SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

2. Agra celšanās rītos, vēla gulšanās vakaros; māte un gailis cēlāji; miegs un snauda

6687.

Agri māmiņ' i piecēla
Savas mazas malējiņas:
Tīri rudzi, grūtas dzirnas,
Lei patapu ritenāja.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

6688.

Agri mani māte cēla,
Vieglu māli solīdama;
Uzlikusi rudzu sieku,
Ar ūdeni salējusi.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

6689.

Vai Dieviņi, vai Dieviņi,
Ka tu man nepalīdzi!
- Celies agri, gulsties vēlu,
Es tev gribu palīdzēt.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

1. Laiska saka gulēdama:
Man Dieviņis nepalīdz.
Celies, laiska, strādā darbu,
Gan Dieviņis palīdzēs.
375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6690.

Vai māte, vai māte,
Snauž tavas meitas!
Kam agri necēli,
Nebudināji?
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

6691.

Ai manu maigu miegu,
Kur nu būs tevi likt?
Par pagalmu tecēdama,
Metu rīta rasiņā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

6692.

Aiju manu maigu miegu,
Nejūt' ganu izdzenam;
Lakstīgala suņus sauca,
Savus ganus vadīdama.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

6693.

Ai miedziņ, ai miedziņ,
Nevar tevi izgulēt!
Guļu dienu, guļu nakti,
Snaužu stāvu stāvēdama.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

6694.

Aiz upītes laba dzīve
Laiskajāmi meitiņām:
Ik rītiņa migla kāpa,
Neredz saules uzlecam.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

6695.

Aus', gaismiņa, rāmi rāmi,
Lai rītiņis kavējās:
Ilgu miegu nogulēju,
Nav darbiņis padarīts.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

6696.

Aust', gaismiņa, lēni lēni,
Lec, saulīte, stāvēdama:
Man miedziņš negulēts,
Maz darbiņa padarīts.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

6697.

Bitīte kliedza:
Siliņi deg!
Nekliedz, bitīte,
Nedeg siliņi,
Meitiņa dedzina
Kodaliņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 21 -

6698.

Darba dēļ sveša māte
Nevar mani nicināt;
Lai nicina miega dēļ,
Tā nevaru izgulēt.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

6699.

Dievs, pasargi mūsu meitas,
Ko darīja ciema meitas:
Ieduŗ galvu kodeļā,
Atpakaļi ratiņš tek.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Snaudulīte, snaudulīte,
Bāliņ, tava līgaviņa:
Atpakaļ ratiņš gāja,
Galvu grūde kodeļā.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

6700.

Divi bija, divi bija,
Kas launaga negulēja:
Viena bija sila bite,
Otra liela brāļu māsa.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

6701.

Divi bija, divi bija,
Kas miedziņa negulēja:
Bitīt' koka serdītē,
Rudzīts sniega apakšā.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

6702.

Divi bija, divi bija,
Kas miedziņa negulēja:
Viena saule negulēja,
Otra strauja Daugaviņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Divi vien, divi vien,
Kas miedziņa negulēja:
Ūdens miega negulēja,
Saule, gaisu tecēdama.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6703.

Divi bija, divi bija,
Kas miedziņa negulēja:
Vējis pūš, ūdens tek,
Abi miega negulēja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6704.

Divi bija, divi bija,
Kas neēda, kas nedzēra,
Kas neēda, kas nedzēra,
Kas miedziņa negulēja:
Vējš neēda, vējš nedzēra,
Udens miega negulēja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 1311 [Apē (Vlk)], 3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kaut zinātu tādu sievu,
Kas neēda , negulēja.
- Vējš neēda, vējš nedzēra,
Udens miega negulēja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6705.

Divi, divi, kas tie divi,
Kas miedziņa negulēja?
Bite miega negulēja,
Otra ceļa māmulīte.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

67051.

Divi, divi, kas tie divi,
Kas miedziņu negulēja?
Puisīts miegu negulēja,
Baŗo bēru kumeliņu;
Meitiņ' miegu negulēja,
Sev pūriņu locīdama.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

6706.

Divi, divi, kas tie divi,
Kas miedziņu negulēja?
Tie jau bija sen zināmi,
Kas miedziņu negulēja
Puisīts miegu negulēja,
Uz meitiņu domādamis;
Meitiņ' miegu negulēja,
Puisim cimdus adīdama.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

6707.

Divi, divi, kas tie divi,
Kas nakts miegu negulēja?
Kaimiņ' puisis, mūsu meita,
Tie nakts miegu negulēja.
Puisis taisa pumpu gultu,
Meita auži rožu deķi.
Sak' puisītis taisīdams:
Tev, meitiņa, pusgultiņas;
Sak' meitiņa, deķ' auzdama:
Tev, puisīti, pusdeķīša.
190 [Kuldīā].

6708.

Dziedi, dziedi, tu gailīti,
Ar to kaula deguniņu,
Piecel kalpu, kalponīti,
Mana darba darītājus!
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

- 22 -

6709.

Dziedi, dziedi, tu gailīti,
Gaŗām sienu lēkādams,
Lai cēlās tās meitiņas,
Kas ceļamas necēlās.
131 [Mēŗa muižā (Mēŗa pag. Vlk)].

1. Kur, gailīti, tu tecēji,
Zelta pieši kājiņā?
Es tecēju meitu celt,
Kas ceļamas neceļās.
121 [Gulbenē (Md)].

6710.

Dziedi, dziedi, tu gailīti,
Gaŗām sienu lēkādams,
Lai ceļās meitas malt
Rītā males kambariņā.
57 [Rencenē (Rencēnu pag. Vlm)].

6711.

Dziedi, dziedi, tu gailīti,
Rītā vairs nedziedāsi:
Kam tu mani agri cēli
Rasiņā bridināt.
224 [Kabilē (Kld)].

6712.

Dziedi, dziedi, tu gailīti,
Rītā vairs nedziedāsi:
Meitas tevi nolādēs,
Vanags tevi apēdīs.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6713.

Ej, māte, gulēt,
Neraugi meitas;
Vēl nav meitām
Gulams laiks.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

6714.

Es būt' vīru sen dabūjsi,
Pērnruden, šoruden:
Gulēj' dienu, gulēj' nakti,
Snaud' kājās stāvēdama.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

6715.

Es gan miega negulētu,
Kad varētu bez iztikt;
Es strādātu dienu nakti,
Ij tad darba man netrūktu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

6716.

Es jums saku, jaunas meitas,
Nesnaužat vakarā:
Tautu dēlis aiz lodziņa
Stili sēd kumeļā.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Lūgšus lūdzu māsiņām,
Lai nesnauda vakarāi:
Es redzēju aiz vārtiem
Stāvam bērus kumeliņus.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

6717.

Es nidošu gailīšami
Vienu auzu sēnaliņu,
Kam no rīta agri cēla,
Kam tas mani maldināja.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

6718.

Es neietu tuvumā,
Brāļa gaiļi malti cēla;
Iešu labi tāļumā,
Lai ceļ dēla māmuliņa.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

6719.

Es negribu palaisties,
Kamēr dzīva dzivodama.
Ne miegam, ne darbam,
Ne ļaudiem valodām.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

6720.

Es nerātu miega dēļ
Savu jaunu līgaviņu;
Kad miedziņu izgulēs,
Tad darbiņu padarīs.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6721.

Gana agri es cēlos,
Mīļš Dieviņš vēl jo agri.
Ko, Dieviņi, tu cēlies,
Ko tev agri vajadzēja?
- Ko, meitiņa, tu darītu,
Kad es agri neceltos?
Es tev doru [=durvju] vērējiņis,
Es padoma devējiņis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

6722.

Gulēt iešu, ne pie darba,
Lai ļautiņi nicinā:
Lai man vaļas bāliņos
Visu miegu izgulēt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 23 -

6723.

Gulēt iešu, ne pie darba,
Lai ļautiņi niecināja,
Lai man vaļas pie māmiņas
Palikt šādu vasariņu.
;3-23.

6724.

Gulēt gāja miega māte,
Gulēt mani aicināja.
Guli pate, miega māte,
Šauri tavi paladziņi.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

6725.

Gulēt gāju, neaizgāju,
Daudz darbiņus sacerēju:
Sacerēju sev pūriņu
Šūtu vien, nerakstītu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

6726.

Gulēt ir man jāiet,
Rītā agri jāsaceļ;
Kviešu mālas man jāmaļ,
Astru sietu jāsijā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6727.

Gulēt irba, gulēt sloka,
Gulēt skrēja vanadziņš;
Gulēt gāja meitu māte
Ar savām meitiņām.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

6728.

Guli, guli, miega cūka,
Ja tad tevim miedziņš nāk;
Es negulu, man nenāk,
Gaidu savu arājiņu.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

6729.

Guli, guli, meža meita,
Līdz saulīte azaidā:
Lieli meži, platas lapas,
Neredz sauli uzlecam.
186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)].

1. Nejājiet, lauka puiši,
Meža meitas ilgi guļ:
Kupli koki, platas lapas
Neredz sauli uzlecam.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6730.

Guli, guli, netiklīt,
Istabiņas dibenā;
Zirgi sili klaudzināja,
Iemaviņus zvārdzināja.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

6731.

Guli, guli, saimenieks,
Saule lēca kājgalī;
Zviedz kumelis neaŗams,
Mauj gosniņa neslaucama.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

6732.

Guli, guli, saimeniece,
Visa tava saime gul;
Neklab tavi rijas ārdi,
Nerūc tavas dzirnaviņas.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Guli, guli, saimeniece,
Visa tava saime gul;
Nečīkst tavas rijas durvis,
Nerūc tavas dzirnutiņas.
Buks ar kazu kaudzi met
Viņā lauka galiņā;
Suns ar kaķi sviestu sit,
Viens otram nedodami.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

6733.

Guli, guli, saimeniece,
Visas tavas meitas guļ;
Visas tavas nama duris
Vakarīnu vērumīn'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

6734.

Guli, guli, saimeniece,
Tavi darbi padarīti:
Cūka dārzu izravēja,
Kaza šķina kāpostiņus.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Guli, mana līgaviņa,
Visi darbi padarīti:
Cūka raka rācentiņus,
Kaza šķina kāpostiņus,
Vista lokus izravēja,
Gailis cirte žagariņus,
Suns sakūra uguntiņu,
Kaķis sviestu saķērnēja.
188 [(?)].

6735.

Guli, guli, tēva dēls,
Saule lēca kājgalī;
Tālab tavs kumeliņš
Pavasari skujas ēda.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 24 -

6736.

Jau gulējsi, atmodos
Tos lielos launadziņus,
Atronos pietrūkstot
Mātes dotu gabaliņu.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

6737.

Jau miegs namē,
Nāk istabē.
Liks vaļu, ļaus vaļu,
Pie kuŗa nāks.
Ūjā, ūjā!
Pie manis nāk.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

6738.

Kad es būtu cēlusies,
Kad māmiņa mani cēla,
Es būt' savu rīta māli
Līdz gaismiņai samalusi.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

6739.

Kad man saldais miedziņš nāca,
Tad uz beņķi izstiepos;
Kad man cimdu pāriņš trūka,
Tad pa ciemu patekāju.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

6740.

Kam sariebi, māmuliņa,
Manis agri neceldama:
Dien' darīju rīta darbu,
Dienas darbi kavējās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6741.

Kas no miega gulējuma?
Roku vieni nogulēju.
Būt' darbiņu darījuse,
Pasavērtu darbiņā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6742.

Kas tautām to pateica,
Kad es snaudu stāvēdama?
Paši brāļi pateikuši,
Mūža vergu gribēdami.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

6743.

Kaunu, manu lielu kaunu,
Stāvēdama nosnaudos;
Par kauniņu nebēdātu,
Būt' slaviņa neizgājse.
1311 [Apē (Vlk)].

6744.

Ķikurigu [čikurigu], tu gailīti,
Kam tik agri padziedāji?
Vēl ir mūsu ciemu meitas
Cietu miegu aizmigušas.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

6745.

Ķikariga, tu gailīti,
Kam tik agri padziedāji?
Tevis dēļ mun' agri cēla
Grūt' dzirnavas ritināt.
3161 [Līkuma Danenfeltes pag. (Sēļpils pag. Jk)].

6746.

Kulies pati, kunga rija,
Ka nevaid kūlējiņu;
Celies pati, brāļu māsa,
Ka nevaid cēlājiņa.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

6747.

Kur es iešu, kur neiešu,
Rītā agri cēlusies?
Ne man govju laidarā,
Ne māmiņas istabā.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

6748.

Ku, gailīti, tu tecēji
Rītā agri rasīnā?
Es tecēju meitu celtu,
Meitas guļ gubenī.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

6749.

Kur, gailīti, tu tecēsi
Medainām kājiņām?
Teku ciema meitas celt
No rītiņa rasiņā.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

6750.

Kur tecēsi, tu gailīti,
No rītiņa rasiņā?
Teku ciema meitas celt,
Nāk gaismiņa līgodama.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

6751.

Kur tu teci, kur tu teci,
Gailīti manu,
No rītiņa, no rītiņa
Agrumā?
- Teku ciema, teku ciema
Meitas celt
No rītiņa, no rītiņa
Rasiņā.
Notecēju, notecēju
Sētiņā,
Trīs reizītes, trīs reizītes
Padziedāju:
Celies, mana, celies, mana
Līgaviņa,
Tev nevajga, tev nevajga
Cēlājiņa.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

- 25 -

6752.

Kur tu teci, mans gailīt,
Rītā agri atzacēls?
Teku ciema meitu celt,
Ka tās ilgi aizzagul.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

6753.

Ļaun maniemi, māmulīte,
Visu miegu izgulēt;
Kad es iešu tautiņās,
Kraun man pilnu vezumiņu!
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

67531.

Liniņam vainu devu,
Tā bij mana paša vaina:
Ik vakara miedziņš nāca,
Gulēt gāju nevērpuse.
224 [Kabilē (Kld)].

6754.

Lūdzama, māmiņa,
Laid meitas gulēt,
Jau tavas meitiņas
Snaustin snauda.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

6755.

Lūdzu Dievu, lai aug lini,
Paldies saku, kad neauga:
Gulu miegu, mīļu vīru -
Viss mans ziemas ērkulītis.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

6756.

Māmiņa mīļā,
Laid meitas gulēt,
Sietiņš līgo
Launaga laikā.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

6757.

Māte mani agri cēla
Par visāmi māsiņām;
Līdz gaismiņu appuškoju
Piecas raibas villainītes.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

6758.

Māte meitu bardzināja,
Kam tik ilgi nogulēja;
Celies, manu Indriķīti,
Tev nevajga cēlējiņa.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

6759.

Mana mīļa māmulīte,
Miega Mača mani prec;
Laid, māmiņa, aizkrāsnē,
Es Mačam atsacīšu.
226 [Kandavā (Tl)].

6760.

Mana mīļa māmuļīte,
Miega Mačus mani prec;
Laid, māmiņa, aizkrāsnē,
Lai ar Maču saderēju.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

6761.

Miedziņā palaižos
Kā labā darbiņā.
Mieg' atražu pūriņā,
Ne baltās villānītes.
18 (Kliģenē).

6762.

Miedzīns mana labs vīrīnis,
Ik vakara gultu taisa;
Es miedzīna neklausīju,
Appuškoju villainīti.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

6763.

Miedziņš mani aicināja,
Gultiņā tupēdams;
Ej, miedziņi, viens gulēt,
Nelaiž mani māmulīte.
275 [Zemgales novados].

6764.

Miedziņš mani aicināja
Tumšajā kaktiņā;
Vai tu aklis neredzēji,
Nav man krekla mugurā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 26 -

1. Miedziņš mani karināja,
Uz slieksnīša tupēdams;
Es miegam pavaicāju,
Vai ir kreklis mugurā.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

6765.

Miedziņš mani kairināja,
Slieksnītī sēdēdams;
Es miegam atbildēju:
Gana laika vakarā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

6766.

Miedziņš mani kaitināja,
Uz slieksnīša tupēdams;
Ņem, māmiņa, bērza rīksti,
Dzen miedziņu žagaros!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)], 298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

6767.

Miedziņš mani labināja
Un pie sevis aicināja;
Kad es viņu mīlināšu,
Tad viņš mani žūžinās.
70 [Briežos (Skujenes pag. C)].

6768.

Miedziņš mani sumināja,
Uz slieksnīša sēdēdams;
Ej, miedziņ, aizkrāsnē
Pie vecās māmuliņas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6769.

Miedziņš nāk, gulēt gribu,
Māmiņ' vaļas man neļāva;
Māmiņ' saka nelaizdama:
Vai pūriņš piedarīts?
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

6770.

Miedziņš nāca, gulēt gribu,
Māte vaļas man neļāva.
Tā sacīja neļaudama:
Tev, meitiņa, daudz vajaga,
Vajag daiļa pavalkāt,
Daiļa likt pūriņā.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

6771.

Miedziņš nāca, gulēt gribu,
Nelaiž mani māmuļīte;
Būs māmiņa pamanījse
Tukšu pūru klētiņā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

6772.

Miedziņš nāca, gulēt gribu,
Nelaiž mana māmulīte.
Sak' māmiņa nelaizdama:
Vai miedziņš pūru loka?
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

6773.

Miedziņš nāca, gulēt gribu,
Nelaiž mani māmuliņa.
Sak' māmiņa nelaizdama:
Tev, meitiņa, daudz vajaga,
Vajag cimdu, vajag zeķu,
Vajag baltu villainīšu.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)], 224 [Kabilē (Kld)].

6774.

Miega dēļ, darba dēļ
Es sirdēsta neturēju:
Dienu darbu nodarīju,
Nakti miegu izgulēju.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

6775.

Miega dēļ, darba dēļ
Nevar manis nicināt;
Ja nicina, lai nicina
Aiz mazā augumiņa.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

6776.

Miega Mača mani prec,
Pie draugiem staigādams;
Ej projām, miega Mača,
Meklē miega līgaviņu!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

6777.

Miegs man nāca, darbs mīlēja,
Abi mana piederēja;
Kad miedziņu izgulēšu,
Tad darbiņu padarīšu.
150 [Paplakā un Joguļos (Virgas pag. Lp)].

6778.

Miegs man nāca, miegs man nāca,
Miegs man labu nedarīja:
Miegs darīja tukšu pūru,
Ne baltās villainītes.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

6779.

Miegs man nāca, miegs man nāca,
Miegs man laba nedarīja;
Ne ar miegu laba biju,
Ne ar bargu valodiņu,
Ar darbiņu laba biju,
Ar jauko valodiņu.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

- 27 -

6780.

Miegs man nāca, miegs man nāca,
Miegs man labu nedarīja:
Miegs man dara tukšu pūru,
Bez ieloka [ieloku] villainīti.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)], 297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)],
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

6781.

Miegs man nāca, miegs man nāca,
Miegs man laba nedarīja:
Miegs man dara tukšu pūru,
Lielu kaunu tautiņās.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)], 173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 224 [Kabilē (Kld)],
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

6782.

Miegs nāca, miegs nāca,
Ūjā, ūjā!
Liks vaļu, liks vaļu,
Kur galvu griezīs(?).
Tepati lidina
Ērkuļa galā.
190 [Kuldīā].

67821.

Meitas sēd vakarā,
Sietiņā raudzīdamas.
Jau sietiņš pusnaktī,
Vēl meitiņas negulēja.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

6783.

Nakti miega negulēju,
Vilnainītes locīdama:
Tautiets Dievu nominēja,
Sakās vaira negaidīt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6784.

Nāc, gaismiņa, lēni lēni,
Aust', rītiņu kavēdama!
Es bij' ilgi gulējusi,
Rīta darbi nedarīti.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

6785.

Nesnaužam, mēs māsiņas,
Ne snaudule māmuliņa;
Ne snauzdama māmuliņa
Mums pūriņu pielocīja.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

6786.

Nevienam nelaižos
Šai baltā saulītē,
Ne miegam, laiskumam,
Ne ļaudiem niecināt.
1311 [Apē (Vlk)].

6787.

Necel mani, māmulīte,
Tai pirmā gailītī;
Gailītim maza galva,
Drīz miedziņu izgulēja.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

67871.

Neceļos rītā agri,
Graužu vecu garoziņu;
Ka nebija garoziņas,
Nakti miega neaizmigu.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

6788.

Noraunam gaiļam galvu,
Samaļam dzirnavās,
Kam tas mums agri cēla
Pie grūtām dzirnavām.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

6789.

Paldies saku māmiņai
Par agraju cēlumiņu,
Lai kaunā nepaliku
Svešu ļaužu istabā.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

6790.

Paldies saku māmiņai
Par to agru cēlumiņu;
Citas meitas gailis cēla,
Es klausīju māmulīti.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

6791.

Pacel, mani, māmuliņa,
I neilgi gulējušu:
Gribu skaiški pastaigāt,
Vēl ielikt pūriņā.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 331 [Augškurzemē (Il)].

6792.

Pirc, brālīti, zelta gaili,
Pirc sudraba lakstīgalu:
Gailīts cēla malējiņu,
Lakstīgala pieguļniekus.
1253 [Kroņa laicenē].

- 28 -

6793.

Putin', vēji, gaiļa spalvas
Pa krūmiņu galiņiem,
Kam tas mani agri cēla
Pie grūtaju dzirnavtiņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

6794.

Rājus' i man' i māmiņa,
Miega mana nerājuse;
Rāt bij man pašai miegu,
Sev darbiņa gribēdama.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

6795.

Rītā agri cēlusēs,
Treju doru [=durvju] virināju:
Govju staļļa, aitu staļļa,
Trešās jaunu malējiņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

6796.

Rītā agri cēlusies,
Trīs darbiņus padarīju:
Slaucu govis, vadīj' ganus,
Kūr' uguni namiņā.
355 [skat. 407. (krustpils pag. D)].

6797.

Satinu dižu lielu
Pakulu ērkuli,
Iemetu miedziņu
Ūdeņa spannēi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

67971.

Šorīt agri es cēlos
Par visiem rītiņiem,
Līdz gaismiņu norakstīju
Jaunā brāļa nēzdodziņu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

6798.

Sīki, tīri sila rudzi,
Mazi mani malējiņi:
Agri cēlu, mīļi lūdzu,
Lei tie smalki ritināja.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

6799.

Sijādama, vērtīdama,
Gaiļam devu norietiņ',
Lai tas mani agri cēla
Grūtu dzirnu ritināt.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

6800.

Snaudaļa māte,
Snaudaļa meita,
Ne katra pūriņa
Nedarināja.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

6801.

Snaudaļa, snaudaļa
Sprēdaļu vērpa,
Sprēdaļu vērpa,
Niskandināja.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

6802.

Snauž mana māsiņa,
Snauž līgaviņa.
Vai rāšu māsiņu,
Vai līgaviņu?
Līgavu, to rāšu
Pēc savu prātu,
Lai rājas māsiņu
Cits tautu dēliņš.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)].

6803.

Snaužot meitiņ' i palēcu
Liela ceļa maliņā;
Tās neteicu ne kalpam,
Ne savam bāliņam.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

6804.

Sudrabots gailis dzied
Zeltupītes maliņā,
Lai ceļās tās meitiņas,
Sudrabiņa vērpējiņas.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

6805.

Tava vaina, māmaliņ,
Kam man' agri nepiecēli;
Es būt' māli samalusi,
Agrāk ietu druviņā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

6806.

Tu, māsiņa, villu vērpi,
Kā miedziņš tev nenāca?
Man, māsiņa, miedziņš nāca,
Kad aitiņu ieraudzīju.
297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

6807.

Vārpsta skrēja pie gultiņas
Vērpējiņu modināt.
Jau otrā nedēliņa,
Vēl pirmā kodaļiņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 29 -

6808.

Vaļa vaļa, liela vaļa
Ezermalas meitiņām:
Ik rītiņa liela migla,
Vaļa miega izgulēt.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

6809.

Vēl nav meitām
Gulama laika,
Nu tik sietiņš
Pusnaktes līgo,
Pusnaktes līgo,
Puslaunadziņa [=pusnaktī].
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

6810.

Vērpējiņa, vērpējiņa,
Tā gaidīja gaiļu laiku;
Līdz gailītis nodziedāja,
Spole rūc ratiņā.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6811.

Vilniņu vērpdamai
Miedziņš nāca;
Vērp pate, māmiņa,
Laiž mani gulēt!
216 [Ventspilī].

6812.

Visapkārt gaiļi dzied,
Visur zeme līgojās;
Manis māte nevarēja
No miedziņa modināt.
1311 [Apē (Vlk)].

68121.

Vistiņē auzas devu,
Gailim auzu sēnaliņas:
Gailīts mani agri cēla,
Vistiņ' man olas dēja.
1611 [Basos (Basu pag. Azp)].

6813.

Vistiņai auzas devu,
Gailim auzu sēnaliņas,
Kam tas mani agri cēla
Grūtas dzirnas ritināt.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6814.

Vysu reitu gaileit's' dzīd,
Sovu golvu dauz'eidams,
Ni c'eļās bruoļa sīva,
Ni t'ei muna ļaudav'eņa.
4241 [Gaigalavas pag. Rz].

6815.

Cel, māmiņa, agri meitas,
Dod darbiņu, ko dodama;
Grib meitiņas graznu pūru,
Grib raženu mugurā.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

6816.

Cel, māmiņa, govju ganu,
Piecel govju slaucējiņu;
Lakstīgala mežā dzied,
Pieceļ miežu arājiņu.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6817.

Cel, māmiņa, govju gani,
Cel dēliņu arājiņu,
Lakstīgala tricināja
Triju vagu galiņā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

6818.

Celies agri, guli sebu,
Saderēta mātes meita:
Visas tautu žogmalītes
Gaida tevi ziedojam.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

6819.

Celies, māsiņa,
Cel mani līdz;
Tu audi dvieļus,
Es tīšu saives;
Tu iesi tautās,
Es panākstos.
226 [Kandavā (Tl)].

6820.

Celies, māte, piecel meitas,
Lai pūriņu darināja;
Kaszin tautas ko domāja,
Augumā raudzīdami.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6821.

Citas meitas gaiļa klausa,
Es klausīju māmuliņas;
Citas meitas malti gāja,
Es iegāju, samaluse.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Citi puiši gaiļa klausa,
Es klausīju māmuliņas;
Citi puiši mežā brauca,
Es no meža atpakaļ.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

- 30 -

6822.

Citu rītu gaiļi dzied,
Citu rītu nedziedāja;
Citu rītu māte ceļ,
Citu pate piecēlos.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

39491.

Ai bāliņ, tu redzēji,
Cik es gŗūti pelnījos:
Nokūlusi, savedusi,
Steidzos pati tautiņās.
605 [Skolas].

39492.

Ai ļautiņi, ļaužu bērni,
Kājiņām neminiet!
Miega dēļ es raudāju,
Kad māmiņa agri cēla.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

39493.

Ai māmiņ, ai māmiņ,
Ko miedziņš man darīja;
Pavaicāju miedziņam,
Vai ir krekls mugurā.
3 [Adulienas Md].

39494.

Ailu manu dižu miegu,
Kad es tevi izgulēšu?
Vai tie kalni, ielejiņas
Manis vien izgulēti?
197 [Krotes Lp].

39495.

Celies, mana neceļama,
Lāpi bikses neliekama;
Būsi maizes paēduse,
Gŗūta darba nedzievuse.
39 [Bārtas Lp].

39496.

Cūka, cūka, ne vedekla,
Brālīt, tava līgaviņa;
Sienā galvu iedūrusi,
Ratens tek atpakaļ.
378 [Seces Jk].

39497.

Kur, bāliņ, tādu ņēmi,
Kur tev tāda gadījās?
Atpakaļ ratiņš tek,
Galvu grūda kodeļā.
213 [Lazdonas Md].

39498.

Divi, divi, kas tie divi,
Kas miedziņa negulēja:
Viena saule negulēja,
Otra meitu māmuliņa.
Saule mežus pušķodama,
Māte pūru darīdama.
166 [Kalsnavas Md].

39499.

Ej gulēt, meitu māte,
Liec meitām negulēt,
Kad iedamas tautiņās,
Meitas prasa pilnu pūru.
82 [Demenes Il].

39500.

Es neņemtu tās meitiņas,
Kaut mūžam novecotu:
Kāpostiņus ravējot,
Snauda dobes galiņā.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

39501.

Gaiļi dzied dziedamo,
Laiskā guļ guļamo;
Celies, laiskā, gaisma ausa,
Ej da savu kāju autu.
241 [Lubānas Md].

39502.

Gana agri piesacēlu,
Nezināju ko darīt;
Tikām gāju istabā,
No māmiņas pajautāju.
198 [Krustpils D].

39503.

Guļ meiten(e) natikleit(e),
Gari lyni nasukuoti,
Bolta vylna nasasprāsta;
Īt māmena rauduodama
Apleik munu kambareiti.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

39504.

Lūgšus lūdzu māsiņām:
Nesnaužat vakarā!
Es redzēju aiz vārtiem
Stāvam staltu kumeliņu;
Stāvam staltu kumeliņu,
Varen daiļu jājējiņ'.
197 [Krotes Lp].

- 31 -

39505.

Meitas, miega neguļat,
Miegs jums laba nedarīj';
Miegs darīja gurdus kaulus,
Nespīdīgu valodiņ'.
439 [Trikātas Vlk].

39506.

Miedziņš mani sumināja,
Uz acīm tupēdams.
Ej, miedziņi, istabā,
Lēc saimniekam mugurā.
605 [Skolas].

39507.

Miedzīnc nāca, gulēt gribu,
Nelaiž mani māmuļīte.
Jem, māmīna, smalcu rīksti,
Dzen miedzīnu žagarā;
Dzen miedzīnu žagarā,
Zvirbulīšu pulcīnā.
39 [Bārtas Lp].

39508.

Nepateikšu māmiņai,
Par vaļiņas likumiņu;
Kad māmiņa vaļu lika
Visus miegus izgulēt.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

39509.

Nesvētīju svēdieniņas,
Negulēju dienas vidu.
Visi grēki uz tautām -
Nasā manu darījumu.
198 [Krustpils D].

39510.

Paldies saku māmiņai,
Par agruma cēlumiņu;
Citas meitas maltu gāja,
Es atgāju samaluse.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

39511.

Par pureni reitā agri,
Par pureni vokorā;
Jau tei muna vylnuonīte
Puru ruova nūmierkuse.
142 [Izvalta (Užvaldas) D].

39512.

Pi azara labi dzeivuot
Jaunajom meitiņom:
Ik reitiņa mygla ceļas,
Var mīdziņu izgulēt.
182 [Kaunatas Rz].

39513.

Iz azara lab' dzeivuot
Lānajom meitenem:
Ezeriņis myglu cēļa,
Naredz lēni stagojūt.
326 [Preiļu D].

39514.

Vedit mani kur vazdami,
Vedit mani aiz azara;
Aiz azara vīgla dzeive,
Kas reiteņus mygla bej;
Var mīdzeņu izgulēt,
Var darbeņus padareit.
170 [Kapiņu D].

39515.

Mīgaļai, snaudaļai
Labi dzeivuot aiz azara:
Ni redz saules uzlacūt,
Ni dzierd gaiļu padzīdūt.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

39516.

Piecel mani, māmuliņa,
I neilgi gulējušu:
Daudzi man vajadzēja,
Maz manā pūriņā.
281 [Neretas Jk].

39517.

Piecel mani, māmuliņa,
Kad es ilgi gulējuse:
Labu gribu panēsāt,
Lab' ielikt pūriņā.
281 [Neretas Jk].

39518.

Puiš', puiš', pie dārbiņ',
Nesvinat svētdieniņ'!
Ja jums naud' kabate,
Tad svinat svētdieniņ'.
445 [Ugāles Vp].

39519.

Snaud, snaud, meitiņa,
Deg tava micīte;
Celies, meitiņa,
Dzēs savu micīti.
605 [Skolas].

- 32 -

39520.

Tautu dēls lielījās,
Naški darbus padarot;
Kad atnāca pavasars,
Kumeliņi skujas grauza.
605 [Skolas].

39521.

Visi ļaudis mani teica
Diža miega gulētāju;
Visi kalni, ielejiņas
Manis vien izgulēti.
197 [Krotes Lp].

39522.

Visi ļaudis tā sacīja,
Ka man viegla dzīvošana.
Rijas kulti, māļu malti,
Tā bij mana viegla dzīve;
Izkūlusi maltu gāju,
Samalusi druviņā.
286 [Nītaures Rg].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu