SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

6. Slinkums, kūtrība, nešķirme u. t. t.

6902.

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Kur es tāda gan palikšu!
Nešķiŗas man darbiņi,
Ne celiņa staigāšana.
114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)].

6903.

Vai meitiņa, vai meitiņa,
Tev jāieti čigānos:
Ne tu māki cimdu rakstu,
Ne trinīta audekliņu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

- 38 -

6904.

Ai rociņas, ai kājiņas,
Kam augāt netikušas!
Roku dēļ, kāju dēļ
Nicin' visu augumiņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6905.

Aiz kalniņa kavējos,
Gaidu sauli noejot;
Kad pāriešu sētiņā,
Sūtīs māte govju slaukt.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

6906.

Bez darbiņa ganos gāju,
Bez darbiņa sētiņā.
Sacīj' mana vīramāte:
Ak tu liela miega pūce!
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6907.

Eim' kalnāi, eim' lejāi,
Lētumiņu meklēdama;
Mana paša netikums
Līdza vien vazājās.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

6908.

Es būt' laba malējiņa,
Būt' man krietnis maldītājs;
Es būt' laba audējiņa,
Būt' paminu cilātājs.
131 [Mēŗa muižā (Mēŗa pag. Vlk)].

6909.

Es to daudzi nebēdāju,
Ka māmiņa nebēdāja;
Vilna stāv pūriņā,
Ciemā teku villainītes.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6910.

Grūt man bija kalnā kāpt,
Lēt' lejā noejot;
Grūt man bija pašai iet,
Lēti otru maldināt.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

6911.

Gulu miegu, patrellēju,
Man pūriņš piedarīts:
Cimdus ada Laimes māte,
Kvēpi raksta villainīti.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

6912.

Kālab mani vīriņš rāja,
Vai darbiņa nemācēju?
Vai spolīti nepievērpu
Par trijām nedēļām?
Vai audekla nenoaudu
Par trijiem gadiņiem?
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

1. Aiz ko mani vīriņš kūla,
Aiz matiem turēdams?
I par gadu nenoaužu
Vienas pašas villainītes.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

6913.

Kaunies kaunu, vaļeniece,
Vaļā vieni dzīvodama:
Vairāk čīksti, vairāk vaidi,
Nekā darba strādātāja.
1311 [Apē (Vlk)].

6914.

Laiska mani laisku sauca,
Pati laiska pēdējā,
Laiskas kurpes kājīnā,
Laisku ziedu vaiņadzīns.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

6915.

Maķenīt palaidos
Vienu gadu slinkumā;
Trīs gadiņi nevarēju
Maizītēi atgūties.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

6916.

Māt' ar meitu sasabāra,
Kur tā vilna palikuse.
Citu sprogu vējš aiznesa,
Cita peļu midzenī.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

6917.

Māte māte, meita meita,
Vai jums kauna vairs nebija?
Pilna groza baltas villas,
Ciemā tek villainītes.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

6918.

Mēlīt' mana gan vīzēja,
Bet nadziņi nevīzēja;
Būt' nadziņi vīzējuši,
Nebūt' kauna redzējusi.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

- 39 -

6919.

Paldies devu bāliņam
Par to lielu istabiņu:
Visu rītu nostaigāju,
Kodeliņas meklēdama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6920.

Pazinu, pazinu
Algādža darbu:
Div' blaku blakām,
čokara vidū.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

6921.

Slikum, slinkum,
Laid mani vaļā!
Nācīs saimnieks,
Mūs abus kūlīs,
Tev sitīs,
Man sāpēs.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

6922.

Strādā, puisi bandenieks,
Kam māmiņa loni deva;
Kam man manas baltas rokas
Rugājiem sabadīt?
Aizgājuse druviņā,
Lienu rudzu gubiņā.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

6923.

Teicu Dieva devumīnu,
Paužu savu netikumu:
Koši, balti man linīni
Pūst Daugavas malīnāi.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

6924.

Teicu Dieva devumiņu,
Peļu savu netikumu:
Balta vilna pūriņā,
Ciemā teku villānītes.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

6925.

Teicu Dieva devumiņu,
Peļu savu netikumu:
Govis māva neslaucamas,
Telēniņi nedzirdāmi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6926.

Trīs māsiņas trīs gadskārti
Cimdu pāru adījušas;
Kad gājušas tautiņās,
Pa valdziņam dalījušas.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

6927.

Vīriņš mani rātin rāja,
Ka es slinka sieva biju.
Vai es, šelmi, nesavērpu
Uz dui gadis vienu spoli;
Tai trešā gadiņā
Es apmešu audeklīnu;
Cetortā gadīnā
Vīram bikses mugurā.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

6928.

Caur sētiņu upe tek,
Man gotiņas nidzērušas:
Veca māte nespējniece,
Slinkas meitas nevīžoja.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

6929.

Citas sievas auda, meta,
Ko tā mana sieva dara?
Mana sieva mušas kava,
Ap sienām staigādama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

39523.

Alder priši vien dzīvoju,
Gaŗi salmi vēderā;
Alder priši vien redzēja,
Gaŗu salmu neredzēja.
515 [Ziemeŗu Vlk].

39524.

Avotiņā mazgājosi,
Piedurknē noslaukos;
Neapsētā tīrumiņā
Gaidu maizes uzaugam.
194 [Krāslavas D].

39525.

Balta mute tai meitai,
Tā nav gāj'si vējiņā;
Dievs, žēlo to māmiņu,
Kur tā tapa jaunieviņa.
146 [Jaungulbenes Md].

- 40 -

39526.

čaklas čaklas, jūs meitiņas,
Liela darba darītājas;
Jums mutīte nemazgāta,
Neslaucīta istabiņa.
605 [Skolas].

39527.

čīkstati, čīkstati,
Precinieku riteņi,
Lai dzirdēj' mūs' meitas,
Pie ratiņa snauzdamas.
449 [Ungurmuižas D].

39528.

Daiļa daiļa tautu meita,
Lai velns tavu daiļumiņu!
Govis dīca neslaucamas,
Tel(ēn)iņi nedzirdīti.
195 [Kraukļu Md].

39529.

Dievs lai redz tēvu, māti,
Kas mani tādu audzināja:
Ni mācēju kāju aut,
Ni galviņas izsukāt.
605 [Skolas].

39530.

Dievs, pasar(g)' mūsu meitas -
Ilgi sēd vakarā;
Pliki ciči, pliks vēders,
Pie vārtiem precinieki.
378 [Seces Jk].

39531.

Div muoseņas sasabuora,
Pa ustobis staiguodamas:
Vīnai golds namozguots,
Ūtrai pogolms naslauceits.
Pyut, vējiņi, slauk pogolmu,
Lej, leitiņi, mozgoj goldu.
170 [Kapiņu D].

39532.

Ka es beju jauna meita,
Beja Dīvys paleigā:
Vējs pogolmu nūslaucīja,
Leits galdiņu nūmozguoja.
605 [Skolas].

39533.

Es aiz liela vakariņa
Nosaviju vainadziņu.
Vai aiz liela vakariņa,
Vai aiz sava netikuma?
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

39534.

Es bij maza, es bij laba,
Liela darba darītāja,
Istabiņa neslaucīta,
Pērnie trauki nemazgāti.
467 [Vārmes Kld].

39535.

Gana man žēl palika
Ar' strādātu negājušai;
Mirdzēt mirdz man actiņas
Uz tā maizes gabaliņa.
241 [Lubānas Md].

39536.

Gon zynuoja natiklīts,
Kuo dīniņu nūkavēt:
Īt iz mežu, sit pi kūka,
Jau dīniņa vokorā.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

39537.

Gan būs bēdas tai māmiņai,
Kad es būšu vedekliņa;
Es uzaugu nemalusi,
Kunga rijas nekūlusi.
115 [Galgauskas Md].

39538.

Gulēt iešu, ne pie darba,
Lai ļautiņi niecināj';
Lai man ļāva šovasari
Pie māmiņas nogulēt.
605 [Skolas].

39539.

Guli, slinka natiklīte,
Bolta vylna nasukuota,
I linīši nasukuoti;
I linīši nasasprāsti,
Vylnainītes narakstītas.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

39540.

Ietu jau i es pie vīra,
Divu darbu nemācēju:
Nemācēju maizi cept,
Ne vīram biksas šūt.
605 [Skolas].

39541.

Kad iesēdu audeklā,
Velns sarāva čokurā;
Es būt' lava [=laba] saim(i)niece,
Kad nebūtu palaidniece.
360 [Rundāles B].

- 41 -

39542.

Kaķīts vilnu plucināja,
Aizkrāsnē tupēdams;
Mūsu meitas nevīžoja
Pašas kleitu darināt.
378 [Seces Jk], 75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk], 115 [Galgauskas Md].

39543.

Kas no manu skaistu acu,
No smuidrā augumiņa?
Ka darbiņa nedarīja,
Līdz otro mātes meitu.
241 [Lubānas Md].

1. Kas no manas skaistas pieres,
Kas no smuidra augumiņa?
Kad darbiņa nedarīju,
Līdzi citām māsiņām.
72 [Cesvaines Md].

39544.

Ko līdz liepai kuplumiņš,
Kad ziediņi neziedēja?
Ko līdz meitai daiļumiņš,
Kad darbiņa nemācēja?
Par trīs gadi cimdu pāru
Kā margoti nomargoja.
146 [Jaungulbenes Md].

39545.

Kūdeļ, mun(a) kūdeleņ(a),
Ubogs tevis naredzēj's;
Lobuok guoju cīmeņā,
Ols kaneņa rūceņā.
326 [Preiļu D].

39546.

Kupli auga vītoliņu [vītoliņi]
Bāleliņa pagalmā,
Tur bij labis laiskam māršam. [labi laiskai māršai].
Launadziņu pagulēt.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

39547.

Labāk mani māmuliņa,
I auklēt neauklēji;
Kad darbiņa nedarīju,
Kā tās citas mātes meitas.
241 [Lubānas Md].

39548.

Na tei bāda, na tei vaiņa,
Ka meitiņa gulātuoja;
Bet tei vaiņa, ka nabeja,
Rūku dorba čaklumeņa.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

39549.

Lij, lītiņ, lij, lītiņ,
Mazgā manas karītiņas;
Pūt, vējiņ, pūt, vējiņ,
Slauki manu pagalmiņu.
605 [Skolas].

39550.

Natikleite Dīva lyudzja,
Pa pagolmu staiguodama:
Pyut, vējeņ, slauk' pogolmu,
Lej, leitiņi, mozgoj goldu.
170 [Kapiņu D].

39551.

Palīsti, lietutiņ,
Mazgā galdiņu!
Papūti, vējiņi,
Slauk' pagalmiņu!
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

39552.

Lūdzu Dievu, lai aug lini,
Paldies saku, kad neaug;
Guļu miegu, mīlu puišus,
Tas mans ziemas ērkulītis.
477 [Vecpils Lp].

39553.

Lūkoj' mani, kur lūkoja,
Darbā vien nelūkoja;
Darbā man melns krekliņš,
Vējš matiņus purināja.
183 [Kazdnagas Azp].

39554.

Man saulīte pasacīja:
Uz saulīti nesavērt;
Lobuok guļ(i) dziļu mīgu,
Kam māmiņas naklausēji.
170 [Kapiņu D].

39555.

Muoku, muoku, kū es muoku,
Muoku knipstus darynuot;
Kai isvīžu [īsēžu?] audaklā,
Ani šur, ani tur.
143 [Jāsmuižas D].

39556.

Mana balta māmulīte,
Raidi mani čigānos!
Es nemāku raibu cimdu,
Ne trinītu audekliņu;
Dancot māku, Dievu lūgti,
Par maizītes gabaliņu.
453 [Vadakstes Jg].

- 42 -

39557.

Māte manim tā vien teica:
Meitiņ, manu nelietīti!
Lieta būšu, māmuliņa,
Kad Laimīte lietā liks.
127 [Grostonas Md].

39558.

Miega cūka, pelnu rušķe,
Vārna tevi aizperēja;
( Vārna tevi aizperēja,)
Dzegūzīte aizkūkoja.
116 [Garozas Jg].

39559.

Neņemiet(i) tās meitiņas,
Tās nav darba darītājas:
Baltas rokas, baltas kājas,
Melna govju slaucenīt(e).
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

39560.

Netiklīti māmuliņa
Rāj trīsreiz dieniņā.
Uz puišiem mans prātiņš,
Ne uz linu ērkulīti.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

39561.

Palaid mani, māmuliņa,
Kā jau biji palaiduse!
Trīs reizītes kreklu vilku,
Vienu pašu mazgādama.
72 [Cesvaines Md].

39562.

Palaiž mani māmulīte,
I es pate palaižos:
Divreiz vilku baltu kreklu
Ar to vienu velējumu.
378 [Seces Jk].

39563.

Pieci vīri, pieci puiši
Taisa vienas ragutiņas.
Piecas sievas, piecas meitas
Ada vienus pirkstainīšus.
224 [Lielvārdes Rg].

39564.

Rītā agri cēlusēs,
Pate darba nezināju;
Kamēr gāju pie māmiņas,
Pie lodziņa pavaicāt.
Māte vērpa dzīpariņus
Pie lodziņa sēdēdama.
605 [Skolas].

39565.

Ripu ripu, tautu meita,
Kur adīklu vācelīte?
Ik vakarus ar puišiem
Pa atmatu ripas sit.
Ne tev cimdu, ne tev zeķu,
Ne tev balta villainīte.
605 [Skolas].

39566.

Slinka muna muote bija,
Slinka ari es meitiņa.
Dūd Dīviņ man atrast
Vēl slinkāku veiramuoti.
358 [Rugāju Abr].

39567.

Saka rakstu rakstītāja:
Lēti lēti tie rakstiņi;
Kas mācēja, tam bij lēti,
Kas nemācēj' - diezgan grūti.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

39568.

Teica mani stīvu, līku,
Ne darbiņa nemākam;
Savu tiesu čaklas māsas
Var būt savu stīvumiņu.
190 [Kokneses Rg].

39569.

Tikuša māmiņas
Meitiņa biju,
Vienu krekla piedorkni
Mēnesi šuvu.
477 [Vecpils Lp].

39570.

Tīšām guļu ik rītiņu,
Tīšām matus neķe(m)mēju,
Vēl tīšām(i) es negāju
Pie dzērāja tēva dēl'.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

39571.

Visi ļaudis to vien sak(a),
Ka es nemāk' rakst' adīt;
Es noadu sīļa spārnus,
Tas noskrēja eglienā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

39572.

Visi soka, vysi soka:
Ej pi veira, ej pi veira!
A nivīns tuo nasoka:
Vai tu muoc' eglē kuopt?
605 [Skolas].

- 43 -

39573.

Viz mana mēlīte
Kā vizulīte;
Kaut mani pirkstiņi
Tā vizuļotu.
484 [Vestienas Md].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu