
Kas to bēdu nobēdās?
Tēvs nopirka lielu pūru,
Kas to pilnu piedarīs?
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

1. Bēda liela, bēda liela,
Kas to bēdu nobēdās?
Tēvs taisīja lielu pūru,
Kas to pilnu piedarīs?
Bij man aitas, bij man vilna,
Nav māmiņas, kas darīja.
Pūrā liku raudādama
Baltas vilnas kodeliņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

2. Bēdu, manu lielu bēdu,
Kas to bēdu piebēdās?
Tēvs nopirka lielu pūru,
Kas to pūru pielocīs?
Pīšu vīzes, vīšu auklas,
Likšu pūra dibenā.
Kas prasīs cimdu pāru,
Tam iedošu vīžu pāru;
Kas prasīs prievietiņus,
Tam iedošu auklu pāru.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

7576.

Bij manā pūriņā
Trīs māmiņu darījums:
Tēva mātes, mātes mātes,
Manas pašas māmuliņas.
4 [Aijažos].

- 111 -

7577.

Bitīt' krāja saldu medu
Egļu koka stropiņa,
Meitiņ baltas villainītes
Zelta pūra dibinā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7578.

Bitīt' liela, bitīt' maza,
Bitīt' šūnu šuvējiņa;
Meitiņ' liela, meitiņ' maza,
Meitiņ' pūra darītāja.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 46 [Carnikavā (Rg)].

7579.

Bitītēm nevarēju
Klētei durvju virināt:
Bij māmiņa ielikusi
Pūrā vaska rituliņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7580.

Būt' Dievīns man iedevis
Pa prātam tēva dēlu!
Jau pūrīns kaudzi meta,
Klētī grīda ielīkusi.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

7581.

Dari, meita, savu pūru,
Nedarini vaiņadziņu:
Tautas tavu pūru skata,
Ne diženu vaiņadziņu.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)].

7582.

Dori pyuru, jauna meita,
Dori, vaca muomuļeņa;
Jauna meita gūdam dora,
Muomuļeņa myužeņam.
426 [Sakstagala pag. Rz].

7583.

Dari pūru, māmuliņa,
Dabūs' pūra dālderīti;
Ja pūriņa nedarīsi,
Ir šķiliņa nedabūsi.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

7584.

Dari pūru, māmuliņa,
Vai es miru, vai dzīvoju;
Ja nomiru, lai palika
Jaunajām māsiņām.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

7585.

Daren' pūru, tautu meita,
Nedaren' vainadziņa:
Visi tautu sētmalīši
Gaida tevi puškojam.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

7586.

Dari pūru, teicamā,
Neraug' mani peļamo;
Es bij' ļaužu izpeļiņa,
Man pūriņa nevajaga.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7587.

Dej, dej, meitiņ,
Skan', skan', podziņ!
Raibīte pūrā
Ar vainadziņu.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7588.

Div' bitītes nakti gul
Uz tā mana pūra vāka:
Bij māmiņa ielikuse
Pūrā vasku ritulīti.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

7589.

Dod, Dieviņi, man aitiņas,
Vienu melnu, otru baltu,
Tad es savu lielu pūru
Trīs kārtāmi pielocīšu.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

7590.

Dod, Dieviņ, man aitiņu
Jel bitītes lielumā!
Es to savu lielu pūru
Kā bitīte piedarīšu.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

7591.

Dod, māmiņ, meitiņām
Sīkstus linus, baltu vilnu:
Sīksti lini, balta vilna
Ceļ pūriņu augstumā.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

7592.

Dod, māmiņa, to meitiņu,
Kas ikdienas ganos gāja:
Tai pūriņš kaudzītēm,
Klētī grīda ielīkuse.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

- 112 -

7593.

Dod, māmiņa, to meitiņu
Dzeltainiemi matiņiem,
Tā ir mana līgaviņa,
Daiļa pūra darītāja.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

7594.

Domā Dievu, domā vellu,
Tautu meita, zeltenīte!
Nei tā nāca, nei atsaka,
Pūru vien darināja.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

7595.

Domā māte, cerē māte,
Ko tautām atbildēt:
Jauna meita, mazs pūriņis,
Lai aug šādu vasariņu.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

7596.

Dūmi kūp siliņā,
Kas tos dūmus kūpināja?
Māt' ar meitu pūru dara,
Nodariņas dedzināja.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Aiz kalniņa dūmi kūp,
Kas tos dūmus kūpināja?
Bārenīši vīzes pina,
Nodariņas dedzināja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

7597.

Iededzinu gaŗu skalu,
Sēdu ilgi vakarā;
Gan pazinu pūriņā
Gaŗa skala degumiņu.
18 (Meņģelē), 74, 109.

7598.

Iededzinu gaŗu skalu
Ceturtdienas vakarā;
Gan pazinu pūriņā
Ceturtdienas likumiņu.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

7599.

Iešu, iešu, māmulīte,
Ko gaidīs negājusi?
Klētēi grīda ieslīkusi
Mana pūra vietiņā.
190 [Kuldīā].

7600.

Ietin iešu tautiņās,
Vēl neiešu šoruden:
Tukša pūra nevedīšu,
Brāļam kauna nedarīšu.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

7601.

Ieva, ziedus izkāruse,
Gaida pilnu mēnestiņu;
Māsa [meita], pūru pielocījse,
Gaida tautas atjājam.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)], 240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

7602.

Ej gulēt, tēvs māmiņa,
Dod man klētes atslēdziņu,
Lai es varu tautu dēlu
Ar pūriņu kārdināt.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

7603.

Es bagāta, es bagāta
Par citām meitiņām:
Trīsdeviņas villānītes
Mana pūra dibinā.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

7604.

Es gan zinu, es gan zinu,
Kas puišam pūriņē:
Cirvja kāti, ratu rungas,
Tie puišam pūriņē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

7605.

Es gan zinu, ko darīšu,
Es par pūru nebēdāju;
Ņemšu vīzes, pastaliņas,
Likšu pūra dibenā.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

7606.

Es izaugu pie svainīša
Kā pie tēva, māmuliņas:
Svainīts man linus deva,
Mārša pūru piedarīja.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

7607.

Es meitām labs draudziņš,
Es meitām palīdzēju:
Palīdzēju pūru šūt,
Pūram vāku norakstīt.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

- 113 -

7608.

Es nedotu māmulīti
Sava pūra atslēdziņus,
Ka, ņēmusi, neizdala
Manas baltas villānītes.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

7609.

Es nogāju jau rudeni
Gar māršām linodama;
Nu pānācu pavasari,
Dzeguzei kukojot.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

7610.

Es pūriņa nedarīju
Bez sarkana dzīpariņa:
Sarkanais dzīpariņš
Mirdz pūriņa dibenā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

7611.

Es pūriņa nedarīju,
Kunga dēla gaidīdama;
Ko būs man nu darīt,
Nu atjāja arājiņš?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Es pūriņa nedarīju,
Kunga dēlu gaidīdama;
Ai tu manu sūru dienu,
Nāk arāja māmulīte!
Brauc projām, dēlu māte,
Griez apkārt kumeliņu,
Vēl palagi liniņos,
Vēl villaines aitiņās.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

7612.

Es pūriņa nedarīju,
Šķit' vācieti precējot.
Nei puriņa, nei vācieša,
Tik arāja līgaviņa.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Ko darīšu, nedarīšu,
Meita pūra nedarīja,
Meita pūra nedarīja,
Uz vācieša domādama.
Ne nu pūra, ne vācieša,
Jau pie vārtu precinieki.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

7613.

Es pūriņu pielocīju,
Ar kājām piemīdama.
Tur vajaga stipra zirga,
Kietna puiša vedējiņa.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

7614.

Es pūriņu pielocīju,
Zaļu vāpu vāpēdama.
Man bagāti bāleliņi,
Nedos mani arājam.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

76141.

Es pūriņu pielocīju,
Raņķenieku novadā;
Pigu vien parādīju
Raņķenieku puisēniem.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

76142.

Es pūrīņu pielocīju.
Zaļu vāpi vāpēdama;
Tur vajaga sirmu zirgu,
Novadnieku vedējiņu.
1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)].

7615.

Es puisīša nebrāķēju,
Vai iedama, neiedama;
Labāk saku savu vainu,
Nav pūrīnis piedarīts.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

7616.

Es raudzīju meitiņām,
Kas pūriņa dibinā;
Zilas zeķes, raibi cimdi,
Tie bij pūra dibinā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

7617.

Es redzēju to meitiņu
Ik svētdienas baznīcā;
Kas tai laiskai pūru dara,
Kas telītes audzināja?
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)], 61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

7618.

Es savai māmiņai
Nekā laba nedarīju;
Uzaugdama pūru daru,
Projām gāju tautiņās.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7619.

Es stāvu stāvēju
Kalēja namā;
Kalējs man nokala
Pūr' atslēdziņu.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

- 114 -

7620.

Es vaicāju meitiņām,
Kas guļ pūra dibenā,
Vai cimdiņi, vai zeķītes,
Vai dubļaini kājas auti?
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

7621.

Gaidi, gaidi, tautu dēls,
Ko gaidīji, vēl pagaidi;
Kā gaidīji uzaugot,
Gaidi pūru piedarot!
121 [Gulbenē (Md)], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)], 282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)], 288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

7622.

Gana laika, gana laika
Lielu pūru darināt:
Nūle māte kājas āva
Manam miežu arājam.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7623.

Gan man bija lieki soļi,
Gan man lieki sūtītāji;
Nav manā pūriņā
Kas liek lieku gabaliņu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

7624.

Gani, gani, ganu meita,
Vērsīts pūru ritināja;
Kaut gājuse druviņā,
Bāliņš jūgtu kumeliņu.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

7625.

Ganīdama pūru šuvu,
Ganīdama piedarīju,
Ganīdama nolūkoju
Sev diženu arājiņu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

7626.

Ganīdama pūru šuvu,
Ganīdama piedarīju;
Ne māmiņa nezināja,
Kas manā pūriņā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

7627.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana pūru darināju:
Liepu lapu kreklu šuvu,
Kļavu lapu paladziņu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ozol' lapu kreklus šuvu,
Ošu lapu paladziņus;
Liepu lapa plāna lapa,
Tā bij kreklu apkaklīte.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

7628.

Ganos gāju bāliņos,
Ij laižama, nelaižama;
Ko ganos padarīju,
To ieliku pūriņā.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Ganos iešu es, māmiņa,
Vai tu laid, vai nelaid;
Ganos pūru piedarīju,
Kājiņāmi mīdīdama.
1311 [Apē (Vlk)].

7629.

Ganos gāju bāliņos,
Ij laižama, nelaižama;
Tik bij man skaista darba,
Ko [Ka] ganos padarīju.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

76291.

Ganos gāju, vīzes pinu,
Liku pūra dibinā.
Jās tautiņas, prasīs pūra,
Es vīzītes parādīšu.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

7630.

Ganu, ganu aitiņas,
Daru, daru pūriņu;
Kad pūriņu piedarīšu,
Tad precēs ciema puiši.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

7631.

Gaŗām gāju linu druvu,
Linu ziedus braucīdama,
Kam māmiņa man nedeve [nelika]
Linu krekla pūriņā.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

7632.

Gaŗām gāju linu druvai,
Lina šķiedras draskādama;
To spītēju bāliņam,
Kam nedeva pilna pūra.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

7633.

Gaŗām krāsni, gaŗām solu
Slaiku savu augumiņu;
Ja tautiņas pūra prasa,
Lai atbild māmuliņa.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 115 -

1. Gaŗām solu, gaŗām krāsni,
Augumiņu mērīdama;
Ja tautiņas pūra prasa,
Lai prasīja krāsmalai.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

2. Gaŗām krāsni, gaŗām beņķi
Mēroj' savu augumiņu.
Gaidu tautas atjājam,
Kā saulīti uzlecam.
216 [Ventspilī].

7634.

Gatavs man, kas gatavs,
Gatavs mātes darījums;
Tas bij man jo gatavs,
Ko es pate padarīju.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

7635.

Grib bitīte salda medus,
Silā ziedu negājusi;
Grib meitiņa grezna pūra,
Nešuvusi, nerakstījsi.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

7636.

Grib', tautieti, ņemi mani,
Ja negribi, neniecini!
Trīs cimdiņi pūriņā,
Viens pakulu paladzīc.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Gribat, puiši, ņemat mani,
Negribat, neņemat;
Nav manā pūriņā
Viena lāga gabaliņa.
Trīs cimdiņi pūriņā,
Cimdiem īkšķi neadīti;
Div' pakulu paladziņi,
Abi divi nevelēti.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7637.

Grūši kāpu kalniņā,
Skaistu rāvu magoniņu;
Lēni augu bāliņos,
Pilnu pūriņ' i darīju.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Lēni kāpu kalniņā,
Kuplu plūču dābuliņu;
Ilgi klausu brāliņam,
Daiļu pūru darināju.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7638.

Guldi, guldi, māte, meitu,
Meita miega niprasīs;
Prasīs meita piecu sagšu,
Piecu baltu villānīšu.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

7639.

Guldi, guldi, māte, meitu,
Ne meitiņa miegu rauda:
Meita rauda tukšu pūru,
Bez ieloka villainīti.
63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

7640.

Gulēt gribu, miedziņš nāca,
Māmiņ' vaļas man nelaida.
Saka māte nelaizdama:
Aiz vārtiem precenieki,
Aiz vārtiem precenieki,
Vai pūriņš piedarīts?
24 [Lēdurgas draudzē].

7641.

Guli, guli, guļaviņa,
Miegs tev nāk gulamo;
Pele galvu nolauzīs
Tukša pūra dibinā.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

7642.

Guli, guli, laiska meita,
Līdz lielām brokastīm!
Tukšs pūriņš, kaili pupi,
Pie vārtiem precenieki.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

7643.

Guli, guli, meitiņa,
Dieniņa laukā,
Tukšs tavs pūriņis,
Pliks vēderiņis.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

7644.

Guli, guli, meitiņa,
Maigo miedziņu,
Klaudzēs pūriņš
Pa silu vedot.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

7645.

Guli, guli, tautu meita,
Saule leca kājgalī;
Tukšs tavs pūriņš,
Basas tavas kājiņas.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 116 -

7646.

Guli miegu, māmuliņa,
Liec meitām negulēt;
Meitas prasa liela pūra,
Kad iedamas tautiņās.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

7647.

Gulu, gulu, miegs nenāca
Aiz lielieme sirdsēstiem:
Apcerēju sav' pūriņu
Sen pašūtu, nerakstītu.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7648.

Gulu, gulu, snaužu, snaužu,
Miedziņam tītīdama;
Sev sariebu, ne miegam,
Maz atradu pūriņā.
190 [Kuldīā].

7649.

I es pati nezināju,
Kas manā pūriņā:
Māte pūru piedarījse,
Atslēdziņu dalikuse.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

7650.

Izcilāju mātes pūru
Līdz pašam dibinam,
Tās snātnītes meklēdama
Sudrabiņa ielokiem.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7651.

Jājat, tautas, ne šodien,
Man pūriņš sen gatavs:
Es gulēju šūpulī,
Man māmiņa pūru šuva.
312 [Ērberķē (Mazzalves pag. Jk)].

7652.

Jājat, tautas, šoruden,
Kuŗu dienu gribēdamas:
Man pūriņš vāku lauza,
Klētī grīda ielīkuse.
18 (Kliģenē).

1. Vai tie puiši stulbi bija,
Ka tie manis neredzēja?
Pielocīju sav' pūriņu
Līdz pašāmi maliņām.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

7653.

Kā, māsiņa, tev sekās,
Kā man visi nesekās?
Tev pūriņis vāku lauza,
Man vēl pūra dibinā.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

7654.

Kā tu zini, tā tu dari,
Mana veca māmuliņa;
Ja tu zini lielu pūru,
Tad dod tālu tautiņās!
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

7655.

Kad [Kaut] man būtu avitiņa
Jel bitītes lielumā,
Es pūriņu pielocītu,
Ar kājiņu piemīdama.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

7656.

Kad man būtu baltaitiņa
Jel bitītes lielumā,
Es būt' savu lielu pūru,
Kā bitīte piešuvuse.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7657.

Kad [Kaut] man būtu baltaitiņa
Jel bitītes lielumiņu,
Es kauniņu padarītu
Lielmanīšu meitiņām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7658.

Kad man būtu tā valiņa
Kā mazam bērniņam,
Es būt' savu velšu pūru
Kā bitīte piešuvuse.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

7659.

Kad tu biji svēta diena,
Tad tu pate svētījies:
Maz manā(i) pūriņā
Darba dienas darījuma.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7660.

Kaķīšam runcīšam
Peļu pilna vācelīte;
Jaunajām meitiņām
Tukšs pūriņš klētiņā.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

7661.

Kal pūriņu, kalējiņ,
Trejādiem dzelztiņiem:
Trīs tautiņas sajājušas
Mana brāļa pagalmā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

- 117 -

7662.

Kalējiņ, bāleliņ,
Apkal manu pūra lādi!
Es tev došu tos cimdiņus,
Kas pūriņa dibenā.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

7663.

Kalējiņ, bāleliņ,
Apkal manu pūra vāku!
Es tau doš' lina krekl',
Līdz zemīti norakstīt'.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

7664.

Kalējiņi, mans brālīti,
Apkal manu pūra vāku!
Kad es iešu tautiņāsi,
Lūgšu līdzi panākstos.
226 [Kandavā (Tl)].

7665.

Kālab manas villainītes
Krustis gul pūriņā?
Kā tās krustis negulēs,
Nav zināms arājiņš.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

7666.

Kam, māmiņa, mani mazu
Tik ražani audzināji?
Neļauj tautas man paaugt,
Nei pūriņu pielocīt.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

7667.

Kam tā māja uz tā kalna,
Dēļu jumtu iztaisīta?
Tur es dotu sav' māsiņu,
Būt' tā liela izauguse,
Būt' tā liela izauguse,
Būt' pūriņu piedarījse.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7668.

Kas dos man to puķīti,
Kas ziež vidū ezerā!
Kas dos man to meitiņu,
Kas aug viena māmiņai!
Tai puķītei platas lapas,
Kas ziež vidū ezerā;
Tai meitiņai pilns pūriņš,
Kas aug viena māmiņai.
24 [Lēdurgas draudzē].

7669.

Kas man dos to meitiņu,
Kas aug viena māmiņai!
Tai pūriņš kaudzītēm,
Klētī grīda ielīkusi.
24 [Lēdurgas draudzē].

7670.

Kas pūriņu pielocīja
Bajāriņu [bajāriņa]
meitiņām?
Zirņu, pupu vācelītes,
Tēva maizes gabaliņi.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)], 146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)], 206 [Kuldīgas apriņķī].

1. Kas pūriņu piedarīja
Saimenieka meitiņām?
Sieki, vāki, pasijāni,
Visas saimes gājumiņš.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2. Kas pūriņu pielocīja
Bajāriņa meitiņām?
Tēva sieki, cita nagi,
Mātes gudris padomiņš.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

7671.

Kas skudrai pūli vilka,
Kad tā pate nesavilka?
Kas meitai pūru dara,
Kad tā pate nedarīja?
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

7672.

Kas to teica, tas meloja,
Ka meitiņa bez padoma:
Vaiņadziņu valkādama,
Cimdus lika pūriņā.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

7673.

Kaut būt' mana māmuliņa
Simtu gadu dzīvojuse,
Būt' manā pūriņā
Simtu baltu villainīšu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

7674.

Kaut man būtu tas brālītis,
Kas nogāja Vāczemē,
Es neliktu pūriņāi
Bez vizuļa villainītes.
Tas mācēja zīdu vērpt,
Ar ozolu(?) šķeterēt,
Tas varēja kunga dusmas
Atpakaļ tecināt.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

- 118 -

7675.

Kliedzi, pūce, brēci, dzērve,
Manā tēva ozolā;
Es to likšu zemē cirsti,
No tā pūru darināt.
226 [Kandavā (Tl)].

7676.

Ko darīji, tautu meita,
Kad pūriņa nedarīji?
Brauks pie tevis vedējiņi
Kā malciņas cirtējiņi.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

7677.

Ko domāji, mans brālīti,
Vezdams mani druviņāi?
Vai domāji miežus rudzus
Bērt manā pūriņā?
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

7678.

Ko, māmiņa, tu darīji,
Visu mūžu dzīvodama?
Es neradu pūriņā
Vienu daiļu gabaliņu.
224 [Kabilē (Kld)], 237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

7679.

Ko, māmiņa, tu darīji,
Mani mazu šūpodama?
Izauguse neatradu
Pilnu pūru pielocītu.
206 [Kuldīgas apriņķī].

7680.

Ko, māsiņa, darīsim,
Abas lielas uzaugušas?
Šķirsim pušu mātes pūru,
Iesim abas tautiņās.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7681.

Ko tas nu man palīdz,
Liela pūra darījums:
Puiši manis neprecēja,
Kaŗā ieti domādami.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

76811.

Kulstīdama, sukādama
Es pūriņu piedarīju:
Kulstīdama linus zagu,
Sukādama pakuliņas.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

7682.

Kultu, maltu, līgaviņa,
Lai māsiņa pūru dara,
Ka nav kauna bāliņam
Sēdēt galda galiņā.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

7683.

Kultu, maltu, līgaviņa,
Lai māsiņa pūru dara,
Lai māsiņa pūru dara,
Lai iet drīzi tautiņās.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

7684.

Kultu, maltu, līgaviņa,
Lai māsiņa pūru dara,
Lai nesaka citu dienu:
Brāļi vaļas man neļāva.
328 [Valles muižā (Taurkalnes pag. B)].

7685.

Kultu, maltu, līgaviņa,
Lai māsiņa pūru dara;
Māsiņai daudz vajaga
Dižan' dailu gabaliņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 190 [Kuldīā].

7686.

Kultu, maltu, līgaviņa,
Lai māsiņa pūru dara;
Nokūlusi, samalusi,
Palīdz' pūru piedarīt.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 424 [Barkavas pag. Rz].

1. Tā vārdiņa nedzirdēju
No jaunā bāleliņa:
Celies kult, līgaviņa,
Lai māsiņa pūru dara.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

7687.

Kultu, maltu, ļaudaviņa,
Lai māsiņa pūru dara;
Tev tiks mana tēva māja,
Kas manai māsiņai?
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

7688.

Kupla kupla tā eglīte,
Kur saulīte nakti gul;
Kupla kupla tā meitiņa,
Kam māmiņa pūru taisa.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

7689.

Kuŗš puisītis mani ņēma,
Lai kaldina kumeliņu:
Sen pūrītis ar kaudzīti,
Gaida liela vedējiņa.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

- 119 -

7690.

Kuŗš puisītis mani ņems,
Tas pacels deguniņu:
Divi cimdi, viena zeķe
Mana pūra dibenā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7691.

Laba mana māmuļiņa
Kā ezera līdeciņa:
Es gulēju šūpolī,
Man pūriņu pielocīja.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

7692.

Laba viena vasariņa
Pie baltaja bāleliņa;
Vēl ieliku pūriņā
Dažu labu gabaliņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7693.

Labāk būtu es puisītis,
Ne puisīša līgaviņa;
Labāk artu tīrumā,
Ne pūriņu darinātu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7694.

Labāk dziedu kāj' audama,
Nekā galvu sukādama;
Labāk gāju bez pūriņa,
Ne bez goda tautiņās.
1311 [Apē (Vlk)].

7695.

Labi labi, vēl jo labi
Vienīgāme meitiņām,
Tās pūriņu pielocīja
Līdz pašāme maliņām,
Ai Laimiņa, māmulīte,
Kā man pūru pielocīt?
Daudz man mazu bāleliņu,
Šim cimdiņu, tam zeķīšu.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

7696.

Lai es biju veca meita,
Vēl neiešu šoruden;
Tukša pūra nevedīšu,
Sev kauniņa nedarīšu.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

7697.

Lai man nava, ja man nava
Tai manā pūriņā,
Kad es labu panesāju
Jala ļaužu brīnumiem.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7698.

Laikā man mātes kurpes,
Laikā mātes villainītes;
Laiks bij iet tautiņās,
Kaut pūriņš piedarīts.
1311 [Apē (Vlk)].

7699.

Laiku laiku es iesāku
Meitu māti bildināt,
Lai meitīna pūru dara,
Lai neguļ launadzīn'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

7700.

Laiku laiku pūriņ' dari,
Māmiņ, savām meitiņām:
Es dzirdēju tautu dēlus
Kumeliņus kaldinot.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

7701.

Laime laime tai mātei,
Kam meitiņas daiļas auga:
Jaunas gāja tautiņās,
Liela pūra nedarīja.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

7702.

Laima laima tīm puišīm,
Kurīm l'eli t'eirum'eņi:
Īt pi tūs skaistys m'eitys,
Nas l'elū pyūra naudu.

7703.

Laima zina to dieniņu,
Kad es iešu tautiņās;
Daru vīzes, vilnānītes,
Lieku pūra dibinā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7704.

Ļaudav'eņa lynu prosa
Pirm'ejā gad'eņā.
Ej tu nūst, prūt' tu kaunu,
Kū dareji buol'eņūs,
Kū dareji buol'eņūs,
Ka pyureņa nadareji.
426 [Sakstagala pag. Rz].

- 120 -

7705.

Ļaudis mani niecināja,
Tukšs mans pūra dibentiņš.
Linu linu, ne pakulu
Man deviņi paladziņi.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7706.

Ļaudis saka: gana, gana!
Vēl man gana vajadzēja:
Man tik bija div' pūriņi,
Vēl trešā vajadzēja.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

7707.

Lauka darbi padarīti,
Labībiņa kuldināta,
Pūra cimdi noadīti,
Pūra lāde kaldināta.
Ko līdz man pūra cimdi,
Kad nav cimdu valkātāja?
Ko skaistais augumiņis,
Kad nav sava mīļotāja?
110 [Cēsīs].

7708.

Liela gaŗa tautas meita
Vēl nav pūru pielocejse;
Maza maza es meitiņa,
Sen jau pūru pieloceju.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

7709.

Lieta bija liepiņā,
Lieta liepas zariņā:
No liepiņas pūru šuvu,
No zariņa pūra vāku.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 308 [Altenē (Seces pag. Jk)].

7710.

Liec man vaļas, bāleliņ,
Ganos iet, pūru šūt;
Es tev likšu tautiņās
Sēdēt galda galiņā.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

7711.

Liec man vaļas, bāleliņ,
Lai es savu pūru daru;
Tad es tev vaļas likšu
Tautiņās lielīties.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

77111.

Liec, meitiņa, pūriņā
Lielus, mazus gabaliņus:
Būs tavā mūžiņā
Lieli, mazi valkātāji.
232 [Talsos (Tl)].

7712.

Lieciet, tautas, man vaļiņu,
Dod, Dieviņ, veselību,
Lai es savu mazu pūru
Ar kaudzīti darināju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7713.

Liku laiku tautiņām
No rudeņa uz rudeni;
Laiciņ' vien i likdama,
Es pūriņu piedarīju.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7714.

Liku vaļu ieviņai,
Lai ieviņa noziedēja;
Liku vaļu māsiņai,
Lai māsiņa pūru taisa.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

7715.

Lociet ievu, nelauziet,
Ļaujiet vaļu noziedēt;
Precējiet, nevediet,
Ļaujiet pūru piedarīt!
46 [Carnikavā (Rg)].

7716.

Māmiņ mīļā,
Laid meitas gulēt!
Māmiņa gan laida,
Pūriņš nelaida,
Pūriņš nelaida,
Grib piedarināms.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Māmiņa mīļā,
Laid meitas gulēt!
Māmiņa gan laida,
Pūriņš nelaida.
Sēd', sēdi, meitiņa,
Pavakarēji!
Deviņi dieveŗi,
Neviena krekla;
Desmitā māsīca,
Nav vilnānītes.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

2. Māmiņa mīļā,
Laid meitas gulēt,
Sietiņš līgoja
Launaga laikā.
Māmiņa gan laida,
Pūriņš nelaida,
Pūriņam kaudzīte
Nedarināta.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

- 121 -

7717.

Māršiņ, brāļa līgaviņa,
Dod sarkanu dzīpariņu;
Pate būsi tautiņās
Man' pūriņa dalītāja.
Likšu melnu dzīpariņu,
Būs tev kauns cilājot.
226 [Kandavā (Tl)].

7718.

Māeršiņ, brāļa līgaeviņa,
Paelīdz pūru piedaerīt!
Dzīvuodama paelīdzēšu
Jal tovai pastaerai.

7719.

Māršiņ, brāļa līgaviņa,
Palīdz' pūru piedarīt!
Pati būsi tautiņās
Mana pūra dalītāja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7720.

Māršiņ, mana brāļa sieva,
Palīdz pūru piedarīt!
Tev redzēt lielu kaunu,
Maz manāi pūriņā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

7721.

Māsiņ mana jaunākā,
Tu man kaunu padarīji:
Tev pūriņš pielocīts,
Man mazā pusītē.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

7722.

Māsiņ, tavu jautru miegu,
Tavu gudru padomiņu:
Sīki raksti grāmatā,
Vēl jo sīki pūriņā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

7723.

Māt' ar meitu kaktā sēda,
Kopā galvas sadūrušas:
Rītu jāsi precenieki,
Tukšs pūriņis, plikas ciskas.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

7724.

Māte mani bārtin bāra,
Ka negāju tautiņās.
Ko, māmiņa, bāri mani,
Man nav pūra pielocīta;
Nava cimdu, nava zeķu,
Nava baltu villainīšu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

7725.

Māte pūru man neloka,
Netiklim dēvēdama.
Ko, māmiņa, nu darīšu?
Labi ļaudis bildināja.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

7726.

Māte pūru man neloka,
Netiklīti dēvēdama.
Kad tautiņas pūru prasa,
Parād' savu māmuliņu.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

7727.

Mātes meita puškojās,
Tautu dēls raudzījās;
Mātes meita pūru dara,
Tautiets audzē kumeliņ'.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

7728.

Man' mīdzeņš, man' mīdzeņš
Tukšu pyuru padarā;
Man' rūceņis natikl'eitis
Mani plyku padarā.
4221 [Asūnes pag. D].

7729.

Man pašam Laimes māte
Līgaviņu audzināja;
Lauka māte, Meža māte,
Tai pūriņu darināja.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

7730.

Man vairāk, māmuliņa,
Man vairāk vajadzēja;
Bāliņam tik vajaga,
Kā apvilkt mugurā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7731.

Mana balta māmuliņa,
Laiks man ieti tautiņās:
Klētī grīda ielīkuse
Mana pūra vietiņā.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

- 122 -

7732.

Mana balta māmulīte,
Laiks man ieti tautiņās:
Mans pūriņis vāku vāza,
Klētei grīda ielīkuse.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7733.

Man' Laimiņa Dievu lūdza,
Lai atjāj tautu dēls:
Jau pūriņš kaudzi meta,
Klētei grīda līcin līka.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

7734.

Manas baltas villainītes
Kā naudiņa pūriņā;
Kad pacēlu pūra vāku,
Kā naudiņa pavizēja.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

7735.

Manas raibas vilnainītes
Krustus guļ pūriņā.
Kā tās krustus negulēs,
Nav zināma arājiņa.
206 [Kuldīgas apriņķī].

7736.

Man's nelaida māmuliņa
Dzīpariņu klētiņā,
Redzēj' mani liel' augam,
Lielu pūru darinām.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7737.

Maza maza ābelīte
Pilnus ziedus piekrāvuse;
Maza maza es meitiņa,
Pilnu pūru pielocījse.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

7738.

Maza maza es meitiņa,
Bet bagāta daudzināma:
Man māmiņa pūru lika,
Kājiņām mīdīdama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7739.

Mazajām meitiņām
Pilns pūriņš piedarīts,
Pilns pūriņš piedarīts
Rakstaiņiem cimdiņiem.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

7740.

Meitas, manas zeltenītes,
Manas ciema cielaviņas,
Pūra vāku nošuvušas,
Nav mācējšas norakstīt.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

7741.

Meitas mani audzināja
Kā pelēku vanadziņu.
Es mācēju palūkot,
Kas meitām pūriņā:
Raibi cimdi, zilas zeķes,
Vecas vīzes dibinā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

7742.

Melis melis, kas to saka,
Ka auziņa krūmu rieta.
Ne auziņa krūmu rieta,
Ne atraikne pūru dara;
Rudzis krūma rietējiņis,
Meita pūra darītāja.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

7743.

Mezenieku meitiņām
Liela pūra nevajaga:
Pa riekstam, pa ogai,
Pa skābam ābolam.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

7744.

Koknesieši mani sauca:
Puķīt, manu magonīt!
Sauciet mani, nesauciet,
Es nebūšu koknesiete.
Tikmēr būšu koknesiete,
Kamēr pūru piedarīšu;
Kad pūriņu piedarīšu,
Tad ar Dievu, koknesieši!
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

7745.

Vidzemnieku meitiņām
Gailis pūru vizināja;
Kurzemnieku meitiņām
Vilka bēris kumeliņis.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

7746.

Cesvainiešu meitiņām
Zaķa ļipa pūriņā;
Apaltiešu meitiņām
Piecas baltas vilnainītes.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

- 123 -

7747.

Nāburg' meitas vīra griba,
Nav nenieka pūriņā:
Trīsi brunči, trīsi krekli,
Trīs pakula paladziņi.
25 [Līgatnē (Līgatnes pag. Rg)].

7748.

Nākat, tautas, es būš' iet,
Man brālīši pūru dara:
Vai bij ziema, vai vasara,
Es bāliņu darbinīca.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

7749.

Nāciet, tautas, es būš' iet, -
Vai brāļos pūru daru?
Darīš' pūru tautiņās
Ar tautieša māsiņām.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

7750.

Nāc nākdama, tautu meita,
Nevil mana bāleniņa;
Ja tev nava pilna pūra,
Liec skujiņas dibenā!

1. Nāc pie manis, tautu meita,
Es nevaru vairs gaidīt;
Ja nevaid pilla pūra,
Liec akmiņus dibinā!
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

7751.

Ne miedziņš man nenāca,
Ko redzēju māsiņai:
Māsai pūrs vāku vāž,
Man vēl pūra dibenā.
226 [Kandavā (Tl)].

7752.

Ne miedziņu gulēdama
Es pūriņu piedarīju;
Uz rociņas atspiedos,
Tā miedziņu nogulēju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Vai es miegu gulēdama
Lielu pūru piedarīju?
Drusciņ vien nosnaudos
Uz to bedres akmentiņu.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

7753.

Ne migliņa, ne rasiņa
Guļ manā pūriņā:
Guļ bāliņa balti lini,
Rīgas skaisti dzīpariņi.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

7754.

Ne visiem es sariebu,
Bāliņos dzīvodama;
Māršiņām vien sariebu,
Sev pūriņu darīdama.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7755.

Nesabar, bāleliņ,
Es pļaviņu noganīju,
Tavas avis ganīdama,
Sev pūriņu darīdama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7756.

Nebēdāji, māmuliņ,
Ka pūriņa man nebij:
Skaista piere, laba mēle,
Drīz dabūju arājiņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7757.

Nebēdāju, nebēdāju,
Kad māmiņa nebēdāja;
Kad māmiņa nebēdāja,
Eim' bez pūra tautiņās.
Kad tautiņas pūru prasa,
Parādīšu māmuļīti.
206 [Kuldīgas apriņķī].

7758.

Nebēdāju, nebēdāju,
Ja māmiņa nebēdāja;
Likšu vilnu pūriņā,
Lai velk peles midzītī.
226 [Kandavā (Tl)].

7759.

Ne bēdāti nebādāju,
Viena augu es mātei;
Nevar pūru vešus vesti,
Ne no vietas kustināt.
226 [Kandavā (Tl)].

7760.

Neguļu dienu,
Neguļu nakti,
Nevaru pūriņa
Piedarināt.
Nāc tu, māsiņa,
Zirnekļa meitiņa,
Palīdzi pūriņu
Piedarināt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 124 -

7761.

Nelūdz velti, tautas dēls,
Vēl nevaru tautās iet:
Nei man austas pūra jostas,
Nei guļamas villānītes.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

7762.

Ņemiet mani, ciema puiši,
Es gatava, jo gatava,
Mans pūriņš pielocīts
Mēļajiem dzīporiem.
216 [Ventspilī].

7763.

Ņemat mani, ciema puiši,
Es pūriņa darītāja;
Es pūriņu piedarīju,
Aizkrāsnē gulēdama.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7764.

Ņemat, puiši, mūsu meitas,
Mūs' meitām gatavs pūrs:
Cimdi paši kaktā adās,
Zirneklīts kreklus auda.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

7765.

Ņemat, tautas, neņemat,
Pūru manu negaidāt,
Pūru manu negaidāt,
Ne telīšu pakaļā.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

7766.

Ņemat, tautas, neņemiet,
Pūra mana neprasiet:
Kungos gāju, brāļos augu,
Kad es pūru darināju?
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

77661.

Ņemat, tautas, neraugāt,
Kas manā pūriņā!
Man pamāte māmuļīte, -
Kas pūriņu pielocīs?
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

7767.

Nepuško, māmulīte,
Mani jaunu tik raženu:
Neļaus tautas man uzaugt,
Ne pūriņu pielocīt.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

7768.

Neraugāt kupla pūra,
Raugāt laba tikumiņa;
Gan dažai kuplis pūrs,
Nava laba tikumiņa.
1311 [Apē (Vlk)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

77681.

Neraugāt mani mazu,
Rasiņā nomirkušu;
Manu pūru nenesīs,
Velšus vels klētiņā.
1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)].

7769.

Nevienam nesacīju,
Kur aug mans arājiņš;
Māmiņai vien sacīju,
Lai pūriņu man darīja.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

7770.

Noiet saule vakarā,
Zelta zarus zarodama;
Būt' tie zari zarojuši
Mana pūra dibenā!
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

7771.

Nu ir laiks, tautu meita,
Kam tik ilgi kavējies?
Man bērītis izaudzēts,
Tev pūriņš pielocīts.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

7772.

Nu man ir pilns pūriņš
Līdz pašām maliņām;
Taisījos kājas aut,
Atstāj' savus bāleniņus.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

7773.

Nu man tika, nu es iešu
Šoruden tautiņās;
Nu man ir pilns pūriņš,
Patīkamis tēva dēls.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

- 125 -

7774.

Nu man vaļa, nu man vaļa
Šovasar lieverāt;
Nu tautiņas vaļu ļāva,
Lai pūriņu darināju.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

7775.

Nu man vaļa, nu man vaļa
Siekstu virsu lidināt:
Saka tautas maz' ešot,
Man pūriņa nevajaga.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7776.

Pasalaižu miedziņam
Kā labam darbiņam;
Miega pūriņ' i atvāžu,
Ne balto villainīšu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

77761.

Paldies devu pēlējam,
Velns sirdī teicējam!
Aiz pēlēja pūru daru,
Aiz teicēja nevarēju.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

7777.

Palīdziet, bāleliņi,
Māsai pūru piedarīt:
Cits aukliņas novijiet,
Cits vīzītes nopiniet.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

7778.

Palīdziet man, māsiņas,
Palīdz', veca māmuliņa:
Palīdzat pūra šūt,
Ielociņu līdzināt.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

7779.

Palīdzate, ritentiņi,
Kumeļam dubļus brist;
Palīdzate, bāleniņi,
Māsai pūru pielocīt.
Māmuļīte gan līdzētu,
Tā bij veca, nevarēja.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

7780.

Palīdziet, meža putni,
Man pūriņu piedarīt!
Caune vilka, lapsa auda,
Vāverīte spoles tina.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Meža putni, meža putni,
Līdziet pūru piedarīt!
Lakstīgala dziju vērpa,
Vālodzīte šķeterēja;
Žagatiņai gaŗas kājas,
Tā audekla vilcējiņa;
Vāverīte kuplastīte,
Tā audekla audējiņa.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

7781.

Palīdziet, citas māsas [meitas],
Man pūriņu piedarīt!
Jau segloja tautu dēls
Man's dēļ savu kumeliņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

7782.

Palīdzati, citas māsas,
Man, vienaji māsiņai!
Līdzat dziesmu izdziedāt,
Līdzat pūru piedarīt.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

7783.

Palīdziet, citas māsas,
Pastarei pūru šūt;
Pastarīte saderēta
Lielajos dieveŗos.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7784.

Palīdzat, citas māsas,
Tai vienai māsiņai:
Palīdzat pūru šūt,
Pūra vāku norakstīt.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

1. Palīdzat, citi brāļi,
Tam vienam brālīšam:
Palīdzat zirgu pirkt,
Kamaniņas kaldināt.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

7785.

Palīdz' pats, tautu dēls,
Man pūriņu piedarīt:
Dod tu man sīkstu linu,
Sav' māsiņu palīgā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7786.

Pats tautietis palīdzēja
Man pūriņu piedarīt:
Pats dvieļiem linus deva,
Cimdiem pirka dzīpariņus.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 126 -

7787.

Pats tautietis palīdzēja
Man pūriņu piedarīt:
Pats dvieļiem linus deva,
Māmiņai nezinot.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 384 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tautu dēls pats līdzēja
Manu pūru piedarīt:
Pats man deva linus, vilnu
Slepen tēva, māmuliņas.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

7788.

Pats tautietis palīdzēja
Man pūriņu pielocīt:
Trīs gadiņi linus sēja
Savā bandas zemītē.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

7789.

Pie vīra, pie vīra,
Kā visas meitas!
Puscimda pūrā,
Pusotras zeķes.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

7790.

Piekususe māmuliņa,
Meitām pūru darīdama;
Kā, māmiņa, nepiekusi,
Vedeklām malt iedama?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7791.

Piemiņām, pasakām
Māsa auga bāliņos:
No tāsīm pūru šuva,
Ašķiem vija vainadziņu.
55 [Mūŗa muižā (Mūrmuižas pag. Vlm)].

7792.

Priedītēm, eglītēm
Zaļi svārki mugurā;
Visām ciema meitiņām
Ielociņi pūriņā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

7793.

Precēj' mani trīsdeviņi,
Vēl deviņi lūkojās.
Nevarēja trīsdeviņi
Manu pūru kustināt.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

7794.

Pūra dēļ zagt negāju,
Naudas dēļ nabagot;
Darīš' pūru uzaugdama,
Pelnīš' naudu dzīvodama.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

7795.

Pūra dēļ zagt negāju,
Puiša dēļ diedelētu;
Audzīš' liela, darīš' pūru,
Gan puisīši paši nāks.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

7796.

Pūra dēļ zagt neiešu,
Puiša dēļ neraudāšu;
Dievs man deva baltas aitas,
Māte dēlu audzināja.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7797.

Pūra dēļ zagt neiešu,
Puiša dēļ neraudāšu;
Māte pūru pielocīs
Tepat puišu ciemiņos.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

7798.

Pūra dēļ zagt negāju,
Puiša dēļ neraudāju;
Vaļā pūru piedarīju,
Vēl labāka sagaidīju.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

7799.

Pūra dēļ zagt negāju,
Tautu dēla neraudāju;
Gan pūriņu piedarīšu,
Gan panākšu tautu dēlu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

1. Pūra dēļ zagt negāju,
Tautu dēla neraudāju;
Kad pūriņu piedarīšu,
Augs man cits tēva dēls.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

7800.

Pūra dēļ, tautu meita,
Vairs pret mani neliedzies:
Šī devīta vasariņa,
Kamēr tevis bildināju.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

7801.

Pūrā liku, nenesāju
Mātes austas vilnānītes;
Cik pūriņu pacilāju,
Tik māmiņu pieminēju.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

- 127 -

7802.

Pūru, manu tukšu pūru,
Es par pūru nebēdāju;
Vēl manā pūriņā
Deviņ' pāŗu liepas vīžu,
Deviņ' pāŗu liepas vīžu,
Deviņ' pāŗu kārkla vīžu.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7803.

Pūš vējiņš magonē,
Lai magone plātījās;
Jājiet, tautas, precējiet,
Lai māsiņa pūru dara.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

7804.

Pūt, vējiņi, nostājies,
Ļauj ievām noziedēt;
Jājiet, tautas, pagaidiet,
Ļaujiet pūru piedarīt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7805.

Puisīšam man bij būt,
Ne meitiņai zeltenītei;
Puišam pūra nevajaga,
Kā meitiņai zeltenītei.
1311 [Apē (Vlk)].

7806.

Puisīts biju, ne meitiņa,
Man pūriņa nevajaga;
Man pūriņš piedarīts
Zem kumeļa kājiņām.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

7807.

Puisīts dzied, meita raud
Līdumiņa galiņā:
Puišam mieži līdumā,
Meitai pūrs nedarīts.
121 [Gulbenē (Md)].

1. Kāda bija šī vasara,
Puiši dzied, meitas raud:
Puišiem mieži saauguši,
Meitām rozes neziedēja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Puisīts dzied, meita raud
Tīrumiņa galiņā:
Puišam mieži izauguši,
Meitai pūriņš nedarīts.
Palīdziet, meža putni,
Meitai pūru piedarīt:
Sloka vilka, irbe auda,
Vāverīte čaučes tina.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

7808.

Puisīts mani mīļi lūdza:
Nāc, meitiņa, šoruden!
Ak sirsniņ, nelūdz mīļi,
Es neiešu šoruden.
Sēj tu miežus, es dar' pūru
Uz nākošu rudentiņu.
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

7809.

Rakst' māmiņa pūra vāku,
Raksta pūra dibeniņu;
Tā bij manas pašas vaina,
Nerakstīts pūriņā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7810.

Rakst'eits man peura vuoks,
Rakst'eits peura dibin'eņš;
Tik vīn b'eja narakst'eitys
Peurā boltys vylnuon'eitys.
422 [Līvānu pag. D].

7811.

Rauda māte, rauda meita,
Ko tie, joda, abi raud?
Meitiņai tukšs pūriņš,
Mātei plikas cenceliņas.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

7812.

Raudāj' māte, raudāj' meita,
Stūrī galvas iebāzušas:
Tukšs pūriņš, plikas ribas,
Rītu jās vedējiņi.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

7813.

Raudi, raudi, māmuliņa,
Ap to pūru staigādama;
Ko nu, vilku, pieraudāsi,
Kad nav pūra darījuse.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

7814.

Riet', rudzīt, lielu krūmu
Mazajā tīrumā;
Dar', māsiņa, lielu pūru
Mazajos bāliņos!
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

- 128 -

7815.

Rībēj' Rīga, skanēj' Rīga,
Kas to Rīgu trīcināja?
Mūs' bāliņu sešas māsas,
Tās pūriņu kaldina.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7816.

Rīga rīb, Rīga rīb,
Kas to Rīgu rībināja?
Sērdieņam pūru kala
Deviņām atslēgām.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

7817.

Rītu gribu meita būt,
Rītu pūru darināt,
Rītu gribu šūdināt
Smalku zīļu vainaciņu.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

7818.

Rijenieka meita biju,
Krāsnī guļu dienasvidu;
Gan zināju gulēdama,
Kūjas pūru piedarīja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7819.

Rijenieka meitu ņēmu,
Liela pūra gribēdams;
Vēl vairāk es atradu
Tām kūlēju meitiņām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7820.

Ripu ripu, mātes pūrs
No kalniņa lejiņā;
Izbirst mātes vizulīši,
Nevar vairs salasīt.
315 [Jaunjelgavā], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

7821.

Ruden iešu, ruden iešu
Pa māršām linodama.
Kuŗa liniņ' i nedos,
Dos gatavu gabaliņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Ruden ruden pa brāļīm
Tāļu gāju linodama;
Pavasari pa māršām
Dos gatavus gabaliņus.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

7822.

Runājam, bāleliņi,
Kad kopā saiedami:
Jaunai māsai mazs pūriņš,
Vai būs dot tautiņās?
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7823.

Saderēju tautu meitu,
Lai tā auga saderēta,
Lai tā vērpa, lai tā auda,
Lai tā lika pūriņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7824.

Zaglīt' mani ij dēvēja,
Ko es biju nozaguse?
Mātei zagu dzīpariņus,
Sev pūriņu darīdama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7825.

Saimenieka meitiņām
Trīs pūriņi klētiņā;
Vienā vīzes, otrā zeķes,
Trešā veci kājautiņi.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

7826.

Sala man rokas kājas,
Kas nesala aukstumā?
Sidrabiņš vien nesala
Jaunu meitu pūriņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7827.

Sargaities, jauni puiši,
No bajāra meitiņām:
Bajāriņa meitiņām
Lini zied pūriņā.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

7828.

Sarūsēja pieši mani,
Sapelēja iemauktiņi:
Snauduļiņa tautu meita
Nevar pūru piedarīt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7829.

Satikos tīkamo
Ar kaimiņu meitiņām;
Piesacīju sacīdams,
Lai pūriņu darināja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 129 -

7830.

Sasatrūku uzaugusi,
Ka miedziņu gulējusi:
Neatradu pūriņā
Viena daila gabaliņa.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

7831.

Sasatrūku izaugusi,
Ka miedziņu gulējusi:
Tukšis pūrs, pliks vēders,
Pie vārtiem precinieki.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7832.

Še nav tādu tēva dēlu
Pēc manam prātiņam.
Dzelziem pūru kaldināšu,
Par novadu ritināšu,
Lai stīpiņas nenobirst
Paša kunga novadā.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

7833.

Šitie puiši manis dēļ
Vai bijuši nebijuši;
Man vietiņa sen zināma,
Kaut pūriņš piedarīts.
424 [Barkavas pag. Rz].

7834.

Šitie puiši pūru rauga,
Nevis meitu daiļumiņu,
Nevis meitu daiļumiņu,
Ne ar meitu tikumiņu,
Ne ar meitu tikumiņu,
Ne darbiņa čaklumiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7835.

Šito prātu, padomiņu
Neietumi tautiņās;
Šūtu pūru, darinātu,
Klausīt' tēva, māmuliņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

7836.

Šķit' man laba neesot,
Kad es laba nenesāju;
Bij manā pūriņā
I locīts, nelocīts.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7837.

Šogad, tautas, nejājiet,
Neslavītes nedariet:
Nav manā pūriņā
Pirmajam vakaram.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

7838.

Šogad, tautas, nejājiet,
Šogad tukša staņķenīca;
Citu gadu, tad jājiet,
Tad būs pilna staņķenīca.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

7839.

Šorīt agri saule lēca,
Man actiņas nemazgātas;
Šogad agri tautas jāja,
Man pūriņis nelocīts.
224 [Kabilē (Kld)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7840.

Šūn, bitīte, ved, bitīte,
Sakrāj savu vedumiņu;
Šūn, māsiņa, ver, māsiņa,
Liec savā pūriņā.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

7841.

Šuj, māmiņ, ad', māmiņ,
Liec manā pūriņā;
Kam tu mani tāļu devi,
Lielu slavu gribēdama.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

7842.

Ziedi, ziedi, zemenīte,
Ne tev vien balti ziedi:
Bij manā pūriņā
Trejdeviņi balti ziedi.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

7843.

Ziedi, ziedi, zemenīte,
Vai tev vien(i) balti ziedi?
Zied manā(i) pūriņā
Vēl baltākas villainītes.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 25 [Līgatnē (Līgatnes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)], 87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)],
101 [Rankā (Rankas pag. C)], 112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

7844.

Sēd, māsiņa, tai krēslā,
Kur sēdēja māmuliņa;
Lok' savā pūriņā,
Kā locīja māmuliņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 130 -

7845.

Sēdi, mana māmuļīte,
Gan es tevi aptecēšu;
Ko tu dari sēdēdama,
Liec manāi pūriņāi.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

7846.

Sen kaujama tā kaziņa,
Notrinējši ragu gali;
Sen vedama tā meitiņa,
Kas pūriņu pielocīja.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

7847.

Sen manā pūriņā
Guļ sarkans āboliņš;
Sen manā prātiņā
Mīl dižans tēva dēls.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

7848.

Sīkas mazas man māsiņas
Kā auziņas tīrumā.
Kad tās lielas saaudzīs,
Kad pūriņus piedarīs?
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

7849.

Sīkstu linu, bāleliņ,
Pa saujām, griezieniem!
Ne no lūku nodarām
Es pūriņu piedarīju.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7850.

Sīku mani sīcenāja,
Mazu mani mazenāja.
Tādēļ sīka, tādēļ
maza,
Ka nebija pūriņā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

78501.

Sila bite, meitu māte,
Abas vienu ceļu tek:
Bitīt' vasku šūdināja,
Māmiņ' pūru darināja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

7851.

Zili melni dūmi kūpa
Liela sila maliņāi.
Kā tie zili nekūpēja,
Vecu meitu pūrs tur dega.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7852.

Sitam, kaunam pedelīti,
Lai tā liela neizaug,
Lai palika mātes pūrs
Mums, citām māsiņām.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7853.

Situ, kāvu pastarīti,
Lai tā liela neizauga,
Lai palika man vienai
Mātes austas villainītes.
206 [Kuldīgas apriņķī].

7854.

Situ, kavu pastarīti,
Lai tā liela neizauga:
Māte pūru man nedeva,
Pastarei taupīdama.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Sita tēvs padēlīti,
Lai tas liels neizauga:
Man māmiņa pūru liedza,
Padēlīšam taupīdama.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

7855.

Steidzinies pasteidzos
Par citām māsiņām:
Pasteidzos pūru šūt,
Ir tautām roku dot.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7856.

Steidzu pūru darināt,
Nakti miega negulēju:
Tautiets Dievu nominēja,
Sakās vaira negaidīt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7857.

Steidzu pūru, daru pūru,
Nakti miega negulēju,
Nakti miega negulēju,
Pūra cimdus adīdama.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

7858.

Steidzu, steidzu pūru šūt,
Teku meldu siliņā;
Nu atnāce tāda ziņa,
Tautas vaira negaidīja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7859.

Steidzu, steidzu pūru šūt,
Teku zelta siliņā.
Citas māsas aizgājušas,
Ko es viena te darīšu?
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 131 -

7860.

Strauja strauja upe tek,
Jo tā strauja, jo olaiņa;
Ilgi sēd mūs' māsiņa,
Jo sēd ilgi, jo bagāta.
190 [Kuldīā].

1. Šaura šaura tā upīte,
Jo tā šaura, jo olaina;
Ilgi māsa bāliņos,
Jo tā ilgi, jo bagāta.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

7861.

Strauji teka tā upīte,
Kur oliņu dubenā;
Lepni gāja tā meitiņa,
Kur māmiņa pūru loka.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

7862.

Suņi rej, vārti čīkst,
Zagļi līda klētiņā.
Pati tēva meita zaga,
Lielu pūru darīdama.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Visu nakti suņi rēja,
Zagļi zaga tēva klēti.
Tēva klēts, mātes pūrs,
Meitas, kuņas, zadzējiņis.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

7863.

Tādu tiesu kungi sprieda,
Tādu mani bāleliņi:
Visus darbus padarīt,
Sev pūriņu piedarīt.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

7864.

Taujājies, viendēliņ,
Vienmeitiņas līgaviņas!
Mēs bijām daudz māsiņas,
Daudzi pūru vajadzēja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7865.

Tautiešam vajadzība,
Man nebija pūrs gatavs;
Vēl man brūtes villānīte
Baltas aitas mugurā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Tev, tautieti, vajadzība,
Man nav tādas gatavības;
Tev kumeļš apseglots,
Man villaine nerullēta.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

7866.

Tautiets manim ziņu sūta,
Lai gatava taisījos.
Tautiets kala kumeliņu,
Es pūriņa atslēdziņu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

7867.

Tautiets mani mīļi lūdza:
Nāc, meitiņa, šoruden!
Es tautieti vēl mīļāki:
Nāc uz citu rudentiņu!
Kad gaidīji uzaugam,
Gaidi pūra piedarām,
Gaidi pūra piedarām,
Villānītes norakstām.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7868.

Tautiets mani mīļi lūdza:
Nāc, puķīte, šoruden!
Vai Dieviņi, es neiešu,
Nav pūriņis pielocīts.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

7869.

Tautiets mani mīļi lūdza:
Nāc, puķīte, šoruden!
Ai sirnsiņ, nelūdz mīļi,
Es neiešu šoruden.
Sēj tu miežus, es dar' pūru
Uz nākošu rudentiņu.
[?].

7870.

Tautiets mani mīļi lūdza:
Nāc, puķīte, šoruden!
Vai sirsniņa, nelūdz mīļi,
Neieš' vēl šoruden:
Ne man bija pūra jostu,
Ne guļamu villainīšu.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

7871.

Tautiets mani mīļi lūdza:
Nāc, puķīte, šoruden!
Ja tev tīk, gaidi manis
Vēl deviņas vasariņas,
Vēl deviņas vasariņas,
Kamēr pūru piedarīju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 132 -

7872.

Tautiets mani mīļi lūdza:
Nāc, puķīt, šoruden!
Sirsniņ, mīļā dvēselīt,
Šoruden es neiešu:
Vēl manā pūriņā
Nelocītas vilnainītes.
Uz citam rudeņam,
Tad tu nāc, tad es iešu.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

7873.

Tautiets, mani precēdamis,
Vaŗa tiltu liedināja.
Kad tu gribi, lej no zelta,
Es neiešu neauguse,
Es neiešu neauguse,
Ne pūriņu pielocījse.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

7874.

Tautu dēlis kājas āva,
Es gulēju šūpulī.
Kā būs manim to panākt,
Kā pūriņu pielocīt?
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

1. Arājs ara kalniņā,
Es gulēju šūpulī.
Kā uzaugšu, kā panākšu,
Kā pūriņu pielocīšu!
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

7875.

Tēvs ar māti to nezin,
Ko es zinu ar tautieti:
Tautu dēla brūni svārki
Mana pūra dibenā.
1191 [Ēveles draudzē].

1. Tautu dēlis nezināja,
Kas manā pūriņā:
Tautu dēla zili svārki,
Kupla cauņu cepurīte.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

7876.

Tev, māmiņa, trīs meitiņas,
Tev vajaga treju pūru:
Pirmo dot Vidzemē,
Vidējo Vāczemē,
Jau to pašu pastaro
Dziļajā Krievzemē.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Trīs meitiņas māmiņai,
Trīs pūriņi klētiņā.
Pasak' man, māmuliņ,
Kuŗš pūriņš pirmās meitas?
- Tas pūriņš pirmās meitas
Ar sudraba atslēdziņu.
- Pasak' man, māmuliņ,
Kuŗš pūriņš otras meitas?
- Tas pūriņš otras meitas
Ar to zelta atslēdziņu.
- Pasak' man, māmuliņ,
Kuŗš pūriņš pastarītes?
Tas pūriņš pastarītes
Ar dimanta atslēdziņu.
Gan bagātas mūsu māsas,
Kur dosam, nedosam?
Dosam svešā zemītē,
Tālajā celiņā. -
Par gadiņu tās atnāce
Uz brāļiem sērstu iet.
- Gan pazinu brāļu sētu,
Pie vārtiem danākuse:
Pie vārtiem ozoliņš,
Sīku putnu piesēdies.
Iztek mūsu pieci brāļi
Kā ozoli vārtu vērt.
Visupēc iztecēja
Veca veca māmuliņa.
Pirmā deve baltu kreklu,
Otra baltu zīžautiņu,
Trešajā, pastarīte,
Atvērš banšu vilnānīti.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2. Trīs meitiņas māmiņai,
Trīs raibītes pūriņā.
Pavaicāju māmiņai:
Kuŗu dosi pirmajai?
- Rupji diegi, lieli raksti,
To es došu pirmajai.
To aizvede mežgalieši
Pašā meža dibinā.
- Pavaicāju māmiņai:
Kuŗu dosi otrajai?
- Smalki diegi, smalki raksti,
To es došu otrajai.
To aizvede zemgalieši
Pašā zemes galiņā.
- Pavaicāju māmiņai:
Kuŗu dosi trešajai?
- Zīda diegi, zelta raksti,
To es došu trešajai.
To aizvede jūrmalieši
Pašā jūras maliņā.
- Pavaicāju māmiņai:
Ko tev katra atnesuse?
- Pirmā nese zīdautiņu,
Otra linu nēzdaudziņu,
Pastarīte jūrmalā
Atnes' zelta gabaliņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 133 -

7877.

Teci, teci, linu šķiedra,
Lai es tevi šķetināju;
Tukšs pūriņš, kaili pupi,
Aiz vārtiem precenieki.
47 [Ārciemā (Pāles pag. Vlm)].

7878.

Tīk jums, tautas, ņemat mani,
Pūra mana neraugait:
Divi tīņi labu drēbju,
Trešais sīku lupatiņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7879.

Tīšām augu neražana,
Tīšām matus nesapinu,
Lai man vaļas brālīšos
Lielu pūru darināt.
224 [Kabilē (Kld)].

7880.

Tik manā pūriņā
Zaķa ļipas lielumā:
Trīs cimdiņi, salāpīti,
Div' pakulu paladziņi.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

7881.

Tikmēr būs veci puiši,
Kamēr pūru piedarīšu;
Kad pūriņu piedarīšu,
Tad ar Dievu, veci puiši,
Tad ar Dievu, veci puiši,
Jaunu puišu līgaviņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

7882.

Trīs dieniņas pastāvēju,
Brāļa klēti rūmīdama:
Viena veca kupurīte
Brāļa klētes dubenā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

7883.

Trīs dižanas rozes zied
Uz tā mana pūra vāka;
Trīs diženi tēva dēli
Gaida manis uzaugam.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

7884.

Trīs dzeltenas rozes zied
Uz māsiņas pūra vāka;
Trīs diženi tēva dēli
Gaida pūra piedarot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7885.

Trīs sarkanas rozes zied
Uz tā mana pūra vāka;
Treju puišu domas stāv
Uz tā mana vainadziņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7886.

Trīs sarkanas rozes zied
Uz tā mana pūra vāka;
Trīs dižani tēva dēli
Uz manim kājas āva.
121 [Gulbenē (Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7887.

Trīs sarkanas rozes zied
Uz tā mana pūra vāka;
Trīs diženi tēva dēli
Uz manim lūkojās.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Trīs sidraba rozes zied
Uz bārīša pūra vāka;
Trīs dižani tēva dēli
Uz bārīša lūkojās.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7888.

Trīs sidraba rozes zied
Uz tā mana pūra vāka;
Trīs diženi tēva dēli
Raud pēc mana vaiņadziņa.
424 [Barkavas pag. Rz].

7889.

Trīs sidraba rozes zied
Uz tā mana pūra vāka;
Trīs diženi tēva dēli
Žēlumā nevarēja.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

7890.

Trīs sudraba rozes zied
Uz tā mana pūra vāka;
Trīs diženi tēva dēli
Skaita naudu raudādami.
Vienam būšu, ne visiem,
Mūžam kreklu šuvējiņa.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 134 -

7891.

Trīs vasaras ganos gāju,
Trīs pūriņi piedarīju.
Vienā liku cimdus, zeķes,
Otrā baltas villānītes,
Trešā liku gaŗus kreklus
Kruņķētāmi piedurknēm.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

7892.

Trīcēt trīc Rīgas pile,
Ko tur kala, ko nekala?
Tai māsiņai pūru kala,
Kam deviņi bāleliņi.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Rīga dimd, Rīga dimd,
Kas to Rīgu dimdināja?
Tai māsai pūru kala,
Kam deviņi bāleliņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7893.

čaklas čaklas tās meitiņas,
Kuŗām čaklas māmuliņas:
Māmiņ' pūru piedarīja,
Teic, meitiņa piedarīja.
383 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7894.

čučēt, gulēt,
Māmiņas meita;
Pele lēca pūrā,
Nolauza kaklu.
198 [Saldū].

7895.

Uz robežas dzīvodama,
Divējādu pūru daru:
Vai nu būs skursteniekam,
Vai plikajam sesavniekam.
276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

7896.

Uz robežas ganīdama,
Divējādu pūru adu;
Robežnieka puisīšam
Dažam sirdi kaitināju.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

7897.

Uz robežas ganīdama,
Es trejādu pūru daru:
Cirstēniešu snātnīt' aužu,
Piebaldziešu villānīti,
Leimaniešu cimdus adu,
Treju loku locīdama.
97; 3-134

7898.

Vai jūs akli, ciema puiši,
Ka jūs manis neņemat?,
Sen pūriņš piedarīts,
Jau man gadiņš trīsdesmit.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7899.

Vai tādēļ man nebija,
Kad nevilku mugurā?
Guļ manā pūriņā
I rakstīts, nerakstīts.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7900.

Vaļa man, liela vaļa,
Ko ar vaļu nedarīju;
Vaļa man pūru šūt
Un to pilnu piedarīt.
55 [Mūŗa muižā (Mūrmuižas pag. Vlm)].

7901.

Vedat, tautas, to meitiņu,
Tā meitiņa sen vedama:
Klētei grīda ielīkusi,
Pūra vāki sapelējši.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

7902.

Vedeklām, vedeklām
Mani lieli tīrumiņi!
Kas manām meitiņām?
Tukši pūri, gaŗi ceļi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7903.

Viena pate man aitiņa,
Bet jau [tā] laba biksainīte;
Es pūriņu pielocīju
Ar to vienu biksainīti.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

7904.

Viena pate man aitiņa,
Bet jau laba biksainīte;
Es pūriņu pielocīju,
Zaļu vāpi vāpēdama.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 135 -

7905.

Viena pati man aitiņa,
Bet jau laba biksainīte;
Sav' pūriņu pielocīju,
Kājiņām mīņādama.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7906.

Vēl nav lini ziedējuši,
Jau namnieki naudu skaita;
Vēl meitiņa pūru dara,
Jau sajāja precenieki.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7907.

Vērpu, vērpu, šļūcu, šļūcu
Savu linu kodeliņu;
Tukšs pūriņš, kaili pupi,
Aiz vārtiem vedējiņi.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

7908.

V'el'ej boltys, lūki kuplys,
Mām'eņ, munys vylnon'eitis',
Tacyni pyureņā,
Lai pazyna boul'el'eņi,
Lai pazyna boul'el'eņi,
Kl'ēt'ei greida īleikus'e.
426 [Sakstagala pag. Rz].

7909.

Veca meita, vecs pūriņš,
Veca nauda dibenā;
Kas jaunai pūru deva,
Kas naudiņu dibenā?
224 [Kabilē (Kld)].

7910.

Vecu mani vecināja,
Vēl neiešu šoruden:
Tukša pūra nevedīšu,
Brāļam kauna nedarīšu.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7911.

Visi ļaudis mani teica
Netikušu, nemākušu;
Visi daiļi gabaliņi
Mana pūra dubenā.
190 [Kuldīā].

7912.

Visi saka, visi saka:
Ej gulēt, ej gulēt!
Tā vārdiņa vien neteica:
Kad pūriņu piedarīs?
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

7913.

Visu nakti sasēdēju
Uz pūriņa raudādama:
Nav manā pūriņā
Viena krietna gabaliņa.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

7914.

Cauna vilka audekliņu
Smalku priežu siliņā;
Māsa pūru darināja,
Tautu dēla gaidīdama.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

7915.

Cīlaveņa tyltu tak,
Tylta goldus cyluodama;
Es cyluovu muotes pyuru,
Seiku rokstu maklādama.
409 [Līksnas pag. D].

7916.

Cel, māsiņ, savu pūru
Jel citāi vietiņāi:
Tij vietiņa nelaimīga,
Nenes puiši brandaviņa.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

7917.

Citas meitas lielījās:
Pieci krekli pūriņā;
Es nevaru lielīties,
Man deviņi paladziņi.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

7918.

Citas meitas pūru dara,
Es gulēju aizkrāsnē;
Citām jāja precenieki [precinieki],
Es priekšā [pa priekšu] grozījos.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)], 280 [Kroņa Udzē (Bērzes pag. Jg)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)],
398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Citas meitas ada, raksta,
Es tupēju āzkrāsnē;
Citām jāja precenieki,
Es priekšāi plandījos.
Precat mani, ciema puiši,
Es bagāta mātes meita:
Viena sagša pūriņē,
Otra aitas mugurē.
224 [Kabilē (Kld)].

7919.

Citas meitas pūru dara,
Es klausīju bāleliņu,
Es klausīju bāleliņu
Dziedādama, raudādama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 136 -

7920.

Citas meitas pūru dara,
Kādu pūru es darīju?
Es bij' kunga darbenīca,
Vai bij ziema, vai vasara.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

7921.

Citas meitas pūru dara,
Kādu pūru es darīju?
Es klausīju bargus kungus,
Asariņas slaucīdama.
46 [Carnikavā (Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7922.

Citiem dega purvi, meži,
Man nodega liepu birze.
Kur bij man kriju ņemt,
Māsiņai pūru šūt?
127 [Lizumā (Lizuma pag. C)].

7923.

Citur man visi prāti,
Citur visi padomiņi;
Tikai vien šai vietāi,
Kā pūriņu piedarīju.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

39928.

Adu lielu, adu mazu,
Lieku pūra dibenā;
Tautiņāsi valkātāju,
Gan ar lieli, gan ar mazi.
605 [Skolas].

39929.

Ai darbiņ, ai darbiņ,
Kad es tevi padarīšu?
Vīzes, auklas man jāpin,
Pūriņš vēl jāpiedar'.
378 [Seces Jk].

39930.

Ai Dieviņ, ai Laimīt,
Dod man kāzas šoruden:
Klētei grīda ielūzuse
Mana pūra vietiņā.
195 [Kraukļu Md].

39931.

Aiju aiju veci puiši,
Vai man miera neliksat?
Kad pūriņu piedarīšu,
Vēl jaunāka sagaidīšu.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

39932.

Aitiņ mana, villiņ' tava,
Māmiņ, tavu darījumu;
Man ielika pūriņā,
Pašā pūra dibenā.
378 [Seces Jk].

39933.

Aizamirsa, aizamirsa,
Iegādāj(u), iegādāj(u);
Iegādāju pūriņā
Nelocītas vilnānītes.
241 [Lubānas Md].

39934.

Aud, muoseņ, vyluoneitys,
Līc pyreņa dybynā;
Vysi mani gaida tauteņuos,
Vysi klāvi puškojūt.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

39935.

Aud, muoseņa, tīvu, rasnu,
Līc pūriņa dibenā,
Gon atrassi tautiņās
Tīva, rasna nāsātuoju.
358 [Rugāju Abr].

39936.

Audja muotja, audja meita,
Obas lyka pyureņā;
Kad atkluoja pyura vuoku,
Vylnuoneites vīn pazaruodējas.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

39937.

Audzej, Dīveņ, lynu dryvu,
(Audzej) ūtru vušku klāvu;
Lynu dryva, vušku klāvs
Ceļ pyureņu lelumā.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

39938.

Audzē daiļu, dēlu māte,
Man rudzīšu arājīnu!
Balta guļ mana sagša
Tava pūra dibenā.
192 [Kosas C].

39939.

Avetīnu magonīte,
Līdzi pūru pielocīt;
Tevi kāve, mani vede,
Abus vienā rudenī.
Man pūrīnu izdalīja,
Tev kaulīnus izmētāj'.
94 [Dunikas Lp].

- 137 -

39940.

Aitiņ, mana sprogaliņa,
Palīdz, pūru piedarīt!
Man māmiņa nelīdzēja,
Nelaizdama tautiņās.
15 [Alūksnes Vlk].

39941.

Baltaitiņa, man' māsiņa,
Palīdz pūru piedarīt.
Kad es iešu tautiņās,
Baltaitiņu līdzi vilkšu.
32 [Babītes (Piņķu) Rg].

39942.

Bolti lyni, skaisti lyni,
Cikom pyuru pīdarēju;
Vēļ boltuoki, vēļ skaistuoki,
Ka pyuriņu pīdarēju.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

39943.

Bij aitiņa, bij vil(n)iņa,
Nav māmiņas, kas darīja;
Pūrā liku raudādama
Baltas vilnas kodaliņu.
239 [Lizuma C].

39944.

Bērziņš auga kalniņā,
Lēni lapas čabināja;
Es ar augu pie māmiņas,
Lēni pūru darināj(u).
230 [Liezeres Md].

39945.

Celies, māte, piecel meitu,
Lai meitiņa pūru dar(a);
Pliki pupi, tukšs pūriņš,
Aiz vārtiem precinieki.
292 [Olaines Rg].

39946.

Cieši tinu linu kreklu,
Lik' ozola pūriņā;
Dievs to zina, kas tas būs,
Smalku kreklu valkātājs.
439 [Trikātas Vlk].

39947.

Cieši tinu linu kreklu,
Smagi laidu pūriņā,
Lai noguļ tautu dēls,
Kā tas mans linu kreklis.
110 [Ērgļu C].

39948.

Cīti tynu lynu kraklu,
Smogi laižu pyuriņā;
Cikom mani gadījuos
Pa pruotam volkuotuojs.
389 [Silajāņu Rz].

39949.

Citas meitas pūru taisa,
Es tik branga barojos;
Puiši pūra maz lūkoja,
Lūko mīkstu augumiņu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

39950.

Citas meitas pūru taisa,
Es par pūru nebēdāj(u):
Es savā pūriņā
Zaļas skujas piebraucīju.
72 [Cesvaines Md].

39951.

Citas meitas pūru taisa,
Es taisīju stabulīti;
Citas meitas pūru dala,
Es svilpoju stabulīt(i).
198 [Krustpils D].

39952.

Cytas meitas pyuru taisa,
Es par pyuru nabāduoju;
Cytom meitom tautas braucja,
Es par tautom nabāduoju.
170 [Kapiņu D].

39953.

Dora pyuru jaunas meitas,
Dora muna ļaudavena;
Jaunas meitas tautom dora,
Ļaudavena myudeņam.
605 [Skolas].

39954.

Bruoļi, muosai nalīdzit
Boltu lynu lasētīs:
Bolti lyni, meiksta vylna
Ceļ pyuriņi lelumā.
35 [Baltinavas Abr].

39955.

Daudzi man lieku soļu,
Daudzi lieku sūtītāj(u);
Nav neviena, kas ielika
Pūrā lieku gabaliņ(u).
241 [Lubānas Md].

- 138 -

39956.

Dēliņi, muni dēliņi,
Vysi gunis kyurējiņi;
Meitiņas, munas meitiņas,
Muna pyura cyluotuojas.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

39957.

Diku dīku, avetiņa,
Ik vakaru viena zuda;
Mellu, baltu pūrā liku,
Pelēko mugurā.
605 [Skolas].

39958.

Dīgim lūku vylnanītes,
Smogi laižu pyuriņā.
Buolinīši pazynuši,
Klētei greidu īlikuši.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

39959.

Divas aitas kūtiņā,
Viena zeķe pūriņā;
Viena zeķe pūriņā,
Trešā aitas mugurā.
552 [Madona Md apr.].

39960.

Diža rad', mūs' māsiņ,
N(e)ej mazās tautiņās:
Ku tu savu dižu pūru
Mazumē izdalīs?
546 [Kuldīga Kld apr.].

39961.

Dūd, māmiņa, kū dūdama,
Īdūd maņ malnu kači!
Jau pelīte dasadūŗa
Da munam pyuriņam.
365 [Sakstagalas Rz].

39962.

Aj gulēt, māmuliņa,
Liec meitām negulēt;
Tās grib labu panesāt,
Labu ielikt pūriņā.
281 [Neretas Jk].

39963.

Ej, Laimīte, tu pa priekšu,
Es tavās pēdiņās;
Ko tu labu padarīsi,
To ielikšu pūriņā.
605 [Skolas].

39964.

Es apņēmu to meitiņu,
Ko ļautiņi nicināja.
Lai stāv mani slēžu krekli,
Kad nav laba valkātāja;
Gan es viņus novalkāšu,
Tēvu druvu strādājot.
296 [Ozolnieku Jg].

39965.

Es deviņu brāļu māsa,
Visi daiļi darināja:
Pieci pirka zelta kroni,
Trīs dimanta gredzentiņu,
Devītais bāleniņš
Pūr' ar zeltu darināja.
19 [Annas Vlk].

39966.

Es māmeņai pyrmuo mjaita,
Pyrmuo muoļa malējeņa;
Līc munā pyureņā
Pyrmū boltu vylnuoneiti.
326 [Preiļu D].

39967.

Es, meitiņa, jaun' būdama,
Māmuļiņu neklausīju;
Atjāj tautas bildināt,
Nav pūriņš pielocīts.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

39968.

Es neiešu šoruden,
Ne ar citu rudentiņ;
Nevedīšu tukšu pūru,
Brāļam kauna nedarīšu.
241 [Lubānas Md].

39969.

Es nepeļu ne to puisi,
Ne tā puiša kumeliņu;
Labs puisītis, labs zirdziņis,
Kam pūriņš piedarīts.
241 [Lubānas Md].

39970.

Es ieliku asu dadzi
Krustām pūra dibenā,
Lai neēda kodes, peles
Manu sūru darījum(u).
177 [Kastrānes Rg].

39971.

Es pūriņu piedarīju,
Ar kājiņu piemīdam(a).
Kad aizgāju tautiņās,
Pa vienam izdalīj(u).
119 [Gaujienas Vlk].

- 139 -

39972.

Es pūriņu vien darīju,
Pūram skaudzi nedarīju;
Tēva māsa, mātes māsa
Pūram kaudzes piedarīj(a).
241 [Lubānas Md].

39973.

Es tū sovu ļaudaveņu
Pa tiergimi vyzynuoju,
Cikom gūvu pīaudzeišu,
Cikom pyuru pīluodeišu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

39974.

Es tū sovu rūku dorbu
Teiri vīn ir darinovu;
Vēl es poša bruoleņūs,
Jau pyuriņis tautiņuos.
604 [Dažādi iesūtītāji].

39975.

Gona man, gona man,
Gona man vēļ nabeja;
Vajag skaista panasuot,
Skaista lykt pyureņā.
389 [Silajāņu Rz].

39976.

Gona maņ, gona maņ,
Vēl maņ goni nabeja;
Ir ierbeite pyuriņā
I ūtoros vajadzēja.
326 [Preiļu D].

39977.

Gon(a) man, gon(a) man,
Gon(a) man vēl nabej;
Beja sagša pyurenī,
Vēl dyžanas vajadzēja.
466 [Vārkavas D].

39978.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana pūru darināju:
Liepu lapu kreklu šuvu,
Kļavu lapu paladziņu,
No sīkiem kārkliņiem
Prievietiņus darināju.
605 [Skolas].

39979.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Ganos pūru pielocīju:
Liepu lapu kreklu šuvu,
Blīgznu lapu paladziņu,
No ozola lapiņām
Pirkstainīšus darināju.
286 [Nītaures Rg].

39980.

Gan pazinu to meitiņu,
Kuŗa bija vedamā:
Klētē grīda ielīkusi,
Pūra vieta sapelēsi.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

39981.

Guodoj Dīvs, guodoj Laime,
Mon jaunai daudz vajag:
Vajag lobu iznosuot,
Lobu likt pyuriņā.
389 [Silajāņu Rz].

39982.

Grib zjameitja smolk' arama,
Grib i smolki ecējama;
Grib muoseņa lela pyura,
Grib i gūda gūdējama.
326 [Preiļu D].

39983.

Gribiet, puiši, ņemiet mani,
Negribiet, neņemiet.
Man nav pūra piedarīta
Piņģerota lielumā.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

39984.

Gudru, māmiņ, ieauklē
Manu miežu arājiņu;
Balta sagšiņ' i gulēja
Manā pūra dibenā.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

39985.

Gudra muote, gudra meita,
Gudri pyuru pīdarēja;
Gudrajam dēliņam
Tū pyuriņu kustynuot.
389 [Silajāņu Rz].

399851.

Gudra māte, gudra meita,
Gudri pūru pielocīja:
Pašā virsas villainē
Cūkacīši ierakstīti.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

39986.

Guli, guli, ganu meita,
Bul(l)is tavu pūru loka;
Pillu pūru pielocīs
Sarkanājo āboliņ'.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

- 140 -

39987.

Guli, guli, guļaviņ(a),
Es miedziņu negulēju;
Ne es guļu, ne man nāk,
Es pūriņu darināju.
48 [Bērzaunes Md].

39988.

Guli, guli, guļaviņa,
Kas pyuriņu tev taisīs?
Man māmiņa nagulēja,
Tei pyuriņu pītaisēja.
605 [Skolas].

39989.

Guļ manā pūriņā
Trīs tērauda drupaniņas;
Kad es gribu, apsalaižu
Līdz pašai zemienei.
241 [Lubānas Md].

39990.

Gulēt sloka, gulēt irbe,
Gulēt skrēja vanadziņš;
Ej gulēti, tautu meita,
Gan jau pūru pielocīsi.
146 [Jaungulbenes Md].

39991.

I māmiņa nezināja,
Kas manā pūriņā;
Citu saulīte redzēja,
Citu vis i neredzēja.
241 [Lubānas Md].

39992.

Ganēdama pyuru šyvu,
Ganēdama pīdarēju;
I mameņa nazynuoja,
Kas munā pyureņā.
466 [Vārkavas D].

39993.

Jauna biju, sīva biju,
Viena pūru nelocīju;
Viena pūru nelocīju,
Kad māmiņa nelīdzēja.
96 [Durbes Lp].

39994.

Jims [Jyus?], lyudzami, pagaidat,
Kaut da cytam rudeņam,
Kuoļst pyuriņi pīdarīšu,
Peleiceņi izaudzēšu.
194 [Krāslavas D].

39995.

Jaunajām meitiņām
Divi pūri darinām(i):
Vienā baltas villainītes,
Otrā gaŗi linu krekli.
127 [Grostonas Md].

39996.

Kam, brālīt, tu baries,
Kad es pūru nepiedaru?
Es dzīvošu, es iztikšu,
Puspūrīnu piedarījse.
192 [Kosas C].

39997.

Kalpa, kalpa meitiņām
Vadmal' baķis pūriņā;
Kad pacēla pūra vāku,
Vadmal' baķis izvēlās.
496 [Vilzēnu Vlm].

39998.

Kančukas mātei,
Kančukas meitai:
Kam guli uz garbeņķa,
Neloki pūru.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

39999.

Kas darīja dāvaniņas
Lielai, lepnai saimniekmeitai?
Daža laba maizes ņuka,
Putraimiņu grezelīte.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

40000.

Kas kait meža meitiņām -
Putni pūru piedarīja:
Dzilna vērpa, lapsa auda,
Vāverīte saivas tina.
378 [Seces Jk].

40001.

Kas kaitēja nedzīvot
Mums, dižām meitiņām:
Pilni pūri pielocīti,
Baltajām villainēm.
605 [Skolas].

40002.

Kas tur daiļi velējās
Avotiņa maliņāji?
Jaunas meitas velējās,
Sev pūriņu darināj(a).
15 [Alūksnes Vlk].

- 141 -

40003.

Ko līdz man(i)s grezns pūrs,
Manis daiļš augumiņš?
Veci puiši savas kājas
Priekš manim apāvuši.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

40004.

Klētei grīda ielīkusi
Manā pūra vietiņā;
Oša kārte nolīkusi,
Baltajām villainēm.
190 [Kokneses Rg].

40005.

Klipu klapu, kaimiņ' Mika,
Ar tām koka tupelēm;
Augšu liela, būšu tava,
Tava pūra taisītāja.
378 [Seces Jk].

40006.

Ko, bāliņi, tu darīji
Visu dienu sētiņā?
Māsiņai pūru daru,
Līdz zemīti rakstīdams.
475 [Vecmuižas B].

40007.

Ko es viena pieraudāju,
Sav' pūriņu locīdama?
Manam pūram virsū bija
Krustām sistas vilnainītes.
589 [Kuldīgas apr.].

40008.

Ko, māsiņa, tu runāji,
Tev pūriņis pielocītse;
Tev pūriņis pielocītse,
Ar kājāme piemīdītse.
456 [Vaiņodes (Bātas-Vaiņodes) Lp].

40009.

Kumeļam ir baltas kājas,
Negrib dūņu purvā brist;
Jaunām meitam slinkas rokas,
Negrib pūru darināt.
241 [Lubānas Md].

40010.

Kuplu loku villainīti,
Smagu laižu pūriņā;
Tādu ļaužu gaidīdama,
Kādi mani bāleliņi.
241 [Lubānas Md].

40011.

Kur, māmiņa, mana banda -
Brālīšam te ir banda.
Tā, meitiņa, tava banda,
Kas tavā pūriņā.
477 [Vecpils Lp].

40012.

Kurš puisītis mani grib,
Palīdz pūra piedarīt:
Dod liniņus smalki vērpt,
Laid māsiņu palīgā.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

40013.

Kuŗš puisītis mani ņems,
Tas pacels deguniņu:
Viena zeķe pūrā bija,
Otra aitai mugurā.
192 [Kosas C].

40014.

Kur tu iesi, meitenīte,
Ar tiem raibiem bruncīšiem?
Tautās iešu, tautās iešu,
Jau pūriņš piedarināts.
477 [Vecpils Lp].

40015.

Kultu, maltu, māmuļiņa,
Lai māsiņa pūru dara;
Tai vajaga liela pūra,
To vedīšu šoruden.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

40016.

Lineņi muni, lineņi,
Zalta pūga galeņā;
Tai īlyku pyureņā,
Kai tū zalta gabaleņu.
18 [Andrupenes Rz].

40017.

Lēni lēni es izaugu,
Lēn' pyuriņu pīdarīju;
Gudrajam tautu dālam
Nūjemt munu vainadziņ(u).
605 [Skolas].

40018.

Labāk došu arājam,
Nekā kādam dzērājam:
Savu skaistu vainadziņu,
Pilno pūru piedarītu.
605 [Skolas].

- 142 -

40019.

Liepa auga liepiņā [liepienā?],
Liepa liepas galiņā;
No liepiņas pūru šuvu,
No zariņa vācelīti.
166 [Kalsnavas Md].

40020.

Lūki, tautīti, nalūki
Sovu lobu kumeleņ';
Maņ vīteņa seņ zynoma,
Tik pyureņu pīdareit.
326 [Preiļu D].

40021.

Madalīna villu kāsa,
Kaktīnā sēdēdama;
Raibus cimdus adīdama,
Meitām pūru darīdama.
192 [Kosas C].

40022.

Mana balta māmulīte,
Ko tu manim pūrā dosi?
Divas lādes cimdu, zeķu,
Vienu baltu paladziņu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

40023.

Manas baltas villainītes
Krustis gul pūriņā.
Vai tādēļa gadījās
Krustis meža maliņā.
214 [Lažas Azp].

40024.

Man māmiņa ielikusi
Pūrā vaska gabaliņu;
Par to pirkšu tautu dēlu
Ar visiem tīrumiem.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

40025.

Man' māmiņa ietinusi
Pērnajās pakulās:
Tukšs pūriņš, pliks pendērs,
Aiz vārtiem precinieki.
605 [Skolas].

40026.

Man, māmiņa, linu kreklis,
Bāliņam pakuliņa;
Bāleliņa linu kreklis
Tautu meitas pūriņā.
110 [Ērgļu C].

40027.

Man vairāk, māmuliņ(a),
Man vairāk vajadzēja:
Vajag labu pavalkāt,
Labu ielikt pūriņā.
146 [Jaungulbenes Md].

40028.

Manā pūra dibenā
Trim šņorēm pātadziņa:
Ar to pēru tēva suņus,
Ar to laiskus tautu dēlus.
378 [Seces Jk].

40029.

Manā pūra dibenā
Trīs asaru biķerīšu:
Vienu raudu uzaugot,
Otro, pūru pielokot,
To trešo izraudāju,
Ar tautieti dzīvojot.
605 [Skolas].

40030.

Maza būdama, i redzēju
Savu linu arājiņu.
Kad man bij lielai augt,
Kad pūriņu piedarīt?
281 [Neretas Jk].

40031.

Maza maza man aitiņa,
Vilnainām kājiņām;
Man pūriņš pilns ar kaudzi,
Klētij grīda ielīkusi.
605 [Skolas].

40032.

Moza moza maņ muosiņa,
Vaira moza ļaudaviņ(a);
Davaduse pi pyuriņa,
Paruodēja boltys cymdys.
143 [Jāsmuižas D].

40033.

Moza moza meitineite
Pīveļ puisi oruojaņi.
Davaduse pi pyur(iņ)a,
Cyloj boltas vilnainītes.
170 [Kapiņu D].

40034.

Mātes meita lielījās,
Pilnu pūru pielocīj'se.
Nelielies, mātes meita,
To locīja mātes rokas.
146 [Jaungulbenes Md].

- 143 -

40035.

Māte soka uz maitām:
Taisit vietu, aj't gulēt,
Tā vārdiņa nesacīja:
Kad pouriņu piedarīs?
263 [Mēmeles Jk].

40036.

Mātes brāl, mātes brāl,
Palīdz pūru piedarīt;
Pats tu būsi tautiņās
Mana pūra nesējiņis,
Tu redzēsi lielu kaunu:
Maz manā pūriņā.
198 [Krustpils D].

40037.

Meitas puišus mīļi lūdza,
Lai tām pūru piedarot;
Cits novija auklu pāri,
Cits nopina vīžu pāri.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

40038.

Meitiņ' raudāj', gaismiņa ausa -
Viens pats cimdiņš pūriņā;
Viens pats cimdiņš pūriņā,
Otris aitai mugurā.
223 [Lielstraupes C].

40039.

Meitiņ, meitiņa, pamanies,
Kad pūriņu pielocīsi;
( Kad pūriņu pielocīsi,)
Tad tautiņas drīz atjās.
605 [Skolas].

40040.

Mēs bijāme dui māšeles,
Vienu reizi rāsimies:
Tev jo vairāk, man jo vairāk
Mātes baltu villānīšu.
Kur stāvēja tev lādīte,
Tur grīdīna ielīkusi.
94 [Dunikas Lp].

40041.

Mes, mousenis, vīnys muotis,
(Bet) na vīna laimja beja;
Es cylavu muotis pyuru,
Jius stuovējat maleņā.
143 [Jāsmuižas D].

40042.

Nāc, māsiņa, palīgā
Man pūriņu piedarīt;
Tautiet(s) mani sen gaidīja,
Kad būs pūrs piedarīts.
605 [Skolas].

40043.

Nāc, tautieti, vai nenāc,
Es neiešu šoruden:
Tukša pūra es nevesšu,
Sev kauniņa nedarīšu.
46 [Beļavas Md].

40044.

Na ar Dīvu taisneibeņu
Es pyureņu pīdarēju:
Pazogdama, maluodama,
Tai pyureņu pīdarēju.
414 [Stirnienes Rz].

40045.

Nebaltā dieniņā
Es pūriņu piedarīju;
Tumsajā kaktiņā,
Kur māršiņa neredzēja.
48 [Bērzaunes Md].

40046.

Nedzīvošu, nedzīvošu,
Es pie tevis, bāleliņ.
Lai telītes pieauga,
Lai pūriņu piedarīšu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

40047.

Mātes meita nezināja,
Kad saulīte rītos lec;
Tā gulēja bez bēdiņas,
Pūriņš pats locījās.
146 [Jaungulbenes Md].

40048.

Ne tās visas lielpūrītes
Pašas pūru piedarīja:
Brāļu klēts piedarīja,
Visas saimes gājumiņš.
358 [Rugāju Abr].

40049.

Netīšām iesabraucu
Meitu mātes sētiņā.
Pavaicāju meitu mātei,
Ko tās tavas meitas dara?
Manas meitas pūru dara,
Loka baltas vilnainītes.
48 [Bērzaunes Md].

- 144 -

40050.

Māršiņ, brāļa līgaviņa,
Palīdz pūru piedarīt;
Tad varēsi lielīties
Tautu galda galiņā.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

40051.

Neviens mani nezināj(a),
Kad es augu saderēta;
Tautu dēla balta nauda
Manā pūra dubenē;
Man sudraba gredzentiņš
Tautu dēla kabatā.
546 [Kuldīga Kld apr.].

40052.

Neviens tā nezināja,
Kas manā pūriņā:
Tēva bikses, ratu rumba,
Mātes veci lindraciņi.
266 [Mēŗa Vlk].

40053.

Na munā pūriņā
Ievas ziedi piebiruš(i),
Kārtu kārtām pielocīts,
Izrakstītas villainīt(e)s.
127 [Grostonas Md].

40054.

Nūle gribu meita būt,
Nūle pūru darināt;
Nūle mana roze zied
Devītā pazarē.
3 [Adulienas Md].

40055.

Nū man ir pilns pūriņš,
Līdz pašam dibenam;
Taisījos kājas aut,
Atstāt savus bāleliņus.
378 [Seces Jk].

40056.

Nu man vaļa, nu man vaļa
Lielu pūru darināt;
Nu nāburga dzērājam
Līgaviņa saderēta.
184 [Ķēču Rg], 286.

40057.

Pynu veizes, veju auklas,
Lyku pyura dibenā,
Ka izīšu tauteņās,
Tad es juos sanasuošu;
( Tad es juos sanasuošu )
Uz baznīcu staiguodama.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

40058.

Raksteits muns pyura vuoks,
Raksteits pyura dibineņš;
Nūraksteitys vylnoneitis
Guļ pyureņa dybynā.
247 [Makašānu Rz].

40059.

Ņemat mani, ciema puiši,
Es pūriņa darītāja:
Es pūriņu piedarīju,
Aizkrāsnē gulēdama.
605 [Skolas].

40060.

Ņemat, tautas, darba dēļ,
Pūra dēļe neņemat,
Muižāi augu' rāmāi(?) šuju,
Kad pūriņu darināju?
15 [Alūksnes Vlk].

40061.

Pagaidat jyus, tauteņas,
Da cytam rudiņam;
Koļš teleišu pīaudzeišu,
Koļš pyureņu pīdareišu.
247 [Makašānu Rz].

40062.

Pagaidīt jyus, tautīši,
Leidz cytam rudeņam;
Lai pyuriņu pītaisīšu,
Lai telītes pīaudzīšu.
Symts telīšu, symts aitiņu,
Pussimtiņa vilnanīšu.
174 [Kārsavas Ldz].

40063.

Pagaid mani, tautu dēl,
Ka es tevi pagaidīju;
Tev zirdziņš bez segliem,
Man pūriņš bez ieloku.
281 [Neretas Jk].

40064.

Paldies saku, aitu kūts,
Ne, bāliņa linu lauks;
Pilns pūriņš cimdu, zeķu,
Kas bāliņu darbeniece?
439 [Trikātas Vlk].

- 145 -

40065.

Pūru daru ganīdama,
Nekaitinu svešu ļaužu;
Mētrām viju vaiņadziņu,
Netērēju sudrabiņu.
344 [Rembates Rg].

40066.

Par pūriņu nebēdāju,
Ka man gudris padomiņš.
Tautiets pura nelūkoja,
Kā lūkoja padomiņ(a).
119 [Gaujienas Vlk].

40067.

Pazamūdu izaugusi,
Kai mīdziņu gulējusi;
Vēl munā pyuriņā
Ni skujiņa nabyrusi.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

40068.

Peļ mani ļaudis (peļamo),
Es dar' pūru darāmo;
Paliek ļaudis pie pēluma,
Es ar pūru tautiņās.
306 [Patkules Md].

40069.

Pīter, Peks(i), Puovuliņ,
Baroj lobu kumeliņ',
Iļž, Muor, Madaliņ,
Paleidz pyuru pīlūcīt.
494 [Viļānu Rz].

40070.

Pirmajami tēvu zeme,
Pedelītei mātes pūrs.
Situ, kavu pedelīti,
Lai tā liela neizaug.
46 [Beļavas Md].

40071.

Precē mani ciema puiši,
Vēl neiešu šoruden;
Vēl manā pūriņā
Tikai viena villānīte.
241 [Lubānas Md].

40072.

Precē mani, precē mani,
Es bagāta tēva meita;
Visu dienu nostrādāj'se,
Nakti pūru pielocīj'se.
36 [Balvu Abr].

40073.

Precēj't mani, precinieki,
Es eš' darba rausējiņ(a):
Viena zeķe, pāris cimdu
Guļ manā pūriņā.
605 [Skolas].

40074.

Precējiet mani, puiši
Es godīga mātes meita;
Citām meitām precniek' brauca,
Es pa priekšu vīkstījos.
306 [Patkules Md].

40075.

Puisīt(s) augu, na meiteņa,
Man pyureņa navaidzēja;
Kur nūguoju, tur dzeivuoju,
Kur nūgulūs, tur gulēju,
Vai pi cepļa, vai zam cepļa.
143 [Jāsmuižas D].

40076.

Pūru daru, pūru daru,
Zīda diegus šķetināju;
Lai ved mani tautiņās
Dižākais tēva dēls.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

40077.

Pūra dēļ zagt negāju,
Puišu dēļ neraudāju;
Labāk artu tēva zemi,
Nekā ietu tautiņās.
358 [Rugāju Abr].

40078.

Pūra dēļ zagt neiešu,
Ka aitiņas man neaug.
Dod, Dieviņi, man aitiņu
Jele bites lielumiņu.
605 [Skolas].

40079.

Pūrā liku raudādama
Baltas vilnu kodeliņas:
Bij aitiņas, bij vilniņa,
Nebij māmiņ', kas darīja.
279 [Naukšēnu Vlm].

40080.

Pūriņš viegli izsakāms,
Ne tik viegli piedarāms:
Vajag cimdu, vajag zeķu,
Vajag baltu villainīšu.
605 [Skolas].

- 146 -

40081.

Pūt, vējiņ, dārziņā,
Lai magone platījās;
Audz, māsiņ, dar' pūriņ(u),
Lai vietiņa taisījās.
241 [Lubānas Md].

40082.

Pyut, vējiņ, duorziņā,
Lai rūzītes platējuos;
Juojit, tautas, precībuos,
Lai muosiņa pyuru dora.
466 [Vārkavas D].

40083.

Pūt, ziemeli, nelaid salu,
Laid ābelē noziedēt;
Precit, tautas, nevedoti
Mūs' māseņu šorudeni.
355 [Rucavas Lp].

40084.

Pūt, ziemeli, nelaid salu,
Laid ābelei noziedēt;
Tai ābelei balti ziedi,
Tai sarkani āboltiņi.
355 [Rucavas Lp].

40085.

Raud māmiņa, raud meitiņa,
Abas raud: tukšs pūriņš;
Visu vilnu, visus linus
Tēvs savija pineklos.
82 [Demenes Il].

40086.

Riet, rudzīt, lielu krūmu
Mazajā tīrumā;
Dar', māsiņa, lielu pūru
Mazajos bāliņos.
3 [Adulienas Md].

40087.

Rotaliņa rotas raud
Pūriņā gulēdama.
Naraud gauži, rotaliņa,
Gan tu pati negulēsi.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

40088.

Šiuņ māmeņ, vjar, māmeņ,
Lic pyureņa dybynā;
Ka naleiss pyureņī,
Svīd par seji klēteņī.
Byus tovam myužeņam,
Gotovūs gabaleņu.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

40089.

Saka mani sveša māte,
Ne vērpjot, ne aužot:
Man pūriņis aizkrāsnē,
Būs kaķam vezumiņš.
198 [Krustpils D].

40090.

Sēdi, brāļa līgaviņa,
Kā sēd mana māmuliņa;
Liec manā pūriņā,
Kā liek mana māmuliņa.
48 [Bērzaunes Md].

40091.

Sirdim svīžu lynu kraklus
Dziļā pyura dybynā,
Koleidz maņ Dīvs devja
Pa pruotam oruojiņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

40092.

Seiksti lyni, bolti lyni,
Cikom pyuru pīlūcēju;
Ka pyureņu pīlūcēju -
Vēļ seikstuoki, vēļ boltuoki.
605 [Skolas].

40093.

Sīkstu linu, baltas vilnas,
To, bāliņ, man vajag(a):
Sīksti lini, balta vilna,
Tie pūriņu pildināj(a).
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

40094.

Sprēžu, sprēžu, steidzu, steidzu
Savu linu kodeļiņ',
Citas meitas sasprēdušas,
Man pūriņis nedarīts.
Citām jāja precenieki,
Es pa krāsni plīkšķināj'.
146 [Jaungulbenes Md].

40095.

Stāvu stāv pūriņā
Mātes austas villainītes;
Ar' es biju audējiņa,
Man tik stāvu nestāvēja.
241 [Lubānas Md].

40096.

Steidzies drīz, tu tautieti,
Kam tik ilgi kavējies?
Klētij grīda ielīkusi
Māsas pūra vietiņā.
605 [Skolas].

- 147 -

40097.

Steigusēs māmuliņa
Tai meitiņai pūru šūt;
Viena zeķe noadīta,
Otra aitas mugurā.
358 [Rugāju Abr].

40098.

Steidzama lītiņa,
Doroms pyuriņš;
Laižama muosiņa
Tautiņuos.
326 [Preiļu D].

40099.

Šuvu kreklus nevelētus,
Liku pūra dibenā;
Kad es liku izvelētus,
Teica vecus iznesātus.
263 [Mēmeles Jk].

40100.

Taisa pyuru cytos meitas,
Taisa muna ļaudaveņa;
Jaunas meitas buoliņūs,
Ļaudaveņa veiriņam.
389 [Silajāņu Rz].

40101.

Tautu dēli lielījāsi
Ņemt man pūra atslēdziņu.
Ne tev manis pašas vajag,
Ka tev mana pūra vajag.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

40102.

Tautiets mani lūgšus lūdza,
Lai es eju tautiņās;
Es nevaru, es nevaru,
Man nav pūrs pielocīts.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

40103.

Tautu meita lielījās
Pilnu pūru pielocīt;
Viens cimdiņš pūriņā,
Otrs aitai mugurā.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

40104.

Tautu meita lielījās,
Trīs pūrīni klētīnā;
Vienā bija veca vīze,
Otrā bija veca aukla,
Tai trešā pūrīnā
Veci auti mētājās.
192 [Kosas C].

40105.

Tautu meitai pūru kala,
Visi meži līgojās:
Žīds ar zāģi, vells ar vīli,
Vīlē pūra atslēdziņu.
236 [Līvānu D].

40106.

Taup', meitiņa, savas rokas,
Salā pūru velēdam(a);
Lai velē vīramāte,
Tai "saulīte" vakarā.
396 [Skrīveŗu Rg].

40107.

Tec, upīte, neviļņo,
Ļauj zivtiņām rotāties;
Jāj, tautieti, nesteidzies,
Ļauj pūriņu pielocīt.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

40108.

Tekam abi, bāleliņi,
Mežiņā liepu lobt:
Tev vajaga arklam balsta,
Man pūriņam dibeniņa.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

40109.

Tik ilgāmi ganos dzinu,
Līdz pūriņu pielocīju;
Kad pūriņu pielocīju,
Tad māmiņai atsacīju.
605 [Skolas].

40110.

Tad as īšu tauteņuos,
Kad tjaleišu pīaudzēšu,
Kad tjaleišu pīaudzēšu,
Smogu pyuru pīlādēšu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

40111.

Trīs deviņas samta rozes
Zied uz meitu pūra lādes;
Tādas pašas villainītes,
Kādas rožu apvārksnītes.
605 [Skolas].

40112.

Trīs sarkanas rozes zied
Uz tā mana pūra vāka:
Trīs deviņi tēvu dēli
Gaida mani uzaugot:
Trīs vēveŗi, trīs skrodeŗi,
Trīs sudraba kalējiņi.
3 [Adulienas Md].

- 148 -

40113.

Treis vosoras gonūs guoju,
Treis pyureņi pīluodēju:
Vīnā cymdi, ūtrā zjačys,
Trešā boltas vylnoneites.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

40114.

Tukša pūra nevedīšu,
Brāļam kauna nedarīšu;
Raudās brālis sētiņā,
Smiesies ļaudis tautiņās.
184 [Ķēču Rg].

40115.

Tu, meitiņa, nezināji,
Kas manā klētiņā:
Man klētiņā vadzītī,
Bodī pirkta pātadziņa;
Ar to savu tautu meitu
Pa prātam izmācīšu.
605 [Skolas].

40116.

To neviens nezināja,
Kas manā pūrīnā:
Zilas bantes, zaļas bantes,
Mazu bērnu cepurītes.
355 [Rucavas Lp].

40117.

Uz trejām robežām
Treju pūru darināja:
Nītaurieši kreklus šuva,
Jaunpilieši paladziņus;
Mūsu pašu annēnieši
Vainadziņus darināja.
184 [Ķēču Rg].

40118.

Uz akmeņa sādādama,
Boltas vuškas ganīdama,
Es pyuriņu pīlūcīju,
Ar kuojiņu pīmeidama.
579 [Viļāni Rz apr.].

40119.

Vai, tautiet, neredzēji,
Kādu pūru es darīju:
Sestdien gāju, svētdien nācu.
Asariņas slaucīdama;
Gana baltas villainītes
Asarām samirkušas.
72 [Cesvaines Md].

40120.

Voi tuodēļ maņ nabeja,
Kad es loba nanasuoju?
Ir munā pyureņā,
I lūceita, nalūceita.
579 [Viļāni Rz apr.].

40121.

Vai tu cieti, bāleliņi,
Kā māsiņa dzīvi kopa:
Māsa dara pilnu pūru,
Par dzīvīti nebēdāja.
545 [Krustpils D apr.].

40122.

Veca veca tā meitiņa,
Veca krija pūru šuva;
Pelēkšņot pelēkšņoja,
Dieveŗiem nesājot.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

40123.

Vedama meitiņa,
Steidzams pūriņš,
Ceplī vietiņa
Kaltējama.
198 [Krustpils D].

40124.

Vediet, tautas, to meitiņu,
Tā meitiņa sen vedama;
Tai pūriņš vāku spēra,
Klētei grīda ielīkuse.
604 [Dažādi iesūtītāji].

40125.

Vienu kārtu cimdu liku,
Otru baltu villainīšu;
Sak' tautiņas redzēdamas:
Pilns pūriņš raibu cimdu.
198 [Krustpils D].

40126.

Viens pats cimdiņš man pūrā,
Otrs aunam mugurā.
Pie krāsniņas piespiedos,
Muguriņu sasildīju;
Ja tautietis pūru prasa,
Lai krāsniņa atbildēja.
605 [Skolas].

40127.

Viju asu pātadziņu,
Liku pūra dibenā,
Lai varētu tautu dēls
Ik rītiņus šmikšķināt.
378 [Seces Jk].

- 149 -

40128.

Veju garu pātadzeņu,
Lyku pyura dybynā;
Byus maņ sovu oruojeņu
Ik reiteņu plucynuot.
143 [Jāsmuižas D].

40129.

Villainītes mani bāra,
Pūriņā gulēdamas,
Kam tās baltas nevelēju,
Kam nesedzu mugurā.
183 [Kazdnagas Azp].

40130.

Villainītes mani rāja
Pūriņāji gulēdamas;
Taupīdama sataupīju
Netiklim nospārdīt.
183 [Kazdnagas Azp].

40131.

Visu nakti nosēdēju
Uz pūriņa raudādama:
Nav manā pūriņā
Viena krietna gabaliņa;
Piebraucīju ievu ziedu,
Uzklāj' baltu vilnainīti.
605 [Skolas].

40132.

Vysi soka, vysi soka:
Ej pi veira, ej pi veira!
Ni vīns to i naprasēja:
Voi ir peurs pīdareits.
466 [Vārkavas D].

40133.

Vai es kalpa verga dēļ
Sav pūriņu pielocīju?
Ai Dieviņ, es negribu
Melnu galvu arājiņu.
195 [Kraukļu Md].

40134.

Velējosi, skalojosi
Labas upes maliņā;
Pamanīj's(e) dēla māte,
Nāk pūriņu raudzīties.
396 [Skrīveŗu Rg].

40135.

Vuciniņa lipiņā
Pīcas boltas vylnuonītes;
Muna pyura dybynā
Puse gaudu asariņu.
605 [Skolas].

40136.

Zīļu rotiņa raudāja,
Pūriņā gulēdama;
Zīļu rota gan bij skaista,
Pate graša nemaksāja.
241 [Lubānas Md].

40137.

Ziedi zili, ziedi zaļi,
Bāleliņa linu druva!
Būs manā pūriņa
Zili, zaļi gabaliņi.
605 [Skolas].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu