SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

5. Darba tikums, šķirme

6849.

Agri brāļu gaiļi dzied,
Bet es agri necēlos;
Zināj' savu tikumiņu,
Drīz darbiņu padarīju.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

6850.

Ai dzīvīte, ai dzīvīte!
Pie dzīvītes vajadzēja
Vieglu roku, vieglu kāju,
Laba, gudra padomiņa.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

6851.

Ai rociņas, man' rociņas,
Grūta darba ieradušas;
Ne tās bēga kunga riju,
Ne grūto dzirnaviņu.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

6852.

Auga man gaŗi lini,
Mirka balti ezerā;
Rībēt rīb man aužot,
Skan vālīte velējot.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

6853.

Acis darba izbijās,
Rokas darba nebijās,
Rokas darba nebijās,
Zinājās padarot.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

6854.

Dievs man deva, Dievs man deva,
Dievs rokā neiedeva,
Dievs rokā neiedeva,
Iekām pate nepelnīju.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

6855.

Divi rokas, divi kājas,
Tie bij mani četri kalpi;
Kad tie četri piekusīs,
Nevienam nemīlēšu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

6856.

Drīz es gāju, drīz darīju,
Drīz es otru aicināju;
Drīzajām, veiklajām
Nākt ar mani ietaļām.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6857.

Iedomāju, bāliņam
Ko es biju darījuse:
Izkūluse maltu gāju,
Samaluse druviņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6858.

Es bij' meita, man bij vara,
Es varēju lielīties:
Podu villas dienāi vērpu,
Vēl apmetu audeklīnu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

6859.

Es jau sen nodomāju
Visu mūžu naska būt;
Ja es čakli nestrādāšu,
Tad es vīra nedabūšu.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 35 -

6860.

Es meitiņa kā liepiņa,
Es meitiņas vārdu nesu,
Kultu gāju rijiņā,
Pļautu gāju tīrumā.
1311 [Apē (Vlk)].

6861.

Es nedziežu caur zobim,
Ne tik gaŗi pavilkdama;
Es nedaru lēna darba,
Ne tik ilgi domādama.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

6862.

Es sovīm buol'eņīm
Agri guoju dērveņī:
Dērvā man' saul'e l'ēce,
Dērvā man' nūrītē.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

6863.

Es, tautieti, nebēdāju,
Audz ozola gaŗumiņu:
Zināj' savu tikumiņu,
Gan es tevi appuškošu.
176 [Sakaslejā (Sakas pag. Azp)].

6864.

Es, tautiet, nebēdāju
Tavu gaŗu augumiņu;
Sēj man labu linu druvu,
Gan es tevi appuškošu.
216 [Ventspilī].

6865.

Es uzaugu māmiņā
Skaidru darbu darītāja.
Dienu gāju druviņā,
Nakti riju kuldināju.
Kad es iešu tautiņā,
Es būš' tautu priekšgājēja,
Ļaudīm darbu devējiņa,
Mātei gultas taisītāja.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

6866.

Gāju kultu, gāju maltu,
Es varītes nežēloju;
Tāpat guļu zem zemītes,
Ir varītes žēlodama.
1311 [Apē (Vlk)].

6867.

Kad sēdēju, tad rakstīju,
Kad staigāju, tad adīju;
Izdzīdama, sadzīdama,
Tad vīzītes penterēju.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

6868.

Kāda mana māte bija,
Tād' es meita pakaļā:
Drīz runītes runātāja,
Drīz darbiņa darītāja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6869.

Klaudz milniņš man maļot,
Skan vālīte velējot;
Smalki milti man maļot,
Baltas drēbes velējot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

6870.

Kūpin kūpa, bet nedega
Laiska kurts uguntiņš;
Kad es kūru, tad man dega,
Ritenē griezdamies.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

6871.

Laba tēva meita biju,
Labi sevi turējos;
Neturēju melna galda,
Ne gružainas istabiņas.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

6872.

Laba tēva meita biju,
Labi sevi turējos:
Tēvam biju labā roka,
Māmiņai audējiņa.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

6873.

Līdzi kalni, līdzi lejas
Tekošami kumeļam;
Visi darbi līdzi gāja
Tikušai meitiņai.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

6874.

Mēs bijām div' māsiņas,
Simtām tādas nedabūsi,
Pie vērpšanas, pie aušanas,
Pie villaines rakstīšanas.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Nākat, piecas rīdzenieces,
Pretim vienu kabilnieci
Pie vērpšanas, pie aušanas,
Pie villaiņu rakstīšanas.
226 [Kandavā (Tl)].

- 36 -

6875.

Nebēdā, bāleniņ,
Ies māsiņa gabalā,
Nesēdēs maliņā,
Vakariņa gaidīdama.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

6876.

Nebēdā, māmuliņa,
Mani vienu turēdama:
Nokūlusi, malti gāju,
Samalusi, druviņā.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

6877.

Neteic manis, māmulīte,
Es teicama negribēju,
Lai teic mani sveša māte,
Būs tev luste klausīties.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6878.

Neteic mani, māmulīte,
Pa ciemiem staigādama;
Mana paša kājas rokas
Izteiks manu tikumiņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

68781.

Neteic mani, māmulīte,
Pa ciemiem staigādama;
Kad es būšu pateicama,
Pateiks mani sveši ļaudis.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

6879.

Neteic mani, māmulīte,
Pa ciemiem staigādama;
Pats darbiņš mani teiks,
Pats gudrais padomiņš.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

6880.

Netiklaji lini auga,
Netiklaji avetiņas;
Kaut Dieviņis man audzētu,
Es mācētu pataisīt.
206 [Kuldīgas apriņķī].

6881.

Pašas pašas mēs māsiņas
Rijā kultu, mājā maltu,
Nedodam kalponēm
Savas baltas villainītes.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

6882.

Pate biju jauna meita,
Pate veca māmuliņa,
Pate savu pagalmiņu
Dziedādama pārtecēju.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

6883.

Pirksti pirksti, nagi nagi,
Tie man' skaistu darināja,
Tie man' skaistu darināja,
Tie slavenu sludināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6884.

Šūtin šuva, pītin pina
Mans mazajis augumiņš;
Dižajam, lielajam
Aziet diena grozoties.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

6885.

Skaista meita, daila meita,
Tā bij puišu vīlējiņa;
Kas bij kāda nedižena,
Tā darbiņa darītāja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Smuka meita, daiļa meita
Jaunu puišu vīlējiņa;
Dūmaļiņa, kvēpaļiņa
Grūta darba darītāja.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6886.

Smalki, māsiņ, i maļam,
Balši drēbes velējam,
Lai mums ļaudis nesasmēja,
Lai apkārt nerunāja.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

6887.

Smalki, māsiņ, i maļam,
Balši drēbes velējam,
Lai redzētu dēlu māte,
Kādu paļiņ' i metīs.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

6888.

Smalki, māsiņ, i maļam,
Balši drēbes velējam;
Negrib mūsu māmuliņa
Neraženi dzīvojam.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

6889.

Sokas manai māmiņai
Man, meitiņai, vēl vairāk:
Vakarā vilnu prēdu,
Rītā sedzu villeniņu.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

- 37 -

6890.

Spodrīteji, tiklīteji
Gudras mātes padomiņš:
Vai sētāje, vai laukāje,
Kā bitīte tecēdama.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6891.

Tai māmiņai trīs meitiņas,
Visas labas strādinieces:
Viena vērpa, otra auda,
Trešā zīdu šķetināja.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

6892.

Tēvam bija sešas meitas,
Visas sešas amatā:
Divas grūda, divas mala,
Divas smalkas šuvējiņas.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

6893.

Teic, māmiņ, darbu manu,
Neteic mana augumiņa;
Darba mana neredzēja,
Kā redz manu augumiņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

6894.

Teic, māmiņa, darbu manu,
Neteic manu augumiņu;
Kas no mana augumiņa,
Kad darbiņa nemācēju?
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6895.

Teic, māmiņ, darbu manu,
Neteic mana augumiņa;
Tautas mana darba rauga,
Neraug' mana augumiņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6896.

Tecēdama maizīt' šāvu,
Lai skrien cepļa dibinā;
Stāvēdama bērnu zīdu,
Lai darbiņa nekavēju.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

6897.

Tikušai meitai
Dievs palīdzēja:
No viena liniņa
Deviņi šķiedri,
No viena šķiedrīša
Deviņas spoles,
No vienas spolītes
Deviņas sienas,
No vienas sienītes
Deviņi dvieļi.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

6898.

Tikušam dēliņam
Vērsis vilka vezumiņu;
Kaut kādam netiklam
Nevelk bēris kumeliņis.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

6899.

Trīcēj' man, skanēj' man,
Kad es augu bāliņos:
Trīc milniņš, man maļot,
Skan vālīte velējot.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6900.

Vai bij māte auklēdama
To prātiņu iedevusi:
To darbiņu darīdama,
Jau es citu iegādāju.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6901.

Visiem līdzi, visiem līdzi,
Vai bij kalps, vai bāliņš:
Dien' ar brāli druviņā,
Nakt' ar kalpu būdiņā.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu