SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.

370.

Ailu, manu skaļu balsu (balsi),
Kā no viena alva lietu!
Kad es savu balsu (balsi) laidu,
šķiet tautiņas taurējam.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

371.

Ak tu, manu skaņu balsi (balsu),
Kā no skaidra avotiņa!
Dziedu brāļa līdumā,
Atskan tautu istabā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Bāliņ, tava maltuvīte
Skaļu koku uztaisīta:
Dziedu brāļa maltuvē,
Atskan tautu sētiņā.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

372.

Ai tu, manu skaņu balsu,
Kā no tīra alva lietu!
Mans balsiņš cauri gāja
Caur akmeni skaldīdams.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

373.

Aili, manu skaņu balsi,
Kā no viena alva lietu!
Citu meitu pulciņā
Droztalāti droztalāja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

374.

Ai jel, manu skaņu balsu,
Kā no viena zelta liets!
Tāļu tautas klausījās,
Cepurītes noņēmuši.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

375.

Ak tu, manu skaņu balsi,
Kur aizgāji skanēdama:
Par puriem, par vēŗiem
Tautu dēla istabā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

376.

Aju, manu skaņu balsi,
Par purviem aizskanēja!
Vai tādēļ aizpurvieši
Noņem manu vainadziņu?
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

377.

Vai jel, manu skaņu balsi,
Skan mežā, skan laukā!
Skan laukā akmenī,
Skan mežā ozolā.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

378.

Vaile, manu skaņu balsu,
Tāla vēja aiznesamu,
Tāla vēja aiznesamu,
Nelietim sajemamu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

379.

Vai rīklīte, man' rīklīte,
Kā no viena vaŗa kalta!
Es varēju sadziedāt
Ar Vāczemes meitiņām.
346 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

380.

Ak tu, manu skaņu balsi,
Tautu birze atskanēja!
Dēlu māte klausījās,
Savu dēlu auklēdama.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

381.

Ai upīte, melnacīte,
Savas meitas neizdodi!
Ka tās tavas krasta malas
Ik svētdienas tricinās?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Ai upīte, ai upīte,
Kam palaidi dzeltainīti!
Kas tos tavus līkumiņus
Svētu rītu trīcenās.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

2. Ai ezera izteciņa,
Neizlaid dzeltainīti!
Kas tavā līkumā
Citu gadu gavilēs (tricinās).
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 56 -

382.

Ak tu krupi, lakstīgala,
Tavu skaistu dziedāšanu!
Man izlija vīna glāze,
Tavu dziesmu klausoties.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Ak tu skuķe (skuķi), tautu meita,
Tavu skaistu dziedāšanu!
Man izlija alus kanna,
Tavu dziesmu klausoties.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

2. Ak tu skuķe, maza meita,
Tavu skaņu gavilienu!
Man pārtrūka ūzām saite,
Gaviliena klausoties.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

3. Tu puisīti, velna bērns,
Tavu skaistu dziedāšanu!
Man sadega raušu ceplis,
Tavas dziesmas klausoties.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

4. Ei, līkā kamenīt,
Tavu jauku dancošanu!
Man izlija medus krūze,
Tavu danci lūrējot.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

5. Kuŗas elles tu iznāci
Tik vīzīgs tēva dēls!
Man nokrita vainadziņš,
Uz tevim skatoties.
1311 [Apē (Vlk)].

383.

Aiz priekiem nevarēju
šo ciemiņu gaŗām iet:
Dzied bitītes druviņā,
Dzied meitiņas dārziņā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

384.

Brāļos dziedu, vējš aiznesa
Dziesmu tautu sētiņāi;
Tur Dieviņis man pašķīra
Līksmu maizes arājiņu.
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)].

1. Ai jel, mana skaļa balsa,
Mana maza augumiņa!
Brāļos dziedu, vējš aiznese
Tautu dēla sētiņā.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

385.

Daiļi dziedu, gavilēju,
Uz robežas stāvēdama,
Lai skan manas daiļas dziesmas
Triju kungu pagastos.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

386.

Dziedāj' visas laucenieces,
Ne lapiņa nečabēja;
Dziedāj' viena Meženiece,
Ozolam zīles bira.
190 [Kuldīā], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dziedi, dziedi, dziedātāja,
Neiet jauki, ne diženi;
Kad laidīšu savu balsi,
Visi meži locīsies.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

2. Pulkiem dzied āru meitas,
Pulkiem balsi neskanēja;
Dziedāj' viena sila meita,
Visi sili skanēt skan.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

387.

Dziedi, dziedi, ganu puisi,
Tu jau mani nevinnēsi:
Es kalnā, tu lejā,
Mans balsiņis tāļu skan,
Mans balsiņis tāļu skan,
Pāri mežu galotnēm.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

388.

Ērdav' dziedu, gavilēju,
Ērdav' laidu valodiņu;
Dodiet mani, bāleliņi,
Ērdavāi vietiņāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

389.

Es bij' liela dziedātāja,
Bērza biržu locītāja.
Izlocīju bērza birzi
Pa vienam zariņam,
Izmācīju tautu dēlu
Pa savam prātiņam.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

1. Jauna meita, jauna mieta,
Kas tā tāda dziedātāja,
Kas tā tāda dziedātāja,
Bērza birzes locītāja?
Izlocīja bērza birzi
Pa vienami žagaram;
Izmācīja tautas dēlu
Pa vienami vārdiņam.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

390.

Es bij' meita, man bij dziesma,
Es varēju gavilēt!
Visi tautu tīrumiņi
Aiz dziesmām locījās.
275 [Zemgales novados].

- 57 -

391.

Es palaižu skaņu balsu
Pa lielo sila malu;
Izdzirduse māmuliņa,
Atveŗ nama duraviņas.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

392.

Es varēju sadziedāt
Ar ābeļu lakstīgalu;
Viņa dzied ābelē,
Es brālīša laukmalē.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)], 224 [Kabilē (Kld)].

1. Sudrabiņa bērziņš auga
Maltuvītes galiņā;
Meitas dzied maltuvē,
Lakstīgala bērziņā.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

393.

Izārdīgi es dziedāju,
Izārdīgi gavilēju:
Man' tautiņas pazinušas
Izārdīgas valodiņas.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

394.

Izsaveice man dziedāt,
Izsaveice gavilēt,
Izsaveice man darbiņš
Aiz visām māsiņām.
314 [Kroņa Elkšņu pagastā (Elkšņu pag. Jk)].

1. Izaveica man dziedāt,
Izaveica gavilēt,
Izaveica ar māršām
Baru iet tīrumā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

395.

Jo dziedāju, jo skanēja
Skaņa meža maliņā;
Jo dzīvoju, jo mīlēja
Baltajos bāliņos.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

396.

Jo tie meži skaņi skan,
Jo man tika skandināt;
Jo tie puiši mani prec,
Jo man tika atsacīt.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

397.

Kādēļ manis skaņis balsis
Ērģelēt ērģelēja?
Vai tādēļ ērģelēja,
Ka neveiklis klausījās?
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

1. Skaņi, skaņi es dziedāju,
Kālab skaņi neskanēja?
Tālab skaņi neskanēja,
Ka tautietis klausījās.
405 [skat. 363. (Dzirciema pag. Tk. Tiņķerē u.c. Kurzemē)].

398.

Kaklīn manu, jau kaklīni,
Kā no viena alva lietu:
Nei āzsmaku dziedādama,
Nei ar brāli runādama.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

399.

Kas tā tāda dziedātāja,
Bērzu biržu locītāja?
Tautu meita dziedātāja,
Vējiņš biržu locītājs.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

400.

Koši dzied lakstīgala
Smalkā bērzu biezumā:
Tā nebija lakstīgala,
Tā bij brāļa līgaviņa.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

1. Skaņa irbe nokliedzās
Aiz upītes lejiņā:
Tā nebija skaņa irbe,
Tā brālīša līgaviņa.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

401.

Krūmi, krūmi, meži, meži,
Manu balsi atdodiet!
Nu nāk jauna vasariņa,
Nu balsiņa vajadzēs.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

402.

Kumeliņu grožojot,
Piegrožoju cīrulīti,
Lai brauc mana līgaviņa
Kā cīrulis dziedādams.
224 [Kabilē (Kld)].

403.

Kur palika, kur aizgāja
šīs vasaras dziedātājas?
Cita še, cita te,
Cita tautu rociņā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

- 58 -

404.

Kur palika, nepalika
šo āriņu lakstīgala?
Nedzird vairs trikojam
Kā citām vasarām.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

405.

Lakstīgala jauki dzied,
Sila malu tecēdama;
Tā dziedāja jaunas meitas,
Bāliņos dzīvodamas.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4051.

Māte mani brēcināja,
Skaļa balsa gribēdama.
Man, māmiņa, skaļš balsiņš,
Es tev ilgi nekalpošu.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

406.

Māte mani brēcināja,
Skaļu balsi gribēdama:
Skaņi skan mans kakliņš,
Kā ērģeles ērģelē.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

407.

Māte mani brēcināja,
Skaņu balsi gribēdama;
Nu man bija skaņš balsiņis,
Nu māmiņa nedzirdēja.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)], 206 [Kuldīgas apriņķī].

408.

Māte mani rātin rāja,
Ka es liela dziedātāja.
Tā, māmiņa, tava vaina,
Ka es liela dziedātāja:
Kam tu kāri šūpulīti,
Kur dziedāja lakstīgala.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

409.

Māte mani šūpojuse,
Ievu ziedu šūpulī;
Kad uzaugu liela meita,
Lakstīgalu pārdziedāju.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

410.

Man spēlīšu nevaj'dzēja,
Kad es augu bāliņos:
Pate rīkle ērģelēja,
Pate mute gavilēja.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

411.

Mazai man māmuliņa
Ārdīs kāra šūpulīti:
Vai dziedāju, vai runāju,
Kā ārdīt izārdīju.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

4111.

Rikterē es dziedāju,
Mālpilē atskanēja.
Dod, Dieviņ, tur noiet,
Kur balsiņa (balsīte) atskanēja.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

412.

N-iešu meitiņām
Ērģelīšu nevajaga:
Vai būt' liela, vai būt' maza,
Ērģelēt ērģelēja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

413.

Nedod, Dievis, tur aiziet,
Kur balstiņas atskanēja:
Aiz puriemi, aiz mežiem,
Aiz dziļiem ezeriem.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

414.

Nei viens mani aizrunāja,
Nei viens mani aizdziedāja,
Virsū tiku es dziedot,
Ei valodu runājot.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

415.

Neviens mani aizrunāja,
Neviens mani aizdziedāja:
Man' māmiņa šūpojusi
Lakstīgalas šūpulī (šūpolī).
34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 364 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dienu, nakti ritināju
Savu dziesmu kamoliņu:
Māte mani šūpojuse
Lakstīgalas šūpulī.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

416.

Pusbalsīti vien palaidu,
Jau ļautiņi brīnījās;
Ko tad vēli nedarītu,
Būtu visu palaiduse.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 59 -

417.

Rīklīt' mana, ai rīklīte!
Ērģelēt ērģelēja;
Citas meitas Rīgā pirka,
Ir tām tā neskanēja.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

418.

Rīklīt' mana, ēģelīte,
Ērģelēt ērģelēja;
Ruden iešu māršu vest,
Man taurītes nevajaga.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

4181.

Rīklīt' mana, ērģelīte,
Ērģelēt ērģelēja,
Tautu birzi trīcināja,
Tautu dēlu kaitināja.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

419.

Rīklīt manu, ērģelīt,
Ērģelēt(i) ērģelēja!
Vai māmiņa ielikusi (ielikuse)
Ērģelīšu šūpulī (šūpolī)?
72 [skat. 1180. (Druvienas pag. C)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

420.

Rīklīt, manu ērģelīt,
Tev ērģeļu nevajaga:
Kad izgāju druviņā,
Ērģelēti ērģelēja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

421.

še dziedāju, gavilēju,
Tāļ' tautās atskanēja,
Tāļ' tautās atskanēja,
Kuplajos ozolos.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

422.

šūpo mani, māmulīte (māmuliņa),
Ļakstīgalas šūpolī,
Lai es varu tā dziedāt,
Kā dziedāja lakstīgala.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

423.

šūpo mani, māmulīte,
Lakstīgalas šūpolī,
Lai man būtu salds miedziņš,
Tāda jautra valodiņa.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Māte mani ielikuse
Lakstīgalas šūpolī:
Jautra miega gulētāju,
Dižu dziesmu dziedātāju.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

4231.

Skaisti dzied dzeltānīte
Augstajā kalniņā;
Gaigaliņa klausījās
Ezeriņa maliņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

4232.

Skaisti dzieda zelta zīle
Augstas liepas galiņā;
Vēl skaistāki mūs' māsiņa
Augsta kalna galiņā.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

424.

Skaļi dziedu, nokliedzos,
Lai dzird mans arājiņš,
Lai tas bija pārnovadu,
Lai pašā novadā.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

425.

Skan balsiņis rītā agri,
Skan bez saules vakarā;
Dienvidū neskanēja,
Tad (kad) bitīte ābolā (dābolā).
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)].

4251.

Skaņ mežeņis reitā agri,
Skaņ mežeņis vokorā:
Reitā agri goni dzīd,
Vokorā pīguļnīki.
428 [Beržūs(?)].

426.

Skanēj' mana dziedāšana
Pār deviņi priežu sili;
Mīlēj' manis augumiņis
Pār deviņas kungu valstis.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

4261.

Skani skaņi, mana balss,
Kam tu skaņi neskanēji?
Tāpēc skaņi neskanēji,
Ka es augu sērdieniņa.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

4262.

Skaņi, skaņi no rītiem,
Uz vakaru vēl skaņāk:
No rītiem tautas jāj,
Uz vakaru bāleliņi.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

- 60 -

427.

Tautas mani laukā ņēma,
Aizved meža maliņā,
Cerē mani nemākam
Dižus mežus trīcināt.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

428.

Trīcēj' kalni, ielejiņas,
Kad es augu bāliņos;
Kad aizgāju (aiziešu) tautiņās,
Lai trīcina lakstīgala.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 101 [Rankā (Rankas pag. C)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Skani, skani, zaļa birze,
Kad es tevi skandināšu;
Kad es iešu tautiņās,
Lai skandina lakstīgala.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

429.

Trīcēj' kalni, skanēj' meži,
Kad dziedāju lejiņā;
Saka ļaudis dzirdēdami:
Lakstīgala skaisti dzied.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

430.

Trīcēj' zaļa bierztaliņa,
Līdz es augu brālīšos;
Kad aizgāju tautiņās,
Ne lapiņa nečabēja.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

431.

Trīcēt trīc tā maliņa (pusīte),
Kur aug meitas dzeltainītes;
Kur aug puiši naidenieki,
Ne zīlīte nedziedāja.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

432.

Trīcēt trīc tā maliņa,
Kur māmiņas gani gana;
Ne zīlīte nedziedāja,
Kur guļ tēva pieguļnieki.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

4321.

Trīcēt trīc tā masi gavilēju:
Māte mani ielikusi
Bez vārdiņa šūpulī.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)], 119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 399 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

433.

Tumsiņā vakarā
Graznu dziesmu padziedāju,
Lai klausās mīļa Māŗa,
Kas meitiņas audzināja.
190 [Kuldīā], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

434.

Vēlējos nedziedājse
Tai kalniņa galiņā:
Vējiņš manu balsu nesa
Pašā tauta sētiņā.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Nedziedāju, nerunāju,
Aiz vējiņš manu balsu nesa
Sīvu tautu sētiņā.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

36055.

Aizskani, munis balseņis,
Par purim, par mežim,
Lai klausuos tī ļautiņi,
Kam aiz meža juodzeivoj.
466 [Vārkavas D].

36056.

Balseņi munu skonū,
Vēļ skonuoku volūdeņi!
Ka dzīduoju, meži skaņ,
Ka runuoju, zeme reib.
174 [Kārsavas Ldz].

36057.

Es bej' lela dzīduotuoja,
Man spēlīšu navajag,
Man mēlīte kai spēlīte,
Kai leiguot nūleiguoja.
605 [Skolas].

36058.

Es dzeivuoju pi bruolīša,
Slave guoja tautiņuos;
Es dzīduoju pi mežiņa,
Balsiņš guoja mežiņā.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

36059.

Gavil pieci, gavil seši,
Nevienami neskanēja;
Gavil mani jaunbrālīši,
Dzird deviņi novadiņi.
282 [Nīcas Lp].

- 61 -

36060.

Jūdz, bāliņ, baltu zirgu,
Pārved mani pār Daugavu:
Tur dziedāšu, tur līgošu,
Lai skan visa pasaulīte.
378 [Seces Jk].

36061.

Kakliņ, manu jauk' kakliņ(u),
Kā no viena alvas liets,
Vienu reizi nosasaucu,
Kā ar tauri notaurēju.
Vilka stumbris klausījās,
Cepurīti nosajēmis.
94 [Dunikas Lp].

1. Man kaklīnis, jauk' kaklīnis,
Kā no tīras alvas liets.
Vienu reizi nosasaucu,
Kā ar tauri notaurēju.
94 [Dunikas Lp].

36062.

Kas tur brauca no nītaures,
Visi meži līgojās?
Trīne brauca no nītaures,
Tā tos mežus locenāja.
192 [Kosas C].

36063.

Kas var mani bildināt,
Kas var mani aizrunāt?
Neviens nevar aizrunāt,
Neviens nedrīkstbildināt.
322 [Praulienas Md].

36064.

Kas tie tādi, kas dziedāja
Tai vēlā vakarā?
Skauģa bērni sasēduši
Diža ceļa maliņā.
94 [Dunikas Lp].

36065.

Paldies saku māmiņai,
Par to liegu lolojumu;
Nepiekusu dancodama,
Neaizsmaku dziedādama.
192 [Kosas C].

36066.

Pa līčiem rozes zied,
Es uz krasta gavilēju;
Pa istabu meitas dzied,
Es uz krāsns klausījos.
605 [Skolas].

36067.

Rīklīt', mana ērģelīte,
Ērģelēt ērģelēja;
Pašas kājas man dancoja,
Pate rīkle ērģelēja.
148 [Jaunpiebalgas C].

360671.

Rīklīt', mana ērģelīte,
Tev ērģeļu nevajaga;
Karin' tautu rītā agri,
Karin' vēlu vakarā.

360672.

Rīklīt, manu ērģelīt,
Man ērģeles nevajaga:
Vai dziedāju, vai runāju,
Ērģelēt ērģelēju.
480 [Vējavas Md].

36068.

Maņa dēļ spēlmanīši
Voi bejuši, nabejuši;
Man mēleite kai spēleite,
Man spēleišu navajag.
465 [Varakļānu Rz].

36069.

Nedod, Dievs, tur noiet,
Kur balstiņas atskanēja;
Kur balstiņš atskanēja
Simtu jūdžu tālumā.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

360691.

Neviens mani aizrunāja,
Neviens mani aizdziedāja:
Mans balstiņš atskanēja,
Pār deviņiem novadiem.
224 [Lielvārdes Rg].

36070.

Ni jyus mani aizrunuosit,
A ni mani aizdzīduosit;
Muna runa vēļ augstuoka
Kai azara raudiveite.
174 [Kārsavas Ldz].

36071.

Pa bolsam vīn pazynu
Meilamū dzaltoneiti:
Īt baļseņis kūku golūs
Kai biteite sanādama.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

- 62 -

36072.

Pūšat tauri, kam vajag,
Man taurītes nevajag:
Kad es savu balsi laidu,
šķietos tauri taurējam.
427 [Tadaiķu Lp].

36073.

Saucu piecus, saucu sešus,
Neviens labi nevarēja;
Sauca manis bāleniņi,
Ozolami lapas bira.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

36074.

Skaļu balstiņu palaidu
Pa purviem, pa mežiem,
Lai izdzird bāleliņi,
Lai nāk māsas apskatīt.
333 [Purmales (Bokovas) Abr].

36075.

Skan balstiņa pa līdumu,
Caur purviem, caur mežiem,
Caur purviem, caur mežiem
Iz tāluma pie māmiņas.
3 [Adulienas Md].

36076.

Bolseņ i, munu skanuokū,
Skani reitā, skani vokorā;
Dinavydā naskanēja,
Kad bitīte zīda ņasja.
314 [Pildas Ldz].

36077.

Dzīdat, meitas, vokorā,
Vokorā tuoļi skaņ;
Dīnavydā naskaņāja,
Ka bitīte zīdu ņasja.
314 [Pildas Ldz].

36078.

Skaņu balsiņu palaidu
Caur purvim, caur mežim,
Lai izdzirda māmuliņa,
Lai jei gauži nūraudova.
605 [Skolas].

36079.

Skaņu balsi es palaižu
Skaņa meža maliņā,
Lai dzierd muni bruoliliņi,
Kumeliņus ganeidami.
605 [Skolas].

36080.

Skonu balseņi palaižu
Skona meža maleņī;
Bolseņš guoja pošu kūku
Kai biteite skanēdama.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

36081.

Skaļu bolsiņi palaižu
Skaļa meža maliņā;
Tautīts lūka kumeleņ(u),
Dyža bolsa maklādams.
389 [Silajāņu Rz].

36082.

Skaņu balseņu palaižu
Pa garū syla molu,
Lai staiguoj' skanādams
Pa vysim zareņim.
326 [Preiļu D].

36083.

Skaņi dzied lakstīgala,
Ieviņā sēdēdama;
Skaņi dzied tautu meita,
Ieraudzīj'se man' bāliņus.
127 [Grostonas Md].

36084.

Skaņi, skaņi dzēres kliedza
Viņē pora maliņē;
Skaņi, skaņi meitas dzieda
Viņē meža galiņē.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

36085.

Skaņi, skaņi es dzīduoju,
Vēl skaņuok lakstīgola,
Es dzīdovu driviņā,
Lakstīgola duorziņā.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

36086.

Vaijā, manu skaņu balstu,
Kaut es visu palaiduse!
Kaut es visu palaiduse,
Jele ļaužu brīnumiem.
322 [Praulienas Md].

36087.

Vai, manu skaņu balsi,
Kur aizgāja skanēdama;
Vai, manu augumiņu,
Tāļu, tāļu daudzināja.
322 [Praulienas Md].

- 63 -

36088.

Visu dienu nedziedāju,
Nu dziedāšu vakarā;
Vakarā tālu skan
Pa deviņi novadiņi.
315 [Pilskalnes Il].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu