SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

- 17 -

1. Mācība darbā

6650.

Es redzēju ciema meitas
Skaistu darbiņ' i darot;
Kam, māmiņ, man' auklēji,
Kad es tāda nedarīju?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6651.

Es savam bāliņam
Paš' audzēju līgaviņu:
Izmācīju ganīdama
Skaistajā darbiņā.
Visi bija linu krekli
Rakstītiemi aprakstiem;
Apkaklīšu stūrīšiemi
Sīki šūti ielociņi;
Visi bija nēzdodziņi
Zaļu zīdu šķetināti,
Ap malām taisni šūta
Rinda zelta biķerīšu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6652.

Izmākušas ciema meitas
Vainā mani nemākušu.
Mācāt mani, jūs māsiņas,
Jele ganu vadīdamas.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

6653.

Izmākuse, ieraduse,
Tad vēl gāju tautiņās.
Drīz mācēju pate ieti.
Drīz ar otru drīzināt.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6654.

Izmākusi, paaugusi,
Tad es iešu tautiņās,
Lai nevar dēlu māte
Darba dēļ niecināt.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

6655.

Izmākusi, sapratusi,
Tad es gāju tautiņās,
Lai nesaka vīramāte,
Nemācīta vedekliņa.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

6656.

Izmācīju lāci dieti,
Vilka bērnu stabulēt,
Ļaužu bērnu nevarēju
Darbiņā(i) izmācīt.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6657.

Kas no liepas kuplumiņa,
Kad ziediņi neziedēja?
Kas no meitas daiļumiņa,
Kad darbiņa nemācēja?
34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

6658.

Muoku dzīduot, muoku doncuot,
Sīna pļaut namuocēju.
Tāvs vuicēja sīnu pļaut,
Muote puišus kairinuot.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

6659.

Māku, māku, ko es māku,
Vēl es visu nemācēju:
Vēl nemāku raibu cimdu,
Ne trinīta audekliņa.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

- 18 -

6660.

Māte savas meitas māca,
Es aiz loga klausījos.
Man, māmiņa, tas mākslītis,
Ne tavām(i) meitiņām.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

6661.

Māci, māci, sveša māte,
Vai mācīt nedrīkstēji?
Vai tādēļ nedrīkstēji,
Ka nebiji auklējuse?
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6662.

Māci mani, māmiņ,
Šūstīt, lāpīt:
Rītu mani vedīs
Ielāpu dēlam.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

6663.

Māc' mani, māmiņ,
Sīkajiem rakstiem;
Sit manus pirkstiņus
Ar akmentiņu,
Dur manas actiņas
Ar adatiņu!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

6664.

Māci mani, māmuliņa,
Kuŗu darbu es nemāku,
Lai nevar sveša māte
Darba dēļ niecināt.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

6665.

Māci mani, māmulīte.
Kura darba nemācēju;
Mācīs mani sveša māte,
Tūdaļ mani nicinās.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6666.

Māci mani, māmuliņa,
Kuŗa darba nemācēju;
Sveša māte mācīdama
Ciemā nesa valodiņas.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6667.

Māci mani, māmuliņa,
Lai nemāca sveša māte;
Sveša māte mācīdama
Dos mātei sliktu slavu.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Māci mani, māmuļīte,
Visādāi darbiņāi;
Kad mācīsi sveša māte,
Dos māmiņi ļaunus vārdus.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

6668.

Māci mani, māmuliņa,
Māci labā darbiņā:
Sīki šūt, smalki vērpt,
Sev' ražanu taisīties.
226 [Kandavā (Tl)].

6669.

Māci mani, māmuliņa,
Smalki vērpt ratiņā:
Man jāiet(i) Vāczemē
Zīda diegu šķeterēt.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

6670.

Māci [pamāc'] mani, māmuliņa,
četru nīšu audekliņu,
Lai kauniņa man nebija
Pret citām ietaļām.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6671.

Māci mani, māmuliņ,
Visādā darbiņā:
Govis slaukt, linus plūkt,
Linu kreklus balināt.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

6672.

Māci mani, māmuliņa,
Visādā darbiņā;
Izmācījse darbiņā,
Māci pūru piedarīt.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

6673.

Māci mani, māmuļīte,
Visādāi darbiņāi:
Māci mani raibes aust,
Seši celi sagšas griezt.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

6674.

Māci mani, māmulīte,
Visādā darbiņā:
Māci vērpt, māci aust,
Māci nītes darināt.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

6675.

Māci mani, māmuļiņa,
Visādāi darbiņā:
Māci vērpt, māci aust,
Māci zīdu šķeterēt.
206 [Kuldīgas apriņķī].

- 19 -

6676.

Māci mani, māmuliņa,
Visādam darbiņam;
Izmācījse darbiņam,
Māci gudru padomiņu.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

6677.

Māci mani, māmuliņa,
Visādos darbiņos;
Izmācījse darbiņos,
Dod labos ļautiņos.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

6678.

Meitas, manas meitenītes,
Šūt gribēja, nemācēja.
Tā māmiņas pašas vaina,
Kam tā viņas nemācīja.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

6679.

Meitēns, mans meitēniņš,
Šūt gribēja, nemācēja.
Rīgā pirkšu adatiņu,
Mācīš savu meitenīti.
216 [Ventspilī].

6680.

Ne ļaunam māte māca,
Ne ļaunami sveša māte:
Darbiņami māte māca,
Darbiņami sveša māte.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

6681.

Nebēdā, māmuliņa,
Ka darbiņa nemācēju:
Skaista piere, laba mēle, -
Drīz dabūju arājiņu.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

6682.

Paldies saku māmiņai,
Lai tā dzird, lai nedzird,
Kad tā mani maz' esot,
Uz darbiem radinājse.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

6683.

Rakst', māsiņ, villainīti,
Mani mazu mācīdama;
Tu nogāji tautiņās,
Kas man' mazu pamācīja?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6684.

Vācu, vācu mans tētiņš,
Zeminieka māmuļīte:
Māte manim darbu māca,
Tēvs māc' mani trallināt.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

6685.

Celies, māte, piecel meitas,
Māci meitas darbiņam;
Kaszin tautas ko domāja,
Rudenim atejot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6686.

Celies māte, piecel meitu,
Māci meitu darbiņam:
Kozin tautas ko domāja,
Augumā raudzīdamas.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

39483.

Celies, māte, piecel meitu,
Māc' labā darbiņā;
Māc' labā darbiņā,
Dod labiem ļautiņiem.
378 [Seces Jk].

39484.

Celies, māte, piecel meitu,
Māc(i) labos darbiņos!
No tālienes tautas nāca,
Kaimiņos pēlājiņi.
241 [Lubānas Md].

39485.

Māci, mani, māmuliņa,
Kuŗa darba nemācēju:
Kuŗa darba nemācēju,
Tur ļaudim jārunā.
14 [Alsviķa Vlk].

39486.

Pamāc' mani, māmuliņa,
Visādiem darbiņiem:
Pamāc' mani bikšu šūt,
Treju nīšu audekliņu.
43 [Bebru Rg].

39487.

Mana mīļa māmuliņa,
Māc' tu mani visus darbus:
Māc' tu mani linus plūkt,
Linu kreklus balināt.
378 [Seces Jk].

- 20 -

39488.

Visas meitas darbus dara,
Visas rāda māmiņai;
Kuŗa darbu nemācēja,
Māmiņai paprasīja.
198 [Krustpils D].

39489.

Vēja lauzta sila priede,
Gaiši dega skaliņi;
Laba, čakla tā meitiņa,
Kas nav mātes lutināta.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

39490.

Zied', zemīte, mēļi ziedi,
Audz, meitiņa, paklausīga,
Lai es varu tautiņāsi
Dot pie laba tēva dēla.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu