SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

3. Māte un bērni, sevišķi meitas

a) Māte - ģimenes sirds un dvēsele

3147.

Ai vecā vecainīte,
Auga tevī rudzi mieži:
Ai vecā māmuliņa,
Gudra biji padomam.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

3148.

Ai vecā vecainīte,
Aug tev daiļis dāboliņš;
Ai vecā māmulīte,
Aug tev daiļas malējiņas.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

3149.

Ai caunīte, vāverīte,
Steidzies egles galiņā;
Vecums nāca, māmuliņ,
Kas bērniņus lietā liks?
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

3150.

Aiz ko mana māmuliņa
Rociņām nevarēja?
Izauklējsi savus bērnus,
Nu auklēja dēla bērnus.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

3151.

Aiz upītes saule lēca,
Aiz kalniņa norietēja;
Pie māmiņas meitas auga,
Pie arāja novecēja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3152.

Atsapūti, māmaļiņ,
Nu meitiņas malējiņas;
Gan tu būsi vedeklām
Rīta māļu malējiņa.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3153.

Atsēdies, atpūties,
Mana veca māmuliņa,
Gan tu biji piekususi,
Manu mazu auklēdama.
381 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3154.

Augsti, saulīt, i līgo,
Augsti tev jālīgo;
Ilgi, māmiņ, tu dzīvo,
Ilgi tev jādzīvo.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

3155.

Bērziņ, tavu kuplumiņu
Līdz pašai zemītei!
Māmiņ, tavu labumiņu
Līdz mūžiņa galiņam!
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

- 020 -

3156.

Bij man gaŗa tā dieniņa,
Kad saulīti neredzēju;
Vēl gaŗāka tā dieniņa,
Kad māmiņas neredzēju.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3157.

Darba, darba tai mātei
Ar dēliem, ar meitām:
Meitas prasa lielu pūru,
Dēli lielu novadiņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

3158.

Darbos gāju, grūtredzēju,
Bet neteicu māmiņai,
Lai tā visu nezināja,
Lai tā žēli neraudāja.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

3159.

Daudz dzirdēju, daudz redzēju,
Maz sacīju māmiņai,
Maz sacīju māmiņai,
Lai neceļ ienaidiņa.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3160.

Degu skalu, degu sveci,
Tumša mana istabiņa;
Ienāk mana māmuliņa,
Tūdaļ gaiša istabiņa.
279 [Skursteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

3161.

Domādama vien staigāju
Šādu gaŗu vasariņu:
Kā atstāšu sav' māmiņu,
Kā klausīšu svešu māti.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

3162.

Domiņās vien turēju
Savu vecu māmuliņu,
Kur iedama, atiedama,
Māmuliņu ieraudzīju.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

3163.

Dzērve kliedz, meita raud
Tīrelīša maliņā:
Dzērve kliedz, kājas sala,
Meita raud māmuliņas.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

3164.

Dzird māmiņa dziedot mani,
Nevar man's sagaidīt:
Tāļu druva bāliņam,
Nakti guļu celiņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3165.

Iet saulīte zemumā,
Iet māmiņa vecumā,
Vēl es teku tecēdama
Pie māmiņas padomiņa.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

3166.

Ietiņ iešu tautiņās,
Neieš' tāli no māmiņ's,
Kur es savas māmulītes
Ganīdama apraudzej'.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

1. Iešu, iešu tautiņās,
Neieš' tālu no mājiņas,
Ka es varu ganīdama
Māmuliņu apraudzīt.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

3167.

Ēna laba, ēna laba,
Kas ēnāi maizi dos?
Māte laba, māte laba,
Kas mūžam māti dos?
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

3168.

Ej druvā, druvaļiņa,
Es paliku sētiņā,
Es paliku sētiņā
Māmuliņas aptecēt.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3169.

Ej druvā, druvaliņ,
Nerotā sētiņā,
Lai rotā māmuliņa,
Tai pieder rotājot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

31691.

Ej pie miera, vēja māte,
Negrabini mājas durvis;
Iekšā guļ man' māmiņa
Parasto palaunadzi.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

3170.

Es mātei viena meita,
Ciemā nakti negulēju;
Kas mātei kājas āva,
Kas gultiņu pataisīja?
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 021 -

1. Es māmiņai viena meita,
Ciemā nakti negulēju;
Kas māmiņai gultu taisa,
Kas sarausa uguntiņu?
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)], 197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

31701.

Es nad'evu l'eigavai
Muotis m'eit kuojeņuom:
Man' mām'eņa moz' auklēje,
Pi mut'ētis dalykdama.
422 [Līvānu pag. D].

3171.

Es neiešu tautiņās,
Līdz brālītis sievu ņems,
Lai netrūkst māmiņai
Mūžam jaunas audējiņas.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

31711.

Es neiešu tautiņās,
Ikām brālis sievu ņēma:
Neatstāšu māmiņai
Uz rokām grūtu dzirnu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3172.

Es neiešu tautiņās,
Žēl man tēva, māmuļiņas;
Rīgā pirku sirmus zirgus,
Mājā vežu arājiņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

3173.

Es savai māmiņai
Atslēdziņu glabātāja;
Situ roku pie skoteles,
Lai skanēja atslēdziņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3174.

Es savai māmiņai
Liepu lapu tiltu grīžu;
Ka(d) pietrūka liepu lapu,
Klāju baltu villainīti.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

3175.

Es savai māmiņai
Magoniņu vietu taisu,
Magoniņu vietu taisu,
Rožu klāju paladziņu.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

3176.

Gaidīdama māmuliņa
Tās dieniņas sagaidīja:
No dēliņa arājiņa,
No meitiņas malējiņas.
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

3177.

Gauži raud māmuļiņa,
Darbos mani vadīdama.
Neraud' gauži, māmuļiņa,
No darbiem es pāriešu,
No darbiem es pāriešu,
No tautām nepāriešu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3178.

Guldi mani, māmuliņa,
Savā gultas maliņā,
Nav vairs tāļu tā dieniņa,
Kad tu gauži noraudāsi.
1311 [Apē (Vlk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Guldi mani, māmuliņa,
Savā gultas maliņā:
Nav vairs tālu tā dieniņa,
Kad es tevi atstājīšu.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

3179.

Ik vakara lakstīgala
Sit bērziņa krūmiņā;
Ik vakara māmuļiņa
Gaida mani atejot.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3180.

Ik vakara lakstīgala
Sit purviņa maliņā;
Ik vakara māmuliņa
Mani gauži noraudāja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3181.

Kad dzirdētu sav' māmiņu
Caur sieniņu runājam,
Es satītu valodiņu
Baltajā vilnainē.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

3182.

Kad varētu ganīdama
Ar māmiņas satikties,
Tad mums būtu īsa diena,
Būt' mums jaukas valodiņas.
226 [Kandavā (Tl)].

- 022 -

3183.

Kādēļ mana māmuliņa
Bez varītes palikusi?
Ikkatram bērniņam
Savu daļu iedevusi.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberģē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

3184.

Kādēļ mana māmuliņa
Nedižana palikusi?
Atdevusi bērniņiem
Visu savu diženumu.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

3185.

Kādi bija tie ļautiņi,
Vergam tura māmuliņu;
Es to savu māmuliņu
Padomam vien turēju.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 3901 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3186.

Kam derēja veca zeme,
Kam vecā māmuliņa?
Griķam der veca zeme,
Padomam māmuliņa.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

31861.

Kas jūriņu cietu taisa,
Ne ziemeļa aukstumiņš?
Kas māmiņu vecu taisa?
Sirdēstiņi, ļauna diena.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3187.

Kas, māmiņa, tev sacīja
Mani gauži raudājušu?
Vai zīlīte dziedājuse,
Vai ļautiņi runājuši?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3188.

Kas, māmiņ, tev pateica,
Ka es gāju raudādama?
Kuŗi vēji tev atpūta
Manas gaužas asariņas?
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3189.

Kas var baltu izvelēt
Pelēko villainīti?
Kas var jaunu padarīt
Manu vecu māmuliņu?
381 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3190.

Kaut ieviņa vēl ziedējse,
Vecābele zarojuse!
Kaut tā mana māmuliņa
Otru mūžu dzīvojuse!
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

3191.

Kaut tā mana māmuļiņa
Otru mūžu dzīvojuse,
Es tai kārtu šūpulīti
No liepiņu lapiņām.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

3192.

Ko, māmiņa, tu redzēji,
Istabā sēdēdama?
- Es redzēju dažu labu
Gaŗu ceļu staigājot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3193.

Kur, puisīti, tu būt' ņēmis
Savu gudru padomiņu,
Ja nebūtu māmuliņa
Tevi gudri audzējuse?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3194.

Kur veiklīga māmuliņa,
Tur ir laba mājas dzīve;
Kur jau kāda neveiklīte,
Guļ darbiņi aizkrāsnī.
1311 [Apē (Vlk)].

3195.

Labi mani māte māca,
Kā pašai izdarīt:
Ciemā ilgi nedzīvot,
Sētā bargi nerunāt.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

3196.

Lai bagāta, kas bagāta,
Tā māmiņa, tā bagāta:
Seši dēli arājiņi,
Septīt' meita malējiņa.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

3197.

Lai baŗās, kas baŗās,
Es ar māti nesabaŗu,
Es ar māti nesabaŗu,
Man jāiet tautiņās.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

- 023 -

3198.

Laikā man mātes svārki,
Laikā mātes villainītes;
Mātes darbu nemācēju
Nevienā vietiņā.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

3199.

Lēni lēni bērziņš auga,
Lēni lapas darināja;
Lēni augu pie māmiņas,
Gudru ņēmu padomiņu.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)], 17 [Ķēčos (Ķēču pag. Rg)], 19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

3200.

Lēni lēni ozols auga,
Lēni lapas darināja:
Grūti augu pie māmiņas,
Lēni lasu padomiņu.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

1. Ozolam bieza miza,
Lēni lapas darināja;
Es izaugu pie māmiņas,
Lēni laidu (laižu) valodiņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3201.

Lēņi lēņi dūmi kāpj
Pār namiņa jumta galu;
Veca mana māmuliņa,
Azaidiņa vārītāja.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3202.

Ļaudīm veca māmulīte
Panikuse barojama;
Kaut man būtu māmulīte
Jel padoma devējiņa.
384 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3203.

Māmiņai labu daru,
Visu mūžu dzīvojot:
Viņa mani mazu kopa,
Viņa mazu audzināja.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3204.

Māte, mana māmuliņa,
Ne tā mana mūža māte;
Tā būs mana mūža māte,
Kas auklēja arājiņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3205.

Maldan' mani, māmulīte,
Cik ilg' pate gribēdama;
Diezgan laika tautiņām
Visu mūžu maldināti.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3206.

Man māmiņa piesacīja
Ciemā daudzi nerunāt,
Ciemā daudzi nerunāt,
Valodiņas nebārstīt.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Nerunāju, nerunāju,
Māte lika nerunāt,
Māte lika nerunāt,
Nebārstīt valodiņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3207.

Mana balta māmuliņa,
Kā es tevi klusināšu?
Ne tu rimsti azotēi,
Ne klēpī auklējama.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

3208.

Mīl kungam (kungiem) zelta nauda,
Mīl akmeņa istabiņa;
Tā mīlēja meitiņām
Sava veca māmuliņa.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

3209.

Mīlu, mīlu znotiņam,
Vēl tik mīļi nemīlēju;
Meitiņai, tai mīlēju
Kā sirsniņa azotē.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

3210.

Mirku, mirku rasiņāi,
Vēl iekritu ūdenēi;
Būt' māmiņa redzējuse,
Asarāmi nevarēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3211.

Ne dzīvot nedzīvē,
Ja ražen nedzīvē:
Negrib mana māmelit
Neražen dzīvojam.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

- 024 -

3212.

Ne visām liepiņām
Līdz zemei lapas auga;
Ne visām māmiņām
Ir vienāds padomiņš.
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)], 182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

3213.

Nelaiž mani māmuļīte
Ne ganiņu pavadīt:
Teica mani tievu, smalku
Smildziņās pazūdam.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

3214.

Nevienam es nesaku
Savu lielu žēlabiņu,
Māmiņai, tai pasaku,
Tā nesaka nevienam.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

3215.

Neviens putnis tā nedzied,
Kā kūkoja dzeguzīte;
Neviens man tā nemīl,
Kā mīl sava māmuliņa.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Niviens putnis tā nidūc,
Kā dūc meža balodīts;
Niviens mani tā nimīl,
Kā mīl mani tēvs māmiņa.
292 [Gliebavā (Lietuvā)].

3216.

No saknītes lazdiņš zied
Sarkaniem ziediņiem;
No sirsniņas es mīlēju
Savu baltu māmuliņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3217.

Nošņaucosi tabaciņu,
Kad nevaid alutiņa;
Norunāju ar māmiņu,
Kad nevaid līgaviņas.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

3218.

Padomam vien turēju
Savu vecu māmuļiņu;
Ja nebija cita laba,
Jel padoma devējiņa.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

3219.

Padomam vien turēju
Savu vecu māmuliņu;
Kad pietrūka padomiņa,
No māmiņas pavaicāju.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3220.

Padomam vien turēju
Savu vecu māmuliņu;
Kur iedama, tecēdama,
Padomiņa paprasīju.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3221.

Padomam vien turēju
Savu vecu māmuliņu;
Lai darīju, ko darīju,
Tai prasīju padomiņa.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

3222.

Pie kauliņa garda gaļa,
Pie māmiņas viegla dzīve.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

3223.

Pie māmiņas es uzaugu
Kā rozīte ziedēdam',
Ar puķīti rotājos,
Saulītē sildījos.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

3224.

Piekūst irbe tecēdama,
Rauduvīte peldēdama;
Kā māmiņa nepiekuse
Vien' iedama druviņā?
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Nokūst irbe laizdamās,
Raudavīte tecēdama;
Nokūst mana māmuliņa,
Grūtu mūžu dzīvojot.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

3225.

Piekūst irbe tecēdama,
Rauduvīte peldēdama;
Piekūst mana māmuliņa,
Dēlus, meitas lolojot.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32251.

Pieņem mani, māmuliņa,
Jel vietiņas maliņā!
Diezgan bija to naksniņu,
Kad pie tevis negulēju.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 025 -

3226.

Pin, māmiņa, zīļu krēslu,
Cel vasaru saulītēi;
Tur tu pate apsēdīsi,
Ar znotim runādama.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

3227.

Raudāt raudu ik dieniņas,
Kuŗu dienu neraudāju!
To dieniņu neraudāju,
Kad aizgāju pie māmiņas.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3228.

Redz' saulīti noietam,
Redz' no rītu uzlecam,
Neredz' savas māmulītes,
Kā tā gul, kā cēlās.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

3229.

Ro, māmiņ, kam tu raud,
Kam tu sēd durniņē?
Tētiš ari vis redz,
Viš ni asar ninolaid.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

3230.

Sagaid' mani, māmulīte,
Šovakar sētiņāi,
Pacel krēslu, lai es sēdu,
Nojem manas villainītes.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3231.

Sak' ozolu cietu koku,
Vējiņš loka virsaunīti;
Man patiesi cieta sirds,
Es piecietu māmaliņas.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

3232.

Saulīt', mana māmuļīte,
Abas vienu baltumiņu;
Paskatos saulītēi,
Raugu savu māmuļīti.
206 [Kuldīgas apriņķī].

3233.

Saulīt', mana māmuļīte,
Abas vienu labumiņu:
Saulīt' mana sildītāja,
Māmiņ' mana žēlotāja.
224 [Kabilē (Kld)].

3234.

Saulīt' silta, māmiņ' jauka,
Abas vienu labumiņu:
No saulītes silti rīti,
No māmiņas mīļi vārdi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 381 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3235.

Saulīt' silta, māmiņ' jauka,
Abas vienu mīļumiņu:
Saulīt' silta sildīties,
Māmiņ' jauka parunāt.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 4042.

1. Mīl saulīte, mīl māmiņa,
Abas divas mīlēt mīl:
Saulītē sildījos,
Ar māmiņu runājos.
1311 [Apē (Vlk)].

3236.

Saulīt' silta, māmiņ' mīļa,
Kaut mūžame pietikuse!
No saulītes siltumiņis,
No māmiņas mīļi vārdi.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

3237.

Saulīt' silta, saulīt' spoža,
Nav tik mīļa kā māmiņa;
Saulītē sildījos,
Pie māmiņas remdējos.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

3238.

Sauca mani āz upītes,
Vai sauc mana māmuļīte?
Kad zinātu māmuļīti,
Peldu laistu kumeliņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

3239.

Saucin sauca āz upītes,
Vai sauc mani māmulīte?
Kaut zinātu māmulīti,
Bristu cauri, nebēdātu,
Bristu cauri, nebēdātu,
Caur to pašu dziļumiņu;
Kaut zinātu svešu māti,
Iet' apkārt laipodama.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

3240.

Šķitu zīlīt' i dziedot
Istabiņas dibenā:
Mana pati māmuliņa
Ar jauko valodiņu.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

- 026 -

3241.

Sēdies, mana māmuliņa,
Zemajā krēsliņā:
Zema tava sēdēšana,
Augsta tava valodiņa.
1311 [Apē (Vlk)].

3242.

Silta brāļa istabiņa,
Ij kurēta, nekurēta;
Jauka mātes valodiņa,
Ij runāta, nerunāta.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3243.

Silta, jauka istabiņa,
Bērza malku kurināta;
Vēl siltāka, vēl jaukāka,
Kad māmiņa istabā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)], 121 [Gulbenē (Md)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32431.

Silta mātes istabiņa,
Liepas malku kurināta;
Vēl jo silta valodiņa,
Ar māmiņu runājot.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

3244.

Silti laiki, salti laiki
Ar māmiņas vilnānīt';
Īsi ceļi, gaŗi ceļi
Ar nasko kumeliņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Īsa mana gaŗa diena
Ar maizītes gabaliņu;
Silta mana salta diena
Ar māmiņas villānīti.
424 [Barkavas pag. Rz].

3245.

Situ koku uz kociņa,
Lai tek saule vakarā;
Ceļu krēslu uz krēsliņa,
Lai sēž mana māmulīte.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)], 347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ceļu krēslu pie krēsliņa,
Lai sēd mana māmuliņa:
Mātei kājas piekusušas,
Visu dienu tekājot.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

3246.

Skrien, bitīte, tai zemē,
Kur mans tēvs, māmuliņa,
Atnes man mīļu vārdu,
Zem spārniņa pasitusi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3247.

Skrej, putniņ, mežu malu
Ar mazo grāmatiņ',
Aiznes manai māmiņai
Simtu labu vakariņ'.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

3248.

Smilgā rasa tā nestāv,
Kā stāvēja ābolā;
Tēvam bērni tā nemīl,
Kā mīlēja māmiņai.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

3249.

Spīdi spoži, mēnestiņi,
Par atmatu atmatām,
Ik vakara es tecēju
Pie tās savas māmulītes.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

3250.

Tam pašam vecam būt,
Kas māmiņu vecu sauc:
Mātei galva apputējse,
Driķu miltus sijājot.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

3251.

Tautās iešu, līdza vešu
Savu vecu māmulīti,
Neatstāšu brālīšos
Māršiņām niecināt.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3252.

Te saulīte rītā tek,
Te atkan vakarā;
Atkan mana māmuliņa
Ik dieniņas vecumā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Situ koku pie kociņa,
Lai tek saule vakarā;
Tā tek mana māmulīte
No jaunuma vecumā.
327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

3253.

Tek saulīte vakarā,
Iet māmiņa vecumā;
Steidziet, bērni, jautājiet
No māmiņas padomiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 027 -

3254.

Tek upīte viču viču,
Manis līdza aicināja;
Tec, upīte, viena pate,
Manis rauda māmuļīte.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

3255.

Tec, saulīte, nebrien dubļu,
Gana dubļu bridējiņu;
Neej, māmiņ, neej maltu,
Gana meitu malējiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Kā saulīte dubļus brida?
Gana dubļu bridējiņu;
Kā māmiņa malti gāja?
Gana meitu malējiņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

3256.

To celiņu rītā gāju,
To celiņu vakarā;
Tās māmiņas rītā saucu,
Tās atkal vakarā.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

3257.

Vai domā, māmuliņa,
Ka man tevis žēl nebija?
Cik es tevi iedomāju,
Tik es gauži noraudāju.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

3258.

Vēl', māmiņa, tu man labu,
Ļaudis labu nevēlēja,
Ļaudis labu nevēlēja, -
Nātras krūmu mežmalā.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

3259.

Viegli minu rītiņā,
Lēni durvis virināju,
Lai gul mana māmuļīte
Vakarēju gulumiņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

3260.

Velē baltu, ko velē,
Mātes kreklu izvelē:
Māte viesu mielotāja,
Pie galdiņa sēdētāja.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

3261.

Vērpu vilnas kodeliņu,
Ar māmiņu runādama;
Mīksta vilnas kodeliņa,
Jauka mātes valodiņa.
412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

3262.

Veca mana māmuļīte,
Bet raženi turējās:
Brūvē alu, cep maizīti,
Slauka namu, istabiņu.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

3263.

Veca mana māmuliņa
Kā veca ragainīte,
Sēd galviņu nodūruse
Kā ruden(i) miežu vārpa.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 226 [Kandavā (Tl)].

3264.

Veca mana māmaļiņa
Kā vecā vecainīte;
Vecainē rudzi auga,
Kas no manas māmaļiņas?
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

3265.

Veca mana māmulīte,
Laiks tai bija vecai būt:
Dēlu dēli arājiņi,
Meitu meitas malējiņas.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

3266.

Veca mana māmuliņa,
Nespēj ganu pavadīt;
Vēl tu būsi vedeklai
Rīta māļa malējiņa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3267.

Veca mana māmuliņa,
Smiltīs pēdu nepazina;
Mauriņā vien pazina
Rīta rasas birumiņu.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

3268.

Visu celiņ' i nogāju,
Ar māmiņu runādama,
Tad i vēl nesacīju
Visa sava ļaunumiņa.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

- 028 -

3269.

Celies, mana māmuliņa,
Necelies vaidēdama,
Ne es tevi malti cēlu,
Pasprēd' tievu dzīpariņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3270.

Citi ļaudis to vien teica,
Ka man vāja māmulīte;
Es meitiņa kā liepiņa,
Kopju vāju māmulīti.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

3271.

Cits ar naudu lielījās,
Cits ar savu māmuliņu;
Kam naudiņa, tas bagāts,
Kam māmiņa, tam slavīte.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

b) Māte daždien arī sīva, barga, bērnus mācīdama, rādama. Meita žēlojas par māti

3272.

Bari mani, māmuliņa,
Bari mani maliņā,
Bari mani maliņā,
Kur ļautiņi nedzirdēja.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

1. Nebar mani, māmuliņa,
Pagalmā stāvēdama;
Bar labāk ustabā,
Lai ļautiņi nedzirdēja.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

3273.

Es mātei viena meita,
Es lielā, es mazā:
Es lielā darbiņā,
Es mazā ustabā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3274.

Dod, Dieviņi, tautām jāt,
Lai es varu līdzi jāt:
Es nevaru vairs iztapt
Priekš tās vecas māmulītes.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3275.

Gŗūta mana dzīvošana,
Dieviņš žēlo nomirušus:
Tētiņš mani nemīlēja,
Māmuliņa nicināja.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

3276.

Kāda Dieva es nelūdzu,
Kāda Dieva palīdziņa,
Mana paša māmuliņa
Mūžam laba nevēlēja.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

3277.

Kam, lietiņis, smalks noliji,
Kam rasiņu padarīji?
Kam, māmiņa, mani rāji,
Kam kauniņu padarīji?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3278.

Kam, māmiņa, man' auklēji,
Kad es lieti nederēju?
Būt' metusi jūriņāi,
Es būt' jūras gaigaliņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3279.

Kam, māmiņa, man' auklēji,
Kad es tev nemīlēju?
Kam ar kāju nenospēri,
Neiemeti ūdenī?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3280.

Kam, māmiņa, ta(d) nerāji,
Kad es biju rāšanā?
Ko, māmiņa, nu darīsi,
Nu rīkstīti pušu laužu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3281.

Kur, māmiņa, mani liksi,
Kad es lieti nederēju?
Uzvelc man baltu kreklu,
Cel aiz loga saulītē,
Lai saņem tie ļautiņi,
Kam vajaga cūkganiņa.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

3282.

Kur sīva bitīte, salds medutiņis;
Kur dzedra māmiņa, tikušas meitas.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 029 -

3283.

Laimei sūdzu raudādama,
Ka man barga māmuliņa;
Man Laimiņa atbildēja:
Vēl bargāka sveša māte.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

3284.

Ļaužu ļaužu es bērniņš
Par māmiņas rājumiņu;
Būtu ļaužu, vai nebūtu,
Būt' māmiņa nerājuse?
6 [Annas muižā (Ķēču pag. Rg)].

3285.

Lietā būšu es, māmiņa,
Ja tu mani lietā liksi:
Apvilkusi baltu kreklu,
Izcel mani saulītē.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

32851.

Māmuliņa mani sauca:
Meitiņ mana, nelietīte!
Lieta būšu, māmuliņa,
Kad Laimiņa lietā liks.
421 [Taurupes pagastā (Rg)], 138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

3286.

Māmulīte mani sauca:
Meitiņ mana, nelietīte!
Pagaid', mana māmulīte,
Būšu lieta, kad uzaugšu.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

3287.

Māte mani auklēdama
Vēl vārnām, žagatām;
Es uzaugu kundziņam
Atslēdziņu nēsātāja.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

3288.

Māte mani gauži rāja,
Izrājusi, niecināja.
Kam, māmiņa, gauži rāji,
Kad gribēji niecināt?
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)], 189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

32881.

Mana paša māmuļiņa,
Paša ļauna, paša laba:
Pate mani sabārusi,
Pat' ar labu labināja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3289.

Man' māmiņa izauklēja,
Nelietīti domādama;
Es izaugu māmiņai
Pats maizītes devējiņš.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3290.

Man' nerāja māmuliņa,
Vienu meitu dēvēdama;
Rāj, māmiņ, neraug' vienas,
Māc' labam darbiņam.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3291.

Nerāj mani, māmulīt,
Es nav tava norājama;
Ņem dēlam līgaviņu,
Rāj apkārt staigādama.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

3292.

Nerāj mani, māmuliņa,
Lai es augu nenorāta;
Gan būs man tautiņās
Diži, mazi rājējiņi.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

3293.

Nerāj mani, māmuliņa,
Lai es augu nenorāta;
Tu jau mani tāpat dosi
Līgaviņas kūlējam.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

3294.

Nevar vaira laivas irt,
Izsīkusi Daugaviņa;
Nevar vaira tautas rāt
Par māmiņas rājumiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3295.

Neviens putnis tā nedūc,
Kā dūc meža balodītis;
Neviens mani tā nerāj,
Kā rāj mani māmulīte.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

3296.

Nīdēj' mani tēvs māmiņa,
Nīd bāliņa līgaviņa;
Nīdēdama es iekāpšu
Tautu dēla kamanās.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

- 030 -

3297.

Nīdi, nīdi, māmulīte,
Gan tu mani iznīdēsi,
Gan tu mani iznīdēsi,
Pate gauži noraudāsi.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

3298.

Pūta, pūta rīta vējš,
Nu padeva ziemeļam;
Rāja, rāja tēvs māmiņa,
Nu padeva tautiņām.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

3299.

Rāj, māmiņa, bar, māmiņa,
Gan tu mani nožēlāsi:
Ne tev cita meita bija,
Ne atvedi vedekliņas.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

3300.

Rāj, māmiņ, vai nerāj,
Nebūs tava rājumiņa;
Rās tautiņas otru kārtu
Pa savam prātiņam.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

3301.

Rāj, māmiņa, citas meitas,
Lai es augu nerājama,
Lai es augu nerājama
Rātam tēva dēliņam.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

1. Nerāj mani, māmuliņa,
Lai es augu nerātnīte,
Lai es augu nerātnīte
Nerātnīša dēliņam.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

3302.

Saule, saule, nebrien dubļus,
Diezgan dubļu bridējiņu;
Māte, māte, nerāj meitas,
Diezgan meitu rājējiņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Nepūtiet, ziemas vēji,
Gana vēju pūtējiņu;
Nerājiet, bāleliņi,
Gana tautu rājējiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3303.

Šorīt agri saule lēca
Pa visim rītiņim;
Šorīt sīva māmuļīte
Pa visām reiziņām.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

3304.

Tec, saulīte, nebrien dubļu,
Gan ir dubļu bridējiņu;
Ai māmiņa, nevēl' ļauna,
Gan ir ļauna vēlētāju.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

c) Māte bērnus paviegli audzina, sevišķi lutina vienīgo meitu. Meitas netikušas, slinkas

3305.

Vai māmiņa, tavas meitas
Vakarēju gulējumu:
Krēsli, beņķi necelēti,
Istabiņa neslaucīta,
Istabiņa neslaucīta,
Mēslu čupa pabeņķē.
235 [Abavas muižā (Grenču pag. Tk)].

3306.

Drīzi mani drīzināja
Savis tēvis, māmuliņa;
Viņi drīzi drīzināja,
Es izlēņi darinājos.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

3307.

Es māmiņai viena meita,
Krējumiņa laizītāja;
Kuŗš puisītis mani ņems,
Lai kaŗ ķērni vadzītī.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

3308.

Es māmiņai viena meita,
Lētumā uzaugusi,
Kuŗš puisītis mani jēma,
Lai jem līdza kalponīti.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

3309.

Es mātei viena meita,
Pavaļā uzauguse;
Kuŗš puisītis mani ņēma,
Lai vij gaŗu pātadziņu.
216 [Ventspilī].

3310.

Es māmiņai viena meita,
Es darīju, ko gribēju:
Pienu ēžu, pienu dzēru,
Pienā muti nomazgāju.
324 [Sēļpilī (Sēļpils pag. Jk)].

- 031 -

3311.

Es māmiņai viena meita,
Visa laba gribētāja:
Ik rītiņus pien' ar maizi,
Uz palaga kājas āvu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

3312.

Es redzēju tai ciemā
Māti jaunu, meitu vecu:
Māte ganu vadītāja,
Meita viesu mielotāja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3313.

Kur, māmiņa, tavas meitas,
Pate slauki istabiņu?
- Manas meitas kambarī,
Raksta zīda nēzdodziņu.
- Nava tiesa, tavas meitas
Vakarēju gulumiņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

3314.

Laiska mana māte bija,
Laisk' es meita pakaļā;
Dod, Dieviņ, man atrast
Vēl laiskāku vīramāti.
17 [Ķēčos (Ķēču pag. Rg)].

3315.

Māmiņai piecas meitas,
Visas piecas ceplī gul;
Jau tā paša diženā
Pašā cepļa dibenā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33151.

Māte mani mīļi tura
Par visām meitiņām:
Ik vakara sviest' ar maizi,
Jauns puisītis klātgulēt.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

3316.

Māte meitu audzināja
Kā gosniņu laidarā;
Kuŗš puisītis tādu ņems,
Lai vij ašu pātadziņu.
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

3317.

Māte savu meitu sauc,
Kā vistiņa tekādama;
Meita gāja kā runcītis
Vecas mātes aizkrāsnē.
188 [(?)].

33171.

Palaid mani, māmuliņa,
Kā jau biji palaidusi:
Trīs reizītes kreklu vilku
Vienu pašu mazgājumu.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

3318.

Pērnvasaru māmiņai
Spītēdama vien dzīvoju;
Māmiņai spītēdama,
Pats sevim saspītēju.
226 [Kandavā (Tl)].

3319.

Pilns stallīts man aitiņu,
Vilku laižu tīrumā;
Piln' ustaba man meitiņu,
Pate slauku ustabiņu.
410 [skat. 3301. (Pilskalnes pag. Il)].

3320.

Še meitas vecākas, ne pate māte:
Še māte meitām krēsliņu cēla.
198 [Saldū].

3321.

Tā māmiņas vaina bija,
Ka es augu netikuse:
Kam tā ņēma kalponīti,
Mani lēti audzināja.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

3322.

Tā, māmiņa, tava vaina,
Ka es slinka, maģtikuse:
Kam tu pate dubļus bridi,
Mani slinku audzināji.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

3323.

Tā puķīte dūņu smaku,
Kas aug viena ezerā;
Tā meitiņa netikuse,
Kas aug viena māmiņai.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

3324.

Viena pate mātes meita,
Laba vien gribētāja:
Baltas putras ēdājiņa,
Runkainīšu nesātāja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 032 -

37613.

Ok Dīvaņi, kai tam lab',
Kas pi sovas muomuliņas:
Kas dīņaņas gluda golva,
Kas svādīņas bazneicā.
194 [Krāslavas D].

37614.

Ak tu mana māmulīte,
Kad es tevis aizmirsīšu:
Vieglas bija tavas rokas,
Mani mazu auklējot.
Tad es tevis aizmirsīšu,
Kad es tevis neredzēšu.
443 [Turlavas Kld].

37615.

Auklej mani, muomuliņa,
Pi mutītes pīlykuse;
Ka pošai navajag,
Byus svešim maldynuot.
357 [Rudzētu D].

37616.

Augsti kolni, gari meži
Da munai māmiņai;
Pūrus brydu pa ceļim
Da sovai māmeņai;
Da svešai naguojuse
Ni sausom kuojiņom.
18 [Andrupenes Rz].

37617.

Bolta kaļča, bolts snīdziņš,
Mīls tāvs, muomuļiņa;
( Mīls tāvs, muomuļiņa,)
Obi vīnu mīlumiņ'.
389 [Silajāņu Rz].

37618.

Baŗo mani tēvs māmiņa,
Baŗo pieci bāleliņi;
I tad vēl nevarēja
Bez tautieša pabaŗot.
358 [Rugāju Abr].

37619.

Bija man četri dēli,
Būs man četras vedekliņas:
Ančam Grieta, Lauram Kača,
Jēkabam Madaliņa.
241 [Lubānas Md].

37620.

Bitīt, tavu vieglumiņu
Baznīcāji dedzināja;
Māmiņ, tavu labumiņu
Līdz mūžiņa galiņam.
147 [Jaunlaicenes Vlk].

37621.

Bitīt, tavu šuvumiņu,
Skaisto vaska gabaliņu;
Māmiņ, tavu auklējumu,
Skaisti balti bāleniņi.
241 [Lubānas Md].

37622.

Ceļu gāju, gŗūt' redzēju,
Nesacīju māmiņai,
Lai tā mani neraudāja,
Nežēloja kumeliņu.
200 [Kuldīgas Kld].

37623.

Darbos gāju gŗūt' redzēju,
Bet neteicu māmuļīti,
Lai tā, mani žēlodama,
Nedo jaunu tautīnās.
39 [Bārtas Lp].

37624.

Cik putņeņam dzīduošonas,
Kai nu poša pavasara;
Cik mjaiteņai dzeivuošonas,
Nu ganeņu da tauteņu.
182 [Kaunatas Rz].

37625.

Da ceļimi pūru bridu,
Da sovaji māmeņai;
Da svešaji naītum
Sausajomi kuojeņom.
143 [Jāsmuižas D].

37626.

Dēlu māte ziņu sūta,
Nevar dēlu savaldīt:
Šovasar saraustījis
Treju stangu iemauktiņus.
282 [Nīcas Lp].

37627.

Dzieržu sovu muomuliņu
Aiz puriņa, aiz mežiņa runojūt.
Navarēju dativēt:
Par puriņu dziļš iudens,
Apleik lels leikumeņš.
605 [Skolas].

37628.

Dzeivojīt, bruoleliņi,
Globojīt muomuliņu;
Es aizīšu tautiņuos,
Tur man cyta muomuliņa.
389 [Silajāņu Rz].

- 033 -

37629.

Es māmiņas mīļi lyudzu
Ap mutīti glaudeidama:
Ka jei mani izaudzēja,
Pi mutītes dalykus'.
326 [Preiļu D].

37630.

As sovai māmiņai
Nikā loba nadarīju:
Karotītes nomazgāj'se,
Pieri vien balināju.
268 [Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md].

37631.

As izaugu pi māmeņas,
Kai sorkona bryuklineitja;
Tautas nuocja, tautas braucja,
Mani saucja bryuklineiti.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

376311.

Es izaugu pi māmeņas,
Kuo ūdzeņa bryukluojā;
Es izaugu kuo līpeņa,
Nūzīdēju kuo īveņa.
315 [Pilskalnes Il].

37632.

Es mātei pirmā meita,
Pirmā māļa malējiņa:
Man pieder mātes pūrs,
Mātes baltas vilnānītes.
290 [Ogres C].

37633.

Es māmiņai vīna meita,
Etslēdziņu nosuotuoja;
Etslēdziņu nosuotuoja,
Reita mīga gulātuoja.
466 [Vārkavas D].

37634.

Es mātei viena meita,
Visu gadu ganos gāju;
Pie puišiem gulētāja,
Baltas putras ēdājiņa.
545 [Krustpils D apr.].

37635.

Es mātei viena meita,
Visa laba gribētāja:
Labu ēst, labu dzert,
Labu vilkt mugurā.
605 [Skolas].

37636.

Es mātei viena meita,
Visu labu gribētāja:
Sviestu, pienu ēdājiņa,
Kunkulīšu strēbējiņa.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

37637.

Es puoršķēļu adateņu,
Kurynavu ustubeņu,
Ka muomeņa nasasoltu,
Vacys dīnys dzeivuodama.
143 [Jāsmuižas D].

37638.

Es redzēju tai ciemā
Māti jaunu, meitu vecu:
Māte ganu vadītāja,
Meita viesu mielotāja.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

37639.

Es savai māmiņai
Viena pate meita biju;
( Viena pate meita biju,)
Kā jumprava vien staigāju.
605 [Skolas].

37640.

Es uzaugu pie māmiņas,
Ciemā nakti negulēj'ša.
Kas māmiņai vietu taisīs,
Kas aprausīs uguntiņ'?
Es māmiņai vietu taisu,
Es aprausu uguntiņ'.
94 [Dunikas Lp].

37641.

Gona dzīžu, gona raužu,
Nadzierd muna muomuleņa.
Kab dzierdātu muomuleņa,
Byutu lelys žālobeņis.
593 [Rēzeknes apr.].

37642.

Glaudies gludi, Rozulīte,
Liecies zīļu vainadziņu:
Cielaviņa ligzdu dara
Tavā matu galiņā.
605 [Skolas].

37643.

Globoj, bērniņ, tuo mani,
Kuo globuoju tevi mozu:
Īteidama, izteidama
Boltejūs polagūs.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

- 034 -

37644.

Ira kvīšu, ira mīžu,
Auzu pylni orūdeņi;
Ir maņ tāvs muomuliņa,
Pylnas acis asariņu.
389 [Silajāņu Rz].

37645.

Ik reiteņa laksteigola,
Syt pūreņa maleņā;
Ik boguota tautu meita,
Raud galdeņa galiņā.
89 [Dricēnu Rz].

37646.

Ik vokora laksteigola,
Sit pureņa maleņā;
Ik vokora mun' māmeņa
Manis gauži nūrauduoja,
Dzierdēj mani dzīdojūt,
Nasagaida atejūt.
465 [Varakļānu Rz].

37647.

Iz vacainis sylta sauļa,
Kab ilguoki ganējusja;
Pi mameņas loba dzeive,
Kab ilguoki dzeivuojusi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

37648.

Īt saulīte, īt māmiņa
Par pogolmu runuodama;
Nu tuolīnes nepazynu,
Kura muna muomuliņa.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

37649.

Kā kokiem lapas birst,
Tā māmiņai asariņas;
Kā kokiem skaidas lec,
Tā māmiņai valodiņas.
197 [Krotes Lp].

37650.

Ka man byutu putna spuorni,
Tuos bitītes vīglumeņš,
Es aizskrītu tū maliņu,
Kur ir muni tāvs māmiņa.
466 [Vārkavas D].

37651.

Ka satyktu sovu muoti
Ūlneiceņas galeņā,
Es atstuotu jaunu sīvu,
Vastu muoti ustobā.
174 [Kārsavas Ldz].

37652.

Kab, sauleit, tu tī izlāktu,
Kur vakar nūrīteji;
Kab tej muna muomuleņa
Šūdīn jaunu pīdzymus'.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

37653.

Kam maņ taida ļaudaviņa,
Kai muna i muomuliņa;
Uobuliņa skaistumiņu,
Kai bitītes vīglumiņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

37654.

Kod par lūgu pasavēru,
(Tod) saulīti īraudzeju;
Kod māmiņu īdūmuoju,
Tod (es) gauži nūrauduoju.
18 [Andrupenes Rz].

37655.

Kam, māmiņ, audzināj',
Bērzu birzi sētiņā?
Meitu dēļi audzināj',
Kur gulēt dienasvidu.
197 [Krotes Lp].

37656.

Kam, māmiņ, man' auklēji,
Kad tev pašai nevajag?
Svešai mātei viegla diena -
Ne šūpoj'se, ne auklēj'se.
358 [Rugāju Abr].

37657.

Kas bērziņam no lapiņām?
Tikai zemi trūdināja;
Kas māmiņai no meitiņas?
Svešai mātei viegla diena.
36 [Balvu Abr].

37658.

Kas kaitēja man dzeivuot
Pi eistuos muomuliņas?
Bites saņ duorziņā,
Tautas zvona pogolmā.
466 [Vārkavas D].

- 035 -

37659.

Kas sliņķim kājas āva,
Kas sedloja kumeliņu?
Māte sliņķam kājas āva,
Tēvs sedloja kumeliņu.
355 [Rucavas Lp].

37660.

Kaut tā mana māmuliņa
Otrreiz jauna piedzimusi,
Satītum valodiņu
Mīkstajās villainēs.
198 [Krustpils D].

37661.

Klausīšu māmeņas patacādama,
Poša tecēš' nomā, poša ustobā,
Taidi gūdi nomā, taidi ustobā.
143 [Jāsmuižas D].

37662.

Ko rājies, māmulīte,
Kas tev vecu nobāra?
Lai bāra tie bērniņi,
Kas paliks pakaļā.
281 [Neretas Jk].

37663.

Kumeļā, dēliņā -
Tur mātei lieli prieki:
Zviedz kumeļš, dzied dēliņš,
Māte prieku nevarēj'.
378 [Seces Jk].

37664.

Kaimiņiem redzējums,
Māmiņai audzējums;
Tālejam tautiešam
Būs dižena malējiņa.
146 [Jaungulbenes Md].

37665.

Ai kūceņ, tovu zaļū skaistumeņu,
Ai māmiņ, tovu meilumeņ!
Nu kūciņa skaists zareņš,
Nu māmeņas meils vuordeņš.
389 [Silajāņu Rz].

37666.

Loba beja māmiņa,
Lobas man vajadzēja,
Ēžu pīnu, ēžu gaļu,
Soldovinka pasadzēru.
314 [Pildas Ldz].

37667.

Lobuok kab maņi māmeņa,
Par laipeņi īmatusja,
Kod byut pati puorguojusja
Sausajom kuojeņom.
174 [Kārsavas Ldz].

37668.

Lobuok byutu es numyrus(e)
Nakai muna muomuleņa;
Nabyut mani sveši ļauds
Ik reiteņu ryudynuojuš'.
143 [Jāsmuižas D].

37669.

Lai bij skaista, kas bij skaista,
Man' māmiņa, tā bij skaista.
Kad es viņu ieraudzīju,
Tad pārgāja man' bēdiņa.
172 [Kārķu Vlk].

37670.

Ļaužu māt, ļaužu māt,
Ej, apraugi mūsu māti!
Mūsu māte atsagula
Vakariņu neēdusi.
241 [Lubānas Md].

37671.

Muojuos eju, muojuos eju -
Kos gon mani muojuos gaida?
Mana eistuo muomuliņa,
Tei mani muojuos vīnmār gaida.
503 [Višķu D].

37672.

Māmeņ muna, mīļvuordeitja,
Mīļi mani auklējus':
Iz celeišu izlykdama,
Pi muteitis dalykdama.
326 [Preiļu D].

37673.

Māmiņ, muna mīlīguo,
Tev mīlīga volūdiņa:
Tev mīlīgi runojūt,
Bierst maņ gaudas asariņas.
326 [Preiļu D].

37674.

Māmiņ' mani tā sargāja,
Kā sirsniņu azotēji:
Ne naksniņu negulēja,
Ne kājiņas neapāva.
183 [Kazdnagas Azp].

37675.

Māmeņai vīna meita,
I tej poša natikļeitja:
Reiteņā cālusīs,
Uz pologa kuojis ova.
143 [Jāsmuižas D].

- 036 -

37676.

Mana balta māmuļiņa
Mani mīļi audzināja:
Ir rītiņa klāt tecēja,
Mani mīļi modināj(a).
127 [Grostonas Md].

37677.

Mana mīļa māmuliņa
Mani labi audzināj':
Pate manim svārkus šuva,
I krekliņus balināj'.
439 [Trikātas Vlk].

37678.

Mana balta māmulīte,
Tev nebija mani rāt;
Kad es augšu, tevi rāšu,
Tu staigāsi raudādama.
378 [Seces Jk].

37679.

Mana balta villainīte,
Vai es tevis nevelēju?
Mana mīļa māmuliņa,
Vai es tevis nemīlēju?
184 [Ķēču Rg].

37680.

Mana veca māmuļīte,
Kā es tevi aizmirsīšu?
Neredzēšu staigājam,
Nedzirdēšu runājam.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

37681.

Man māmiņa maz' esot,
Zābaciņus šūdināja;
Mīl šūdin, māmuliņa,
Mīl es liela izauguse.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

37682.

Māte dēliņu auklēja,
Kā saulīte zirņu ziedu;
Dēliņš sirdi audzināja,
Kā aso zobeniņu.
281 [Neretas Jk].

37683.

Māte mani audzināja,
Kā liepiņu dārziņā:
Lai es augu smuka, daiļa,
Kā rozīte dārziņā.
39 [Bārtas Lp].

37684.

Mana mīļa māmulīte,
Mani mīļi audzinā(ja);
Izšūpoja, izauklēja,
Atdod tautām rūdināt.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

37685.

Māt, māt, es tovs dēls,
Kā tu man nepazin?
Es mazes Jaraniš,
Kas dzīve kārklane.
445 [Ugāles Vp].

37686.

Muote, muna muomuliņa,
Na tei muna myuža muot(e);
Tei bej muna myuža muote,
Kur dēliņu audzinuoja;
Kur dēliņu audzējuse
Pa munam pruotiņam.
358 [Rugāju Abr].

37687.

Māte māte, man ar maizes,
Es ar biju tavs bērnīns,
Tāpat tev skaidas lasu
Apār tev ružināju.
470 [Vecates Vlm].

37688.

Maņ māmiņa moz' auklēja,
Kai saulīte zierņu zīdu:
Izteidama, īteidama
Boltajuos vylnainēs.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

37689.

Mīļi mani māt' audzēja,
Skaišķi mani darināja;
Lai ar mīļi audzināja,
Šķitās pati maldināta.
545 [Krustpils D apr.].

37690.

Mīļi māmeņa auklēja,
Mīļi kuoŗa šyupuleiti;
Svešai muotei vīgla dīna,
Ni šyupuoja, ni auklēja.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

37691.

Mīli, māmeņ, mani auklēji,
Mīli kuori šyupeleiti;
Aiz mīluos auklēšonas
Mīlu vuordu nadzierdēju.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 037 -

37692.

Māmiņ' mani izauklēj'se,
Kā saulīte zirņu ziedu;
Izauklēj'se, izglabāj'se,
Lietā vien nelikuse.
Liks lietā sveša māte,
Būs tai daži ļauni vārdi.
209 [Lauberes (Lauberes-Ozolu) Rg].

37693.

Ne naksniņas nedrīkstēju
Ciemiņos pārgulēt;
Kas mātei vietu taisīs,
Kas tēvami kājas aus?
355 [Rucavas Lp].

37694.

Nav saulīte nogājusi -
Rasa zāles galiņā;
Nav māmiņa nomirusi -
Pilnas acis asariņu.
378 [Seces Jk].

37695.

Neaugši saule i līgoj',
Ar rociņu nepasniedzu;
Ne tāl' ir man' māmiņa,
Nevarēju klātu tikt.
241 [Lubānas Md].

37696.

Nemirst', mana māmuliņa,
Izved mani tautiņās,
Lai man nāca no tautām,
Vēlēj' kādu vēlēdama.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

37697.

Nerāji, māmiņa,
Meitu vakarā:
No rīta celdamies,
Nerasi meitu.
214 [Lažas Azp].

37698.

Nivīns putniņš tai nav mīļš,
Kai ir mīļš ceirulīts;
Nivīnam nāsu es tik mīļa,
Kai es asu māmeņai.
551 [Ludza Ldz apr.].

37699.

Nu saknītes lozda zīd,
Na nu lozdas viersyunītes;
Nu sirsninas es i mīlu
Sovu tāvu, muomuļiņu.
143 [Jāsmuižas D].

37700.

Paldies saku tev, māsiņa,
Pa to vieglu lolojumu;
Uz akmeni nesēdēja,
Mani mazu lolodama.
398 [Skrundas Kld].

37701.

Par māmiņu vien domāju,
Kā par sēni mežmalā;
Kad pietrūka padomiņa,
No māmiņas pavaicāju.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

37702.

Man patyka tāva sāta,
Dzymtuo dyumu ustobeņa;
Dūd, Dīveņ, man myužeņu
Šai sātā i nūdzeivuot.
35 [Baltinavas Abr].

37703.

Kas kaitēja atvasei,
Pie bērziņa šūpojot;
Kas kaitēja meitiņai,
Pie māmiņas dzīvojot.
79 [Daudzeses Jk].

37704.

Raudāt raud tā meitiņa,
Trīcēt trīc villainīte;
Sēd galviņu nokārusi
Kā rudeni miežu vārpa.
82 [Demenes Il].

37705.

Saņem mani, māmuliņa,
Kad es nācu piekusus';
Pacel krēslu, nesēdēš(u),
Saņem jauku valodiņ'.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

37706.

Saulīt sylta, māmiņ mīla,
Kab vysam myužiņam!
Napītryuktu mīlu vuordu,
Ni gotovu gabaļiņu.
174 [Kārsavas Ldz].

37707.

Solts lūkim upeits tak,
Caur zariņim Daugaviņa.
Dzeitum laivu, dūtum rūku,
Kab māmiņa naradzātu;
Kab māmiņa naradzātu,
Kab jei gauži narauduotu.
170 [Kapiņu D].

- 038 -

37708.

Skaistu dēleņu auklēju,
Dzīduodama, šyupuodama;
Ka izauga šys dēleņš,
Gauž' māmeņu ryudynuoja.
143 [Jāsmuižas D].

37709.

Skaista saulīte uzlēce,
Bet na vysam myužiņam.
Meila beji tu, māmiņa,
Bet na vysam myužiņam.
Skaists bej muns augumiņš,
Bet na vysam myužiņam.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

37710.

Skrien, bitīte, uz to malu,
Kur ir mana māmuļiņa,
Atnes man mīļus vārdus
No īstās māmuļiņas.
194 [Krāslavas D].

37711.

Skrīņ, biteit, uz tū pusi,
Kur guļ muns tāvs ai muoti,
Aiznes munam tāvam, muotei
Simtu lobu vakareņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

37712.

Smylga auga otvorā,
Es izaugu pi māmeņas;
Smylga rosas napanesja,
Es māmeņas meilu vuordu.
465 [Varakļānu Rz].

37713.

Svešai muotei svešs bērniņš,
Kai zaraiņa uobelīte;
Sov' māmiņai sovs bērniņš,
Kai sirsniņa ozūtē.
389 [Silajāņu Rz].

37714.

Šauj (=šaut), māmiņa, rāj tu mani,
Kamēr tava rājamā;
Kad rīkstītu pušu lauzīš',
Nebūs tava rājamā.
306 [Patkules Md].

37715.

Šaut, māmiņa, rāj, māmiņa,
Nedod man savas vaļas,
Lai kaunā nepalika
Mans mazais augumiņš.
241 [Lubānas Md].

37716.

Tik upītes straujumiņ(a),
Kā ruden(i), pavasar';
Tik māsiņ(i) labas dzīves,
Kā pie savas māmuliņas.
545 [Krustpils D apr.].

37717.

Vai, upīte, tevis dēļ
Naīt muņa muomuliņa?
Puori brist - dziļš yudins,
Apkuort, leli leikumiņi.
326 [Preiļu D].

37718.

Vaļa man beja vaļuotīs
Pi tuos sovys muomulenis:
Var mīdzeņus izguļēt,
Var darbeņus pastruoduot.
314 [Pildas Ldz].

37719.

Vysu celeņu nūguoju
Ar māmeņu runuodama,
Vēl es puses naizrunuoju
Jau sirsniņa pušu pleist;
Ka byut vysu izrunuojus',
Byut i poša nūmyrus'.
170 [Kapiņu D].

37720.

Visi kakti tukši, salti,
Nav māmiņas istabā;
Visi silti, visi jauki,
Kad māmiņa istabā.
358 [Rugāju Abr].

37721.

Vīgli guoju, vīgli spēru,
Vīgli duras vyrynuoju,
Lai tei muna muomuliņa
Nu mīdziņa nazacaltu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

37722.

Viena biju, viena pate,
Es savai māmiņai;
Es kā viena magonīte,
Bāleliņu sētiņā.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

- 039 -

37723.

Vīna poša māmeņai,
Vysa loba gribātuoja:
Pīnu ēžu, pīnu dzēru,
Suleņuos mozgovūs.
326 [Preiļu D].

37724.

Viena pate es meitiņa,
Kā rozīte dārziņā;
Durvīm klinģi nodiluši,
No tautieša virinot.
605 [Skolas].

37725.

Viena pati man māsiņa -
Kam to dot, kam nedot:
Vai sudraba kalējam,
Vai zemītes arājam?
Labāk dot arājam,
Ne sudraba kalējam.
605 [Skolas].

37726.

Viena pate zemenīte
Stāv kalnīna galīnā;
Viena pate mātes meita
Aug māmīnas kambarē.
192 [Kosas C].

37727.

Zaļa prīde, zaļa egle,
Obas vīnu zaļumiņ';
Mīļa muote, mīļa saule,
Obas vīnu mīļumiņ.
389 [Silajāņu Rz].

37728.

Žēlumos es nevaru
Caur māmiņas sētu iet:
Rej sunīšī, dzied gailīšī,
Raud māmiņa malt iedama;
Raud māmiņa malt iedama,
Ar maģāma māsiņām.
39 [Bārtas Lp].

37729.

Žēlumā nevarēju
Gar māmiņas sētu iet:
Rej sunīši, dzied gailīši,
Raud māmiņa maltuvē,
Dzirnu milnu noķēruse.
94 [Dunikas Lp].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu