SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

10. Dziesmās klausoties, puisim dažreiz viļas: viņš atrod mazu skuķi, sievu vai vecu māti.

553.

Ak tu, skuķi mazulēn,
Tavu skaistu dziedāšanu!
Bij man tevis, skuķes, dēļ
Seglot savu kumeliņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

1. Ak tu skuķe, maza meita,
Tavu skaņu dziedāšanu!
Bij man tavu dziesmu dēļ
Sebu jāti vakarā.
232 [Talsos (Tl)].

554.

Ak tu, veca māmulīte,
Tavas graznas dziedāšanas!
Es izjāju zaļu birzi,
Jaunu meitu dēvēdams.
224 [Kabilē (Kld)].

555.

Dziedat, mazas meitenītes,
Kā jums labi saderēja!
Tautas loka kumeliņus,
šķiet lielās līgojot.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

556.

Dziedi skaņi, maza meita,
Liela meža maliņā,
Lai šķiet tautas lielu meitu,
Lai segloja kumeliņu.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)], 77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

1. Maza maza tautu meita
Lielu mežu trīcināja;
Izdzirdējis tautu dēls,
Seglo savu kumeliņu;
Apseglojis kumeliņu,
Jāj mežiņa maliņā.
- Bij man tāda ņirpja dēļ
Sviedrot savu kumeliņu!
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

- 83 -

557.

Es teciņus vien tecēju,
Grezni dziedi ciema meitas.
Ko vērts manis tecējumis,
Vecas vien māmuliņas.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

558.

Pavasar, bāleliņ,
Neklaus' meitu dziedāšanu:
Pavasar sievas dzied,
Grāvī gārsas lasīdamas.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

559.

Tautu dēlis purvu brida,
Tautu meitu meklēdams;
Izbrien purvu, nospļaujas,
Atron vecu māmuliņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Puisīts teka zaļu birzi,
šķiet, meitiņa gavilē.
Īztek birzi, nolaiž acis,
Atrod vecu māmulīti.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

560.

Veca bāba gavilēja,
Visi meži noskanēja;
Puiši zirgu nojādīja,
šķiet meitiņu gavilam.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

561.

Vējiņš pūta, niedre (niedres) kauca
Ezeriņa maliņā;
Tautas jūdza kumeliņu,
šķiet māsiņu gavilēt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

36241.

Cīma puiši purvus brida,
Skeistu meitu meklēdami;
Izjuoj purvus, izbrīn dyukšņus,
Atrūn vacu atraitnīti.
36 [Balvu Abr].

36242.

Es dziedāju, gavilēju
Niedrājāji ganīdama;
Trīs vasaras tautas jāja,
Vārda mana nezināja.
241 [Lubānas Md].

36243.

Mazas meitas skaisti dzied,
Lieli puiši kājas aun;
Lieli puiši kājas aun,
Lielas meitas dēvēdami.
127 [Grostonas Md].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu